ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40 042 Katowice"

Transkrypt

1 Katowice, dnia SPRAWA : WT-2370/16/2014 ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza Katowice NIP , REGON Tel fax : Strona internetowa: S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji zadania: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zatwierdzam: Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Erwin Jaworudzki 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WT /16/2014 na realizację zadania : Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego 1. Zamawiający : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza Zamawiający zaprasza do składania ofert pisemnych w postępowaniu przeprowadzanym w trybie: przetargu nieograniczonego. 3. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego. Nr CPV: samochody strażackie Szczegółowy zakres prac do wykonania jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej : wymagania techniczne wykonania, warunki gwarancji i serwisu - załącznik nr 5 SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Termin realizacji zamówienia : wymagany termin realizacji zamówienia Warunki udziału Oferenta w postępowaniu : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj. którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie oferenta o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ, W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt.4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Dowód złożenia wadium 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 2

3 wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w pkt. 2 i 3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP. W / w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt.12 ppkt.b niniejszej specyfikacji. 12. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów ujętych w SIWZ: a) wypełniony i podpisany druk OFERTA załącznik nr 1 do SIWZ, b) dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ, c) wypełniony i parafowany wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ, d) podpisane oświadczenie oferenta załącznik nr 4 do SIWZ, e) wypełniony formularz wymagań technicznych załącznik nr 5 do SIWZ, f) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SIWZ, g) dowód złożenia wadium. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zał. Nr 2. pkt.1, 2 i 3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8, 10 i 11 ustawy PZP. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3

4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo oraz Zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów, winno być przedłożone w postaci oryginału. 13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim i wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub faksem zgodnie z art. 27 ustawy PZP. 14. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są osoby : - Marian Opozda - pok. nr 2, tel. nr w Jacek Wolnik - pok. nr 8, tel. nr w Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować na nr fax lub pocztą z określeniem postępowania, którego dotyczy. 15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystępującego do przetargu o wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ). Wadium może być wniesione zgodnie z art.45. pkt.6. ustawy PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w z art.46. ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy: NBP o/o Katowice, konto nr , W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 16. Termin związania z ofertą wynosi : 30 dni. 17. Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób trwały ( np. na maszynie, komputerze, długopisem lub atramentem) oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo pisemne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i zaparafowane, a wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez co najmniej jedną z osób podpisujących ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wykonawca zamieści ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, w dwóch odpowiednio zabezpieczonych ( zaklejonych ) kopertach : wewnętrznej oraz zewnętrznej zaadresowanych na adres : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, Katowice. oznaczonych : nie otwierać przed : r. godz , posiadających oznaczenia : Oferta do przetargu nieograniczonego na realizację: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego W przypadku braku tych oznaczeń, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku : np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub poczta kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 4

5 pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przez Wykonawcę przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z pkt. 17 i 18, a wewnętrzna oraz zewnętrzna koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana lub Wycofanie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a złożenie oferty oznacza pełną i bez zastrzeżeń akceptację przedmiotowej specyfikacji z załącznikami. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 18. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Główny, nie później niż do dnia r. do godz Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Sztabowa w dniu r. o godz Sposób obliczenia ceny oferty. Podstawę do określenia ceny oferty stanowią wymagania techniczne. Cena oferty powinna ujmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z wymagań technicznych, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty organizacji pracy i przygotowania przedmiotu zamówienia ( w tym w dniu odbioru faktycznego pojazd zatankowany do pełna ). Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% ( Ustawa o podatku od towarów i usług z 2004r - Dz. U. nr 54 poz.535 z póź. zm.) Dla przedmiotu zamówienia pochodzącego z importu, tj. krajów spoza Unii Europejskiej, cena oferty (PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, które są należne w kraju Zamawiającego. Cło przywozowe i akcyzę Wykonawca ma obowiązek uiścić przed odbiorem dostawy. 20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 21. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej : Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami : I - cena - 80% II - ocena techniczna - 20% Wszystkie składniki oceny oferty będą przeliczane wg stosownych, jednakowych dla wszystkich Oferentów wzorów, dając w rezultacie wskaźnik oceny oferty decydujący o tym, który z Oferentów otrzyma zamówienie. Skala punktów stosowana do oceny kryteriów : punktów. I CENA - wg wzoru : Cena najniższa X 100 Cena badanej oferty II OCENA TECHNICZNA Punkty za ocenę techniczną dla wymienionych w pkt. a samochodów oblicza się sumując dodatkowe punkty wynikające z Wymagań Technicznych jakie uzyskał Oferent spełniając dodatkowe, niekonieczne warunki zaznaczone w tej specyfikacji i następnie przeliczając je wg poniższego wzoru : Ilość punktów dodatkowych dla danej oferty X 100 Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania Każda oferta uzyska ocenę punktową wynikającej z łącznej ilości punktów przyznanych danej ofercie od członków komisji pomnożoną przez wagę (współczynnik wynikający z procentowego udziału) kryterium w ocenie - gdzie waga dla : ceny - 0,80, oceny technicznej 0,20. 5

6 22. Po zakończeniu postępowania Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP. 23. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z art.148. ustawy PZP. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy: NBP o/o Katowice, konto nr , 24. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 25. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP - Środki ochrony prawnej określające zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując przepisy PZP ( art. 179 do 198 ). ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 1. Załącznik nr 1 - druk OFERTA. 2. Załącznik nr 2 - wykaz wymaganych dokumentów. 3. Załącznik nr 3 - wzór umowy. 4. Załącznik nr 4 oświadczenie oferenta. 5. Załącznik nr 5 wymagania techniczne. 6. Załącznik nr 6 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Podpisał: Katowice : Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Erwin Jaworudzki 6

7 Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy ( wykonawcy ) FORMULARZ OFERTY Formularz Oferty przedmiotu zamówienia Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami przetargowymi, składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia p.n. : Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za wynagrodzeniem w kwocie : Cena brutto przedmiotu zamówienia:... zł. (słownie :...) Cena netto przedmiotu zamówienia:... zł (słownie...) Wartość podatku VAT..% wynosi. zł. (słownie:...) 2. Na potwierdzenie naszej wiarygodności przedkładamy wypełniony Formularz Oferty wraz z załącznikami spełniający kryteria kwalifikacyjne. 3. Zamówienie wykonamy w terminie... Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia Proponujemy następujące warunki płatności : w ciągu 30 dni po dostarczeniu faktury z protokółami odbioru. 5. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji : - gwarancja na podwozie-nadwozie -... miesięcy - gwarancja na lakier nadwozia -... miesięcy - gwarancja na perforację blach nadwozia -... miesięcy ( Dotyczy jak w wymaganiach technicznych pojazdu ) Potwierdzamy warunki serwisu przedstawione w Wymaganiach Technicznych Punkty serwisowe samochodu na terenie województwa śląskiego Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 7. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie... zgodnie z warunkami ustalonymi w SIWZ. 8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wymagania zawarte w art. 22 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) jak również wszystkie warunki określone w SIWZ oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 7

8 warunków. 9. Oświadczamy, że cała oferta wraz z załącznikami składa się z... ponumerowanych stron. 10. Niniejszym informujemy, że informacje w ofercie zawarte na stronach.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 11. Oświadczenie niniejsze ofertę składamy świadomi odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego (miejscowość, data) ( podpis(y)upełnomocnionych przedstawicieli firmy ) 8

9 Załącznik Nr 2 do SIWZ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 1. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Ewentualne pełnomocnictwo dla osoby nie wymienionej w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 4. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 luty 2007 ( Dz.U. Nr 50 poz.331 z póź. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dowód złożenia wadium. UWAGI : 1. Wszystkie w/w. dokumenty oraz dokumenty wymienione w pkt. 12 SIWZ winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zał. Nr 2. pkt.1, 2 i 3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 9

10 Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIA OFERENTA..., dnia.../.../2014r. Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia Firmy (Zarządu Firmy)......, przystępując do przetargu na realizację zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 1. Oświadczam(y), że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w/w firma jest uprawniona do ubiegania się o udzielenie zamówienia i występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia * lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;* 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;* 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* lub do oświadczenia dołączam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.* 2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z mocy art.24 ust.1,2 ustawy. 3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 4. Oświadczam(y), że uważamy się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego. 6. Deklaruję(emy), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu oraz w załącznikach do oferty są kompletne i odpowiadające prawdzie. 7. Oświadczenie niniejsze składam(y ) świadom(i) odpowiedzialności karnej z art Kodeksu karnego (miejscowość, data) (podpis(y) upełnomocnionych przedstawicieli firmy i pieczęć ) *niepotrzebne skreślić 10

11 W Z Ó R U M O W Y Załącznik Nr 3 do SIWZ zawarta w dniu roku w Katowicach pomiędzy : NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice ul. Wita Stwosza 36 reprezentowaną przez: nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód specjalny operacyjny. Przedmiot w/w postępowania jest zgodny z SIWZ oraz ofertą przetargową. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. O ile w umowie jest mowa o: 1) ZAMAWIAJĄCYM należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 2) DNIACH, bez bliższego określenia należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zm.). 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią Wymagania Techniczne, które stanowią integralną część umowy. Przedmiot umowy - samochód specjalny operacyjny fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2014r 2. Samochód musi być zatankowany do pełna. 3 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Cena brutt przedmiotu umowy wynosi:.... zł słownie: Cena netto przedmiotu umowy wynosi:... zł słownie: 3. Wartość podatku VAT..% wynosi.... zł. słownie: i jest ceną ryczałtową, która nie może być zmieniona do końca realizacji zamówienia. 4. Cena powyższa zawiera koszty paliwa. 5. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 8 %. 6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w 11

12 ofercie po otrzymaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, po odbiorze faktycznym przedmiotu umowy. 7. Termin płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymaniu faktury VAT po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołami odbioru faktycznego, przy czym faktura musi być wystawiona z dniem odbioru faktycznego przedmiotu umowy. 8. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 4 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiot umowy zostanie wydany ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do: ( wymagany termin realizacji zamówienia ) 5 ODBIÓR TECHNICZNO- JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY PRZEDMIOTU UMOWY 1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie lub pisemnie z wyprzedzeniem 2-dniowym o dacie odbioru przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w terminie wyznaczonym przez WYKONAWCĘ. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w 4. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. Zawiadomienie należy skierować do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Katowice ul. Wita Stwosza 36, nr faksu , nr tel Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY/PRODUCENTA w terminie o którym mowa w ustępie 1. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, każdy na prawach oryginału. W protokole tym strony ustalą termin odbioru faktycznego. 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, dających się usunąć WYKONAWCA zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM lecz nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno jakościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w Wymaganiach Technicznych, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od Wymagań Technicznych, w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 5. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 2 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. 6. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY. Protokół odbioru faktycznego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez obie strony 7. WYKONAWCA przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu umowy dla min. 3 osób, które odbędzie się w dniu odbioru faktycznego w siedzibie WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 8. W przypadku nie dojścia do skutku odbioru techniczno-jakościowego bądź odbioru faktycznego z winy WYKONAWCY wszelkie z tym związane koszty ponosi WYKONAWCA. 9. Koszty dojazdu i powrotu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO podczas odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego oraz szkolenia obciążają WYKONAWCĘ. 12

13 10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do pozostawienia w depozycie przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY po zakończeniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy obciążają WYKONAWCĘ. W czasie pozostawania przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na WYKONAWCY. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy sporządzony będzie protokół pozostawienia w siedzibie WYKONAWCY oraz odbioru podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Do przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć : - instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, - książka gwarancyjna pojazdu oraz wyposażenia dostarczanego przez WYKONAWCĘ, - dokumenty wymagane Ustawą Prawo o ruchu drogowym niezbędne do rejestracji pojazdu, - zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych 7 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 1. WYKONAWCA udziela gwarancje : - gwarancja na podwozie-nadwozie -... miesięcy - gwarancja na lakier nadwozia -... miesięcy - gwarancja na perforację blach nadwozia -... miesięcy ( Dotyczy jak w wymaganiach technicznych danego pojazdu) Okres gwarancji liczy się od dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy, 8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. WYKONAWCA wnosi kwotę 3 % całkowitej ceny ofertowej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy co stanowi kwotę zł 2. Zabezpieczenie umowy zostaje wniesione w... 9 KARY UMOWNE 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie podanym w W przypadku przekroczenia terminu podanego w 4 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,2% wartości części nie zrealizowanej przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 30% wartości przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku nie dostarczenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy do dnia r. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania kar umownych w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 % wartości umowy. 13

14 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy strony umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 2. W sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 11 ROZSTRZYGNIĘCIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie aneks do niej. 3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, tj, 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY, każdy na prawach oryginału. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 14

15 Załącznik Nr 5 do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE 15

16 Załącznik Nr 6 do SIWZ / pieczęć Wykonawcy / OŚWIADCZENIE NAZWA WYKONAWCY:.... ADRES:.... NIP.. REGON. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejscowość,., dnia 2014r..... podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 16

NIP , REGON Tel fax :

NIP , REGON Tel fax : Katowice, dnia 2011-05-10 SPRAWA : WT-2370/6/2011 ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Wydział Techniczny ul. Wita Stwosza 36 40 042 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza Katowice

ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza Katowice Katowice, dnia 2014-11-12 SPRAWA : WT-2370/13/2014 ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40 042 Katowice NIP 954 10 02-423,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:. reprezentowaną przez:...... zwaną dalej Sprzedającym a, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 2010-09-20

Katowice, dnia 2010-09-20 Katowice, dnia 2010-09-20 SPRAWA : WT-2370/9/2010 ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Wydział Techniczny ul. Wita Stwosza 36 40 042 Katowice

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 2011-07-12

Katowice, dnia 2011-07-12 Katowice, dnia 2011-07-12 SPRAWA : WT-2370/15/2011 ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Wydział Techniczny ul. Wita Stwosza 36 40 042 Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2015 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Katowice, dnia 2015-04-14 SPRAWA : WT-2370/6/2015 ZAMAWIAJĄCY... (pieczęć zamawiającego) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 40 042 Katowice NIP 954 10 02-423,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ Nr sprawy :ZGO-ZP/10/2010/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 15

Rozbudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 15 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU OPOLE 45 202, UL. BUDOWLANYCH 1 Nr sprawy: WT.2370.2.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Tarnowskie Góry: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Repty Śląskie Numer ogłoszenia: 128589-2015; data zamieszczenia: 31.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Płośnica: Budowa kanalizacji w miejscowości Płośnica II etap Numer ogłoszenia: 353848-2009; data zamieszczenia: 09.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I

Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Sławnie Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj.

Bardziej szczegółowo