STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XXXVIII/2000 Andrzej W. Wiśniewski STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK POJĘCIE I ZAKRES PRAWA O SPÓŁKACH Uwagi wstępne Prawo spółek, czy też jak wolę je nazywać zgodnie ze starszą tradycją językową prawo o spółkach, można definiować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to definicja teoretyczna, według której spółka oznacza sposób połączenia środków kilku podmiotów w celu wspólnego prowadzenia działalności, zwłaszcza (ale niekoniecznie tylko) gospodarczej. W tym sensie do obszaru prawa o spółkach należą nie tylko te podmioty, które ustawodawca wyraźnie spółkami mianuje, ale także np. spółdzielnie, stanowiące w istocie rodzaj spółki o kapitale zmiennym, oraz fundusze inwestycyjne i emerytalne, mimo iż ustawodawca wyraźnie nie nazywa ich spółkami, a nawet fundacje mające więcej niż jednego fundatora (te ostatnie, odwrotnie niż spółki jednoosobowe, są w istocie korporacjami przebranymi za fundacje). Druga definicja prawa o spółkach to definicja normatywna, a więc jej zakres zależy od aktualnego stanu ustawodawstwa. W tym sensie de lege lata obszar prawa o spółkach obejmuje spółkę cywilną, uregulowaną w kodeksie cywilnym, oraz dwie formy spółek handlowych osobowych (jawną i komandytową) i dwie formy spółek handlowych kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną), uregulowane w kodeksie handlowym. W poniższych uwagach będę się trzymał normatywnego pojęcia prawa o spółkach. Związek prawa o spółkach handlowych z przepisami o spółce cywilnej; spółka jako instytucja prawa gospodarczego W dotychczasowych pracach legislacyjnych, a także w większości komentarzy i opracowań podręcznikowych spółka cywilna i spółki handlowe traktowane są jako zupełnie odrębne przedmioty unormowania. Podejście takie jest nieuzasadnione, ponieważ instytucje te są od siebie wzajemnie zależne i stanowią części składowe jednolitego (co najmniej postulatywnie) systemu regulacji podmiotowo-organizacyjnych zagadnień obrotu gospodarczego. Pomimo przepisu art. 76 k.h. ( Do

2 166 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI spółki jawnej nie stosuje się przepisów kodeksu zobowiązań o spółce ) handlowe spółki osobowe są uzależnione od podstawowej definicji spółki, obecnie zawartej w art. 860 k.c., a spółka cywilna musi (a raczej musiała) stać się spółką jawną przez samo przekroczenie granicy większego rozmiaru przedsiębiorstwa (art k.h.). Nawet zatem w pojęciu kodeksu handlowego istnieje silny związek między obiema regulacjami. Związek ten jest tym silniejszy obecnie, gdy wobec niestosowania przez sądy rejestrowe przepisów o większym rozmiarze przedsiębiorstwa spółki cywilne prowadzą działalność gospodarczą na dużą skalę, a w dodatku (aczkolwiek stan ten potrwa tylko do końca 2000 roku) traktowane są jako przedsiębiorcy przez ustawę z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej 1. Związek regulacji prawnej spółek z regulacją statusu prawnego przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i rejestru handlowego Regulacja prawna spółek wykazuje istotne związki z regulacją statusu prawnego indywidualnego przedsiębiorcy (kupca). Związki te wyrażają się w podległości podobnym obowiązkom i w podobnym statusie (rejestr przedsiębiorców, prawo firmowe, upadłościowe i układowe) oraz potrzebie zapewnienia w obszarze działalności gospodarczej płynności kapitałowej, pozwalającej na możliwie bezkonfliktowe zmiany po stronie podmiotowej danego przedsiębiorstwa (przyjęcie wspólnika, ustąpienie wspólnika, przekształcenia spółek, zbycie przedsiębiorstwa). Zarówno spółki, jak i przedsiębiorcy indywidualni prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące nie tylko substrat regulacji obowiązków prawnoadministracyjnych, ale także inkorporujący daną działalność złożony przedmiot majątkowy, będący wyodrębnionym przedmiotem obrotu. Wszyscy więksi przedsiębiorcy (kupcy) podlegają jednakowo co do zasady uregulowanemu obowiązkowi rejestrowemu. Należyte funkcjonowanie rejestru przedsiębiorców ma z kolei kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz dla funkcjonowania prawa firmowego. Z uwagi na te intensywne, wielostronne związki regulacja prawna wszystkich tych zagadnień powinna być przygotowywana, jeżeli nie w ramach jednego aktu prawnego, to przynajmniej w ścisłej, wzajemnej koordynacji między poszczególnymi projektami legislacyjnymi. STAN PRAWA O SPÓŁKACH W ROKU 1989 I JEGO STOPNIOWA REANIMACJA Spółka cywilna i trzy spółki handlowe Z uchylonego w 1965 r. kodeksu handlowego pozostały wyrwane z kontekstu 1 Dz.U. nr 41, poz. 324, wielokrotnie zmieniana.

3 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 167 trzy podstawowe formy spółek handlowych i pewna liczba innych oderwanych przepisów, utrzymanych w mocy już to generalnie, już to dla stosunków handlu zagranicznego. Ta szczątkowa regulacja na mocy powszechnie przyjętej konwencji, a wbrew istocie prawnej, określana jest jednak nadal mianem kodeksu handlowego. W latach instytucje kodeksu handlowego zostały praktycznie zarzucone; pojawiać się zaczęły na nowo w obrocie gospodarczym w nieznacznym zakresie od połowy lat osiemdziesiątych, a następnie coraz intensywniej w toku urynkowiania gospodarki rozpoczętego na szeroką skalę od roku Na pierwszym etapie przemian rynkowych frontową formą organizacyjną nowych zjawisk gospodarczych była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosowana w przedsięwzięciach prywatnych oraz na styku powstającej gospodarki prywatnej i państwowo-spółdzielczej. W późniejszym okresie, w związku z postępami prywatyzacji wielkich i średnich państwowych przedsiębiorstw oraz powstaniem rynku kapitałowego, w tym zwłaszcza publicznego obrotu papierami wartościowymi, wiodącą rolę przejęła i zachowuje do dziś forma spółki akcyjnej. Handlowe spółki osobowe jawna i komandytowa (ta ostatnia uchylona w 1965 r., a przywrócona w 1991 r.) wskutek zarzucenia podstawowych pojęć kodeksu handlowego, w tym rozróżnienia przedsiębiorstw prowadzonych w mniejszym i większym rozmiarze, nie miały do ostatnich lat większego praktycznego znaczenia. Ich miejsce w strukturze podmiotowej obrotu gospodarczego zajęła, traktowana jako podmiot gospodarczy, a od niedawna nawet przedsiębiorca, spółka cywilna. Reforma zasad wykonywania zawodów prawniczych przyniosła od 1998 r. nieco zwiększoną popularność zwłaszcza spółce komandytowej. Rola ustawy o działalności gospodarczej w reanimacji prawa handlowego Uchylone w 1965 r. podstawowe instytucje prawa handlowego obejmowały regulację elementarnych dla regulacji prawnej obrotu gospodarczego pojęć kupca i przedsiębiorstwa, prowadzonego w większym rozmiarze. Do spółek handlowych zostało ograniczone zastosowanie takich podstawowych instytucji, jak prawo firmowe i rejestr handlowy. Obrót gospodarczy w obszarze powstającej gospodarki rynkowej z coraz większym udziałem kapitału prywatnego, promowanej (choć z różnym natężeniem) od 1989 r. przez politykę gospodarczą kolejnych rządów, musiał w tym wstępnym okresie być przede wszystkim chroniony przed nieuzasadnioną ingerencją organów administracji, którym trudno było się odzwyczaić od charakterystycznej dla poprzedniego okresu wszechwładzy i metod ręcznego sterowania. Z powyższych względów ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej interesowała się przede wszystkim aspektami samodzielności i 2 samorządności 2 Dz.U. nr 41, poz. 324 z późn. zm.

4 168 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI podmiotów gospodarczych, które miały jednakowe znaczenie dla każdej samodzielnej działalności zarobkowej, bez względu na jej rozmiar i stopień zorganizowania. Nie przywracała ona natomiast wewnętrznego porządku w obszarze struktur gospodarczych, a w szczególności niezbędnych standardów ochrony bezpieczeństwa obrotu. W sumie ustawa ta dała podstawy do rozwoju działalności gospodarczej w formach spółek, zwłaszcza kapitałowych, utrzymując jednak zasadniczą odmienność ich statusu prawnego w stosunku do pozostałych przedsiębiorców. STAN PRAWA O SPÓŁKACH ANNO 2000 Spółki osobowe Rezygnacja sądów rejestrowych, przy zupełnej obojętności ustawodawcy, ze stosowania kryterium większego rozmiaru przedsiębiorstwa doprowadziła do rozszerzenia zakresu zastosowania instytucji spółki cywilnej na działalność gospodarczą prowadzoną w średniej i dużej skali. Spółka cywilna wyeliminowała z tych obszarów handlowe spółki osobowe, które z uwagi zwłaszcza na przepisy dotyczące obowiązków rejestrowych i konsekwencji ich niewykonywania są bardziej uciążliwe i kosztowne dla przedsiębiorców; ograniczenie zastosowania instytucji prawa handlowego oznacza jednak zarazem znaczne podwyższenie ryzyka ponoszonego przez kontrahentów takich spółek w obrocie z nimi. Spółki kapitałowe Spółki kapitałowe, a zwłaszcza akcyjna, funkcjonują zdumiewająco sprawnie mimo ponad czterdziestu lat hibernacji tych instytucji prawnych, co dobrze świadczy o poziomie i nowoczesności kodeksu handlowego z 1934 r. Jednakże przepisy kodeksu handlowego wymagają niewątpliwego uściślenia w niektórych kwestiach (warunki i przesłanki umorzenia akcji; tryb podwyższenia kapitału akcyjnego; stosunek zarządu do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia; kadencja i mandat organów; nieważność i zaskarżalność uchwał). W kilku sprawach przepisy te wymagają ponadto istotnych zmian lub uzupełnień (rozszerzenie ochrony mniejszości akcjonariuszy; możliwość powierzenia zarządowi decyzji o podwyższeniu, w określonych ramach, kapitału akcyjnego tzw. authorized capital; znaczne uściślenie i rozbudowa regulacji dotyczącej przekształceń spółek). Oceniając aktualny stan prawa o spółkach kapitałowych, nie można pominąć jego częściowej dekompozycji przez ustawy szczegółowe; wymienić tu wypada m.in.:

5 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 169 osłabienie restrykcji dotyczących składu rady nadzorczej; przepisy art i 378 k.h. zmienione ustawą z dn. 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji p.p. ; regulację funkcjonowania spółek publicznych; ustawa z dn. 3 października r.: prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym ; podział materii między tę ustawę a kodeks handlowy nie jest oparty na żadnym jasnym kryterium; przepisy o rachunkowości spółek, podminowujące pozycję organów nadzorczych; ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości ; 5 istotne wady regulacji spraw rejestrowych, usunięcie przepisów o sanacyjnym skutku regulacji spółek, tendencja do przyznania władzy rejestrowej nadmiernych uprawnień, zwłaszcza do decydowania o rozwiązaniu spółek; ustawa z 20 sierpnia r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rola orzecznictwa sądowego w zapewnieniu należytego funkcjonowania prawa o spółkach Orzecznictwo sądów rejestrowych. Znaczenie orzecznictwa tych sądów wynika przede wszystkim z konstytutywnej funkcji wpisów do rejestru handlowego w sprawach tworzenia spółek i zmian statutu. O sądach rejestrowych można poszukując pozytywnych stron ich działalności stwierdzić, iż są, funkcjonują i przez to umożliwiają funkcjonowanie spółek. Nie zamierzam w tym miejscu rozwodzić się nad oczywistymi i niezależnymi od tych sądów niedostatkami funkcjonowania rejestru handlowego, jak trudności w dostępie do akt i uzyskiwaniu wypisów oraz przewlekłość działania, wynikającymi z niewystarczającej obsady etatowej. Te kwestie przynajmniej częściowo może rozwiązać wejście w życie nowego systemu prowadzenia rejestru przewidzianego w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Niestety, funkcjonowanie sądów rejestrowych wykazuje i pod względem merytorycznym rozliczne wady: niejednolitość wymagań, kreowanie i forsowanie zasad nie wynikających z rzetelnej interpretacji prawa, czasem nawet wręcz lekceważenie prawa. Można tu podać takie przykłady, jak: usiłowanie przejęcia kompetencji sądu powszechnego do rozstrzygnięcia sporu o prawo do firmy, usiłowanie wprowadzenia zakazu uprzywilejowania udziałów w spółce z o.o., próba zablokowania możliwości restrukturyzacji kapitału akcyjnego w spółce akcyjnej, wymuszanie nie uzasadnionego przepisami i sprzecznego z opinią doktryny dwukrotnego uchwalania widełkowej podwyżki kapitału w spółkach akcyjnych. Powszechnie lekceważony jest też wyraźny przepis rozporządzenia o rejestrze handlowym ( 7 zdanie drugie) nagminnie wynosi się i wydaje akta rejestrowe poza miejsce ich przechowywania: do gabinetu lub do domu sędziego, do siedziby organów skarbo Dz.U., nr 58, poz. 298 z późn. zm. Dz.U., nr 118, poz. 54 z późn. zm. Dz.U., nr 121, poz Dz.U., nr 121, poz. 769.

6 170 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI wych lub sądów wyższej instancji; tu nie bez winy jest nawet SN. Konkluzja: brak dostatecznie intensywnego nadzoru instancyjnego; ze specyfiki spraw rejestrowych wynika bowiem skłonność stron do podporządkowywania się nawet takim wymaganiom, które słusznie mogłyby uważać za nie uzasadnione. Perspektywa zawieszenia na czas nieokreślony zamierzonej operacji kapitałowej czy organizacyjnej stanowi zbyt dużą cenę za ewentualny sukces w postępowaniu odwoławczym. Stąd też rozstrzygnięcia sądów wyższej instancji zdarzają się właściwie tylko w tych sprawach rejestrowych, w których sąd bezwarunkowo odmawia zarejestrowania określonej operacji, albo gdy chodzi wręcz o samą egzystencję spółki lub wspólnika. W tej sytuacji brakuje instrumentu, który mógłby zapewnić jednolitość i należyty poziom orzecznictwa sądów rejestrowych. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie zawiera żadnych nowych rozwiązań, pozwalających liczyć na poprawę stanu rzeczy pod tymi względami. Jeśli zaś chodzi o zakaz wynoszenia akt rejestrowych z pomieszczeń służących do ich przechowywania, to po prostu został on pominięty. Tak jest wygodniej wszystkim oprócz oczywiście tych, którym rejestr ma służyć. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Orzecznictwo to powinno i w pewnym stopniu stanowi podstawowy instrument ewolucji prawa spółek w ramach obecnych przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu handlowego, do czasu gruntownej reformy ustawowej w kierunku zaspokajania potrzeb strukturalnych rozwiniętej gospodarki rynkowej przełomu stuleci. Można odnotować pozytywne przykłady wpływu Sądu Najwyższego na orzecznictwo niższych instancji i praktykę obrotu, takie jak stosunkowo liberalne stanowisko w sprawie zdolności aportowej określonych wartości gospodarczych, jak zaakceptowanie konstrukcji zamiany wierzytelności na kapitał, jak korygowanie niektórych błędów sądów rejestrowych (o tyle, o ile te sprawy w ogóle docierają na forum SN). Niestety, generalna ocena wpływu orzecznictwa SN na funkcjonowanie prawa o spółkach nie może być tak pozytywna. Stosunkowo często spotyka się niedopracowane, powierzchowne lub nawet wewnętrznie niekonsekwentne uzasadnienia zasadniczo trafnych tez. Zbyt często zdarza się też interpretacja przepisów czysto werbalna lub wprost przeciwnie całkowicie oderwana od podstawy normatywnej. W niektórych wypadkach orzecznictwo SN, zamiast zapełniać luki i usuwać wątpliwości wynikające z bazy normatywnej dawnego k.h., tworzy nowe źródła wątpliwości i niepewności prawnej. Jako przykłady można tu podać uchwałę dotyczącą tzw. praw przyznanych osobiście w spółce akcyjnej (z dn. 20 sierpnia r. czy wyrok w sprawie grupowego wyboru do rad nadzorczych spółek akcyjnych (z dn. 24 września 1998 r III CZP 67/96. I CKN 517/98.

7 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 171 Podsumowanie Stan prawa o spółkach przedstawia się de lege lata niejednoznacznie. Z jednej strony mamy w zasadzie nieźle funkcjonujący zespół przepisów o spółkach w kodeksie cywilnym i pozostałościach dawnego kodeksu handlowego. Z drugiej strony, przepisy te nie odpowiadają jednak na wiele istotnych pytań i nie regulują praktyk rynkowych, nie stosowanych szeroko lub wcale w okresie przedwojennym. Nacisk praktyki obrotu, kształtowanej w dużym stopniu pod wpływem inwestorów zagranicznych, w tym zwłaszcza amerykańskich, wymaga wyraźnego stanowiska ustawodawcy w niektórych kwestiach, jak wprowadzanie do obrotu opcji nabycia akcji, złota akcja i niektóre szczególne rodzaje uprzywilejowania akcjonariuszy czy uelastycznienie zasad dotyczących emisji kapitału akcyjnego. To oczywiście tylko kilka najważniejszych kwestii wybranych spośród dziesiątków. W tej sytuacji reforma prawa o spółkach jest konieczna, a zaprojektowanie jej w formie odrębnej ustawy dotyczącej spółek handlowych może być opcją skuteczną z praktycznego punktu widzenia, chociaż może być dyskusyjne, czy jest to opcja optymalna. W każdym razie odrzucić trzeba projekty bardziej lub mniej gruntownego poprawiania przedstawiających sobą szacowny, ale zrujnowany zabytek przepisów kodeksu handlowego, którego zresztą naprawdę już nie ma. KILKA UWAG O ZAMIERZONEJ REFORMIE PRAWA O SPÓŁKACH Podstawy reformy Prace nad reformą dotychczasowej materii kodeksu handlowego (w tym restytucją instytucji uchylonych albo ograniczonych do spółek handlowych w 1965 r.) toczą się i będą się toczyć na kilku frontach. Dotąd nie rozpoczęto prac nad jednolitymi przepisami o firmie, przedstawicielstwie handlowym, nowelizacją spółki cywilnej, a także nad cywilnoprawnymi aspektami przedsiębiorstwa jednoosobowego; przepisy takie mają się znaleźć w kodeksie cywilnym. Jednakże proces reformy rozpoczął się już przed kilku laty, i to moim zdaniem niezbyt szczęśliwie, tak pod względem racjonalnej kolejności, jak i efektów przez opracowanie w 1997 r. ustawy o KRS, mającej wejść w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Podstawowy trzon przepisów zreformowanego prawa o spółkach zawiera skierowany już do parlamentu rządowy projekt kodeksu spółek handlowych (k.s.h.); jest to opracowanie autorskie profesorów S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego i A. Szumańskiego. Projekt ten zostanie krótko omówiony poniżej. W tym miejscu należy natomiast poświęcić nieco uwagi uchwalonej już, a mającej wejść w życie wraz z ustawą o KRS i k.s.h., ustawie z dn. 19 listopada 1999 r.:

8 172 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI prawo działalności gospodarczej (p.d.g.). Przepisy tego prawa mają zastąpić nie- 9 wątpliwie zużytą moralnie ustawę o działalności gospodarczej (u.d.g.), regulując znacznie bardziej kompleksowo status prawny przedsiębiorcy i jego obowiązki publicznoprawne. Ponieważ jednak ustawa ta zawiera jedyną w systemie prawnym definicję przedsiębiorcy, do której po uchyleniu u.d.g. odsyłać będzie także ustawa o KRS, należy kilka słów poświęcić skutkom proponowanej definicji przedsiębiorcy w obszarze prawa spółek (zaprezentowana poniżej ocena została ograniczona do tego obszaru i nie wyczerpuje cierpkich uwag pod adresem redakcji przepisów ogólnych p.d.g., które oby udało się przed jego wejściem w życie choć trochę poprawić). Przedsiębiorcą w myśl art. 2 ust. 2 i 3 p.d.g. ma być tylko taka osoba fizyczna lub prawna, albo handlowa spółka osobowa, która podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. To znaczy, że zarzucona zostaje tradycyjna i nadal bezwzględnie potrzebna instytucja, jaką był tzw. kupiec z musu, w tym zwłaszcza kupiec rejestrowy ze względu na formę prawną (art. 5 1 k.h.). Spółka osobowa czy kapitałowa może w świetle p.d.g. być przedsiębiorcą, ale może nim i nie być, jeżeli zaprzestała działalności lub jeszcze jej nie rozpoczęła. Takie incydentalne kryterium nie powinno jednak decydować o obowiązku wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców, o podległości przepisom prawa upadłościowego i układowego, o prawie do firmy i możliwości udzielenia prokury. Okazuje się nadto, że takie spółki akcyjne lub z o.o. (te ostatnie w wyniku rozszerzenia definicji w art. 152 projektu k.s.h. w stosunku do art. 158 k.h.), które z założenia mają się zajmować działalnością inną niż gospodarcza, z dniem 1 stycznia 2001 przestaną podlegać jakimkolwiek przepisom rejestrowym, a zatem a limine nie będą mogły funkcjonować. Wobec tego definicja przedsiębiorcy proponowana w p.d.g. nie nadaje się w żadnym z tych aspektów na podmiotowe kryterium zakresu regulacji. Warto także zwrócić uwagę na całkowite wyłączenie, w art. 87 p.d.g., spod działania tej ustawy działalności w zakresie pomocy prawnej, systemowo zupełnie niezrozumiałe. Wprawdzie lege non distinguente działalność adwokata lub radcy prawnego może spełniać kryteria działalności gospodarczej według art. 2 ust. 1, ale żaden prawnik i tak nie będzie uważany za przedsiębiorcę w rozumieniu p.d.g. Pytanie zatem, czy jednak będzie przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o KRS (która sama tego pojęcia nie definiuje, traktując je jako zastane jednakże wedle znacznie szerszej definicji u.d.g.)? Bez nieprzyzwoitego naciągania wykładni nie sposób odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. W rezultacie zatem albo definicję przedsiębiorcy w art. 2 p.d.g. należy radykalnie udoskonalić przed wejściem tej ustawy w życie, albo odpowiednią poprawkę trzeba będzie wprowadzić w ustawie o KRS. Inaczej prawnicze spółki jawne, partnerskie i komandytowe (a także utworzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów spółki z o.o. z udziałem podmiotów zagranicznych) z dniem 1 stycznia 2001 r. utracą tytuł do figurowania w rejestrze przedsiębiorców i korzystania z instytucji prawa układowego i upadłościowego (!). 9 Dz.U., nr 9101, poz

9 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 173 Niekorzystnie odbiega od klarownego stanowiska dawnego prawa handlowego potraktowanie spółki cywilnej i handlowych spółek osobowych w art. 2 p.d.g. W myśl ust. 3 art. 2 przedsiębiorcą może być także wspólnik spółki cywilnej, jeżeli wykonuje on w jej ramach działalność gospodarczą. Intencją ustawodawcy było tu określenie konsekwencji wyłączenia spółki cywilnej z listy form prawnych uznawanych za przedsiębiorców. Jednakże w systemie pojęć p.d.g., inaczej niż w art. 36 ustawy o KRS na tle u.d.g., wyłączenie to nie wymaga już bezpośredniego stwierdzenia, ponieważ spółka cywilna, nie mając prawa do firmy, nie prowadzi działalności w swoim imieniu, ale w imieniu wspólników. Przepis ust. 3 służy zatem tylko do usunięcia bliżej nie umotywowanych wątpliwości, co już powinno podważać celowość jego zamieszczenia w ustawie. Jeśli nawet jednak uznamy go za potrzebny, to przepis ten powinien ustalać, że w szczególności (a nie także ) wspólnicy spółki cywilnej prowadzący (w jej ramach wspólną) działalność gospodarczą są uważani za przedsiębiorców. Użycie słowa także sugeruje niewątpliwie błędnie iż nie można byłoby ich uznać za przedsiębiorców w świetle ust. 2; co więcej, w stosunku do handlowych spółek osobowych może prowadzić do wniosku, iż ich wspólnicy, dla których brak analogicznego szczególnego przepisu, nie są przedsiębiorcami, a jest przedsiębiorcą tylko spółka pod swoją firmą. W przedwojennym prawie handlowym definicja kupca i podstawowe obszary cywilnoprawne jej zastosowania regulowane były jednolicie i konsekwentnie w jednym akcie prawnym. W powstającym nowym systemie bez żadnego uzasadnienia poza politycznie (scilicet przypadkowo), a nie merytorycznie motywowaną kolejnością prac legislacyjnych zadanie zdefiniowania pojęcia przedsiębiorcy przypadło ustawie administracyjnej, ewidentnie nie przygotowanej do objęcia swoją perspektywą wszystkich wchodzących w grę aspektów. Tymczasem projekt k.s.h. wydaje się nie dostrzegać powstających problemów; tak jakby nadal mógł polegać na kompletnej i spójnej bazowej regulacji k.h. W rezultacie projekt (tak samo, jak ustawa o KRS, prawo upadłościowe i układowe) zakłada, że spółki handlowe są przedsiębiorcami, ale nie reguluje ich statusu pod tym względem i nie usuwa wątpliwości wywołanych przez uproszczone do granic prymitywizacji kryteria, wprowadzone w nowym prawie działalności gospodarczej. Projekt kodeksu spółek handlowych Część ogólna. Definicja umowy spółki handlowej z art. 3 projektu k.s.h. nadaje się tylko dla spółek osobowych, a i w stosunku do nich jest nieścisła (gdyż pomija obowiązek prowadzenia spraw spółki) oraz za szeroka (gdyż pomija zawsze i tylko gospodarczy charakter ich celu). W spółce kapitałowej natomiast nie należy w ogóle mówić o zobowiązaniu wspólników (akcjonariuszy) do współdziałania między sobą, trudno bowiem traktować w kategorii współdziałania wspólników ewentualne szczególne obowiązki ustanowione w stosunku między wspólnikiem a spółką. Gdyby przepis ten traktować dosłownie, zawierałby on jedną z najistotniejszych reform projektu, ponieważ prowadziłby do wniosku, że możliwy jest w spółce kapitałowej

10 174 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI pozew wnoszony przez jednego wspólnika (akcjonariusza) przeciwko drugiemu o wykonanie zobowiązań w zakresie współdziałania, swego rodzaju actio pro socio. Byłoby to jednak cofnięcie się do zupełnie archaicznej koncepcji spółki, bardziej osobowej niż kapitałowej. We współczesnym ujęciu spółki kapitałowej wspólnicy, a zwłaszcza akcjonariusze, z założenia nie mają wspólnego celu poza określonym użyciem wkładów i nie są obowiązani dążyć do tego celu nawet jako uczestnicy zgromadzeń, a tym bardziej poza spółką; nie mają też obowiązku lojalności ani osobistego wspierania spółki (a tym bardziej wzajemnego). Definicja z art. 3 mogłaby stanowić pokusę i bazę dla wykładni odrzucającej te fundamentalne zasady. Ogólna definicja spółek kapitałowych jest w ogóle zbędna, jak była zbędna i w k.h., ponieważ essentialia negotii tych spółek (odmiennie niż w wypadku spółek osobowych, tak w k.h., jak i w projekcie!) są wyczerpująco uregulowane przez przepisy szczegółowe. Na domiar złego zaś definicja z art. 3 może przez przeoczenie zmierza do przesądzenia w określonym, moim zdaniem nietrafnym kierunku teoretycznej dyskusji o charakterze prawnym spółki akcyjnej: nie ma dostatecznych podstaw do traktowania jej jako jednej umowy już w wypadku zawiązania rozłącznego, tj. przez kilka odrębnych aktów (art k.s.h.). Jeszcze trudniej doszukać się jakiejkolwiek umowy między pierwotnymi akcjonariuszami a nabywcą akcji lub akcjonariuszem obejmującym nowe akcje. Akcjonariusz nie może bowiem pozostawać w stosunku umownym z osobami, których nie zna, a w wypadku akcji na okaziciela nawet nie może poznać. Artykuł 4 1 projektu k.s.h., stanowiący (wątpliwej celowości) słownik podstawowej terminologii, zawiera w pkt 10 i 11 przemyconą, bardzo istotną regulację merytoryczną. Chodzi tu bowiem nie tylko o konwencję językową dotyczącą terminów większość głosów i głos oddany, ale przede wszystkim o merytoryczną regulację sposobu ustalania większości przy podejmowaniu uchwał w spółkach kapitałowych. Tradycyjna interpretacja przepisów k.h. rozróżnia między bezwzględną większością głosów oddanych (art. 236 i 407) a bezwzględną większością głosów obecnych (art i art ). Ta pierwsza zasada odnosiła się do zgromadzeń i rozumiana była jako wymaganie większej liczby głosów za uchwałą, niż przeciwko niej, natomiast tzw. głosy wstrzymane były zgodnie z elementarną logiką uważane za nie oddane. Projekt zmienia tę zasadę w sposób radykalny, ponieważ zaliczenie głosów wstrzymanych ( wstrzymujących się ) do głosów oddanych może w konkretnych warunkach oznaczać wprowadzenie znacznie surowszych wymagań co do większości: zwolenników uchwały ma być więcej niż nie tylko jej przeciwników, ale także niezdecydowanych, którzy nie chcą się deklarować ani za, ani przeciw. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej nowej formuły większości w spółkach kapitałowych (lepiej dałaby się ona uzasadnić dla spółek osobowych, chociaż i tu można wysuwać wątpliwości). Nie ma w tym opracowaniu miejsca na wyczerpującą analizę, moim jednak zdaniem projektowana reforma tylko pozornie służy wzmocnieniu pozycji drobnych pasywnych inwestorów, zmuszając ich nolens volens do wypowiadania się za lub przeciw każdej uchwale. Nieprofesjonalni inwestorzy

11 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 175 zasługują na skuteczniejszą ochronę ze strony ustawodawcy niż zmuszanie ich do zajmowania określonego stanowiska w dotyczących gospodarki spółki sprawach, na których nie znać się jest ex definitione ich dobrym prawem. Niezależnie jednak od merytorycznego stanowiska w sprawie zasad głosowania zamiast żonglować terminologią, wypadałoby raczej wprost ustalić, że większość liczy się nie między głosami za i przeciw, a w stosunku do obecnych na zgromadzeniu (jak to przewidywał k.h. dla głosowań w radzie nadzorczej i zarządzie). Przyjęta w art. 4 1 pkt 10 projektu konwencja terminologiczna, wedle której głos wstrzymujący się jest rodzajem głosu oddanego, urąga zdrowemu rozsądkowi: nie po to akcjonariusz wstrzymuje się od głosu, żeby ustawodawca mimo to siłą wpierał mu udział w głosowaniu. Przy tym sformułowanie projektu prowadzi do odmiennego traktowania głosów nieważnych i wstrzymanych, co w rozważanej kwestii nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, a nadto zresztą, właśnie dlatego nowe rozwiązanie będzie łatwe do obejścia. Dość będzie poinformować akcjonariuszy, że ten, kto nie chcę być ani za ani przeciw, może oddać głos nieważny. Dla takiego efektu nie warto zaś chyba robić projektowanej małej rewolucji w systemie głosowania. Regulacja spółek osobowych. Artykuł l projektu k.s.h. pozornie wydaje się powtarzać dla wszystkich handlowych spółek osobowych, bez większych zmian, przepis art. 81 k.h. W istocie rzeczy zaszła tu jednak bardzo ważna zmiana, wiodąca w kierunku przekształcenia ułomnej osoby prawnej w pełną, wbrew tezom uzasadnienia projektu. Dla oceny charakteru i skutków art. 81 k.h. niezmiernie istotna jest bowiem jego lokalizacja w rozdziale poświęconym stosunkowi spółki do osób trzecich. Z lokalizacji art. 81 (i 82) k.h. płynęły bowiem dwa wnioski o fundamentalnym znaczeniu: po pierwsze, iż spółka tylko w stosunku do osób trzecich występuje jako właściciel swego majątku, natomiast w stosunku wewnętrznym jest on objęty współwłasnością łączną wspólników; po drugie, iż w razie sporu, np. o wypłatę z zysku, wspólnik spółki osobowej pozywa nie spółkę, ale indywidualnie pozostałych wspólników. Lokalizacja art. 7 projektu w przepisach ogólnych, wobec braku odpowiednich zastrzeżeń w przepisach szczegółowych, prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji: oto wspólnik Kowalski będzie pozywał spółkę Kowalski i Nowak, za którą w tej sprawie jako przekraczającej zakres zwykłego zarządu wspólnik Nowak nie będzie zdolny decydować (patrz np. art projektu). Autorzy projektu wydają się przy tym nie zauważać, że pominąwszy ograniczenie wynikające z lokalizacji art. 81 k.h. tym samym, wbrew własnym enuncjacjom, ustanawiają pełną osobowość prawną spółek osobowych. Cóż bowiem jest jeszcze potrzebne do uzyskania osobowości prawnej prócz (nieograniczonej) możliwości nabywania we własnym imieniu praw i zobowiązań oraz występowania przed sądami? Poważne zastrzeżenia musi budzić podejście projektu do kwestii rozgraniczenia spółki cywilnej od handlowych spółek osobowych, a w szczególności zniesienie automatycznej konwersji spółki cywilnej na jawną w razie przekroczenia określonego rozmiaru działalności (art. 26 3). Uzasadnienie projektu odwołuje się do

12 176 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI potrzeby uatrakcyjnienia osobowych spółek handlowych dla przedsiębiorców w porównaniu ze spółką cywilną. Moim zdaniem podejście to jest chybione. O uatrakcyjnieniu spółki jawnej można sensownie mówić, jeżeli porównuje się warunki prowadzenia działalności z jednej strony ze spółką z o.o., a z drugiej z indywidualnym przedsiębiorstwem podlegającym rejestracji. Spółka cywilna, która w myśl nowych przepisów (ustawy o KRS i p.d.g.), jest rejestrowo transparentna, jest formą prawną przeznaczoną z założenia tylko dla niewielkich przedsięwzięć i przedsiębiorstw bazujących na osobistej znajomości między wspólnikami a ich kontrahentami. Forma prawna spółki jawnej w ujęciu k.h. nie była beneficjum, ale obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę na przedsiębiorców działających wspólnie w zakresie przekraczającym mały rozmiar przedsiębiorstwa, polegającym na odpowiedzialności za wszelkie transakcje handlowe dokonane przez jednego z nich oraz za ujawnienie podstawowych danych dotyczących osób uprawnionych do reprezentowania spółki w obrocie i ich aktualizację. Bezwzględnie obowiązujące przepisy o spółce jawnej mają na celu ochronę określonego, doprawdy nie wygórowanego standardu bezpieczeństwa obrotu z udziałem takiej spółki. Projekt podważa, niestety, właściwy prawu handlowemu priorytet bezpieczeństwa obrotu, sankcjonując w art prowadzenie w formie spółki cywilnej działalności na dowolną skalę zasadniczo przez okres co najmniej dwóch lat, a praktycznie tak długo, póki sąd rejestrowy nie zastosuje sankcji. Dopóki to nie nastąpi, spółka cywilna będzie np. mogła się skutecznie powoływać na nieznane kontrahentom ograniczenia prawa wspólnika do jej reprezentacji, nawet jeżeli prowadzi przedsiębiorstwo na skalę ogólnokrajową. Przepisy o spółce jawnej będą się bowiem stosowały do niej dopiero od daty wymuszonego wpisu, nie wcześniej. Warto ponadto zauważyć, że sąd rejestrowy co najmniej zawaha się przed wykonaniem dyspozycji art k.s.h., jeżeli nie będzie dysponował pisemną umową spółki, która dla istnienia spółki cywilnej nie jest przecież niezbędna. W świetle (moim zdaniem nie do końca przemyślanego) wprowadzenia w art. 23 k.s.h. dla spółki jawnej formy pisemnej pod rygorem nieważności nie można przecież przyjąć, że spółka jawna ważnie istnieje bez umowy pisemnej; jak można więc wpisać do rejestru taką spółkę? Ponieważ zaś nie ma żadnej podstawy prawnej do wymuszenia na wspólnikach spółki cywilnej sporządzenia umowy na piśmie, wygląda na to, że osoby wystarczająco zdeterminowane i dysponujące fachowym doradztwem prawnym będą nadal mogły bezterminowo lekceważyć powszechne standardy bezpieczeństwa obrotu. Jeżeli wprowadzenie skądinąd dobrze uregulowanej w projekcie subsydiarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej ma być formą uatrakcyjnienia tej spółki w stosunku do spółki cywilnej, to ceną tej atrakcji powinno być raczej wzmocnienie, a nie rozmazanie zakresu stosowania właściwych prawu handlowemu reguł bezpieczeństwa. Zupełnym nieporozumieniem jest treść przepisu art k.s.h. Niewątpliwie wiąże się ona z (także moim zdaniem bardzo słabo uzasadnionym) otwarciem formy spółki jawnej dla przedsiębiorstw dowolnego rozmiaru. W zestawieniu z 2 tegoż

13 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 177 artykułu powstaje jednak skutek ewidentnie nie zamierzony przez autorów projektu: oto każdy wspólnik spółki cywilnej prowadzącej działalność w dowolnym zakresie może bez porozumienia z pozostałymi, a nawet wbrew nim przeprowadzić jej rejestrację jako jawnej! Skoro bowiem sąd nie bada rozmiaru działalności zgłoszonej spółki, to nawet i na zarzut pozostałych wspólników nie będzie mógł odmówić rejestracji z powodu niespełnienia wymogów 3. Bardzo niefortunne uproszczenie znalazło się w art projektu. Absolutyzacja prawa wspólnika do reprezentowania spółki jawnej nie jest dostatecznie uzasadniona potrzebą ochrony bezpieczeństwa obrotu, a wprowadza bardzo istotną niepewność w stosunkach wewnętrznych spółki. Rezygnacja z limitowania tego prawa za pomocą abstrakcyjnego kryterium zakresu jakiegokolwiek przedsiębiorstwa handlowego (art k.h.; można pomyśleć o ulepszeniu tego terminu, ale nie należy grzebać samej idei) oznacza zwłaszcza w zestawieniu z wymową art. 7 projektu że każdy ze wspólników jest władny bez zgody pozostałych sprzedać, zastawić lub oddać w użytkowanie całe wspólne przedsiębiorstwo. Każdy wspólnik może też skutecznie reprezentować spółkę w stosunkach z innymi wspólnikami (a w braku wyraźnego odmiennego rozstrzygnięcia zapewne także z sobą samym!). Regulacja spółek kapitałowych. Nowe przepisy o jednoosobowej spółce z o.o. (art. 156 i 162) usuwają znaczną część wątpliwości wywoływanych przez bardzo źle zredagowany art k.h. (dodane w 1988 r.). Jednakże nie wszystkie kwestie zostały uregulowane optymalnie, a miejsce dawnych wątpliwości mogą zająć nowe. Nowe przepisy nie regulują formy wykonywania przez jedynego wspólnika kompetencji zgromadzenia, co znaczy, że należy tu stosować przepisy ogólne. Nadal więc będzie trzeba organizować operetkowe zgromadzenia, na których ta sama osoba oświadcza, że cały kapitał jest reprezentowany, wybiera się sama na przewodniczącego i podejmuje uchwały po uprzednim otwarciu kolejnych punktów porządku dziennego oraz zgłoszeniu do samej siebie odpowiednich wniosków (albo symulować takie działanie przez odpowiednią redakcję dokumentów). Artykuł zwalnia przynajmniej od często dziś podejmowanych prób kreowania papierowej tajności głosowania, to jednak zdecydowanie za mało. Zasada nienatrętności prawa kategorycznie wymaga rezygnacji z całego tego teatru i ustalenia, że miejsce uchwał wspólników w jednoosobowej spółce z o.o. zajmują decyzje podejmowane przez wspólnika w formie pisma z datą pewną lub aktu notarialnego, adresowanego do spółki. 6 Nie całkiem zrozumiały, a zarazem nieprecyzyjny na tle przepisów art. 921 k.c., jest zapis art , rozszerzający na dokumenty imienne dotychczasowy zakaz wystawiania na udziały w spółce z o.o. dokumentów na okaziciela lub na zlecenie (art. 175 k.h.). Po pierwsze, dyskusyjna jest w ogóle aktualność zastrzeżenia zawartego w art. 175 k.h. wobec ugruntowanej dziś w systemie prawnym zasady numerus clausus papierów wartościowych stricto sensu. Wystawianie zaś dokumentów o charakterze legitymacyjnym, nawet na okaziciela, w niczym nie przeszkadza,

14 178 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI skoro i tak do skuteczności zbycia potrzebny jest dowód przelewu praw udziałowych; znak legitymacyjny może więc jedynie służyć do uwiarygodnienia takiego przelewu. Po drugie, zakładając nawet możliwość skonstruowania imiennego papieru wartościowego na udział, zbycie takiego papieru z uwagi na jego imienny charakter znowu musiałoby mieć formę oświadczenia o przelewie praw, na tym 8 samym lub odrębnym dokumencie, wskazującego nabywcę (art. 921 k.c.). Nie wynika więc stąd żadne zagrożenie ani dla funkcji, jaką w obrocie spełniają akcje, ani dla bezpieczeństwa obrotu, ani dla samej spółki i wspólników. W regulacji spółki akcyjnej uwagę zwraca przede wszystkim rezygnacja z zawiązania spółki przez subskrypcję, nawet niepubliczną. Z uwagi na skomplikowany charakter, możliwość nadużyć i niemal zupełny brak zainteresowania praktyki tą formą tworzenia spółek decyzję tę należy oceniać jako trafną. Jednakże usunięcie przepisów o subskrypcji i wprowadzenie kilku nowinek spowodowało, że przepisy o powstaniu spółki akcyjnej tworzą w projekcie jeszcze większy galimatias niż w k.h., w którym już były mało czytelne. Redakcja oraz kolejność przepisów nie dadzą się wyjaśnić w sposób zborny w powstałym zamieszaniu gubią się momentami nawet autorzy projektu. Powtórzony za k.h. przepis art projektu jest nieścisły: sposób pokrycia kapitału zakładowego, a więc i przedmiot zasadniczego świadczenia każdego akcjonariusza (pieniądz czy aport, a w wypadku pokrycia pieniężnego także jego wymiar, tzn. cenę emisyjną) określa nie statut, ale akty o zawiązaniu spółki. Istota przepisu powinna być taka, że wszelkie świadczenia akcjonariusza prócz pokrycia kapitału zakładowego określa statut. W art. 306 i 313 mówi się o zawiązaniu spółki, natomiast w art. 310, nie wiadomo dlaczego, o zawiązaniu spółki w organizacji. Koncepcja zawiązania spółki, której kapitał określony jest w statucie kwotą maksymalną lub minimalną, jest w zarysach trafna, ale jej realizacja w projekcie jest niedopracowana. Projekt nie wyjaśnia w art. 310, że maksymalna kwota statutowa dotyczy w razie wątpliwości jedynie procesu zawiązania spółki, ale nie ogranicza możliwości podwyższania kapitału (z drugiej strony, nie można racjonalnie wykluczyć tego drugiego rodzaju statutowego ograniczenia, trzeba więc dostarczyć kryterium ich rozróżnienia). W art czytamy, że w aktach o zawiązaniu spółki ma się znaleźć stwierdzenie wyboru zarządu, natomiast w art. 323 że (powstająca przecież z chwilą zawiązania, nie wcześniej) spółka w organizacji może być reprezentowana przez założycieli do czasu wyboru zarządu. Przepisy art. 313 i 323, niezależnie od powyższej ewidentnej sprzeczności wymagającej usunięcia, nasuwają bardziej ogólne wątpliwości. Po pierwsze, dlaczego projekt mówi o wyborze, gdy statut może przewidywać inny tryb ustanowienia zarządu? Po drugie, dlaczego projekt mówi (za nietrafnym sformułowaniem k.h.) o stwierdzeniu wyboru? Przecież wyboru nie można dokonać przed zawiązaniem spółki, bo wcześniej nie ma akcjonariuszy uprawnionych do udziału w wyborach; zatem akty o zawiązaniu powinny raczej stanowić źródło samego powołania do władz, a nie informacji o nim. Po trzecie, jak akt o zawiązaniu spółki ma stwierdzać

15 STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN POLSKIEGO PRAWA SPÓŁEK 179 wybór zarządu, jeśli na przykład powołanie zarządu statut powierza radzie nadzorczej, a tej z kolei nie można skutecznie ustanowić przed zawiązaniem spółki? Po czwarte, skoro projekt zakazuje (słusznie, chociaż trochę niezgrabne jest takie porządkowanie wadliwej praktyki notarialnej w ustawie) umieszczania nazwisk członków pierwszych władz w statucie, to czy mają lub mogą się znaleźć w aktach o zawiązaniu spółki, czy też akty te mogą ograniczyć się do stwierdzenia, że poza nimi został (jak?) dokonany akt powołania? Po piąte, w świetle art zawiązanie spółki na bazie kapitału minimalnego lub maksymalnego jest wprawdzie ostateczne z chwilą złożenia przez zarząd oświadczenia o osiągnięciu wymaganego minimum, ale w świetle 3 jednak w tym sensie prowizoryczne, że zarząd może oświadczenie zmienić, obejmując nim dalszych subskrybentów kapitału jeszcze przed zarejestrowaniem spółki. W takim razie, na podstawie czego ci nowi subskrybenci będą przystępowali do spółki; przecież nie aktów o zawiązaniu, skoro zawiązanie już się dokonało, ani przepisów o podwyższeniu kapitału, które dotyczą tylko spółki już zarejestrowanej?! W art zamieszczono nową i bardzo słuszną ideę autorów projektu, mianowicie, iż nieistotne, a trudne do usunięcia uchybienia nie powinny przeszkadzać w zarejestrowaniu spółki. Wśród interesów, których zagrożenie wyklucza skorzystanie z tego przepisu, brak jednak indywidualnego interesu poszczególnych akcjonariuszy (i ich grup), tymczasem ewentualne nadużycia na niekorzyść jednostek i mniejszości powinny być szczególnie tępione. W art. 315 znalazł się przepis, który brzmi raczej jak instrukcja, a nie cywilnoprawna regulacja. Jeżeli wpłaty mają wpłynąć na rachunek bankowy, to powinno być wszystko jedno, kto w tej operacji pośredniczy. Tymczasem wedle treści przepisu albo należy przyjąć, że wpłata do biura maklerskiego już skutecznie znalazła się w dyspozycji spółki (a wobec tego, po co ją przekazywać do banku? przy tym projekt nie wskazuje tu żadnego terminu); albo jeżeli przyjmiemy, że taki skutek wymaga bardziej jednoznacznego przepisu, to okaże się, że nie możemy skorzystać z pośrednictwa poczty ani poprosić kolegi o zaniesienie pieniędzy do kasy i wpłacenie w naszym imieniu. W art. 323 zachodzi kolizja między słuszną zasadą z 3 a błędnym sformułowaniem 5: skoro chodzi o osobę, która działała w imieniu spółki, to nie może być mowy o długu tej osoby i jego przejęciu; jest to od początku dług spółki w organizacji. Jeżeli intencją było stworzenie akurat dla spółki akcyjnej wyjątku od ogólnej zasady z art. 12 projektu, to wyjątek ten został źle sformułowany. UWAGI OGÓLNE I PODSUMOWANIE Powyższe uwagi dotyczą tylko wybranych, najbardziej rzucających się w oczy wątpliwości lub nawet jawnych błędów i przeoczeń, jakie można znaleźć w tekście projektu kodeksu spółek handlowych. Liczba pominiętych przeze mnie w tym

16 180 ANDRZEJ W. WIŚNIEWSKI opracowaniu, a dostrzeżonych w projekcie błędów merytorycznych i niezręczności redakcyjnych jest stanowczo zbyt duża jak na obecną fazę zaawansowania procesu legislacyjnego (projekt przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie). Musi to wywoływać poważne wątpliwości co do możliwości dotrzymania terminu wejścia kodeksu w życie, jeśli wejście to nie ma być forsowane kosztem niskiej jakości regulacji. W tekście projektu dość wyraźnie można odróżnić dwie warstwy językowe i stylistyczne nową i pochodzącą z dawnego kodeksu handlowego. Należy tu mieć na uwadze okoliczność, iż język kodeksu handlowego częściowo trącił myszką już w 1934 r., ponieważ w znacznym stopniu został przejęty z projektów i ustaw powstających bezpośrednio po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a te z kolei, z natury rzeczy, czerpały wzorce głównie z dziewiętnastowiecznych jeszcze przekładów prawa niemieckiego, austriackiego i francuskiego. Wydaje się, że z jednej strony autorzy jakby nie do końca zdawali sobie sprawę, iż perspektywę trwania ich dzieła w systemie prawnym trzeba obliczać na lat co najmniej pięćdziesiąt, wobec czego należy mu nadać możliwie jednolitą i na tyle współczesną szatę językową, aby kodeks mógł nadal być rozumiany i stosowany w połowie XXI wieku. Nie powinno się też lekceważyć potrzeby stworzenia charakterystycznego i wyrazistego stylu, który w tego rodzaju wiodącym akcie prawnym miałby również walory dydaktyczne, adresowane do wykładowców i studentów prawa, przyszłych incydentalnych legislatorów oraz last but not least jego użytkowników. Z drugiej strony można także przypuszczać, że projekt stosunkowo zbyt wcześnie został przejęty z rąk zespołu autorskiego i przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Rezultatem jest w każdym razie brak rozpoznawalnego indywidualnego stylu regulacji oraz stanowczo nadmierna liczba usterek w warstwie logiczno- -językowej poszczególnych przepisów. Dotyczy to zarówno przepisów pozostawionych bez zmiany z dawnego kodeksu handlowego (mimo że literatura, orzecznictwo i praktyka niekiedy dostrzegały ich wadliwość), jak też redagowanych w widocznym pośpiechu nowych rozwiązań. Myśląc realistycznie, trudno oczekiwać głębokiej przebudowy warstwy stylistycznej kodeksu na etapie prac parlamentarnych. Można jeszcze chyba, w interesie przyszłych użytkowników projektowanej regulacji, usunąć przynajmniej wyraźne usterki, niespójności i archaizmy. Jednakże trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek szersze działania naprawcze, a tym bardziej wykonanie tego bardzo pracochłonnego zadania w terminie pozwalającym na zachowanie projektowanego terminu wejścia kodeksu w życie, jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną w ramach procesu legislacyjnego podjęte wyjątkowe decyzje organizacyjne.

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Nr 134. Ekspertyza. Opinia na temat ustawy o funduszach inwestycyjnych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 134. Ekspertyza. Opinia na temat ustawy o funduszach inwestycyjnych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ EKSPERTYZA WYKONANA NA ZLECENIE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Opinia na temat ustawy o funduszach inwestycyjnych (Druk Sejmowy nr 2042) Kwiecień 1997 Justyn Konieczny

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza Styczeń 1997 Eugeniusz Zawadzki Informacja Nr 441 BSE 1 I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) NR 1/2014 MoP DODATEK pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca BEZPŁATNY DODATEK DO MONITORA PRAWNICZEGO Od redaktorów Kancelaria prawnicza RKKW

Bardziej szczegółowo

2 BSE. 7. do art. 18 1) Koncepcja bonu reprywatyzacyjnego jako papieru wartościowego na okaziciela jest zupełnie

2 BSE. 7. do art. 18 1) Koncepcja bonu reprywatyzacyjnego jako papieru wartościowego na okaziciela jest zupełnie BSE 1 Opinia prawna do rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Iwona Kaczorowska Prowadzenie apteki przez

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska:

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska: OCENA PROJEKTU NOWYCH DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Stanowisko Instytutu Allerhanda przygotowane w ramach: Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego IA Przewodniczący SPSiRK IA: Arkadiusz Radwan

Bardziej szczegółowo

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872 Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego W NUMERZE strona 4 Michał Wojewoda Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego krytyczne spojrzenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 ok?adka_top-15 nr4:layout 1 9-06-11 13:06 Page 1 Zeszyty Programu Top 15 nr 4 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2010 2010 Akademia Leona Koźmińskiego Redakcja: Anna Goryńska Redaktor naukowy: dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

FIRMA i PRAWO. zawsze we wtorki. z Dziennikiem Gazetą Prawną ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2014 I KORZYSTAJ Z PORAD NASZYCH EKSPERTÓW TEMAT TYGODNIA

FIRMA i PRAWO. zawsze we wtorki. z Dziennikiem Gazetą Prawną ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2014 I KORZYSTAJ Z PORAD NASZYCH EKSPERTÓW TEMAT TYGODNIA tygodnik dla prenumeratorów FIRMA i PRAWO Wtorek 18 lutego 2014 nr 33 (3674) zawsze we wtorki z Dziennikiem Gazetą Prawną INFORMACJE O PRENUMERACIE: www./oferta2014 22 761 31 27 prenumeratadgp@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi.

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. 1 Autorzy: Pod redakcją: Monika Joanna Swaczyna Rozdział I: Cyryl Szudra, Paulina Wołyniec Rozdział II: Anna Drozd Rozdział III: Joanna Siekiera Rozdział IV: Michał Wołangiewicz Rozdział V: Monika Joanna

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Prawnik dla kaŝdego. Czy naleŝy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych?

Prawnik dla kaŝdego. Czy naleŝy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych? Prawnik dla kaŝdego. Czy naleŝy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych? Michał Kocur, Ryszard Sowiński Raport Instytutu Sobieskiego nr 28/2007 sobieski@sobieski.org.pl http://www.gww.pl/ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo