OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) , (+352) , (+352) Przesyłanie ogłoszeń on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi X Wypełnia Urząd Publikacji Data otrzymania ogłoszenia Nr identyfikacyjny Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)? SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Miasto Oświęcim Adres: ul. Zaborska 2 Miejscowość: Oświęcim Telefon: Poczta elektroniczna ( ) Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Marcelina Świadek Kod pocztowy Kraj Polska Faks: / Adres internetowy (URL) um.oswiecim.pl I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Taki jak w pkt. I.1 I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTACJĘ Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Taki jak w pkt. I.1 X Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A I.5) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO* Szczebel centralny Instytucja UE Szczebel regionalny/ lokalny X Podmiot prawa publicznego Inny

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na roboty budowlane) Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą jakichkolwiek środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez zamawiającego II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy) Kupno Najem Dzierżawa Leasing Inne II.1.3) Rodzaj zamówienia na usługi (w przypadku zamówienia na usługi) Kategoria usług 16 II.1.4) Czy jest to umowa ramowa? * II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego* _Utrzymanie zieleni w granicach administracyjnych miasta Oświęcim oraz prowadzenie prac publicznych w latach II.1.6) Opis/ przedmiot zamówienia (w razie potrzeby wykorzystać dodatkową stronę) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni w granicach administracyjnych miasta Oświęcim oraz prowadzenie prac publicznych w tym: 1. pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami rabatowymi jednorocznymi, roślinami cebulkowymi i bylinami 2. pielęgnacja kwietników obsadzonych różami 3. pielęgnacja żywopłotów i odmładzanie krzewów 4. pielęgnacja trawników 5. nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni urządzonej 6. koszenie trawy w pasach drogowych 7. zagospodarowanie nowych terenów 8. usuwanie drzew oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Miasto Oświęcim Kod NUTS * II.1.8) Nomenklatura II.1.8.1)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty

3 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC) II.1.9) Podział zamówienia na części (w celu podania szczegółów odnośnie części zamówienia wykorzystać Załącznik B tyle razy, ile jest to konieczne) Oferty można składać w odniesieniu do: jednej części kilku części wszystkich części II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (o ile dotyczy) NIE X TAK II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) ] powyżej euro II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w którym mogą być wykonane (o ile możliwe) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Okres w miesiącach i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) Lub: Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia 31/12/2008 (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy) PLN III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odesłanie do odpowiednich przepisów (o ile dotyczy) III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia (o ile dotyczy) III.2) WARUNKI UCZESTNICTWA III.2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3

4 III.2.1.1) Status prawny wymagane dokumenty 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofer 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości i wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. III.2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa wymagane dokumenty 1. Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych co najmniej w wysokości ,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy co najmniej w wysokości ,00 zł. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na łączną sumę gwarancyjną nie niższą niż ,00 zł. Ubezpieczenie winno obejmować cały okres zamówienia. Wykonawca winien dołączyć do oferty promesy objęcia ubezpieczenia całego okresu realizacji zamówienia tj. do 31 grudnia 2008 r. III.2.1.3) Zdolność techniczna wymagane dokumenty 1. Wykaz wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 usługi zgodnie z zakresem przedmiotowym (rozdz. II pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia ), o wartości minimum zł a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie. 2. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca tj: - ciągniki rolnicze 5 szt w tym 1 ciągnik lekki (o masie do 1,5 t ) i ciągnik w wersji komunalnej, - samochody ciężarowe o ładowności nie większej niż 3,5 t- 3 szt. w tym: 2 samochody do obsługi terenów zielonych oraz 1 samochód standardowo przystosowany do wywozu odpadów, przyczepy ciągnikowe -3 szt,- kosiarki ciągnikowe z wyłączeniem kosiarek rotacyjnych- 3 szt,- kosiarki ciągnikowe samozbierające - 2 szt, - kosiarki spalinowe- 6 szt, - wykaszarki spalinowe- 10 szt,- rębaki gałęzi - 2 szt,- frezarki do pniaków- 1 szt - podnośnik hydrauliczny z koszem o wysokości min. 18m -2 szt,- piły spalinowe- 3 szt,- nożyce spalinowe do żywopłotów- 3 szt 3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia w tym;- 1 pracownika posiadającego uprawnienia nadzoru prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenach miejskich wraz z kserokopią tych uprawnień, - 1 pracownika posiadającego uprawnienia w zakresie gospodarowania terenami zieleni miejskiej wraz z kserokopią tych uprawnień, - 1 pracownika posiadającego uprawnienia w zakresie pielęgnacji drzew ozdobnych wraz z kserokopią tych uprawnień, - 3 pilarzy drzew ozdobnych posiadający uprawnienia - kserokopia zaświadczenia ukończenia kursu pielęgnacji drzew ozdobnych - 5 pracowników w zakresie robót na terenach zieleni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 1 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 645) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał 4

5 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz 1 ust. 1 pkt 4 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu? Jeśli tak, wskazać odpowiednią ustawę, rozporządzenie lub przepis administracyjny III.3.2) Czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia? SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY Otwarta X Przyspieszona ograniczona Ograniczona Przyspieszona negocjacyjna Negocjacyjna IV.1.1) Czy wybrano już kandydatów? (tylko w odniesieniu do procedury negocjacyjnej i jeśli dotyczy) NIE TAK Jeśli tak, podać szczegóły w części Inne informacje (sekcja VI) IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej (o ile dotyczy) IV.1.3) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) IV.1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE 2005/S z 24/03/2005(dd/mm/rrrr) IV.1.3.2)Inne wcześniejsze ogłoszenia Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE /S - z // (dd/mm/rrrr) IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert (jeśli dotyczy) Liczba lub: Minimum / Maksimum 5

6 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT A) Najniższa cena X lub B) Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: B1) kryteria jak niżej (o ile możliwe według kolejności znaczenia) Kolejność według znaczenia: lub: B2) kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia NIE TAK IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego * ZP.I /05 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych Dostępne do 6/01/2006 (dd/mm/rrrr) Cena (o ile dotyczy) 40, 00 Waluta PLN Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta w Wydziale Zamówień Publicznych w Oświęcimiu, ul. Solskiego 2 pok. 11, płatne w Wydziale Zamówień Publicznych lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek wykonawcy. Wniosek złożony w formie faxu, winien być niezwłocznie potwierdzony na piśmie. Warunki i sposób płatności - płatne gotówką w Wydziale Zamówień Publicznych ul. Solskiego 2, pok. 11, Oświęcim - lub za pobraniem należności płatnym przy odbiorze przesyłki. IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się procedurę otwartą, ograniczoną czy negocjacyjną) 6/01/2006 (dd/mm/rrrr) lub dni od daty wysłania ogłoszenia Godzina (o ile dotyczy) 10:00 IV.3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej) Przybliżona data // (dd/mm/rrrr) 6

7 IV.3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Inny (inne )- państwo trzecie PL IV.3.6) Termin związania ofertą (w przypadku procedury otwartej) Do // (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert IV.3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert IV 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (o ile dotyczy) otwarcie ofert jest jawne IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce Data 6/01/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00 Miejsce: Urząd Miasta Oświęcim Oświęcim, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Solskiego 2 pok. 11 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE VI.1) CZY PUBLIKACJA OGŁOSZENIA JEST NIEOBOWIĄZKOWA? VI.2)O ILE DOTYCZY, WSKAZAĆ, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTARZAJĄCY SIĘ OKRESOWO ORAZ PODAĆ PRZYBLIŻONE TERMINY PUBLIKACJI KOLEJNYCH OGŁOSZEŃ VI.3) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?* Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia VI.4) INFORMACJE DODATKOWE (o ile dotyczy) VI.5) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 25/11/2005 (dd/mm/rrrr) 7

8 ZAŁĄCZNIK A 1.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Nazwa Miasto Oświęcim Wydział Zamówień Publicznych Adres Ul. Solskiego 2 Miejscowość Oświęcim Telefon Poczta elektroniczna ( ) Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Marcelina Świadek Kod pocztowy Kraj Polska Faks Adres internetowy (URL) 1.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTACJĘ Nazwa Miasto Oświęcim Wydział Zamówień Publicznych Adres Ul. Solskiego 2 Miejscowość Oświęcim Telefon Poczta elektroniczna ( ) Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Marcelina Świadek Kod pocztowy Kraj Polska Faks Adres internetowy (URL) 1.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Adres Miejscowość Telefon Poczta elektroniczna ( ) Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Kod pocztowy Kraj Faks Adres internetowy (URL) 8

9 ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr... 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) 2) Krótki opis 3) Zakres lub wartość 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/terminu dostawy (o ile dotyczy) termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr) CZĘŚĆ Nr... 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 9

10 Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) 2) Krótki opis 3) Zakres lub wartość 4) Wskazanie innego terminu rozpoczęcia wykonania/ terminu dostawy (o ile dotyczy) termin rozpoczęcia wykonania // (dd/mm/rrrr) / termin dostawy // (dd/mm/rrrr)... (Wykorzystać powyższy załącznik tyle razy, ile jest to konieczne)... 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 20 ENOTICES_mariuszp - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 447354724. Faks:

Tel.: +48 447354724. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo