UMOWA NR.../ Marki:..., model:, wersja:..., kolor:, typ nadwozia..., nr VIN,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR.../2014. 2.3. Marki:..., model:, wersja:..., kolor:, typ nadwozia..., nr VIN,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (WZÓR) UMOWA NR.../2014 zawarta w Rzeszowie w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, Rzeszów, ul. Langiewicza 28, posiadającym NIP , REGON , w imieniu którego działają: zwanym dalej Zamawiającym a firmą:. ul., kod.. działającą w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr działającą w oparciu o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej posiadającą NIP. i REGON w imieniu którego działają: zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 1 Umowę zawiera się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback w ilości 3 szt./samochodu typu SUV *) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, wyprodukowanego w 2014 r., model aktualnie wytwarzany przez producenta, sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę samochodu/samochodów: *) 2.1. Marki:....., model:, wersja:....., kolor:, typ nadwozia...., nr VIN, 2.2. Marki:....., model:, wersja:....., kolor:, typ nadwozia...., nr VIN, 2.3. Marki:....., model:, wersja:....., kolor:, typ nadwozia...., nr VIN, 3. Samochód będący przedmiotem umowy spełniać będzie wymagania techniczne określone przez Strona 1 z 6

2 obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, wymogi (minimum) Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin, posiadać będzie homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną - w języku polskim. 4. Dostarczony samochód pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych na terenie RP. 5. Elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 3 Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie pomiędzy 20 października 2014 r. a 31 października 2014 r. 4 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1.1. zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad przebiegiem i realizacją umowy, 1.2. odbiór przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do wydania przedmiotu umowy, 1.3. zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 2.1. zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią i warunkami, 2.2. powiadomienie Zamawiającego na piśmie (faks, poczta elektroniczna), z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, o terminie wydania przedmiotu umowy, 2.3. dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z wyposażeniem zgodnym z wymogami SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie normy emisji spalin oraz innymi dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania przedmiotu umowy 5 Odbiór przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia, wskazanego w umowie pracownika Zamawiającego, o gotowości do wydania przedmiotu umowy, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru pojazdu. 2. Osobą upoważnioną do odbioru pojazdu i odpowiedzialną za podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy jest: 2.1. po stronie Zamawiającego... tel po stronie Wykonawcy... tel.. 3. Wykonawca w terminie odbioru postawi do dyspozycji Zamawiającego w swojej siedzibie, samochód/samochody *) wyposażony zgodnie z wymogami Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów i kluczykami. 4. Samochód/samochody *) powinien posiadać w baku taką ilość paliwa aby światło rezerwy nie było zapalone i możliwe było jego uruchomienie oraz dojazd do stacji benzynowej w celu zatankowania. Strona 2 z 6

3 5. Jeżeli odległość siedziby Wykonawcy od siedziby Zamawiającego będzie większa niż 15 km Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów i kluczykami oraz zapewni wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorem w siedzibie Zamawiającego na swój koszt. 6. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty dotyczące transportu i ponosi on pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka w szczególności utraty lub uszkodzenia pojazdu. 7. Wykonawca przy podpisaniu protokołu odbioru dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 7.1. fakturę VAT ze wskazaniem Zamawiającego, jako właściciela pojazdu oraz wyszczególnieniem marki, modelu, wersji pojazdu oraz jego wartości, 7.2. kartę pojazdu, 7.3. książkę gwarancyjną wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO), 7.4. instrukcję obsługi w języku polskim, 7.5. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. 6 Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 2 umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (wynikające z Formularza Ofertowego Wykonawcy) w wysokości: wartość brutto. zł (słownie zł) w tym podatek VAT w kwocie. 2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 3. Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu przez Zamawiającego, bez wad i zastrzeżeń, protokołu odbioru przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Określona w ofercie i umowie cena jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie. 6. Jeżeli zaistnieje okoliczność wymieniona w 5 ust. 5, to podana cena obejmuje również koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas transportu. 7 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1.1. w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, 1.3. za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Strona 3 z 6

4 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 2, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). 3. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, liczone od kwoty brutto objętej opóźnieniem. 4. W przypadku gdyby powstała szkoda nie została zrekompensowana zapłaconą karą umowną, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8 Gwarancja 1. Wykonawca udziela dla przedmiotu umowy następujących okresów gwarancji: 1.1. podzespoły mechaniczne:. miesiące gwarancji, 1.2. powłoka lakiernicza:. miesiące gwarancji, 1.3. perforacja nadwozia:... miesiące gwarancji. 2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad i zastrzeżeń. 3. Dokument gwarancji dotyczący przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. 4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyklucza uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego przyznanych przez producenta na podstawie dokumentów gwarancyjnych. 5. Wszelkie wady w przedmiocie umowy stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od daty ich zgłoszenia na piśmie (faks lub poczta elektroniczna). 6. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciążają Wykonawcę. 7. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy o nieodpowiednich parametrach, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiednich parametrach, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnej reklamacji. 8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach w przedmiocie umowy, na piśmie, w ciągu 5 dni od ich ujawnienia. 9. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. 10. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, w autoryzowanych przez producenta pojazdów, stacjach obsługi na terenie całej Polski. Miejsce świadczenia serwisu (ASO) znajdować się będzie w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. 11. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących przypadkach: nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej, uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji pojazdu. Strona 4 z 6

5 9 Realizacja umowy przy pomocy podwykonawcy 1. Wykonawca wykona następujące części umowy przy udziale Podwykonawców:..., Pozostałą część przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 2. Powierzenie podwykonawcy jakichkolwiek innych elementów niż wskazane w ofercie Wykonawcy, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania określonej części przedmiotu umowy. 4. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu prac. 5. Jakakolwiek zwłoka w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 7. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu, kopi dokonanego przelewu na rzecz tego podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 9. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8 (kopia przelewu), Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 10 Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1.1. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zmianie może ulec termin i zakres realizacji przedmiotu umowy, 1.2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości wykonania lub należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ i innymi dokumentami Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy, 1.3. zmiany parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu umowy nie przewidzianych w umowie i SIWZ, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane parametry techniczne lub funkcjonalność przedmiotu umowy, są równorzędne lub lepsze od opisanych w SIWZ; 2. W przypadkach określonych w ust. 8 Strony mogą ustalić nowy termin i zakres realizacji przedmiotu umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane na podstawie protokołu zawierającego uzasadnienie zmian, podpisanego przez Strony i wymagają aneksu w formie Strona 5 z 6

6 pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 11 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 5. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 6.1. kopia oferty Wykonawcy, 6.2. wzór protokołu odbioru. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Wykonawca Zamawiający *) - zapis zostanie dostosowany w zależności od części zamówienia (1 lub 2) Strona 6 z 6

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SIWZ Część II Wzór umowy Numer referencyjny JRP/FS/5/2015

SIWZ Część II Wzór umowy Numer referencyjny JRP/FS/5/2015 UMOWA (wzór) Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody w ramach rozszerzenia Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR

PROJEKT UMOWY UMOWA NR PROJEKT UMOWY załącznik nr 7 (do s.i.w.z.) UMOWA NR zawarta w dniu... w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Muzeum Regionalnym im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;.

OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;. Załącznik nr 2 do SIWZ ( Nazwa i adres Wykonawcy ) Dane Wykonawcy OFERTA Nazwa;.. Siedziba ;. Adres poczty elektronicznej ;. Strona internetowa;.. Numer telefonu ;.. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą. UMOWA Nr ZP/14/2010 zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wpis w Rejestrze Instytutów Naukowych nr RIN-II-21/98, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo