lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, Lublin tel./fax , Internet:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl"

Transkrypt

1

2

3 lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, Lublin tel./fax , Internet: BIURO czynne w godzinach: środy: sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu oraz składek członkowskich: codziennie w godzinach: G O D Z I N Y P R Z Y J Ę Ć: PREZES mgr farm. Tomasz Barszcz poniedziałek , czwartek V-CE PREZES mgr farm. Krzysztof Przystupa piątek OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ mgr farm. Janina Kisielewska ostatni poniedziałek miesiąca DYREKTOR BIURA mgr Anna Knieć codziennie RADCA PRAWNY mgr Małgorzata Goździewska środa, piątek Numer rachunku bankowego Lubelskiej OIA: Bank Zachodni WBK S.A.

4 SPIS TREŚCI Od Prezesa... 3 Problematyka pracy zawodowej aptekarzy Zakaz posiadania więcej niż 1% aptek... 5 Ciągły brak dostępności do niektórych leków Okręgowe izby aptekarskie mają prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego Z prac Naczelnej Rady Aptekarskiej Wiadomości Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie Kalendarium prac Prezesa oraz członków ORA w Lublinie luty-marzec Uchwała ORA w Lublinie w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej wraz z uchwaleniem tekstu jednolitego...30 Nauka mgr farm. Aldona Adamska-Szewczyk Czerwona jagoda, czyli o możliwościach żurawiny Historia farmacji mgr farm. Zbigniew Rudzki Sprawozdanie z działalności w Aptece-Muzeum w okresie r

5 Od prezesa 3 marzec 2015 r. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do lektury świątecznego wydania Biuletynu. W środowisku farmaceutycznym trwają gorące dyskusje na temat zakazu posiadania więcej niż 1% aptek przez jeden podmiot na terenie danego województwa. W Dziale Problematyka Pracy Zawodowej Aptekarzy prezentujemy pismo Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza do Ministra Zdrowia, w kontekście stanowiska samorządu aptekarskiego w zakresie przekraczania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne ww. progu. Nadal ciągłym problemem jest brak dostępu dużej części aptek do leków ratujących życie. Stąd też kolejne pismo Prezesa NRA do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o przekazanie informacji na temat działań podjętych w celu wyeliminowania istniejącej sytuacji. Treść pisma w Dziale Problematyka... Konieczność gruntownej naprawy systemu opieki zdrowotnej, odbudowanie rozwiązaniami na miarę XXI wieku to warunek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. To słowa wypowiedziane przez Prezesa NRA podczas debaty Dobra zmiana w służbie zdrowia. Więcej przeczytacie Państwo w części Z prac Naczelnej Rady Aptekarskiej. W tym Dziale prezentujemy również informację z przebiegu spotkania przedstawicieli NRA z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, podczas którego omówiono najważniejsze problemy środowiska farmaceutów szpitalnych oraz przedstawiono stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych dotyczące farmacji szpitalnej.

6 4 Koleżanki i Koledzy, Ponownie przypominam o upływie z dniem 31 marca b.r. terminu rozliczenia okresu edukacyjnego kończącego się 31 grudnia 2014 r. Bieżące rozliczanie jest m.in. warunkiem stwierdzenia rękojmi na kierownika apteki. Informuję, że na terenie Izby są organizowane szkolenia w zakresie ciągłych szkoleń przez Izbę, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i inne podmioty, które w pełni umożliwiają uzyskanie wymaganej liczby punktów edukacyjnych bezpłatnie lub przy poniesieniu niewielkich kosztów. Informacja o szkoleniach jest umieszczana na bieżąco na stronie Izby. Ponadto informuję, że na 12 kwietnia 2015 r. (niedziela) zostało zaplanowane spotkanie kierowników aptek ogólnodostępnych z terenu działania Izby z udziałem Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa NRA, poświęcone najważniejszym problemom dotyczącym wykonywania zawodu. Spotkanie rozpocznie się o godz i odbędzie się w Hotelu Focus w Lublinie przy al. Warszawskiej 109. Program spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej Izby. Koleżanki i Koledzy. W związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego życzę, aby nadchodzące Święta obfitowały w rodzinne spotkania, pozytywne emocje i wiosenną radość. Niech miłość, wiara i dobro będą obecne w Waszym życiu. Życzę, aby optymizm płynący z odradzającego się życia na co dzień zagościł w Waszych domach. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie mgr farm. Tomasz Barszcz

7 PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 5 Zakaz posiadania więcej niż 1% aptek Warszawa, dn. 5 lutego 2015 r. Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Dziękując za otrzymaną odpowiedź na skargę na działalność Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącą sprawowanej przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych kontroli w zakresie przekraczania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, wynikającego z art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zakazu posiadania więcej niż 1% aptek, uprzejmie informuję, że nie mogę się zgodzić z przedstawionymi we wskazanym piśmie poglądami. Nie podzielam stanowiska, że przepis art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 nie kształtuje jednoznacznej zasady, określającej dozwoloną granicę zdrowej konkurencyjności w zakresie dopuszczalnej prawem liczby aptek ogólnodostępnych, jakie może prowadzić jeden przedsiębiorca. Nie zgadzam się także z wyrażonym w ww. piśmie poglądem, że przepis ten dozwala na automatyczne przejmowanie przez spółkę przejmującą zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych na rzecz spółki przejmowanej, zgodnie z art k.s.h. Uważam, że obowiązujące przepisy, w szczególności art. 101 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, nie dają podstaw do takiego twierdzenia. Przyjęta przez art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego zasada, że udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzależnione jest od dawania przez podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie apteki rękojmi należytego prowadzenie apteki, uniemożliwia przyjęcie

8 6 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY wniosku, że prawnie dozwolone jest w odniesieniu do spółek przejmujących lub powstałych w wyniku połączenia przyjęcie, że zezwolenia wydane na rzecz spółek przejmowanych lub łączonych, z mocy prawa, tj. zgodnie z art przechodzą na rzecz nowego podmiotu powstałego w wyniku przejęcia lub powstałego w wyniku połączenia spółek. Nawet jeżeli każda z przejmowanych lub łączonych spółek samodzielnie dawała rękojmię należytego prowadzenia apteki, nie jest oczywiste, że taką rękojmię daje podmiot, który powstał z połączenia, czy też przejęcia spółek. Oczywistym przykładem braku rękojmi jest przekroczenie przez spółkę powstałą w wyniku połączenia lub przejęcia spółek, 1% (jednego procenta) aptek działających na terenie danego województwa. Innym oczywistym przykładem braku wymaganej prawem rękojmi będzie również sytuacja gdy podmiot przejmujący, w wyniku przejęcia lub połączenia spółek, będzie wbrew zakazowi z art. 99 ust. 3 pkt 1 Prawa farmaceutycznego prowadził obok aptek ogólnodostępnych hurtownię. Mnożąc możliwe przypadki naruszenia art. 101 pkt 4 pr. farm., powstałe w wyniku połączenia lub przejęcia spółek, należy, jako kolejny przykład wskazać sytuację, gdy w wyniku połączenia lub przejęcia spółek, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przejdzie z mocy art k.s.h. na podmiot, który nigdy nie podlegał sprawdzeniu, czy daje on rękojmię należytego prowadzenia apteki, czy też nie. Podmiot przejmujący może bowiem, aż do dnia przejęcia nie prowadzić aptek ogólnodostępnych. Konsekwencją stanowiska, zgodnie z którym dozwolone jest przejęcie na podmiot powstały w wyniku przejęcia (połączenia) spółek zezwolenia na prowadzenie apteki, wydanego na rzecz spółki przejmowanej lub łączonej z inną spółką, jest konieczność wniosku, że możliwe jest powierzenie prowadzenia apteki podmiotowi, który nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. Takie rozumowanie skutkuje koniecznością akceptacji przez organ stosujący prawo zasady, że obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza istnienie dwóch grup pod-

9 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY miotów prowadzących apteki: tych, od których wymaga się spełnienia warunków, o których mowa w art. 101 Pr. Farm. i tych, które wskazanych warunków nie muszą spełniać. Pragnę nadmienić, że przywołane w piśmie z dnia 3 listopada 2014 r. orzecznictwo, mające uzasadniać głoszone w tym piśmie tezy, nie odnosi się do przedstawianego przeze mnie stanu faktycznego. Przywoływałem bowiem przypadek, kiedy w wyniku połączenia lub przejęcia spółek doszło do powstania nowego podmiotu. Podmiot ten nie jest podmiotem, którego rękojmia należytego prowadzenia apteki byłaby na jakimkolwiek etapie postępowania badana przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Wątpliwość moja nie dotyczy więc prawnych możliwości przejścia zezwolenia na tego samego przedsiębiorcę działającego jedynie w innej formie prawnej niż forma, w jakiej podmiot działał w dniu wydania zezwolenia (spółka cywilna, spółka komandytowa), ale dotyczy przejęcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na całkiem innego przedsiębiorcę niż przedsiębiorca, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, tj. na przedsiębiorcę powstałego w wyniku przejęcia lub połączenia spółek. Czym innym jest przekształcenie spółki a czym innym jest przejście spółki z jednego podmiotu na inny lub połączenie spółek. Wynikiem przekształcenia jest bowiem jedynie zmiana formy prawnej spółki przy zachowaniu jej tożsamości podmiotowej (ta sama, ale nie taka sama). Wynikiem natomiast przejścia lub łączenia spółki jest powstanie nowej spółki. Przywoływane w piśmie Pana Ministra orzeczenia w żadnym zakresie nie są adekwatne do omawianego przeze mnie przypadku i nie potwierdzają konkluzji zawartych w piśmie do mnie skierowanym. Sprawa przez sąd rozpatrywana była w kontekście art. 553 k.s.h. i dotyczyła rozstrzygnięcia, czy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową ma z uwagi na charakter podmiotu przekształcanego zastosowanie art. 553 k.s.h. Różnorodność stanów faktycznych oraz inne zagadnienie prawne, które jest podstawą rozstrzygnięcia skutkuje tym, 7

10 8 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY że orzeczenie wydawane w kontekście art. 553 k.s.h. nie ma żadnego przełożenia na kwestie poruszone w mojej korespondencji. Jak wynika wprost z art k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przepis ten nie jest adekwatny do przepisu art k.s.h., który stanowi, że Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Różnica między art. 553 k.s.h. a art. 494 k.s.h. polega m.in. na tym, że w przypadku przejęcia lub łączenia nie zawsze następuje przejęcie zezwoleń, koncesji oraz ulg na spółkę powstałą uzależnione jest to bowiem od możliwości odmiennego uregulowania tej sprawy w ustawie lub decyzji o udzieleniu zezwolenia, co nie ma miejsca w przypadku przekształcenia z art. 553 k.h. Analizując przepis art. 494 k.s.h. nie należy zapominać, że sukcesja wynikająca z tego artykułu ma charakter ograniczony, ponieważ obejmuje ona jedynie zezwolenia wydane i to po dniu wejścia w życie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych oraz ograniczony, ponieważ przepisy ustawy lub postanowienia decyzji mogą ją wyłączyć, co szczególnie odnosić się będą do przypadków, gdy ustawa lub decyzja nakłada na podmiot prowadzący działalność, obowiązek spełnienia określonych kryteriów o charakterze ściśle podmiotowym. Właśnie taki charakter ma ograniczenie wynikające z art. 101 ustawy Prawo farmaceutyczne. Bezsprzecznie, kryterium podmiotowym jest ocena dokonywana przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, każdorazowo przed wydaniem zezwolenia, czy podmiot, któremu zezwolenie ma być wydane lub który przejmuje zezwolenie, daje gwarancję należytego prowadzenia apteki. Pomimo więc, że przepis art. 494 k.s.h. zawiera generalną zasadę dozwalającą przejście zezwoleń wydanych na rzecz podmiotu przejmowanego na podmiot powstały w wyniku przejęcia, to przepisem wyłączającym stosowanie zasady wynikającej z art. 494, w odniesieniu

11 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY do zezwoleń wydanych na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest art. 101 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepis ten nakazuje, aby zezwolenie na prowadzenie apteki wydane było dopiero po stwierdzeniu przez organ administracji państwowej, że podmiot względem którego ma być wydane zezwolenie (lub który ma przejąć zezwolenie) daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. W przypadku więc zezwoleń na prowadzenie apteki wojewódzki inspektor farmaceutyczny każdorazowo przed wydaniem zezwolenia musi zbadać, czy podmiot daje gwarancję należytego prowadzenia apteki ocena dotyczy zarówno podmiotu występującego o zezwolenie, jak i podmiotu przejmującego zezwolenie w wyniku przejęcia lub łączenia spółek. Przypadek ten nie występuje jedynie w odniesieniu, gdy podmiot podlega przekształceniu wówczas mamy bowiem do czynienia ze zmianą formy działania tego podmiotu, a nie ze zmianą podmiotu, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie (co potwierdziło orzeczenie przywołane przez Pana Ministra w piśmie z dnia 3 listopada 2014 r. ). Bez uprzedniej oceny dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nie jest możliwe stwierdzenie, czy podmiot powstały w wyniku przekształcenia, czy też łączenia spółek daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Przepis art. 101 ustawy Prawo farmaceutyczne jest więc przepisem, który uniemożliwia stosowanie art. 494, zakładającego, że na spółkę przejmującą lub spółkę powstałą z połączenia spółek przechodzą automatycznie, z mocy prawa, zezwolenia wydane na rzecz spółki przejmowanej lub spółki połączonej. Zawsze tam, gdzie nie mamy do czynienia z przekształceniem ograniczającym się jedynie do zmiany formy działania danego podmiotua mamy do czynienia z jego przejęciem przez inny podmiot lub z jego połączeniem z innym podmiotem konieczne jest uprzednie zbadanie, czy podmiot powstały z przejęcia lub połączenia daje niezbędną przepisami prawa, tj. art. 101 Pr. farm. rękojmię należytego prowadzenia apteki. 9

12 10 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY W świetle przywołanego powyżej art. 101 Pr. Farm. nie jest więc możliwe wydanie zezwolenia na rzecz podmiotu, który nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. Zezwalając na prowadzenie apteki bez zbadania, czy podmiot je przejmujący daje rękojmie należytego prowadzenia apteki, organ powołany do działania na podstawie przepisów prawa i zobowiązany do ich stosowania, sankcjonuje omijanie prawa i w konsekwencji działa niezgodnie z przepisami. Przy analizie powyższych przepisów pomocne są wydane już w tym zakresie orzeczenia, pomimo, że nie dotyczą one identycznego stanu faktycznego, określają kierunek, jaki jest przyjęty przez sąd, odnośnie zmiany podmiotu, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Jak stanowi orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006r. (sygn. Akt I SA/Wa 1566/05) stwierdzić należy, iż zezwolenie na prowadzenie apteki jest stosunkiem administracyjnoprawnym wynikającym z decyzji administracyjnej, w której organ administracyjny przyznaje prawo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, przyznając je wyraźnie oznaczonemu podmiotowi, który spełnia wymagania wynikające z ustawy wymaganiem, takim jest warunek nierozerwalnie związany z podmiotem na rzecz którego zezwolenie zostało wydane a mianowicie rękojmia należytego prowadzenia apteki. Orzeczenie powyższe nawiązuje do wydanego w dniu 22 lutego 1991r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt IV SA 1377/90), który jednoznacznie stwierdza, że nie jest możliwa cesja uprawnień zawartych w decyzji administracyjnej wydanej dla jednego podmiotu na rzecz innego podmiotu. Zezwolenie na prowadzenie apteki daje prawo jej prowadzenia określonemu podmiotowi, który uzyskał zezwolenie po ocenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że daje on gwarancję prawidłowego prowadzenia apteki i nie jest możliwe przejście zezwolenia na inny podmiot bez uprzedniej oceny, czy podmiot przejmujący również daje gwarancje należytego prowadzenia apteki. Dochowanie więc wymogu wynikającego wprost z ustawy wymaga, aby podmiot powstały w wyniku połączenia lub przejęcia

13 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY wystąpił do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o wydanie stosownego zezwolenia. W świetle obowiązujących przepisów nie jest bowiem możliwe przyjęcie, że zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z mocy prawa przechodzą na rzecz podmiotu powstałego w wyniku przejęcia lub połączenia spółek. Podmiot powstały w wyniku przejęcia lub połączenia spółek, jako nowy podmiot podlegać musi weryfikacji w zakresie wskazanym w przepisie art. 101 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, nie jest bowiem dopuszczalne powierzenie prowadzenia apteki ogólnodostępnej podmiotowi, wobec którego organ administracji nie stwierdzi, że daje on rękojmię należytego prowadzenia apteki. Na uwagę zasługuje również inne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2692/12), które w zakresie spraw dotyczących rękojmi na prowadzenie apteki ogólnodostępnej stwierdza jednoznacznie, że z uregulowania art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego wynika, że: 1. rękojmię należytego prowadzenia apteki powinien posiadać przede wszystkim wnioskodawca (podmiot ubiegający się o zezwolenie, bo to on jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności prowadzenie apteki ogólnodostępnej) ( ); 2. w ocenie sądu, badanie i ocena, czy podmiot daje rękojmię należytego prowadzenia apteki dokonywane jest nie tylko na etapie wydania zezwolenia, ale również na każdym etapie prowadzenia działalności. Jak podniósł Sąd w przywołanym powyżej orzeczeniu: Przedsiębiorca posiadający już zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej musi ją posiadać przez cały okres zezwolenia, a obowiązki nałożone na niego ustawą Prawo farmaceutyczne i zezwolenie wyznaczają granice, w jakich może poruszać się prowadząc reglamentowaną działalność. 11 Nie mogę się więc zgodzić, że art. 494 k.s.h. ma zastosowanie do zezwoleń dotyczących prowadzenia apteki i daje możliwość automatycznego przejęcia przez spółkę powstałą w wyniku łączenia lub

14 12 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY przejęcia spółek, zezwoleń wydanych na rzecz spółki przejmowanej lub włączonej do innej spółki. Uważam, że art. 101 ustawy Prawo farmaceutyczne, jednoznacznie nakładając na przedsiębiorcę obowiązek dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki zarówno w momencie wydania zezwolenia jak i przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej uniemożliwia przejęcie zezwolenia wydanego na rzecz spółki przejmowanej lub łączonej do czasu stwierdzenia przez organ, że przedsiębiorca powstały w wyniku włączenia lub połączenia spółek spełnia wymóg rękojmi należytego prowadzenia apteki. Do czasu stwierdzenia przez organ spełnienia powyższego wymogu nie jest możliwe korzystanie z uprawnień wynikających z zezwolenia wydanego na rzecz zupełnie innego podmiotu niż podmiot powstały w wyniku przekształcenia lub połączenia. Nie mogę się więc zgodzić z panem Ministrem, że decyzja jaką wydaje wif na rzecz podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przejęcia ma charakter jedynie deklaratoryjny. Nie ma ona charakteru deklaratoryjnego. Decyzja ta rozstrzyga bowiem, czy podmiot spełnia warunki do prowadzenia apteki, w tym czy spełnia jeden z podstawowych wymogów niezbędnych do ich prowadzenia, tj. czy daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Przedstawiając powyższe jeszcze raz proszę Pana Ministra o wnikliwe przeanalizowanie przedstawionego problemem oraz o zmianę stanowiska w przedmiotowej sprawie. Uważam, że przedstawione przez mnie okoliczności oraz argumenty prawne, w szczególności odnoszące się do sposobu interpretowania prawa przez organy powołane do sprawowania nadzoru nad prawidłowością obrotu produktem leczniczym, w tym na poziomie aptek, będą mieć wpływ na dokonywaną ocenę prawidłowości działania podległych Panu organów. Z poważaniem Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

15 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 13 Ciągły brak dostępności do niektórych leków Warszawa, dn. 26 lutego 2015 r. Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny Uprzejmie informuję Panią Minister, że do Naczelnej Izby Aptekarskiej docierają kolejne informacje od aptekarzy na temat braku dostępności do niektórych leków. Naczelna Izba Aptekarska wielokrotnie informowała Głównego Inspektora Farmaceutycznego o trudnościach z zapewnieniem dostępności niektórych leków refundowanych ze środków publicznych. Szczegółowo również przedstawiała problemy dotyczące funkcjonowania w Polsce systemu dystrybucji leków. Zwracając uwagę na ciągły brak dostępu do leków, Naczelna Izba Aptekarska prosi Panią Minister o przekazanie informacji na temat działań podjętych w celu wyeliminowania zaistniałego problemu. Z poważaniem Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

16 14 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Okręgowe izby aptekarskie mają prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego Warszawa, dn. 20 marca 2015 r. Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej W dniu 19 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył wyrokami sprawy o sygn. akt: II GSK 244/14, II GSK 245/14, II GSK 328/14, II GSK 94/14, II GSK 93/14 oraz II GSK 92/14, uznając, że okręgowa izba aptekarska ma prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego i zbadania w jego ramach zgodności z prawem postępowania podmiotu prowadzącego aptekę, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących działalności reklamowej aptek. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, badając kwestię spełniania przesłanki dotyczącej interesu społecznego, doszedł do wniosku, że interes społeczny przemawia nie tylko za wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek okręgowej izby aptekarskiej w sprawie naruszenia przez osobę trzecią zakazu reklamy aptek i ich działalności (art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne), ale nawet więcej że interes społeczny przemawia za tym, aby izba brała udział w postępowaniu na prawach strony. Wyżej wymienione sprawy sądowe zostały zainicjowane w związku z opieszałością organów nadzoru farmaceutycznego w egzekwowaniu zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności.

17 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Jednostki organizacyjne samorządu aptekarskiego Naczelna Izba Aptekarska i niektóre okręgowe izby aptekarskie złożyły i składają wnioski o wszczynanie postępowań administracyjnych w celu ustalenia, czy zakaz jest przestrzegany. Wnioski samorządu aptekarskiego składane są na podstawie art pkt 1 KPA, który stanowi, że Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny". Kwestia legitymacji samorządu aptekarskiego do żądania wszczęcia wyżej wymienionych postępowań od dwóch lat była przedmiotem sporu pomiędzy samorządem aptekarskim a organami inspekcji farmaceutycznej, które zachowują bierność w egzekwowaniu prawa. Naczelna Rada Aptekarska powierzyła Biuru Prawnemu NIA radcom prawnym Elżbiecie Waniewskiej i Krzysztofowi Bace przygotowanie wzorów wniosków o wszczęcie postępowań i wniosku o dopuszczenie do udziału w toczących się postępowaniach. Podkreślić należy, że dotychczas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach (...) 15 Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz

18 16 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi Od dnia 8 lutego 2015 r. wprowadzona została do polskiego porządku prawnego nowa instytucja bezpośrednio związana z usługami farmaceutycznymi. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.28) dodaje do Prawa farmaceutycznego rozdział 5a, regulujący Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Normując w ustawie pośrednictwo w obrocie lekami, polski ustawodawca implementował przepisy dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.UrzUEL , z późn. zm.). Prawodawca europejski, w preambule do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE podkreślił, że w celu zagwarantowania wiarygodności łańcucha dystrybucji przepisy odnoszące się do produktów leczniczych powinny brać pod uwagę wszystkich uczestników łańcucha dystrybucji, tzn. nie tylko hurtowników niezależnie od tego, czy hurtownicy wchodzą w fizyczny kontakt z produktami leczniczymi lecz również pośredników zaangażowanych w sprzedaż lub kupno produktów leczniczych, którzy sami nie sprzedają ani nie kupują tych produktów, a także nie posiadają produktów leczniczych ani nie wchodzą z nimi w fizyczny kontakt. Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE, pojęcie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi obejmuje wszelką działalność związaną ze sprzedażą lub kupnem produktów leczniczych, z wyjątkiem dystry-

19 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY bucji hurtowej, która nie wiąże się z fizycznym kontaktem z produktem oraz polega na niezależnych negocjacjach w imieniu innej osoby prawnej lub fizycznej. Analogiczna regulacja zawarta została w art. 73a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, w którym pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi zdefiniowano, jako działalność związaną z kupnem i sprzedażą produktów leczniczych, z wyłączeniem obrotu hurtowego, dostawy lub posiadania produktów leczniczych lub innych form władztwa nad produktami leczniczymi, polegająca na niezależnym prowadzeniu negocjacji na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Istotę pośrednictwa w obrocie lekami oddają następujące elementy: 1. działalność pośrednika związana jest z kupnem i sprzedażą produktów leczniczych oraz polega na prowadzeniu negocjacji na rzecz podmiotu trzeciego; 2. pośrednictwo nie obejmuje obrotu hurtowego oraz dostaw; 3. pośrednik nie może posiadać produktów leczniczych oraz w innej formie władać produktami leczniczymi; 4. niezależność pośrednika. Pośrednik będzie mógł pośredniczyć wyłącznie w transakcjach kupna i sprzedaży produktów leczniczych pomiędzy: 1. wytwórcą, importerem produktu leczniczego, podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną lub podmiotem odpowiedzialnym a podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną lub podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; 2. podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną a podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, wyłącznie w przypadku sprzedaży produktów leczniczych do apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego; 17

20 18 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 3. podmiotem prowadzącym hurtownię a podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Zakazane będzie prowadzenie pośrednictwa w obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1. Pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł być podmiot posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. Zgodnie z ww. ustawą pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi to działalność regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a więc działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Przedsiębiorca będzie mógł wykonywać pośrednictwo, jeżeli spełni szczególne warunki określone w ustawie i uzyska wpis w rejestrze działalności regulowanej. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, jako rejestr działalności regulowanej prowadzony będzie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w systemie teleinformatycznym. Od wpisu do rejestru pobierana będzie opłata w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Ustawa nakłada na pośrednika szczegółowe powinności. Do oczywistych należy obowiązek uczestniczenia wyłącznie w transakcjach dotyczących produktów leczniczych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

21 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Pośrednik zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa oraz przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, w którym pośredniczył, wraz ze strukturą tego obrotu. Do obowiązków pośrednika należeć będzie prowadzenie ewidencji transakcji kupna i sprzedaży, w których zawarciu pośredniczył, oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji. Na pośrednika nałożono także obowiązek przekazywania podmiotom, na rzecz których prowadzi pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi, informacji o decyzjach w zakresie wycofania albo wstrzymania w obrocie produktów leczniczych będących przedmiotem pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. Od pośrednika wymagać się będzie stosowania systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością. Ponadto, pośrednik obowiązany będzie do informowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Urzędu i właściwego podmiotu odpowiedzialnego o podejrzeniu sfałszowania produktu leczniczego. Na terytorium Polski będą mogli działać także pośrednicy zarejestrowani przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA. 19 Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez pośrednika w obrocie produktami leczniczymi działalności objętej wpisem do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, gdy: 1. pośrednik uniemożliwia albo utrudnia wykonywanie czynności urzędowych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną;

22 20 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 2. pośrednik nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi w wyznaczonym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego terminie; 3. stwierdzi rażące naruszenie przez pośrednika warunków wymaganych do wykonywania pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. Decyzji tej nadawany będzie rygor natychmiastowej wykonalności. Główny Inspektor Farmaceutyczny z urzędu skreśli pośrednika z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, gdy wydana zostanie decyzja o zakazie prowadzenia pośrednictwa, pośrednik zostanie wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo nastąpi śmierć pośrednika. Główny Inspektor Farmaceutyczny odmówi wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, w przypadku gdy wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został wykreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi w następstwie wydania zakazu prowadzenia pośrednictwa, a także w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi aptekę, punkt apteczny albo hurtownię farmaceutyczną, albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego albo hurtowni farmaceutycznej. Pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają inspekcji. Inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w odstępach nieprzekraczających 3 lat, sprawdzać będzie, czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi wypełnia obo-

23 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 21 wiązki wynikające z ustawy. Z inspekcji sporządzany będzie raport zawierający opinię o spełnianiu przez pośrednika wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach pośrednika, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa stosowania, jakości lub skuteczności produktów leczniczych, w transakcjach, w których pośredniczy, Główny Inspektor Farmaceutyczny przeprowadza inspekcję doraźną. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nieprzestrzegania wymogów przez pośrednika Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie mógł przeprowadzić inspekcję doraźną. Pośrednik będzie mógł wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków obrotu z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa. Krzysztof Baka Radca Prawny Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej Przedruk za: Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej 101(79e) styczeń 2015,

24 22 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Z prac Naczelnej Rady Aptekarskiej PREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ UCZESTNICZYŁ W DEBACIE DOBRA ZMIANA W SŁUŻBIE ZDROWIA Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz uczestniczył w debacie Dobra zmiana w służbie zdrowia, która odbyła się 5 lutego 2015 r. w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Do dyskusji z udziałem dr. Andrzeja Dudy, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP, zaproszono przedstawicieli różnych środowisk, między innymi reprezentantów pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych. Debatę prowadził wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Dr Grzegorz Kucharewicz stwierdził, że system ochrony zdrowia w naszym kraju od zawsze jest przedmiotem nieustannych reform. Reformy są jednak cząstkowe, najczęściej podporządkowane bieżącym celom politycznym, a ponadto nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pacjentów. Coraz częściej odnosimy wrażenie, że rządy funkcjonują jak pogotowie ratunkowe, stosując metody doraźne, a na poważne schorzenia proponują plasterek opatrunkowy. Tymczasem konieczna jest gruntowna naprawa systemu opieki zdrowotnej, obudowana rozwiązaniami prawnymi na miarę XXI wieku zwrócił uwagę prezes NRA. I dodał: Nie mamy czasu na eksperymentowanie dlatego należy przyjrzeć się regulacjom sprawdzonym, które od wielu lat z powodzeniem funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej. My, polscy aptekarze, domagamy się takich regulacji. W państwach unijnych nikt nie kwestionuje, że rynek aptek może być regulowany

25 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY przez państwo, a apteka musi mieć mocne podstawy ekonomiczne, pozwalające realizować podstawowe zadania w sferze zaopatrzenia pacjentów w leki. Prezes Kucharewicz podkreślił, że zagrożony jest byt wielu indywidualnych aptek w naszym kraju. Dlatego potrzebne są szybkie i kompleksowe zmiany w prawie farmaceutycznym. Trzeba odbudować zaufanie polskiego pacjenta do państwa i jego instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia. Państwo powinno zadbać o najsłabszych, o chorych, których często nie stać na wykupienie leków wskazał dr Kucharewicz. Przypomniał, że już kilka lat temu w debacie publicznej zaproponował, by leki objęte refundacją ze środków publicznych wydawane były bezpłatnie wszystkim pacjentom poniżej siódmego i powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia. Prezes NRA zaznaczył, że pacjentom trzeba zapewnić stały i równy dostęp do leków ratujących zdrowie i życie. Obecnie permanentnie brakuje w aptekach ponad 200 leków w różnych dawkach i postaciach. System dystrybucji narzucony przez niektórych producentów leków, a tolerowany przez organy państwa doprowadził do limitowania dostaw leków do aptek. Apteki otrzymują zaledwie po trzy, cztery opakowania ważnych leków ratujących życie na tydzień. To trzeba zmienić! Producenci leków nie mogą kreować polityki lekowej państwa. Naczelna Izba Aptekarska przygotowała stosowną poprawkę do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne poinformował prezes Grzegorz Kucharewicz. Kończąc swoje wystąpienie, zaapelował, by wykonujący zawody medyczne wspólnie przeciwstawili się komercjalizacji różnych obszarów ochrony zdrowia. Zysk nie może być głównym kryterium, którym powinniśmy się kierować, pomagając naszym pacjentom oznajmił prezes NRA. To właśnie dlatego od wielu lat samorząd aptekarski domaga się, niestety bezskutecznie, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego reguły «apteka dla aptekarza lub spółki aptekarskiej», która gwarantuje niezależność wykonywania zawodu farmaceuty powiedział prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 23

26 24 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Debata dostępna jest na stronie internetowej: Eugeniusz Jarosik Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej O PROBLEMACH FARMACJI SZPITALNEJ NA SPOTKANIU W MINISTERSTWIE ZDROWIA Z inicjatywy prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr. Grzegorza Kucharewicza i koordynatora Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA Dariusza Smolińskiego 10 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Stronę rządową reprezentowali: dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fałek oraz wicedyrektor tego departamentu Małgorzata Szelachowska. W imieniu samorządu aptekarskiego w spotkaniu uczestniczyli: prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, wiceprezes NRA dr Marek Jędrzejczak i przedstawiciele farmaceutów szpitalnych koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA mgr farm. Dariusz Smoliński i mgr farm. Paweł Piotrowski. Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy nurtujące środowisko farmaceutów szpitalnych, a także przedstawiono stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych dotyczące farmacji szpitalnej. Przedmiotem rozmów były między innymi następujące zagadnienia: 1. Brak minimalnych norm zatrudnienia w aptekach szpitalnych i zakładowych. Przy aktualnej obsadzie farmaceutów pracujących w szpitalach nie można realizować ustawowych czynności w apte-

27 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 25 kach szpitalnych. Liczba zatrudnionych w nich farmaceutów musi być skorelowana z ilością łóżek szpitalnych. 2. Doprecyzowaniem regulacji dotyczących funkcjonowania działów farmacji szpitalnej. 3. Prawne zagwarantowanie możliwości wglądu przez farmaceutę pracującego w szpitalu do dokumentacji medycznej pacjenta w celu właściwego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 4. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytotoksycznych w zakładach opieki zdrowotnej. 5. Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Eugeniusz Jarosik Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej Przypominamy o obowiązku informowania OIA o zmianach w zatrudnieniu farmaceutów. Zgodnie z Art i 3 ustawy o izbach aptekarskich: 2. Wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby. 3. Osoba, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni, lub kierownik państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej aptekę lub hurtownię są obowiązani zawiadomić właściwą okręgową izbę aptekarską, najpóźniej w ciągu 7 dni, o rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy przez osobę wymienioną w ust. 2.

28 26 WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie Na posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie w dniu 09 marca 2015 r. podjęto uchwały w sprawach wydania prawa wykonywania zawodu, wpisania oraz skreślenia z listy członków LOIA, przedłużenia okresu edukacyjnego oraz stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki dla kandydatów na kierowników. Wydano opinie dotyczące otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki przez: Żaro Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Ametystowa 1, mgr farm. Piotra Sikorę w Zagrodach, gm. Garbów, mgr farm. Ewę Stec, mgr farm. Janinę Kozak w Wilkołazie Pierwszym 37. red. Sprostowanie. W poprzednim numerze Biuletynu OIA (wersja drukowana) wśród zaopiniowanych przez ORA wniosków znalazła się omyłkowo apteka: S & M Cyrankiewicz Sp.j. w Lublinie, ul. Głęboka 8a, wobec której członkowie Rady nie wydali opinii dotyczącej otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja Wynajmę lub sprzedam aptekę w Lublinie przy ulicy Wigilijnej 12/U2 (lokal własny). Rok założenia Telefon kontaktowy

29 WIADOMOŚCI 27 KALENDARIUM PRAC PREZESA ORAZ CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ W LUBLINIE LUTY 2015 r odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania zawodu i rękojmi. W posiedzeniu udział wzięli: dr n. farm. Tomasz Baj przewodniczący, dr n farm. Alicja Doraczyńska-Szopa, mgr farm. Tomasz Barszcz, mgr farm. Krzysztof Przystupa członkowie. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami, pozytywnie zaopiniowała 17 wniosków kandydatów na kierowników aptek odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, w trakcie którego rozpatrzono: 9 wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu, 2 wnioski o wpisanie na listę członków LOIA, 3 wnioski o skreślenie z listy członków LOIA, 2 wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego, 21 wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki, 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie pełnienia funkcji kierownika hurtowni farmaceutycznej, 7 wniosków o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki, 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz spotkał się z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie prof. dr hab. Ryszardem Kocjanem. W trakcie spotkania przyjęto tryb sporządzania i publikowania wykazu aptek ogólnodostępnych z terenu Izby do odbywania praktyki zawodowej przez studentów ostatniego roku farmacji.

30 28 WIADOMOŚCI Ponadto uzgodniono konieczność odbycia spotkania z Konsultantem Krajowym w dziedzinie farmacji aptecznej na temat projektowanych zmian w zakresie uzyskiwania tytułu specjalisty V-ce Prezes Rady mgr farm. Krzysztof Przystupa wziął udział w posiedzeniu Prezydium NRA. MARZEC 2015 r V-ce Prezes Rady mgr farm. Krzysztof Przystupa wziął udział w posiedzeniu Prezydium NRA. Na zaproszenie Prezesa dr Grzegorza Kucharewicza, Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz uczestniczył w posiedzeniu Prezydium NRA, podczas którego przedstawił wnioski i informacje oraz zakres podejmowanych działań dotyczących funkcjonowania samorządu na terenie naszej Izby. W trakcie posiedzenia zostały omówione m.in. bieżące problemy aptekarstwa, wnioski wynikające z przebiegu procesów legislacyjnych, orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach naszego zawodu odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania zawodu i rękojmi. W posiedzeniu udział wzięli: dr n. farm. Tomasz Baj przewodniczący, dr n. farm. Alicja Doraczyńska-Szopa, mgr farm. Tomasz Barszcz, mgr farm. Krzysztof Przystupa członkowie. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami, pozytywnie zaopiniowała 15 wniosków kandydatów na kierowników aptek odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, w trakcie którego rozpatrzono: 9 wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu, 5 wniosków o wpisanie na listę członków LOIA, 4 wnioski o skreślenie z listy członków LOIA, 6 wniosków o przedłużenie okresu edukacyjnego,

31 WIADOMOŚCI 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie pełnienia funkcji kierownika hurtowni farmaceutycznej, 16 wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki, 4 wnioski o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki odbyła się konferencja naukowo szkoleniowa i kurs dla farmaceutów w Hotelu Victoria w Lublinie. Organizatorami konferencji byli: Edukacja i Medycyna Sp. z o.o., UM w Lublinie i LOIA. Spotkanie prowadził dr n. farm. Tomasz Baj Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz wziął udział w XXXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej odbył się kurs w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów, zorganizowany przez naszą Izbę i Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz, V-ce Prezes Rady mgr farm. Krzysztof Przystupa oraz z-ca Sekretarza Rady dr n. farm. Tomasz Baj uczestniczyli w posiedzeniu NRA Prezes Rady mgr farm. Tomasz Barszcz uczestniczył w XXX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. 29 Przygotowała mgr Anna Knieć Dyrektor Biura LOIA

32 30 WIADOMOŚCI Uchwała ORA w Lublinie w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej wraz z uchwaleniem tekstu jednolitego Uchwała Nr 1/F/ORA/ 2015 z dnia r. Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie w sprawie zmiany uchwały z dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 13/F I/2005 z późn. zm. Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej wraz z uchwaleniem tekstu jednolitego Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 1429) Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie postanawia: 1. W treści uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 13/F I/2005 z późn. zm. w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej : 1. w 1 ust. 1 lit. b/ wraz aptekarzy zastępuje się wyrazem farmaceutów oraz wyrazy kierowników hurtowni farmaceutycznych zastępuje się wyrazami Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej 2. w 1 ust. 1 lit. c/ wykreśla się wyrazy wykonujących zawód farmaceuty

33 WIADOMOŚCI 3. w 1 ust. 3 wykreśla się wyrazy Inter Polska S.A. 4. w 1 ust. 4 wykreśla się 5. w 2 rok 2006 zastępuje się wyrazami wykreśla się 3, zaś dotychczasową numerację 4 zastępuje się nowym oznaczeniem 3. 2 Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015r. 4 Uchwala się tekst jednolity Uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej, obejmujący dotychczasowe zmiany, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Skarbnik mgr farm. Anna Wolska Sekretarz mgr farm. Dorota Grzejda-Daszko Prezes mgr farm. Tomasz Barszcz

34 32 NAUKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/F/ORA/2015 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej członków Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Lublinie (Tekst jednolity) Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 1429), Okręgowa Rada Aptekarska postanawia: 1 1. Ustala się miesięczną składkę członkowską płatną przez członków Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w wysokości: a) 60 złotych (sześćdziesiąt złotych) od aptekarzy pełniących funkcję kierowników aptek ogólnodostępnych; b) 75 złotych (siedemdziesiąt pięć złotych) od farmaceutów pełniących funkcję osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej; c) 20 złotych (dwadzieścia złotych) od pozostałych członków Izby. 2. Składka winna być opłacona do dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku nieterminowej zapłaty składki mogą być naliczane odsetki ustawowe, począwszy od daty wymagalności do dnia zapłaty. 3. Składka członkowska ulega podwyższeniu o kwotę obowiązującej składki ubezpieczeniowej, zadeklarowanej przez członków, którzy przystąpili do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym na Życie zgodnie z odrębną umową ubezpieczenia, począwszy od daty jej podpisania przez członka lub zmiany wysokości składki.

35 NAUKA 2 33 Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. 3 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie. Skarbnik mgr farm. Anna Wolska Sekretarz mgr farm. Dorota Grzejda-Daszko Prezes mgr farm. Tomasz Barszcz Na portalu e-farmacja.net ukazał się nowy kurs: Sympozjum szkoleniowe - Opieka farmaceutyczna nad pacjentem leczonym chemioterapeutycznie. Celem sympozjum jest przekazanie informacji nt. roli farmaceuty w opiece nad pacjentem z włączoną chemioterapią p/nowotworową. Udział jest punktowany w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt. szkoleniowych (tzw. punkty miękkie).

36 34 NAUKA NAUKA Czerwona jagoda, czyli o możliwościach żurawiny Żurawina: Surowiec leczniczy stanowi owoc żurawiny wielkoowocowej lub błotnej. Zawiera on znaczne ilości błonnika, witaminy C, witaminę B 1 i B 2 oraz sole mineralne takie jak: fosfor, miedź, jod, wapń, a także garbniki oraz kwas cytrynowy, jabłkowy i benzoesowy. Stosuje się go w terapii schorzeń dróg moczowych oraz jako źródło witaminy C. W kuchni stanowi częsty dodatek do potraw oraz składnik soków, konfitur i kompotów. Zastosowanie w lecznictwie: Żurawina jest używana głównie profilaktycznie oraz w przebiegu infekcji dróg moczowych jako środek pomocniczy na przykład przy antybiotykoterapii. Poprzez zmianę ph na kwaśne powoduje obniżenie ilości bakterii E. coli, czyli głównej przyczyny stanu zapalnego układu moczowego. Dzięki pochodnej proantocyjanidynowej (PAC typ A) stwarza osłonę przed wnikaniem drobnoustrojów. Jej spożycie zalecane jest u osób z nawracającymi infekcjami, z problemem częstego oddawania moczu, z jego zaleganiem w pęcherzu moczowym oraz osobom z wysokim ryzykiem stanu zapalnego. Powinna znaleźć się w diecie kobiet, gdyż zapewnia odpowiednie funkcjonowanie układu moczowo- -płciowego. Można ją spożywać na świeżo, w formie soku, syropu, herbatek lub suplementów diety. Domowy sok żurawinowy: owoce, woda, odrobina cukru. Owoce zalać do zakrycia wodą, gotować do zagęszczenia. Wycisnąć miąższ, przelać przez sitko do butelki. Przechowywać w lodówce. Można dosłodzić cukrem do smaku.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Iwona Kaczorowska Prowadzenie apteki przez

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 113, poz. 657,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej - szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej Szkolenia są realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zapisy autopoprawki do rządowego projektu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw mają na celu: doprecyzowanie przepisów implementujących postanowienia

Bardziej szczegółowo