BIULETYN INFORMACYJNY. Nr 1/2009 (22) ISSN Wydawnictwo bezp³atne. Apteka na ulicy Nowy Œwiat 18/20 w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. Nr 1/2009 (22) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezp³atne. Apteka na ulicy Nowy Œwiat 18/20 w Warszawie"

Transkrypt

1 OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA W WARSZAWIE BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2009 (22) ISSN Wydawnictwo bezp³atne Apteka na ulicy Nowy Œwiat 18/20 w Warszawie Okrêgowa Izba Aptekarska w Warszawie

2 OKRÊGOWA IZBA APTEKARSKA W WARSZAWIE ul. D³uga 16, Warszawa , , Fax: Biuro Izby czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz , w czwartki do Biuro Delegatury Izby w Radomiu, ul. Kiliñskiego 15/17, Radom, tel./fax: (0-48) , czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Dy ury cz³onków prezydium OIA w Warszawie Prezes Okrêgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Alina Fornal wtorek , czwartek Z-cy Prezesa : - dr n. farm. W³odzimierz Hudemowicz - poniedzia³ek mgr farm. Micha³ Dera - œroda (z wyj¹tkiem ostatniej œrody miesi¹ca) Sekretarz mgr farm. Maria G³owniak - œroda Cz³onkowie Komisji Aptek Ogólnodostêpnych œroda Radca prawny mgr Sylwester Majewski, czwartki w godz (II p.,p.204)!!!!!! Miesiêczna sk³adka cz³onków Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wynosi: 120,00 z³ - w³aœciciel lub wspó³w³aœciciel apteki oraz hurtowni bêd¹cy jedynym wspólnikiem -farmaceut¹ w spó³ce prowadz¹cej aptekê lub hurtowniê, 70,00 z³ - farmaceuta bêd¹cy wspólnikiem w spó³ce prowadz¹cej aptekê lub hurtowniê z udzia³em dwóch lub wiêcej farmaceutów, 60,00 z³ - kierownik apteki ogólnodostêpnej lub hurtowni farmaceutycznej, 40,00 z³ - kierownik apteki szpitalnej lub zak³adowej, 10,00 z³ - farmaceuta w trakcie urlopu wychowawczego, niepracuj¹cy w tym czasie zawodowo 20,00 z³ - pozostali farmaceuci. W przypadku zbiegu kilku tytu³ów do op³acenia sk³adek obowi¹zuje sk³adka w najwy szej wysokoœci Uwaga!! Zmiana numeru konta Konto bankowe: Bank Pekao S.A. XI Oddzia³ w Warszawie Dy ury doradztwa podatkowego (specjalistów ze Spó³ki Doradztwa Podatkowego Dziesiêcina" Sp. z o.o.) odbywaj¹ siê w ka dy 2 i 4 czwartek miesi¹ca. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zg³oszenia telefoniczne. W pierwszym pó³roczu 2009 r. bêd¹ to terminy: 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca. Uwaga!! zmiana terminów dy urów Dy ury konsultanta ds. farmaceutycznych, mgr farm. Anny P³awskiej, pe³nione s¹ w godzinach we wtorki i czwartki. W trakcie dy uru udzielane s¹ informacje dotycz¹ce realizacji recept i innych problemów zwi¹zanych z bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ aptek. Informacje udzielane s¹ równie telefonicznie: ,

3

4 Terminy zebrañ aptekarzy 1. Zebrania kierowników aptek ogólnodostêpnych: Uwaga!! nowe miejsce zebrañ zebrania odbywaj¹ siê w Sali Konferencyjnej w budynku Centrum Olimpijskiego PKOL (parter), ul. Wybrze e Gdyñskie 4 w godzinach: czwartek 30 kwietnia czwartek 21 maja czwartek 18 czerwca Zebranie w³aœcicieli aptek, cz³onków OIA w Warszawie: Uwaga!! Organizacja tych zebrañ jest chwilowo zawieszona. o nowym miejscu, datach i godzinach zebrañ zainteresowani bêd¹ zawiadamiani odrêbn¹ informacj¹. 3. Zebrania kierowników i pracowników aptek szpitalnych i zak³adowych. - czwartek 14 maja czwartek 18 czerwca 2009 (zebrania odbywaj¹ siê w sali Klubowej - budynek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ul. D³uga 16, Budynek B, parter, o godzinie 15.30) 4. Zebrania w³aœcicieli, kierowników i pracowników hurtowni farmaceutycznych: - czwartek 23 kwietnia w maju zebranie nie odbêdzie siê, ze wzglêdu na organizowan¹ w Sopocie, w dniach maja 2009 r., VII Sesjê Szkoleniow¹ Komisji Hurtowni Farmaceutycznych. - w czerwcu zebranie nie odbêdzie siê, ze wzglêdu na planowane w dniu 21 czerwca 2009 r., w godz , szkolenie. (o powy szych przedsiêwziêciach hurtownie zostan¹ poinformowane oddzielnym, szczegó³owym pismem) (zebrania odbywaj¹ siê w sali im. Prof. B. Koskowskiego - budynek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ul. D³uga 16, Budynek B, I piêtro, o godzinie 15.00)

5 Spis treści Od Prezesa... 2 Apteka z okładki... 5 Kursy ciągłego szkolenia farmaceutów (kwiecień czerwiec 2009 r.)... 6 Możliwości internetowego zdobywania tzw. twardych punktów edukacyjnych 9 Sprawozdanie z XX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy OIA w Warszawie Wieści zza pierwszego stołu Interakcje leków Włodzimierz Hudemowicz Codeinum phosphoricum jak to jest z tą kodeiną? Stanisław Piechula Tryb składania dokumentów dotyczących udzielenia rękojmi kandydatom na stanowisko kierownika apteki Głos w dyskusji... Stanisław Piechula Paragraf bez recepty redaguje Sylwester Majewski Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009 r Wyeliminowanie obowiązkowego przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne Skutki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową (spółkę komandytową lub jawną) w zakresie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Staż pracy w zawodzie farmaceuty wykonywanej za granicą Nowe przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność objętą regulacją ustawy Prawo farmaceutyczne Wokół 9 Noworocznego Koncertu Charytatywnego Wspomnienia z koncertu reminiscencje po koncercie Karolina Nowak Garść refleksji i opinii Aptekarze w mundurach Leopold Skulski pro memoria Jolanta Radecka Jak ongiś studiowano Maria Głowniak Niezwykła historia niepokornego farmaceuty Izba informuje Nominacje, wybory Niedziela 21 czerwca 2009 r. w Kawęczynie XVIII Sympozjum Historii Farmacji PTF Komunikat nr 1 w spr. V Sesji Szkoleniowej Aptekarzy w Krynicy Zdroju Posiedzenia referatowe PTF i OIA w I półroczu 2009 r Z żałobnej karty Okienko poetyckie (z wierszem uciesznym) Anna Kowalska Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 1

6 Od Prezesa... Ani się obejrzeliśmy, gdy przyszedł Nowy Rok... i staliśmy się bogatsi, ale niestety o rok. Okres świąteczno-noworoczny upłynął spokojniej niż myślałam, bowiem zapowiadane najpierw od grudnia, później zaś od 1 stycznia zmiany list refundacyjnych, limitów i cen, nie nastąpiły. Mogliśmy zatem świętować i witać rok 2009 bez gorączki wprowadzanych zmian. A w Izbie tuż po Nowym Roku wzięliśmy się chcąc, nie chcąc ostro do pracy. Początek roku jest dla nas zawsze trudny i pracowity. Mamy już za sobą duże jedne z najważniejszych przedsięwzięcia do realizacji w tym roku. Przede wszystkim tradycyjnie organizowany (po raz dziewiąty) Charytatywny Koncert Noworoczny. Stał się on w tej edycji imprezą gigantyczną, organizowaną w Sali Kongresowej PKiN dla ponad 2000 widzów, z udziałem budapeszteńskiej Orkiestry Rajkó i solistów. Ponadto doroczny (bo tak stanowi ustawa) Okręgowy Zjazd Aptekarzy, a także zorganizowany w ogólnie dostępnej formie Bal Aptekarzy. Zyskały one pozytywne oceny. Ja również jestem zdania, że przygotowano je tak, jak należy. I na tym stwierdzeniu, w wyrażaniu swych opinii, pragnę poprzestać. Nigdy bowiem nie czuję się dobrze, gdy mam oceniać bezpośrednie działania Izby i Rady niech robią to inni. Mam nadzieję, że powodzenie tych pierwszych, tegorocznych przedsięwzięć to dobry prognostyk na najbliższe miesiące, bo jak mówią: najważniejszy w każdej sprawie jest początek. Również za nami, a przynajmniej dla większości z nas, pierwszy okres edukacyjny ciągłych szkoleń farmaceutów. Gdy przebijałam się przez sterty Kart ciągłego szkolenia, przedstawionych do zaliczenia tego okresu, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób go podsumować. Nakrzyczałam już w ostatnim numerze Biuletynu na spóźnialskich, więc w bieżącym chciałabym podziękować tym Koleżankom i Kolegom, którzy poważnie podeszli do jednego z naszych ważnych obowiązków zawodowych. Wypełnili go, tak jak winno się go wypełnić zakończyli pierwszy okres dydaktyczny. Nie myślę jednak mnożyć zachwytów czy nagan na ten temat i najchętniej podsumowałabym to słowami: po prostu robiliśmy to, co do nas należało i... róbmy to nadal, ale już wszyscy i w terminie. Izba wraz ze Studium Kształcenia Podyplomowego dołoży starań, aby szkolenia były jeszcze ciekawsze. A przed nami jeszcze dużo pracy. W marcu rozpoczęliśmy, cyklem dwudniowych szkoleń, drugi okres edukacyjny. Przygotowujemy także uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty dla blisko dwustuosobowej grupy tegorocznych absolwentów, którzy niebawem dołączą do nas. Sygnalizuję również biuletynowe nowości. Ą są nimi: rubryka Farmaceuci w mundurach oraz, planowane na cały 2009 rok, prezentowanie na kolejnych okładkach pięknych, nastrojowych wnętrz aptek, oczywiście działających na terenie naszej Izby. W chwili, gdy będziecie Państwo czytać nasz Biuletyn, pewnie będą już wprowadzone nowe listy i mam nadzieję, że odbędzie się to w trybie mniej nerwowym. Może! Dzieliłam się kiedyś z Państwem swoimi refleksjami na tematy historyczne. Nadal uważam, że warto ukazywać tradycję zawodu farmaceuty. Przedstawiać sylwetki naszych co znaczniejszych poprzedników, rodzinne tradycje aptekarskie i ciekawe niegdysiejsze wydarzenia. Chyba są to sprawy istotne. A przy tym, nikt za nas tego nie zrobi. Ten numer Biuletynu przynosi sporą garść urokliwych wspomnień. Mówiąc o tym, równocześnie apeluję niech tego typu materiały nie tkwią w domowych archiwach, nieznane nikomu poza kręgiem rodzinnym. 2 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

7 Szczególną uwagę Państwa chciałabym też zwrócić na rubrykę Wieści zza pierwszego stołu, bowiem w bieżącym materiale w niej zawartym, Komisja Aptek Ogólnodostępnych ORA przedstawia swój nowy, poszerzony skład oraz co niezwykle ważne dla kandydatów na kierowników aptek tryb w jakim rozpatrywane będą wnioski dotyczące wydawania rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki. Po raz kolejny zwracam się również z ogromną prośbą o uzupełnienie adresów poczty elektronicznej w naszej izbowej bazie danych. Ułatwia to kontakt z członkami samorządu, a w niedalekiej przyszłości tylko w tej formie będą przekazywane ważne komunikaty, większość dokumentów i informacje m. in. o szkoleniach, imprezach itp. Docierają do mnie i redakcji różnorakie opinie na temat Biuletynu. Drodzy PT Czytelnicy! Aby opinie te mogły kierunkować nasze działania zgodnie z oczekiwaniami, proszę Was o artykułowanie wniosków i sugestii w tym zakresie. Najlepiej w formie konkretnych propozycji, a jeszcze lepiej, gdy w ślad za propozycjami tematów, spraw i problemów do poruszenia, otrzymamy pisemne relacje, spostrzeżenia czy refleksje ich dotyczące. Zachęcam do współpracy. Idzie wiosna, życzę Kolegom i Koleżankom wiosennego samopoczucia lekkości, radości z życia, jasności dzień mamy coraz dłuższy. Przy tym dedykuję wszystkim dowcipny i bardzo życiowy aforyzm pióra znanego francuskiego komediopisarza Marcela Acharda: Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie trzeba wstawać w dobrym humorze..., a i żyć z tym łatwiej. Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 3

8 4 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

9 Apteka z okładki... W ślad za zdjęciem zabytkowego, neogotyckiego wnętrza apteki przy ul. Nowy Świat 18/20 na okładce Biuletynu zamieszczamy informacje dotyczące tej apteki. Apteka istnieje nieprzerwanie w tym samym miejscu od ponad stu pięćdziesięciu lat. Sprawa to niezwykła, jak na Warszawę, miasto zniszczone w dziewięćdziesięciu procentach w czasie II Wojny Światowej, a głównie podczas Powstania Warszawskiego. Usytuowana w oficynie pałacu Branickich, na rogu ulic Nowy Świat i Smolnej jest najstarszą zachowaną apteką w Warszawie. W 1840 roku, zgodnie z projektem Henryka Marconiego, istniejący pałac został przebudowany, zaś w jednej z oficyn urządzono aptekę, która funkcjonuje do dziś. Znana jest wszystkim warszawiakom i odwiedzającym Warszawę. Zachowało się w niej piękne neogotyckie wnętrze, dodające aptece klimatu powagi i dostojeństwa. Na obudowie stołu ekspedycyjnego znajdują się unikatowe płaskorzeźby przedstawiające Asklepiosa boga sztuki lekarskiej oraz Hygeię jego córkę, boginię zdrowia (na zdjęciu obok). W dwudziestoleciu międzywojennym pałac był siedzibą poselstwa, a następnie ambasady brytyjskiej. Podobno do klientek apteki należała żona jednego z pierwszych posłów brytyjskich w Polsce sir Williama Max Mullera Lady Wanda. W 1944 roku, podczas Powstania Warszawskiego, spłonął budynek frontowy, natomiast oficyna mieszcząca apteką ocalała. Od roku 1990 apteka prowadzona jest przez mgr farm. Annę Przybysz i mgr farm. Paulinę Cyronek (obie panie na zdjęciu z p. mgr farm. Agnieszką Cyronek, następnym pokoleniem aptekarzy w rodzinie), którym Redakcja dziękuje za możliwość wykonania zdjęć i przygotowanie informacji o aptece. Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 5

10 Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawa, ul. Banacha 1 (tel./fax ) Warszawa, dn r. Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2009 Spośród kursów zatwierdzonych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w I półroczu 2009 zaplanowano realizację 19 tematów: 1.1. Postępy w terapii chorób układu krążenia, 1.2. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, 1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego, Farmakoterapia w chorobach nerek i układu moczowego, Farmakoterapia bólu, Praktyczne aspekty indywidualizacji farmakoterapii, Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych, Hormonalna terapia zastępcza, Andropauza, Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych, Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzycą, Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym, Opieka farmaceutyczna: astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc, 3. Postępy w zakresie leku roślinnego, 9. Zarządzanie apteką, 12. Prawo farmaceutyczne. Kodeks etyki aptekarza R.P., 17. Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologiczne, 23. Bezpieczeństwo leków, 27. Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce. Planowana liczba uczestników jednego kursu wynosi 50 osób. W I półroczu 2009 kursami zostanie objętych ok osób. Uczestnikami kursów mogą zostać osoby posiadające Kartę ciągłego szkolenia, którą otrzymać można w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie, ul. Długa 16, pok. 204, w godz (czwartki ) oraz w Biurze Delegatury OIA w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17. Wykaz kursów organizowanych w I półroczu 2009 oraz druki wniosków zgłoszeniowych zamieszczone są na stronach internetowych: Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie (www.warszawa.oia.org.pl), Wydziału 6 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

11 Farmaceutycznego WUM (www.farm.amwaw.edu.pl), a także wydawane w biurze Studium Kształcenia Podyplomowego oraz w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wypełniony wniosek należy: przesłać pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawa, ul. Banacha 1, lub przesłać faxem: 0-22 / , można także składać osobiście pok. 010 (p. Zbigniew Tkaczyk). Zgłoszenia na każdy kurs będą przyjmowane w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte zostaną powiadomione potwierdzeniem przyjęcia wysłanym na adres wskazany do korespondencji we wniosku zgłoszeniowym. Opłatę za kurs należy uregulować przelewem bankowym po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na konto: (Uwaga! Nowy numer konta!!!) z dopiskiem: SC (tzn. szkolenie ciągłe) i numerem kursu. Każdy kurs kończy sprawdzian testowy, którego zaliczenie stanowić będzie podstawę wydania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Certyfikat jest jedynym dokumentem, na podstawie którego będą potwierdzane wpisy punktów edukacyjnych w Karcie ciągłego szkolenia. Na podstawie opinii prawno-podatkowej sporządzonej przez Spółkę Doradztwa Podatkowego Dziesięcina Sp. z o.o. informujemy, że koszty udziału farmaceutów w kursach organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny, o których mowa w art. 89e ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 53/2004, poz. 533, z późn. zm.) mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu. Podkreślamy jednakże, że możliwość ich naliczania w koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez apteki i hurtownie farmaceutyczne nie oznacza automatycznego obowiązku finansowania kursów przez ich właścicieli. W każdym przypadku farmaceuta powinien uzyskać wyraźną decyzję pracodawcy, dotyczącą pobrania faktury. Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym WUM prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 7

12 Kursy ciągłego szkolenia farmaceutów (kwiecień maj 2009 r.) Nr kursu cena 12/09 152,- z 13/09 152,- z 14/09 190,- z 15/09 209,- z 16/09 133,- z 17/09 152,- z 18/09 152,- z 21/09 152,- z 19/09 323,- z 20/09 152,- z Termin / miejsce (data, dzie tyg., liczba godzin) sob. 8 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa sob. 10 h + test Warszawa 9.05 sob. 7 h niedz. 4 h + test Warszawa niedz. 6 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa niedz. 8 h + test Warszawa roda 4 h sob. 7 h niedz. 6 h + test Warszawa sob. 8 h + test Warszawa Temat kursu Opieka farmaceutyczna: Nadci nienie t tnicze Farmakoterapia chorób krwi i uk adu krwiotwórczego Opieka farmaceutyczna: Astma i przewlek a obturacyjna choroba p uc (POChP) Post py w zakresie leku ro linnego Post py w farmakoterapii chorób alergicznych Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce Bezpiecze stwo farmakoterapii onkologicznej Andropauza Post py w terapii chorób uk adu kr enia Farmakoterapia bólu Wyk adowcy prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak dr Piotr Gryglas dr S awomir Bia ek dr Gra yna Sygitowicz prof. Dariusz Sitkiewicz dr Andrzej D browski dr S awomir Bia ek prof. dr hab. Halina Strzelecka dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz dr Jadwiga Nartowska dr Jan Malinowski dr S awomir Bia ek dr Pawe Rebandel dr Andrzej D browski dr Katarzyna Bia ek-gosk prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak dr Piotr Wo niak dr Janusz Meder dr Maryna Rubach dr mgr Anna Ewa Wieczorek Germak prof. dr hab. Leszek Bablok dr Szymon Bakalczuk prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak dr Katarzyna Tymi ska-s dek dr Marcin Grabowski dr Piotr Lodzi ski dr Piotr Abramczyk dr Renata G ówczy ska dr Piotr Gryglas prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak dr Józef Meszaros dr Sylwestra Gajewska-Meszaros 8 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

13 Możliwości internetowego zdobywania tzw. twardych punktów edukacyjnych I Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie informuje, że od marca 2008 roku dostępny jest na stronie internetowej realizowany z wykorzystaniem internetu, kurs ciągłego szkolenia farmaceutów pt. Farmakoterapia bólu. Prawidłowe rozwiązanie testu końcowego gwarantuje uzyskanie 8 punktów edukacyjnych, które potwierdzane są stosownym certyfikatem. Już niebawem udostępniony zostanie kolejny kurs zatytułowany Bezpieczeństwo leków, którego ukończenie pozwoli uzyskać kolejnych 8 punktów edukacyjnych. W III kwartale 2009 roku zaplanowano także uruchomienie kursu: Interakcje leków roślinnych. II Informujemy, iż oprócz kursów udostępnianych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, od 1 maja 2009 roku członkowie naszej Izby mogą korzystać od z kursów prowadzonych przez uczelnię krakowską. W kursach organizowanych przez CM UJ mogą uczestniczyć wyłącznie aptekarze, którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: OFERTA Ze względu na swój wiek emerytalny odstąpię aptekę młodym farmaceutom. Jest to apteka typu B, z możliwością zrobienia leków recepturowych. Od 15 lat działa na warszawskim osiedlu mieszkaniowym, w lokalu spółdzielczym. Obok apteki znajduje się mieszkanie 38 m². Więcej informacji pod numerem telefonu: Biuletyn Informacyjny nr 1/2009 9

14 Sprawozdanie z XX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 7 lutego 2009r. Zjazd otworzyła Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie. Powitała gości i zaproponowała na przewodniczącego Zjazdu Pana mgr farm. Leszka Drogowskiego. Delegaci jednogłośnie poparli propozycję. Następnie Pan mgr farm. Leszek Drogowski odczytał list Pana dr Grzegorza Kucharewicza prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, skierowany do naszej Izby z życzeniami owocnych obrad. Przewodniczący Zjazdu zaproponował Pana mgr farm. Jakuba Dorociaka na z-cę przewodniczącego Zjazdu. Na sekretarza Zjazdu zaproponowano Panią mgr farm. Marię Głowniak. Do Komisji Mandatowej zaproponowano Pana mgr farm. Krzysztofa Kondrackiego, Pana mgr farm. Dariusza Kozara, Pana mgr farm. Nicolasa Obeid, Pana mgr farm. Zbigniewa Przystała, Pana mgr farm. Mariana Witkowskiego. Do Komisji Regulaminowej zaproponowano Pana mgr farm. Jerzego Kałaskę, Pana mgr farm. Krzysztofa Świgoniaka, Pana mgr farm. Jerzego Żabińskiego. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Panią mgr farm. Alicję Galewska, Panią mgr farm. Dorotę Smółkowską, Panią mgr farm. Elżbietę Grzybowską, Panią mgr farm. Elżbietę Lazurek, Panią mgr farm. Zofię Sztukowską. Wszystkie wyżej wymienione osoby zostały zaakceptowane przez delegatów. Następnie Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie przedstawiła sprawozdanie Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok Protokół Komisji Mandatowej przedstawił Pan mgr farm. Krzysztof Kondracki. Komisja ukonstytuowała się następująco: przewodniczący mgr farm. Krzysztof Kondracki, sekretarz mgr farm. Marian Witkowski. Spośród 134 delegatów, na Zjazd przybyło 86 osób, 28 delegatów usprawiedliwiło swoją nieobecnych, 20 delegatów było nieobecnych nieusprawiedliwionych. Komisja Regulaminowa na przewodniczącego wybrała mgr farm. Krzysztofa Świgoniaka Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco: przewodnicząca mgr farm. Dorota Smółkowska, członkowie pozostałe osoby. Z uwagi na nieobecność Pani mgr farm. Anny Chmieleckiej, pełniącej funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, sprawozdanie Rzecznika za rok 2008 przedstawiła Pani mgr farm. Grażyna Marczak. Sprawozdanie przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego za rok 2008 przedstawił Pan mgr farm. Franciszek Dragan. Sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sadu Aptekarskiego za rok 2008 przyjęto bez dyskusji, delegaci nie zgłaszali pytań. 10 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

15 Przewodniczący Zjazdu poprosił Pana mgr farm. Wojciecha Szkopańskiego skarbnika ORA w Warszawie o przedstawienie sprawozdania. Pan mgr farm. Wojciech Szkopański zwrócił uwagę na wydatki ponoszone przez Izbę z tytułu ubezpieczenia OC naszych członków jest to kwota 100 tys. zł. Zaproponował przesuniecie tej kwoty do rezerwy, będącej w dyspozycji ORA. Następnie Pan mgr farm. Włodzimierz Merks (mandat nr 76) zaproponował poprawkę do budżetu o następującej treści: Zjazd postanawia przesunąć kwotę 100 tys. zł z pozycji ubezpieczenie OC członków Izby do pozycji II Rezerwa do dyspozycji ORA. 68 osób głosowało za przyjęciem poprawki, 9 głosów było przeciwnych, 9 delegatów wstrzymało się od głosowania. Poprawkę przyjęto. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2008 przedstawił Pan mgr farm. Jacek Lipka; przedstawił również Uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji oraz udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej. Pan mgr farm. Jacek Lipka przedstawił wyciąg z protokołu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie z dnia 2 lutego 2009 roku. W związku z powyższym zaistniała konieczność powołania komisji, składającej się z trzech osób, zadaniem której będzie znalezienie lokalu na siedzibę Izby. Pan mgr farm. Marian Witkowski zaproponował, aby w skład komisji weszli: Pani mgr farm. Sylwia Pawłowska, Pani mgr farm. Elżbieta Lazurek, Pan mgr farm. Romuald Kulczyński. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem Uchwały Nr I/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie za rok 2008 głosowało 88 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Za przyjęciem Uchwały Nr II/2009 w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie na rok 2009 głosowało 86 osób, 5 osób wstrzymało się od głosu. W trakcie obrad, po przedstawieniu delegatom Zjazdu protokołu stwierdzającego przybycie na Zjazd 86 osób, odnotowano przybycie jeszcze 5 delegatów. W trakcie obrad Zjazdu Pani mgr farm. Elżbieta Lazurek zrezygnowała z członkostwa w Komisji ds. lokalu Izby. W związku z zaistniałym faktem, zaproponowano kandydaturę Pani mgr farm. Marioli Ogonowskiej. Uchwałę Nr III/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przyjęto jednogłośnie. Uchwałę Nr IV/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. Biuletyn Informacyjny nr 1/

16 Uchwałę Nr V/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie. Następnie przyjęto Uchwałę Nr VI/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej za 2008 rok przy 2 głosach wstrzymujących się. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście. Pan mgr farm. Zbigniew Niewójt z-ca Głównego Inspektora Farmaceutycznego poinformował zebranych o przewidywanych zmianach w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zwrócił uwagę na wprowadzenie do przepisów definicji produktu leczniczego sfałszowanego, gdyż jest to coraz częściej spotykane zjawisko. Nowym problemem będą proponowane zmiany w zakresie badań surowców farmaceutycznych. Zmienione przepisy nie przewidują wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu surowców farmaceutycznych. W proponowanej nowelizacji przewidziany jest zapis odstępujący od ograniczenia wieku osobom, pełniącym funkcje kierowników aptek. Planowane jest również doprecyzowanie zapisu dotyczącego wydawania rękojmi należytego prowadzenia apteki dla kierowników aptek, a także zmiany do przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych. W dyskusji głos zabrał Pan mgr farm. Jerzy Kałaska, który zakwestionował zapis dotyczący wymogu przedłużenia możliwości pełnienia funkcji kierownika apteki po ukończeniu 65 roku życia tylko dla osób pełniących w danej chwili funkcję kierownika. Zaproponował, aby osoby nie pełniące tej funkcji mogły również otrzymać stosowną zgodę. W dyskusji zabrał głos Pan mgr farm. Włodzimierz Merks, który zwrócił uwagę na nieetyczne postępowanie osób, sprzedających leki za 1 grosz. Zaproponował także skreślenie przepisu dotyczącego ograniczenia wieku osób, pracujących na stanowisku kierowników aptek. Następnie Pani mgr farm. Alina Fornal prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie omówiła harmonogram pracy na rok Pani mgr farm. Anna Gałczyńska-Maranda zgłosiła wątpliwości, co do organizacji spotkania w Kawęczynie. Pani prezes wyjaśniła, że w Kawęczynie Izba zamierza zorganizować posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla młodych aptekarzy, pracowników hurtowni farmaceutycznych, aptekarzy powiatowych i dzielnicowych oraz właścicieli aptek powiązane z rozrywką, za którą uczestnicy będą wnosili opłatę. Pani mgr farm. Maria Turyk zwróciła się z prośbą do Pani prezes o przyjazd do Radomia, w celu omówienia bieżących ważnych spraw i problemów nurtujących środowisko. 12 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

17 Po przerwie do uczestników Zjazdu dołączyła Pani mgr farm. Małgorzata Szelachowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie. Pani mgr Małgorzata Szelachowska poinformowała, że spotkania nadzoru farmaceutycznego z aptekarzami przynoszą zamierzone efekty. Zwróciła się z apelem, żeby każdy aptekarz jak najlepiej wykonywał swój zawód, a wtedy będzie jeszcze lepiej. W swojej pracy przy dyspensowaniu leków aptekarze powinni wykazywać się dużą fachowością, aby ich praca różniła się od sprzedaży kosmetyków. Pomimo, że na Zjazd nie przybył przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, Pan mgr farm. Jerzy Kałaska zgłosił problem, który winien być rozwiązany przez NRA. W dniu 6 kwietnia 2008r. delegacja z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie spotkała się z dr Grzegorzem Kucharewiczem Prezesem NRA, w celu omówienia problemu utylizacji leków z likwidowanych aptek. Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie przedstawiła informację na temat ciągłych szkoleń farmaceutów. Między innymi stwierdziła, że stawiany zarzut o powtarzaniu się tematów wykładów na posiedzeniach naukowo szkoleniowych jest nieprawdziwy. Niektórzy koledzy, po zaliczeniu I okresu edukacyjnego zapominają, że są jeszcze inni, którzy muszą jeszcze uzupełnić zbieranie punktów edukacyjnych w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów, a także, że co roku przybywają nowi członkowie Izby. Pani mgr farm. Marta Kukawska zgłosiła problem aptek, które nie otrzymują refundacji, w związku z dowolną interpretacją przez NFZ przepisów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie poinformowała, że Izba nie jest stroną w sprawach z NFZ, dlatego też interwencja nie jest możliwa. Wyłącznie aptekarze w sprawach spornych z NFZ mogą i powinni występować na drogę sądową, w celu uzyskania należności z tytułu refundacji za zrealizowane w aptece recepty. Należy zauważyć, iż niektóre apteki decydując się na rozstrzygnięcia na drodze sądowej sporu z NFZ, uzyskały korzystne dla siebie orzeczenia sądowe, co za tym idzie, podmioty te nie stoją na straconej pozycji. Warto więc rozważyć poddanie takiego sporu do rozstrzygnięcia niezależnej instytucji, nie pozostawiając w tym zakresie dowolności interpretacji obowiązujących przepisów stronie tj. NFZ. Następnie Pani mgr farm. Marta Kukawska poruszyła problem nieprawidłowego wystawiania recept przez lekarzy. Niestety występowanie z apelami do lekarzy w tej sprawie nie przynosi zamierzonych efektów. Pan dr Włodzimierz Hudemowicz poinformował, że rozpoczął się II okres edukacyjny i farmaceuci otrzymają nowe karty ciągłego szkolenia. Niebawem będą dostępne w Izbie. Biuletyn Informacyjny nr 1/

18 W imieniu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Pani prof. Bożenna Gutkowska prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego podziękowała za zaproszenie na Zjazd. Poinformowała o rosnącej liczbie członków PTF, w tym młodych adeptów farmacji. Od lat istnieje współpraca pomiędzy Okręgową Izbą Aptekarką w Warszawie i Oddziałem Warszawskim PTF. W swym wystąpieniu Pani profesor zwróciła uwagę na określenie zakresu opieki farmaceutycznej, bowiem za sprawowanie takiej opieki ponosi się odpowiedzialność. Z dużą satysfakcją stwierdziła, że ostatnio większość przystępujących do egzaminów specjalizacyjnego osób była bardzo dobrze przygotowana, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach oceny były dobre i bardzo dobre. Pani mgr farm. Dorota Smółkowska przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski: - pierwszy wniosek zgłoszony został przez Pana mgr farm. Włodzimierza Merksa w sprawie rezerwy (opisany został powyżej); - drugi wniosek dotyczył zabezpieczenia przesuniętych w budżecie 100 tys. zł do rezerwy na zakup lokalu Izby wniosek został przyjęty został jednogłośnie; - trzeci wniosek dotyczył podjęcia przez Izbę kroków, mających na celu zmianę Prawa farmaceutycznego tak, aby zlikwidować obowiązujące obecnie ograniczenie, uniemożliwiające pełnienie funkcji kierownika apteki po 70 roku życia 82 osoby głosowały za przyjęciem wniosku, 9 osób wstrzymało się od głosu; - czwarty wniosek dotyczył propozycji, aby członkowie Komisji ds. Lokalu Izby byli z Warszawy i nie uczestniczyli w pracach innych Komisji Rady. Za wnioskiem głosowało 63 osoby, 16 osób było przeciwko, 12 osób wstrzymało się od głosowania. Pani mgr farm. Alina Fornal prezes ORA w Warszawie podziękowała wszystkim uczestnikom za punktualne przybycie i aktywny udział w obradach Zjazdu, Panu mgr farm. Leszkowi Drogowskiemu za sprawne, wręcz perfekcyjne prowadzenie obrad. Gościom wyraziła wdzięczność za udział w Zjeździe i bardzo dla nas istotne wystąpienia. Delegatom życzyła, żeby uchwały i inne ustalenia powzięte na Zjeździe udało się w terminie zrealizować i żeby za rok okazało się, że pomysły były właściwe, zaś uczestnikom rozpoczynającego się o godzinie w Pałacu w Jabłonnie Balu Aptekarzy, pierwszym organizowanym od kilkudziesięciu lat w tej formie balu, udanej zabawy. Na tym obrady zakończono. opr. Maria Głowniak 14 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

19 W i e ś c i z z a p i e r w s z e g o s t o ł u Interakcje leków. Leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Skuteczność leczenia hipotensyjnego w Polsce wynosi 9% stawia to nas na końcu rzędu państw europejskich w wykrywalności i leczeniu chorób krążenia. -- Przyczyny tego należy się doszukiwać się w: -- późnym stadium wykrywalności choroby nadciśnieniowej, -- małej skuteczności terapii w leczeniu chorób serca i naczyń, -- nieprawidłowym doborze leków, -- niewłaściwym dawkowaniu leków. Taki stan rzeczy prowadzi często do interakcji pomiędzy lekami hipotensyjnymi oraz innymi lekami przypisywanymi pacjentowi w chorobach współistniejących. Należy jednak pamiętać, że stosowanie dwóch lub większej ilości leków, które mogą wchodzić ze sobą w interakcję, w końcowym efekcie może nie pogorszyć znacząco kontroli ciśnienia u pacjenta liczy się efekt końcowy skuteczności terapii. Niemniej interakcja pomiędzy lekami może być niekorzystna, a nawet groźna dla zdrowia pacjenta, gdyż może być przyczyną udaru mózgu, zawału serca, niewydolności krążenia, szoku anafilaktycznego, a nawet śmierci pacjenta. Natomiast przy stosowaniu monoterapii reakcja hipotensyjna jest stosunkowo niewielka i wynosi 7-8 mm Hg przy ciśnieniu skurczowym oraz 4-8 Hg przy ciśnieniu rozkurczowym. Należy również pamiętać, że w większości leków hipotensyjnych zwiększenie ich dawki nie wpływa znacząco na przebieg terapii, zwiększa natomiast ryzyko działań niepożądanych. W leczeniu hipotensyjnym nie należy łączyć leków moczopędnych z antagonistami wapnia, gdyż skuteczność antagonistów wapnia jest lepsza u chorych przewodnionych. W farmakoterapii nadciśnienia tętniczego wykorzystujemy wiele grup leków. LEKI MOCZOPĘDNE stanowią jedną z grup leków stosowanych w niewydolności krążenia, są jednak często nadużywane szczególnie przez osoby starsze. Stosowanie odpowiedniej diety, trzymanie kończyn dolnych w podwyższeniu podczas spoczynku, noszenie uciskowych pończoch oraz stosowanie aktywnego ruchu może skutecznie zastąpić diuretyki lub obniżyć przypisywaną dawkę leku. a) indapamidy (APO-INDAP, DIURESIN, INDEPEN, INDAPSAN, INDAPRES, INDIX SR, TERTENSIF SR) Jest to grupa leków moczopędnych zwiększająca poziom litu w surowicy krwi poprzez zmniejszenie jego wydzielania przez nerki. Może to powodować hipoglikemię polekową. Biuletyn Informacyjny nr 1/

20 Niewskazane jest stosowanie indapamidu: -- z lekami przeczyszczającymi może wystąpić arytmia serca, -- z lekami przeciwdepresyjnymi i neuroleptykami oraz baklofenem występuje ryzyko hipotensji, -- z kortykosterydami, które podane ogólnie, znacznie zmniejszają moczopędne działanie indapamidu. b) spiranolakton (SPIRONOL, VERSOPIRON) Leki z tej grupy należą do diuretyków oszczędzających potas. Są antagonistami aldosteronu, zwiększającymi wydzielanie sodu, a oszczędzającymi wydalanie potasu. Diuretyki z tej grupy najczęściej łączy się z diuretykami pętlowymi lub tiazydami. Natomiast stosowanie spiranolaktonu: -- z inhibitaromi konwertazy angiotensynowej zwiększa ryzyko hiperglikemii, -- z digoxyną zwiększa stężenie jej w surowicy krwi, -- z norepinofiną znacznie zmniejsza jej reakcję naczyniową. c) furosemid (FUROSEMIDUM) d) torsemid (TRIFOS) Należą do diuretyków pętlowych hamują wchłanianie zwrotne sodu i potasu w części wstępnej nefronu (Pętla Henlego) kanalika nerkowego. Jako silne diuretyki są stosowane w leczeniu ostrej niewydolności lewokomorowej (obrzęk płuc) Stosując je w terapii należy zwrócić uwagę na interakcje: -- z aminoglikozydami, cefalosporynami III generacji, NLPZ (niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi) powodują ototoksyczność, neurotoksyczność, -- z glikosterydami, lekami sympatykomimetycznymi oraz z reboksyną zwiększa ryzyko hipoglikemii, -- podanie Furosemidu u chorych leczonych inhibitorami konwertazy angiotensynowej (ACEI) może spowodować ostrą hipotensję jako efekt pierwszej dawki u chorych z niewydolnością krążenia, -- zastosowane z karbamazepiną mogą wywołać hiponatremię, -- stosowanie z metforoniną zwiększa ryzyko kwasicy metabolicznej, -- niekorzystne jest również stosowanie diuretyków pętlowych u chorych leczonych na cukrzycę oraz choroby niedokrwienne serca, -- NLPZ zmniejszają znacząco działanie moczopędnych diuretyków pętlowych, -- łączenie diuretyków pętlowych z NLPZ, inhibitorami konwertazy angiotensynowej zwiększa ryzyko wystąpienia nefrotoksyczności. e) chlortalidon (HYGROTON, URANIL) Należą do diuretyków tiazydowych o umiarkowanej mocy hamującej wchłanianie zwrotne sodu i potasu. W leczeniu nadciśnienia jedna poranna dawka bywa często wystarczająca jako jedyne leczenie. Stosowanie diety przy terapii tą grupą diuretyków nie wymaga uzupełniania potasu oraz zapobiega zaburzeniom gospodarki glukozy, lipidów i kwasu moczowego, które mogą wystąpić przy stosowaniu większych dawek tego diuretyku w przewlekłej niewydolności serca. 16 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

21 Należy natomiast zwrócić uwagę na interakcje: -- z NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne), które zmniejszają moczopędne działanie chlortalidonu, -- leki cholinolityczne oraz cholestyramina i kolestipol zmniejszają biodostępność chlorotalidonu z przewodu pokarmowego, gdyż hamują perystolaktykę jelit, -- chlortolidon u chorych leczonych cyklosporyną powoduje wystąpienie hiperurykemii. Diuretyki powodują bardzo silnie zaburzenie równowagi w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu (homeostazę). Długotrwałe ich stosowanie może przyczynić się do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej prowadzi do utraty lub nagromadzenia w organizmie ważnych pierwiastków: sodu, potasu, magnezu, wapnia oraz cynku. Leki te mogą nasilać wydalanie witamin z grupy B i powodować zaburzenie metabolizmu węglowodorów, lipidów, i tak: -- diuretyki tiazydowe i pętlowe oszczędzają potas; w związku z powyższym podczas kuracji należy ograniczyć spożycie produktów bogatych w potas (ziemniaków, pomidorów, owoców cytrusowych), -- diuretyki tiazydowe i pętlowe stosowane przez dłuższy okres są często przyczyną niedoboru magnezu hipomagnezji; dotyczy to głównie osób starszych przyjmujących leki moczopędne przy niewydolności mięśnia sercowego; najmniejszy wpływ na gospodarkę magnezową wykazuje Spironoloktan a największe Furosemid; szybko poprawiają stan pacjenta suplementy diety zawierające sole magnezu lub spożycie 4 bananów, -- diuretyki pętlowe zwiększają wydalanie wapnia, powodując hiperkalcemię (osłabienie mięśni, zmęczenie, brak apetytu, wymioty); stężenie wapnia wraca po odstawieniu leku, -- diuretyki tiazydowe nasilają zwrotne wchłanianie wapnia, wzrasta jego stężenie w osoczu krwi; wpływa to pozytywnie na stan kości terapia trwająca dłużej niż 1 rok zmniejsza ryzyko złamania kończyn i biodra nawet o 50% efekt ten znika po 4 miesiącach od odstawienia leku, -- niekorzystny wpływ diuretyków a w szczególności FUROSEMIDU stosowanego w długotrwałej terapii powoduje niedobór Vit. B1 (taniny), szczególnie dotyczy to ludzi starszych, -- nietolerancję glukozy wywołują częściej diuretyki tiazydowe niż pętlowe; stwierdzono, że wyższe dawki diuretyków nasilają rozwój hiperglikemii, -- generalnie wpływają w sposób istotny na gospodarkę węglowodorową zarówno u ludzi zdrowych jak i chorych. ciąg dalszy nastąpi dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz Zakład Farmacji Stosowanej Wydział Farmaceutyczny WUM Biuletyn Informacyjny nr 1/

22 Codeinum phosphoricum jak to jest z tą kodeiną? Na jakich receptach można wypisywać kodeinę i jak te recepty realizować oraz ewidencjonować w aptece? Kodeina w zależności od preparatu w jakim występuje, zaliczana jest do grupy ryzyka powstania uzależnienia II-N lub III-N. Kodeina w grupie III-N, to preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej. Preparaty te nie są ewidencjonowane i wydawane z apteki bez recepty. Kodeina w grupie II-N, to tabletki z kodeiną zarejestrowane w Polsce jako preparat Codeine 0,02 g (opakowania po 10 lub 100 tabl.). Preparat ten posiada kategorię dostępności Rpw, czyli musi być wypisywany na tzw. różowe recepty. Kodeina w grupie II-N to także kodeina w substancji do receptury (kodeiny fosforan) w preparacie Codeine (opakowania 1, 5, 10, 15, 25, 50 lub 100 g), jednak jako substancja do receptury nie posiada określonej kategorii dostępności (np. jak Kodeina w tabletkach Rpw), powinna więc być wypisywana na zwykłych receptach. Z powyższego wynika fakt, że kodeina w tabletkach musi być wypisywana na receptach Rpw (różowych), zaś kodeina do leków recepturowych powinna być przepisywana na zwykłych receptach, a niektóre preparaty zawierające kodeinę są wydawane z apteki bez recepty. Należy jeszcze zwrócić uwagę na rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (DU ), które z kolei określa sposób ewidencjonowania i przepisywania mi. kodeiny. Preparaty z kodeiną posiadające grupę III-N są lekami OTC i nie muszą być ewidencjonowane. Preparaty z kodeiną posiadające grupę II-N (tabletki i substancja do receptury) muszą być ewidencjonowana tak, jak wszystkie preparaty posiadające tę grupę oraz grupy III-P i IV-P, czyli można je ewidencjonować komputerowo, z koniecznością robienia comiesięcznych wydruków, uwzględniając zapisy rozporządzenia: Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających: 1) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania; 18 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

23 2) stan magazynowy na początku danego miesiąca; 3) łączny przychód w ciągu danego miesiąca, z podaniem ilości preparatu; 4) łączny rozchód w ciągu danego miesiąca, z podaniem ilości preparatu i ilości recept lub zapotrzebowań; 5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca. 8. Ewidencja, o której mowa w ust. 7, może być prowadzona w formie elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu komputerowego gwarantującego, iż żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty zapisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem i danymi osoby dokonującej korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji. W takim przypadku należy zachować zakres danych zgodny z układem ewidencji oraz dokonywać, raz w miesiącu, wydruku prowadzonego zestawienia. Podpisane przez kierownika apteki wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu. 9. Prowadzenie ewidencji, o których mowa w ust. 1, należy do obowiązków kierownika apteki. 10. Kierownik apteki może upoważnić do prowadzenia ewidencji zatrudnionego w aptece farmaceutę posiadającego co najmniej 2-letni staż pracy w aptece. Farmaceuta ten musi wyrazić pisemnie zgodę na przejęcie obowiązków. 11. Kierownik apteki na czas nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą może wyznaczyć farmaceutę upoważnionego do prowadzenia ewidencji. Farmaceuta ten musi spełniać wymagania przewidziane dla osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji oraz wyrazić pisemnie zgodę na przejęcie obowiązków. Pozostają jeszcze szczegóły dotyczące recept: -- ilość kodeiny, tak jak innych II-N, powinna być zapisana także słownie; -- recepty z kodeiną (zarówno białe jak i różowe) nie muszą być specjalnie przechowywane, np. razem z pozostałymi receptami różowymi, aczkolwiek nie będzie błędem jak recepty różowe z kodeina będą razem z pozostałymi różowymi receptami. Stanisław Piechula Biuletyn Informacyjny nr 1/

24 Komisja Kierowników Aptek Ogólnodostępnych ustaliła tryb składania dokumentów dotyczących udzielenie rękojmi. 1. Komplet wymaganych dokumentów powinien być dostarczony do środy każdego tygodnia, w terminie minimum 14 dni przed planowanym objęciem stanowiska. 2. Osoba ubiegająca się o rękojmię powinna brać pod uwagę możliwość osobistego spotkania z Komisją w najbliższy wtorek po złożeniu kompletu dokumentów. 3. Złożenie niekompletnych dokumentów skutkuje przesunięciem terminu rozpatrzenia wniosku przez Komisję. 4. Trzykrotne błędne lub niekompletne złożenie wniosku skutkuje podstawą do odmowy udzielenia rękojmii, z powodu oczywistej nieznajomości przepisów obowiązujących kierownika. 5. Komisja rozpatruje wnioski dotyczące wyłącznie członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Wykaz składanych dokumentów, stanowiących komplet: 1) Wniosek pracodawcy zgodnie z obowiązującym wzoremo udzielenie rękojmii nowemu kierownikowi w orginale (odpowiedni wzór do pobrania ze strony internetowej: zakładka biblioteka ). 2) Załączniki do wniosku: a) oświadczenie kandydata na kierownika o decyzji podjęcia się sprawowania wyżej wymienionej funkcji w orginale, b) oświadczenie ustępującego kierownika o rezygnacji z funkcji (w przypadku wniosku dotyczącego zmiany na stanowisku kierownika), c) poświadczenie opłaty składek członkowskich. d) poświadczenie zakończenia okresu edukacyjnego kserokopia III części karty ciągłego szkolenia pn. ZALICZENIE SZKOLENIA CIAGŁEGO z potwierdzeniem uzyskania 100 punktów edukacyjnych lub poświadczenie udzielonej zgody na przedłużenie okresu edukacyjnego, e) kserokopia dyplomu, f) kserokopia dyplomu specjalizacji (w przypadku jej posiadania), g) kserokopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza) strona pierwsza i strona potwierdzająca przynależność do izby, h) kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy w aptece -świadectwa pracy, i) umowa z aktualnego miejsca pracy, j) zezwolenie WIIF lub wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki (w przyp. właścicieli lub wspołwłaścicieli apteki). 20 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

25 Złożenie niekompletnych dokumentów i w nieodpowiednim terminie spowoduje przedłużenie czasu rozpatrywania wniosku o rękojmię i uniemożliwi rozpoczęcie pełnienia funkcji w przewidywanym terminie. Apteka nie może funkcjonować ani jednego dnia bez zatrudnionego w niej kierownika. W przypadku rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy z dotychczasowym kierownikiem apteki, apteka nie ma prawnej możliwości funkcjonowania przez 30 dni, jak to jest w przypadku nieobecności kierownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Umowa o pracę z kierownikiem musi być zawarta na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy. Podanie adresu mailowego kandydatów na stanowisko kierownika usprawni przepływ informacji i przyspieszy pracę komisji. Głos w dyskusji Katowice, Szanowni Państwo Przy kolejnych pomysłach i problemach ze środkami pomocniczymi już nie wytrzymałem i postanowiłem w swej bezsilności przynajmniej przelać na papier swoje odczucia, które Państwu załączam i proszę o publikację lub podjęcie tematu. Z uszanowaniem: Prezes Rady ŚIA dr farm. Stanisław Piechula kom Biuletyn Informacyjny nr 1/

26 Tajemnica poliszynela czyli największy mechanizm oszczędności w systemie ochrony zdrowia! Obserwując ochronę zdrowia w Polsce oczami pacjenta, częściej aptekarza lub jednego z prezesów aptekarzy, nękanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także radnego i członka komisji zdrowia powiatu mikołowskiego, postanowiłem musnąć fragment największego mechanizmu oszczędności w tym systemie. Jestem przekonany, że rozumieją to wszyscy decydenci, zajmujący się zdrowiem Polaków, a nieświadomi pacjenci doświadczają go na co dzień, ja zaś zastanawiam się, na ile jest on planowany, stymulowany, ewentualnie utrzymywany, a na ile to tylko problem nieudolności i złego zarządzania funduszami. Największe oszczędności w ochronie zdrowia to oszczędności wynikające z niewykonywania świadczeń dla osób ubezpieczonych lub niepłacenia, ewentualnie odbierania pieniędzy za wykonane świadczenia czy wydawane leki, sprzęt medyczny, środki pomocnicze, itd. Znamy to wszyscy jako pacjenci, lekarze, farmaceuci, czy osoby sprzedające sprzęt medyczny i środki pomocnicze ubezpieczonym. Wybrawszy się niedawno do ortopedy z bolącym kolanem, dowiedziałem się, że mogą mnie zarejestrować za trzy tygodnie. Podziękowałem i skorzystałem z pełnopłatnej wizyty w prywatnym gabinecie, bez kolejki, u tego samego lekarza. Mój stomatolog też przyjmuje tylko pełnopłatnie, gdyż NFZ zniechęcił go biurokracją do współpracy za jałmużnę, jaką dopłaca ubezpieczonym do wizyt. Prywatnie robiłem drogi rezonans kręgosłupa, gdyż nie mogłem czekać trzy miesiące na badanie refundowane przez NFZ. Ile zaoszczędził NFZ? Pomnóżmy to razy ilość takich przypadków w całej Polsce. Skrajnym przykładem, który nie może zakrawać na nieumyślne działania, jest nakręcanie utrudnień i biurokracji NFZ-tu w zakresie zaopatrywania pacjentów w materiały medyczne i środki pomocnicze! Gubią się w tym już nawet pracownicy NFZ-tu, tonący w tonach papieru z umowami i załącznikami, które nikomu i do niczego nie są potrzebne. Tu należy się złoty medal za stymulowanie oszczędności tym, którzy wymyślili i doprowadzają do absurdu system zawierania umów i rozliczania ich realizacji. Proszę sobie wyobrazić, że na około 1200 wszystkich śląskich aptek, które prowadziły jeszcze kilka lat temu środki pomocnicze (pieluchomajtki, podkłady, itp. podstawowe środki) pozostało jeszcze około 300 placówek, przeklinających ten system i myślących o rezygnacji przy każdym kolejnym pomyśle NFZ-tu, wprowadzającym kolejne utrudnienia i komplikacje. Gdybyśmy zebrali informacje o zaoszczędzonych pieniądzach na pacjentach, którzy przez biurokrację zrezygnowali z refundowanego sprzętu medycznego i środków pomocniczych, a do tego dodali nieodebrane lub niewypłacone pieniądze, należące się placówkom prowadzącym sprzedaż, to mielibyśmy bardzo znaczącą sumkę! 22 Biuletyn Informacyjny nr 1/2009

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2009 (26) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Apteka przy ul. Puławskiej 39, róg ul. Willowej Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2/2010 (28) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3/2011 (33) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 1/2013 (39) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2012 (35) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT)

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Ona płaci najniższe rachunki na rynku, nie tylko od święta - według niezależnych badań. Wybrała: - nielimitowane rozmowy w Play - nielimitowane rozmowy na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2011 (31) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

2/2014 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2014 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2014 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 5 Posiedzenia Wlkp. ORA 5 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Działania NRA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE. ROK XVIII / nr 2 / 2015

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE. ROK XVIII / nr 2 / 2015 BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE ROK XVIII / nr 2 / 2015 Lp. Asortyment 1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5 2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz

Bardziej szczegółowo

TOM XXII 4(84)2014 R.

TOM XXII 4(84)2014 R. TOM XXII 4(84)2014 R. Na okładce: Magister farmacji ANTONINA LEŚNIEWSKA /1866-1937/ Dorota Bielonko, Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 1/2015 (46) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny Nasi Prezesi. Pani mgr farm. Elżbieta Góralczyk, prezes Rady w latach: 1991-1995 i 1998-1999, w czasie spotkania, w Sali Gotyckiej

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

Farmacja. z ustawą. Mija rok. praktyczna. refundacyjną. ćwiczymy koncentrację podzielna uwaga to mit, trenujmy skupienie!

Farmacja. z ustawą. Mija rok. praktyczna. refundacyjną. ćwiczymy koncentrację podzielna uwaga to mit, trenujmy skupienie! PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (60) Grudzień 2012 Cena: 6,70 zł psychologia ćwiczymy koncentrację podzielna uwaga to mit, trenujmy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA. ROK XII / nr 2 / 2009

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA. ROK XII / nr 2 / 2009 BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA ROK XII / nr 2 / 2009 Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom Farmacji Krakowskiej najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Nr 2/2004 (4) Ósme Posiedzenie KRDL, z dnia 23 lutego 2004 roku 2 Dodaje się 5 w brzmieniu: Podmiot zainteresowany Uchwała nr 43/2004 otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak NR 5 wrzesień-październik rok XVIi (2008) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak Zdrowie nasze MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 5 (198) Maj 2009 Moje fascynacje... 2 Nasze aptekarskie sprawy... 3 Nowelizacja przepisów regulujących roszczenia odszkodowawcze... 4 Zmiany w Kodeksie

Bardziej szczegółowo

Refundacyjne. procebzdury. Rwanda

Refundacyjne. procebzdury. Rwanda BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE styczeń-luty 2012 Numer 1/195 ISSN 1426-6318 Nakład 5600 egz. Refundacyjne procebzdury Certyfikaty OIL Rwanda styczeń-luty 2012 1 Biuro Biuro Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż PANACEUM nr 3 (141) marzec 2009 XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 27 28 marca 2008 r. (więcej s. 3) Spis treści Nasza okładka W tym roku prezentujemy na naszych okładkach zdjęcia wykonane przez lekarzy. Okładkę

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2012 (38) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

POMÓ PACJENTOM I SWOJEJ APTECE!

POMÓ PACJENTOM I SWOJEJ APTECE! POMÓ PACJENTOM I SWOJEJ APTECE! Leczenie cukrzycy sta o si dro sze wzros y ceny insulin importowanych. To skutek wprowadzenia nowych zasad refundacji leków. Dla wielu Pacjentów to rewolucja. Czy mo na

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 3 (172) marzec 2007 Moje fascynacje... 2 Zjazd naszej Izby... 3 Nasz Zjazd w Mielnie - XVIII... 5 Bezpieczeństwo stosowania leków...18 Legenda świętokrzyska...24

Bardziej szczegółowo