APLIKACJE PRAWNICZE KAZUSY. Wydawnictwo C.H. Beck. Prawo handlowe. Ilona Sądel-Bendkowska. Joanna Zyzik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APLIKACJE PRAWNICZE KAZUSY. Wydawnictwo C.H. Beck. Prawo handlowe. Ilona Sądel-Bendkowska. Joanna Zyzik"

Transkrypt

1 APLIKACJE PRAWNICZE Ilona Sądel-Bendkowska Joanna Zyzik KAZUSY Prawo handlowe Wydawnictwo C.H. Beck

2 KAZUSY PRAWO HANDLOWE

3 Niniejszą publikację dedykuję z serdecznymi podziękowaniami mojemu Mężowi, mojej Mamie oraz mojej siostrze Ani i szwagrowi Łukaszowi. Ilona Sądel-Bendkowska Niniejszą publikację dedykuję mojemu Tacie Przemysławowi. Joanna Zyzik

4 Ilona Sądel-Bendkowska Joanna Zyzik Prawo handlowe Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010

5 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN

6 Spis treści Przedmowa... Wykaz najważniejszych skrótów... VII IX Kazus 1. Prokura... 1 Kazus 2. Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej oraz rozwiązanie spółki przez sąd... 4 Kazus 3. Spółka komandytowa przeniesienie praw i obowiązków wspólnika Kazus 4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji Kazus 5. Wady przedmiotu wkładu do spółki kapitałowej oraz uprawnienia spółki względem wspólnika, który wniósł taki wkład Kazus 6. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną Kazus 7. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika Kazus 8. Wyłączenie wspólnika od prowadzenia spraw spółki w spółce jawnej Kazus 9. Spółka partnerska zasady odpowiedzialności partnerów 37 Kazus 10. Reprezentacja spółki partnerskiej przez zarząd Kazus 11. Suma komandytowa Kazus 12. Spółka z o.o. w organizacji, zgłoszenie do rejestru spółki z o.o. w organizacji Kazus 13. Firma spółki komandytowo-akcyjnej Kazus 14. Zasady podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej Kazus 15. Zbycie udziału w spółce z o.o Kazus 16. Kadencja, mandat w spółce z o.o Kazus 17. Powołanie członka zarządu w spółce z o.o. na czas nieokreślony V

7 Spis treœci Kazus 18. Reprezentacja spółki z o.o Kazus 19. Kompetencje rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce z o.o Kazus 20. Termin zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników 85 Kazus 21. Miejsce odbycia zgromadzenia wspólników spółki z o.o Kazus 22. Prawo żądania zwołania zgromadzenia wspólników (prawa mniejszości) Kazus 23. Prawo żądania zwołania zgromadzenia przez wspólników w spółce o.o Kazus 24. Tryb zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o Kazus 25. Porządek obrad w spółce z o.o Kazus 26. Nieformalne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o Kazus 27. Kworum na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o Kazus 28. Wyłączenie wspólnika od głosowania w spółce z o.o Kazus 29. Prawo kontroli wspólnika, prawa przyznane osobiście, prawa udziałowe a prawa przyznane osobiście w spółce z o.o Kazus 30. Legitymacja procesowa odwołanego członka organu spółki do zaskarżenia uchwał wspólników spółki z o.o Kazus 31. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały w spółce z o.o Kazus 32. Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki z o.o Kazus 33. Wypłata dywidendy w spółce akcyjnej Kazus 34. Osobiste uprawnienia akcjonariusza Kazus 35. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce akcyjnej 150 Kazus 36. Uchwały zarządu w spółce akcyjnej Kazus 37. Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarządu Kazus 38. Zmiana statutu Kazus 39. Tekst jednolity umowy lub statutu Kazus 40. Oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu Indeks rzeczowy VI

8 Przedmowa Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia. Je ne suis pas d accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu au bout pour que vous puissiez le dire. Voltaire Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia zastosowania przepisów prawa handlowego na przykładzie hipotetycznych sytuacji faktycznych tzw. kazusów. Układ całości odpowiada systematyce kodeksowej, a przedstawione kazusy dotyczą wszystkich części kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że nie jest to ujęcie wyczerpujące. Stany faktyczne zostały skonstruowane w taki sposób, aby przedstawiać najważniejsze zagadnienia i pytania dotyczące danej instytucji prawa. Pomysł przygotowania niniejszej publikacji powstał na gruncie zainteresowań zawodowych autorek oraz z potrzeby stworzenia praktycznej pomocy naukowej dla młodych prawników i adeptów prawa, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności praktyczne w zakresie stosowania prawa. Autorki, w trakcie swojej pracy zawodowej, a także w trakcie przygotowywania się do egzaminów, dostrzegły na rynku publikacji prawniczych brak opracowań, które służyłyby temu celowi. Jak wskazują metodycy nauczania prawa, analiza i rozwiązywanie kazusów prawniczych jest najlepszym sposobem ugruntowywania i poszerzania wiedzy prawniczej, dlatego w opracowaniu wykorzystano przede wszystkim w możliwie najszerszym zakresie dotychczasowe osiągnięcia nauki jak i w miarę możliwości orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów wyższych instancji. Autorki przy tworzeniu niniejszych kazusów korzystały z osiągnięć niemieckiej szkoły prawa. Co do zasady przedstawione zostało jedno rozwiązanie kazusu, ale rozważane były gdzie zasadne możliwe rozwiązania wariantowe. Jednakże ze względu na rozpiętość wypowiedzi doktryny, w niektórych przypadkach, autorki skoncentrowały się na najbardziej prawdopodobnym i możliwym do obrony w ich ocenie stanowisku. Dlatego podkreślić należy, że w niektórych stanach faktycznych prezentowane rozwiązanie nie jest, jak wskazuje praktyka, jedynym dopuszczalnym. Oddawana w Państwa ręce publikacja ma pomóc w rozwijaniu umiejętności stosowania prawa w praktyce. Rozwiązania kazusów odwołują się do wy- VII

9 Przedmowa branych orzeczeń sądów, wskazanych pod rozwiązaniem kazusu. Jak zostało wskazane powyżej, dla autorek ważne było zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie, które oczywiście może stanowić przyczynek do dalszych, pogłębionych rozważań. Przedmiotowe opracowanie jest doskonałym narzędziem, umożliwiającym rozwijanie praktycznej wiedzy prawniczej. Autorki miały na celu stworzenie praktycznej pomocy naukowej, umożliwiającej przygotowanie się do egzaminów na aplikacje prawnicze, jak i usystematyzowanie wiedzy zdobywanej w trakcie szkoleń w ramach aplikacji prawniczych. W niniejszym wydaniu uwzględniono stan prawny na 1 kwietnia 2010 r. Warszawa, kwiecień 2010 r. Ilona Sądel-Bendkowska Joanna Zyzik VIII

10 Wykaz najważniejszych skrótów 1. Akty prawa krajowego KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) RegSądR... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.... Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej GP... Gazeta Prawna MoP... Monitor Prawniczy NP... Nowe Prawo OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Białystok OSG... Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych OSNAPiUS... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNP... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNPG... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych w okre - sie IX

11 Wykaz najwa niejszych skrótów Pal.... Palestra PiM... Prawo i Medycyna PiP... Państwo i Prawo PPH... Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo Pr. Sp.... Prawo Spółek PS... Przegląd Sądowy Rej.... Rejent wkł.... wkładka Wok.... Wokanda 3. Inne skróty art.... artykuł aut.... autora ds.... do spraw lit.... litera m.in.... między innymi m.st.... miasto stołeczne n.... następny/a/e niepubl.... niepublikowany/a/e np.... na przykład Nr... numer NSA (7)... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów r.... rok orz.... orzeczenie ost.... ostatni/a/e pkt... punkt post.... postanowienie poz.... pozycja s.... strona SN... Sąd Najwyższy SA... Sąd Apelacyjny uchw. SN (7)... uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego t.... tom tj.... to jest t.j.... tekst jednolity tzw.... tak zwany uchw.... uchwała ust.... ustęp uzas.... uzasadnienie w.... wiek/u wyd.... wydanie wyr.... wyrok X

12 Wykaz najwa niejszych skrótów w zw.... w związku z.... zeszyt zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami zob.... zobacz zł... złoty XI

13

14 Kazus 1. Prokura Stan faktyczny Uchwałą zarządu spółki akcyjnej Deborah S.A. ustanowiono prokurę łączną dla Zofii D. Spółka złożyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy odmówił wpisu i w uzasadnieniu wskazał, że udzielenie prokury łącznej zakłada ustanowienie co najmniej 2 prokurentów i prokurent nie może swego prawa do dokonywania czynności w imieniu mocodawcy realizować samodzielnie, lecz zobowiązany jest do współdziałania z innym prokurentem (prokurentami), a nie z członkami zarządu, jak zostało dookreślone w wyżej wymienionej uchwale zarządu. Problem Czy stanowisko sądu rejestrowego jest zasadne? OdpowiedŸ Artykuł KC stanowi, że prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Przepis ten przewiduje 2 możliwości: albo udzielenie prokury oddzielnie każdemu z prokurentów, albo też udzielenie prokury kilku prokurentom łącznie. Artykuł KSH stanowi, że jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie 2 członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Przytoczony przepis zakłada tzw. reprezentację mieszaną. Artykuł KSH nie 1

15 Kazus 1 Prokura wyłącza ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ogranicza praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. Zgodnie z uchwałą SN (7) z r. (III CZP 6/01, OSNC 2001, Nr 10, poz. 148) posiadanie przez spółkę kapitałową wieloosobowego zarządu, którego członkowie mają ją reprezentować łącznie, nie ogranicza jej możliwości do ustanowienia prokury łącznej. Spółka kapitałowa o wspomnianym sposobie jej reprezentacji przez zarząd może zatem udzielić tak prokury łącznej, jak i prokury oddzielnej, w szczególności władna jest powołać tylko jednego prokurenta. Po drugie, przepisy ustawy lub postanowienia umowy (statutu) przewidujące możliwość reprezentowania spółki kapitałowej przez członka zarządu łącznie z prokurentem nie ograniczają kompetencji prokurentów wynikającej z przepisów o prokurze. Zatem to, że członek zarządu może działać skutecznie w imieniu spółki kapitałowej tylko łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem, nie pozbawia osoby, której udzielono prokury oddzielnej, możliwości skutecznego samodzielnego działania w imieniu spółki kapitałowej w charakterze prokurenta. Podobnie osoby, którym udzielono prokury łącznej, mogą jako prokurenci działać wspólnie w imieniu spółki kapitałowej, bez konieczności współdziałania z nimi członka zarządu. Wreszcie po trzecie, z art i art KH (obecnie art. 205 KSH i art. 373 KSH przyp. aut.) wynika, że współdziałać z członkiem zarządu spółki kapitałowej w ramach reprezentacji mieszanej może nie tylko prokurent samodzielny, ale także każdy z prokurentów, którym udzielono prokury łącznej. Wyraźne bowiem oddzielenie w tych przepisach działalności prokurenta w ramach mieszanej reprezentacji spółki od samodzielnej jego działalności w imieniu spółki lub działalności wespół z innymi prokurentami przemawia za tym, aby wymagania łącznego działania prokurentów nie odnosić do reprezentacji mieszanej. Tutaj miarodajna powinna być jedynie regulacja dotycząca tej reprezentacji. Jeżeli zatem regulacja ta stawia ogólny wymóg, aby członek zarządu działał łącznie z prokurentem, to należy przyjąć, że wystarcza współdziałanie z każdym jednym prokurentem, bez względu na rodzaj udzielonej mu prokury. [ ] jeden z prokurentów, którym udzielono prokury łącznej, może skutecznie współdziałać z członkiem zarządu nawet wtedy, gdy umocowanie pozostałych współprokurentów już wygasło, np. wskutek ich śmierci lub odwołania prokury. Podsumowując, w orzecznictwie uznano za dopuszczalne udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem obowiązku łącznego działania z członkiem zarządu lub wspólnikiem. Prokurę tą definiuje się jako 2

16 Prokura Kazus 1 prokurę łączną nieprawidłową albo niewłaściwą (zob. A. Buchenfeld, Prokura, s ). Co do zasady instytucja ta nie jest ani prokurą oddzielną, ani prokurą łączną w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jest to prokura udzielona jednej osobie indywidualnie, jednakże nie może ona być wykonywana jednoosobowo, tylko łącznie z członkiem organu czy przedstawicielem ustawowym przedsiębiorcy (zob. A. Kidyba (red.), Komentarz, Lex 2009). W związku z powyższym, w omawianym stanie faktycznym stanowisko sądu rejestrowego nie jest zasadne. Prokura została udzielona prawidłowo. Literatura: A. Buchenfeld, Prokura łączna nieprawidłowa. Wybrane zagadnienia, Pal. 2003, Nr 5/6, s A. Kidyba (red.), Komentarz do art kodeksu cywilnego, Lex Orzecznictwo: [Prokura jednoosobowa] Dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem. Uchwała SN (7) z r., III CZP 6/01, OSNC 2001, Nr 10, poz

17 Kazus 2. Wypowiedzenie udzia³u w spó³ce cywilnej oraz rozwi¹zanie spó³ki przez s¹d Stan faktyczny Michała P. oraz Tomasza K. łączy umowa spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kowalik w Krakowie. W dniu r. Michał P. wystąpił do sądu z powództwem o rozwiązanie spółki twierdząc, że na skutek nieporozumień między nim a wspólnikiem oraz utraty wzajemnego zaufania, wystąpiły trudności w działalności spółki i nie ma możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie. Sąd nie wdając się w ocenę twierdzeń powoda oddalił je, prezentując jednocześnie stanowisko, że Michał P. mógł wystąpić ze spółki, wypowiadając swój udział i tym samym spowodować jej rozwiązanie. Problem Czy stanowisko sądu jest zasadne? OdpowiedŸ Kodeks cywilny odróżnia rozwiązanie spółki (art. 873 i n. KC), co oznacza utratę bytu spółki, od wystąpienia wspólnika ze spółki, które takiego skutku w zasadzie nie powoduje. Jak zgodnie wskazuje doktryna oraz orzecznictwo, tylko w przypadku spółki dwuosobowej, wystąpienie jednego ze wspólników jest równoznaczne z rozwiązaniem spółki. Jest to konsekwencją faktu, że w prawie nie występuje jednoosobowa spółka cywilna, a zatem jeden wspólnik oznacza brak spółki 4

18 Wypowiedzenie udzia³u w spó³ce cywilnej oraz rozwi¹zanie spó³ki przez s¹d Kazus 2 (inaczej przy spółkach kapitałowych zob. art. 151 KSH) 1. Byt prawny spółki nie zostaje przerwany, z wyjątkiem przypadku, gdy na skutek wystąpienia wspólnika pozostaje tylko jeden wspólnik (zob. wyr. NSA z r., II SA 826/93, OSP 1996, Nr 6, poz. 105, zgodnie z którym ustanie spółki cywilnej na skutek upływu okresu, na jaki została zawarta, rozwiązania spółki lub w przypadku spółki dwuosobowej wystąpienia z niej wspólnika powoduje, że ten podmiot gospodarczy przestaje istnieć. Zgodnie z 1 art. 869 KC: Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. W takim wypadku wspólnik występujący ze spółki nie tylko nie musi uzasadniać swej woli wypowiedzenia, ale w ogóle nie muszą zachodzić jakiekolwiek racjonalne powody takiej decyzji. Termin wypowiedzenia może być w umowie spółki lub w osobnej uchwale przedłużony albo skrócony, jak też odniesiony do innego niż rok obrachunkowy miernika czasu. Zatem przyjmuje się, że wypowiedzenie udziału z zachowaniem terminu wypowiedzenia jest możliwe jedynie w przypadku, gdy spółka została zawarta na czas nieoznaczony (wyjątek art. 870 KC). Niedopuszczalne byłoby takie wypowiedzenie w odniesieniu do spółki, która została zawarta na czas oznaczony. Nie jest natomiast dopuszczalne wyłączenie możliwości wystąpienia wspólnika, jak też sam wspólnik nie może skutecznie zrzec się tego uprawnienia. Paragraf 2 art. 869 KC wskazuje, że z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Przeciwne zastrzeżenie jest nieważne, toteż wypowiedzenie udziału bez zachowania terminu wypowiedzenia jest możliwe bez względu na to, czy umowa spółki została zawarta na czas nieoznaczony, czy na czas oznaczony. Zapis zastrzeżenie przeciwne jest nieważne wskazuje, że przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Wypowiedzenie udziału bez zachowania terminu wypowiedzenia jest dopuszczalne z ważnych powodów. Niestety ważne powody ani 1 Podobnie w wyr. SN z r., II CKN 735/98, niepubl. ustąpienie ze spółki cywilnej przez jednego z dwóch jej wspólników jest równoznaczne z rozwiązaniem spółki; w wyr. NSA z r., SA/Rz 1017/95, Glosa 1999, Nr 7, poz. 32 wystąpienie jednego ze wspólników ze spółki cywilnej nie powoduje rozwiązania i wykreślenia z rejestru; spółka nie staje się też przez to nowym podmiotem wymagającym zgłoszenia rejestracyjnego. 5

19 Kazus 2 Wypowiedzenie udzia³u w spó³ce cywilnej oraz rozwi¹zanie spó³ki przez s¹d w tym przepisie, ani w innych przepisach Kodeksu cywilnego posługujących się tym sformułowaniem (w tym w art. 874 KC dotyczącym rozwiązania spółki przez sąd), nie zostały zdefiniowane. Jak wskazuje K. Pietrzykowski (Kodeks cywilny..., Legalis 2009) jest to klauzula generalna, która powinna być rozumiana, tłumaczona i stosowana według wskazań wynikających z najbardziej ogólnej w polskim prawie klauzuli zasad współżycia społecznego, zawartej w art. 5 KC. W praktyce oraz piśmiennictwie prawniczym natomiast wskazuje się na następujące sytuacje uzasadniające wypowiedzenie udziału w spółce z ważnych powodów dalsze pozostawanie wspólnika w spółce kolidowałoby z jego obowiązkami publicznymi pozostali wspólnicy naruszaliby umowę na szkodę wspólnika wypowiadającego udział z innych powodów wspólnikowi wypowiadającemu udział groziłaby szkoda, której poniesienie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jak wskazuje J. Gudowski (Komentarz, s. 742): Interpretacja pojęcia «ważne powody» zależy od okoliczności konkretnego przypadku. W każdym razie mogą to być zarówno powody subiektywne, jak i czysto przedmiotowe; mogą bezpośrednio dotyczyć zarówno wspólnika ustępującego ze spółki, jak i pozostałych wspólników (np. dłuższa choroba, utrata zdolności działania w zakresie istotnym dla interesów spółki, zmiana miejsca zamieszkania, niemożność pogodzenia uczestnictwa w spółce z obowiązkami państwowymi, brak wzajemnego zaufania między wspólnikami, sprzeniewierzenie się przez wspólników zasadom uczciwości. W tym miejscu należy wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z r. (I ACr 847/93, OSAiSN 1994, Nr 11 12, poz. 65, s. 50), zgodnie z którym dążenie do osiągnięcia celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób jest istotnym elementem spółki zastrzeżonym ustawowo w art KC i sprzeniewierzenie się temu celowi przez wspólnika stanowi ważny powód uprawniający do wypowiedzenia swojego udziału przez pozostałych, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Oświadczenie woli zawierające wypowiedzenie udziału w spółce powinno być dokonane w formie pisemnej (art KC w zw. z art. 74 i 77 KC) i złożone wszystkim pozostałym wspólnikom ze skutkami wynikającymi z art. 61 KC. Natomiast zgodnie z art KC, z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jak się powszechnie przyjmuje w doktrynie, ważne powody w ujęciu art KC nie są identyczne z taką samą przesłanką wypowie- 6

20 Wypowiedzenie udzia³u w spó³ce cywilnej oraz rozwi¹zanie spó³ki przez s¹d Kazus 2 dzenia umowy spółki bez zachowania terminów wypowiedzenia, przewidzianą przez art KC. W szczególności dotyczy to ostrzej ujętych, w stosunku do art KC, kryteriów rozwiązania spółki przez sąd. Przyczyny te, w przypadkach uregulowanych w art. 874 KC, powinny dotyczyć interesów wszystkich wspólników, a nie jedynie tego, który występuje z pozwem. W tym ostatnim przypadku ochrona interesów wspólnika, w świetle przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań, realizowana jest zasadniczo poprzez wypowiedzenie jego udziału (tak S. Grzybowski, System, s. 837). Według J. Gudowskiego (Komentarz, Lex Polonica 2009): Jako «ważne powody» w rozumieniu art. 874 KC wymienia się np. zablokowanie możliwości podejmowania uchwał w ważnych sprawach spółki, niedające się usunąć konflikty między wspólnikami, utrata dobrego imienia spółki lub poszczególnych wspólników, niegospodarność, wystąpienie niepokonywalnych trudności w działalności spółki, odejście ze spółki osób, na których wiedzy (umiejętnościach, autorytecie) opierała się działalność spółki. Ważne powody muszą powstać w czasie trwania spółki i występować do chwili zamknięcia rozprawy (art KPC). Ustąpienie tych powodów w czasie trwania procesu spowoduje oddalenie powództwa, podobnie jak utrata przez powoda statusu wspólnika (np. na skutek wypowiedzenia). Zatem powody rozwiązania spółki na podstawie art. 874 KC muszą być bardziej generalne i dotyczyć bytu spółki jako całości, a nie tylko jednego wspólnika lub grupy wspólników. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że podstawowe znaczenie odgrywa interpretacja pojęcia ważne powody, która uzależniona jest każdorazowo od okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Zatem, aby przedmiotowe powództwo zasługiwało na uwzględnienie sądu, powód musi wykazać, że istnieje ważny powód do rozwiązania spółki przez sąd. Wobec tego powstaje pytanie: czy powody wskazane przez Michała P. (to jest: nieporozumienia między wspólnikami, utrata wzajemnego zaufania, trudności w działalności spółki, co powoduje niemożność dalszego prowadzenia działalności gospodarczej) uzasadniają rozwiązanie spółki? W udzieleniu odpowiedzi pomocny będzie wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z r. (I ACa 197/99, OSA 2000, Nr 1, poz. 2, s. 31), w którym sąd stanął na stanowisku, że: Stosownie do treści art. 874 KC rozwiązanie spółki w drodze orzeczenia sądowego może nastąpić w razie zaistnienia ważnych powodów. Powody te mogą być różnorodne ( ) na przykład wystąpienie nieprzewidzianych utrudnień 7

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Redakcja dr Radosław L. Kwaśnicki Piotr Letolc C.H. Beck Spis treści Przedmowa....................................................

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Przygotowanie do rozprawy CASEBOOK Piotr Borkowski, Kamil Grzesik, Krzysztof Hejosz, Wiesława Kuberska, Maria

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 34/14 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) NR 1/2014 MoP DODATEK pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca BEZPŁATNY DODATEK DO MONITORA PRAWNICZEGO Od redaktorów Kancelaria prawnicza RKKW

Bardziej szczegółowo

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Iwona Kaczorowska Prowadzenie apteki przez

Bardziej szczegółowo

Seria Metodyki. Pod redakcją Michała Rojewskiego. Michał Rojewski Renata Pawlik Jacek Widło Iwona Skonieczna-Masłowska. i prowadzącym e-sąd

Seria Metodyki. Pod redakcją Michała Rojewskiego. Michał Rojewski Renata Pawlik Jacek Widło Iwona Skonieczna-Masłowska. i prowadzącym e-sąd Seria Metodyki Metodyka pracy referendarza sądowego w wydziałach cywilnych, gospodarczych, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i prowadzącym e-sąd Pod redakcją Michała Rojewskiego Michał Rojewski Renata

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca SPIS TREŚCI UCHWAŁY... 3 ZAGADNIENIA PRAWNE PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA... 9 GLOSY... 20 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC 2006, NR 7-8... 55 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Prawa Gospodarczego

Tygodnik Prawa Gospodarczego gazetaprawna.pl nr 157 (2027) WTOREK, 14 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Gospodarczego OA P R O C E D U R Y K O N T R A K T Y O R Z E C Z N I C T W Przewodnik Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Daniel K. Nowicki DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Stosowanie wybranych instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego 2.1. Jawność postępowania, a ochrona informacji poufnych w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego Marcin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Joanna Porowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Joanna Porowska Sygn. akt I PZP 1/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 maja 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Hajn Protokolant Joanna Porowska

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne. Sąd Najwyższy

Prawo Karne. Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 338 k.k.... 5 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) 5 120 2 k.p.k.... 5

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Małgorzata Dumkiewicz Warszawa 2011 Książkę dedykuję mojej mamie Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Udział w spółce z o.o.

Bardziej szczegółowo

Newsletter By chronić Naszych Klientów przed

Newsletter By chronić Naszych Klientów przed Newsletter By chronić Naszych Klientów przed gorzkim doświadczeniem, odpowiednio wcześniej budzimy w Nich refleksję. 2011 03 www.rkkw.pl Spis treści Aktualności... 3 Informacja o nowej szacie graficznej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 WYDAWCA: Sąd

Bardziej szczegółowo