CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19"

Transkrypt

1 Spis tre ci CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ROZDZIA I. ZALICZENIE DO W A CIWEGO RÓD A PRZYCHODÓW A. Odp atne zbycie jako ród o przychodów Identyfikacja ród a przychodów Odp atne zbycie nieruchomo ci, jako ród o przychodów Co nie jest odp atnym zbyciem? Umowa przedwst pna sprzeda y nieruchomo ci Co jest wy czone z odp atnego zbycia jako przychody uzyskane z dzia alno ci gospodarczej Wycofanie nieruchomo ci z dzia alno ci gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste Czy zbycie nieruchomo ci w ramach do ywocia jest odp atnym zbyciem? Sp ata udzia u w spadku obejmuj cym nieruchomo Przychód z odp atnego zbycia nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] z maj tku niezwi zanego z dzia alno ci gospodarcz Sprzeda udzia ów w spadku a odp atne zbycie Czy kwoty otrzymane od dewelopera w zwi zku z odst pieniem od umowy budowy lokalu, s przychodami ze ród a odp atne zbycie? Zrzeczenie si s u ebno ci osobistej Czy dla oceny charakteru zbycia ma znaczenie sposób nabycia nieruchomo ci? Czy ka de odp atne zbycie nieruchomo ci przed up ywem 5 lat podlega opodatkowaniu? Sprzeda wynajmowanej nieruchomo ci Cechy dzia alno ci gospodarczej przy sprzeda y gruntu Czy ilo zbywanych nieruchomo ci wp ywa na zaliczenie do ród a? Zbycie maj tku zwi zanego poprzednio z dzia alno ci gospodarcz Czy sprzeda nieruchomo ci wykorzystywanej w dzia alno ci gospodarczej, a niewprowadzonej do ewidencji rodków trwa ych rodzi przychód z dzia alno ci gospodarczej? Czy zaliczenie przychodu ze zbycia nieruchomo ci do ród a dzia alno gospodarcza, wymaga od zbywaj cego posiadania zarejestrowanego przedsi biorstwa Faktyczne prowadzenie dzia alno ci gospodarczej a zaliczenie przychodów do tego ród a Wniesienie nieruchomo ci u ywanej w dzia alno ci gospodarczej w formie aportu do spó ki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej) Wyp ata dywidendy w formie rzeczowej (przeniesienie w asno ci nieruchomo ci) Zbycie ekspektatywy do lokalu mieszkalnego Zwrot partycypacji z TBS B. ród o przychodów najem Zwolnienie z obowi zku zwrotu bonifikaty na zakup mieszkania Odró nianie ród a przychodów najem i ród a przychodów dzia alno gospodarcza Zwrot wk adu ze spó dzielni mieszkaniowej Czy oddanie nieruchomo ci rolnej na cele nierolnicze uzasadnia zaliczenie przychodów uzyskanych z tej nieruchomo ci do ród a najem? Mo liwo zamiany ród a przychodów (z dzia alno ci gospodarczej na najem) ROZDZIA II. NABYCIE NIERUCHOMO CI Data nabycia nieruchomo ci Data nabycia przy kupnie nieruchomo ci (prawa)... 73

2 6 3. Data wybudowania nieruchomo ci Nabycie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu Przekszta cenie praw spó dzielczych oraz u ytkowania wieczystego we w asno data nabycia Zabudowanie u ytkowania wieczystego budynkiem Moment nabycia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu, przy przekszta ceniu lokatorskiego prawa do lokalu Przekszta cenie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu w odr bn w asno Obj cie w u ytkowanie a nabycie nieruchomo ci Nabycie nieruchomo ci otrzymanej w spadku Termin nabycia nieruchomo ci przy kilku spadkobiercach Data wymiany nieruchomo ci a termin jej nabycia Termin nabycia w przypadku zbycia wyw aszczonej ale potem zwróconej nieruchomo ci Nieodp atne zniesienie wspó w asno ci Odwo anie darowizny nieruchomo ci a termin jej nabycia ROZDZIA III. NABYCIE NIERUCHOMO CI PRZEZ MA ONKÓW Nabycie nieruchomo ci przy zniesieniu wspó w asno ci cznej Nabycie nieruchomo ci przez wdow (wdowca) Zbycie ma e skiej nieruchomo ci poprzez aport do spó ki osobowej Przychód ma onków ze sprzeda y w asno ciowego, spó dzielczego prawa do lokalu Przychody z najmu lokali, po ustaniu ma e skiej wspólnoty maj tkowej Zniesienie ma e skiej wspólnoty maj tkowej, a mo liwo zaliczenia wspólnie nabytego do spó ki cywilnej prawa u ytkowania wieczystego, do maj tku jednej ze stron ROZDZIA IV. ZBYCIE NIERUCHOMO CI PRZEZ MA ONKÓW Warto zbywanej nieruchomo ci Okre lenie ceny rynkowej przy sprzeda y nieruchomo ci ROZDZIA V. PRZYCHODY I KOSZTY PRZY UMOWIE QUOAD USUM Przychody z cz ci przeznaczonej do wy cznego korzystania Koszty podatkowe ROZDZIA VI. INNE PRZYCHODY ZWI ZANE Z NIERUCHOMO CIAMI Przychód z tytu u odpracowania zaleg o ci czynszowej Przychód z tytu u zwolnienia z czynszu Przedawnienie zobowi zania z tytu u czynszu Przychód z tytu u wymiany okien w lokalu gminy (zak adowym) Refundacja spó dzielni mieszkaniowych z tytu u wydatków na remont (modernizacj ) lokalu mieszkalnego poniesionych przez cz onka Nieodp atne udost pnienie lokalu cz onkowi zarz du Zwrócona przez spó dzielni cz wk adu mieszkaniowego Przekszta cenie we w asno lokatorskich mieszka zak adowych Pokrycie przez dewelopera odsetek od kredytu hipotecznego Zwolnienie z d ugu w zamian za przeniesienie w asno ci nieruchomo ci Dywidenda wyp acana w formie rzeczowej (nieruchomo ) ROZDZIA VII. NAJEM (UMOWY PODOBNE) JAKO RÓD O PRZYCHODÓW W PODATKU DOCHODOWYM Kiedy powstaje przychód z najmu i umów podobnych Czym jest umowa najmu lokali

3 3. Umowa najmu okazjonalnego Umowa podnajmu Umowa dzier awy Umowa poddzier awy Umowy o podobnym charakterze Zg oszenie najmu cywilnoprawnego Jak mog by opodatkowane przychody (dochody) z najmu Urz dzenia ewidencyjne podatników osi gaj cych przychody z najmu Opodatkowanie przychodów z najmu odr bnie pomimo trwania wspólno ci ustawowej pomi dzy ma onkami Ma oletni uzyskuj cy przychód z najmu Przychody, koszty i dochód u wspó w a cicieli nieruchomo ci Zasady ogólne u osób fizycznych Zasady ogólne u osób prawnych Zrycza towany podatek dochodowy u osób fizycznych Podstawa opodatkowania rycza tem ewidencjonowanym Jaka jest obecnie wysoko stawki rycza tu od najmu Terminy rozliczania podatku zrycza towanego od przychodów ewidencjonowanych Stawki dla us ug hotelarskich w rycza cie ewidencjonowanym Karta podatkowa dla Wynajmuj cego Czy kaucja tworzy przychód z najmu? Odszkodowanie otrzymane z Gminy ze wzgl du na niewykonanie przez ni obowi zku dostarczenia lokalu socjalnego, lokatorom z orzeczon eksmisj Warto przychodu z najmu wspólnej w asno ci Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytu u wynajmu pokoi go cinnych ROZDZIA VIII. KOSZTY PRZY ZASADACH OGÓLNYCH NAJMU Koszty podatkowe najmu zasady ogólne Koszty uzyskania przychodów ponoszone przez wynajmuj cego Amortyzacja wynajmowanej nieruchomo ci Co nie podlega amortyzacji Ustalenie warto ci pocz tkowej Warto pocz tkowa nieruchomo ci nabytej na wspó w asno Stawki odpisów amortyzacyjnych Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Odsetki od kredytu na zakup remont (modernizacj ) wynajmowanego lokalu Czynsz i fundusz remontowy za wynajmowany lokal, który uiszcza w a ciciel Op aty z tytu u wieczystego u ytkowania gruntu, na którym znajduj si wynajmowane nieruchomo ci Ubezpieczenie wynajmowanej nieruchomo ci Wydatki na zakup wyposa enia lokalu Op aty bankowe, pocztowe, administracja budynku, obs uga prawna Dojazdy wynajmuj cego do wynajmowanej nieruchomo ci Zakup materia ów biurowych do prowadzenia dokumentacji najmu Wydatki na utrzymanie wynajmowanej nieruchomo ci Wydatki poniesione w okresie poszukiwania najemcy Rozliczenie straty ze ród a przychodów najem Korekta kosztów, w przypadku nieterminowej zap aty faktury (innych dokumentów) dokumentuj cych wydatki uznane za koszt ROZDZIA IX. PRZYCHÓD Z DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ (NAJEM ORAZ ZBYCIE NIE- RUCHOMO CI) Mo liwo uznania najmu za dzia alno gospodarcz

4 8 2. Co przes dza o tym, e mamy do czynienia z najmem w ramach dzia alno ci gospodarczej Przychód z najmu [zbycia nieruchomo ci, prawa maj tkowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] w ramach dzia alno ci gospodarczej Sposób opodatkowania najmu w ramach dzia alno ci gospodarczej Zbycie nieruchomo ci w ramach dzia alno ci gospodarczej Zbycie przez rycza towca nieruchomo ci lub praw z ni zwi zanych Zbycie nieruchomo ci poprzez jej aport do spó ki osobowej Podstawa opodatkowania w przypadku sprzeda y nieruchomo ci wniesionej aportem do spó ki osobowej Przychód ze zbycia sk adników maj tkowych zwi zanych z dzia alno ci gospodarcz Zwrot nak adów za pawilon wybudowany na obcym gruncie Jak nabywa nieruchomo do dzia alno ci gospodarczej Przychód z tytu u zbycia nieruchomo ci zwi zanych z dzia alno ci gospodarcz, przez osoby fizyczne Przychód z refakturowanych us ug Rozpoznanie przychodu u dewelopera, ze sprzeda y mieszka Zatrzymanie przez wynajmuj cego nak adów na wynajmowan (dzier awion ) nieruchomo, bez rekompensaty Sprzeda nak adów inwestycyjnych, dokonanych przez najemc Przywrócenie stanu pierwotnego w wynajmowanej nieruchomo ci Przychody z tytu u op at za eksploatacj lokalu, przekazywane wspólnocie mieszkaniowej Zaliczki na poczet zarz du, przekazywane wspólnocie mieszkaniowej Dobrowolne umorzenie akcji w zamian za przeniesienie w asno ci nieruchomo ci spó ki akcyjnej Odsetki z rachunku bankowego, oraz od opó niaj cych si w zap acie wspólnocie mieszkaniowej Przekazanie urz dze infrastruktury Przychód ze wiadcze nieodp atnych (cz ciowo odp atnych) Usuni cie kolizji energetycznej wiadczenia nietworz ce przychodu z nieodp atnych wiadcze u osób prawnych wiadczenia nieb d ce nieodp atnym nabyciem u osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz Przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach dzia alno ci gospodarczej Przychody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, wprost zwi zane z nieruchomo- ciami Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Wynajmowanie gara y podmiotom nieb d cym cz onkami spó dzielni, która czynsz z tego tytu u chce uzna za pochodz cy z zarz du zasobami mieszkaniowymi Lokal (nieruchomo ) u ywany we w asnej (cz onków rodziny) dzia alno ci gospodarczej Data powstania przychodu z najmu op aconego z góry Zwrot nadp aconych zaliczek cz onkom wspólnoty mieszkaniowej a dochód do opodatkowania Roboty budowlane a rycza t ewidencjonowany Rycza towcy kwartalnicy ROZDZIA X. KOSZTY PODATKOWE W ZWI ZKU Z U YWANIEM I SPRZEDA NIERU- CHOMO CI W DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Koszty podatkowe przy najmie i dzia alno ci gospodarczej Najem lokalu b d cego przedmiotem ma e skiej wspólno ci maj tkowej, ma onkowi prowadz cemu dzia alno gospodarcz Przeznaczenie cz ci nieruchomo ci mieszkalnej na dzia alno gospodarcz Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w u yczonych pomieszczeniach Odsetki od kredytu na zakup mieszkania przeznaczonego w cz ci na dzia alno gospodarcz

5 6. Odsetki od kredytu na zakup nieruchomo ci wspólnej ma onków przeznaczonej na dzia alno gospodarcz jednego z ma onków Czy remont (modernizacja) obcego budynku jest inwestycj w obcym rodku trwa ym? Likwidacja niezamortyzowanej cz ci inwestycji w obcym rodku trwa ym Inwestycje w obcym rodku trwa ym zlikwidowane na skutek nowej aran acji lokali Faktyczne niezlikwidowanie inwestycji w obcym rodku trwa ym Rozliczanie nak adów inwestycyjnych dokonanych w cudzej nieruchomo ci Zwrot nak adów dokonanych na inwestycj przez najemc Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu Koszty zbycia budynku wybudowanego na cudzym gruncie Koszty zbycia przez spó k osobow, nieruchomo ci wniesionych jako aport w postaci towarów handlowych Koszty infrastruktury technicznej w budownictwie mieszkaniowym Aport zakupionego gruntu do spó ki osobowej a koszt jego nabycia Zakupiony wcze niej grunt jako towar wnoszony do dzia alno ci gospodarczej Op ata z tytu u wieczystego u ytkowania nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci jako koszt Remont czy te ulepszenie amortyzowanej nieruchomo ci Wymiana okien a remont i modernizacja Koszty nabycia odliczane przy zbywaniu nieruchomo ci w ramach dzia alno ci gospodarczej Odpisy na fundusz zasobów mieszkaniowych od lokali u ytkowych, w spó dzielniach mieszkaniowych Co podlega amortyzacji Wspólny lokal ma onków, wykorzystywany w dzia alno ci gospodarczej, prowadzonej przez nich w ramach spó ki cywilnej Od kiedy amortyzujemy nieruchomo? Ustalenie warto ci pocz tkowej, od której dokonuje si odpisów amortyzacyjnych Warto pocz tkowa nieruchomo ci aportowanych do spó ki osobowej i odpisy amortyzacyjne od nich Warto pocz tkowa nieruchomo ci, gdy wcze niej podatnik korzysta w stosunku do niej z ulg mieszkaniowych Czy wszystkie odpisy amortyzacyjne stanowi koszt podatkowy? Amortyzacja niekompletnego i niezdatnego do u ytku budynku Amortyzacja lokali u ytkowych znajduj cych si w budynku mieszkalnym Amortyzacja indywidualna budynków niemieszkalnych Podwy szanie stawek amortyzacyjnych z wykazu Moment poniesienia kosztu zakupu gruntu jako towaru handlowego u podatnika prowadz cego podatkow ksi g przychodów i rozchodów Moment wykazania kosztu podatkowego przy zakupie mediów, które s refakturowane Moment rozliczania kosztów z tytu u zarz dzania, marketingu u dewelopera Kiedy rozlicza w koszty podatkowe odsetki p acone przez dewelopera Czy bezpo rednie wydatki dewelopera na nieruchomo, w której b dzie wiele mieszka mo na rozliczy w momencie sprzeda y pierwszego mieszkania? Op aty dewelopera za prowadzenie rachunku powierniczego Odszkodowanie, za niezrealizowanie inwestycji budowlanej w systemie TBS Odszkodowanie wyp acone przez dewelopera z tytu u odst pienia od umowy sprzeda y Odszkodowanie za skrócenie najmu w zwi zku ze sprzeda nieruchomo ci Kredyt przeznaczony faktycznie na dzia alno gospodarcz, ale zaci gni ty w innym celu Kara umowna za opó nienia Leasing nieruchomo ci Wydatki na infrastruktur przekazan nieodp atnie, dokonane w zwi zku z budow mieszka Kara za wcze niejsze rozwi zanie umowy najmu lokalu

6 Koszt dzier awy nieruchomo ci na dzia alno gospodarcz Korekta kosztów, w zwi zku z nieterminow zap at faktury (innego dokumentu), która go dokumentuje ROZDZIA XI. ODP ATNE ZBYCIE NIERUCHOMO CI JAKO ODR BNE RÓD O PRZYCHO- DÓW Poj cie odp atnego zbycia Umowa przedwst pna Zbycie wynajmowanej nieruchomo ci Nadp ata podatku zwi zanego z odp atnym zbyciem Odszkodowanie za zlikwidowany ogródek dzia kowy Uznanie prywatnej sprzeda y dzia ek za dzia alno gospodarcz Zarejestrowanie dzia alno ci gospodarczej, a zaliczenie przychodu ze sprzeda y domu wybudowanego na potrzeby prywatne Sprzeda dzia ki komercyjnej, zwi zanej z dzia alno ci gospodarcz Sprzeda gruntu przygotowanego dla inwestorów Sprzeda dzia ek po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przez gmin i podziale gruntu Zbycie nieruchomo ci nabytej w cz ci, przed up ywem 5 lat od dnia nabycia Ustalenie warto ci nieruchomo ci przy zbyciu w formie do ywocia A. Przychody z odp atnego zbycia nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] nabytych w okresie r. do r Rozliczenie podatku Podstawa opodatkowania B. Przychody z odp atnego zbycia nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] nabytych od r Termin rozliczania si PIT Podstawa opodatkowania Charakter przychodu ze zbycia nieruchomo ci ROZDZIA XII. KOSZTY ODP ATNEGO ZBYCIA Co uwa amy za koszty odp atnego zbycia Terminy istotne dla ustalania kosztów Koszty odp atnego zbycia Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomo ci Koszty kredytu na zakup nieruchomo ci Wk ad wniesiony do spó dzielni mieszkaniowej Udokumentowanie kosztów Waloryzacja jako koszt podatkowy Sp ata spadku a uznanie tej kwoty za koszt odp atnego zbycia D ug (kredyt) przej ty w spadku, a mo liwo uznania go za koszt odp atnego zbycia Nieruchomo ci nabyte nieodp atnie Op ata planistyczna Sp ata zaleg ych op at czynszowych i op at za dostaw mediów Koszt zbycia cz ci nieruchomo ci ROZDZIA XIII. ZWOLNIENIA OD PODATKU A. Wynajem pokoi w budynku na terenie wiejskim (art. 21 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f.)

7 1. Zwolnienie dla wynajmu budynku po o onego na terenie wiejskim Tytu prawny do budynku B. Odszkodowania: a) za wyw aszczenie nieruchomo ci, b) za realizacj prawa pierwokupu, c) wyp acane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomo ciami (art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f.) Zwolnienie odszkodowania za wyw aszczenie wy cznie nieruchomo ci Mo liwo zwolnienia odszkodowania za przekazanie infrastruktury Cele uzasadniaj ce wyw aszczenie Sprzeda w ramach prawa do pierwokupu przewidzianego w ustawie o gospodarce nieruchomo ciami 353 C. wiadczenia ponoszone przez pracodawc z tytu u zakwaterowania pracowników (art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f.) Zakres zwolnienia D. Ulga odsetkowa Zasady ogólne ulgi Kryteria aktualnych odlicze w ramach ulgi odsetkowej Kto mo e skorzysta z ulgi odsetkowej? Odliczenie odsetek a pozwolenie na u ytkowanie budynku kupionego za kredyt mieszkaniowy Czy w ramach ulgi odsetkowej mo na odliczy odsetki od kredytu na zakup gruntu? Kredyt w kwocie przewy szaj cej limit Czy sp ata kredytu refinansowego w okresie dawa a prawo do ulgi odsetkowej? E. Ulga z tytu u sprzeda y gospodarstwa rolnego (art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f.) Zakres zwolnienia Sprzeda gruntów, które w zwi zku z ni straci y charakter rolny Charakter zwi zku ze sprzeda, w wyniku której grunt traci swój rolny (do r. równie le ny) charakter Sprzeda gruntów wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego Mo liwo skorzystania z ulgi w ramach dzia alno ci gospodarczej F. Ulga dla Zabu an [art. 21 ust. 1 pkt 30 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 1 pkt 30a lit. b)] Zakres zwolnienia G. Odszkodowania dla posiadaczy gruntów w zwi zku z inwestycjami w ropoci gi i urz dzenia techniczne (art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f.) Zakres zwolnienia S u ebno przesy u H. Dop aty Gmin i innych podmiotów do czynno ci wykonywanych na nieruchomo ciach Zwolnienie od podatku dop at Gmin do usuwania azbestu z nieruchomo ci I. Ulga meldunkowa Zasady ogólne ulgi Czy ulg meldunkow mo na obj przychód ze sprzeda y ca ej nieruchomo ci (z gruntem), czy tylko ze sprzeda y budynku? Od kiedy liczy zameldowanie Okres zameldowania bezpo rednio, czy w dowolnym czasie przed sprzeda Sprzeda nieruchomo ci przez zameldowanego w niej, po podziale na odr bne lokale Zameldowanie po r. a prawo do ulgi meldunkowej W asno lokalu a zameldowanie

8 Termin do z o enia o wiadczenia o spe nieniu warunków do ulgi meldunkowej Skutki uchybienia terminowi do z o enia o wiadczenia Korzystanie z ulgi meldunkowej przez ma onków Ulga meldunkowa dla osób przekszta caj cych lokatorskie prawo do lokalu na prawo w asno ciowe w roku 2008, a które podpisa y akt notarialny po r J. Ulga mieszkaniowa przy zbyciu nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) u.p.d.o.f.] nabytych od r. (art. 21 ust. 1 pkt 131) Zakres ulgi Przeznaczenie przychodu ze sprzeda y na cele mieszkaniowe w UE, EOG lub Szwajcarii Przeznaczenie przychodu ze sprzeda y nieruchomo ci na ogród i wykafelkowanie wyj cia z domu Nabycie praw do ca ego lokalu mieszkalnego, w wyniku sp aty innego wspó w a ciciela ze rodków pochodz cych z odp atnego zbycia nieruchomo ci Obliczanie kwoty zwolnionej od podatku Wynaj cie mieszkania, nabycie którego nast pi o w ramach ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f Mo liwo skorzystania ze zwolnienia, po zakupie za kwot uzyskan ze sprzeda y dwóch innych mieszka Udokumentowanie wydatków mieszkaniowych Korzystanie z ulgi przez ma oletniego, je eli jego przedstawiciel ustawowy dokonuje wydatków w swoim imieniu i na swój rachunek Przeznaczenie dochodu ze sprzeda y nieruchomo ci, na remont dwóch innych nieruchomo ci Brak terminowego z o enia deklaracji PIT-39, a prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. 431 ROZDZIA XIV. PRZYCHODY Z NIERUCHOMO CI W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJ- NEGO OPODATKOWANIA Regulacje Konwencji Modelowej OECD Dochody z najmu nieruchomo ci po o onej w Polsce uzyskane przez nierezydentów Dochód ze zbycia nieruchomo ci po o onej w Polsce ZA CZNIKI DO CZ CI I Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [wersja na r.] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wyci g) CZ II. PODATEK OD TOWARÓW I US UG (VAT) DOTYCZ CY NIERUCHO- MO CI I ZWI ZANYCH Z NIMI PRAW ROZDZIA I. TOWARY I ICH DOSTAWA Poj cie dostawy towarów Czynno ci zwi zane z dostaw towarów Obiekt budownictwa mieszkaniowego Wytworzenie i ulepszenie nieruchomo ci Dostawa budynku mieszkalnego wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi Lokal mieszkalny zbywany z gara em (miejscem postojowym) Wyw aszczenie Wyw aszczenie nieruchomo ci przez Gmin, która by a jej w a cicielem Wydanie nieruchomo ci zamiennej zamiast wyp aty odszkodowania

9 10. Prawa spó dzielcze Zrzeczenie si w asno ciowego prawa do lokalu Oddanie gruntów w u ytkowanie wieczyste A. U ytkowanie wieczyste ustanowione do r. w cznie B. U ytkowanie wieczyste ustanowione w okresie r r C. U ytkowanie wieczyste ustanowione od r Przeniesienie prawa u ytkowania wieczystego w zamian za wyga ni cie zobowi zania podatkowego Leasing (dzier awa najem) albo sprzeda z odroczon p atno ci nieruchomo ci, do której potem zostanie przeniesione prawo w asno ci Dostawa gruntu z budynkiem, którego budowy niesfinansowa w a ciciel ziemi Zrzeczenie si prawa wieczystego u ytkowania Przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego we w asno Przekazanie nieodp atne towarów Przekazanie nieruchomo ci z dzia alno ci gospodarczej do najmu Przekazanie gruntu gminie Przekazanie prawa do nieruchomo ci, zamiast zap aty podatku Aport nieruchomo ci (praw z ni zwi zanych, b d cych towarami) Zamiana nieruchomo ci (praw) Sprzeda udzia u w nieruchomo ci Dostawa towaru z jego instalacj (monta em) Niewa na transakcja nabycia nieruchomo ci przez cudzoziemca Przekazanie nieruchomo ci, w zwi zku z rozwi zaniem spó ki kapita owej Dostawa mediów do lokali wspólnoty Refakturowanie dostaw mediów (towarów i us ug) ROZDZIA II. US UGI ZWI ZANE Z NIERUCHOMO CIAMI Zakres poj cia Import us ug Wynajem Zwrot wydatków Bezumowne korzystanie z nieruchomo ci Roboty budowlane Monta w ramach robót budowlanych Wydanie towarów do budowy domów i zbudowanie tego domu Us uga projektowa Ustanowienie s u ebno ci gruntowej za wynagrodzeniem Zarz d nieruchomo ci wspóln, przez wspólnot mieszkaniow Us ugi zakwaterowania Czy kara umowna jest odp atno ci za us ug? ROZDZIA III. MIEJSCE WIADCZENIA DOSTAW TOWARÓW ORAZ US UG ZWI ZANYCH Z NIERUCHOMO CIAMI Zasady ogólne okre lania miejsca wiadczenia dostaw towarów Miejsce wiadczenia us ug zwi zanych z nieruchomo ciami Rejestracja podmiotu zagranicznego w Polsce Logistyka magazynowa Us ugi architektoniczne Zabezpieczenie fundamentów pod lini produkcyjn w hali

10 14 ROZDZIA IV. PODATNIK VAT W ZWI ZKU Z TRANSAKCJAMI ZWI ZANYMI Z NIERU- CHOMO CIAMI Ogólne poj cie podatnika VAT Czy wszystkie osoby dokonuj ce sprzeda y (WNT) s podatnikami VAT? Sprzeda maj tku u ywanego zarówno do dzia alno ci gospodarczej, jak równie prywatnie Podmioty niewykonuj ce samodzielnie dzia alno ci gospodarczej Zwolnienie podmiotowe Prowadz cy dzia alno rolnicz jako sprzedaj cy dzia ki pod budow domów Sprzeda ziemi przez podmiot nieb d cy rolnikiem, który nie jest te podatnikiem VAT Sprzeda prawa spó dzielczego do lokalu u ytkowego wykorzystywanego w dzia alno ci gospodarczej podatnika Opodatkowanie czynno ci wcze niej nieuznanej za podlegaj c VAT Niepobranie PCC a zwolnienie sprzeda y z VAT Niepodleganie VAT a obowi zek zap aty PCC S dowy zarz dca podatnikiem VAT Podatnik VAT inspektor nadzoru budowlanego Nieodp atne korzystanie przez spó k osobow z nieruchomo ci wspólników Wykonuj cy dzia alno gospodarcz a dostawa towarów Wykonywanie dzia alno ci gospodarczej a najem (podobne umowy) Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik Organ w adzy (administracji pa stwowej) jako podatnik ROZDZIA V. OBOWI ZEK PODATKOWY Zasady ogólne zwi zane z dostaw nieruchomo ci Szczególne momenty powstania obowi zku podatkowego w zakresie nieruchomo ci Obowi zek podatkowy przy refakturowaniu Ma y podatnik Data powstania obowi zku podatkowego w przypadku dostawy budynku (lokalu) Dostawa gruntu Zamiana nieruchomo ci Wynajem Moment wykonania prac budowlanych Zaliczka na poczet robót budowlanych Zaliczka a niewykonanie robót budowlanych Wp ata na rachunek powierniczy dewelopera Us uga projektowa i budowlana Obowi zek podatkowy z tytu u refakturowania us ug i towarów Obowi zek podatkowy z tytu u sprzeda y przy cza gazowego Leasing Przekszta cenie us ug opcji w us ugi zwi zane z nieruchomo ci Magazynowanie a przechowywanie Obowi zek podatkowy przy zwrocie nak adów Wyw aszczenie ROZDZIA VI. KASY REJESTRUJ CE I FAKTURY W OBROCIE NIERUCHOMO CIAMI Kasy fiskalne zasady ogólne Zwolnienie z obowi zku ewidencjonowania za pomoc kasy niektórych czynno ci do r Dostawa nieruchomo ci a jej rejestracja w kasie fiskalnej Wynajem w pe nym zakresie dokumentowany fakturami

11 5. Wystawianie faktur w obrocie nieruchomo ciami b d przy wiadczeniu us ug wynajmu i podobnych Terminy wystawiania faktur Faktura wystawiana przez podmiot, zajmuj cy si obs ug techniczn hal targowych ROZDZIA VII. ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO W ZWI ZKU Z NIERUCHOMO- CIAMI. KOREKTA Zasady ogólne Mo liwo odliczania VAT przez organ w adzy publicznej Zakazy obni ania kwoty podatku nale nego Cz ciowe odliczanie podatku naliczonego w zwi zku ze sprzeda zwolnion Termomodernizacja budynku niewykorzystywanego do wykonywania czynno ci opodatkowanych Korekta VAT odliczonego w zwi zku z zakupem (wytworzeniem) nieruchomo ci Korekta odlicze dokonywana przez podatnika uprzednio zwolnionego od VAT Korekta odlicze w zwi zku z inwestycj w obcym rodku trwa ym Korekta przy zbyciu spó dzielczego, w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Inwestycja w obcych rodkach trwa ych bez jej faktycznej likwidacji Zniszczenie starych budynków w celu ich zast pienia nowymi, a korekta Odliczanie VAT od zakupów towarów i us ug zwi zanych z infrastruktur przekazywan nieodp atnie Korekta dokonanego odliczenia, w przypadku nieuregulowania kwoty wynikaj cej z faktury na zakup towarów (us ug) ROZDZIA VIII. PODSTAWA OPODATKOWANIA Zasady ogólne Nale no ci okre lone w naturze Dostawa budynków (budowli) wraz z gruntem Prawa spó dzielcze Import us ug Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu Leasing finansowy nieruchomo ci Ubezpieczenie przedmiotu najmu przez w a ciciela Podstawa opodatkowania w najmie a podatek od nieruchomo ci Podstawa opodatkowania w przypadku zamiany nieruchomo ci, której warto okre li rzeczoznawca maj tkowy bez podatku VAT ROZDZIA IX. BUDOWNICTWO OBJ TE SPO ECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM Zakres przedmiotowy Obiekty niezaliczane do budownictwa obj tego spo ecznym programem mieszkaniowym Budowa lokalu (budynku), który przekracza limity metra u Lokal mieszkalny Budynek mieszkalny Budynek niemieszkalny Przy czenie mediów do obiektu budownictwa spo ecznego Przekazanie aportem inwestycji zwi zanych z budow obiektu budownictwa spo ecznego ROZDZIA X. STAWKI PODATKOWE Zasady ogólne

12 16 2. Umowa przedwst pna Zwolnienia dla dostaw budynków i budowli Sprzeda nieruchomo ci poprzez zbycie udzia ów (akcji) w spó ce celowej która jest ich w a cicielem Rezygnacja ze zwolnienia Pierwsze zasiedlenie Zwolnienie czynno ci wiadczonych przez wspólnot mieszkaniow lub jej cz onków Dostarczanie mediów i wykonywanie us ug przez spó dzielni mieszkaniow, cz onkom wspólnot mieszkaniowych Stawka 8% do dostawy albo remontu (modernizacji) budynków ochrony zdrowia Infrastruktura towarzysz ca budownictwu spo ecznemu Stawki dla us ug budowlanych i projektowych Us uga piel gnacji terenów zielonych a malowanie awek, wymiana piasku, us ugi utrzymania zimowego Wykonywanie prac projektowych obiektów budownictwa spo ecznego Stawka 0% przy us ugach zwi zanych z nieruchomo ciami Stawka na refakturze Lokal w cz ci parterowej sprzedany razem z przylegaj cym do niego ogródkiem Wynajem na cele mieszkaniowe Wynajem lokalu firmie, która go podwynajmuje Wynajem mieszkania firmie Krótkotrwa e zakwaterowanie (np. w celu turystyczno-rekreacyjnym) Zarz dzanie nieruchomo ciami mieszkalnymi Dostawa terenów niezabudowanych, innych ni tereny budowlane Stawki w przypadku wiadczenia us ug z w asnych materia ów Stawka w przypadku dostawy lokalu wraz z gara em (miejscem postojowym) Stawka w przypadku wykonywania robót budowlanych w cz ci w budynku obj tym spo ecznym programem mieszkaniowym, a w cz ci poza tym budynkiem Stawka na wyposa enie mieszkania w koncepcji pod klucz Szafy wn kowe Rolety zewn trzne Rolety wewn trzne Budynek mieszkalny, z cz ci u ytkow Stawka w przypadku zmiany charakteru nieruchomo ci Monta balkonu z u yciem zakupionych materia ów Monta instalacji solarnej wewn trz budynku mieszkaniowego Sauna w obiekcie budownictwa mieszkaniowego Stawka VAT dla sprzeda y budynku z gruntem Monta (wymiana) domofonów w budynkach mieszkaniowych, obj tych spo ecznym programem mieszkaniowym Monta (wymiana) wodomierzy w obiektach budownictwa spo ecznego Stawka w przypadku wykupu gruntu, zabudowanego przez dzier awc Budynek (budowla) stoj cy na gruncie o powierzchni przekraczaj cej jego obrys Stawka podatku przy sprzeda y nak adów inwestycyjnych, dokonywanych na cudz nieruchomo Remont powierzchni wspólnej (np. wspólnoty) Odsprzeda prawa do lokalu przed jego wybudowaniem Adaptacja lokalu w zwi zku z dostaw sprz tu medycznego ZA CZNIKI DO CZ CI II Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

13 3. Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ug Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowi zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj cych Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestruj cych (Dz.U. poz. 363) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym Autor: Stanisław Dolata CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU Rozdział 1. Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Przepisy ogólne UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SZCZECIN 2013r. 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA a) Charakter prawny Wspólnoty Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku

Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R )

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) zawarta w dniu roku w pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w przy ul. dla której w Sądzie Rejonowym w założona jest księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie

R e g u l a m i n tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie R e g u l a m i n tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2011 o budowę lokalu mieszkalnego

UMOWA NR... / 2011 o budowę lokalu mieszkalnego UMOWA NR... / 2011 o budowę lokalu mieszkalnego Na podstawie art. 18 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. nr 119/2003 r., poz. 1116 z późniejszymi zmianami, w tym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska.

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Druk nr 4058 Warszawa, 11 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-99-05 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2010 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2010 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2010 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Kompleksowe ubezpieczenie SWPZZPOZ im. dr B. Borzym w Radomiu Numer ogłoszenia: 262499-2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin ma zastosowanie do rozliczania inwestycji, o których mowa w 65 Statutu.

1. Regulamin ma zastosowanie do rozliczania inwestycji, o których mowa w 65 Statutu. 1 Regulamin stanowi załącznik do Uchwały RN nr... z dn. 23.01.2009 REGULAMIN rozliczania kosztów inwestycji w zakresie budowy budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, dla których Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy *... NIP/PESEL ** Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XV/112/2015 z dnia 30 listopada 2015r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Dane Wnioskodawcy i przedsięwzięcia

Dane Wnioskodawcy i przedsięwzięcia Załącznik nr 1 Dane Wnioskodawcy i przedsięwzięcia I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i imię... 2. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...... data wydania... 3. Adres zamieszkania (z kodem

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pn. Oddział Hotel Krosno- Nafta w Krośnie

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pn. Oddział Hotel Krosno- Nafta w Krośnie Zarząd PGNiG Technologie S.A. z s. w Krośnie (dalej Sprzedający lub Spółka) ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pn.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta)

Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta) Wniosek nr... /... o wynajęcie lokalu mieszkalnego (wypełnia Urząd Miasta) 1. Wnoszę o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu 2. Wnoszę o wynajęcie: a) lokalu dotychczas zajmowanego bez tytułu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo