lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, Lublin tel./fax , Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl"

Transkrypt

1

2

3 lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, Lublin tel./fax , Internet: BIURO czynne w godzinach: środy: sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu oraz składek członkowskich: codziennie w godzinach: G O D Z I N Y P R Z Y J Ę Ć: PREZES mgr farm. Tomasz Barszcz poniedziałek , czwartek V-CE PREZES mgr farm. Krzysztof Przystupa piątek OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ mgr farm. Janina Kisielewska ostatni poniedziałek miesiąca DYREKTOR BIURA mgr Anna Knieć codziennie RADCA PRAWNY mgr Małgorzata Goździewska środa, piątek Numer rachunku bankowego Lubelskiej OIA: Bank Zachodni WBK S.A.

4 SPIS TREŚCI Od Prezesa... 3 Problematyka pracy zawodowej aptekarzy Zakaz posiadania więcej niż 1% aptek... 5 Ciągły brak dostępności do niektórych leków Okręgowe izby aptekarskie mają prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego Z prac Naczelnej Rady Aptekarskiej Wiadomości Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie Kalendarium prac Prezesa oraz członków ORA w Lublinie luty-marzec Uchwała ORA w Lublinie w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej wraz z uchwaleniem tekstu jednolitego...30 Nauka mgr farm. Aldona Adamska-Szewczyk Czerwona jagoda, czyli o możliwościach żurawiny Historia farmacji mgr farm. Zbigniew Rudzki Sprawozdanie z działalności w Aptece-Muzeum w okresie r

5 Od prezesa 3 marzec 2015 r. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do lektury świątecznego wydania Biuletynu. W środowisku farmaceutycznym trwają gorące dyskusje na temat zakazu posiadania więcej niż 1% aptek przez jeden podmiot na terenie danego województwa. W Dziale Problematyka Pracy Zawodowej Aptekarzy prezentujemy pismo Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza do Ministra Zdrowia, w kontekście stanowiska samorządu aptekarskiego w zakresie przekraczania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne ww. progu. Nadal ciągłym problemem jest brak dostępu dużej części aptek do leków ratujących życie. Stąd też kolejne pismo Prezesa NRA do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o przekazanie informacji na temat działań podjętych w celu wyeliminowania istniejącej sytuacji. Treść pisma w Dziale Problematyka... Konieczność gruntownej naprawy systemu opieki zdrowotnej, odbudowanie rozwiązaniami na miarę XXI wieku to warunek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. To słowa wypowiedziane przez Prezesa NRA podczas debaty Dobra zmiana w służbie zdrowia. Więcej przeczytacie Państwo w części Z prac Naczelnej Rady Aptekarskiej. W tym Dziale prezentujemy również informację z przebiegu spotkania przedstawicieli NRA z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, podczas którego omówiono najważniejsze problemy środowiska farmaceutów szpitalnych oraz przedstawiono stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych dotyczące farmacji szpitalnej.

6 4 Koleżanki i Koledzy, Ponownie przypominam o upływie z dniem 31 marca b.r. terminu rozliczenia okresu edukacyjnego kończącego się 31 grudnia 2014 r. Bieżące rozliczanie jest m.in. warunkiem stwierdzenia rękojmi na kierownika apteki. Informuję, że na terenie Izby są organizowane szkolenia w zakresie ciągłych szkoleń przez Izbę, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i inne podmioty, które w pełni umożliwiają uzyskanie wymaganej liczby punktów edukacyjnych bezpłatnie lub przy poniesieniu niewielkich kosztów. Informacja o szkoleniach jest umieszczana na bieżąco na stronie Izby. Ponadto informuję, że na 12 kwietnia 2015 r. (niedziela) zostało zaplanowane spotkanie kierowników aptek ogólnodostępnych z terenu działania Izby z udziałem Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa NRA, poświęcone najważniejszym problemom dotyczącym wykonywania zawodu. Spotkanie rozpocznie się o godz i odbędzie się w Hotelu Focus w Lublinie przy al. Warszawskiej 109. Program spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej Izby. Koleżanki i Koledzy. W związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego życzę, aby nadchodzące Święta obfitowały w rodzinne spotkania, pozytywne emocje i wiosenną radość. Niech miłość, wiara i dobro będą obecne w Waszym życiu. Życzę, aby optymizm płynący z odradzającego się życia na co dzień zagościł w Waszych domach. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie mgr farm. Tomasz Barszcz

7 PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 5 Zakaz posiadania więcej niż 1% aptek Warszawa, dn. 5 lutego 2015 r. Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Dziękując za otrzymaną odpowiedź na skargę na działalność Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącą sprawowanej przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych kontroli w zakresie przekraczania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, wynikającego z art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zakazu posiadania więcej niż 1% aptek, uprzejmie informuję, że nie mogę się zgodzić z przedstawionymi we wskazanym piśmie poglądami. Nie podzielam stanowiska, że przepis art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 nie kształtuje jednoznacznej zasady, określającej dozwoloną granicę zdrowej konkurencyjności w zakresie dopuszczalnej prawem liczby aptek ogólnodostępnych, jakie może prowadzić jeden przedsiębiorca. Nie zgadzam się także z wyrażonym w ww. piśmie poglądem, że przepis ten dozwala na automatyczne przejmowanie przez spółkę przejmującą zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych na rzecz spółki przejmowanej, zgodnie z art k.s.h. Uważam, że obowiązujące przepisy, w szczególności art. 101 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, nie dają podstaw do takiego twierdzenia. Przyjęta przez art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego zasada, że udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzależnione jest od dawania przez podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie apteki rękojmi należytego prowadzenie apteki, uniemożliwia przyjęcie

8 6 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY wniosku, że prawnie dozwolone jest w odniesieniu do spółek przejmujących lub powstałych w wyniku połączenia przyjęcie, że zezwolenia wydane na rzecz spółek przejmowanych lub łączonych, z mocy prawa, tj. zgodnie z art przechodzą na rzecz nowego podmiotu powstałego w wyniku przejęcia lub powstałego w wyniku połączenia spółek. Nawet jeżeli każda z przejmowanych lub łączonych spółek samodzielnie dawała rękojmię należytego prowadzenia apteki, nie jest oczywiste, że taką rękojmię daje podmiot, który powstał z połączenia, czy też przejęcia spółek. Oczywistym przykładem braku rękojmi jest przekroczenie przez spółkę powstałą w wyniku połączenia lub przejęcia spółek, 1% (jednego procenta) aptek działających na terenie danego województwa. Innym oczywistym przykładem braku wymaganej prawem rękojmi będzie również sytuacja gdy podmiot przejmujący, w wyniku przejęcia lub połączenia spółek, będzie wbrew zakazowi z art. 99 ust. 3 pkt 1 Prawa farmaceutycznego prowadził obok aptek ogólnodostępnych hurtownię. Mnożąc możliwe przypadki naruszenia art. 101 pkt 4 pr. farm., powstałe w wyniku połączenia lub przejęcia spółek, należy, jako kolejny przykład wskazać sytuację, gdy w wyniku połączenia lub przejęcia spółek, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przejdzie z mocy art k.s.h. na podmiot, który nigdy nie podlegał sprawdzeniu, czy daje on rękojmię należytego prowadzenia apteki, czy też nie. Podmiot przejmujący może bowiem, aż do dnia przejęcia nie prowadzić aptek ogólnodostępnych. Konsekwencją stanowiska, zgodnie z którym dozwolone jest przejęcie na podmiot powstały w wyniku przejęcia (połączenia) spółek zezwolenia na prowadzenie apteki, wydanego na rzecz spółki przejmowanej lub łączonej z inną spółką, jest konieczność wniosku, że możliwe jest powierzenie prowadzenia apteki podmiotowi, który nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. Takie rozumowanie skutkuje koniecznością akceptacji przez organ stosujący prawo zasady, że obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza istnienie dwóch grup pod-

9 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY miotów prowadzących apteki: tych, od których wymaga się spełnienia warunków, o których mowa w art. 101 Pr. Farm. i tych, które wskazanych warunków nie muszą spełniać. Pragnę nadmienić, że przywołane w piśmie z dnia 3 listopada 2014 r. orzecznictwo, mające uzasadniać głoszone w tym piśmie tezy, nie odnosi się do przedstawianego przeze mnie stanu faktycznego. Przywoływałem bowiem przypadek, kiedy w wyniku połączenia lub przejęcia spółek doszło do powstania nowego podmiotu. Podmiot ten nie jest podmiotem, którego rękojmia należytego prowadzenia apteki byłaby na jakimkolwiek etapie postępowania badana przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Wątpliwość moja nie dotyczy więc prawnych możliwości przejścia zezwolenia na tego samego przedsiębiorcę działającego jedynie w innej formie prawnej niż forma, w jakiej podmiot działał w dniu wydania zezwolenia (spółka cywilna, spółka komandytowa), ale dotyczy przejęcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na całkiem innego przedsiębiorcę niż przedsiębiorca, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, tj. na przedsiębiorcę powstałego w wyniku przejęcia lub połączenia spółek. Czym innym jest przekształcenie spółki a czym innym jest przejście spółki z jednego podmiotu na inny lub połączenie spółek. Wynikiem przekształcenia jest bowiem jedynie zmiana formy prawnej spółki przy zachowaniu jej tożsamości podmiotowej (ta sama, ale nie taka sama). Wynikiem natomiast przejścia lub łączenia spółki jest powstanie nowej spółki. Przywoływane w piśmie Pana Ministra orzeczenia w żadnym zakresie nie są adekwatne do omawianego przeze mnie przypadku i nie potwierdzają konkluzji zawartych w piśmie do mnie skierowanym. Sprawa przez sąd rozpatrywana była w kontekście art. 553 k.s.h. i dotyczyła rozstrzygnięcia, czy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową ma z uwagi na charakter podmiotu przekształcanego zastosowanie art. 553 k.s.h. Różnorodność stanów faktycznych oraz inne zagadnienie prawne, które jest podstawą rozstrzygnięcia skutkuje tym, 7

10 8 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY że orzeczenie wydawane w kontekście art. 553 k.s.h. nie ma żadnego przełożenia na kwestie poruszone w mojej korespondencji. Jak wynika wprost z art k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przepis ten nie jest adekwatny do przepisu art k.s.h., który stanowi, że Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Różnica między art. 553 k.s.h. a art. 494 k.s.h. polega m.in. na tym, że w przypadku przejęcia lub łączenia nie zawsze następuje przejęcie zezwoleń, koncesji oraz ulg na spółkę powstałą uzależnione jest to bowiem od możliwości odmiennego uregulowania tej sprawy w ustawie lub decyzji o udzieleniu zezwolenia, co nie ma miejsca w przypadku przekształcenia z art. 553 k.h. Analizując przepis art. 494 k.s.h. nie należy zapominać, że sukcesja wynikająca z tego artykułu ma charakter ograniczony, ponieważ obejmuje ona jedynie zezwolenia wydane i to po dniu wejścia w życie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych oraz ograniczony, ponieważ przepisy ustawy lub postanowienia decyzji mogą ją wyłączyć, co szczególnie odnosić się będą do przypadków, gdy ustawa lub decyzja nakłada na podmiot prowadzący działalność, obowiązek spełnienia określonych kryteriów o charakterze ściśle podmiotowym. Właśnie taki charakter ma ograniczenie wynikające z art. 101 ustawy Prawo farmaceutyczne. Bezsprzecznie, kryterium podmiotowym jest ocena dokonywana przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, każdorazowo przed wydaniem zezwolenia, czy podmiot, któremu zezwolenie ma być wydane lub który przejmuje zezwolenie, daje gwarancję należytego prowadzenia apteki. Pomimo więc, że przepis art. 494 k.s.h. zawiera generalną zasadę dozwalającą przejście zezwoleń wydanych na rzecz podmiotu przejmowanego na podmiot powstały w wyniku przejęcia, to przepisem wyłączającym stosowanie zasady wynikającej z art. 494, w odniesieniu

11 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY do zezwoleń wydanych na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest art. 101 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepis ten nakazuje, aby zezwolenie na prowadzenie apteki wydane było dopiero po stwierdzeniu przez organ administracji państwowej, że podmiot względem którego ma być wydane zezwolenie (lub który ma przejąć zezwolenie) daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. W przypadku więc zezwoleń na prowadzenie apteki wojewódzki inspektor farmaceutyczny każdorazowo przed wydaniem zezwolenia musi zbadać, czy podmiot daje gwarancję należytego prowadzenia apteki ocena dotyczy zarówno podmiotu występującego o zezwolenie, jak i podmiotu przejmującego zezwolenie w wyniku przejęcia lub łączenia spółek. Przypadek ten nie występuje jedynie w odniesieniu, gdy podmiot podlega przekształceniu wówczas mamy bowiem do czynienia ze zmianą formy działania tego podmiotu, a nie ze zmianą podmiotu, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie (co potwierdziło orzeczenie przywołane przez Pana Ministra w piśmie z dnia 3 listopada 2014 r. ). Bez uprzedniej oceny dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nie jest możliwe stwierdzenie, czy podmiot powstały w wyniku przekształcenia, czy też łączenia spółek daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Przepis art. 101 ustawy Prawo farmaceutyczne jest więc przepisem, który uniemożliwia stosowanie art. 494, zakładającego, że na spółkę przejmującą lub spółkę powstałą z połączenia spółek przechodzą automatycznie, z mocy prawa, zezwolenia wydane na rzecz spółki przejmowanej lub spółki połączonej. Zawsze tam, gdzie nie mamy do czynienia z przekształceniem ograniczającym się jedynie do zmiany formy działania danego podmiotua mamy do czynienia z jego przejęciem przez inny podmiot lub z jego połączeniem z innym podmiotem konieczne jest uprzednie zbadanie, czy podmiot powstały z przejęcia lub połączenia daje niezbędną przepisami prawa, tj. art. 101 Pr. farm. rękojmię należytego prowadzenia apteki. 9

12 10 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY W świetle przywołanego powyżej art. 101 Pr. Farm. nie jest więc możliwe wydanie zezwolenia na rzecz podmiotu, który nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. Zezwalając na prowadzenie apteki bez zbadania, czy podmiot je przejmujący daje rękojmie należytego prowadzenia apteki, organ powołany do działania na podstawie przepisów prawa i zobowiązany do ich stosowania, sankcjonuje omijanie prawa i w konsekwencji działa niezgodnie z przepisami. Przy analizie powyższych przepisów pomocne są wydane już w tym zakresie orzeczenia, pomimo, że nie dotyczą one identycznego stanu faktycznego, określają kierunek, jaki jest przyjęty przez sąd, odnośnie zmiany podmiotu, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Jak stanowi orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006r. (sygn. Akt I SA/Wa 1566/05) stwierdzić należy, iż zezwolenie na prowadzenie apteki jest stosunkiem administracyjnoprawnym wynikającym z decyzji administracyjnej, w której organ administracyjny przyznaje prawo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, przyznając je wyraźnie oznaczonemu podmiotowi, który spełnia wymagania wynikające z ustawy wymaganiem, takim jest warunek nierozerwalnie związany z podmiotem na rzecz którego zezwolenie zostało wydane a mianowicie rękojmia należytego prowadzenia apteki. Orzeczenie powyższe nawiązuje do wydanego w dniu 22 lutego 1991r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt IV SA 1377/90), który jednoznacznie stwierdza, że nie jest możliwa cesja uprawnień zawartych w decyzji administracyjnej wydanej dla jednego podmiotu na rzecz innego podmiotu. Zezwolenie na prowadzenie apteki daje prawo jej prowadzenia określonemu podmiotowi, który uzyskał zezwolenie po ocenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że daje on gwarancję prawidłowego prowadzenia apteki i nie jest możliwe przejście zezwolenia na inny podmiot bez uprzedniej oceny, czy podmiot przejmujący również daje gwarancje należytego prowadzenia apteki. Dochowanie więc wymogu wynikającego wprost z ustawy wymaga, aby podmiot powstały w wyniku połączenia lub przejęcia

13 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY wystąpił do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o wydanie stosownego zezwolenia. W świetle obowiązujących przepisów nie jest bowiem możliwe przyjęcie, że zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z mocy prawa przechodzą na rzecz podmiotu powstałego w wyniku przejęcia lub połączenia spółek. Podmiot powstały w wyniku przejęcia lub połączenia spółek, jako nowy podmiot podlegać musi weryfikacji w zakresie wskazanym w przepisie art. 101 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, nie jest bowiem dopuszczalne powierzenie prowadzenia apteki ogólnodostępnej podmiotowi, wobec którego organ administracji nie stwierdzi, że daje on rękojmię należytego prowadzenia apteki. Na uwagę zasługuje również inne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2692/12), które w zakresie spraw dotyczących rękojmi na prowadzenie apteki ogólnodostępnej stwierdza jednoznacznie, że z uregulowania art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego wynika, że: 1. rękojmię należytego prowadzenia apteki powinien posiadać przede wszystkim wnioskodawca (podmiot ubiegający się o zezwolenie, bo to on jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności prowadzenie apteki ogólnodostępnej) ( ); 2. w ocenie sądu, badanie i ocena, czy podmiot daje rękojmię należytego prowadzenia apteki dokonywane jest nie tylko na etapie wydania zezwolenia, ale również na każdym etapie prowadzenia działalności. Jak podniósł Sąd w przywołanym powyżej orzeczeniu: Przedsiębiorca posiadający już zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej musi ją posiadać przez cały okres zezwolenia, a obowiązki nałożone na niego ustawą Prawo farmaceutyczne i zezwolenie wyznaczają granice, w jakich może poruszać się prowadząc reglamentowaną działalność. 11 Nie mogę się więc zgodzić, że art. 494 k.s.h. ma zastosowanie do zezwoleń dotyczących prowadzenia apteki i daje możliwość automatycznego przejęcia przez spółkę powstałą w wyniku łączenia lub

14 12 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY przejęcia spółek, zezwoleń wydanych na rzecz spółki przejmowanej lub włączonej do innej spółki. Uważam, że art. 101 ustawy Prawo farmaceutyczne, jednoznacznie nakładając na przedsiębiorcę obowiązek dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki zarówno w momencie wydania zezwolenia jak i przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej uniemożliwia przejęcie zezwolenia wydanego na rzecz spółki przejmowanej lub łączonej do czasu stwierdzenia przez organ, że przedsiębiorca powstały w wyniku włączenia lub połączenia spółek spełnia wymóg rękojmi należytego prowadzenia apteki. Do czasu stwierdzenia przez organ spełnienia powyższego wymogu nie jest możliwe korzystanie z uprawnień wynikających z zezwolenia wydanego na rzecz zupełnie innego podmiotu niż podmiot powstały w wyniku przekształcenia lub połączenia. Nie mogę się więc zgodzić z panem Ministrem, że decyzja jaką wydaje wif na rzecz podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przejęcia ma charakter jedynie deklaratoryjny. Nie ma ona charakteru deklaratoryjnego. Decyzja ta rozstrzyga bowiem, czy podmiot spełnia warunki do prowadzenia apteki, w tym czy spełnia jeden z podstawowych wymogów niezbędnych do ich prowadzenia, tj. czy daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Przedstawiając powyższe jeszcze raz proszę Pana Ministra o wnikliwe przeanalizowanie przedstawionego problemem oraz o zmianę stanowiska w przedmiotowej sprawie. Uważam, że przedstawione przez mnie okoliczności oraz argumenty prawne, w szczególności odnoszące się do sposobu interpretowania prawa przez organy powołane do sprawowania nadzoru nad prawidłowością obrotu produktem leczniczym, w tym na poziomie aptek, będą mieć wpływ na dokonywaną ocenę prawidłowości działania podległych Panu organów. Z poważaniem Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

15 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 13 Ciągły brak dostępności do niektórych leków Warszawa, dn. 26 lutego 2015 r. Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny Uprzejmie informuję Panią Minister, że do Naczelnej Izby Aptekarskiej docierają kolejne informacje od aptekarzy na temat braku dostępności do niektórych leków. Naczelna Izba Aptekarska wielokrotnie informowała Głównego Inspektora Farmaceutycznego o trudnościach z zapewnieniem dostępności niektórych leków refundowanych ze środków publicznych. Szczegółowo również przedstawiała problemy dotyczące funkcjonowania w Polsce systemu dystrybucji leków. Zwracając uwagę na ciągły brak dostępu do leków, Naczelna Izba Aptekarska prosi Panią Minister o przekazanie informacji na temat działań podjętych w celu wyeliminowania zaistniałego problemu. Z poważaniem Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

16 14 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Okręgowe izby aptekarskie mają prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego Warszawa, dn. 20 marca 2015 r. Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej W dniu 19 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył wyrokami sprawy o sygn. akt: II GSK 244/14, II GSK 245/14, II GSK 328/14, II GSK 94/14, II GSK 93/14 oraz II GSK 92/14, uznając, że okręgowa izba aptekarska ma prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego i zbadania w jego ramach zgodności z prawem postępowania podmiotu prowadzącego aptekę, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących działalności reklamowej aptek. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, badając kwestię spełniania przesłanki dotyczącej interesu społecznego, doszedł do wniosku, że interes społeczny przemawia nie tylko za wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek okręgowej izby aptekarskiej w sprawie naruszenia przez osobę trzecią zakazu reklamy aptek i ich działalności (art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne), ale nawet więcej że interes społeczny przemawia za tym, aby izba brała udział w postępowaniu na prawach strony. Wyżej wymienione sprawy sądowe zostały zainicjowane w związku z opieszałością organów nadzoru farmaceutycznego w egzekwowaniu zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności.

17 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Jednostki organizacyjne samorządu aptekarskiego Naczelna Izba Aptekarska i niektóre okręgowe izby aptekarskie złożyły i składają wnioski o wszczynanie postępowań administracyjnych w celu ustalenia, czy zakaz jest przestrzegany. Wnioski samorządu aptekarskiego składane są na podstawie art pkt 1 KPA, który stanowi, że Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny". Kwestia legitymacji samorządu aptekarskiego do żądania wszczęcia wyżej wymienionych postępowań od dwóch lat była przedmiotem sporu pomiędzy samorządem aptekarskim a organami inspekcji farmaceutycznej, które zachowują bierność w egzekwowaniu prawa. Naczelna Rada Aptekarska powierzyła Biuru Prawnemu NIA radcom prawnym Elżbiecie Waniewskiej i Krzysztofowi Bace przygotowanie wzorów wniosków o wszczęcie postępowań i wniosku o dopuszczenie do udziału w toczących się postępowaniach. Podkreślić należy, że dotychczas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach (...) 15 Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

18 16 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi Od dnia 8 lutego 2015 r. wprowadzona została do polskiego porządku prawnego nowa instytucja bezpośrednio związana z usługami farmaceutycznymi. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.28) dodaje do Prawa farmaceutycznego rozdział 5a, regulujący Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Normując w ustawie pośrednictwo w obrocie lekami, polski ustawodawca implementował przepisy dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.UrzUEL , z późn. zm.). Prawodawca europejski, w preambule do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE podkreślił, że w celu zagwarantowania wiarygodności łańcucha dystrybucji przepisy odnoszące się do produktów leczniczych powinny brać pod uwagę wszystkich uczestników łańcucha dystrybucji, tzn. nie tylko hurtowników niezależnie od tego, czy hurtownicy wchodzą w fizyczny kontakt z produktami leczniczymi lecz również pośredników zaangażowanych w sprzedaż lub kupno produktów leczniczych, którzy sami nie sprzedają ani nie kupują tych produktów, a także nie posiadają produktów leczniczych ani nie wchodzą z nimi w fizyczny kontakt. Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE, pojęcie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi obejmuje wszelką działalność związaną ze sprzedażą lub kupnem produktów leczniczych, z wyjątkiem dystry-

19 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY bucji hurtowej, która nie wiąże się z fizycznym kontaktem z produktem oraz polega na niezależnych negocjacjach w imieniu innej osoby prawnej lub fizycznej. Analogiczna regulacja zawarta została w art. 73a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, w którym pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi zdefiniowano, jako działalność związaną z kupnem i sprzedażą produktów leczniczych, z wyłączeniem obrotu hurtowego, dostawy lub posiadania produktów leczniczych lub innych form władztwa nad produktami leczniczymi, polegająca na niezależnym prowadzeniu negocjacji na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Istotę pośrednictwa w obrocie lekami oddają następujące elementy: 1. działalność pośrednika związana jest z kupnem i sprzedażą produktów leczniczych oraz polega na prowadzeniu negocjacji na rzecz podmiotu trzeciego; 2. pośrednictwo nie obejmuje obrotu hurtowego oraz dostaw; 3. pośrednik nie może posiadać produktów leczniczych oraz w innej formie władać produktami leczniczymi; 4. niezależność pośrednika. Pośrednik będzie mógł pośredniczyć wyłącznie w transakcjach kupna i sprzedaży produktów leczniczych pomiędzy: 1. wytwórcą, importerem produktu leczniczego, podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną lub podmiotem odpowiedzialnym a podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną lub podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 2. podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną a podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, wyłącznie w przypadku sprzedaży produktów leczniczych do apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego; 17

20 18 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 3. podmiotem prowadzącym hurtownię a podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Zakazane będzie prowadzenie pośrednictwa w obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1. Pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł być podmiot posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. Zgodnie z ww. ustawą pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi to działalność regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a więc działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Przedsiębiorca będzie mógł wykonywać pośrednictwo, jeżeli spełni szczególne warunki określone w ustawie i uzyska wpis w rejestrze działalności regulowanej. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, jako rejestr działalności regulowanej prowadzony będzie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w systemie teleinformatycznym. Od wpisu do rejestru pobierana będzie opłata w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Ustawa nakłada na pośrednika szczegółowe powinności. Do oczywistych należy obowiązek uczestniczenia wyłącznie w transakcjach dotyczących produktów leczniczych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

21 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Pośrednik zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa oraz przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, w którym pośredniczył, wraz ze strukturą tego obrotu. Do obowiązków pośrednika należeć będzie prowadzenie ewidencji transakcji kupna i sprzedaży, w których zawarciu pośredniczył, oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji. Na pośrednika nałożono także obowiązek przekazywania podmiotom, na rzecz których prowadzi pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi, informacji o decyzjach w zakresie wycofania albo wstrzymania w obrocie produktów leczniczych będących przedmiotem pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. Od pośrednika wymagać się będzie stosowania systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością. Ponadto, pośrednik obowiązany będzie do informowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Urzędu i właściwego podmiotu odpowiedzialnego o podejrzeniu sfałszowania produktu leczniczego. Na terytorium Polski będą mogli działać także pośrednicy zarejestrowani przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA. 19 Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez pośrednika w obrocie produktami leczniczymi działalności objętej wpisem do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, gdy: 1. pośrednik uniemożliwia albo utrudnia wykonywanie czynności urzędowych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną;

22 20 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 2. pośrednik nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi w wyznaczonym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego terminie; 3. stwierdzi rażące naruszenie przez pośrednika warunków wymaganych do wykonywania pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. Decyzji tej nadawany będzie rygor natychmiastowej wykonalności. Główny Inspektor Farmaceutyczny z urzędu skreśli pośrednika z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, gdy wydana zostanie decyzja o zakazie prowadzenia pośrednictwa, pośrednik zostanie wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo nastąpi śmierć pośrednika. Główny Inspektor Farmaceutyczny odmówi wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, w przypadku gdy wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został wykreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi w następstwie wydania zakazu prowadzenia pośrednictwa, a także w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi aptekę, punkt apteczny albo hurtownię farmaceutyczną, albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego albo hurtowni farmaceutycznej. Pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają inspekcji. Inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w odstępach nieprzekraczających 3 lat, sprawdzać będzie, czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi wypełnia obo-

23 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 21 wiązki wynikające z ustawy. Z inspekcji sporządzany będzie raport zawierający opinię o spełnianiu przez pośrednika wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach pośrednika, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa stosowania, jakości lub skuteczności produktów leczniczych, w transakcjach, w których pośredniczy, Główny Inspektor Farmaceutyczny przeprowadza inspekcję doraźną. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nieprzestrzegania wymogów przez pośrednika Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł przeprowadzić inspekcję doraźną. Pośrednik będzie mógł wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków obrotu z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa. Krzysztof Baka Radca Prawny Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej Przedruk za: Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej 101(79e) styczeń 2015,

24 22 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Z prac Naczelnej Rady Aptekarskiej PREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ UCZESTNICZYŁ W DEBACIE DOBRA ZMIANA W SŁUŻBIE ZDROWIA Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz uczestniczył w debacie Dobra zmiana w służbie zdrowia, która odbyła się 5 lutego 2015 r. w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Do dyskusji z udziałem dr. Andrzeja Dudy, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP, zaproszono przedstawicieli różnych środowisk, między innymi reprezentantów pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych. Debatę prowadził wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Dr Grzegorz Kucharewicz stwierdził, że system ochrony zdrowia w naszym kraju od zawsze jest przedmiotem nieustannych reform. Reformy są jednak cząstkowe, najczęściej podporządkowane bieżącym celom politycznym, a ponadto nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pacjentów. Coraz częściej odnosimy wrażenie, że rządy funkcjonują jak pogotowie ratunkowe, stosując metody doraźne, a na poważne schorzenia proponują plasterek opatrunkowy. Tymczasem konieczna jest gruntowna naprawa systemu opieki zdrowotnej, obudowana rozwiązaniami prawnymi na miarę XXI wieku zwrócił uwagę prezes NRA. I dodał: Nie mamy czasu na eksperymentowanie dlatego należy przyjrzeć się regulacjom sprawdzonym, które od wielu lat z powodzeniem funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej. My, polscy aptekarze, domagamy się takich regulacji. W państwach unijnych nikt nie kwestionuje, że rynek aptek może być regulowany

25 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY przez państwo, a apteka musi mieć mocne podstawy ekonomiczne, pozwalające realizować podstawowe zadania w sferze zaopatrzenia pacjentów w leki. Prezes Kucharewicz podkreślił, że zagrożony jest byt wielu indywidualnych aptek w naszym kraju. Dlatego potrzebne są szybkie i kompleksowe zmiany w prawie farmaceutycznym. Trzeba odbudować zaufanie polskiego pacjenta do państwa i jego instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia. Państwo powinno zadbać o najsłabszych, o chorych, których często nie stać na wykupienie leków wskazał dr Kucharewicz. Przypomniał, że już kilka lat temu w debacie publicznej zaproponował, by leki objęte refundacją ze środków publicznych wydawane były bezpłatnie wszystkim pacjentom poniżej siódmego i powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia. Prezes NRA zaznaczył, że pacjentom trzeba zapewnić stały i równy dostęp do leków ratujących zdrowie i życie. Obecnie permanentnie brakuje w aptekach ponad 200 leków w różnych dawkach i postaciach. System dystrybucji narzucony przez niektórych producentów leków, a tolerowany przez organy państwa doprowadził do limitowania dostaw leków do aptek. Apteki otrzymują zaledwie po trzy, cztery opakowania ważnych leków ratujących życie na tydzień. To trzeba zmienić! Producenci leków nie mogą kreować polityki lekowej państwa. Naczelna Izba Aptekarska przygotowała stosowną poprawkę do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne poinformował prezes Grzegorz Kucharewicz. Kończąc swoje wystąpienie, zaapelował, by wykonujący zawody medyczne wspólnie przeciwstawili się komercjalizacji różnych obszarów ochrony zdrowia. Zysk nie może być głównym kryterium, którym powinniśmy się kierować, pomagając naszym pacjentom oznajmił prezes NRA. To właśnie dlatego od wielu lat samorząd aptekarski domaga się, niestety bezskutecznie, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego reguły «apteka dla aptekarza lub spółki aptekarskiej», która gwarantuje niezależność wykonywania zawodu farmaceuty powiedział prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 23

26 24 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Debata dostępna jest na stronie internetowej: Eugeniusz Jarosik Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej O PROBLEMACH FARMACJI SZPITALNEJ NA SPOTKANIU W MINISTERSTWIE ZDROWIA Z inicjatywy prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr. Grzegorza Kucharewicza i koordynatora Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA Dariusza Smolińskiego 10 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Stronę rządową reprezentowali: dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fałek oraz wicedyrektor tego departamentu Małgorzata Szelachowska. W imieniu samorządu aptekarskiego w spotkaniu uczestniczyli: prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, wiceprezes NRA dr Marek Jędrzejczak i przedstawiciele farmaceutów szpitalnych koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA mgr farm. Dariusz Smoliński i mgr farm. Paweł Piotrowski. Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy nurtujące środowisko farmaceutów szpitalnych, a także przedstawiono stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych dotyczące farmacji szpitalnej. Przedmiotem rozmów były między innymi następujące zagadnienia: 1. Brak minimalnych norm zatrudnienia w aptekach szpitalnych i zakładowych. Przy aktualnej obsadzie farmaceutów pracujących w szpitalach nie można realizować ustawowych czynności w apte-

27 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 25 kach szpitalnych. Liczba zatrudnionych w nich farmaceutów musi być skorelowana z ilością łóżek szpitalnych. 2. Doprecyzowaniem regulacji dotyczących funkcjonowania działów farmacji szpitalnej. 3. Prawne zagwarantowanie możliwości wglądu przez farmaceutę pracującego w szpitalu do dokumentacji medycznej pacjenta w celu właściwego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 4. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytotoksycznych w zakładach opieki zdrowotnej. 5. Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Eugeniusz Jarosik Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej Przypominamy o obowiązku informowania OIA o zmianach w zatrudnieniu farmaceutów. Zgodnie z Art i 3 ustawy o izbach aptekarskich: 2. Wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby. 3. Osoba, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni, lub kierownik państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej aptekę lub hurtownię są obowiązani zawiadomić właściwą okręgową izbę aptekarską, najpóźniej w ciągu 7 dni, o rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy przez osobę wymienioną w ust. 2.

28 26 WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie Na posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie w dniu 09 marca 2015 r. podjęto uchwały w sprawach wydania prawa wykonywania zawodu, wpisania oraz skreślenia z listy członków LOIA, przedłużenia okresu edukacyjnego oraz stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki dla kandydatów na kierowników. Wydano opinie dotyczące otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki przez: Żaro Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Ametystowa 1, mgr farm. Piotra Sikorę w Zagrodach, gm. Garbów, mgr farm. Ewę Stec, mgr farm. Janinę Kozak w Wilkołazie Pierwszym 37. red. Sprostowanie. W poprzednim numerze Biuletynu OIA (wersja drukowana) wśród zaopiniowanych przez ORA wniosków znalazła się omyłkowo apteka: S & M Cyrankiewicz Sp.j. w Lublinie, ul. Głęboka 8a, wobec której członkowie Rady nie wydali opinii dotyczącej otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja Wynajmę lub sprzedam aptekę w Lublinie przy ulicy Wigilijnej 12/U2 (lokal własny). Rok założenia Telefon kontaktowy

29 WIADOMOŚCI 27 KALENDARIUM PRAC PREZESA ORAZ CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ W LUBLINIE LUTY 2015 r odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania zawodu i rękojmi. W posiedzeniu udział wzięli: dr n. farm. Tomasz Baj przewodniczący, dr n farm. Alicja Doraczyńska-Szopa, mgr farm. Tomasz Barszcz, mgr farm. Krzysztof Przystupa członkowie. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami, pozytywnie zaopiniowała 17 wniosków kandydatów na kierowników aptek odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, w trakcie którego rozpatrzono: 9 wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu, 2 wnioski o wpisanie na listę członków LOIA, 3 wnioski o skreślenie z listy członków LOIA, 2 wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego, 21 wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki, 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie pełnienia funkcji kierownika hurtowni farmaceutycznej, 7 wniosków o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki, 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz spotkał się z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie prof. dr hab. Ryszardem Kocjanem. W trakcie spotkania przyjęto tryb sporządzania i publikowania wykazu aptek ogólnodostępnych z terenu Izby do odbywania praktyki zawodowej przez studentów ostatniego roku farmacji.

30 28 WIADOMOŚCI Ponadto uzgodniono konieczność odbycia spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie farmacji aptecznej na temat projektowanych zmian w zakresie uzyskiwania tytułu specjalisty V-ce Prezes Rady mgr farm. Krzysztof Przystupa wziął udział w posiedzeniu Prezydium NRA. MARZEC 2015 r V-ce Prezes Rady mgr farm. Krzysztof Przystupa wziął udział w posiedzeniu Prezydium NRA. Na zaproszenie Prezesa dr Grzegorza Kucharewicza, Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz uczestniczył w posiedzeniu Prezydium NRA, podczas którego przedstawił wnioski i informacje oraz zakres podejmowanych działań dotyczących funkcjonowania samorządu na terenie naszej Izby. W trakcie posiedzenia zostały omówione m.in. bieżące problemy aptekarstwa, wnioski wynikające z przebiegu procesów legislacyjnych, orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach naszego zawodu odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania zawodu i rękojmi. W posiedzeniu udział wzięli: dr n. farm. Tomasz Baj przewodniczący, dr n. farm. Alicja Doraczyńska-Szopa, mgr farm. Tomasz Barszcz, mgr farm. Krzysztof Przystupa członkowie. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami, pozytywnie zaopiniowała 15 wniosków kandydatów na kierowników aptek odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, w trakcie którego rozpatrzono: 9 wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu, 5 wniosków o wpisanie na listę członków LOIA, 4 wnioski o skreślenie z listy członków LOIA, 6 wniosków o przedłużenie okresu edukacyjnego,

31 WIADOMOŚCI 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie pełnienia funkcji kierownika hurtowni farmaceutycznej, 16 wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki, 4 wnioski o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki odbyła się konferencja naukowo szkoleniowa i kurs dla farmaceutów w Hotelu Victoria w Lublinie. Organizatorami konferencji byli: Edukacja i Medycyna Sp. z o.o., UM w Lublinie i LOIA. Spotkanie prowadził dr n. farm. Tomasz Baj Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz wziął udział w XXXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej odbył się kurs w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów, zorganizowany przez naszą Izbę i Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz, V-ce Prezes Rady mgr farm. Krzysztof Przystupa oraz z-ca Sekretarza Rady dr n. farm. Tomasz Baj uczestniczyli w posiedzeniu NRA Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz uczestniczył w XXX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 29 Przygotowała mgr Anna Knieć Dyrektor Biura LOIA

32 30 WIADOMOŚCI Uchwała ORA w Lublinie w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej wraz z uchwaleniem tekstu jednolitego Uchwała Nr 1/F/ORA/ 2015 z dnia r. Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie w sprawie zmiany uchwały z dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 13/F I/2005 z późn. zm. Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej wraz z uchwaleniem tekstu jednolitego Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 1429) Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie postanawia: 1. W treści uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 13/F I/2005 z późn. zm. w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej : 1. w 1 ust. 1 lit. b/ wraz aptekarzy zastępuje się wyrazem farmaceutów oraz wyrazy kierowników hurtowni farmaceutycznych zastępuje się wyrazami Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej 2. w 1 ust. 1 lit. c/ wykreśla się wyrazy wykonujących zawód farmaceuty

33 WIADOMOŚCI 3. w 1 ust. 3 wykreśla się wyrazy Inter Polska S.A. 4. w 1 ust. 4 wykreśla się 5. w 2 rok 2006 zastępuje się wyrazami wykreśla się 3, zaś dotychczasową numerację 4 zastępuje się nowym oznaczeniem 3. 2 Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015r. 4 Uchwala się tekst jednolity Uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej, obejmujący dotychczasowe zmiany, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Skarbnik mgr farm. Anna Wolska Sekretarz mgr farm. Dorota Grzejda-Daszko Prezes mgr farm. Tomasz Barszcz

34 32 NAUKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/F/ORA/2015 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej członków Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Lublinie (Tekst jednolity) Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 1429), Okręgowa Rada Aptekarska postanawia: 1 1. Ustala się miesięczną składkę członkowską płatną przez członków Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w wysokości: a) 60 złotych (sześćdziesiąt złotych) od aptekarzy pełniących funkcję kierowników aptek ogólnodostępnych; b) 75 złotych (siedemdziesiąt pięć złotych) od farmaceutów pełniących funkcję osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej; c) 20 złotych (dwadzieścia złotych) od pozostałych członków Izby. 2. Składka winna być opłacona do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku nieterminowej zapłaty składki mogą być naliczane odsetki ustawowe, począwszy od daty wymagalności do dnia zapłaty. 3. Składka członkowska ulega podwyższeniu o kwotę obowiązującej składki ubezpieczeniowej, zadeklarowanej przez członków, którzy przystąpili do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym na Życie zgodnie z odrębną umową ubezpieczenia, począwszy od daty jej podpisania przez członka lub zmiany wysokości składki.

35 NAUKA 2 33 Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 3 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie. Skarbnik mgr farm. Anna Wolska Sekretarz mgr farm. Dorota Grzejda-Daszko Prezes mgr farm. Tomasz Barszcz Na portalu e-farmacja.net ukazał się nowy kurs: Sympozjum szkoleniowe - Opieka farmaceutyczna nad pacjentem leczonym chemioterapeutycznie. Celem sympozjum jest przekazanie informacji nt. roli farmaceuty w opiece nad pacjentem z włączoną chemioterapią p/nowotworową. Udział jest punktowany w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt. szkoleniowych (tzw. punkty miękkie).

36 34 NAUKA NAUKA Czerwona jagoda, czyli o możliwościach żurawiny Żurawina: Surowiec leczniczy stanowi owoc żurawiny wielkoowocowej lub błotnej. Zawiera on znaczne ilości błonnika, witaminy C, witaminę B 1 i B 2 oraz sole mineralne takie jak: fosfor, miedź, jod, wapń, a także garbniki oraz kwas cytrynowy, jabłkowy i benzoesowy. Stosuje się go w terapii schorzeń dróg moczowych oraz jako źródło witaminy C. W kuchni stanowi częsty dodatek do potraw oraz składnik soków, konfitur i kompotów. Zastosowanie w lecznictwie: Żurawina jest używana głównie profilaktycznie oraz w przebiegu infekcji dróg moczowych jako środek pomocniczy na przykład przy antybiotykoterapii. Poprzez zmianę ph na kwaśne powoduje obniżenie ilości bakterii E. coli, czyli głównej przyczyny stanu zapalnego układu moczowego. Dzięki pochodnej proantocyjanidynowej (PAC typ A) stwarza osłonę przed wnikaniem drobnoustrojów. Jej spożycie zalecane jest u osób z nawracającymi infekcjami, z problemem częstego oddawania moczu, z jego zaleganiem w pęcherzu moczowym oraz osobom z wysokim ryzykiem stanu zapalnego. Powinna znaleźć się w diecie kobiet, gdyż zapewnia odpowiednie funkcjonowanie układu moczowo- -płciowego. Można ją spożywać na świeżo, w formie soku, syropu, herbatek lub suplementów diety. Domowy sok żurawinowy: owoce, woda, odrobina cukru. Owoce zalać do zakrycia wodą, gotować do zagęszczenia. Wycisnąć miąższ, przelać przez sitko do butelki. Przechowywać w lodówce. Można dosłodzić cukrem do smaku.

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-722130-V/13/TS 00-090 Warszawa Tcl. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Na tle nadesłanej

Bardziej szczegółowo

Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z r.

Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z r. Informacja Ustawa o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z 7.04.2017 r. Katowice 18.04.2017 Ustawę przyjęto w Sejmie RP w dniu 7.04.2017 r. w kształcie zaproponowanym przez grupę posłów z Komisji Deregulacyjnej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE 08 maja 2015 roku NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE (SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN NA PODSTAWIE DRUKU SEJMOWEGO NR 2997 ZAWIERAJĄCEGO PROPONOWANE ZMIANY, UCHWALONE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

45. Sprawy z zakresu zdrowia

45. Sprawy z zakresu zdrowia 45. Sprawy z zakresu zdrowia 45.1. Prawo wykonywania zawodu lekarza, aptekarza, pielęgniarki, położnej. Spośród spraw rozpatrywanych w przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2007 r., o symbolu

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Nasz znak: SIAKat-025-2006 Katowice 2007-03-15 Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustaliliśmy zasady opiniowania kandydatów na

Bardziej szczegółowo

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA 1. Uchwała nr V/1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NRA ws. ustalenia liczby wiceprezesów NRA oraz niefunkcyjnych członków Prezydium NRA. 2. Uchwała nr V/2/2008 z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0087-2009 Katowice 2009-04-15 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Szanowna Pani Minister, Centrala NFZ przesłała izbom aptekarskim do wiadomości niesamowitą interpretację prawną Wiceministra

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ 2011-02-18 SZTYWNE CENY I MARŻE, NOWA TABELA MARŻ DETALICZNYCH, OBOWIĄZEK POBIERANIE ODPŁATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY, CAŁKOWITY ZAKAZ REKLAMY APTEK I ICH DZIAŁALNOŚCI, ZAKAZ STOSOWANIA ZACHĘT ODNOSZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. ik Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa, r. ik Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa, 15-04-2016 r. ik 534367 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na przekazaną Ministrowi Zdrowia interpelację nr 1966 Posłanek na

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2016.2142

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na r. (zmiany - dział III, opis - dział IV)

Stan prawny na r. (zmiany - dział III, opis - dział IV) Wykaz aktów prawnych (wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*) dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych Stan prawny na 01.11.2016r

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul Raciborska 15 Katowice, 31 marca 2015r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul Raciborska 15 Katowice, 31 marca 2015r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul Raciborska 15 Katowice, 31 marca 2015r. DNAiH.8521.159.2014 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4, art. 108 ust.

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia.

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. (Dziennik Ustaw z 2003 roku nr 132, poz.1238)

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 03.07.2017 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 W postępowaniu w sprawie wniosku o przyjęcie na aplikację radcowską organy samorządu radcowskiego obowiązane są stosować przepisy Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zgłasza następujące poprawki do tekstu:

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zgłasza następujące poprawki do tekstu: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zgłasza następujące poprawki do tekstu: w art. 42: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do obowiązków posiadacza zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. Druk nr 178 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce VI kadencja Sejmu Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14651 w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce Szanowny Panie Marszałku!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad działania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu rękojmi naleŝytego prowadzenia apteki przez

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 106/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1775)

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1775) Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1775) W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie:

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie: BKS/DPK-134-28508/13 EK Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. BKS/DPK-134-28557/13 EK Nr: 28508, 28557 Data wpływu 29 i 31 stycznia 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 kwietnia 2013 r. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

W N I O S E K. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Załącznik nr 1 do GIF/WIF/SOP/009/01... podmiot ubiegający się o zezwolenie (osoba fizyczna, osoba prawna, miejscowość, data spółka prawa handlowego nie mająca osobowości prawnej)... (adres prowadzenia

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. WZÓR UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

organizowania i finansowania robót publicznych

organizowania i finansowania robót publicznych Z ASADY organizowania i finansowania robót publicznych C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J Z A S A D Y organizowania i finansowania robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

Bardziej szczegółowo

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 15 000 aptek i punktów aptecznych 2 mln pacjentów codziennie w polskich aptekach Uprzedzając

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1 PRAWO FARMACEUTYCZNE ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI 02-106 Warszawa, ul. Pawioskiego 3a, tel. (22)5720855 KIEROWNIK ZAKŁADU: Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski GODZINY PRZYJĘD W SPRAWACH STUDENCKICH: śro-czw-pt

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, maja 2017 r. DDR-II.054.10.2017 IK 312430 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH

PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OD 8 LUTEGO 2015 ROKU Szanowni Państwo, poniżej omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 18 sierpnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.36.2014 ( ) D E C Y Z

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Forum innowacyjna ochrona zdrowia

Forum innowacyjna ochrona zdrowia Forum innowacyjna ochrona zdrowia Prawo dziś i jutro Marcin Długosz KAMSOFT S.A. Bezpieczeństwo dystrybucji raportowanie i wymiana danych z systemów informatycznych na rynku farmaceutycznym 2 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/VI/2012 Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu z dnia 8 maja 2012 r.

Uchwała Nr 10/VI/2012 Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu z dnia 8 maja 2012 r. Uchwała Nr 10/VI/2012 Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie składek członkowskich Na podstawie art.29 p.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1029)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1029) Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1029) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza modyfikacje przepisów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

świadczeń zdrowotnych

świadczeń zdrowotnych www.autonomia-dent.pl Zmiany w zakresie dostosowania do wymogów ustawy o działalności leczniczej wprowadzone do tej ustawy przez ustawę nowelizującą uchwaloną przez Sejm w dniu 14 czerwca 2012 r Przepisy

Bardziej szczegółowo

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala:

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, H'b. IV.7210.69.2014.DZ Pani Elżbieta Bieńkowska Wicepremier Minister Infrastruktury* i Rozwoju /V\X/ /y^c-irt Na tle spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz. 788 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Otwock: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Otwock: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351934-2017:text:pl:html Polska-Otwock: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2017/S 172-351934 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 01 października 2012 r. r. DOLiS/DEC-933/12/59061, 59062 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Biuletyn Informacji Publicznej Źródło: http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/rejestry/2043,rejestr-podmiotow-wykonujacych-dzialalnos c-lecznicza.html Wygenerowano: Czwartek,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 20 stycznia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.162.2.2013 ( ) D E C Y

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. I. Informacje wstępne. 1. Spółka ASCLEPIOS S.A. ( Spółka ) jako właściciel hurtowni farmaceutycznej, jest podmiotem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat Katowice

Nasz znak: SIAKat Katowice Nasz znak: SIAKat-0196-2014 Katowice 2014-02-20 Szanowna Pani Dyrektor Szanowna Pani Małgorzata Szelachowska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Dziękuję za odpowiedź w piśmie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Powiatowy lekarz weterynarii nie jest zobowiązany do zawarcia umów określających warunki wykonywania przez lekarzy weterynarii czynności, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Sygnatura IBPBI/2/423-41/12/AP Data 2012.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Słowa kluczowe dokumentacja podatkowa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne,

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Projekt 14 09 17 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo