SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PROWADZENIE W TRYBIE przetargu nieograniczonego WSTĘP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PROWADZENIE W TRYBIE przetargu nieograniczonego WSTĘP"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZENIE W TRYBIE przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Polanach. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. WSTĘP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie: Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82 poz. 560 ) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikację stosuje się przepisy ustawy. Część I Informacje ogólne. I. Informacje o zamawiającym: - Zamawiający: Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki Wierzbica tel. (048) , fax. (048) adres : godziny urzędowania: poniedziałek wtorek - piątek Działający w imieniu i na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach. Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami: Marian Kruszewski Gł.specjalista Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki Wierzbica tel.(048) , fax.(048) , tel.kom w godzinach pracy Oferty należy składać w pokoju nr 18 (sekretariat) Urzędu Gminy Wierzbica do dnia r. do godziny II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach. 2. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać poniższe wymagania techniczne: 1) data produkcji samochodu nie wcześniej 1988 rok, 2) przebieg nie więcej niż km,

2 3) silnik wysokoprężny o mocy min. 150 KM, 4) zbiornik na wodę ocieplony, zabezpieczony antykorozyjnie o poj. min.2700 l., 5) zbiornik na środek pianotwórczy wykonany z blachy nierdzewnej o poj. nie mniejszej niż 250 l. 6) kabina jedno modułowa 9 osobowa, 7) autopompa o wydajności nie mniejszej niż 1600 l/min., 8) szybkie natarcie o dł. min.40 m., zakończone prądownicą, 9) napęd terenowy 4x4 plus blokada mostów, 10) sprawny technicznie, aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, 11) podwozie samochodu zabezpieczone antykorozyjnie, 12) wyposażenie samochodu: - w dobrym stanie technicznym i wizualnym - zasysacz liniowy przenośny podłączony do zbiornika środka pianotwórczego, - szperacz pogorzeliskowy, - sanki pod agregat prądotwórczy, - agregat prądotwórczy, - komplet węży ssawnych - 4 szt., - komplet węży tłocznych 4 szt., - komplet prądownic 4 szt., - redukcje do węży ( W-75 x W-50 ) - szt.2., - uchwyty na aparaty tlenowe min.-2 szt., - sanki pod motopompę, - sanki pod drabinę na dachu samochodu szt. 2, - zaczep holowniczy - ogrzewanie postojowe kabiny Webasto, - sygnalizacja świetlno-dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego ( trzy sygnalizatory świetlne ) - pilarka spalinowa 13) kolor czerwony. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) klasyfikacja: wozy strażackie. III. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do r. IV. Oferenci wykluczeni z udziału w przetargu: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano na przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

3 lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki jawne ( spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne ), których wspólnika ( partnera lub komplementariusza ) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z przestępstwem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowania, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1 3; Z postępowania o udzielenie wyklucza sie również wykonawców, którzy: - wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; - nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy; V. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4 VI. Warunek udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy: 1)zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 2)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi integralną część wzoru formularza ofertowego, 3)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 5)pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych, 6)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości i dat wykonania.. VII. Każdy oferent może złożyć w danym przetargu tylko jedna ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. VIII. Nie dopuszcza sie składania oferty wariantowej i częściowej. IX. Zamówienia dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz z późn.zm.). X. Kryteria oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny, oznaczone w procentach i punktach. Za bazę wyjściową przyjęto 100 punktów, w tym: za cenę -100% - przyjęto 100 punktów. 2. Kryterium cena zostanie ocenione następująco:

5 Oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto otrzymuje 100 punktów. Każda następna oferta porównywana jest do oferty o najniższej cenie i uzyskany wskaźnik mnoży się przez 100. W ten sposób uzyska się ocenę punktową badanej oferty. Uzyskane punkty zaokrągla się do całości w górę, a poniżej zaokrągla się do całości w dół do pełnej ilości punktów. (najniższa cena brutto: cena badanej oferty brutto) x 100 = ilość punktów. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Przy jednakowej ilości punktów stosuje się art. 91 pkt. 5 i 6 ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). XI. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia. Część II Dokumentacja przetargowa. I. Zawartość dokumentacji przetargowej: 1. W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom przez zamawiającego wchodzą: 1) szczegółowe warunki przetargu SIWZ; 2) druk oferty załącznik nr 1; 3) projekt umowy załącznik nr 2; 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) minimum dwie dostawy z załączeniem referencji załącznik nr 3; 5) oświadczenie załącznik nr 4; 6) oświadczenie załącznik nr 5; Zamawiający oczekuje, że oferenci zapoznają sie dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów, informacji, oświadczeń oraz wniosków: - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, - poczta, - przesyłką kurierską, - faksem, - pocztą elektroniczną. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73, Wierzbica, Oferty sporządzone niezgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej będą odrzucone bez rozpatrywania. II. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

6 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty z podaniem ceny ryczałtowej brutto przedmiotu przetargu załącznik nr 1 do oferty. 2. Dokumenty do oceny wiarygodności wymienione w Części I pkt. VI podpunkt Wypełnione załączniki: nr 4 i nr 5 do oferty. 4. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną projekt umowy załącznik nr 2 do oferty. III. Związanie ofertą: Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert. IV. Postać oferty: Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub niezmywalnym atramentem. Wszystkie strony oryginału oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Poprawki powinny być napisane czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Wszystkie załączniki oferty muszą być podpisane lub potwierdzone przez osobę uprawnioną. Oferta powinna być ułożona w kolejności załączników i spięta w jedną całość. Część III Składanie ofert. I. Opakowanie i oznakowanie ofert: Oferty należy składać w podwójnych, nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy i oznakowana: Oferta przetargowa na zakup samochodu dla OSP Polany, nie otwierać przed dniem 14 października 2008 roku do godziny Na kopercie zewnętrznej nie może być umieszczona nazwa oferenta. Nazwa oferenta powinna być umieszczona na kopercie wewnętrznej. II. Termin składania ofert Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pokój nr 18 ( sekretariat ) nie później niż do dnia 14 października 2008 roku do godziny Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. Część IV Otwarcie, badanie i ocena punktowa ofert.

7 I. Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 października 2008 roku o godzinie w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, sala konferencyjna. Przy otwarciu oferty mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów. Oferty w kopertach ( opakowaniach ) zewnętrznych oznakowanych nazwą oferenta lub naruszone będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Oferty wycofane będą zwrócone bez naruszenia koperty wewnętrznej. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne nie będą otwierane. Otwarcie oferty jest jawne. Po otwarciu oferty zostanie podane imię i nazwisko, nazwa (firma), adres (siedziba) oferenta, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia. W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. Oferty będą rozpatrywane przez komisję w miejscu i w dniu wyznaczonym w ogłoszeniu. Komisja badać będzie prawidłowość złożenia ofert pod względem formalnym. Następnie bez udziału oferentów, komisja przetargowa przystąpi do szczegółowego badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. II. Powiadomienie oferenta o wygranym przetargu: 1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy założyli oferty o : a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Powyższe informacje zamieści na stronie internetowej oraz w w miejscu publicznym swojej siedziby. III. Zawarcie umowy 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed termin związania ofertą. 2. Faktura wystawiona będzie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach, płatnik Urząd Gminy w Wierzbicy. Część V Protesty i odwołania 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków

8 zamówienia na stronie internetowej.protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Zamawiający odrzucił protest wniesiony po termonie. 4. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają sie wykonawcy, którzy przystępują do postępowania protestacyjnego w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia. Wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 5. Zamawiający rozpatruje protest nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 6. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o o którym mowa ust. 5 uznaje się za jego oddalenie. Część VI Postanowienie Końcowe. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r.Nr 164, poz z późn. zm.).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 fax (22) 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy środków do uzdatniania wody basenowej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie KOPIA DLA WYKONAWCY Znak sprawy 17/07

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 tel. (0-71) 733-11-00, fax.: (0-71) 733-12-09 NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYNAJEM SAMOCHODÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, USŁUGI LUB DOSTAWY Spis treści 1.Przedmiot regulaminu...str.2 2.Definicje.str.2 3.Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kołobrzeg, 20 kwietnia 2015 r. ZSMOR/3/38/381/ 1119 /AH/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo