STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XXXVIII/2000 Andrzej W. Wiśniewski STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK POJĘCIE I ZAKRES PRAWA O SPÓŁKACH Uwagi wstępne Prawo spółek, czy też jak wolę je nazywać zgodnie ze starszą tradycją językową prawo o spółkach, można definiować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to definicja teoretyczna, według której spółka oznacza sposób połączenia środków kilku podmiotów w celu wspólnego prowadzenia działalności, zwłaszcza (ale niekoniecznie tylko) gospodarczej. W tym sensie do obszaru prawa o spółkach należą nie tylko te podmioty, które ustawodawca wyraźnie spółkami mianuje, ale także np. spółdzielnie, stanowiące w istocie rodzaj spółki o kapitale zmiennym, oraz fundusze inwestycyjne i emerytalne, mimo iż ustawodawca wyraźnie nie nazywa ich spółkami, a nawet fundacje mające więcej niż jednego fundatora (te ostatnie, odwrotnie niż spółki jednoosobowe, są w istocie korporacjami przebranymi za fundacje). Druga definicja prawa o spółkach to definicja normatywna, a więc jej zakres zależy od aktualnego stanu ustawodawstwa. W tym sensie de lege lata obszar prawa o spółkach obejmuje spółkę cywilną, uregulowaną w kodeksie cywilnym, oraz dwie formy spółek handlowych osobowych (jawną i komandytową) i dwie formy spółek handlowych kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną), uregulowane w kodeksie handlowym. W poniższych uwagach będę się trzymał normatywnego pojęcia prawa o spółkach. Związek prawa o spółkach handlowych z przepisami o spółce cywilnej; spółka jako instytucja prawa gospodarczego W dotychczasowych pracach legislacyjnych, a także w większości komentarzy i opracowań podręcznikowych spółka cywilna i spółki handlowe traktowane są jako zupełnie odrębne przedmioty unormowania. Podejście takie jest nieuzasadnione, ponieważ instytucje te są od siebie wzajemnie zależne i stanowią części składowe jednolitego (co najmniej postulatywnie) systemu regulacji podmiotowo-organizacyjnych zagadnień obrotu gospodarczego. Pomimo przepisu art. 76 k.h. ( Do

2 166 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI spółki jawnej nie stosuje się przepisów kodeksu zobowiązań o spółce ) handlowe spółki osobowe są uzależnione od podstawowej definicji spółki, obecnie zawartej w art. 860 k.c., a spółka cywilna musi (a raczej musiała) stać się spółką jawną przez samo przekroczenie granicy większego rozmiaru przedsiębiorstwa (art k.h.). Nawet zatem w pojęciu kodeksu handlowego istnieje silny związek między obiema regulacjami. Związek ten jest tym silniejszy obecnie, gdy wobec niestosowania przez sądy rejestrowe przepisów o większym rozmiarze przedsiębiorstwa spółki cywilne prowadzą działalność gospodarczą na dużą skalę, a w dodatku (aczkolwiek stan ten potrwa tylko do końca 2000 roku) traktowane są jako przedsiębiorcy przez ustawę z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej 1. Związek regulacji prawnej spółek z regulacją statusu prawnego przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i rejestru handlowego Regulacja prawna spółek wykazuje istotne związki z regulacją statusu prawnego indywidualnego przedsiębiorcy (kupca). Związki te wyrażają się w podległości podobnym obowiązkom i w podobnym statusie (rejestr przedsiębiorców, prawo firmowe, upadłościowe i układowe) oraz potrzebie zapewnienia w obszarze działalności gospodarczej płynności kapitałowej, pozwalającej na możliwie bezkonfliktowe zmiany po stronie podmiotowej danego przedsiębiorstwa (przyjęcie wspólnika, ustąpienie wspólnika, przekształcenia spółek, zbycie przedsiębiorstwa). Zarówno spółki, jak i przedsiębiorcy indywidualni prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące nie tylko substrat regulacji obowiązków prawnoadministracyjnych, ale także inkorporujący daną działalność złożony przedmiot majątkowy, będący wyodrębnionym przedmiotem obrotu. Wszyscy więksi przedsiębiorcy (kupcy) podlegają jednakowo co do zasady uregulowanemu obowiązkowi rejestrowemu. Należyte funkcjonowanie rejestru przedsiębiorców ma z kolei kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz dla funkcjonowania prawa firmowego. Z uwagi na te intensywne, wielostronne związki regulacja prawna wszystkich tych zagadnień powinna być przygotowywana, jeżeli nie w ramach jednego aktu prawnego, to przynajmniej w ścisłej, wzajemnej koordynacji między poszczególnymi projektami legislacyjnymi. STAN PRAWA O SPÓŁKACH W ROKU 1989 I JEGO STOPNIOWA REANIMACJA Spółka cywilna i trzy spółki handlowe Z uchylonego w 1965 r. kodeksu handlowego pozostały wyrwane z kontekstu 1 Dz.U. nr 41, poz. 324, wielokrotnie zmieniana.

3 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 167 trzy podstawowe formy spółek handlowych i pewna liczba innych oderwanych przepisów, utrzymanych w mocy już to generalnie, już to dla stosunków handlu zagranicznego. Ta szczątkowa regulacja na mocy powszechnie przyjętej konwencji, a wbrew istocie prawnej, określana jest jednak nadal mianem kodeksu handlowego. W latach instytucje kodeksu handlowego zostały praktycznie zarzucone; pojawiać się zaczęły na nowo w obrocie gospodarczym w nieznacznym zakresie od połowy lat osiemdziesiątych, a następnie coraz intensywniej w toku urynkowiania gospodarki rozpoczętego na szeroką skalę od roku Na pierwszym etapie przemian rynkowych frontową formą organizacyjną nowych zjawisk gospodarczych była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosowana w przedsięwzięciach prywatnych oraz na styku powstającej gospodarki prywatnej i państwowo-spółdzielczej. W późniejszym okresie, w związku z postępami prywatyzacji wielkich i średnich państwowych przedsiębiorstw oraz powstaniem rynku kapitałowego, w tym zwłaszcza publicznego obrotu papierami wartościowymi, wiodącą rolę przejęła i zachowuje do dziś forma spółki akcyjnej. Handlowe spółki osobowe jawna i komandytowa (ta ostatnia uchylona w 1965 r., a przywrócona w 1991 r.) wskutek zarzucenia podstawowych pojęć kodeksu handlowego, w tym rozróżnienia przedsiębiorstw prowadzonych w mniejszym i większym rozmiarze, nie miały do ostatnich lat większego praktycznego znaczenia. Ich miejsce w strukturze podmiotowej obrotu gospodarczego zajęła, traktowana jako podmiot gospodarczy, a od niedawna nawet przedsiębiorca, spółka cywilna. Reforma zasad wykonywania zawodów prawniczych przyniosła od 1998 r. nieco zwiększoną popularność zwłaszcza spółce komandytowej. Rola ustawy o działalności gospodarczej w reanimacji prawa handlowego Uchylone w 1965 r. podstawowe instytucje prawa handlowego obejmowały regulację elementarnych dla regulacji prawnej obrotu gospodarczego pojęć kupca i przedsiębiorstwa, prowadzonego w większym rozmiarze. Do spółek handlowych zostało ograniczone zastosowanie takich podstawowych instytucji, jak prawo firmowe i rejestr handlowy. Obrót gospodarczy w obszarze powstającej gospodarki rynkowej z coraz większym udziałem kapitału prywatnego, promowanej (choć z różnym natężeniem) od 1989 r. przez politykę gospodarczą kolejnych rządów, musiał w tym wstępnym okresie być przede wszystkim chroniony przed nieuzasadnioną ingerencją organów administracji, którym trudno było się odzwyczaić od charakterystycznej dla poprzedniego okresu wszechwładzy i metod ręcznego sterowania. Z powyższych względów ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej interesowała się przede wszystkim aspektami samodzielności i 2 samorządności 2 Dz.U. nr 41, poz. 324 z późn. zm.

4 168 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI podmiotów gospodarczych, które miały jednakowe znaczenie dla każdej samodzielnej działalności zarobkowej, bez względu na jej rozmiar i stopień zorganizowania. Nie przywracała ona natomiast wewnętrznego porządku w obszarze struktur gospodarczych, a w szczególności niezbędnych standardów ochrony bezpieczeństwa obrotu. W sumie ustawa ta dała podstawy do rozwoju działalności gospodarczej w formach spółek, zwłaszcza kapitałowych, utrzymując jednak zasadniczą odmienność ich statusu prawnego w stosunku do pozostałych przedsiębiorców. STAN PRAWA O SPÓŁKACH ANNO 2000 Spółki osobowe Rezygnacja sądów rejestrowych, przy zupełnej obojętności ustawodawcy, ze stosowania kryterium większego rozmiaru przedsiębiorstwa doprowadziła do rozszerzenia zakresu zastosowania instytucji spółki cywilnej na działalność gospodarczą prowadzoną w średniej i dużej skali. Spółka cywilna wyeliminowała z tych obszarów handlowe spółki osobowe, które z uwagi zwłaszcza na przepisy dotyczące obowiązków rejestrowych i konsekwencji ich niewykonywania są bardziej uciążliwe i kosztowne dla przedsiębiorców; ograniczenie zastosowania instytucji prawa handlowego oznacza jednak zarazem znaczne podwyższenie ryzyka ponoszonego przez kontrahentów takich spółek w obrocie z nimi. Spółki kapitałowe Spółki kapitałowe, a zwłaszcza akcyjna, funkcjonują zdumiewająco sprawnie mimo ponad czterdziestu lat hibernacji tych instytucji prawnych, co dobrze świadczy o poziomie i nowoczesności kodeksu handlowego z 1934 r. Jednakże przepisy kodeksu handlowego wymagają niewątpliwego uściślenia w niektórych kwestiach (warunki i przesłanki umorzenia akcji; tryb podwyższenia kapitału akcyjnego; stosunek zarządu do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia; kadencja i mandat organów; nieważność i zaskarżalność uchwał). W kilku sprawach przepisy te wymagają ponadto istotnych zmian lub uzupełnień (rozszerzenie ochrony mniejszości akcjonariuszy; możliwość powierzenia zarządowi decyzji o podwyższeniu, w określonych ramach, kapitału akcyjnego tzw. authorized capital; znaczne uściślenie i rozbudowa regulacji dotyczącej przekształceń spółek). Oceniając aktualny stan prawa o spółkach kapitałowych, nie można pominąć jego częściowej dekompozycji przez ustawy szczegółowe; wymienić tu wypada m.in.:

5 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 169 osłabienie restrykcji dotyczących składu rady nadzorczej; przepisy art i 378 k.h. zmienione ustawą z dn. 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji p.p. ; regulację funkcjonowania spółek publicznych; ustawa z dn. 3 października r.: prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym ; podział materii między tę ustawę a kodeks handlowy nie jest oparty na żadnym jasnym kryterium; przepisy o rachunkowości spółek, podminowujące pozycję organów nadzorczych; ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości ; 5 istotne wady regulacji spraw rejestrowych, usunięcie przepisów o sanacyjnym skutku regulacji spółek, tendencja do przyznania władzy rejestrowej nadmiernych uprawnień, zwłaszcza do decydowania o rozwiązaniu spółek; ustawa z 20 sierpnia r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rola orzecznictwa sądowego w zapewnieniu należytego funkcjonowania prawa o spółkach Orzecznictwo sądów rejestrowych. Znaczenie orzecznictwa tych sądów wynika przede wszystkim z konstytutywnej funkcji wpisów do rejestru handlowego w sprawach tworzenia spółek i zmian statutu. O sądach rejestrowych można poszukując pozytywnych stron ich działalności stwierdzić, iż są, funkcjonują i przez to umożliwiają funkcjonowanie spółek. Nie zamierzam w tym miejscu rozwodzić się nad oczywistymi i niezależnymi od tych sądów niedostatkami funkcjonowania rejestru handlowego, jak trudności w dostępie do akt i uzyskiwaniu wypisów oraz przewlekłość działania, wynikającymi z niewystarczającej obsady etatowej. Te kwestie przynajmniej częściowo może rozwiązać wejście w życie nowego systemu prowadzenia rejestru przewidzianego w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Niestety, funkcjonowanie sądów rejestrowych wykazuje i pod względem merytorycznym rozliczne wady: niejednolitość wymagań, kreowanie i forsowanie zasad nie wynikających z rzetelnej interpretacji prawa, czasem nawet wręcz lekceważenie prawa. Można tu podać takie przykłady, jak: usiłowanie przejęcia kompetencji sądu powszechnego do rozstrzygnięcia sporu o prawo do firmy, usiłowanie wprowadzenia zakazu uprzywilejowania udziałów w spółce z o.o., próba zablokowania możliwości restrukturyzacji kapitału akcyjnego w spółce akcyjnej, wymuszanie nie uzasadnionego przepisami i sprzecznego z opinią doktryny dwukrotnego uchwalania widełkowej podwyżki kapitału w spółkach akcyjnych. Powszechnie lekceważony jest też wyraźny przepis rozporządzenia o rejestrze handlowym ( 7 zdanie drugie) nagminnie wynosi się i wydaje akta rejestrowe poza miejsce ich przechowywania: do gabinetu lub do domu sędziego, do siedziby organów skarbo Dz.U., nr 58, poz. 298 z późn. zm. Dz.U., nr 118, poz. 54 z późn. zm. Dz.U., nr 121, poz Dz.U., nr 121, poz. 769.

6 170 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI wych lub sądów wyższej instancji; tu nie bez winy jest nawet SN. Konkluzja: brak dostatecznie intensywnego nadzoru instancyjnego; ze specyfiki spraw rejestrowych wynika bowiem skłonność stron do podporządkowywania się nawet takim wymaganiom, które słusznie mogłyby uważać za nie uzasadnione. Perspektywa zawieszenia na czas nieokreślony zamierzonej operacji kapitałowej czy organizacyjnej stanowi zbyt dużą cenę za ewentualny sukces w postępowaniu odwoławczym. Stąd też rozstrzygnięcia sądów wyższej instancji zdarzają się właściwie tylko w tych sprawach rejestrowych, w których sąd bezwarunkowo odmawia zarejestrowania określonej operacji, albo gdy chodzi wręcz o samą egzystencję spółki lub wspólnika. W tej sytuacji brakuje instrumentu, który mógłby zapewnić jednolitość i należyty poziom orzecznictwa sądów rejestrowych. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie zawiera żadnych nowych rozwiązań, pozwalających liczyć na poprawę stanu rzeczy pod tymi względami. Jeśli zaś chodzi o zakaz wynoszenia akt rejestrowych z pomieszczeń służących do ich przechowywania, to po prostu został on pominięty. Tak jest wygodniej wszystkim oprócz oczywiście tych, którym rejestr ma służyć. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Orzecznictwo to powinno i w pewnym stopniu stanowi podstawowy instrument ewolucji prawa spółek w ramach obecnych przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu handlowego, do czasu gruntownej reformy ustawowej w kierunku zaspokajania potrzeb strukturalnych rozwiniętej gospodarki rynkowej przełomu stuleci. Można odnotować pozytywne przykłady wpływu Sądu Najwyższego na orzecznictwo niższych instancji i praktykę obrotu, takie jak stosunkowo liberalne stanowisko w sprawie zdolności aportowej określonych wartości gospodarczych, jak zaakceptowanie konstrukcji zamiany wierzytelności na kapitał, jak korygowanie niektórych błędów sądów rejestrowych (o tyle, o ile te sprawy w ogóle docierają na forum SN). Niestety, generalna ocena wpływu orzecznictwa SN na funkcjonowanie prawa o spółkach nie może być tak pozytywna. Stosunkowo często spotyka się niedopracowane, powierzchowne lub nawet wewnętrznie niekonsekwentne uzasadnienia zasadniczo trafnych tez. Zbyt często zdarza się też interpretacja przepisów czysto werbalna lub wprost przeciwnie całkowicie oderwana od podstawy normatywnej. W niektórych wypadkach orzecznictwo SN, zamiast zapełniać luki i usuwać wątpliwości wynikające z bazy normatywnej dawnego k.h., tworzy nowe źródła wątpliwości i niepewności prawnej. Jako przykłady można tu podać uchwałę dotyczącą tzw. praw przyznanych osobiście w spółce akcyjnej (z dn. 20 sierpnia r. czy wyrok w sprawie grupowego wyboru do rad nadzorczych spółek akcyjnych (z dn. 24 września 1998 r III CZP 67/96. I CKN 517/98.

7 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 171 Podsumowanie Stan prawa o spółkach przedstawia się de lege lata niejednoznacznie. Z jednej strony mamy w zasadzie nieźle funkcjonujący zespół przepisów o spółkach w kodeksie cywilnym i pozostałościach dawnego kodeksu handlowego. Z drugiej strony, przepisy te nie odpowiadają jednak na wiele istotnych pytań i nie regulują praktyk rynkowych, nie stosowanych szeroko lub wcale w okresie przedwojennym. Nacisk praktyki obrotu, kształtowanej w dużym stopniu pod wpływem inwestorów zagranicznych, w tym zwłaszcza amerykańskich, wymaga wyraźnego stanowiska ustawodawcy w niektórych kwestiach, jak wprowadzanie do obrotu opcji nabycia akcji, złota akcja i niektóre szczególne rodzaje uprzywilejowania akcjonariuszy czy uelastycznienie zasad dotyczących emisji kapitału akcyjnego. To oczywiście tylko kilka najważniejszych kwestii wybranych spośród dziesiątków. W tej sytuacji reforma prawa o spółkach jest konieczna, a zaprojektowanie jej w formie odrębnej ustawy dotyczącej spółek handlowych może być opcją skuteczną z praktycznego punktu widzenia, chociaż może być dyskusyjne, czy jest to opcja optymalna. W każdym razie odrzucić trzeba projekty bardziej lub mniej gruntownego poprawiania przedstawiających sobą szacowny, ale zrujnowany zabytek przepisów kodeksu handlowego, którego zresztą naprawdę już nie ma. KILKA UWAG O ZAMIERZONEJ REFORMIE PRAWA O SPÓŁKACH Podstawy reformy Prace nad reformą dotychczasowej materii kodeksu handlowego (w tym restytucją instytucji uchylonych albo ograniczonych do spółek handlowych w 1965 r.) toczą się i będą się toczyć na kilku frontach. Dotąd nie rozpoczęto prac nad jednolitymi przepisami o firmie, przedstawicielstwie handlowym, nowelizacją spółki cywilnej, a także nad cywilnoprawnymi aspektami przedsiębiorstwa jednoosobowego; przepisy takie mają się znaleźć w kodeksie cywilnym. Jednakże proces reformy rozpoczął się już przed kilku laty, i to moim zdaniem niezbyt szczęśliwie, tak pod względem racjonalnej kolejności, jak i efektów przez opracowanie w 1997 r. ustawy o KRS, mającej wejść w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Podstawowy trzon przepisów zreformowanego prawa o spółkach zawiera skierowany już do parlamentu rządowy projekt kodeksu spółek handlowych (k.s.h.); jest to opracowanie autorskie profesorów S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego i A. Szumańskiego. Projekt ten zostanie krótko omówiony poniżej. W tym miejscu należy natomiast poświęcić nieco uwagi uchwalonej już, a mającej wejść w życie wraz z ustawą o KRS i k.s.h., ustawie z dn. 19 listopada 1999 r.:

8 172 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI prawo działalności gospodarczej (p.d.g.). Przepisy tego prawa mają zastąpić nie- 9 wątpliwie zużytą moralnie ustawę o działalności gospodarczej (u.d.g.), regulując znacznie bardziej kompleksowo status prawny przedsiębiorcy i jego obowiązki publicznoprawne. Ponieważ jednak ustawa ta zawiera jedyną w systemie prawnym definicję przedsiębiorcy, do której po uchyleniu u.d.g. odsyłać będzie także ustawa o KRS, należy kilka słów poświęcić skutkom proponowanej definicji przedsiębiorcy w obszarze prawa spółek (zaprezentowana poniżej ocena została ograniczona do tego obszaru i nie wyczerpuje cierpkich uwag pod adresem redakcji przepisów ogólnych p.d.g., które oby udało się przed jego wejściem w życie choć trochę poprawić). Przedsiębiorcą w myśl art. 2 ust. 2 i 3 p.d.g. ma być tylko taka osoba fizyczna lub prawna, albo handlowa spółka osobowa, która podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. To znaczy, że zarzucona zostaje tradycyjna i nadal bezwzględnie potrzebna instytucja, jaką był tzw. kupiec z musu, w tym zwłaszcza kupiec rejestrowy ze względu na formę prawną (art. 5 1 k.h.). Spółka osobowa czy kapitałowa może w świetle p.d.g. być przedsiębiorcą, ale może nim i nie być, jeżeli zaprzestała działalności lub jeszcze jej nie rozpoczęła. Takie incydentalne kryterium nie powinno jednak decydować o obowiązku wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców, o podległości przepisom prawa upadłościowego i układowego, o prawie do firmy i możliwości udzielenia prokury. Okazuje się nadto, że takie spółki akcyjne lub z o.o. (te ostatnie w wyniku rozszerzenia definicji w art. 152 projektu k.s.h. w stosunku do art. 158 k.h.), które z założenia mają się zajmować działalnością inną niż gospodarcza, z dniem 1 stycznia 2001 przestaną podlegać jakimkolwiek przepisom rejestrowym, a zatem a limine nie będą mogły funkcjonować. Wobec tego definicja przedsiębiorcy proponowana w p.d.g. nie nadaje się w żadnym z tych aspektów na podmiotowe kryterium zakresu regulacji. Warto także zwrócić uwagę na całkowite wyłączenie, w art. 87 p.d.g., spod działania tej ustawy działalności w zakresie pomocy prawnej, systemowo zupełnie niezrozumiałe. Wprawdzie lege non distinguente działalność adwokata lub radcy prawnego może spełniać kryteria działalności gospodarczej według art. 2 ust. 1, ale żaden prawnik i tak nie będzie uważany za przedsiębiorcę w rozumieniu p.d.g. Pytanie zatem, czy jednak będzie przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o KRS (która sama tego pojęcia nie definiuje, traktując je jako zastane jednakże wedle znacznie szerszej definicji u.d.g.)? Bez nieprzyzwoitego naciągania wykładni nie sposób odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. W rezultacie zatem albo definicję przedsiębiorcy w art. 2 p.d.g. należy radykalnie udoskonalić przed wejściem tej ustawy w życie, albo odpowiednią poprawkę trzeba będzie wprowadzić w ustawie o KRS. Inaczej prawnicze spółki jawne, partnerskie i komandytowe (a także utworzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów spółki z o.o. z udziałem podmiotów zagranicznych) z dniem 1 stycznia 2001 r. utracą tytuł do figurowania w rejestrze przedsiębiorców i korzystania z instytucji prawa układowego i upadłościowego (!). 9 Dz.U., nr 9101, poz

9 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 173 Niekorzystnie odbiega od klarownego stanowiska dawnego prawa handlowego potraktowanie spółki cywilnej i handlowych spółek osobowych w art. 2 p.d.g. W myśl ust. 3 art. 2 przedsiębiorcą może być także wspólnik spółki cywilnej, jeżeli wykonuje on w jej ramach działalność gospodarczą. Intencją ustawodawcy było tu określenie konsekwencji wyłączenia spółki cywilnej z listy form prawnych uznawanych za przedsiębiorców. Jednakże w systemie pojęć p.d.g., inaczej niż w art. 36 ustawy o KRS na tle u.d.g., wyłączenie to nie wymaga już bezpośredniego stwierdzenia, ponieważ spółka cywilna, nie mając prawa do firmy, nie prowadzi działalności w swoim imieniu, ale w imieniu wspólników. Przepis ust. 3 służy zatem tylko do usunięcia bliżej nie umotywowanych wątpliwości, co już powinno podważać celowość jego zamieszczenia w ustawie. Jeśli nawet jednak uznamy go za potrzebny, to przepis ten powinien ustalać, że w szczególności (a nie także ) wspólnicy spółki cywilnej prowadzący (w jej ramach wspólną) działalność gospodarczą są uważani za przedsiębiorców. Użycie słowa także sugeruje niewątpliwie błędnie iż nie można byłoby ich uznać za przedsiębiorców w świetle ust. 2; co więcej, w stosunku do handlowych spółek osobowych może prowadzić do wniosku, iż ich wspólnicy, dla których brak analogicznego szczególnego przepisu, nie są przedsiębiorcami, a jest przedsiębiorcą tylko spółka pod swoją firmą. W przedwojennym prawie handlowym definicja kupca i podstawowe obszary cywilnoprawne jej zastosowania regulowane były jednolicie i konsekwentnie w jednym akcie prawnym. W powstającym nowym systemie bez żadnego uzasadnienia poza politycznie (scilicet przypadkowo), a nie merytorycznie motywowaną kolejnością prac legislacyjnych zadanie zdefiniowania pojęcia przedsiębiorcy przypadło ustawie administracyjnej, ewidentnie nie przygotowanej do objęcia swoją perspektywą wszystkich wchodzących w grę aspektów. Tymczasem projekt k.s.h. wydaje się nie dostrzegać powstających problemów; tak jakby nadal mógł polegać na kompletnej i spójnej bazowej regulacji k.h. W rezultacie projekt (tak samo, jak ustawa o KRS, prawo upadłościowe i układowe) zakłada, że spółki handlowe są przedsiębiorcami, ale nie reguluje ich statusu pod tym względem i nie usuwa wątpliwości wywołanych przez uproszczone do granic prymitywizacji kryteria, wprowadzone w nowym prawie działalności gospodarczej. Projekt kodeksu spółek handlowych Część ogólna. Definicja umowy spółki handlowej z art. 3 projektu k.s.h. nadaje się tylko dla spółek osobowych, a i w stosunku do nich jest nieścisła (gdyż pomija obowiązek prowadzenia spraw spółki) oraz za szeroka (gdyż pomija zawsze i tylko gospodarczy charakter ich celu). W spółce kapitałowej natomiast nie należy w ogóle mówić o zobowiązaniu wspólników (akcjonariuszy) do współdziałania między sobą, trudno bowiem traktować w kategorii współdziałania wspólników ewentualne szczególne obowiązki ustanowione w stosunku między wspólnikiem a spółką. Gdyby przepis ten traktować dosłownie, zawierałby on jedną z najistotniejszych reform projektu, ponieważ prowadziłby do wniosku, że możliwy jest w spółce kapitałowej

10 174 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI pozew wnoszony przez jednego wspólnika (akcjonariusza) przeciwko drugiemu o wykonanie zobowiązań w zakresie współdziałania, swego rodzaju actio pro socio. Byłoby to jednak cofnięcie się do zupełnie archaicznej koncepcji spółki, bardziej osobowej niż kapitałowej. We współczesnym ujęciu spółki kapitałowej wspólnicy, a zwłaszcza akcjonariusze, z założenia nie mają wspólnego celu poza określonym użyciem wkładów i nie są obowiązani dążyć do tego celu nawet jako uczestnicy zgromadzeń, a tym bardziej poza spółką; nie mają też obowiązku lojalności ani osobistego wspierania spółki (a tym bardziej wzajemnego). Definicja z art. 3 mogłaby stanowić pokusę i bazę dla wykładni odrzucającej te fundamentalne zasady. Ogólna definicja spółek kapitałowych jest w ogóle zbędna, jak była zbędna i w k.h., ponieważ essentialia negotii tych spółek (odmiennie niż w wypadku spółek osobowych, tak w k.h., jak i w projekcie!) są wyczerpująco uregulowane przez przepisy szczegółowe. Na domiar złego zaś definicja z art. 3 może przez przeoczenie zmierza do przesądzenia w określonym, moim zdaniem nietrafnym kierunku teoretycznej dyskusji o charakterze prawnym spółki akcyjnej: nie ma dostatecznych podstaw do traktowania jej jako jednej umowy już w wypadku zawiązania rozłącznego, tj. przez kilka odrębnych aktów (art k.s.h.). Jeszcze trudniej doszukać się jakiejkolwiek umowy między pierwotnymi akcjonariuszami a nabywcą akcji lub akcjonariuszem obejmującym nowe akcje. Akcjonariusz nie może bowiem pozostawać w stosunku umownym z osobami, których nie zna, a w wypadku akcji na okaziciela nawet nie może poznać. Artykuł 4 1 projektu k.s.h., stanowiący (wątpliwej celowości) słownik podstawowej terminologii, zawiera w pkt 10 i 11 przemyconą, bardzo istotną regulację merytoryczną. Chodzi tu bowiem nie tylko o konwencję językową dotyczącą terminów większość głosów i głos oddany, ale przede wszystkim o merytoryczną regulację sposobu ustalania większości przy podejmowaniu uchwał w spółkach kapitałowych. Tradycyjna interpretacja przepisów k.h. rozróżnia między bezwzględną większością głosów oddanych (art. 236 i 407) a bezwzględną większością głosów obecnych (art i art ). Ta pierwsza zasada odnosiła się do zgromadzeń i rozumiana była jako wymaganie większej liczby głosów za uchwałą, niż przeciwko niej, natomiast tzw. głosy wstrzymane były zgodnie z elementarną logiką uważane za nie oddane. Projekt zmienia tę zasadę w sposób radykalny, ponieważ zaliczenie głosów wstrzymanych ( wstrzymujących się ) do głosów oddanych może w konkretnych warunkach oznaczać wprowadzenie znacznie surowszych wymagań co do większości: zwolenników uchwały ma być więcej niż nie tylko jej przeciwników, ale także niezdecydowanych, którzy nie chcą się deklarować ani za, ani przeciw. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej nowej formuły większości w spółkach kapitałowych (lepiej dałaby się ona uzasadnić dla spółek osobowych, chociaż i tu można wysuwać wątpliwości). Nie ma w tym opracowaniu miejsca na wyczerpującą analizę, moim jednak zdaniem projektowana reforma tylko pozornie służy wzmocnieniu pozycji drobnych pasywnych inwestorów, zmuszając ich nolens volens do wypowiadania się za lub przeciw każdej uchwale. Nieprofesjonalni inwestorzy

11 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 175 zasługują na skuteczniejszą ochronę ze strony ustawodawcy niż zmuszanie ich do zajmowania określonego stanowiska w dotyczących gospodarki spółki sprawach, na których nie znać się jest ex definitione ich dobrym prawem. Niezależnie jednak od merytorycznego stanowiska w sprawie zasad głosowania zamiast żonglować terminologią, wypadałoby raczej wprost ustalić, że większość liczy się nie między głosami za i przeciw, a w stosunku do obecnych na zgromadzeniu (jak to przewidywał k.h. dla głosowań w radzie nadzorczej i zarządzie). Przyjęta w art. 4 1 pkt 10 projektu konwencja terminologiczna, wedle której głos wstrzymujący się jest rodzajem głosu oddanego, urąga zdrowemu rozsądkowi: nie po to akcjonariusz wstrzymuje się od głosu, żeby ustawodawca mimo to siłą wpierał mu udział w głosowaniu. Przy tym sformułowanie projektu prowadzi do odmiennego traktowania głosów nieważnych i wstrzymanych, co w rozważanej kwestii nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, a nadto zresztą, właśnie dlatego nowe rozwiązanie będzie łatwe do obejścia. Dość będzie poinformować akcjonariuszy, że ten, kto nie chcę być ani za ani przeciw, może oddać głos nieważny. Dla takiego efektu nie warto zaś chyba robić projektowanej małej rewolucji w systemie głosowania. Regulacja spółek osobowych. Artykuł l projektu k.s.h. pozornie wydaje się powtarzać dla wszystkich handlowych spółek osobowych, bez większych zmian, przepis art. 81 k.h. W istocie rzeczy zaszła tu jednak bardzo ważna zmiana, wiodąca w kierunku przekształcenia ułomnej osoby prawnej w pełną, wbrew tezom uzasadnienia projektu. Dla oceny charakteru i skutków art. 81 k.h. niezmiernie istotna jest bowiem jego lokalizacja w rozdziale poświęconym stosunkowi spółki do osób trzecich. Z lokalizacji art. 81 (i 82) k.h. płynęły bowiem dwa wnioski o fundamentalnym znaczeniu: po pierwsze, iż spółka tylko w stosunku do osób trzecich występuje jako właściciel swego majątku, natomiast w stosunku wewnętrznym jest on objęty współwłasnością łączną wspólników; po drugie, iż w razie sporu, np. o wypłatę z zysku, wspólnik spółki osobowej pozywa nie spółkę, ale indywidualnie pozostałych wspólników. Lokalizacja art. 7 projektu w przepisach ogólnych, wobec braku odpowiednich zastrzeżeń w przepisach szczegółowych, prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji: oto wspólnik Kowalski będzie pozywał spółkę Kowalski i Nowak, za którą w tej sprawie jako przekraczającej zakres zwykłego zarządu wspólnik Nowak nie będzie zdolny decydować (patrz np. art projektu). Autorzy projektu wydają się przy tym nie zauważać, że pominąwszy ograniczenie wynikające z lokalizacji art. 81 k.h. tym samym, wbrew własnym enuncjacjom, ustanawiają pełną osobowość prawną spółek osobowych. Cóż bowiem jest jeszcze potrzebne do uzyskania osobowości prawnej prócz (nieograniczonej) możliwości nabywania we własnym imieniu praw i zobowiązań oraz występowania przed sądami? Poważne zastrzeżenia musi budzić podejście projektu do kwestii rozgraniczenia spółki cywilnej od handlowych spółek osobowych, a w szczególności zniesienie automatycznej konwersji spółki cywilnej na jawną w razie przekroczenia określonego rozmiaru działalności (art. 26 3). Uzasadnienie projektu odwołuje się do

12 176 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI potrzeby uatrakcyjnienia osobowych spółek handlowych dla przedsiębiorców w porównaniu ze spółką cywilną. Moim zdaniem podejście to jest chybione. O uatrakcyjnieniu spółki jawnej można sensownie mówić, jeżeli porównuje się warunki prowadzenia działalności z jednej strony ze spółką z o.o., a z drugiej z indywidualnym przedsiębiorstwem podlegającym rejestracji. Spółka cywilna, która w myśl nowych przepisów (ustawy o KRS i p.d.g.), jest rejestrowo transparentna, jest formą prawną przeznaczoną z założenia tylko dla niewielkich przedsięwzięć i przedsiębiorstw bazujących na osobistej znajomości między wspólnikami a ich kontrahentami. Forma prawna spółki jawnej w ujęciu k.h. nie była beneficjum, ale obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na przedsiębiorców działających wspólnie w zakresie przekraczającym mały rozmiar przedsiębiorstwa, polegającym na odpowiedzialności za wszelkie transakcje handlowe dokonane przez jednego z nich oraz za ujawnienie podstawowych danych dotyczących osób uprawnionych do reprezentowania spółki w obrocie i ich aktualizację. Bezwzględnie obowiązujące przepisy o spółce jawnej mają na celu ochronę określonego, doprawdy nie wygórowanego standardu bezpieczeństwa obrotu z udziałem takiej spółki. Projekt podważa, niestety, właściwy prawu handlowemu priorytet bezpieczeństwa obrotu, sankcjonując w art prowadzenie w formie spółki cywilnej działalności na dowolną skalę zasadniczo przez okres co najmniej dwóch lat, a praktycznie tak długo, póki sąd rejestrowy nie zastosuje sankcji. Dopóki to nie nastąpi, spółka cywilna będzie np. mogła się skutecznie powoływać na nieznane kontrahentom ograniczenia prawa wspólnika do jej reprezentacji, nawet jeżeli prowadzi przedsiębiorstwo na skalę ogólnokrajową. Przepisy o spółce jawnej będą się bowiem stosowały do niej dopiero od daty wymuszonego wpisu, nie wcześniej. Warto ponadto zauważyć, że sąd rejestrowy co najmniej zawaha się przed wykonaniem dyspozycji art k.s.h., jeżeli nie będzie dysponował pisemną umową spółki, która dla istnienia spółki cywilnej nie jest przecież niezbędna. W świetle (moim zdaniem nie do końca przemyślanego) wprowadzenia w art. 23 k.s.h. dla spółki jawnej formy pisemnej pod rygorem nieważności nie można przecież przyjąć, że spółka jawna ważnie istnieje bez umowy pisemnej; jak można więc wpisać do rejestru taką spółkę? Ponieważ zaś nie ma żadnej podstawy prawnej do wymuszenia na wspólnikach spółki cywilnej sporządzenia umowy na piśmie, wygląda na to, że osoby wystarczająco zdeterminowane i dysponujące fachowym doradztwem prawnym będą nadal mogły bezterminowo lekceważyć powszechne standardy bezpieczeństwa obrotu. Jeżeli wprowadzenie skądinąd dobrze uregulowanej w projekcie subsydiarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej ma być formą uatrakcyjnienia tej spółki w stosunku do spółki cywilnej, to ceną tej atrakcji powinno być raczej wzmocnienie, a nie rozmazanie zakresu stosowania właściwych prawu handlowemu reguł bezpieczeństwa. Zupełnym nieporozumieniem jest treść przepisu art k.s.h. Niewątpliwie wiąże się ona z (także moim zdaniem bardzo słabo uzasadnionym) otwarciem formy spółki jawnej dla przedsiębiorstw dowolnego rozmiaru. W zestawieniu z 2 tegoż

13 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 177 artykułu powstaje jednak skutek ewidentnie nie zamierzony przez autorów projektu: oto każdy wspólnik spółki cywilnej prowadzącej działalność w dowolnym zakresie może bez porozumienia z pozostałymi, a nawet wbrew nim przeprowadzić jej rejestrację jako jawnej! Skoro bowiem sąd nie bada rozmiaru działalności zgłoszonej spółki, to nawet i na zarzut pozostałych wspólników nie będzie mógł odmówić rejestracji z powodu niespełnienia wymogów 3. Bardzo niefortunne uproszczenie znalazło się w art projektu. Absolutyzacja prawa wspólnika do reprezentowania spółki jawnej nie jest dostatecznie uzasadniona potrzebą ochrony bezpieczeństwa obrotu, a wprowadza bardzo istotną niepewność w stosunkach wewnętrznych spółki. Rezygnacja z limitowania tego prawa za pomocą abstrakcyjnego kryterium zakresu jakiegokolwiek przedsiębiorstwa handlowego (art k.h.; można pomyśleć o ulepszeniu tego terminu, ale nie należy grzebać samej idei) oznacza zwłaszcza w zestawieniu z wymową art. 7 projektu że każdy ze wspólników jest władny bez zgody pozostałych sprzedać, zastawić lub oddać w użytkowanie całe wspólne przedsiębiorstwo. Każdy wspólnik może też skutecznie reprezentować spółkę w stosunkach z innymi wspólnikami (a w braku wyraźnego odmiennego rozstrzygnięcia zapewne także z sobą samym!). Regulacja spółek kapitałowych. Nowe przepisy o jednoosobowej spółce z o.o. (art. 156 i 162) usuwają znaczną część wątpliwości wywoływanych przez bardzo źle zredagowany art k.h. (dodane w 1988 r.). Jednakże nie wszystkie kwestie zostały uregulowane optymalnie, a miejsce dawnych wątpliwości mogą zająć nowe. Nowe przepisy nie regulują formy wykonywania przez jedynego wspólnika kompetencji zgromadzenia, co znaczy, że należy tu stosować przepisy ogólne. Nadal więc będzie trzeba organizować operetkowe zgromadzenia, na których ta sama osoba oświadcza, że cały kapitał jest reprezentowany, wybiera się sama na przewodniczącego i podejmuje uchwały po uprzednim otwarciu kolejnych punktów porządku dziennego oraz zgłoszeniu do samej siebie odpowiednich wniosków (albo symulować takie działanie przez odpowiednią redakcję dokumentów). Artykuł zwalnia przynajmniej od często dziś podejmowanych prób kreowania papierowej tajności głosowania, to jednak zdecydowanie za mało. Zasada nienatrętności prawa kategorycznie wymaga rezygnacji z całego tego teatru i ustalenia, że miejsce uchwał wspólników w jednoosobowej spółce z o.o. zajmują decyzje podejmowane przez wspólnika w formie pisma z datą pewną lub aktu notarialnego, adresowanego do spółki. 6 Nie całkiem zrozumiały, a zarazem nieprecyzyjny na tle przepisów art. 921 k.c., jest zapis art , rozszerzający na dokumenty imienne dotychczasowy zakaz wystawiania na udziały w spółce z o.o. dokumentów na okaziciela lub na zlecenie (art. 175 k.h.). Po pierwsze, dyskusyjna jest w ogóle aktualność zastrzeżenia zawartego w art. 175 k.h. wobec ugruntowanej dziś w systemie prawnym zasady numerus clausus papierów wartościowych stricto sensu. Wystawianie zaś dokumentów o charakterze legitymacyjnym, nawet na okaziciela, w niczym nie przeszkadza,

14 178 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI skoro i tak do skuteczności zbycia potrzebny jest dowód przelewu praw udziałowych; znak legitymacyjny może więc jedynie służyć do uwiarygodnienia takiego przelewu. Po drugie, zakładając nawet możliwość skonstruowania imiennego papieru wartościowego na udział, zbycie takiego papieru z uwagi na jego imienny charakter znowu musiałoby mieć formę oświadczenia o przelewie praw, na tym 8 samym lub odrębnym dokumencie, wskazującego nabywcę (art. 921 k.c.). Nie wynika więc stąd żadne zagrożenie ani dla funkcji, jaką w obrocie spełniają akcje, ani dla bezpieczeństwa obrotu, ani dla samej spółki i wspólników. W regulacji spółki akcyjnej uwagę zwraca przede wszystkim rezygnacja z zawiązania spółki przez subskrypcję, nawet niepubliczną. Z uwagi na skomplikowany charakter, możliwość nadużyć i niemal zupełny brak zainteresowania praktyki tą formą tworzenia spółek decyzję tę należy oceniać jako trafną. Jednakże usunięcie przepisów o subskrypcji i wprowadzenie kilku nowinek spowodowało, że przepisy o powstaniu spółki akcyjnej tworzą w projekcie jeszcze większy galimatias niż w k.h., w którym już były mało czytelne. Redakcja oraz kolejność przepisów nie dadzą się wyjaśnić w sposób zborny w powstałym zamieszaniu gubią się momentami nawet autorzy projektu. Powtórzony za k.h. przepis art projektu jest nieścisły: sposób pokrycia kapitału zakładowego, a więc i przedmiot zasadniczego świadczenia każdego akcjonariusza (pieniądz czy aport, a w wypadku pokrycia pieniężnego także jego wymiar, tzn. cenę emisyjną) określa nie statut, ale akty o zawiązaniu spółki. Istota przepisu powinna być taka, że wszelkie świadczenia akcjonariusza prócz pokrycia kapitału zakładowego określa statut. W art. 306 i 313 mówi się o zawiązaniu spółki, natomiast w art. 310, nie wiadomo dlaczego, o zawiązaniu spółki w organizacji. Koncepcja zawiązania spółki, której kapitał określony jest w statucie kwotą maksymalną lub minimalną, jest w zarysach trafna, ale jej realizacja w projekcie jest niedopracowana. Projekt nie wyjaśnia w art. 310, że maksymalna kwota statutowa dotyczy w razie wątpliwości jedynie procesu zawiązania spółki, ale nie ogranicza możliwości podwyższania kapitału (z drugiej strony, nie można racjonalnie wykluczyć tego drugiego rodzaju statutowego ograniczenia, trzeba więc dostarczyć kryterium ich rozróżnienia). W art czytamy, że w aktach o zawiązaniu spółki ma się znaleźć stwierdzenie wyboru zarządu, natomiast w art. 323 że (powstająca przecież z chwilą zawiązania, nie wcześniej) spółka w organizacji może być reprezentowana przez założycieli do czasu wyboru zarządu. Przepisy art. 313 i 323, niezależnie od powyższej ewidentnej sprzeczności wymagającej usunięcia, nasuwają bardziej ogólne wątpliwości. Po pierwsze, dlaczego projekt mówi o wyborze, gdy statut może przewidywać inny tryb ustanowienia zarządu? Po drugie, dlaczego projekt mówi (za nietrafnym sformułowaniem k.h.) o stwierdzeniu wyboru? Przecież wyboru nie można dokonać przed zawiązaniem spółki, bo wcześniej nie ma akcjonariuszy uprawnionych do udziału w wyborach; zatem akty o zawiązaniu powinny raczej stanowić źródło samego powołania do władz, a nie informacji o nim. Po trzecie, jak akt o zawiązaniu spółki ma stwierdzać

15 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 179 wybór zarządu, jeśli na przykład powołanie zarządu statut powierza radzie nadzorczej, a tej z kolei nie można skutecznie ustanowić przed zawiązaniem spółki? Po czwarte, skoro projekt zakazuje (słusznie, chociaż trochę niezgrabne jest takie porządkowanie wadliwej praktyki notarialnej w ustawie) umieszczania nazwisk członków pierwszych władz w statucie, to czy mają lub mogą się znaleźć w aktach o zawiązaniu spółki, czy też akty te mogą ograniczyć się do stwierdzenia, że poza nimi został (jak?) dokonany akt powołania? Po piąte, w świetle art zawiązanie spółki na bazie kapitału minimalnego lub maksymalnego jest wprawdzie ostateczne z chwilą złożenia przez zarząd oświadczenia o osiągnięciu wymaganego minimum, ale w świetle 3 jednak w tym sensie prowizoryczne, że zarząd może oświadczenie zmienić, obejmując nim dalszych subskrybentów kapitału jeszcze przed zarejestrowaniem spółki. W takim razie, na podstawie czego ci nowi subskrybenci będą przystępowali do spółki; przecież nie aktów o zawiązaniu, skoro zawiązanie już się dokonało, ani przepisów o podwyższeniu kapitału, które dotyczą tylko spółki już zarejestrowanej?! W art zamieszczono nową i bardzo słuszną ideę autorów projektu, mianowicie, iż nieistotne, a trudne do usunięcia uchybienia nie powinny przeszkadzać w zarejestrowaniu spółki. Wśród interesów, których zagrożenie wyklucza skorzystanie z tego przepisu, brak jednak indywidualnego interesu poszczególnych akcjonariuszy (i ich grup), tymczasem ewentualne nadużycia na niekorzyść jednostek i mniejszości powinny być szczególnie tępione. W art. 315 znalazł się przepis, który brzmi raczej jak instrukcja, a nie cywilnoprawna regulacja. Jeżeli wpłaty mają wpłynąć na rachunek bankowy, to powinno być wszystko jedno, kto w tej operacji pośredniczy. Tymczasem wedle treści przepisu albo należy przyjąć, że wpłata do biura maklerskiego już skutecznie znalazła się w dyspozycji spółki (a wobec tego, po co ją przekazywać do banku? przy tym projekt nie wskazuje tu żadnego terminu); albo jeżeli przyjmiemy, że taki skutek wymaga bardziej jednoznacznego przepisu, to okaże się, że nie możemy skorzystać z pośrednictwa poczty ani poprosić kolegi o zaniesienie pieniędzy do kasy i wpłacenie w naszym imieniu. W art. 323 zachodzi kolizja między słuszną zasadą z 3 a błędnym sformułowaniem 5: skoro chodzi o osobę, która działała w imieniu spółki, to nie może być mowy o długu tej osoby i jego przejęciu; jest to od początku dług spółki w organizacji. Jeżeli intencją było stworzenie akurat dla spółki akcyjnej wyjątku od ogólnej zasady z art. 12 projektu, to wyjątek ten został źle sformułowany. UWAGI OGÓLNE I PODSUMOWANIE Powyższe uwagi dotyczą tylko wybranych, najbardziej rzucających się w oczy wątpliwości lub nawet jawnych błędów i przeoczeń, jakie można znaleźć w tekście projektu kodeksu spółek handlowych. Liczba pominiętych przeze mnie w tym

16 180 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI opracowaniu, a dostrzeżonych w projekcie błędów merytorycznych i niezręczności redakcyjnych jest stanowczo zbyt duża jak na obecną fazę zaawansowania procesu legislacyjnego (projekt przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie). Musi to wywoływać poważne wątpliwości co do możliwości dotrzymania terminu wejścia kodeksu w życie, jeśli wejście to nie ma być forsowane kosztem niskiej jakości regulacji. W tekście projektu dość wyraźnie można odróżnić dwie warstwy językowe i stylistyczne nową i pochodzącą z dawnego kodeksu handlowego. Należy tu mieć na uwadze okoliczność, iż język kodeksu handlowego częściowo trącił myszką już w 1934 r., ponieważ w znacznym stopniu został przejęty z projektów i ustaw powstających bezpośrednio po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a te z kolei, z natury rzeczy, czerpały wzorce głównie z dziewiętnastowiecznych jeszcze przekładów prawa niemieckiego, austriackiego i francuskiego. Wydaje się, że z jednej strony autorzy jakby nie do końca zdawali sobie sprawę, iż perspektywę trwania ich dzieła w systemie prawnym trzeba obliczać na lat co najmniej pięćdziesiąt, wobec czego należy mu nadać możliwie jednolitą i na tyle współczesną szatę językową, aby kodeks mógł nadal być rozumiany i stosowany w połowie XXI wieku. Nie powinno się też lekceważyć potrzeby stworzenia charakterystycznego i wyrazistego stylu, który w tego rodzaju wiodącym akcie prawnym miałby również walory dydaktyczne, adresowane do wykładowców i studentów prawa, przyszłych incydentalnych legislatorów oraz last but not least jego użytkowników. Z drugiej strony można także przypuszczać, że projekt stosunkowo zbyt wcześnie został przejęty z rąk zespołu autorskiego i przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Rezultatem jest w każdym razie brak rozpoznawalnego indywidualnego stylu regulacji oraz stanowczo nadmierna liczba usterek w warstwie logiczno- -językowej poszczególnych przepisów. Dotyczy to zarówno przepisów pozostawionych bez zmiany z dawnego kodeksu handlowego (mimo że literatura, orzecznictwo i praktyka niekiedy dostrzegały ich wadliwość), jak też redagowanych w widocznym pośpiechu nowych rozwiązań. Myśląc realistycznie, trudno oczekiwać głębokiej przebudowy warstwy stylistycznej kodeksu na etapie prac parlamentarnych. Można jeszcze chyba, w interesie przyszłych użytkowników projektowanej regulacji, usunąć przynajmniej wyraźne usterki, niespójności i archaizmy. Jednakże trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek szersze działania naprawcze, a tym bardziej wykonanie tego bardzo pracochłonnego zadania w terminie pozwalającym na zachowanie projektowanego terminu wejścia kodeksu w życie, jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną w ramach procesu legislacyjnego podjęte wyjątkowe decyzje organizacyjne.

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. Wstęp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15 Wykaz najważniejszych skrótów... 13 Wstęp... 15 Rozdział I Kapitał zakładowy... 17 1. Pojęcie kapitału zakładowego... 17 2. Charakter prawny kapitału zakładowego... 20 3. Struktura kapitału zakładowego...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Uchwalona w dniu 23 marca b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1600 Warszawa, 19 listopada 2008 r.

Druk nr 1600 Warszawa, 19 listopada 2008 r. Druk nr 1600 Warszawa, 19 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-92-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał o jakie został uzupełnione Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał o jakie został uzupełnione Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał o jakie został uzupełnione Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 w sprawie określenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Uchwała Nr I/28/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2010 roku.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2010 roku. Raport bieżący nr 70/2010 22.12.2010 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2010 roku. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia przystąpienia do tej spółki, a nie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW 6. WYDANIE kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1. z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PCC ROKITA S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2017 R. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CZ 34/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2013 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku A.Polska

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Niniejszy formularz sporządzono stosownie do wymogów art. 402 3 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A. PROJEKTY UCHWAŁ Polimex-Mostostal S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 z dnia 28 grudnia.2016

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcyjna, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -- Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Dariusza Ś. i

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 63/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 października 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku [...]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Art. 1. (skreślony).

USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Art. 1. (skreślony). Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym Art. 1. (skreślony). Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1994 r. Nr 98, poz. 473, z 1996

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/2017 - Zmiany w treści Statutu W Statucie ABC Data S.A. ( Spółka ), którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 z dnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI Projekty uchwał: Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo