KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:50:27 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2013 godz. 13:50:27 Numer KRS: 0000436321"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 13:50:27 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 2 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu GL.X NS-REJ.KRS/18188/12/459 SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2.Numer REGON/NIP REGON: ---, NIP: Firma, pod którą spółka działa BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat TARNOGÓRSKI, gmina ŚWIERKLAC, miejsc. NOWE CHECHŁO ul. LEŚNA, nr 63, lok. ---, miejsc. NOWE CHECHŁO, kod , poczta ŚWIERKLAC, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały 1 1.Firma oddziału BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W TYCHACH 2.Siedziba 3.Adres kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. TYCHY, gmina M. TYCHY, miejsc. TYCHY ul. TARGIELA, nr 112, lok. ---, miejsc. TYCHY, kod , poczta TYCHY, kraj POLSKA

2 Strona 2 z Firma oddziału BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W BRZESKU 2.Siedziba 3.Adres kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat BRZESKI, gmina BRZESKO, miejsc. BRZESKO ul. BROWARNA, nr 14, lok. ---, miejsc. BRZESKO, kod , poczta BRZESKO, kraj POLSKA 3 1.Firma oddziału BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W BYTOMIU 2.Siedziba 3.Adres kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BYTOM, gmina M. BYTOM, miejsc. BYTOM ul. STOLARZOWICKA, nr 92, lok. ---, miejsc. BYTOM, kod , poczta BYTOM, kraj POLSKA Rubryka 4 - Informacje o umowie 1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki R. - ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ MICHALIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA NOWAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REP.A NR 5821/2012 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA (NR REGON ), KTÓREJ JEDYNYMI WSPÓLNIKAMI SĄ : - ANNA LAMMEL-PRZYBYTEK NR NIP , - KAROLINA KOPER NR NIP , - BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR KRS , O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W OPARCIU O PRZEPIS ART I 3 KSH - AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 R., REP.A NR 5821/2012, ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ MICHALIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA NOWAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH. Podmiot, z którego powstała spółka Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma LAMMEL PRZYBYTEK 2.Imiona ANNA BARBARA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS * 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?

3 Strona 3 z 8 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? ,00;-ZŁ ,00;-ZŁ 1 1.Wartość wkłądu wniesionego ,00;-ZŁ Wkład wniesiony 2.Czy jest to wkład niepieniężny? Podrubryka 2 Wkład zwrócony 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOPER 2.Imiona KAROLINA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS * 5.Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? ,00;-ZŁ ,00;-ZŁ 1 1.Wartość wkłądu wniesionego ,00;-ZŁ Wkład wniesiony 2.Czy jest to wkład niepieniężny? Podrubryka 2 Wkład zwrócony 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona * 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?

4 Strona 4 z 8 8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? 9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? 10.Wysokość sumy komandytowej 11.Wartość wkładu umówionego 12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? Wkład wniesiony Podrubryka 2 Wkład zwrócony Dział 2 Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIEL. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona **** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Rubryka 2 - Nie dotyczy 1 1.Nazwisko KOPER Rubryka 3 - Prokurenci 2.Imiona KAROLINA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 01, 19, Z, POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLET 2 02, 20, Z, POZYSKIWA DREWNA

5 Strona 5 z , 91, Z, PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 4 10, 92, Z, PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 5 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6 33, 20, Z, INSTALOWA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 35, 11, Z, WYTWARZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8 35, 30, Z, WYTWARZA I ZAOPATRYWA W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 9 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIA I DOSTARCZA WODY 10 37, 00, Z, ODPROWADZA I OCZYSZCZA ŚCIEKÓW 11 38, 11, Z, ZBIERA ODPADÓW INNYCH NIŻ BEZPIECZNE 12 38, 12, Z, ZBIERA ODPADÓW BEZPIECZNYCH 13 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWA ODPADÓW INNYCH NIŻ BEZPIECZNE 14 38, 22, Z, PRZETWARZA I USZKODLIWIA ODPADÓW BEZPIECZNYCH 15 39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 16 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW 17 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNYCH 18 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 19 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYRII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 20 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 21 43, 12, Z, PRZYGOTOWA TERENU POD BUDOWĘ 22 43, 21, Z, WYKONYWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 23 43, 22, Z, WYKONYWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 24 43, 29, Z, WYKONYWA POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 25 43, 31, Z, TYNKOWA 26 43, 32, Z, ZAKŁADA STOLARKI BUDOWLANEJ 27 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWA I OBLICOWYWA ŚCIAN 28 43, 34, Z, MALOWA I SZKLE 29 43, 39, Z, WYKONYWA POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 30 43, 91, Z, WYKONYWA KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 31 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 32 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 33 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 34 45, 40, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 35 46, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 36 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 37 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 38 46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, PRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ

6 Strona 6 z 8 DLA ZWIERZĄT 39 46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 40 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 41 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 42 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 43 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 45 49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 46 49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANY 47 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 48 49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 49 52, 10, B, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA POZOSTAŁYCH TOWARÓW 50 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 51 52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 52 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 53 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 54 55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWA 55 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 56 56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 57 56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 58 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 59 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 60 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 61 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 62 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 63 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 64 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 65 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 66 77, 31, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 67 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 68 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 69 78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWAM MIEJSC PRACY I POZYSKIWAM PRACOWNIKÓW 70 78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 71 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 72 80, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 73 80, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 74 81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMAM PORZĄDKU W BUDYNKACH 75 81, 21, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 76 81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

7 Strona 7 z , 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTA 78 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWAM TERENÓW ZIELENI 79 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 80 82, 19, Z, WYKONYWA FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE BIURA 81 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 82 82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWAM 83 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 84 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 85 96, 01, Z, PRA I CZYSZCZE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 86 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

8 Strona 8 z 8 Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Nie dotyczy Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.09.2012 godz. 08:28:10 Numer KRS: 0000397897 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2014 godz. 13:02:45 Numer KRS: 0000492765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2014 godz. 13:02:45 Numer KRS: 0000492765 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2014 godz. 13:02:45 Numer KRS: 0000492765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2015 godz. 11:54:09 Numer KRS: 0000539918

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2015 godz. 11:54:09 Numer KRS: 0000539918 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2015 godz. 11:54:09 Numer KRS: 0000539918 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:16:25 Numer KRS: 0000368259

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:16:25 Numer KRS: 0000368259 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:16:25 Numer KRS: 0000368259 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:59:21 Numer KRS: 0000501786

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:59:21 Numer KRS: 0000501786 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:59:21 Numer KRS: 0000501786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.11.2012 godz. 14:27:21 Numer KRS: 0000439541

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.11.2012 godz. 14:27:21 Numer KRS: 0000439541 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2012 godz. 14:27:21 Numer KRS: 0000439541 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2013 godz. 13:44:36 Numer KRS: 0000320502

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2013 godz. 13:44:36 Numer KRS: 0000320502 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2013 godz. 13:44:36 Numer KRS: 0000320502 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2014 godz. 14:59:51 Numer KRS: 0000504468

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2014 godz. 14:59:51 Numer KRS: 0000504468 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2014 godz. 14:59:51 Numer KRS: 0000504468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2015 godz. 13:38:48 Numer KRS: 0000418065

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2015 godz. 13:38:48 Numer KRS: 0000418065 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2015 godz. 13:38:48 Numer KRS: 0000418065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2015 godz. 22:42:56 Numer KRS: 0000522280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2015 godz. 22:42:56 Numer KRS: 0000522280 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2015 godz. 22:42:56 Numer KRS: 0000522280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2014 godz. 23:00:11 Numer KRS: 0000106317

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2014 godz. 23:00:11 Numer KRS: 0000106317 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2014 godz. 23:00:11 Numer KRS: 0000106317 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2015 godz. 13:18:18 Numer KRS: 0000417172

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2015 godz. 13:18:18 Numer KRS: 0000417172 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2015 godz. 13:18:18 Numer KRS: 0000417172 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2012 godz. 10:47:13 Numer KRS: 0000096783

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2012 godz. 10:47:13 Numer KRS: 0000096783 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2012 godz. 10:47:13 Numer KRS: 0000096783 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2015 godz. 09:19:16 Numer KRS: 0000447072

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2015 godz. 09:19:16 Numer KRS: 0000447072 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2015 godz. 09:19:16 Numer KRS: 0000447072 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2015 godz. 12:20:49 Numer KRS: 0000374043

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2015 godz. 12:20:49 Numer KRS: 0000374043 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2015 godz. 12:20:49 Numer KRS: 0000374043 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo