ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40 042 Katowice"

Transkrypt

1 Katowice, dnia SPRAWA : WT-2370/16/2014 ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza Katowice NIP , REGON Tel fax : Strona internetowa: S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji zadania: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zatwierdzam: Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Erwin Jaworudzki 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WT /16/2014 na realizację zadania : Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego 1. Zamawiający : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza Zamawiający zaprasza do składania ofert pisemnych w postępowaniu przeprowadzanym w trybie: przetargu nieograniczonego. 3. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego. Nr CPV: samochody strażackie Szczegółowy zakres prac do wykonania jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej : wymagania techniczne wykonania, warunki gwarancji i serwisu - załącznik nr 5 SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Termin realizacji zamówienia : wymagany termin realizacji zamówienia Warunki udziału Oferenta w postępowaniu : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj. którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie oferenta o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ, W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt.4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Dowód złożenia wadium 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 2

3 wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w pkt. 2 i 3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP. W / w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt.12 ppkt.b niniejszej specyfikacji. 12. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów ujętych w SIWZ: a) wypełniony i podpisany druk OFERTA załącznik nr 1 do SIWZ, b) dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ, c) wypełniony i parafowany wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ, d) podpisane oświadczenie oferenta załącznik nr 4 do SIWZ, e) wypełniony formularz wymagań technicznych załącznik nr 5 do SIWZ, f) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SIWZ, g) dowód złożenia wadium. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zał. Nr 2. pkt.1, 2 i 3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8, 10 i 11 ustawy PZP. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3

4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo oraz Zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów, winno być przedłożone w postaci oryginału. 13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim i wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub faksem zgodnie z art. 27 ustawy PZP. 14. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są osoby : - Marian Opozda - pok. nr 2, tel. nr w Jacek Wolnik - pok. nr 8, tel. nr w Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować na nr fax lub pocztą z określeniem postępowania, którego dotyczy. 15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystępującego do przetargu o wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ). Wadium może być wniesione zgodnie z art.45. pkt.6. ustawy PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w z art.46. ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy: NBP o/o Katowice, konto nr , W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 16. Termin związania z ofertą wynosi : 30 dni. 17. Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób trwały ( np. na maszynie, komputerze, długopisem lub atramentem) oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo pisemne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i zaparafowane, a wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez co najmniej jedną z osób podpisujących ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wykonawca zamieści ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, w dwóch odpowiednio zabezpieczonych ( zaklejonych ) kopertach : wewnętrznej oraz zewnętrznej zaadresowanych na adres : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, Katowice. oznaczonych : nie otwierać przed : r. godz , posiadających oznaczenia : Oferta do przetargu nieograniczonego na realizację: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego W przypadku braku tych oznaczeń, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku : np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub poczta kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 4

5 pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przez Wykonawcę przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z pkt. 17 i 18, a wewnętrzna oraz zewnętrzna koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana lub Wycofanie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a złożenie oferty oznacza pełną i bez zastrzeżeń akceptację przedmiotowej specyfikacji z załącznikami. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 18. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Główny, nie później niż do dnia r. do godz Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Sztabowa w dniu r. o godz Sposób obliczenia ceny oferty. Podstawę do określenia ceny oferty stanowią wymagania techniczne. Cena oferty powinna ujmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z wymagań technicznych, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty organizacji pracy i przygotowania przedmiotu zamówienia ( w tym w dniu odbioru faktycznego pojazd zatankowany do pełna ). Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% ( Ustawa o podatku od towarów i usług z 2004r - Dz. U. nr 54 poz.535 z póź. zm.) Dla przedmiotu zamówienia pochodzącego z importu, tj. krajów spoza Unii Europejskiej, cena oferty (PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, które są należne w kraju Zamawiającego. Cło przywozowe i akcyzę Wykonawca ma obowiązek uiścić przed odbiorem dostawy. 20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 21. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej : Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami : I - cena - 80% II - ocena techniczna - 20% Wszystkie składniki oceny oferty będą przeliczane wg stosownych, jednakowych dla wszystkich Oferentów wzorów, dając w rezultacie wskaźnik oceny oferty decydujący o tym, który z Oferentów otrzyma zamówienie. Skala punktów stosowana do oceny kryteriów : punktów. I CENA - wg wzoru : Cena najniższa X 100 Cena badanej oferty II OCENA TECHNICZNA Punkty za ocenę techniczną dla wymienionych w pkt. a samochodów oblicza się sumując dodatkowe punkty wynikające z Wymagań Technicznych jakie uzyskał Oferent spełniając dodatkowe, niekonieczne warunki zaznaczone w tej specyfikacji i następnie przeliczając je wg poniższego wzoru : Ilość punktów dodatkowych dla danej oferty X 100 Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania Każda oferta uzyska ocenę punktową wynikającej z łącznej ilości punktów przyznanych danej ofercie od członków komisji pomnożoną przez wagę (współczynnik wynikający z procentowego udziału) kryterium w ocenie - gdzie waga dla : ceny - 0,80, oceny technicznej 0,20. 5

6 22. Po zakończeniu postępowania Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP. 23. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z art.148. ustawy PZP. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy: NBP o/o Katowice, konto nr , 24. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 25. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP - Środki ochrony prawnej określające zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując przepisy PZP ( art. 179 do 198 ). ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 1. Załącznik nr 1 - druk OFERTA. 2. Załącznik nr 2 - wykaz wymaganych dokumentów. 3. Załącznik nr 3 - wzór umowy. 4. Załącznik nr 4 oświadczenie oferenta. 5. Załącznik nr 5 wymagania techniczne. 6. Załącznik nr 6 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Podpisał: Katowice : Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Erwin Jaworudzki 6

7 Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy ( wykonawcy ) FORMULARZ OFERTY Formularz Oferty przedmiotu zamówienia Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami przetargowymi, składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia p.n. : Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za wynagrodzeniem w kwocie : Cena brutto przedmiotu zamówienia:... zł. (słownie :...) Cena netto przedmiotu zamówienia:... zł (słownie...) Wartość podatku VAT..% wynosi. zł. (słownie:...) 2. Na potwierdzenie naszej wiarygodności przedkładamy wypełniony Formularz Oferty wraz z załącznikami spełniający kryteria kwalifikacyjne. 3. Zamówienie wykonamy w terminie... Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia Proponujemy następujące warunki płatności : w ciągu 30 dni po dostarczeniu faktury z protokółami odbioru. 5. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji : - gwarancja na podwozie-nadwozie -... miesięcy - gwarancja na lakier nadwozia -... miesięcy - gwarancja na perforację blach nadwozia -... miesięcy ( Dotyczy jak w wymaganiach technicznych pojazdu ) Potwierdzamy warunki serwisu przedstawione w Wymaganiach Technicznych Punkty serwisowe samochodu na terenie województwa śląskiego Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 7. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie... zgodnie z warunkami ustalonymi w SIWZ. 8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wymagania zawarte w art. 22 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) jak również wszystkie warunki określone w SIWZ oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 7

8 warunków. 9. Oświadczamy, że cała oferta wraz z załącznikami składa się z... ponumerowanych stron. 10. Niniejszym informujemy, że informacje w ofercie zawarte na stronach.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 11. Oświadczenie niniejsze ofertę składamy świadomi odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego (miejscowość, data) ( podpis(y)upełnomocnionych przedstawicieli firmy ) 8

9 Załącznik Nr 2 do SIWZ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 1. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Ewentualne pełnomocnictwo dla osoby nie wymienionej w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 4. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 luty 2007 ( Dz.U. Nr 50 poz.331 z póź. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dowód złożenia wadium. UWAGI : 1. Wszystkie w/w. dokumenty oraz dokumenty wymienione w pkt. 12 SIWZ winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zał. Nr 2. pkt.1, 2 i 3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 9

10 Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIA OFERENTA..., dnia.../.../2014r. Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia Firmy (Zarządu Firmy)......, przystępując do przetargu na realizację zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 1. Oświadczam(y), że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w/w firma jest uprawniona do ubiegania się o udzielenie zamówienia i występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia * lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;* 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;* 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.* 2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z mocy art.24 ust.1,2 ustawy. 3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 4. Oświadczam(y), że uważamy się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego. 6. Deklaruję(emy), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu oraz w załącznikach do oferty są kompletne i odpowiadające prawdzie. 7. Oświadczenie niniejsze składam(y ) świadom(i) odpowiedzialności karnej z art Kodeksu karnego (miejscowość, data) (podpis(y) upełnomocnionych przedstawicieli firmy i pieczęć ) *niepotrzebne skreślić 10

11 W Z Ó R U M O W Y Załącznik Nr 3 do SIWZ zawarta w dniu roku w Katowicach pomiędzy : NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice ul. Wita Stwosza 36 reprezentowaną przez: nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód specjalny operacyjny. Przedmiot w/w postępowania jest zgodny z SIWZ oraz ofertą przetargową. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. O ile w umowie jest mowa o: 1) ZAMAWIAJĄCYM należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 2) DNIACH, bez bliższego określenia należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zm.). 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią Wymagania Techniczne, które stanowią integralną część umowy. Przedmiot umowy - samochód specjalny operacyjny fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2014r 2. Samochód musi być zatankowany do pełna. 3 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Cena brutt przedmiotu umowy wynosi:.... zł słownie: Cena netto przedmiotu umowy wynosi:... zł słownie: 3. Wartość podatku VAT..% wynosi.... zł. słownie: i jest ceną ryczałtową, która nie może być zmieniona do końca realizacji zamówienia. 4. Cena powyższa zawiera koszty paliwa. 5. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 8 %. 6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w 11

12 ofercie po otrzymaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, po odbiorze faktycznym przedmiotu umowy. 7. Termin płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymaniu faktury VAT po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołami odbioru faktycznego, przy czym faktura musi być wystawiona z dniem odbioru faktycznego przedmiotu umowy. 8. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 4 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiot umowy zostanie wydany ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do: ( wymagany termin realizacji zamówienia ) 5 ODBIÓR TECHNICZNO- JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY PRZEDMIOTU UMOWY 1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie lub pisemnie z wyprzedzeniem 2-dniowym o dacie odbioru przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w terminie wyznaczonym przez WYKONAWCĘ. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w 4. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. Zawiadomienie należy skierować do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Katowice ul. Wita Stwosza 36, nr faksu , nr tel Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY/PRODUCENTA w terminie o którym mowa w ustępie 1. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, każdy na prawach oryginału. W protokole tym strony ustalą termin odbioru faktycznego. 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, dających się usunąć WYKONAWCA zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM lecz nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno jakościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w Wymaganiach Technicznych, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od Wymagań Technicznych, w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 5. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 2 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. 6. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY. Protokół odbioru faktycznego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez obie strony 7. WYKONAWCA przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu umowy dla min. 3 osób, które odbędzie się w dniu odbioru faktycznego w siedzibie WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 8. W przypadku nie dojścia do skutku odbioru techniczno-jakościowego bądź odbioru faktycznego z winy WYKONAWCY wszelkie z tym związane koszty ponosi WYKONAWCA. 9. Koszty dojazdu i powrotu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO podczas odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego oraz szkolenia obciążają WYKONAWCĘ. 12

13 10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do pozostawienia w depozycie przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY po zakończeniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy obciążają WYKONAWCĘ. W czasie pozostawania przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na WYKONAWCY. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy sporządzony będzie protokół pozostawienia w siedzibie WYKONAWCY oraz odbioru podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Do przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć : - instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, - książka gwarancyjna pojazdu oraz wyposażenia dostarczanego przez WYKONAWCĘ, - dokumenty wymagane Ustawą Prawo o ruchu drogowym niezbędne do rejestracji pojazdu, - zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych 7 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 1. WYKONAWCA udziela gwarancje : - gwarancja na podwozie-nadwozie -... miesięcy - gwarancja na lakier nadwozia -... miesięcy - gwarancja na perforację blach nadwozia -... miesięcy ( Dotyczy jak w wymaganiach technicznych danego pojazdu) Okres gwarancji liczy się od dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy, 8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. WYKONAWCA wnosi kwotę 3 % całkowitej ceny ofertowej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy co stanowi kwotę zł 2. Zabezpieczenie umowy zostaje wniesione w... 9 KARY UMOWNE 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie podanym w W przypadku przekroczenia terminu podanego w 4 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,2% wartości części nie zrealizowanej przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 30% wartości przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku nie dostarczenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy do dnia r. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania kar umownych w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 % wartości umowy. 13

14 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy strony umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 2. W sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 11 ROZSTRZYGNIĘCIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie aneks do niej. 3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, tj, 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY, każdy na prawach oryginału. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 14

15 Załącznik Nr 5 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE 15

16 Załącznik Nr 6 do SIWZ / pieczęć Wykonawcy / OŚWIADCZENIE NAZWA WYKONAWCY:.... ADRES:.... NIP.. REGON. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejscowość,., dnia 2014r..... podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 16

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 KSAWERÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo