Temat: Spółki prawa handlowego. Część I i II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Spółki prawa handlowego. Część I i II"

Transkrypt

1 Temat: Spółki prawa handlowego Część I i II 1. Spółki osobowe: 1.1. spółka jawna. Charakterystyka. Wymogi rejestracyjne spółka partnerska. Charakterystyka. Wymogi rejestracyjne spółka komandytowa. Charakterystyka. Wymogi rejestracyjne spółka komandytowo akcyjna. Charakterystyka. Wymogi rejestracyjne. 2. Spółki kapitałowe: 2.1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Charakterystyka. Wymogi rejestracyjne spółka akcyjna. Charakterystyka. Wymogi rejestracyjne. Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje nowy Kodeks spółek handlowych, który zastąpił (z wyjątkami) dotychczasową regulację prawną tj. Kodeks handlowy. Ustawodawca wprowadził nowe typy spółek handlowych oraz dostosował ich organizację do potrzeb gospodarki rynkowej w Polsce. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Przez umowę spółki handlowej, zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Ze względu na wprowadzenie nowych typów spółek, obecnie obowiązuje inny, ustawowy, podział na spółki osobowe i kapitałowe (art. 4 Kodeksu spółek handlowych). 1. SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe zostały uregulowane w art Kodeksu spółek handlowych. Typową cechą spółek osobowych jak sama nazwa wskazuje jest czynnik osobowy. Podstawową cechą odróżniającą spółki osobowe od spółek kapitałowych jest to, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, a wspólnicy zasadniczo odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Przymiotu posiadania osobowości prawnej nie należy utożsamiać z przysługującym spółkom - jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej - uprawnieniom polegającym na tym, że spółki te mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, Strona 1 z 49

2 zaciągać zobowiązania (zdolność do czynności prawnych), pozywać i być pozywaną (zdolność sądowa). Ponadto w spółkach osobowych: brak jest organów spółki (z wyjątkiem spółki partnerskiej i spółki komandytowo-akcyjnej); zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej; spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą; ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi; ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej; w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Do osobowych spółek handlowych zalicza się: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne SPÓŁKA JAWNA Spółka jawna została uregulowana w art Kodeksu spółek handlowych. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. W Kodeksie spółek handlowych zrezygnowano z określenia, że spółką jawną jest taka spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Nowa ustawa zawiera jednak zastrzeżenie, iż Strona 2 z 49

3 wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika, która polega na tym, że w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a dopiero wtedy, gdy z jej majątku nie uda się zaspokoić wierzyciela - odpowiadają jej wspólnicy. Taka konstrukcja odpowiedzialności nie stanowi jednak przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań spółki powstałych przed jej wpisem do rejestru. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Do chwili wejścia w życie Kodeksu spółkek hadnlowych, tj. do dnia 1 stycznia 2001 roku taki rygor nie obowiązywał i w konsekwencji można było zawrzeć umowę spółki jawnej nawet ustnie. Obecnie umowa musi mieć formę pisemną, a jej niezachowanie powoduje nieważność porozumienia wspólników. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Art. 25 Kodeksu spółek handlowych szczegółowo określa, co powinna zawierać umowa spółki jawnej. Mianowicie: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Nowa ustawa wprowadza obowiązek zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Od 1 stycznia 2001 r. jest on prowadzony w systemie informatycznym przez sądy rejonowe - sądy gospodarcze obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego części. Są to tzw. sądy rejestrowe. Zgodnie z art. 26 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji. Ponadto, umowa spółki powinna określać też nazwiska i imiona (firmy) wspólników oraz osób Strona 3 z 49

4 uprawnionych do reprezentacji spółki, sposób reprezentacji, sposób podziału zysku i strat oraz normować istotne dla wspólników stosunki wewnętrzne między wspólnikami oraz między wspólnikami a spółką. Umowa może też regulować np. sposób dokonywania zmian umowy spółki, przenoszenie ogółu praw i obowiązków wspólnika, sposób prowadzenia spraw spółki, zakazy konkurencji, przyczyny rozwiązania spółki, skutki śmierci wspólnika. Zaleca się, aby umowa regulowała także czy za prowadzenie spraw spółki przysługuje wynagrodzenie, termin wniesienia i sankcje z powodu niewniesienia wkładów, czy wspólnicy mają prawo żądania odsetek. Każdy wspólnik ma prawo zgłosić spółkę jawną do rejestru. Do zgłoszenia dołączyć należy złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Współmałżonek wspólnika spółki jawnej może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami. Określenie stosunku spółki jawnej do osób trzecich, a więc jej stosunków zewnętrznych w nowej ustawie zostało sformułowane inaczej, niż dotychczas. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę i prawo to dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Umowa spółki jawnej może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Pamiętać należy, że osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Wpis spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego Art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym określa zakres podmiotowy wpisów do rejestru przedsiębiorców. Spółka jawna wymieniona została jako pierwszy podmiot podlegający rejestracji. Wniosek o wpis do KRS obejmuje: formularz główny KRS W1 oraz obligatoryjne załączniki: KRS WB w celu ujawnienia danych wspólników (wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne); KRS WK w celu ujawnienia danych wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki; KRS WM w celu ujawnienia przedmiotu działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Strona 4 z 49

5 Ponadto, fakultatywnie mogą być dołączone formularze: KRS WA w celu rejestracji oddziałów spółki; KRS WL w celu ujawnienia danych prokurenta; KRS WH w celu ujawnienia sposobu powstania (np. w przypadku, gdy spółka powstaje w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej). Do wniosku obligatoryjnie powinny być dołączone następujące dokumenty: umowa spółki (art. 9 ust. 3 ustawy o krajowym Rejestrze Sądowym); złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (wspólników oraz prokurentów, jeżeli zostali powołani art. 26 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych); adresy wspólników oraz ich adresy do korespondencji. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Zgodnie z art. 25 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Opłaty Wniosek o rejestrację spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców podlega opłatom: opłata za wpis wysokość określa 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych), opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie organizacji sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia). Najczęściej spotykane błędy wniosków o rejestrację spółki jawnej to: 1. Brak wymaganych przepisami opłat, co powoduje zwrot wniosku na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Brak formularza KRS WK wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki. Strona 5 z 49

6 3. Nieprawidłowo obrana firma oraz skrót firmy spółki jawnej. Nieprawidłowo określony sposób reprezentacji spółki Sposób reprezentacji został uregulowany w art Kodeksu spółek handlowych (każdy wspólnik ma prawo reprezentowania spółki). Zasada wyrażona w powyższym przepisie może ulec modyfikacji na mocy umowy spółki lub orzeczenia sądu. Kompetencje wspólnika do reprezentowania spółki często nie są odróżniane od uprawnień do prowadzenia spraw spółki określonych w art Kodeksu spółek handlowych. Prawo reprezentacji oznacza kompetencje do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w stosunkach zewnętrznych ze skutkiem dla spółki np. zawarcie umowy sprzedaży, reprezentacja przed sądem. Prowadzenie spraw spółki dotyczy stosunków wewnętrznych spółki, należy do uprawnień organizacyjnych np. podejmowanie decyzji związanych z kierowaniem bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, sporządzanie bilansu. Sposób prowadzenia spraw spółki nie podlega ujawnieniu w rejestrze. Rejestracja spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej Problematyka rejestracji spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej została poruszona w art Kodeksu spółek handlowych. Do zgłoszenia tak powstałej spółki do rejestru stosuje się omówione wyżej zasady z następującymi różnicami: wniosek o wpis powinien być podpisany przez wszystkich wspólników; umowa spółki cywilnej powinna być dostosowana do przepisów o umowie spółki jawnej (art. 25 Kodeksu spółek handlowych) w związku z czym do wniosku powinien być dołączony aneks do umowy spółki cywilnej zawierający zmiany w tym zakresie; do formularza KRS W1 oprócz formularzy omówionych wyżej powinien być dołączony załącznik KRS WH (sposób powstania podmiotu). W formularzu KRS WH należy wypełnić pole 1 w części I oraz pole 2, w którym należy wpisać nazwiska poszczególnych wspólników przekształcanej spółki cywilnej wraz z numerami, pod jakimi figurowali Strona 6 z 49

7 poszczególni wspólnicy w Ewidencji Działalności Gospodarczej, nazwę organu prowadzącego Ewidencję oraz firmę pod jaką była prowadzona działalność gospodarcza, pozostałe części formularza należy przekreślić. Spółka cywilna staje się spółką jawną z chwilą wpisu do rejestru. Rejestracja zmian dotyczących spółki jawnej Wniosek o rejestrację zmiany Wniosek o rejestrację zmiany powinien być zgłoszony sądowi rejestrowemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Do każdego wniosku o zmianę należy dołączyć oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego zgłaszaną zmianę. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do zmian polegających na zmianie umowy spółki należy dołączyć tekst jednolity tejże umowy zawierający wszystkie wprowadzone zmiany, aczkolwiek niezłożenie tekstu jednolitego umowy nie może stanowić podstawy odmowy wpisu, to może spowodować wszczęcie przez sąd z urzędu postępowania przymuszającego uregulowanego w art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Opłaty Wniosek o rejestrację zmiany w rejestrze przedsiębiorców podlega opłatom: wpis (wysokość wpisu określa 45 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych); opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (zgodnie z 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie organizacji sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia). Formularze Zmiana powinna być zgłoszona na urzędowym formularzu KRS Z1, do którego, zależnie od konkretnego stanu faktycznego, mogą być dołączone załączniki: KRS ZA zmiana oddziału; KRS ZB zmiana wspólników spółki jawnej; Strona 7 z 49

8 KRS ZK zmiana wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki; KRS ZL zmiana prokurenta lub wniosek o wpisanie nowo powołanego prokurenta; KRS ZM zmiana przedmiotu działalności; KRS ZN sprawozdanie finansowe i inne dokumenty; KRS ZH połączenie, podział spółki; KRS ZY numer identyfikacyjny REGON. Formularz główny KRS Z1 służy ujawnieniu zmian: firmy spółki; siedziby i adresu spółki; zmiany informacji o czasie na jaki została utworzona spółka; umowy spółki. Wniosek powinien być podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS. Najczęściej spotykane uchybienia we wnioskach o rejestrację zmiany w rejestrze przedsiębiorców 1. Brak opłat za wpis oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Brak formularza KRS ZK w przypadku zmian danych wspólników pociągających za sobą zmiany w zakresie reprezentacji spółki. 3. Brak uwierzytelnionych notarialnie lub złożonych wobec sądu wzorów podpisów nowych wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki. 4. Brak uchwał wspólników dotyczących rejestrowanych zmian. 5. Brak tekstu jednolitego zmienionej umowy spółki. 6. Zgłoszenie do rejestru przeniesienia praw i obowiązków wspólnika na inną osobę bez upoważnienia umownego w tym zakresie (art. 10 KSH). 7. Nieprawidłowo ustanowiona prokura, brak uwierzytelnionego notarialnie lub złożonego wobec sądu wzoru podpisu prokurenta. Strona 8 z 49

9 8. Złożenie formularza KRS ZM, w którym przedmiot działalności nie został określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. 9. Złożenie sprawozdania finansowego podpisanego z naruszeniem art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 10. Podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione do reprezentacji spółki lub podpisanie wniosku niezgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS. Wniosek obejmujący ujawnienie w rejestrze wzmianki o sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy spółki oraz wniosek o wpisanie numeru ewidencyjnego REGON Wniosek o ujawnienie w rejestrze wzmianki o sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy powinien być złożony na urzędowym formularzu KRS Z30 (wniosek obejmujący sprawozdanie finansowe za jeden rok obrotowy nie wymaga załączników KRS ZN, załączniki wymagane są przy wniosku obejmującym kilka lat obrotowych). Do wniosku powinno być dołączone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z art Kodeksem spółek handlowych wraz z uchwałą wspólników o zatwierdzeniu tego sprawozdania. Wniosek powyższy podlega opłatom: wpis stały; za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego REGON stanowiący uzupełnienie pierwszego wniosku o wpis podmiotu do KRS powinien być złożony na urzędowym formularzu KRS Z1 wraz z załącznikiem KRS ZY. Wniosek taki nie podlega opłacie sądowej, a wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu. Do wniosku można dołączyć zaświadczenie (lub jego kserokopię) o nadaniu numeru ewidencyjnego REGON zapobiegnie to przedłużeniu postępowania w wypadku powzięcia przez sąd wątpliwości co do prawdziwości danych ujawnionych we wniosku. Zgłoszenie wniosku o wpisanie likwidacji spółki jawnej Przyczyny likwidacji Jeśli chodzi o przypadki, w których powinna nastąpić likwidacja spółki to art Kodeksu spółek handlowych odwołuje się do postanowień art. 58 Kodeksu spółek handlowych, który określa zdarzenia prowadzące do rozwiązania spółki. Są to: Strona 9 z 49

10 przyczyny przewidziane w umowie spółki; jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; prawomocne orzeczenie sądu. W przypadku spółki jawnej postępowanie likwidacyjne nie jest przymusowe jak np. w spółkach kapitałowych. Ma ono na celu przede wszystkim, umożliwienie zakończenia interesów spółkowych samym wspólnikom i służy głównie ich interesom. Formularze Likwidacja powinna być zgłoszona sądowi rejestrowemu na urzędowym formularzu KRS Z61. Do wniosku powinny być dołączone formularze: KRS ZR w celu ujawnienia danych likwidatorów, likwidatorami są wszyscy wspólnicy, wspólnicy mogą też powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała taka wymaga jednomyślności, chyba że co innego wynika z umowy spółki. W przypadku, gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba, że wspólnicy postanowią inaczej; KRS ZK w celu wykreślenia danych wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki w okresie likwidacji spółkę reprezentują likwidatorzy; KRS ZL w przypadku gdy w spółce byli powołani prokurenci, wykreślenie prokurentów otwarcie likwidacji powoduje bowiem wygaśnięcie prokury, w okresie likwidacji prokura nie może być ustanowiona. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia w likwidacji. Do wniosku powinny być dołączone: dokument, na podstawie którego następuje otwarcie likwidacji (np. uchwała wspólników, orzeczenie sądu); złożone wobec sądu lub uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Wniosek powyższy podlega opłatom jak każdy wniosek o wpisanie w rejestrze zmiany tj.: wpis, Strona 10 z 49

11 za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do zgłoszenia do rejestru wniosku o otwarciu likwidacji uprawniony jest każdy likwidator. Upadłość spółki jawnej Na podstawie art. 45 ust. 1 KrRejSU informacje o ogłoszeniu upadłości z określeniem sposobu jej prowadzenia oraz o osobie syndyka wpisuje się do rejestru z urzędu po przesłaniu przez sąd upadłościowy postanowienia w tym zakresie. Wykreślenie spółki jawnej z rejestru Wniosek o wykreślenie składa się na urzędowym formularzu KRS X2. Przyczyny wykreślenia a) zakończenie postępowania likwidacyjnego Zakończenie likwidacji następuje z chwilą ściągnięcia wierzytelności spółki, spłaty zobowiązań, sporządzenia bilansu zamknięcia likwidacji i podziału nadwyżki majątku pomiędzy wspólników. Pełna spłata zobowiązań nie jest jednak warunkiem koniecznym zakończenia likwidacji bowiem, za ewentualne nieuregulowane długi spółki jawnej po jej rozwiązaniu odpowiedzialni są solidarnie, bez ograniczeń wszyscy jej wspólnicy. Do wniosku o wykreślenie powinny być dołączone: bilans zamknięcia likwidacji; oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona; uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki. Wniosek o wykreślenie składają wszyscy likwidatorzy. Termin na wykonanie tego obowiązku wynosi 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. b) rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji Ponownie podkreślić należy, że likwidacja spółki jawnej nie ma charakteru obligatoryjnego. Zamiast likwidacji wspólnicy mogą zawrzeć układ co do innego sposobu zakończenia działalności spółki. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej zawarcie takiego układu wymaga jednomyślności wspólników. Do wniosku powinna być dołączona uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Obowiązek zgłoszenia wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców ciąży na wszystkich wspólnikach. Strona 11 z 49

12 Ukończenie postępowania upadłościowego Do wniosku powinno być dołączone prawomocne postanowienie sądu upadłościowego o ukończeniu postępowania upadłościowego. Sąd może wydać takie postanowienie po zlikwidowaniu tj. upłynnieniu całego majątku masy upadłości i dokonaniu podziału między wierzycieli. Wniosek o wykreślenie podpisuje w tym wypadku syndyk. Wykreślenie w wyniku połączenia, przekształcenia, podziału spółki jawnej Wpisy dotyczące wykreślenia spółek w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia są dokonywane z urzędu. Nie ma jednak przeszkód do złożenia wniosku w tym zakresie. Przedmiotowy wniosek powinien być złożony na urzędowym formularzu KRS X2 wraz załącznikiem KRS ZH, do wniosku powinien być dołączony odpis postanowienia sądu uzasadniającego wykreślenie spółki jawnej. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru podlega opłatom: wpis, za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym SPÓŁKA PARTNERSKA Spółka partnerska została uregulowana w art Kodeksu spółek handlowych. Spółkę tę tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska jako spółka osobowa, może więc nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, pozywać i być pozywaną. Spółka partnerska nie ma jednak osobowości prawnej. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w ustawie. W szczególności, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: - adwokata, - aptekarza, - architekta, - biegłego rewidenta, - brokera ubezpieczeniowego, - doradcy podatkowego, Strona 12 z 49

13 - księgowego, - lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, - notariusza, - pielęgniarki, położnej, - radcy prawnego, - rzecznika patentowego, - rzeczoznawcy majątkowego, - tłumacza przysięgłego. Kodeks spółek handlowych nie zabrania, by w jednej spółce partnerskiej działali wspólnicy wykonujący różne wolne zawody. Mogą więc działać takie spółki, które pod jedną firmą skupiają jednocześnie np. prawników i biegłych rewidentów. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Może ona używać skrótu "sp.p". Firmy z oznaczeniem i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz skrótu sp.p. może używać tylko spółka partnerska. W firmie spółki partnerskiej mogą występować tylko te wolne zawody, na których wykonywanie w takiej spółce zezwala art. 87 i 88 Kodeksu spółek handlowych lub odrębne ustawy odsyła art Kodeksu spółek handlowych i do których wykonywania w ramach danej spółki są uprawnieni partnerzy. Partnerami mogą być osoby uprawnione do wykonywania jednego lub kilku wolnych zawodów. W firmie spółki partnerskiej powinny być wymienione wszystkie wolne zawody wykonywane w spółce przez partnerów. Powinny być to zawody wykonywane w ramach tej konkretnej spółki. Przepis art. 90 Kodeksu spółek handlowych nie wypowiada się w kwestii dopuszczalności zamieszczania w firmie spółki partnerskiej dodatków nieobowiązkowych. Na podstawie art. 2 Kodeksu spółek handlowych należy sięgnąć do art Kodeksu cywilnego, z którego wynika, iż firma spółki może zawierać inne określenia dowolnie obrane. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać: 1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3)nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku, gdy umowa spółki przewiduje, że jeden albo większa liczba partnerów będą ponosić odpowiedzialność tak jak wspólnik spółki jawnej, Strona 13 z 49

14 4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, 5) firmę i siedzibę spółki, 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Spółka partnerska podlega zgłoszeniu do rejestru sądowego, prowadzonego przez sąd rejestrowy. Zgłoszenie to powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń, 2) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, 3) przedmiot działalności spółki, 4) nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów, 5) nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu, 6) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku, gdy umowa przewiduje, że niektórzy wspólnicy będą odpowiadali tak jak wspólnicy spółki jawnej. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wpis spółki partnerskiej do rejestru Wniosek o wpis do KRS obejmuje formularz główny KRS W 1 oraz obligatoryjne załączniki: KRS WD w celu ujawnienia danych partnerów (podkreślić jeszcze raz należy, że partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne); KRS WK w celu ujawnienia danych partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki umowa spółki partnerskiej może powierzyć prowadzenie spraw spółki oraz reprezentację zarządowi; KRS WM w celu ujawnienia przedmiotu działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Polska Klasyfikacja Działalności stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Strona 14 z 49

15 Ponadto fakultatywnie mogą być dołączone formularze: KRS WA w celu rejestracji oddziałów spółki; KRS WH w celu ujawnienia sposobu powstania podmiotu (np. w przypadku, gdy spółka powstaje w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej); KRS WL w celu ujawnienia danych prokurenta; KRS ZN w celu ujawnienia wzmianki o sprawozdaniu finansowym. Zgłoszenie do rejestru powinno zawierać następujące dokumenty: umowa spółki (art. 9 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym); adresy partnerów lub ich adresy do doręczeń; nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku gdy taką odpowiedzialność przewiduje umowa spółki; dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu; uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub uprawnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub prokurenta (art. 19a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym); w przypadku gdy partnerami są prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymagane jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego wpis prawnika zagranicznego na jedną z list prawników zagranicznych prowadzoną odpowiednio przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego składa się w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach lub wyciągach. Prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru spoczywa na każdym partnerze (art w zw. z art. 89 Kodeksu spółek handlowych). W przypadku, gdy w spółce partnerskiej powołano zarząd (art. 97 Kodeksu spółek handlowych) zgłoszenia powinien dokonać ten organ. W razie powołania zarządu wieloosobowego sposób reprezentowania spółki określa umowa spółki, a w braku postanowień umowy w tym zakresie znajduje zastosowanie art Kodeksu spółek handlowych (współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem). Nie mają tu zastosowania art. 164 Kodeksu spółek Strona 15 z 49

16 handlowych, ponieważ art Kodeksu spółek handlowych zawiera wyczerpującą listę przepisów o zarządzie spółki z o.o., które stosuje się do zarządu spółki partnerskiej. Opłaty Wniosek o rejestracje spółki partnerskiej w rejestrze przedsiębiorców podlega opłatom: wpis stały (wysokość wpisu określa 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych), opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie organizacji sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia). Najczęściej spotykane błędy wniosków o rejestrację spółki partnerskiej 1. Brak wymaganych przepisami opłat powoduje to zwrot wniosku bez wzywania do uzupełnienia braków na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Brak formularza KRS WK wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki. 3. Błędnie obrana firma spółki najczęściej spotykaną nieprawidłowością jest niewymienienie wszystkich wykonywanych w danej spółce zawodów, także niewymienienie nazwiska lub nazwisk partnerów. 4. Nieprawidłowo obrany skrót firmy spółki. 5. Niedołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego uprawnienie każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu. 6. Wnioski o rejestrację spółek partnerskich w celu wykonywania zawodów niewymienionych w art. 88 i 87 Kodeksu spółek handlowych. 7. Złożenie umowy sporządzonej w zwykłej formie pisemnej. 8. Nieprawidłowo określony sposób reprezentacji spółki kompetencje partnera do reprezentacji spółki często są mylone z uprawnieniami do prowadzenia spraw spółki. Prawo do reprezentacji oznacza kompetencje do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w stosunkach zewnętrznych ze skutkiem dla spółki, np. zawarcie umowy sprzedaży. Prowadzenie spraw spółki dotyczy stosunków wewnętrznych, należy do uprawnień organizacyjnych, np. podejmowanie decyzji związanych z kierowaniem bieżącą działalnością spółki. Sposób prowadzenia spraw spółki nie podlega ujawnieniu w rejestrze. Strona 16 z 49

17 Rejestracja spółki partnerskiej, w której partnerami są osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów na podstawie odrębnych ustaw. Przepis art Kodeksu spółek handlowych podkreśla znaczenie odrębnych ustaw regulujących wykonywanie wolnych zawodów w spółce partnerskiej. Na przykład ustawa z r. Prawo o adwokaturze oraz ustawa z r. o radcach prawnych określają, kto może wykonywać zawód adwokata i radcy prawnego oraz wykluczają możliwość uczestniczenia w spółce partnerskiej przez aplikantów. Ustawy powyższe przyznają uprawnienie tworzenia spółek partnerskich przez prawników zagranicznych. Warunkiem jest wpisanie na jedną z list prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych. Rejestracja zmiany dotyczącej spółki partnerskiej Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych zgłoszeniu sądowi rejestrowemu podlegają zmiany: firmy; siedziby adresu nazwiska i imiona partnerów; ich adresy lub adresy do doręczeń; zmiana wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów; przedmiot działalności spółki; nazwiska i imiona partnerów uprawnionych do reprezentacji spółki w przypadku, gdy umowa przewiduje ograniczenie prawa reprezentacji; nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu; nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wniosek o rejestrację Wniosek o rejestrację zmiany powinien być zgłoszony sądowi rejestrowemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym). Do każdego wniosku o zmianę należy dołączyć oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis dokumentu potwierdzający zgłaszaną zmianę. Strona 17 z 49

18 Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do zmian polegających na zmianie umowy spółki należy dołączyć tekst jednolity tejże umowy zawierający wszystkie wprowadzone zmiany. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych. Oznacza to, że o ile zmiana lub uzupełnienie umowy spółki partnerskiej powinno być dokonane w formie aktu notarialnego, to tekst jednolity może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej. Niezłożenie tekstu jednolitego umowy nie może stanowić podstawy odmowy wpisu, ale może spowodować wszczęcie przez sąd z urzędu postępowania przymuszającego uregulowanego w art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Opłaty Wniosek o rejestrację zmiany w rejestrze przedsiębiorców podlega opłatom: wpis stały (wysokość wpisu określa 45 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych); opłata z ogłoszenie wpisu zmiany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (zgodnie z 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie organizacji sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia). Formularze Zmiana powinna być zgłoszona na urzędowym formularzu KRS Z 1, do, którego, zależnie od konkretnego stanu faktycznego mogą być dołączone załączniki: KRS ZA zmiana oddziału; KRS ZD zmiana partnerów spółki; KRS ZK zmiana partnerów uprawnionych do reprezentacji spółki lub zmiana w składzie zarządu lub sposobie reprezentacji przez zarząd; KRS ZL zmiana lub wpisanie prokurentów; KRS ZM zmiana przedmiotu działalności; KRS ZN sprawozdanie finansowe i inne dokumenty; KRS ZH połączenie, podział spółki; KRS ZY numer identyfikacyjny REGON. Formularz główny KRS Z1 służy ujawnieniu zmian: firmy spółki; Strona 18 z 49

19 siedziby i adresu spółki; zmiany informacji o czasie na jaki została utworzona spółka; umowy spółki. Wniosek powinien być podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Rejestrze. Najczęściej spotykane uchybienia wniosków o rejestrację zmian 1. Brak opłat za wpis i/lub ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Brak formularza KRS ZK w wypadku zmian danych partnerów lub członków zarządu pociągających za sobą zmiany w zakresie reprezentacji spółki. 3. Brak uwierzytelnionych notarialnie lub złożonych wobec sądu wzorów podpisów nowych partnerów uprawnionych do reprezentacji spółki. 4. Brak uchwał partnerów dotyczących rejestrowanych zmian. 5. Brak tekstu jednolitego zmienionej umowy spółki. 6. Nieprawidłowo ustanowiona prokura, brak uwierzytelnionego notarialnie lub złożonego wobec sądu wzoru podpisu prokurenta. 7. Złożenie formularza KRS ZM, w którym przedmiot działalności nie został określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. 8. Złożenie sprawozdania finansowego podpisanego z naruszeniem art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 9. Podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione do reprezentacji spółki lub podpisanie wniosku niezgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Rejestrze. 10. Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania wolnego zawodu. 11. Wnioski o wpisanie partnera wykonującego zawód niewymieniony w art. 88 i 87 KSH. Wniosek obejmujący ujawnienie w rejestrze wzmianki o sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy spółki oraz wniosek o wpisanie numeru ewidencyjnego REGON Wniosek o ujawnienie w rejestrze wzmianki o sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy powinien być złożony na urzędowym formularzu KRS Z30 (wniosek obejmujący sprawozdanie finansowe za jeden rok obrotowy nie wymaga załączników KRS ZN, załączniki wymagane są przy wniosku obejmującym kilka lat obrotowych). Strona 19 z 49

20 Do wniosku powinno być dołączone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z r. o rachunkowości. Wniosek powyższy podlega opłatom: wpis stały, za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego REGON stanowiący uzupełnienie pierwszego wniosku o wpis podmiotu do KRS powinien być złożony na urzędowym formularzu KRS Z1 wraz z załącznikiem KRS ZY. Wniosek taki nie podlega opłacie sądowej, a wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu. Do wniosku można dołączyć zaświadczenie (lub jego kserokopię) o nadaniu numeru ewidencyjnego REGON zapobiegnie to przedłużeniu postępowania w wypadku powzięcia przez sąd wątpliwości co do prawdziwości danych ujawnionych we wniosku. Zgłoszenie wniosku o wpisanie likwidacji spółki partnerskiej W razie nastąpienia jednego ze zdarzeń powodujących rozwiązanie spółki nie ulega ona natychmiastowemu zgaśnięciu. Jej byt prawny i ekonomiczny nie zostaje unicestwiony. Następuje końcowa faza istnienia spółki jej likwidacja. Zewnętrznym dowodem tego zdarzenia jest prowadzenie przez nią działalności pod dotychczasową firmą uzupełnioną obowiązkowym dodatkiem w likwidacji. Rozwiązanie spółki należy ujawnić w rejestrze przedsiębiorców. Wpis ten ma charakter deklaratoryjny. Przyczyny likwidacji Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej wylicza art. 98 Kodeksu spółek handlowych. Są to: przyczyny przewidziane w umowie spółki; jednomyślna uchwała wszystkich partnerów; ogłoszenie upadłości spółki; utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu; prawomocne orzeczenie sądu. Strona 20 z 49

21 W przypadku, gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Rozwiązanie spółki partnerskiej z innych przyczyn niż wymienione w art. 98 Kodeksu spółek handlowych może nastąpić tylko, jeśli tak stanowi specjalny przepis innej ustawy, w szczególności przepis dotyczący wykonywania wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki. Przyczyny powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej wyliczone w art. 98 mają charakter bezwzględnie obowiązujący w tym sensie, że partnerzy nie mogą w umowie ustalić, że wszystkie lub niektóre przyczyny wymienione w art. 98 Kodeksu spółek handlowych nie będą stanowić podstawy rozwiązania ich spółki. W przypadku spółki partnerskiej podobnie jak w przypadku spółki jawnej, prowadzenie postępowania likwidacyjnego nie jest przymusowe (art. 67 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 89 Kodeksu spółek handlowych). Formularze Likwidacja powinna być zgłoszona sądowi rejestrowemu na urzędowym formularzu KRS Z61 do wniosku powinny być dołączone formularze: KRS ZR w celu ujawnienia danych likwidatorów, likwidatorami są wszyscy partnerzy, partnerzy mogą też powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała taka wymaga jednomyślności, chyba że co innego wynika z umowy spółki. W przypadku, gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy postanowią inaczej; KRS ZK w celu wykreślenia danych partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki lub zarządu w przypadku powołania takiego organu w spółce w okresie likwidacji spółkę reprezentują likwidatorzy; KRS ZL w przypadku gdy w spółce byli powołani prokurenci, wykreślenie prokurentów otwarcie likwidacji powoduje bowiem wygaśnięcie prokury, w okresie likwidacji prokura nie może być ustanowiona. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia w likwidacji. Artykuł 74 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art Kodeksu spółek handlowych. Do wniosku powinny być dołączone: dokument, na podstawie którego następuje otwarcie likwidacji (np. uchwała partnerów, orzeczenie sądu); Strona 21 z 49

22 złożone wobec sądu lub uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów likwidatorów (w przypadku gdy likwidatorzy powołani zostali spoza grona partnerów uprawnionych do reprezentacji lub członków zarządu). Wniosek powyższy podlega opłatom, tak jak każdy wniosek o wpisanie w rejestrze zmiany tj.: wpis, za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do zgłoszenia do rejestru wniosku o otwarciu likwidacji uprawniony jest każdy likwidator. Upadłość spółki partnerskiej Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym informacje o ogłoszeniu upadłości z określeniem sposobu jej prowadzenia oraz o osobie syndyka wpisuje się do rejestru z urzędu po przesłaniu przez sąd upadłościowy postanowienia w tym zakresie. Wykreślenie spółki partnerskiej z rejestru Wniosek o wykreślenie składa się na urzędowym formularzu KRS X2. Przyczyny wykreślenia a) zakończenie postępowania likwidacyjnego Zakończenie likwidacji następuje z chwilą ściągnięcia wierzytelności spółki, spłaty zobowiązań, sporządzenia bilansu zamknięcia likwidacji i podziału nadwyżki majątku pomiędzy wspólników. Pełna spłata zobowiązań nie jest jednak warunkiem koniecznym zakończenia likwidacji bowiem, za ewentualne nieuregulowane długi spółki partnerskiej po jej rozwiązaniu odpowiedzialni są solidarnie, bez ograniczeń wszyscy jej wspólnicy. Do wniosku o wykreślenie powinny być dołączone: bilans zamknięcia likwidacji, oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona, uchwała wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki. Wniosek o wykreślenie składają wszyscy likwidatorzy. Termin na wykonanie tego obowiązku wynosi 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki, zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. b) rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji Ponownie podkreślić należy, że likwidacja spółki partnerskiej podobnie jak jawnej nie ma charakteru obligatoryjnego. Zamiast likwidacji partnerzy mogą zawrzeć układ co do innego sposobu zakończenia Strona 22 z 49

23 działalności spółki. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie takiego układu wymaga jednomyślności wspólników. Do wniosku powinna być dołączona uchwała partnerów o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Obowiązek zgłoszenia wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców ciąży na wszystkich partnerach. Ukończenie postępowania upadłościowego Do wniosku powinno być dołączone prawomocne postanowienie sądu upadłościowego o ukończeniu postępowania upadłościowego. Sąd może wydać takie postanowienie po zlikwidowaniu tj. upłynnieniu całego majątku masy upadłości i dokonaniu podziału między wierzycieli. Wniosek o wykreślenie podpisuje w tym wypadku syndyk. Wykreślenie w wyniku połączenia, przekształcenia, podziału spółki partnerskiej Wpisy dotyczące wykreślenia spółek w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia są dokonywane z urzędu. Nie ma jednak przeszkód do złożenia wniosku w tym zakresie. Przedmiotowy wniosek powinien być złożony na urzędowym formularzu KRS X2 wraz załącznikiem KRS ZH, do wniosku powinien być dołączony odpis postanowienia sądu uzasadniającego wykreślenie spółki partnerskiej. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru podlega opłatom: wpis oraz za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym SPÓŁKA KOMANDYTOWA Spółka komandytowa została uregulowana w art Kodeksu spółek handlowych. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest to, iż spółkę komandytową może zawiązać co najmniej dwóch wspólników, przy czym jeden z nich musi być komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. Celem spółki komandytowej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 Kodeksu spółek handlowych). Wspólników, zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy może być więcej niż jeden, ale ta sama osoba nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem. Bez znaczenia jest liczbowy stosunek komandytariuszy do komplementariuszy. Osobowy skład wspólników może ulegać zmianom, z tym że jeżeli ze spółki ustąpią wszyscy komandytariusze spółka przekształca się w spółkę jawną, jeżeli ustąpią wszyscy komplementariusze, spółka ulega rozwiązaniu. Strona 23 z 49

24 Komplementariuszem jest wspólnik odpowiadający wobec wierzycieli spółki bez ograniczeń. Jego pozycja prawna odpowiada pozycji wspólnika spółki jawnej. Komplementariusz ma prawo reprezentowania spółki oraz prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw. Może nim być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Komplementariuszem może być również osobowa spółka handlowa posiadająca zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Komandytariuszem jest wspólnik, którego odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki jest ograniczona. Komandytariusz w zasadzie nie ma upoważnienia do reprezentowania spółki oraz w braku odmiennego postanowienia umowy, nie ma prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółki. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, czyli oznaczonej kwoty pieniężnej, wyrażonej w złotych i wpisanej do rejestru. Suma komandytowa ustalana jest w umowie przez wspólników. Komandytariuszem może być osoba fizyczna (w tym także osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, za którą działa przedstawiciel lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która może działać sama, jednakże przy podejmowaniu czynności prawnych polegających na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego) oraz osoba prawna w tym spółka z o.o. i spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, gmina. Komandytariuszem może być inna osobowa spółka handlowa, nie wyłączając innej spółki komandytowej, ponieważ spółki te mają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k." Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. Jeżeli jednak zostanie tam ono umieszczone, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową). Strona 24 z 49

25 Podobnie jak dotychczas, umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, 4) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności, 5) sumę komandytową. Do sądu rejestrowego należy zgłaszać także wszelkie zmiany wymienionych danych. Wpis spółki komandytowej do rejestru Wniosek o wpis do KRS obejmuje: formularz główny - KRS W1 oraz obligatoryjne załączniki: KRS-WC w celu ujawnienia danych wspólników spółki komandytowej; KRS WK w celu ujawnienia danych wspólników uprawnionych do reprezentacji podmiotu; KRS WM w celu ujawnienia przedmiotu działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Polska Klasyfikacja Działalności stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ponadto fakultatywnie mogą być dołączone formularze: KRS WA w celu rejestracji oddziałów spółki, KRS WL w celu ujawnienia danych prokurenta, KRS WH w celu ujawnienia sposobu powstania spółki. Do wniosku obligatoryjnie powinny być dołączone następujące dokumenty: umowa spółki (art. 9 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), Strona 25 z 49

26 uwierzytelnione notarialne albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta (art. 19a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Wkłady Kodeks spółek handlowych nie określa wprost co może stanowić wkład komplementariusza. Na podstawie art. 103 należy zastosować odpowiednio art. 48 stanowiący, że wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Przedmiotem wkładu mogą więc być w szczególności: suma pieniężna, papiery wartościowe, własność rzeczy ruchomych i nieruchomości, patenty, wynalazki, usługi w tym świadczenie lub wykonywanie pracy. Bardziej szczegółowo uregulowana jest kwestia wkładu komandytariusza. Art Kodeksu spółek handlowych pozwala na wniesienie wkładu niepieniężnego. Jednakże art ogranicza przedmiot tych świadczeń i stanowi, że zobowiązanie do wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba, że wartość innych jego wkładów do niej nie jest niższa aniżeli wysokość sumy komandytowej. Poza tymi regułami, do wkładu komandytariusza mają zastosowanie na podstawie art. 103 Kodeksu spółek handlowych odpowiednio art. 48 i 49 Kodeksu spółek handlowych. Sumę komandytową należy wyraźnie odróżnić od wkładu wspólnika. Wartość wkładu komandytariusza i wysokość sumy komandytowej mogą być różne. Prawo nie określa minimalnej i maksymalnej wysokości sumy komandytowej. Jej wysokość może ulec zmianie. Jej podwyższenie i obniżenie wymaga umowy wszystkich wspólników. Wpisanie do rejestru nowej sumy komandytowej jest obowiązkowe i ma charakter konstytutywny. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru (art Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 103 Kodeksu spółek handlowych ). Z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że wniosek o wpis powinien być złożony w terminie 7 dni od sporządzenia aktu notarialnego. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wskutek wpisania do rejestru przedsiębiorców spółka uzyskuje zdolność prawną oraz zdolność sądową. Opłaty Wniosek o rejestrację spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców podlega opłatom: Strona 26 z 49

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Temat: Kryteria wyboru formy prawnej

Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Temat: Kryteria wyboru formy prawnej 1. RÓŻNICA POMIĘDZY STAŁĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ A OKAZYJNYMI TRANSAKCJAMI I USŁUGAMI MAJĄCYMI CHARAKTER GOSPODARCZY. DEFINICJA I RÓŻNICE. 2. Definicje: zdolność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Spółki osobowe a spółki kapitałowe Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych, które wraz ze spółkami kapitałowymi nazywane są spółkami prawa handlowego. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Co to jest Spółka Partnerska?

Co to jest Spółka Partnerska? SPÓŁKA PARTNERSKA Co to jest Spółka Partnerska? Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę:

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. W dniu... w... pomiędzy. 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul zawarto następującą umowę: UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ W dniu... w... pomiędzy 1. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 2. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... 3. Panem/-ią... zamieszkałym/-ą w... przy ul.... zawarto następującą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KRS-Z1 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Katowice 26.04.2017r. Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień Budowa, Istota i cele Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 835

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 835 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 835 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA KRS-Z3 Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Stan prawny na 01.01.2005 r. Dokumentem wiążącym jest tekst publikowany w Dzienniku Ustaw. Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie,

Bardziej szczegółowo

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO KRS-W1 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

s. 72 s. 86 s

s. 72 s. 86 s s. 14 Artykuł. 10. [Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika] 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.

Kodeks spółek handlowych. z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1) (zm. ) Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) Tytuł I. Przepisy ogólne. Dział I. Przepisy wspólne. Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (publikacja: Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z 2001 r. nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. nr 49, poz. 408 i nr 229, poz. 2276) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15 Dz.U.2000.94.1037 2001.10.06 zm. Dz.U.2001.102.1117 art. 3 2003.09.25 zm. Dz.U.2003.49.408 art. 6 2004.01.15 zm. Dz.U.2003.229.2276 art. 1 2005.08.19 zm. Dz.U.2005.132.1108 art. 14 2005.10.24 zm. Dz.U.2005.183.1538

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117) Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 1 - Art. 21 Dział I. Przepisy wspólne Art. 1 - Art. 7 Dział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Dz.U.2000.94.1037 2013.04.23 zm. Dz.U.2013.433 art. 4 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia r. Kodeks spółek handlowych Strona 1 z 90 Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (publikacja: Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z 2001 r. nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. nr 49, poz. 408 i nr 229, poz. 2276) TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1).

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). Dz.U.2000.94.1037 2001-10-06 zm. Dz.U.2001.102.1117 art. 3 2003-09-25 zm. Dz.U.2003.49.408 art. 6 2004-01-15 zm. Dz.U.2003.229.2276 art. 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Dz.U.00.94.1037 2001-10-06 zm. Dz.U.01.102.1117 art.3 2003-09-25 zm. Dz.U.03.49.408 art.6 2004-01-15 zm. Dz.U.03.229.2276 art.1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; 2005, Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Stan prawny 25.01.2013 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy wspólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych zmiany: 2001-10-06 Dz.U.2001.102.1117 art. 3 2003-09-25 Dz.U.2003.49.408 art. 6 2004-01-15 Dz.U.2003.229.2276 art. 1 2005-08-19 Dz.U.2005.132.1108 art. 14 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne Kancelaria Sejmu s. 1/158 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne Kancelaria Sejmu s. 1/163 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117. Tytuł I Przepisy ogólne Dział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2094 cz.2 Warszawa, 22 stycznia 2014 r.

Druk nr 2094 cz.2 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-48-13 Druk nr 2094 cz.2 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:07:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:07:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.12.2016 godz. 00:07:18 Numer KRS: 0000546795 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 724 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 724 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 724 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Pole o numerze 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 8 zaznaczono TAK. W pozostałym przypadku pole to należy przekreślić.

SPÓŁKA AKCYJNA. Pole o numerze 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 8 zaznaczono TAK. W pozostałym przypadku pole to należy przekreślić. KRS-W4 Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie,

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 (sprost.: 2014, poz. 265) Spis treści Art. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE KRS-Z61 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE Formularz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 68 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 68 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 68 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA KRS Z3 C O R S Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:36:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:36:41 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.08.2017 godz. 22:36:41 Numer KRS: 0000581192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:18:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:18:28 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.08.2017 godz. 16:18:28 Numer KRS: 0000421124 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1130) USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo