Rozdział IV Dane o Emitencie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział IV Dane o Emitencie"

Transkrypt

1 Rozdział IV Dane o Emitencie 1. Podstawowe dane o Emitencie Nazwa (firma) Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna Forma prawna spółka akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Krzeszowice Adres Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 10A Telefon (012) Fax (012) Adres Strona internetowa REGON NIP Emitent nie posiada oddziałów. 2. Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 3. Poprzednie formy prawne Emitenta Emitent powstał z przekształcenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie dokonane zostało na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Firma Handlowa JAGO Sp. z o.o. z dnia 19 lipca 1999 roku zaprotokołowanej przez notariusza Beatę Olszę prowadzącą wówczas Kancelarię Notarialną w Krakowie, Rynek Główny nr 44 (akt notarialny Rep. A Nr 5805/99). 4. Przepisy prawa, na podstawie których utworzony został Emitent Emitent został utworzony na podstawie Kodeksu Handlowego. Od dnia 1 stycznia 2001 roku w stosunku do Emitenta zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. 5. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru Emitent został wpisany do Rejestru Handlowego B pod numerem 8765 postanowieniem z dnia 18 sierpnia 1999 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy (sygn. akt Ns Rej.H/B-22589/99/S). Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS wydane zostało przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2001 roku (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/2901/ 1/455). 6. Przedmiot działalności Emitenta Przedmiotem działalności Emitenta, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: 1) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych PKD A, Firma Handlowa Jago S.A. 65

2 Prospekt Emisyjny 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD Z, 3) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych PKD Z, 4) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD B, 5) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych PKD Z, 6) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw PKD Z, 7) Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków PKD A, 8) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności PKD B, 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD Z, 10) Pozostała sprzedaż hurtowa PKD Z, 11) Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD Z, 12) Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową PKD-52.6, 13) Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi PKD A, 14) Przeładunek towarów PKD-63.11, 15) Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD-63.12, 16) Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD Z, 17) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD Z, 18) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD Z, 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD Z, 20) Reklama PKD Z. Przedmiot działalności Emitenta opisany jest w 5 ust. 1 Statutu Emitenta. 7. Historia Emitenta i jego poprzedników prawnych Firma Handlowa JAGO powstała w 1990 roku jako jednoosobowe przedsiębiorstwo Jacka Ślusarczyka. W dniu 24 listopada 1992 roku powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą JAGO EXPORT IMPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ściśle współpracująca z Firmą Handlową JAGO. Umowa JAGO EXPORT IMPORT Sp. z o.o. została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Andrzeja Urbanika z Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A Nr 7820/92). Założycielami JAGO EXPORT IMPORT Sp. z o.o. byli Jacek Ślusarczyk i Aleksander Kardyś. W roku 1993 do Firmy Handlowej JAGO Jacka Ślusarczyka dołączyli, jako wspólnicy spółki cywilnej, Małgorzata Plewicka-Ślusarczyk oraz Jolanta i Aleksander Kardysiowie. W roku 1994 do spółki tej przystąpił także Zbigniew Szarek. Do końca czerwca 1996 roku spółka cywilna prowadziła samodzielnie handlowe przedsiębiorstwo dystrybucji lodów i mrożonek. Od lipca roku 1996 zgodną decyzja wspólników postanowiono przenieść działalność handlową do JAGO EXPORT IMPORT Sp. z o.o. Dokonano tego w drodze wydzierżawienia przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, będącego własnością wspólników spółki cywilnej, JAGO EXPORT IMPORT Sp. z o.o. Na mocy uchwał zgromadzenia wspólników z dnia 20 czerwca 1996 roku, z którego protokół notarialny sporządził z-ca notariusz Marty Pasternak z Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A Nr 4094/96 ) JAGO EXPORT IMPORT Sp. z o.o. zmieniła firmę na: Firma Handlowa JAGO Sp. z o.o. Zmiana została wpisana do rejestru handlowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy z dnia 28 czerwca 1996 roku (Sygn. akt Ns. Rej. H/B 1721/96/S). W dniu 31 marca 1999 roku wspólnicy spółki cywilnej oraz Firma Handlowa JAGO Sp. z o.o., reprezentowana przez powołanego przez zgromadzenie wspólników pełnomocnika, podpisali porozumienie w sprawie przejścia własności przedsiębiorstwa spółki cywilnej działającej pod nazwą Jago s.c. na Firmę Handlową JAGO Sp. z o.o. w Krakowie. Wspominane przedsiębiorstwo zostało wniesione do Firmy Handlowej JAGO Sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego. Wkłady w podwyższonym kapitale zakładowym objęli wspólnicy spółki cywilnej: Jacek Ślusarczyk, Małgorzata Plewicka-Ślusarczyk, Jolanta i Aleksander Karysiowie oraz Zbigniew Szarek. Na mocy tego porozumienia została również rozwiązana umowa dzierżawy przedsiębiorstwa z dnia 26 września 1996 roku. 66 Firma Handlowa Jago S.A.

3 Porozumienie zostało sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przez notariusza Macieja Kułakowskiego z Kancelarii Notarialnej w Niepołomicach (Rep. A Nr 1955/99). W dniu 19 lipca 1999 roku na zgromadzeniu wspólników podjęto uchwały dotyczące przekształcenia Firmy Handlowej JAGO Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Protokół notarialny ze zgromadzenia został sporządzony przez notariusz Beatę Olszę z Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A Nr 5805/99). Uchwały obejmowały zatwierdzenie bilansu przekształceniowego Spółki na dzień 30 kwietnia 1999 roku oraz przekształcenie Spółki i przyjęcie Statutu spółki akcyjnej. Przekształcenie Spółki z dotychczasowej formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zostało wpisane do rejestru handlowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy z dnia 18 sierpnia 1999 roku (Sygn. akt Ns. Rej. H/B 2589/99/S). Spółka została wpisana pod nowym numerem w rejestrze: H/B Postanowienie to zostało uzupełnione postanowieniem z dnia 6 września 1999 roku (Sygn. akt Ns. Rej. H/B 2589/99/S) co do sposobu reprezentacji w uprzednio pominiętej części. W dniu 9 listopada 1999 roku została zawarta pomiędzy Spółką, akcjonariuszami założycielami Spółki oraz Pioneer Poland U.S. L.P. (spółką komandytową zarejestrowaną w stanie Delaware, USA; obecnie Prospect Poland US L.P.) i Pioneer Poland U.K. L.P. (spółką komandytową zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, obecnie Prospect Poland UK L.P.). Umowa Inwestycyjna, na mocy której ustalono zasady i warunki dokapitalizowania Spółki, w tym m. in. poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W wykonaniu zawartej Umowy Inwestycyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 grudnia 1999 roku, z którego protokół sporządził notariusz Maciej Kułakowski z Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A Nr 5296/99) podjęto uchwałę o zmianie statutu spółki, w tym o emisji nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, wyłączeniu prawa poboru co do akcji nowej emisji, przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki i przyjęciu regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmianach w składzie władz Spółki. Akcje serii B zostały objęte przez Pioneer Poland US (obecnie Prospect Poland US, L.P.) i Pioneer Poland UK (obecnie Prospect Poland UK, L.P.). Przedmiotowa Umowa Inwestycyjna została rozwiązana porozumieniem z dnia 21 marca 2005 roku. W dniu 11 maja 2001 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz o zmianie statutu Spółki. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o umorzeniu akcji serii A. W dniu 20 listopada 2001 roku odbyło się Walne Zgromadzenie, z którego protokół notarialny sporządził notariusz Witold Kapusta, z Kancelarii Notarialnej w Krzeszowicach (Rep. A Nr 9496/2001), na którym podjęto uchwały co do zmiany siedziby Spółki (z Krakowa na Krzeszowice), umorzenia dobrowolnego akcji serii A, postanowień dotyczących Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Zmiany te zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 stycznia 2002 roku (Sygn. akt KR.XI. Ns.Rej. KRS/565/2/442). W dniu 4 grudnia 2002 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o umorzeniu dobrowolnym akcji serii A nabytych od Zbigniewa Szarka za wynagrodzeniem. W celu umorzenia wyżej wspomnianych akcji Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego z ,00 zł do ,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 29 kwietnia 2003 roku. W dniu 21 marca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 1 w sprawie zmian statutu Spółki, na podstawie której dokonano zamiany dotychczasowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, serii B i serii C o wartości nominalnej 100,00 zł jedna akcja w Akcje Serii A zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Przedmiotowe zmiany Statutu zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie postanowieniami z dnia 4 kwietnia 2005 roku (Sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/3393/05/623 oraz KR.XI NS-REJ.KRS/3871/5/684). 8. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą ,18 zł. Szczegółowy opis elementów składających się na kapitał zakładowy Emitenta wskazany jest poniżej. Firma Handlowa Jago S.A. 67

4 Prospekt Emisyjny A. Kapitał (fundusz) własny ,18 zł I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - zł III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - zł IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,67 zł V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - zł VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - zł VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,77) zł VIII. Zysk (strata) netto ,28 zł IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - zł Źródło: Emitent 8.1. Kapitał zakładowy Zasady tworzenia kapitału zakładowego spółek akcyjnych regulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych, które oprócz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 431 Kodeksu spółek handlowych) przewidują także podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 Kodeksu spółek handlowych), podwyższenie kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (art. 444 Kodeksu spółek handlowych) oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 448 Kodeksu spółek handlowych). Statut Emitenta nie zawiera zapisów zezwalających na emitowanie akcji w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia ( 14 pkt. 5 Statutu), które podejmuje stosowną uchwałę większością trzech czwartych głosów Kapitał zapasowy Spółka akcyjna jest zobowiązania do tworzenia kapitału zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnej straty. Kapitał zapasowy tworzy się przelewając corocznie co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do momentu, kiedy kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do kapitału zapasowego przelewa się także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji (art Kodeksu spółek handlowych) oraz dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat (art Kodeksu spółek handlowych) Kapitały rezerwowe Zgodnie z brzmieniem art Kodeksu spółek handlowych statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Na mocy 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Emitent tworzy kapitał zapasowy. Na mocy 25 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Emitenta może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystania. 9. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych oraz planowane zasady prowadzenia polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości w okresie 3 lat W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Emitent nie wypłacał dywidendy. Sytuacja ta była wynikiem postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 9 listopada 1999 roku zawartej pomiędzy założycielami Emitenta, Emitentem oraz inwestorami: Pioneer Poland US (obecnie: Prospect Poland US, L.P.) i Pioneer Poland UK (obecnie: Prospect Poland UK, L.P.). W przedmiotowej umowie ustalono, iż począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 1999, tak długo, jak Pioneer Poland US i Pioneer Poland UK będą akcjonariuszami Emitenta, Emitent nie będzie wypłacał dywidendy akcjonariuszom. W związku z powyższym strony umowy zobowiązały się do głosowania za takimi uchwałami w sprawie podziału zysku rocznego Emitenta, które nie będą przewidywały wypłaty dywidendy w jakiejkolwiek postaci w powyżej wskazanym okresie. 68 Firma Handlowa Jago S.A.

5 W dniu 21 marca 2005 roku strony Umowy Inwestycyjnej (Prospect Poland US, L.P., Prospect Poland UK, L.P., Emitent i Zbigniew Szarek) postanowiły o jej rozwiązaniu z dniem 21 marca 2005 roku. Na najbliższe 3 lata Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy, której wysokość uzależniona będzie od poziomu osiągniętego zysku i potrzeb inwestycyjnych Emitenta Termin podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgodnie z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i 14 pkt 2 Statutu Emitenta, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie, które podejmuje decyzję o tym, czy i w jakiej wysokości dywidenda ma zostać wypłacona. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Na podstawie artykułu Kodeksu spółek handlowych zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta nie zawiera postanowień ustanawiających ograniczenia w odbiorze dywidendy lub uprzywilejowanie niektórych akcji co do dywidendy Oznaczenie daty, od której akcje mają uczestniczyć w dywidendzie Na mocy art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia daty ustalenia prawa do dywidendy (określaną w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako dzień dywidendy ) oraz terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z tym przepisem, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Jednakże według 91 ust 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i wypłaty dywidendy, przesyłając niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy właściwą uchwałę WZA. Zgodnie z 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, pomiędzy dniem dywidendy a terminem wypłaty dywidendy musi upłynąć co najmniej 10 dni Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy Informacje dotyczące wypłaty dywidendy będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, a w szczególności będą przekazywane Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Polskiej Agencji Prasowej Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom Emitenta, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane są Akcje w dniu dywidendy Warunki odbioru dywidendy Po dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego, zgodnie z 23 Regulaminu GPW, Emitent zobowiązany jest informować GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z Giełdą decyzje dotyczące wypłaty w zakresie, w którym mogą mieć one wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Ponadto 91 szczegółowych zasad działania KDPW nakłada na emitentów papierów wartościowych obowiązek niezwłocznego przekazania do KDPW uchwały WZA w sprawie ustalenia dywidendy, czyli przekazania informacji o jej wysokości, terminie ustalenia i terminie wypłaty. Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Powyższe informacje powinny być przesłane do KDPW nie później niż na 10 dni przed terminem ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z 91 ust. 2 szczegółowych zasad działania KDPW, pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy a dniem jej wypłaty, musi upłynąć co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy zgodnie z 97 szczegółowych zasad działania KDPW następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy. Firma Handlowa Jago S.A. 69

6 Prospekt Emisyjny Warunki odbioru i wypłaty dywidendy będą przekazywane w formie Komunikatu do KPWiG i GPW oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem PAP. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych Istniejące uprzywilejowanie odnośnie dywidendy oraz ograniczenia w odbiorze dywidendy Nie istnieją żadne uprzywilejowania Akcji w odniesieniu do wysokości wypłacanej dywidendy. Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń w odbiorze dywidendy Termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy i konsekwencje niezrealizowania tego prawa w terminie W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określaną w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako dzień dywidendy ) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Emitenta nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Akcje Emitenta, po ich wprowadzeniu do publicznego obrotu, będą rejestrowane na rachunkach papierów wartościowych. W związku z powyższym wypłata dywidendy następuje w ramach systemu zorganizowanego i koordynowanego przez KDPW. System ten zapewnia, że po przekazaniu przez Emitenta do KDPW środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, środki te trafiają na rachunki pieniężne akcjonariuszy prowadzone przez uczestników KDPW. Z tego względu akcjonariusze Emitenta nie muszą dokonywać żadnych czynności w celu wykonania przysługującego im prawa do dywidendy. 10. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta Kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 1 1 Do dnia 4 kwietnia 2005 roku (dnia rejestracji zmian statutu Emitenta postanowieniami Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego, Sygn. spraw KR.XI NS-REJ.KRS/3393/5/ 623 oraz KR.XI NS_REJ.KRS/3871/5/684), kapitał zakładowy Emitenta dzielił się na akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 zł każda akcja, w tym: 1) akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadały 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 2) akcji serii B, uprzywilejowanych: (i) co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (ii) co do podziału majątku w razie likwidacji Spółki w ten sposób, że akcje imienne serii B korzystały w pierwszej kolejności w podziale majątku w razie likwidacji Spółki, tak, że wartość majątku Spółki przypadająca na wszystkie akcje serii B nie była niższa od kwoty stanowiącej w złotych polskich równowartość USD (trzy miliony trzysta osiem dolarów amerykańskich) według średniego kursu NBP z daty dokonania wypłaty, powiększonej o 10% w stosunku rocznym, tj. za każdy rok uczestnictwa w Spółce akcjonariusza posiadającego akcje serii B. 3) akcji serii C, uprzywilejowanych: (i) co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadały 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (ii) co do podziału majątku w razie likwidacji Spółki w ten sposób, że akcje imienne serii C korzystały w podziale majątku w razie likwidacji Spółki w drugiej kolejności po akcjach serii B, tak, że wartość majątku Spółki przypadająca na wszystkie akcje serii C nie była niższa od kwoty stanowiącej w złotych polskich równowartość USD (jeden milion dolarów amerykańskich) według średniego kursu NBP z daty dokonania wypłaty, powiększonej o 10% w stosunku rocznym, tj. za każdy rok uczestnictwa w Spółce akcjonariusza posiadającego akcje serii C. 11. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w całości. 70 Firma Handlowa Jago S.A.

7 12. Zmiany kapitału zakładowego w okresie ostatnich 3 lat, ze wskazaniem osób lub ich grup, które obejmowały akcje Emitenta stanowiące co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta Obniżenie kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji serii A Na podstawie uchwały nr 11/05/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 maja 2001 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Macieja Kułakowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie, ul. Szlak 8 (akt notarialny Rep. A Nr 3496/2001), zarejestrowanej postanowieniem z dnia 25 listopada 2002 roku roku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/8886/2/356), umorzono (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda poprzez obniżenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych) do kwoty zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sto złotych). Uchwałą nr 11/05/2001 dokonano również stosownej zmiany Statutu Emitenta Obniżenie kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji serii A Na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 grudnia 2002 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Witolda Kapustę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krzeszowicach, ul. Walkowskiego 2 (akt notarialny Rep. A Nr 10149/2002), zarejestrowanej postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2003 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/2488/3/331), umorzono (słownie: dwa tysiące trzydzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda poprzez obniżenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sto złotych) do kwoty zł (siedem milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto złotych). Uchwałą Nr 1 z dnia 4 grudnia 2002 roku dokonano również stosownej zmiany Statutu Emitenta. 13. Opis wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 3 lat W okresie ostatnich trzech lat nie były wnoszone wkłady niepieniężne na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta. 14. Opis dodatkowych warunków, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji Statut nie zawiera postanowień dotyczących dodatkowych warunków, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji. 15. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w przyszłości w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych na akcje lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminy wygaśnięcia praw obligatariuszy do objęcia tych akcji Na dzień sporządzenia Prospektu, nie istnieją żadne obligacje Emitenta, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. Firma Handlowa Jago S.A. 71

8 Prospekt Emisyjny 16. Kapitał docelowy Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 17. Akcje lub świadectwa użytkowe wydane przez Emitenta Emitent nie wydawał akcji ani świadectw użytkowych. 18. Informacja o świadectwach założycielskich Statut nie przewiduje wydawania świadectw założycielskich. 19. Przypadki nabycia przez Emitenta, w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, własnych akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Emitentowi poważnej szkodzie W okresie ostatnich 3 lat obrotowych Emitent nie nabył własnych akcji w celu zapobieżenia zagrażającej mu bezpośrednio poważnej szkodzie. 20. Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe, również poza rynkiem regulowanym Papiery wartościowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe nie były i nie są notowane na rynku papierów wartościowych. 21. Informacje o wypowiedzeniu przez Emitenta umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania lub wypowiedzeniu takiej umowy przez podmiot uprawniony do badania, w okresie objętym zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi zamieszczonymi w Prospekcie Nie było przypadków wypowiedzenia umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. 22. Opis zdarzeń, o których mowa w Prawie Upadłościowym i Naprawczym, które miały miejsce w okresie ostatnich 3 lat, a które mają istotny wpływ na zarządzanie Emitentem W okresie ostatnich 3 lat nie miały miejsca zdarzenia, o których mowa w Prawie Upadłościowym i Naprawczym. 72 Firma Handlowa Jago S.A.

9 23. Informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa Emitenta do działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Dane dotyczące przedsiębiorstwa Emitenta nie zostały wpisane do działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 24. Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu, Emitent nie jest jednostką dominującą w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości wobec innych spółek, nie należy również do żadnej Grupy Kapitałowej. Firma Handlowa Jago S.A. 73

ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie

ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie 1. Oznaczenie Emitenta Firma: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Słupsk Adres: ul. Lutosławskiego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki UCHWAŁA NR [***] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 3 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Auto Partner S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Auto Partner S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 maja 2017 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Idea Bank S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie w szczególności art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r.

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r. FAMUR S.A. RB-W 26 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-05 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Dane o Emitencie

Rozdział IV Dane o Emitencie Rozdział IV Dane o Emitencie 4.1 Podstawowe informacje o Emitencie Firma: Lena Lighting S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: ul. Kórnicka 52, 63-000

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekty uchwał Uchwała Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 21 / 2017

Raport bieżący nr 21 / 2017 FAMUR S.A. RB-W 21 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2017 Data sporządzenia: 2017-05-09 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Mennica Polska S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Mennica Polska S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Polska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana. ----------------------------------------

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r. Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 27.12.2016r. Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul.

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku Stosownie do 0 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED

Bardziej szczegółowo

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3

zakładowego, zgodnie z art i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 k.s.h. 3 Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje: 1. Zatwierdza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:...... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:42:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:42:38 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2017 godz. 11:42:38 Numer KRS: 0000213338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Dane o Emitencie

Rozdział 4. Dane o Emitencie 51 Rozdział 4. Dane o Emitencie 53 4.1. Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi Nazwa: PC Guard Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: PC Guard S.A. Forma

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2 Projekt do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach Na

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A.,

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Holding S.A., Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Holding S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postawie art. 409 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Repertorium A nr 11875/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia 22.07.2014 r. (dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Spółki: W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Zmiany w statucie Spółki: W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 3 sierpnia 2015 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej ZWZ lub Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

I. Podwyższenie kapitału zakładowego

I. Podwyższenie kapitału zakładowego Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19.02.2009 r. zostały podjęte uchwały następującej treści: Uchwała Nr 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo