CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19"

Transkrypt

1 Spis tre ci CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ROZDZIA I. ZALICZENIE DO W A CIWEGO RÓD A PRZYCHODÓW A. Odp atne zbycie jako ród o przychodów Identyfikacja ród a przychodów Odp atne zbycie nieruchomo ci, jako ród o przychodów Co nie jest odp atnym zbyciem? Umowa przedwst pna sprzeda y nieruchomo ci Co jest wy czone z odp atnego zbycia jako przychody uzyskane z dzia alno ci gospodarczej Wycofanie nieruchomo ci z dzia alno ci gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste Czy zbycie nieruchomo ci w ramach do ywocia jest odp atnym zbyciem? Sp ata udzia u w spadku obejmuj cym nieruchomo Przychód z odp atnego zbycia nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] z maj tku niezwi zanego z dzia alno ci gospodarcz Sprzeda udzia ów w spadku a odp atne zbycie Czy kwoty otrzymane od dewelopera w zwi zku z odst pieniem od umowy budowy lokalu, s przychodami ze ród a odp atne zbycie? Zrzeczenie si s u ebno ci osobistej Czy dla oceny charakteru zbycia ma znaczenie sposób nabycia nieruchomo ci? Czy ka de odp atne zbycie nieruchomo ci przed up ywem 5 lat podlega opodatkowaniu? Sprzeda wynajmowanej nieruchomo ci Cechy dzia alno ci gospodarczej przy sprzeda y gruntu Czy ilo zbywanych nieruchomo ci wp ywa na zaliczenie do ród a? Zbycie maj tku zwi zanego poprzednio z dzia alno ci gospodarcz Czy sprzeda nieruchomo ci wykorzystywanej w dzia alno ci gospodarczej, a niewprowadzonej do ewidencji rodków trwa ych rodzi przychód z dzia alno ci gospodarczej? Czy zaliczenie przychodu ze zbycia nieruchomo ci do ród a dzia alno gospodarcza, wymaga od zbywaj cego posiadania zarejestrowanego przedsi biorstwa Faktyczne prowadzenie dzia alno ci gospodarczej a zaliczenie przychodów do tego ród a Wniesienie nieruchomo ci u ywanej w dzia alno ci gospodarczej w formie aportu do spó ki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej) Wyp ata dywidendy w formie rzeczowej (przeniesienie w asno ci nieruchomo ci) Zbycie ekspektatywy do lokalu mieszkalnego Zwrot partycypacji z TBS B. ród o przychodów najem Zwolnienie z obowi zku zwrotu bonifikaty na zakup mieszkania Odró nianie ród a przychodów najem i ród a przychodów dzia alno gospodarcza Zwrot wk adu ze spó dzielni mieszkaniowej Czy oddanie nieruchomo ci rolnej na cele nierolnicze uzasadnia zaliczenie przychodów uzyskanych z tej nieruchomo ci do ród a najem? Mo liwo zamiany ród a przychodów (z dzia alno ci gospodarczej na najem) ROZDZIA II. NABYCIE NIERUCHOMO CI Data nabycia nieruchomo ci Data nabycia przy kupnie nieruchomo ci (prawa)... 73

2 6 3. Data wybudowania nieruchomo ci Nabycie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu Przekszta cenie praw spó dzielczych oraz u ytkowania wieczystego we w asno data nabycia Zabudowanie u ytkowania wieczystego budynkiem Moment nabycia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu, przy przekszta ceniu lokatorskiego prawa do lokalu Przekszta cenie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu w odr bn w asno Obj cie w u ytkowanie a nabycie nieruchomo ci Nabycie nieruchomo ci otrzymanej w spadku Termin nabycia nieruchomo ci przy kilku spadkobiercach Data wymiany nieruchomo ci a termin jej nabycia Termin nabycia w przypadku zbycia wyw aszczonej ale potem zwróconej nieruchomo ci Nieodp atne zniesienie wspó w asno ci Odwo anie darowizny nieruchomo ci a termin jej nabycia ROZDZIA III. NABYCIE NIERUCHOMO CI PRZEZ MA ONKÓW Nabycie nieruchomo ci przy zniesieniu wspó w asno ci cznej Nabycie nieruchomo ci przez wdow (wdowca) Zbycie ma e skiej nieruchomo ci poprzez aport do spó ki osobowej Przychód ma onków ze sprzeda y w asno ciowego, spó dzielczego prawa do lokalu Przychody z najmu lokali, po ustaniu ma e skiej wspólnoty maj tkowej Zniesienie ma e skiej wspólnoty maj tkowej, a mo liwo zaliczenia wspólnie nabytego do spó ki cywilnej prawa u ytkowania wieczystego, do maj tku jednej ze stron ROZDZIA IV. ZBYCIE NIERUCHOMO CI PRZEZ MA ONKÓW Warto zbywanej nieruchomo ci Okre lenie ceny rynkowej przy sprzeda y nieruchomo ci ROZDZIA V. PRZYCHODY I KOSZTY PRZY UMOWIE QUOAD USUM Przychody z cz ci przeznaczonej do wy cznego korzystania Koszty podatkowe ROZDZIA VI. INNE PRZYCHODY ZWI ZANE Z NIERUCHOMO CIAMI Przychód z tytu u odpracowania zaleg o ci czynszowej Przychód z tytu u zwolnienia z czynszu Przedawnienie zobowi zania z tytu u czynszu Przychód z tytu u wymiany okien w lokalu gminy (zak adowym) Refundacja spó dzielni mieszkaniowych z tytu u wydatków na remont (modernizacj ) lokalu mieszkalnego poniesionych przez cz onka Nieodp atne udost pnienie lokalu cz onkowi zarz du Zwrócona przez spó dzielni cz wk adu mieszkaniowego Przekszta cenie we w asno lokatorskich mieszka zak adowych Pokrycie przez dewelopera odsetek od kredytu hipotecznego Zwolnienie z d ugu w zamian za przeniesienie w asno ci nieruchomo ci Dywidenda wyp acana w formie rzeczowej (nieruchomo ) ROZDZIA VII. NAJEM (UMOWY PODOBNE) JAKO RÓD O PRZYCHODÓW W PODATKU DOCHODOWYM Kiedy powstaje przychód z najmu i umów podobnych Czym jest umowa najmu lokali

3 3. Umowa najmu okazjonalnego Umowa podnajmu Umowa dzier awy Umowa poddzier awy Umowy o podobnym charakterze Zg oszenie najmu cywilnoprawnego Jak mog by opodatkowane przychody (dochody) z najmu Urz dzenia ewidencyjne podatników osi gaj cych przychody z najmu Opodatkowanie przychodów z najmu odr bnie pomimo trwania wspólno ci ustawowej pomi dzy ma onkami Ma oletni uzyskuj cy przychód z najmu Przychody, koszty i dochód u wspó w a cicieli nieruchomo ci Zasady ogólne u osób fizycznych Zasady ogólne u osób prawnych Zrycza towany podatek dochodowy u osób fizycznych Podstawa opodatkowania rycza tem ewidencjonowanym Jaka jest obecnie wysoko stawki rycza tu od najmu Terminy rozliczania podatku zrycza towanego od przychodów ewidencjonowanych Stawki dla us ug hotelarskich w rycza cie ewidencjonowanym Karta podatkowa dla Wynajmuj cego Czy kaucja tworzy przychód z najmu? Odszkodowanie otrzymane z Gminy ze wzgl du na niewykonanie przez ni obowi zku dostarczenia lokalu socjalnego, lokatorom z orzeczon eksmisj Warto przychodu z najmu wspólnej w asno ci Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytu u wynajmu pokoi go cinnych ROZDZIA VIII. KOSZTY PRZY ZASADACH OGÓLNYCH NAJMU Koszty podatkowe najmu zasady ogólne Koszty uzyskania przychodów ponoszone przez wynajmuj cego Amortyzacja wynajmowanej nieruchomo ci Co nie podlega amortyzacji Ustalenie warto ci pocz tkowej Warto pocz tkowa nieruchomo ci nabytej na wspó w asno Stawki odpisów amortyzacyjnych Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Odsetki od kredytu na zakup remont (modernizacj ) wynajmowanego lokalu Czynsz i fundusz remontowy za wynajmowany lokal, który uiszcza w a ciciel Op aty z tytu u wieczystego u ytkowania gruntu, na którym znajduj si wynajmowane nieruchomo ci Ubezpieczenie wynajmowanej nieruchomo ci Wydatki na zakup wyposa enia lokalu Op aty bankowe, pocztowe, administracja budynku, obs uga prawna Dojazdy wynajmuj cego do wynajmowanej nieruchomo ci Zakup materia ów biurowych do prowadzenia dokumentacji najmu Wydatki na utrzymanie wynajmowanej nieruchomo ci Wydatki poniesione w okresie poszukiwania najemcy Rozliczenie straty ze ród a przychodów najem Korekta kosztów, w przypadku nieterminowej zap aty faktury (innych dokumentów) dokumentuj cych wydatki uznane za koszt ROZDZIA IX. PRZYCHÓD Z DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ (NAJEM ORAZ ZBYCIE NIE- RUCHOMO CI) Mo liwo uznania najmu za dzia alno gospodarcz

4 8 2. Co przes dza o tym, e mamy do czynienia z najmem w ramach dzia alno ci gospodarczej Przychód z najmu [zbycia nieruchomo ci, prawa maj tkowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] w ramach dzia alno ci gospodarczej Sposób opodatkowania najmu w ramach dzia alno ci gospodarczej Zbycie nieruchomo ci w ramach dzia alno ci gospodarczej Zbycie przez rycza towca nieruchomo ci lub praw z ni zwi zanych Zbycie nieruchomo ci poprzez jej aport do spó ki osobowej Podstawa opodatkowania w przypadku sprzeda y nieruchomo ci wniesionej aportem do spó ki osobowej Przychód ze zbycia sk adników maj tkowych zwi zanych z dzia alno ci gospodarcz Zwrot nak adów za pawilon wybudowany na obcym gruncie Jak nabywa nieruchomo do dzia alno ci gospodarczej Przychód z tytu u zbycia nieruchomo ci zwi zanych z dzia alno ci gospodarcz, przez osoby fizyczne Przychód z refakturowanych us ug Rozpoznanie przychodu u dewelopera, ze sprzeda y mieszka Zatrzymanie przez wynajmuj cego nak adów na wynajmowan (dzier awion ) nieruchomo, bez rekompensaty Sprzeda nak adów inwestycyjnych, dokonanych przez najemc Przywrócenie stanu pierwotnego w wynajmowanej nieruchomo ci Przychody z tytu u op at za eksploatacj lokalu, przekazywane wspólnocie mieszkaniowej Zaliczki na poczet zarz du, przekazywane wspólnocie mieszkaniowej Dobrowolne umorzenie akcji w zamian za przeniesienie w asno ci nieruchomo ci spó ki akcyjnej Odsetki z rachunku bankowego, oraz od opó niaj cych si w zap acie wspólnocie mieszkaniowej Przekazanie urz dze infrastruktury Przychód ze wiadcze nieodp atnych (cz ciowo odp atnych) Usuni cie kolizji energetycznej wiadczenia nietworz ce przychodu z nieodp atnych wiadcze u osób prawnych wiadczenia nieb d ce nieodp atnym nabyciem u osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz Przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach dzia alno ci gospodarczej Przychody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, wprost zwi zane z nieruchomo- ciami Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Wynajmowanie gara y podmiotom nieb d cym cz onkami spó dzielni, która czynsz z tego tytu u chce uzna za pochodz cy z zarz du zasobami mieszkaniowymi Lokal (nieruchomo ) u ywany we w asnej (cz onków rodziny) dzia alno ci gospodarczej Data powstania przychodu z najmu op aconego z góry Zwrot nadp aconych zaliczek cz onkom wspólnoty mieszkaniowej a dochód do opodatkowania Roboty budowlane a rycza t ewidencjonowany Rycza towcy kwartalnicy ROZDZIA X. KOSZTY PODATKOWE W ZWI ZKU Z U YWANIEM I SPRZEDA NIERU- CHOMO CI W DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Koszty podatkowe przy najmie i dzia alno ci gospodarczej Najem lokalu b d cego przedmiotem ma e skiej wspólno ci maj tkowej, ma onkowi prowadz cemu dzia alno gospodarcz Przeznaczenie cz ci nieruchomo ci mieszkalnej na dzia alno gospodarcz Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w u yczonych pomieszczeniach Odsetki od kredytu na zakup mieszkania przeznaczonego w cz ci na dzia alno gospodarcz

5 6. Odsetki od kredytu na zakup nieruchomo ci wspólnej ma onków przeznaczonej na dzia alno gospodarcz jednego z ma onków Czy remont (modernizacja) obcego budynku jest inwestycj w obcym rodku trwa ym? Likwidacja niezamortyzowanej cz ci inwestycji w obcym rodku trwa ym Inwestycje w obcym rodku trwa ym zlikwidowane na skutek nowej aran acji lokali Faktyczne niezlikwidowanie inwestycji w obcym rodku trwa ym Rozliczanie nak adów inwestycyjnych dokonanych w cudzej nieruchomo ci Zwrot nak adów dokonanych na inwestycj przez najemc Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu Koszty zbycia budynku wybudowanego na cudzym gruncie Koszty zbycia przez spó k osobow, nieruchomo ci wniesionych jako aport w postaci towarów handlowych Koszty infrastruktury technicznej w budownictwie mieszkaniowym Aport zakupionego gruntu do spó ki osobowej a koszt jego nabycia Zakupiony wcze niej grunt jako towar wnoszony do dzia alno ci gospodarczej Op ata z tytu u wieczystego u ytkowania nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci jako koszt Remont czy te ulepszenie amortyzowanej nieruchomo ci Wymiana okien a remont i modernizacja Koszty nabycia odliczane przy zbywaniu nieruchomo ci w ramach dzia alno ci gospodarczej Odpisy na fundusz zasobów mieszkaniowych od lokali u ytkowych, w spó dzielniach mieszkaniowych Co podlega amortyzacji Wspólny lokal ma onków, wykorzystywany w dzia alno ci gospodarczej, prowadzonej przez nich w ramach spó ki cywilnej Od kiedy amortyzujemy nieruchomo? Ustalenie warto ci pocz tkowej, od której dokonuje si odpisów amortyzacyjnych Warto pocz tkowa nieruchomo ci aportowanych do spó ki osobowej i odpisy amortyzacyjne od nich Warto pocz tkowa nieruchomo ci, gdy wcze niej podatnik korzysta w stosunku do niej z ulg mieszkaniowych Czy wszystkie odpisy amortyzacyjne stanowi koszt podatkowy? Amortyzacja niekompletnego i niezdatnego do u ytku budynku Amortyzacja lokali u ytkowych znajduj cych si w budynku mieszkalnym Amortyzacja indywidualna budynków niemieszkalnych Podwy szanie stawek amortyzacyjnych z wykazu Moment poniesienia kosztu zakupu gruntu jako towaru handlowego u podatnika prowadz cego podatkow ksi g przychodów i rozchodów Moment wykazania kosztu podatkowego przy zakupie mediów, które s refakturowane Moment rozliczania kosztów z tytu u zarz dzania, marketingu u dewelopera Kiedy rozlicza w koszty podatkowe odsetki p acone przez dewelopera Czy bezpo rednie wydatki dewelopera na nieruchomo, w której b dzie wiele mieszka mo na rozliczy w momencie sprzeda y pierwszego mieszkania? Op aty dewelopera za prowadzenie rachunku powierniczego Odszkodowanie, za niezrealizowanie inwestycji budowlanej w systemie TBS Odszkodowanie wyp acone przez dewelopera z tytu u odst pienia od umowy sprzeda y Odszkodowanie za skrócenie najmu w zwi zku ze sprzeda nieruchomo ci Kredyt przeznaczony faktycznie na dzia alno gospodarcz, ale zaci gni ty w innym celu Kara umowna za opó nienia Leasing nieruchomo ci Wydatki na infrastruktur przekazan nieodp atnie, dokonane w zwi zku z budow mieszka Kara za wcze niejsze rozwi zanie umowy najmu lokalu

6 Koszt dzier awy nieruchomo ci na dzia alno gospodarcz Korekta kosztów, w zwi zku z nieterminow zap at faktury (innego dokumentu), która go dokumentuje ROZDZIA XI. ODP ATNE ZBYCIE NIERUCHOMO CI JAKO ODR BNE RÓD O PRZYCHO- DÓW Poj cie odp atnego zbycia Umowa przedwst pna Zbycie wynajmowanej nieruchomo ci Nadp ata podatku zwi zanego z odp atnym zbyciem Odszkodowanie za zlikwidowany ogródek dzia kowy Uznanie prywatnej sprzeda y dzia ek za dzia alno gospodarcz Zarejestrowanie dzia alno ci gospodarczej, a zaliczenie przychodu ze sprzeda y domu wybudowanego na potrzeby prywatne Sprzeda dzia ki komercyjnej, zwi zanej z dzia alno ci gospodarcz Sprzeda gruntu przygotowanego dla inwestorów Sprzeda dzia ek po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przez gmin i podziale gruntu Zbycie nieruchomo ci nabytej w cz ci, przed up ywem 5 lat od dnia nabycia Ustalenie warto ci nieruchomo ci przy zbyciu w formie do ywocia A. Przychody z odp atnego zbycia nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] nabytych w okresie r. do r Rozliczenie podatku Podstawa opodatkowania B. Przychody z odp atnego zbycia nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)] nabytych od r Termin rozliczania si PIT Podstawa opodatkowania Charakter przychodu ze zbycia nieruchomo ci ROZDZIA XII. KOSZTY ODP ATNEGO ZBYCIA Co uwa amy za koszty odp atnego zbycia Terminy istotne dla ustalania kosztów Koszty odp atnego zbycia Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomo ci Koszty kredytu na zakup nieruchomo ci Wk ad wniesiony do spó dzielni mieszkaniowej Udokumentowanie kosztów Waloryzacja jako koszt podatkowy Sp ata spadku a uznanie tej kwoty za koszt odp atnego zbycia D ug (kredyt) przej ty w spadku, a mo liwo uznania go za koszt odp atnego zbycia Nieruchomo ci nabyte nieodp atnie Op ata planistyczna Sp ata zaleg ych op at czynszowych i op at za dostaw mediów Koszt zbycia cz ci nieruchomo ci ROZDZIA XIII. ZWOLNIENIA OD PODATKU A. Wynajem pokoi w budynku na terenie wiejskim (art. 21 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f.)

7 1. Zwolnienie dla wynajmu budynku po o onego na terenie wiejskim Tytu prawny do budynku B. Odszkodowania: a) za wyw aszczenie nieruchomo ci, b) za realizacj prawa pierwokupu, c) wyp acane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomo ciami (art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f.) Zwolnienie odszkodowania za wyw aszczenie wy cznie nieruchomo ci Mo liwo zwolnienia odszkodowania za przekazanie infrastruktury Cele uzasadniaj ce wyw aszczenie Sprzeda w ramach prawa do pierwokupu przewidzianego w ustawie o gospodarce nieruchomo ciami 353 C. wiadczenia ponoszone przez pracodawc z tytu u zakwaterowania pracowników (art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f.) Zakres zwolnienia D. Ulga odsetkowa Zasady ogólne ulgi Kryteria aktualnych odlicze w ramach ulgi odsetkowej Kto mo e skorzysta z ulgi odsetkowej? Odliczenie odsetek a pozwolenie na u ytkowanie budynku kupionego za kredyt mieszkaniowy Czy w ramach ulgi odsetkowej mo na odliczy odsetki od kredytu na zakup gruntu? Kredyt w kwocie przewy szaj cej limit Czy sp ata kredytu refinansowego w okresie dawa a prawo do ulgi odsetkowej? E. Ulga z tytu u sprzeda y gospodarstwa rolnego (art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f.) Zakres zwolnienia Sprzeda gruntów, które w zwi zku z ni straci y charakter rolny Charakter zwi zku ze sprzeda, w wyniku której grunt traci swój rolny (do r. równie le ny) charakter Sprzeda gruntów wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego Mo liwo skorzystania z ulgi w ramach dzia alno ci gospodarczej F. Ulga dla Zabu an [art. 21 ust. 1 pkt 30 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 1 pkt 30a lit. b)] Zakres zwolnienia G. Odszkodowania dla posiadaczy gruntów w zwi zku z inwestycjami w ropoci gi i urz dzenia techniczne (art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f.) Zakres zwolnienia S u ebno przesy u H. Dop aty Gmin i innych podmiotów do czynno ci wykonywanych na nieruchomo ciach Zwolnienie od podatku dop at Gmin do usuwania azbestu z nieruchomo ci I. Ulga meldunkowa Zasady ogólne ulgi Czy ulg meldunkow mo na obj przychód ze sprzeda y ca ej nieruchomo ci (z gruntem), czy tylko ze sprzeda y budynku? Od kiedy liczy zameldowanie Okres zameldowania bezpo rednio, czy w dowolnym czasie przed sprzeda Sprzeda nieruchomo ci przez zameldowanego w niej, po podziale na odr bne lokale Zameldowanie po r. a prawo do ulgi meldunkowej W asno lokalu a zameldowanie

8 Termin do z o enia o wiadczenia o spe nieniu warunków do ulgi meldunkowej Skutki uchybienia terminowi do z o enia o wiadczenia Korzystanie z ulgi meldunkowej przez ma onków Ulga meldunkowa dla osób przekszta caj cych lokatorskie prawo do lokalu na prawo w asno ciowe w roku 2008, a które podpisa y akt notarialny po r J. Ulga mieszkaniowa przy zbyciu nieruchomo ci [praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) u.p.d.o.f.] nabytych od r. (art. 21 ust. 1 pkt 131) Zakres ulgi Przeznaczenie przychodu ze sprzeda y na cele mieszkaniowe w UE, EOG lub Szwajcarii Przeznaczenie przychodu ze sprzeda y nieruchomo ci na ogród i wykafelkowanie wyj cia z domu Nabycie praw do ca ego lokalu mieszkalnego, w wyniku sp aty innego wspó w a ciciela ze rodków pochodz cych z odp atnego zbycia nieruchomo ci Obliczanie kwoty zwolnionej od podatku Wynaj cie mieszkania, nabycie którego nast pi o w ramach ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f Mo liwo skorzystania ze zwolnienia, po zakupie za kwot uzyskan ze sprzeda y dwóch innych mieszka Udokumentowanie wydatków mieszkaniowych Korzystanie z ulgi przez ma oletniego, je eli jego przedstawiciel ustawowy dokonuje wydatków w swoim imieniu i na swój rachunek Przeznaczenie dochodu ze sprzeda y nieruchomo ci, na remont dwóch innych nieruchomo ci Brak terminowego z o enia deklaracji PIT-39, a prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. 431 ROZDZIA XIV. PRZYCHODY Z NIERUCHOMO CI W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJ- NEGO OPODATKOWANIA Regulacje Konwencji Modelowej OECD Dochody z najmu nieruchomo ci po o onej w Polsce uzyskane przez nierezydentów Dochód ze zbycia nieruchomo ci po o onej w Polsce ZA CZNIKI DO CZ CI I Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [wersja na r.] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wyci g) CZ II. PODATEK OD TOWARÓW I US UG (VAT) DOTYCZ CY NIERUCHO- MO CI I ZWI ZANYCH Z NIMI PRAW ROZDZIA I. TOWARY I ICH DOSTAWA Poj cie dostawy towarów Czynno ci zwi zane z dostaw towarów Obiekt budownictwa mieszkaniowego Wytworzenie i ulepszenie nieruchomo ci Dostawa budynku mieszkalnego wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi Lokal mieszkalny zbywany z gara em (miejscem postojowym) Wyw aszczenie Wyw aszczenie nieruchomo ci przez Gmin, która by a jej w a cicielem Wydanie nieruchomo ci zamiennej zamiast wyp aty odszkodowania

9 10. Prawa spó dzielcze Zrzeczenie si w asno ciowego prawa do lokalu Oddanie gruntów w u ytkowanie wieczyste A. U ytkowanie wieczyste ustanowione do r. w cznie B. U ytkowanie wieczyste ustanowione w okresie r r C. U ytkowanie wieczyste ustanowione od r Przeniesienie prawa u ytkowania wieczystego w zamian za wyga ni cie zobowi zania podatkowego Leasing (dzier awa najem) albo sprzeda z odroczon p atno ci nieruchomo ci, do której potem zostanie przeniesione prawo w asno ci Dostawa gruntu z budynkiem, którego budowy niesfinansowa w a ciciel ziemi Zrzeczenie si prawa wieczystego u ytkowania Przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego we w asno Przekazanie nieodp atne towarów Przekazanie nieruchomo ci z dzia alno ci gospodarczej do najmu Przekazanie gruntu gminie Przekazanie prawa do nieruchomo ci, zamiast zap aty podatku Aport nieruchomo ci (praw z ni zwi zanych, b d cych towarami) Zamiana nieruchomo ci (praw) Sprzeda udzia u w nieruchomo ci Dostawa towaru z jego instalacj (monta em) Niewa na transakcja nabycia nieruchomo ci przez cudzoziemca Przekazanie nieruchomo ci, w zwi zku z rozwi zaniem spó ki kapita owej Dostawa mediów do lokali wspólnoty Refakturowanie dostaw mediów (towarów i us ug) ROZDZIA II. US UGI ZWI ZANE Z NIERUCHOMO CIAMI Zakres poj cia Import us ug Wynajem Zwrot wydatków Bezumowne korzystanie z nieruchomo ci Roboty budowlane Monta w ramach robót budowlanych Wydanie towarów do budowy domów i zbudowanie tego domu Us uga projektowa Ustanowienie s u ebno ci gruntowej za wynagrodzeniem Zarz d nieruchomo ci wspóln, przez wspólnot mieszkaniow Us ugi zakwaterowania Czy kara umowna jest odp atno ci za us ug? ROZDZIA III. MIEJSCE WIADCZENIA DOSTAW TOWARÓW ORAZ US UG ZWI ZANYCH Z NIERUCHOMO CIAMI Zasady ogólne okre lania miejsca wiadczenia dostaw towarów Miejsce wiadczenia us ug zwi zanych z nieruchomo ciami Rejestracja podmiotu zagranicznego w Polsce Logistyka magazynowa Us ugi architektoniczne Zabezpieczenie fundamentów pod lini produkcyjn w hali

10 14 ROZDZIA IV. PODATNIK VAT W ZWI ZKU Z TRANSAKCJAMI ZWI ZANYMI Z NIERU- CHOMO CIAMI Ogólne poj cie podatnika VAT Czy wszystkie osoby dokonuj ce sprzeda y (WNT) s podatnikami VAT? Sprzeda maj tku u ywanego zarówno do dzia alno ci gospodarczej, jak równie prywatnie Podmioty niewykonuj ce samodzielnie dzia alno ci gospodarczej Zwolnienie podmiotowe Prowadz cy dzia alno rolnicz jako sprzedaj cy dzia ki pod budow domów Sprzeda ziemi przez podmiot nieb d cy rolnikiem, który nie jest te podatnikiem VAT Sprzeda prawa spó dzielczego do lokalu u ytkowego wykorzystywanego w dzia alno ci gospodarczej podatnika Opodatkowanie czynno ci wcze niej nieuznanej za podlegaj c VAT Niepobranie PCC a zwolnienie sprzeda y z VAT Niepodleganie VAT a obowi zek zap aty PCC S dowy zarz dca podatnikiem VAT Podatnik VAT inspektor nadzoru budowlanego Nieodp atne korzystanie przez spó k osobow z nieruchomo ci wspólników Wykonuj cy dzia alno gospodarcz a dostawa towarów Wykonywanie dzia alno ci gospodarczej a najem (podobne umowy) Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik Organ w adzy (administracji pa stwowej) jako podatnik ROZDZIA V. OBOWI ZEK PODATKOWY Zasady ogólne zwi zane z dostaw nieruchomo ci Szczególne momenty powstania obowi zku podatkowego w zakresie nieruchomo ci Obowi zek podatkowy przy refakturowaniu Ma y podatnik Data powstania obowi zku podatkowego w przypadku dostawy budynku (lokalu) Dostawa gruntu Zamiana nieruchomo ci Wynajem Moment wykonania prac budowlanych Zaliczka na poczet robót budowlanych Zaliczka a niewykonanie robót budowlanych Wp ata na rachunek powierniczy dewelopera Us uga projektowa i budowlana Obowi zek podatkowy z tytu u refakturowania us ug i towarów Obowi zek podatkowy z tytu u sprzeda y przy cza gazowego Leasing Przekszta cenie us ug opcji w us ugi zwi zane z nieruchomo ci Magazynowanie a przechowywanie Obowi zek podatkowy przy zwrocie nak adów Wyw aszczenie ROZDZIA VI. KASY REJESTRUJ CE I FAKTURY W OBROCIE NIERUCHOMO CIAMI Kasy fiskalne zasady ogólne Zwolnienie z obowi zku ewidencjonowania za pomoc kasy niektórych czynno ci do r Dostawa nieruchomo ci a jej rejestracja w kasie fiskalnej Wynajem w pe nym zakresie dokumentowany fakturami

11 5. Wystawianie faktur w obrocie nieruchomo ciami b d przy wiadczeniu us ug wynajmu i podobnych Terminy wystawiania faktur Faktura wystawiana przez podmiot, zajmuj cy si obs ug techniczn hal targowych ROZDZIA VII. ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO W ZWI ZKU Z NIERUCHOMO- CIAMI. KOREKTA Zasady ogólne Mo liwo odliczania VAT przez organ w adzy publicznej Zakazy obni ania kwoty podatku nale nego Cz ciowe odliczanie podatku naliczonego w zwi zku ze sprzeda zwolnion Termomodernizacja budynku niewykorzystywanego do wykonywania czynno ci opodatkowanych Korekta VAT odliczonego w zwi zku z zakupem (wytworzeniem) nieruchomo ci Korekta odlicze dokonywana przez podatnika uprzednio zwolnionego od VAT Korekta odlicze w zwi zku z inwestycj w obcym rodku trwa ym Korekta przy zbyciu spó dzielczego, w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Inwestycja w obcych rodkach trwa ych bez jej faktycznej likwidacji Zniszczenie starych budynków w celu ich zast pienia nowymi, a korekta Odliczanie VAT od zakupów towarów i us ug zwi zanych z infrastruktur przekazywan nieodp atnie Korekta dokonanego odliczenia, w przypadku nieuregulowania kwoty wynikaj cej z faktury na zakup towarów (us ug) ROZDZIA VIII. PODSTAWA OPODATKOWANIA Zasady ogólne Nale no ci okre lone w naturze Dostawa budynków (budowli) wraz z gruntem Prawa spó dzielcze Import us ug Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu Leasing finansowy nieruchomo ci Ubezpieczenie przedmiotu najmu przez w a ciciela Podstawa opodatkowania w najmie a podatek od nieruchomo ci Podstawa opodatkowania w przypadku zamiany nieruchomo ci, której warto okre li rzeczoznawca maj tkowy bez podatku VAT ROZDZIA IX. BUDOWNICTWO OBJ TE SPO ECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM Zakres przedmiotowy Obiekty niezaliczane do budownictwa obj tego spo ecznym programem mieszkaniowym Budowa lokalu (budynku), który przekracza limity metra u Lokal mieszkalny Budynek mieszkalny Budynek niemieszkalny Przy czenie mediów do obiektu budownictwa spo ecznego Przekazanie aportem inwestycji zwi zanych z budow obiektu budownictwa spo ecznego ROZDZIA X. STAWKI PODATKOWE Zasady ogólne

12 16 2. Umowa przedwst pna Zwolnienia dla dostaw budynków i budowli Sprzeda nieruchomo ci poprzez zbycie udzia ów (akcji) w spó ce celowej która jest ich w a cicielem Rezygnacja ze zwolnienia Pierwsze zasiedlenie Zwolnienie czynno ci wiadczonych przez wspólnot mieszkaniow lub jej cz onków Dostarczanie mediów i wykonywanie us ug przez spó dzielni mieszkaniow, cz onkom wspólnot mieszkaniowych Stawka 8% do dostawy albo remontu (modernizacji) budynków ochrony zdrowia Infrastruktura towarzysz ca budownictwu spo ecznemu Stawki dla us ug budowlanych i projektowych Us uga piel gnacji terenów zielonych a malowanie awek, wymiana piasku, us ugi utrzymania zimowego Wykonywanie prac projektowych obiektów budownictwa spo ecznego Stawka 0% przy us ugach zwi zanych z nieruchomo ciami Stawka na refakturze Lokal w cz ci parterowej sprzedany razem z przylegaj cym do niego ogródkiem Wynajem na cele mieszkaniowe Wynajem lokalu firmie, która go podwynajmuje Wynajem mieszkania firmie Krótkotrwa e zakwaterowanie (np. w celu turystyczno-rekreacyjnym) Zarz dzanie nieruchomo ciami mieszkalnymi Dostawa terenów niezabudowanych, innych ni tereny budowlane Stawki w przypadku wiadczenia us ug z w asnych materia ów Stawka w przypadku dostawy lokalu wraz z gara em (miejscem postojowym) Stawka w przypadku wykonywania robót budowlanych w cz ci w budynku obj tym spo ecznym programem mieszkaniowym, a w cz ci poza tym budynkiem Stawka na wyposa enie mieszkania w koncepcji pod klucz Szafy wn kowe Rolety zewn trzne Rolety wewn trzne Budynek mieszkalny, z cz ci u ytkow Stawka w przypadku zmiany charakteru nieruchomo ci Monta balkonu z u yciem zakupionych materia ów Monta instalacji solarnej wewn trz budynku mieszkaniowego Sauna w obiekcie budownictwa mieszkaniowego Stawka VAT dla sprzeda y budynku z gruntem Monta (wymiana) domofonów w budynkach mieszkaniowych, obj tych spo ecznym programem mieszkaniowym Monta (wymiana) wodomierzy w obiektach budownictwa spo ecznego Stawka w przypadku wykupu gruntu, zabudowanego przez dzier awc Budynek (budowla) stoj cy na gruncie o powierzchni przekraczaj cej jego obrys Stawka podatku przy sprzeda y nak adów inwestycyjnych, dokonywanych na cudz nieruchomo Remont powierzchni wspólnej (np. wspólnoty) Odsprzeda prawa do lokalu przed jego wybudowaniem Adaptacja lokalu w zwi zku z dostaw sprz tu medycznego ZA CZNIKI DO CZ CI II Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

13 3. Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ug Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowi zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj cych Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestruj cych (Dz.U. poz. 363) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH... 45 1. Osoba fizyczna... 45 2. Gospodarstwo rolne definicja... 45 3. Dzia alno rolnicza definicja

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH... 43 1. Osoba fizyczna... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Dzia alno rolnicza definicja

Bardziej szczegółowo

2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14.

2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14. SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA...39 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy...39 1.1. Podmiot opodatkowania...39 1.2. Osoby prawne...40 1.3. Jednostki nieposiadaj ce osobowo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39

ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39 SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 39 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...39 2. Obowi zek dokonywania odpisów amortyzacyjnych...40

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 23 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapita owa PZ CORMAY SA 30.06.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski W odzimierz W sowski Podatki s istotnym wydatkiem w dzia alno ci gospodarczej. Oby p aci wysokie podatki mawiaj ci, którzy ycz powodzenia w dzia alno ci gospodarczej i osi gania wysokich zysków. Z innej

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ewidencja aktywów trwa ych Fixed assets register

Ewidencja aktywów trwa ych Fixed assets register Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Monika Waku a Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ewidencja aktywów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI dr Roman Trzaskowski Roszczenia uzupe niaj ce Warszawa 2007 Spis tre ci I. Uwagi wst pne... 1 1. Poj cie i funkcja roszcze uzupe niaj cych... 2 2. Samodzielny i obligacyjny

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Zarzycki& Wspólnicy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Zarzycki ul. Spokojna 7/6, 01-044 Warszawa NIP: 7123153087, REGON: 061635372 Kontakt: 795-005 - 007, e-mail: biuro@zarzycki-kancelaria.pl www.zarzycki-kancelaria.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi EKSPERTYZA Dzia alno rolnicza prowadzona w formie dzia ów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpiecze Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania dzia ów

Bardziej szczegółowo