BIULETYN INFORMACYJNY. Nr 1/2009 (22) ISSN Wydawnictwo bezp³atne. Apteka na ulicy Nowy Œwiat 18/20 w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. Nr 1/2009 (22) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezp³atne. Apteka na ulicy Nowy Œwiat 18/20 w Warszawie"

Transkrypt

1 OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA W WARSZAWIE BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2009 (22) ISSN Wydawnictwo bezp³atne Apteka na ulicy Nowy Œwiat 18/20 w Warszawie Okrêgowa Izba Aptekarska w Warszawie

2 OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA W WARSZAWIE ul. D³uga 16, Warszawa , , Fax: Biuro Izby czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz , w czwartki do Biuro Delegatury Izby w Radomiu, ul. Kiliñskiego 15/17, Radom, tel./fax: (0-48) , czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Dy ury cz³onków prezydium OIA w Warszawie Prezes Okrêgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Alina Fornal wtorek , czwartek Z-cy Prezesa : - dr n. farm. W³odzimierz Hudemowicz - poniedzia³ek mgr farm. Micha³ Dera - œroda (z wyj¹tkiem ostatniej œrody miesi¹ca) Sekretarz mgr farm. Maria G³owniak - œroda Cz³onkowie Komisji Aptek Ogólnodostêpnych œroda Radca prawny mgr Sylwester Majewski, czwartki w godz (II p.,p.204)!!!!!! Miesiêczna sk³adka cz³onków Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wynosi: 120,00 z³ - w³aœciciel lub wspó³w³aœciciel apteki oraz hurtowni bêd¹cy jedynym wspólnikiem -farmaceut¹ w spó³ce prowadz¹cej aptekê lub hurtowniê, 70,00 z³ - farmaceuta bêd¹cy wspólnikiem w spó³ce prowadz¹cej aptekê lub hurtowniê z udzia³em dwóch lub wiêcej farmaceutów, 60,00 z³ - kierownik apteki ogólnodostêpnej lub hurtowni farmaceutycznej, 40,00 z³ - kierownik apteki szpitalnej lub zak³adowej, 10,00 z³ - farmaceuta w trakcie urlopu wychowawczego, niepracuj¹cy w tym czasie zawodowo 20,00 z³ - pozostali farmaceuci. W przypadku zbiegu kilku tytu³ów do op³acenia sk³adek obowi¹zuje sk³adka w najwy szej wysokoœci Uwaga!! Zmiana numeru konta Konto bankowe: Bank Pekao S.A. XI Oddzia³ w Warszawie Dy ury doradztwa podatkowego (specjalistów ze Spó³ki Doradztwa Podatkowego Dziesiêcina" Sp. z o.o.) odbywaj¹ siê w ka dy 2 i 4 czwartek miesi¹ca. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zg³oszenia telefoniczne. W pierwszym pó³roczu 2009 r. bêd¹ to terminy: 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca. Uwaga!! zmiana terminów dy urów Dy ury konsultanta ds. farmaceutycznych, mgr farm. Anny P³awskiej, pe³nione s¹ w godzinach we wtorki i czwartki. W trakcie dy uru udzielane s¹ informacje dotycz¹ce realizacji recept i innych problemów zwi¹zanych z bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ aptek. Informacje udzielane s¹ równie telefonicznie: ,

3

4 Terminy zebrañ aptekarzy 1. Zebrania kierowników aptek ogólnodostêpnych: Uwaga!! nowe miejsce zebrañ zebrania odbywaj¹ siê w Sali Konferencyjnej w budynku Centrum Olimpijskiego PKOL (parter), ul. Wybrze e Gdyñskie 4 w godzinach: czwartek 30 kwietnia czwartek 21 maja czwartek 18 czerwca Zebranie w³aœcicieli aptek, cz³onków OIA w Warszawie: Uwaga!! Organizacja tych zebrañ jest chwilowo zawieszona. o nowym miejscu, datach i godzinach zebrañ zainteresowani bêd¹ zawiadamiani odrêbn¹ informacj¹. 3. Zebrania kierowników i pracowników aptek szpitalnych i zak³adowych. - czwartek 14 maja czwartek 18 czerwca 2009 (zebrania odbywaj¹ siê w sali Klubowej - budynek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ul. D³uga 16, Budynek B, parter, o godzinie 15.30) 4. Zebrania w³aœcicieli, kierowników i pracowników hurtowni farmaceutycznych: - czwartek 23 kwietnia w maju zebranie nie odbêdzie siê, ze wzglêdu na organizowan¹ w Sopocie, w dniach maja 2009 r., VII Sesjê Szkoleniow¹ Komisji Hurtowni Farmaceutycznych. - w czerwcu zebranie nie odbêdzie siê, ze wzglêdu na planowane w dniu 21 czerwca 2009 r., w godz , szkolenie. (o powy szych przedsiêwziêciach hurtownie zostan¹ poinformowane oddzielnym, szczegó³owym pismem) (zebrania odbywaj¹ siê w sali im. Prof. B. Koskowskiego - budynek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ul. D³uga 16, Budynek B, I piêtro, o godzinie 15.00)

5 Spis treści Od Prezesa... 2 Apteka z okładki... 5 Kursy ciągłego szkolenia farmaceutów (kwiecień czerwiec 2009 r.)... 6 Możliwości internetowego zdobywania tzw. twardych punktów edukacyjnych 9 Sprawozdanie z XX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy OIA w Warszawie Wieści zza pierwszego stołu Interakcje leków Włodzimierz Hudemowicz Codeinum phosphoricum jak to jest z tą kodeiną? Stanisław Piechula Tryb składania dokumentów dotyczących udzielenia rękojmi kandydatom na stanowisko kierownika apteki Głos w dyskusji... Stanisław Piechula Paragraf bez recepty redaguje Sylwester Majewski Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009 r Wyeliminowanie obowiązkowego przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne Skutki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową (spółkę komandytową lub jawną) w zakresie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Staż pracy w zawodzie farmaceuty wykonywanej za granicą Nowe przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność objętą regulacją ustawy Prawo farmaceutyczne Wokół 9 Noworocznego Koncertu Charytatywnego Wspomnienia z koncertu reminiscencje po koncercie Karolina Nowak Garść refleksji i opinii Aptekarze w mundurach Leopold Skulski pro memoria Jolanta Radecka Jak ongiś studiowano Maria Głowniak Niezwykła historia niepokornego farmaceuty Izba informuje Nominacje, wybory Niedziela 21 czerwca 2009 r. w Kawęczynie XVIII Sympozjum Historii Farmacji PTF Komunikat nr 1 w spr. V Sesji Szkoleniowej Aptekarzy w Krynicy Zdroju Posiedzenia referatowe PTF i OIA w I półroczu 2009 r Z żałobnej karty Okienko poetyckie (z wierszem uciesznym) Anna Kowalska Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 1

6 Od Prezesa... Ani się obejrzeliśmy, gdy przyszedł Nowy Rok... i staliśmy się bogatsi, ale niestety o rok. Okres świąteczno-noworoczny upłynął spokojniej niż myślałam, bowiem zapowiadane najpierw od grudnia, później zaś od 1 stycznia zmiany list refundacyjnych, limitów i cen, nie nastąpiły. Mogliśmy zatem świętować i witać rok 2009 bez gorączki wprowadzanych zmian. A w Izbie tuż po Nowym Roku wzięliśmy się chcąc, nie chcąc ostro do pracy. Początek roku jest dla nas zawsze trudny i pracowity. Mamy już za sobą duże jedne z najważniejszych przedsięwzięcia do realizacji w tym roku. Przede wszystkim tradycyjnie organizowany (po raz dziewiąty) Charytatywny Koncert Noworoczny. Stał się on w tej edycji imprezą gigantyczną, organizowaną w Sali Kongresowej PKiN dla ponad 2000 widzów, z udziałem budapeszteńskiej Orkiestry Rajkó i solistów. Ponadto doroczny (bo tak stanowi ustawa) Okręgowy Zjazd Aptekarzy, a także zorganizowany w ogólnie dostępnej formie Bal Aptekarzy. Zyskały one pozytywne oceny. Ja również jestem zdania, że przygotowano je tak, jak należy. I na tym stwierdzeniu, w wyrażaniu swych opinii, pragnę poprzestać. Nigdy bowiem nie czuję się dobrze, gdy mam oceniać bezpośrednie działania Izby i Rady niech robią to inni. Mam nadzieję, że powodzenie tych pierwszych, tegorocznych przedsięwzięć to dobry prognostyk na najbliższe miesiące, bo jak mówią: najważniejszy w każdej sprawie jest początek. Również za nami, a przynajmniej dla większości z nas, pierwszy okres edukacyjny ciągłych szkoleń farmaceutów. Gdy przebijałam się przez sterty Kart ciągłego szkolenia, przedstawionych do zaliczenia tego okresu, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób go podsumować. Nakrzyczałam już w ostatnim numerze Biuletynu na spóźnialskich, więc w bieżącym chciałabym podziękować tym Koleżankom i Kolegom, którzy poważnie podeszli do jednego z naszych ważnych obowiązków zawodowych. Wypełnili go, tak jak winno się go wypełnić zakończyli pierwszy okres dydaktyczny. Nie myślę jednak mnożyć zachwytów czy nagan na ten temat i najchętniej podsumowałabym to słowami: po prostu robiliśmy to, co do nas należało i... róbmy to nadal, ale już wszyscy i w terminie. Izba wraz ze Studium Kształcenia Podyplomowego dołoży starań, aby szkolenia były jeszcze ciekawsze. A przed nami jeszcze dużo pracy. W marcu rozpoczęliśmy, cyklem dwudniowych szkoleń, drugi okres edukacyjny. Przygotowujemy także uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty dla blisko dwustuosobowej grupy tegorocznych absolwentów, którzy niebawem dołączą do nas. Sygnalizuję również biuletynowe nowości. Ą są nimi: rubryka Farmaceuci w mundurach oraz, planowane na cały 2009 rok, prezentowanie na kolejnych okładkach pięknych, nastrojowych wnętrz aptek, oczywiście działających na terenie naszej Izby. W chwili, gdy będziecie Państwo czytać nasz Biuletyn, pewnie będą już wprowadzone nowe listy i mam nadzieję, że odbędzie się to w trybie mniej nerwowym. Może! Dzieliłam się kiedyś z Państwem swoimi refleksjami na tematy historyczne. Nadal uważam, że warto ukazywać tradycję zawodu farmaceuty. Przedstawiać sylwetki naszych co znaczniejszych poprzedników, rodzinne tradycje aptekarskie i ciekawe niegdysiejsze wydarzenia. Chyba są to sprawy istotne. A przy tym, nikt za nas tego nie zrobi. Ten numer Biuletynu przynosi sporą garść urokliwych wspomnień. Mówiąc o tym, równocześnie apeluję niech tego typu materiały nie tkwią w domowych archiwach, nieznane nikomu poza kręgiem rodzinnym. 2 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

7 Szczególną uwagę Państwa chciałabym też zwrócić na rubrykę Wieści zza pierwszego stołu, bowiem w bieżącym materiale w niej zawartym, Komisja Aptek Ogólnodostępnych ORA przedstawia swój nowy, poszerzony skład oraz co niezwykle ważne dla kandydatów na kierowników aptek tryb w jakim rozpatrywane będą wnioski dotyczące wydawania rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki. Po raz kolejny zwracam się również z ogromną prośbą o uzupełnienie adresów poczty elektronicznej w naszej izbowej bazie danych. Ułatwia to kontakt z członkami samorządu, a w niedalekiej przyszłości tylko w tej formie będą przekazywane ważne komunikaty, większość dokumentów i informacje m. in. o szkoleniach, imprezach itp. Docierają do mnie i redakcji różnorakie opinie na temat Biuletynu. Drodzy PT Czytelnicy! Aby opinie te mogły kierunkować nasze działania zgodnie z oczekiwaniami, proszę Was o artykułowanie wniosków i sugestii w tym zakresie. Najlepiej w formie konkretnych propozycji, a jeszcze lepiej, gdy w ślad za propozycjami tematów, spraw i problemów do poruszenia, otrzymamy pisemne relacje, spostrzeżenia czy refleksje ich dotyczące. Zachęcam do współpracy. Idzie wiosna, życzę Kolegom i Koleżankom wiosennego samopoczucia lekkości, radości z życia, jasności dzień mamy coraz dłuższy. Przy tym dedykuję wszystkim dowcipny i bardzo życiowy aforyzm pióra znanego francuskiego komediopisarza Marcela Acharda: Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie trzeba wstawać w dobrym humorze..., a i żyć z tym łatwiej. Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 3

8 4 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

9 Apteka z okładki... W ślad za zdjęciem zabytkowego, neogotyckiego wnętrza apteki przy ul. Nowy Świat 18/20 na okładce Biuletynu zamieszczamy informacje dotyczące tej apteki. Apteka istnieje nieprzerwanie w tym samym miejscu od ponad stu pięćdziesięciu lat. Sprawa to niezwykła, jak na Warszawę, miasto zniszczone w dziewięćdziesięciu procentach w czasie II Wojny Światowej, a głównie podczas Powstania Warszawskiego. Usytuowana w oficynie pałacu Branickich, na rogu ulic Nowy Świat i Smolnej jest najstarszą zachowaną apteką w Warszawie. W 1840 roku, zgodnie z projektem Henryka Marconiego, istniejący pałac został przebudowany, zaś w jednej z oficyn urządzono aptekę, która funkcjonuje do dziś. Znana jest wszystkim warszawiakom i odwiedzającym Warszawę. Zachowało się w niej piękne neogotyckie wnętrze, dodające aptece klimatu powagi i dostojeństwa. Na obudowie stołu ekspedycyjnego znajdują się unikatowe płaskorzeźby przedstawiające Asklepiosa boga sztuki lekarskiej oraz Hygeię jego córkę, boginię zdrowia (na zdjęciu obok). W dwudziestoleciu międzywojennym pałac był siedzibą poselstwa, a następnie ambasady brytyjskiej. Podobno do klientek apteki należała żona jednego z pierwszych posłów brytyjskich w Polsce sir Williama Max Mullera Lady Wanda. W 1944 roku, podczas Powstania Warszawskiego, spłonął budynek frontowy, natomiast oficyna mieszcząca apteką ocalała. Od roku 1990 apteka prowadzona jest przez mgr farm. Annę Przybysz i mgr farm. Paulinę Cyronek (obie panie na zdjęciu z p. mgr farm. Agnieszką Cyronek, następnym pokoleniem aptekarzy w rodzinie), którym Redakcja dziękuje za możliwość wykonania zdjęć i przygotowanie informacji o aptece. Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 5

10 Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawa, ul. Banacha 1 (tel./fax ) Warszawa, dn r. Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2009 Spośród kursów zatwierdzonych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w I półroczu 2009 zaplanowano realizację 19 tematów: 1.1. Postępy w terapii chorób układu krążenia, 1.2. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, 1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego, Farmakoterapia w chorobach nerek i układu moczowego, Farmakoterapia bólu, Praktyczne aspekty indywidualizacji farmakoterapii, Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych, Hormonalna terapia zastępcza, Andropauza, Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych, Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą, Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym, Opieka farmaceutyczna: astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc, 3. Postępy w zakresie leku roślinnego, 9. Zarządzanie apteką, 12. Prawo farmaceutyczne. Kodeks etyki aptekarza R.P., 17. Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologiczne, 23. Bezpieczeństwo leków, 27. Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce. Planowana liczba uczestników jednego kursu wynosi 50 osób. W I półroczu 2009 kursami zostanie objętych ok osób. Uczestnikami kursów mogą zostać osoby posiadające Kartę ciągłego szkolenia, którą otrzymać można w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie, ul. Długa 16, pok. 204, w godz (czwartki ) oraz w Biurze Delegatury OIA w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17. Wykaz kursów organizowanych w I półroczu 2009 oraz druki wniosków zgłoszeniowych zamieszczone są na stronach internetowych: Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie (www.warszawa.oia.org.pl), Wydziału 6 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

11 Farmaceutycznego WUM (www.farm.amwaw.edu.pl), a także wydawane w biurze Studium Kształcenia Podyplomowego oraz w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wypełniony wniosek należy: przesłać pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawa, ul. Banacha 1, lub przesłać faxem: 0-22 / , można także składać osobiście pok. 010 (p. Zbigniew Tkaczyk). Zgłoszenia na każdy kurs będą przyjmowane w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte zostaną powiadomione potwierdzeniem przyjęcia wysłanym na adres wskazany do korespondencji we wniosku zgłoszeniowym. Opłatę za kurs należy uregulować przelewem bankowym po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na konto: (Uwaga! Nowy numer konta!!!) z dopiskiem: SC (tzn. szkolenie ciągłe) i numerem kursu. Każdy kurs kończy sprawdzian testowy, którego zaliczenie stanowić będzie podstawę wydania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Certyfikat jest jedynym dokumentem, na podstawie którego będą potwierdzane wpisy punktów edukacyjnych w Karcie ciągłego szkolenia. Na podstawie opinii prawno-podatkowej sporządzonej przez Spółkę Doradztwa Podatkowego Dziesięcina Sp. z o.o. informujemy, że koszty udziału farmaceutów w kursach organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny, o których mowa w art. 89e ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 53/2004, poz. 533, z późn. zm.) mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu. Podkreślamy jednakże, że możliwość ich naliczania w koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez apteki i hurtownie farmaceutyczne nie oznacza automatycznego obowiązku finansowania kursów przez ich właścicieli. W każdym przypadku farmaceuta powinien uzyskać wyraźną decyzję pracodawcy, dotyczącą pobrania faktury. Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym WUM prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 7

12 Kursy ciągłego szkolenia farmaceutów (kwiecień maj 2009 r.) Nr kursu cena 12/09 152,- z 13/09 152,- z 14/09 190,- z 15/09 209,- z 16/09 133,- z 17/09 152,- z 18/09 152,- z 21/09 152,- z 19/09 323,- z 20/09 152,- z Termin / miejsce (data, dzie tyg., liczba godzin) sob. 8 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa sob. 10 h + test Warszawa 9.05 sob. 7 h niedz. 4 h + test Warszawa niedz. 6 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa niedz. 8 h + test Warszawa roda 4 h sob. 7 h niedz. 6 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa Temat kursu Opieka farmaceutyczna: Nadci nienie t tnicze Farmakoterapia chorób krwi i uk adu krwiotwórczego Opieka farmaceutyczna: Astma i przewlek a obturacyjna choroba p uc (POChP) Post py w zakresie leku ro linnego Post py w farmakoterapii chorób alergicznych Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce Bezpiecze stwo farmakoterapii onkologicznej Andropauza Post py w terapii chorób uk adu kr enia Farmakoterapia bólu Wyk adowcy prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak dr Piotr Gryglas dr S awomir Bia ek dr Gra yna Sygitowicz prof. Dariusz Sitkiewicz dr Andrzej D browski dr S awomir Bia ek prof. dr hab. Halina Strzelecka dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz dr Jadwiga Nartowska dr Jan Malinowski dr S awomir Bia ek dr Pawe Rebandel dr Andrzej D browski dr Katarzyna Bia ek-gosk prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak dr Piotr Wo niak dr Janusz Meder dr Maryna Rubach dr mgr Anna Ewa Wieczorek Germak prof. dr hab. Leszek Bablok dr Szymon Bakalczuk prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak dr Katarzyna Tymi ska-s dek dr Marcin Grabowski dr Piotr Lodzi ski dr Piotr Abramczyk dr Renata G ówczy ska dr Piotr Gryglas prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak dr Józef Meszaros dr Sylwestra Gajewska-Meszaros 8 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

13 Możliwości internetowego zdobywania tzw. twardych punktów edukacyjnych I Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie informuje, że od marca 2008 roku dostępny jest na stronie internetowej realizowany z wykorzystaniem internetu, kurs ciągłego szkolenia farmaceutów pt. Farmakoterapia bólu. Prawidłowe rozwiązanie testu końcowego gwarantuje uzyskanie 8 punktów edukacyjnych, które potwierdzane są stosownym certyfikatem. Już niebawem udostępniony zostanie kolejny kurs zatytułowany Bezpieczeństwo leków, którego ukończenie pozwoli uzyskać kolejnych 8 punktów edukacyjnych. W III kwartale 2009 roku zaplanowano także uruchomienie kursu: Interakcje leków roślinnych. II Informujemy, iż oprócz kursów udostępnianych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, od 1 maja 2009 roku członkowie naszej Izby mogą korzystać od z kursów prowadzonych przez uczelnię krakowską. W kursach organizowanych przez CM UJ mogą uczestniczyć wyłącznie aptekarze, którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: OFERTA Ze względu na swój wiek emerytalny odstąpię aptekę młodym farmaceutom. Jest to apteka typu B, z możliwością zrobienia leków recepturowych. Od 15 lat działa na warszawskim osiedlu mieszkaniowym, w lokalu spółdzielczym. Obok apteki znajduje się mieszkanie 38 m². Więcej informacji pod numerem telefonu: Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 9

14 Sprawozdanie z XX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 7 lutego 2009r. Zjazd otworzyła Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie. Powitała gości i zaproponowała na przewodniczącego Zjazdu Pana mgr farm. Leszka Drogowskiego. Delegaci jednogłośnie poparli propozycję. Następnie Pan mgr farm. Leszek Drogowski odczytał list Pana dr Grzegorza Kucharewicza prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, skierowany do naszej Izby z życzeniami owocnych obrad. Przewodniczący Zjazdu zaproponował Pana mgr farm. Jakuba Dorociaka na z-cę przewodniczącego Zjazdu. Na sekretarza Zjazdu zaproponowano Panią mgr farm. Marię Głowniak. Do Komisji Mandatowej zaproponowano Pana mgr farm. Krzysztofa Kondrackiego, Pana mgr farm. Dariusza Kozara, Pana mgr farm. Nicolasa Obeid, Pana mgr farm. Zbigniewa Przystała, Pana mgr farm. Mariana Witkowskiego. Do Komisji Regulaminowej zaproponowano Pana mgr farm. Jerzego Kałaskę, Pana mgr farm. Krzysztofa Świgoniaka, Pana mgr farm. Jerzego Żabińskiego. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Panią mgr farm. Alicję Galewska, Panią mgr farm. Dorotę Smółkowską, Panią mgr farm. Elżbietę Grzybowską, Panią mgr farm. Elżbietę Lazurek, Panią mgr farm. Zofię Sztukowską. Wszystkie wyżej wymienione osoby zostały zaakceptowane przez delegatów. Następnie Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie przedstawiła sprawozdanie Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok Protokół Komisji Mandatowej przedstawił Pan mgr farm. Krzysztof Kondracki. Komisja ukonstytuowała się następująco: przewodniczący mgr farm. Krzysztof Kondracki, sekretarz mgr farm. Marian Witkowski. Spośród 134 delegatów, na Zjazd przybyło 86 osób, 28 delegatów usprawiedliwiło swoją nieobecnych, 20 delegatów było nieobecnych nieusprawiedliwionych. Komisja Regulaminowa na przewodniczącego wybrała mgr farm. Krzysztofa Świgoniaka Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco: przewodnicząca mgr farm. Dorota Smółkowska, członkowie pozostałe osoby. Z uwagi na nieobecność Pani mgr farm. Anny Chmieleckiej, pełniącej funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, sprawozdanie Rzecznika za rok 2008 przedstawiła Pani mgr farm. Grażyna Marczak. Sprawozdanie przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego za rok 2008 przedstawił Pan mgr farm. Franciszek Dragan. Sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sadu Aptekarskiego za rok 2008 przyjęto bez dyskusji, delegaci nie zgłaszali pytań. 10 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

15 Przewodniczący Zjazdu poprosił Pana mgr farm. Wojciecha Szkopańskiego skarbnika ORA w Warszawie o przedstawienie sprawozdania. Pan mgr farm. Wojciech Szkopański zwrócił uwagę na wydatki ponoszone przez Izbę z tytułu ubezpieczenia OC naszych członków jest to kwota 100 tys. zł. Zaproponował przesuniecie tej kwoty do rezerwy, będącej w dyspozycji ORA. Następnie Pan mgr farm. Włodzimierz Merks (mandat nr 76) zaproponował poprawkę do budżetu o następującej treści: Zjazd postanawia przesunąć kwotę 100 tys. zł z pozycji ubezpieczenie OC członków Izby do pozycji II Rezerwa do dyspozycji ORA. 68 osób głosowało za przyjęciem poprawki, 9 głosów było przeciwnych, 9 delegatów wstrzymało się od głosowania. Poprawkę przyjęto. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2008 przedstawił Pan mgr farm. Jacek Lipka; przedstawił również Uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji oraz udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej. Pan mgr farm. Jacek Lipka przedstawił wyciąg z protokołu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie z dnia 2 lutego 2009 roku. W związku z powyższym zaistniała konieczność powołania komisji, składającej się z trzech osób, zadaniem której będzie znalezienie lokalu na siedzibę Izby. Pan mgr farm. Marian Witkowski zaproponował, aby w skład komisji weszli: Pani mgr farm. Sylwia Pawłowska, Pani mgr farm. Elżbieta Lazurek, Pan mgr farm. Romuald Kulczyński. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem Uchwały Nr I/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie za rok 2008 głosowało 88 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Za przyjęciem Uchwały Nr II/2009 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie na rok 2009 głosowało 86 osób, 5 osób wstrzymało się od głosu. W trakcie obrad, po przedstawieniu delegatom Zjazdu protokołu stwierdzającego przybycie na Zjazd 86 osób, odnotowano przybycie jeszcze 5 delegatów. W trakcie obrad Zjazdu Pani mgr farm. Elżbieta Lazurek zrezygnowała z członkostwa w Komisji ds. lokalu Izby. W związku z zaistniałym faktem, zaproponowano kandydaturę Pani mgr farm. Marioli Ogonowskiej. Uchwałę Nr III/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przyjęto jednogłośnie. Uchwałę Nr IV/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. Biuletyn Informacyjny nr 1/

16 Uchwałę Nr V/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. Następnie przyjęto Uchwałę Nr VI/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej za 2008 rok przy 2 głosach wstrzymujących się. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście. Pan mgr farm. Zbigniew Niewójt z-ca Głównego Inspektora Farmaceutycznego poinformował zebranych o przewidywanych zmianach w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zwrócił uwagę na wprowadzenie do przepisów definicji produktu leczniczego sfałszowanego, gdyż jest to coraz częściej spotykane zjawisko. Nowym problemem będą proponowane zmiany w zakresie badań surowców farmaceutycznych. Zmienione przepisy nie przewidują wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu surowców farmaceutycznych. W proponowanej nowelizacji przewidziany jest zapis odstępujący od ograniczenia wieku osobom, pełniącym funkcje kierowników aptek. Planowane jest również doprecyzowanie zapisu dotyczącego wydawania rękojmi należytego prowadzenia apteki dla kierowników aptek, a także zmiany do przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych. W dyskusji głos zabrał Pan mgr farm. Jerzy Kałaska, który zakwestionował zapis dotyczący wymogu przedłużenia możliwości pełnienia funkcji kierownika apteki po ukończeniu 65 roku życia tylko dla osób pełniących w danej chwili funkcję kierownika. Zaproponował, aby osoby nie pełniące tej funkcji mogły również otrzymać stosowną zgodę. W dyskusji zabrał głos Pan mgr farm. Włodzimierz Merks, który zwrócił uwagę na nieetyczne postępowanie osób, sprzedających leki za 1 grosz. Zaproponował także skreślenie przepisu dotyczącego ograniczenia wieku osób, pracujących na stanowisku kierowników aptek. Następnie Pani mgr farm. Alina Fornal prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie omówiła harmonogram pracy na rok Pani mgr farm. Anna Gałczyńska-Maranda zgłosiła wątpliwości, co do organizacji spotkania w Kawęczynie. Pani prezes wyjaśniła, że w Kawęczynie Izba zamierza zorganizować posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla młodych aptekarzy, pracowników hurtowni farmaceutycznych, aptekarzy powiatowych i dzielnicowych oraz właścicieli aptek powiązane z rozrywką, za którą uczestnicy będą wnosili opłatę. Pani mgr farm. Maria Turyk zwróciła się z prośbą do Pani prezes o przyjazd do Radomia, w celu omówienia bieżących ważnych spraw i problemów nurtujących środowisko. 12 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

17 Po przerwie do uczestników Zjazdu dołączyła Pani mgr farm. Małgorzata Szelachowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie. Pani mgr Małgorzata Szelachowska poinformowała, że spotkania nadzoru farmaceutycznego z aptekarzami przynoszą zamierzone efekty. Zwróciła się z apelem, żeby każdy aptekarz jak najlepiej wykonywał swój zawód, a wtedy będzie jeszcze lepiej. W swojej pracy przy dyspensowaniu leków aptekarze powinni wykazywać się dużą fachowością, aby ich praca różniła się od sprzedaży kosmetyków. Pomimo, że na Zjazd nie przybył przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, Pan mgr farm. Jerzy Kałaska zgłosił problem, który winien być rozwiązany przez NRA. W dniu 6 kwietnia 2008r. delegacja z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie spotkała się z dr Grzegorzem Kucharewiczem Prezesem NRA, w celu omówienia problemu utylizacji leków z likwidowanych aptek. Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie przedstawiła informację na temat ciągłych szkoleń farmaceutów. Między innymi stwierdziła, że stawiany zarzut o powtarzaniu się tematów wykładów na posiedzeniach naukowo szkoleniowych jest nieprawdziwy. Niektórzy koledzy, po zaliczeniu I okresu edukacyjnego zapominają, że są jeszcze inni, którzy muszą jeszcze uzupełnić zbieranie punktów edukacyjnych w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów, a także, że co roku przybywają nowi członkowie Izby. Pani mgr farm. Marta Kukawska zgłosiła problem aptek, które nie otrzymują refundacji, w związku z dowolną interpretacją przez NFZ przepisów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie poinformowała, że Izba nie jest stroną w sprawach z NFZ, dlatego też interwencja nie jest możliwa. Wyłącznie aptekarze w sprawach spornych z NFZ mogą i powinni występować na drogę sądową, w celu uzyskania należności z tytułu refundacji za zrealizowane w aptece recepty. Należy zauważyć, iż niektóre apteki decydując się na rozstrzygnięcia na drodze sądowej sporu z NFZ, uzyskały korzystne dla siebie orzeczenia sądowe, co za tym idzie, podmioty te nie stoją na straconej pozycji. Warto więc rozważyć poddanie takiego sporu do rozstrzygnięcia niezależnej instytucji, nie pozostawiając w tym zakresie dowolności interpretacji obowiązujących przepisów stronie tj. NFZ. Następnie Pani mgr farm. Marta Kukawska poruszyła problem nieprawidłowego wystawiania recept przez lekarzy. Niestety występowanie z apelami do lekarzy w tej sprawie nie przynosi zamierzonych efektów. Pan dr Włodzimierz Hudemowicz poinformował, że rozpoczął się II okres edukacyjny i farmaceuci otrzymają nowe karty ciągłego szkolenia. Niebawem będą dostępne w Izbie. Biuletyn Informacyjny nr 1/

18 W imieniu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Pani prof. Bożenna Gutkowska prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego podziękowała za zaproszenie na Zjazd. Poinformowała o rosnącej liczbie członków PTF, w tym młodych adeptów farmacji. Od lat istnieje współpraca pomiędzy Okręgową Izbą Aptekarką w Warszawie i Oddziałem Warszawskim PTF. W swym wystąpieniu Pani profesor zwróciła uwagę na określenie zakresu opieki farmaceutycznej, bowiem za sprawowanie takiej opieki ponosi się odpowiedzialność. Z dużą satysfakcją stwierdziła, że ostatnio większość przystępujących do egzaminów specjalizacyjnego osób była bardzo dobrze przygotowana, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach oceny były dobre i bardzo dobre. Pani mgr farm. Dorota Smółkowska przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski: - pierwszy wniosek zgłoszony został przez Pana mgr farm. Włodzimierza Merksa w sprawie rezerwy (opisany został powyżej); - drugi wniosek dotyczył zabezpieczenia przesuniętych w budżecie 100 tys. zł do rezerwy na zakup lokalu Izby wniosek został przyjęty został jednogłośnie; - trzeci wniosek dotyczył podjęcia przez Izbę kroków, mających na celu zmianę Prawa farmaceutycznego tak, aby zlikwidować obowiązujące obecnie ograniczenie, uniemożliwiające pełnienie funkcji kierownika apteki po 70 roku życia 82 osoby głosowały za przyjęciem wniosku, 9 osób wstrzymało się od głosu; - czwarty wniosek dotyczył propozycji, aby członkowie Komisji ds. Lokalu Izby byli z Warszawy i nie uczestniczyli w pracach innych Komisji Rady. Za wnioskiem głosowało 63 osoby, 16 osób było przeciwko, 12 osób wstrzymało się od głosowania. Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie podziękowała wszystkim uczestnikom za punktualne przybycie i aktywny udział w obradach Zjazdu, Panu mgr farm. Leszkowi Drogowskiemu za sprawne, wręcz perfekcyjne prowadzenie obrad. Gościom wyraziła wdzięczność za udział w Zjeździe i bardzo dla nas istotne wystąpienia. Delegatom życzyła, żeby uchwały i inne ustalenia powzięte na Zjeździe udało się w terminie zrealizować i żeby za rok okazało się, że pomysły były właściwe, zaś uczestnikom rozpoczynającego się o godzinie w Pałacu w Jabłonnie Balu Aptekarzy, pierwszym organizowanym od kilkudziesięciu lat w tej formie balu, udanej zabawy. Na tym obrady zakończono. opr. Maria Głowniak 14 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

19 W i e ś c i z z a p i e r w s z e g o s t o ł u Interakcje leków. Leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Skuteczność leczenia hipotensyjnego w Polsce wynosi 9% stawia to nas na końcu rzędu państw europejskich w wykrywalności i leczeniu chorób krążenia. -- Przyczyny tego należy się doszukiwać się w: -- późnym stadium wykrywalności choroby nadciśnieniowej, -- małej skuteczności terapii w leczeniu chorób serca i naczyń, -- nieprawidłowym doborze leków, -- niewłaściwym dawkowaniu leków. Taki stan rzeczy prowadzi często do interakcji pomiędzy lekami hipotensyjnymi oraz innymi lekami przypisywanymi pacjentowi w chorobach współistniejących. Należy jednak pamiętać, że stosowanie dwóch lub większej ilości leków, które mogą wchodzić ze sobą w interakcję, w końcowym efekcie może nie pogorszyć znacząco kontroli ciśnienia u pacjenta liczy się efekt końcowy skuteczności terapii. Niemniej interakcja pomiędzy lekami może być niekorzystna, a nawet groźna dla zdrowia pacjenta, gdyż może być przyczyną udaru mózgu, zawału serca, niewydolności krążenia, szoku anafilaktycznego, a nawet śmierci pacjenta. Natomiast przy stosowaniu monoterapii reakcja hipotensyjna jest stosunkowo niewielka i wynosi 7-8 mm Hg przy ciśnieniu skurczowym oraz 4-8 Hg przy ciśnieniu rozkurczowym. Należy również pamiętać, że w większości leków hipotensyjnych zwiększenie ich dawki nie wpływa znacząco na przebieg terapii, zwiększa natomiast ryzyko działań niepożądanych. W leczeniu hipotensyjnym nie należy łączyć leków moczopędnych z antagonistami wapnia, gdyż skuteczność antagonistów wapnia jest lepsza u chorych przewodnionych. W farmakoterapii nadciśnienia tętniczego wykorzystujemy wiele grup leków. LEKI MOCZOPĘDNE stanowią jedną z grup leków stosowanych w niewydolności krążenia, są jednak często nadużywane szczególnie przez osoby starsze. Stosowanie odpowiedniej diety, trzymanie kończyn dolnych w podwyższeniu podczas spoczynku, noszenie uciskowych pończoch oraz stosowanie aktywnego ruchu może skutecznie zastąpić diuretyki lub obniżyć przypisywaną dawkę leku. a) indapamidy (APO-INDAP, DIURESIN, INDEPEN, INDAPSAN, INDAPRES, INDIX SR, TERTENSIF SR) Jest to grupa leków moczopędnych zwiększająca poziom litu w surowicy krwi poprzez zmniejszenie jego wydzielania przez nerki. Może to powodować hipoglikemię polekową. Biuletyn Informacyjny nr 1/

20 Niewskazane jest stosowanie indapamidu: -- z lekami przeczyszczającymi może wystąpić arytmia serca, -- z lekami przeciwdepresyjnymi i neuroleptykami oraz baklofenem występuje ryzyko hipotensji, -- z kortykosterydami, które podane ogólnie, znacznie zmniejszają moczopędne działanie indapamidu. b) spiranolakton (SPIRONOL, VERSOPIRON) Leki z tej grupy należą do diuretyków oszczędzających potas. Są antagonistami aldosteronu, zwiększającymi wydzielanie sodu, a oszczędzającymi wydalanie potasu. Diuretyki z tej grupy najczęściej łączy się z diuretykami pętlowymi lub tiazydami. Natomiast stosowanie spiranolaktonu: -- z inhibitaromi konwertazy angiotensynowej zwiększa ryzyko hiperglikemii, -- z digoxyną zwiększa stężenie jej w surowicy krwi, -- z norepinofiną znacznie zmniejsza jej reakcję naczyniową. c) furosemid (FUROSEMIDUM) d) torsemid (TRIFOS) Należą do diuretyków pętlowych hamują wchłanianie zwrotne sodu i potasu w części wstępnej nefronu (Pętla Henlego) kanalika nerkowego. Jako silne diuretyki są stosowane w leczeniu ostrej niewydolności lewokomorowej (obrzęk płuc) Stosując je w terapii należy zwrócić uwagę na interakcje: -- z aminoglikozydami, cefalosporynami III generacji, NLPZ (niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi) powodują ototoksyczność, neurotoksyczność, -- z glikosterydami, lekami sympatykomimetycznymi oraz z reboksyną zwiększa ryzyko hipoglikemii, -- podanie Furosemidu u chorych leczonych inhibitorami konwertazy angiotensynowej (ACEI) może spowodować ostrą hipotensję jako efekt pierwszej dawki u chorych z niewydolnością krążenia, -- zastosowane z karbamazepiną mogą wywołać hiponatremię, -- stosowanie z metforoniną zwiększa ryzyko kwasicy metabolicznej, -- niekorzystne jest również stosowanie diuretyków pętlowych u chorych leczonych na cukrzycę oraz choroby niedokrwienne serca, -- NLPZ zmniejszają znacząco działanie moczopędnych diuretyków pętlowych, -- łączenie diuretyków pętlowych z NLPZ, inhibitorami konwertazy angiotensynowej zwiększa ryzyko wystąpienia nefrotoksyczności. e) chlortalidon (HYGROTON, URANIL) Należą do diuretyków tiazydowych o umiarkowanej mocy hamującej wchłanianie zwrotne sodu i potasu. W leczeniu nadciśnienia jedna poranna dawka bywa często wystarczająca jako jedyne leczenie. Stosowanie diety przy terapii tą grupą diuretyków nie wymaga uzupełniania potasu oraz zapobiega zaburzeniom gospodarki glukozy, lipidów i kwasu moczowego, które mogą wystąpić przy stosowaniu większych dawek tego diuretyku w przewlekłej niewydolności serca. 16 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

21 Należy natomiast zwrócić uwagę na interakcje: -- z NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne), które zmniejszają moczopędne działanie chlortalidonu, -- leki cholinolityczne oraz cholestyramina i kolestipol zmniejszają biodostępność chlorotalidonu z przewodu pokarmowego, gdyż hamują perystolaktykę jelit, -- chlortolidon u chorych leczonych cyklosporyną powoduje wystąpienie hiperurykemii. Diuretyki powodują bardzo silnie zaburzenie równowagi w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu (homeostazę). Długotrwałe ich stosowanie może przyczynić się do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej prowadzi do utraty lub nagromadzenia w organizmie ważnych pierwiastków: sodu, potasu, magnezu, wapnia oraz cynku. Leki te mogą nasilać wydalanie witamin z grupy B i powodować zaburzenie metabolizmu węglowodorów, lipidów, i tak: -- diuretyki tiazydowe i pętlowe oszczędzają potas; w związku z powyższym podczas kuracji należy ograniczyć spożycie produktów bogatych w potas (ziemniaków, pomidorów, owoców cytrusowych), -- diuretyki tiazydowe i pętlowe stosowane przez dłuższy okres są często przyczyną niedoboru magnezu hipomagnezji; dotyczy to głównie osób starszych przyjmujących leki moczopędne przy niewydolności mięśnia sercowego; najmniejszy wpływ na gospodarkę magnezową wykazuje Spironoloktan a największe Furosemid; szybko poprawiają stan pacjenta suplementy diety zawierające sole magnezu lub spożycie 4 bananów, -- diuretyki pętlowe zwiększają wydalanie wapnia, powodując hiperkalcemię (osłabienie mięśni, zmęczenie, brak apetytu, wymioty); stężenie wapnia wraca po odstawieniu leku, -- diuretyki tiazydowe nasilają zwrotne wchłanianie wapnia, wzrasta jego stężenie w osoczu krwi; wpływa to pozytywnie na stan kości terapia trwająca dłużej niż 1 rok zmniejsza ryzyko złamania kończyn i biodra nawet o 50% efekt ten znika po 4 miesiącach od odstawienia leku, -- niekorzystny wpływ diuretyków a w szczególności FUROSEMIDU stosowanego w długotrwałej terapii powoduje niedobór Vit. B1 (taniny), szczególnie dotyczy to ludzi starszych, -- nietolerancję glukozy wywołują częściej diuretyki tiazydowe niż pętlowe; stwierdzono, że wyższe dawki diuretyków nasilają rozwój hiperglikemii, -- generalnie wpływają w sposób istotny na gospodarkę węglowodorową zarówno u ludzi zdrowych jak i chorych. ciąg dalszy nastąpi dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz Zakład Farmacji Stosowanej Wydział Farmaceutyczny WUM Biuletyn Informacyjny nr 1/

22 Codeinum phosphoricum jak to jest z tą kodeiną? Na jakich receptach można wypisywać kodeinę i jak te recepty realizować oraz ewidencjonować w aptece? Kodeina w zależności od preparatu w jakim występuje, zaliczana jest do grupy ryzyka powstania uzależnienia II-N lub III-N. Kodeina w grupie III-N, to preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej. Preparaty te nie są ewidencjonowane i wydawane z apteki bez recepty. Kodeina w grupie II-N, to tabletki z kodeiną zarejestrowane w Polsce jako preparat Codeine 0,02 g (opakowania po 10 lub 100 tabl.). Preparat ten posiada kategorię dostępności Rpw, czyli musi być wypisywany na tzw. różowe recepty. Kodeina w grupie II-N to także kodeina w substancji do receptury (kodeiny fosforan) w preparacie Codeine (opakowania 1, 5, 10, 15, 25, 50 lub 100 g), jednak jako substancja do receptury nie posiada określonej kategorii dostępności (np. jak Kodeina w tabletkach Rpw), powinna więc być wypisywana na zwykłych receptach. Z powyższego wynika fakt, że kodeina w tabletkach musi być wypisywana na receptach Rpw (różowych), zaś kodeina do leków recepturowych powinna być przepisywana na zwykłych receptach, a niektóre preparaty zawierające kodeinę są wydawane z apteki bez recepty. Należy jeszcze zwrócić uwagę na rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (DU ), które z kolei określa sposób ewidencjonowania i przepisywania mi. kodeiny. Preparaty z kodeiną posiadające grupę III-N są lekami OTC i nie muszą być ewidencjonowane. Preparaty z kodeiną posiadające grupę II-N (tabletki i substancja do receptury) muszą być ewidencjonowana tak, jak wszystkie preparaty posiadające tę grupę oraz grupy III-P i IV-P, czyli można je ewidencjonować komputerowo, z koniecznością robienia comiesięcznych wydruków, uwzględniając zapisy rozporządzenia: Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających: 1) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania; 18 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

23 2) stan magazynowy na początku danego miesiąca; 3) łączny przychód w ciągu danego miesiąca, z podaniem ilości preparatu; 4) łączny rozchód w ciągu danego miesiąca, z podaniem ilości preparatu i ilości recept lub zapotrzebowań; 5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca. 8. Ewidencja, o której mowa w ust. 7, może być prowadzona w formie elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu komputerowego gwarantującego, iż żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty zapisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem i danymi osoby dokonującej korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji. W takim przypadku należy zachować zakres danych zgodny z układem ewidencji oraz dokonywać, raz w miesiącu, wydruku prowadzonego zestawienia. Podpisane przez kierownika apteki wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu. 9. Prowadzenie ewidencji, o których mowa w ust. 1, należy do obowiązków kierownika apteki. 10. Kierownik apteki może upoważnić do prowadzenia ewidencji zatrudnionego w aptece farmaceutę posiadającego co najmniej 2-letni staż pracy w aptece. Farmaceuta ten musi wyrazić pisemnie zgodę na przejęcie obowiązków. 11. Kierownik apteki na czas nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą może wyznaczyć farmaceutę upoważnionego do prowadzenia ewidencji. Farmaceuta ten musi spełniać wymagania przewidziane dla osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji oraz wyrazić pisemnie zgodę na przejęcie obowiązków. Pozostają jeszcze szczegóły dotyczące recept: -- ilość kodeiny, tak jak innych II-N, powinna być zapisana także słownie; -- recepty z kodeiną (zarówno białe jak i różowe) nie muszą być specjalnie przechowywane, np. razem z pozostałymi receptami różowymi, aczkolwiek nie będzie błędem jak recepty różowe z kodeina będą razem z pozostałymi różowymi receptami. Stanisław Piechula Biuletyn Informacyjny nr 1/

24 Komisja Kierowników Aptek Ogólnodostępnych ustaliła tryb składania dokumentów dotyczących udzielenie rękojmi. 1. Komplet wymaganych dokumentów powinien być dostarczony do środy każdego tygodnia, w terminie minimum 14 dni przed planowanym objęciem stanowiska. 2. Osoba ubiegająca się o rękojmię powinna brać pod uwagę możliwość osobistego spotkania z Komisją w najbliższy wtorek po złożeniu kompletu dokumentów. 3. Złożenie niekompletnych dokumentów skutkuje przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosku przez Komisję. 4. Trzykrotne błędne lub niekompletne złożenie wniosku skutkuje podstawą do odmowy udzielenia rękojmii, z powodu oczywistej nieznajomości przepisów obowiązujących kierownika. 5. Komisja rozpatruje wnioski dotyczące wyłącznie członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Wykaz składanych dokumentów, stanowiących komplet: 1) Wniosek pracodawcy zgodnie z obowiązującym wzoremo udzielenie rękojmii nowemu kierownikowi w orginale (odpowiedni wzór do pobrania ze strony internetowej: zakładka biblioteka ). 2) Załączniki do wniosku: a) oświadczenie kandydata na kierownika o decyzji podjęcia się sprawowania wyżej wymienionej funkcji w orginale, b) oświadczenie ustępującego kierownika o rezygnacji z funkcji (w przypadku wniosku dotyczącego zmiany na stanowisku kierownika), c) poświadczenie opłaty składek członkowskich. d) poświadczenie zakończenia okresu edukacyjnego kserokopia III części karty ciągłego szkolenia pn. ZALICZENIE SZKOLENIA CIAGŁEGO z potwierdzeniem uzyskania 100 punktów edukacyjnych lub poświadczenie udzielonej zgody na przedłużenie okresu edukacyjnego, e) kserokopia dyplomu, f) kserokopia dyplomu specjalizacji (w przypadku jej posiadania), g) kserokopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza) strona pierwsza i strona potwierdzająca przynależność do izby, h) kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy w aptece -świadectwa pracy, i) umowa z aktualnego miejsca pracy, j) zezwolenie WIIF lub wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki (w przyp. właścicieli lub wspołwłaścicieli apteki). 20 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

25 Złożenie niekompletnych dokumentów i w nieodpowiednim terminie spowoduje przedłużenie czasu rozpatrywania wniosku o rękojmię i uniemożliwi rozpoczęcie pełnienia funkcji w przewidywanym terminie. Apteka nie może funkcjonować ani jednego dnia bez zatrudnionego w niej kierownika. W przypadku rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy z dotychczasowym kierownikiem apteki, apteka nie ma prawnej możliwości funkcjonowania przez 30 dni, jak to jest w przypadku nieobecności kierownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Umowa o pracę z kierownikiem musi być zawarta na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy. Podanie adresu mailowego kandydatów na stanowisko kierownika usprawni przepływ informacji i przyspieszy pracę komisji. Głos w dyskusji Katowice, Szanowni Państwo Przy kolejnych pomysłach i problemach ze środkami pomocniczymi już nie wytrzymałem i postanowiłem w swej bezsilności przynajmniej przelać na papier swoje odczucia, które Państwu załączam i proszę o publikację lub podjęcie tematu. Z uszanowaniem: Prezes Rady ŚIA dr farm. Stanisław Piechula kom Biuletyn Informacyjny nr 1/

26 Tajemnica poliszynela czyli największy mechanizm oszczędności w systemie ochrony zdrowia! Obserwując ochronę zdrowia w Polsce oczami pacjenta, częściej aptekarza lub jednego z prezesów aptekarzy, nękanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także radnego i członka komisji zdrowia powiatu mikołowskiego, postanowiłem musnąć fragment największego mechanizmu oszczędności w tym systemie. Jestem przekonany, że rozumieją to wszyscy decydenci, zajmujący się zdrowiem Polaków, a nieświadomi pacjenci doświadczają go na co dzień, ja zaś zastanawiam się, na ile jest on planowany, stymulowany, ewentualnie utrzymywany, a na ile to tylko problem nieudolności i złego zarządzania funduszami. Największe oszczędności w ochronie zdrowia to oszczędności wynikające z niewykonywania świadczeń dla osób ubezpieczonych lub niepłacenia, ewentualnie odbierania pieniędzy za wykonane świadczenia czy wydawane leki, sprzęt medyczny, środki pomocnicze, itd. Znamy to wszyscy jako pacjenci, lekarze, farmaceuci, czy osoby sprzedające sprzęt medyczny i środki pomocnicze ubezpieczonym. Wybrawszy się niedawno do ortopedy z bolącym kolanem, dowiedziałem się, że mogą mnie zarejestrować za trzy tygodnie. Podziękowałem i skorzystałem z pełnopłatnej wizyty w prywatnym gabinecie, bez kolejki, u tego samego lekarza. Mój stomatolog też przyjmuje tylko pełnopłatnie, gdyż NFZ zniechęcił go biurokracją do współpracy za jałmużnę, jaką dopłaca ubezpieczonym do wizyt. Prywatnie robiłem drogi rezonans kręgosłupa, gdyż nie mogłem czekać trzy miesiące na badanie refundowane przez NFZ. Ile zaoszczędził NFZ? Pomnóżmy to razy ilość takich przypadków w całej Polsce. Skrajnym przykładem, który nie może zakrawać na nieumyślne działania, jest nakręcanie utrudnień i biurokracji NFZ-tu w zakresie zaopatrywania pacjentów w materiały medyczne i środki pomocnicze! Gubią się w tym już nawet pracownicy NFZ-tu, tonący w tonach papieru z umowami i załącznikami, które nikomu i do niczego nie są potrzebne. Tu należy się złoty medal za stymulowanie oszczędności tym, którzy wymyślili i doprowadzają do absurdu system zawierania umów i rozliczania ich realizacji. Proszę sobie wyobrazić, że na około 1200 wszystkich śląskich aptek, które prowadziły jeszcze kilka lat temu środki pomocnicze (pieluchomajtki, podkłady, itp. podstawowe środki) pozostało jeszcze około 300 placówek, przeklinających ten system i myślących o rezygnacji przy każdym kolejnym pomyśle NFZ-tu, wprowadzającym kolejne utrudnienia i komplikacje. Gdybyśmy zebrali informacje o zaoszczędzonych pieniądzach na pacjentach, którzy przez biurokrację zrezygnowali z refundowanego sprzętu medycznego i środków pomocniczych, a do tego dodali nieodebrane lub niewypłacone pieniądze, należące się placówkom prowadzącym sprzedaż, to mielibyśmy bardzo znaczącą sumkę! 22 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r.

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, dn. 15.12.2010 r. Wydział Farmaceutyczny 02-097, ul. Banacha 1 (tel./fax 57-20-974) Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r. LexPolonica nr 68477. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2006.169.1216 (R) Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. Dz.U.2006.169.1216 2011.02.13 zm. Dz.U.2011.10.55 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r.

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r.

Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r. Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r. Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r., t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Ewa Kopacz Minister Zdrowia

Sz. P. Ewa Kopacz Minister Zdrowia Nasz znak: SIAKat-0133-2011 Katowice 2011-05-10 Szanowna Pani Minister Sz. P. Ewa Kopacz Minister Zdrowia Z wielkim zaskoczeniem przeczytałem informację Podsekretarza Stanu Adam Fronczak skierowaną do

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 03.07.2017 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia.

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. (Dziennik Ustaw z 2003 roku nr 132, poz.1238)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad działania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu rękojmi naleŝytego prowadzenia apteki przez

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Ubezpieczonego

Przewodnik Ubezpieczonego Przewodnik Ubezpieczonego I. Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus 1. Czym jest Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus? Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i następstwa nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0087-2009 Katowice 2009-04-15 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Szanowna Pani Minister, Centrala NFZ przesłała izbom aptekarskim do wiadomości niesamowitą interpretację prawną Wiceministra

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium. 1 PROTOKÓŁ z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 15 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 477 opublikowane zostało

Bardziej szczegółowo

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój.

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Nastrój urlopowo-letni, ale nie w sensie poruszanych problemów i omawianych tematów. Od lewej uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania.

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. ... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. Nasz znak: SIAKat-0432-2014 Katowice 2014-06-12 Szanowna Pani Dyrektor Serdecznie dziękuję za odpowiedź

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KSZTAŁCENIA ROZPOCZĘTEGO OD DNIA 23 LISTOPADA 2016 r. - Tekst jednolity - stan na dzień 22 listopada 2016 r.

DOTYCZY KSZTAŁCENIA ROZPOCZĘTEGO OD DNIA 23 LISTOPADA 2016 r. - Tekst jednolity - stan na dzień 22 listopada 2016 r. DOTYCZY KSZTAŁCENIA ROZPOCZĘTEGO OD DNIA 23 LISTOPADA 2016 r. - Tekst jednolity - stan na dzień 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 862/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Nasz znak: SIAKat-025-2006 Katowice 2007-03-15 Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustaliliśmy zasady opiniowania kandydatów na

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r.

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Kwiaty i życzenia od mgr farm. Aliny Fornal. Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem. Delegaci XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane.

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane. Śląska Izba Aptekarska, 40-637 Katowice ul. Kryniczna 15 tel.: +48 (32) 6089760, fax: 48 (32) 6089769, kom. 668220354, email: katowice@oia.pl www.katowice.oia.pl Sz.P. Agnieszka Pachciarz Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Bardziej szczegółowo

2009r. 1100 (+20) Przemyski

2009r. 1100 (+20) Przemyski Sprawozdanie z działalności PORA między XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORA za okres 16.04.2009r -15.04.2010 r Rzeszów 2010 Cel zjazdu przyjęcie sprawozdania organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2002 r.) Na podstawie art. 96 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I N F O R M A T O R

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I N F O R M A T O R Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I N F O R M A T O R o szkoleniu ciągłym w 2014 roku Poznań 2014 Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216

Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 Przerobił mgr farm. Konrad Okurowski, OIA Olsztyn. Dz.U.06.169.1216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r.

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Reprezentacyjny salon na I p. Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczystość. Wykład inauguracyjny pt.:

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat Katowice

Nasz znak: SIAKat Katowice Nasz znak: SIAKat-0309-2008 Katowice 2008-11-03 Prezes UOKiK dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Skarga na monopolistyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA!

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA! Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz PILNA INTERWENCJA! Szanowna Pani Minister Proszę o pilną interwencję w sprawie leku Clexane firmy Sanofi aventis, która

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA(1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wzajemne oddziaływanie substancji leczniczych, suplementów diety i pożywienia może decydować o skuteczności i bezpieczeństwie terapii. Nawet przyprawy kuchenne mogą w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136 I. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2004 rok Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2004 Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji

UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji Załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr /2004 z dnia... UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji zawarta w. w dniu... roku,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44. ogłasza nabór na następujące stanowiska:

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44. ogłasza nabór na następujące stanowiska: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44 ogłasza nabór na następujące stanowiska: 1. Pielęgniarki do pracy w oddziałach szpitalnych izba przyjęć, wewnętrzny, chirurgiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 11 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 marca 2017r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA!

Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW UWAGA! Jak założyć Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy WZORY DOKUMENTÓW ZESTAWIENIE ZAWIERA WZORY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1. Program Zebrania założycielskiego Oddziału Terenowego OZZL

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. Druk nr 178 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ oraz

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW Zespół Opiniowania Aktów Prawnych Nadzór: Teresa Dobrzańska - Pielichowska RECEPTY 2013 Przygotował Tomasz Zieliński we współpracy z Markiem Sobolewskim LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA 1. Uchwała nr V/1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NRA ws. ustalenia liczby wiceprezesów NRA oraz niefunkcyjnych członków Prezydium NRA. 2. Uchwała nr V/2/2008 z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/101 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu XXIV ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 15 marca 2012r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik do zarządzenia Nr 120.59.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OCI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator Konferencji Organizatorem Regionalnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zebrania ogólnego (sprawozdawczo wyborczego)

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Toruń / Łódź dnia 18.10.2011r TF/18/10/11/GW Szanowni Państwo! "Gazeta Wrocławska" ul. św. Antoniego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych sprawozdanych przez apteki do systemu informatycznego NFZ 1 Zasady refundacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KATOWICACH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KATOWICACH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KATOWICACH Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

1) warunki prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, zwanych dalej "produktami leczniczymi";

1) warunki prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, zwanych dalej produktami leczniczymi; Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza 2) Na podstawie art. 68 ust. 3a ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić aptekę internetową? Obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Jak prowadzić aptekę internetową? Obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Jak prowadzić aptekę internetową? Obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk 1 Prowadzenie apteki internetowej wiąże się z różnymi konsekwencjami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1960 rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

w tym Apteki ogólnodostępne

w tym Apteki ogólnodostępne II. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2006 roku Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2006r. Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH DLA FARMACEUTÓW PROWADZONYCH PRZEZ OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Organizator Konferencji Organizatorem Regionalnych Konferencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo