Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Głogów: wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych z posesji budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gminy Miejskiej Głogów, do kontaktów: 1. Mirosława Sobierajska; 2. Bogusława Cykman, ul. Poczdamska 1, Głogów, woj. dolnośląskie, tel , fax , 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). 5) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: ) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych z posesji budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z posesji administrowanych przez ZGM na terenie miasta Głogowa. Odpady obejmują komunalne odpady stałe mało i wielkogabarytowe, a także odpady niebezpieczne jak : lampy rtęciowe, akumulatory, zaolejone czyściwo. Przedmiot zamówienia obejmuje również zaopatrzenie posesji w pojemniki do gromadzenia odpadów o poj. 110 l, 240 l, 1100 l, kontenery 4-8 m sześc., pojemniki na plastik. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Obszar miasta Głogowa administrowany przez ZGM. Kod NUTS: ) Nomenklatura

2 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): , , , ) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Nie. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Powyżej euro. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36; SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: zł. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: 1. Dysponują środkami finansowymi zapewniającymi bieżące wykonywanie zamówienia w kwocie nie mniejszej niż zł. 2. Odroczą zapłatę za wykonane usługi na okres do 30 dni. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 1) posiadają niezbędną wiedzą, doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie : 1. wykażą i udokumentują w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) wykonywanie usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, 2. zatrudniali w okresie ostatnich 3 lat od ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, przeciętnie 20 pracowników pełnoetatowych rocznie. 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 2. Dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie.

3 3. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, iż wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia; 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 5. Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie ) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że : - każdy z osobna : 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej, - wspólnie muszą wykazać, że : 1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ), 2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, 3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, 4. posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia. 5. posiada udokumentowaną wielkość przychodu wymaganą do spełnienia. - przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że : posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się walory poszczególnych wykonawców. 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uprawniające do występowania w obrocie prawnym wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej musi posiadać adnotację właściwego organu wydającego to zaświadczenie o aktualności zapisów - dokonaną w terminie jw.

4 2. Zezwolenie prezydenta Miasta Głogowa na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania tych odpadów. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesiące licząc od daty wystawienia do dnia składania wniosku. 5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art.24 ust.1pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesiące licząc od daty wystawienia do dnia składania wniosku. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku : - pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, - wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, - oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. Dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową do wykonywania zamówienia w kwocie nie mniejszej niż zł. 2. Osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad zł. rocznie. 3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - min. suma ubezpieczenia zł. 1. Informacja Banku prowadzącego rachunek podstawowy wykonawcy zawierająca dane o stanie środków własnych lub zdolności kredytowej, z podaniem wysokości kwoty kredytu, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. Z informacji ma jednoznacznie wynikać zdolność kredytowa lub saldo środków finansowych na dzień wydania informacji. 2. Polisa ubezpieczeniowa wykonawcy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - min. suma ubezpieczenia zł. 3. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe.

5 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez okres krótszy - ww. dokument o sytuacji ekonomicznej za ten okres ) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1) dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia (min. 3 bezpylne samochody specjalistyczne do opróżniania pojemników o poj l, min. 1 samochód myjka do mycia pojemników na odpady o zamkniętym obiegu mycia, min. 1 pojazd do przewozu kontenerów, min. 1 ciągnik z przyczepą, min. 1 samochód - pogotowie oczyszczania ), 1. Wykaz sprzętu technicznego, jakie posiada wykonawca niezbędnego do wykonania zamówienia. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia 1. Występują w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ). 3. Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 4. Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a w stosunku do podmiotów zbiorowych sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 6. Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących wykonywanie zamówienia. 7. Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC. 8. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku : spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia Posiadają niezbędny potencjał techniczny, dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zadania. a) posiadanie lub dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, b) zatrudnianie przeciętnie min. 20 pracowników pełnoetatowych rocznie w okresie ostatnich 3 lat od ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełniania warunku :

6 spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Warunek nr 3. Znaczenie warunku - 80 % Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie będą podlegać : ilość wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Sposób oceny spełniania warunku : Warunek będzie oceniany następująco : Wykonawca, który wykaże się największą ilością ww. wykonanych usług otrzyma 100 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio proporcjonalnie mniej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie ilość pkt. uzyskana wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,80 Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 20 % Ocena sytuacji ekonomicznej. Sposób oceny spełniania warunku : Warunek będzie oceniany następująco : a) wielkość przychodów za 2004r - w skali 0-60 pkt, b) wskaźnik rentowności = zysk netto/przychody netto - w skali 0-40 pkt. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na zasadzie proporcji matematycznej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,20w Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - Podstawą przyznania punktów za wskaźnik rentowności będzie średnia arytmetyczna wskaźników rentowności poszczególnych partnerów. 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Rodzaj procedury: przetarg ograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

7 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: TL-31/ ) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: cena - PLN. Warunki i sposób płatności: 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: godzina 10: ) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: ) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: , godzina 10:00, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ul. Poczdamska 1. SEKCJA VI: INNE INFORMACJE VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, Do wiadomości Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 2012/S 243-400141. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

PL-Katowice: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 2012/S 243-400141. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:400141-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 2012/S 243-400141 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402876-2014:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99220-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Sucha Beskidzka: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 187-339089. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sucha Beskidzka: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 187-339089. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339089-2015:text:pl:html Polska-Sucha Beskidzka: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2015/S 187-339089 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282432-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Telewizory cyfrowe 2014/S 157-282432 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253332-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247299-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27970-2014:text:pl:html Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Lublin: Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania Projektem pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo