SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 6000 euro netto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 6000 euro netto"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ , sekretariat tel./fax 0-32/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 6000 euro netto na dostawę samochodu asenizacyjnego DAF FA LF (przetarg nr 18/2008) Spis treści: - Specyfikacja str załączniki nr 1-2 str. 5 6 NIP , REGON , Nr KRS , Konto ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko Biała

2 Przetarg 18/2008 SPECYFIKACJA Wodzisław Śląski r. Istotnych Warunków Zamówienia na zakup samochodu asenizacyjnego DAF FA LF Zamawiający : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Marklowicka Wodzisław Śląski. 1.Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu asenizacyjnego na podwoziu pojazdu DAF FA LF który powinien być wyposażony w: a) silnik o mocy 224 KM spełniający warunki emisji spalin Euro 4, b) kolor pojazdu oraz zabudowy pomarańczowy red/orange H3371 a) ogumienie o rozmiarze 305/70R22.5 c) kabinę typu Day Cab multifunkcyjną - z ławką dla dwóch pasażerów, d) 6-biegowa ręczną skrzynię biegów, e) napęd 4x2 z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, f) zawieszenie paraboliczne, g) rurę wydechową skierowaną do góry h) zabudowę: - zbiornik beczkowozu o pojemności 8 m 3 +/- 3 %w kształcie walczaka, nachylony do tyłu pod kątem minimum 5 0, - pompę próżniową Demag Wittig chłodzoną cieczą z napędem od przystawki mocy, o wydatku minimum 720m 3 /godz. - dennicę zbiornika uchylaną hydraulicznie, wyposażoną w zasuwę sterowania ręczną, z przyłączem strażackim Ø 110, - króciec zasuwy wyposażony w zawór odpowietrzający, - armaturę zabezpieczającą przed zalaniem kompresora lub pompy i nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku oraz wychwytującą olej smarny, - dwa węże ssawne Ø 110, w odcinkach 10m, ułożone wokół zbiornika, na stelażu wyłożonym blachą aluminiową lub nierdzewną, i) dopuszczalną masę całkowitą kg, j) lampę błyskową, ostrzegawczą, barwy pomarańczowej z napisem Pogotowie wod-kan, k) kompletną instrukcję serwisową wraz z modułem diagnostycznym navigator txt truck. Warunki szczegółowe: - do przetargu dopuszcza się wyłącznie samochód nowy wyprodukowany w 2009r. - wymagany okres gwarancji 24 miesiące, - w/w pojazd powinien spełniać warunki techniczne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych, - w/w pojazd powinien posiadać niezbędne dokumenty pozwalające dokonać jego rejestracji. 2. Dokumentv bezwzględnie wymagane przy złożeniu oferty: a) wypełniona i podpisana oferta cenowa - załącznik Nr l, b) oświadczenie o zapoznaniu się ze SIWZ i jej akceptacji - załącznik Nr 2, c) certyfikat lub deklaracja zgodności dla sygnalizatora świetlnego i sprzęgu przyczepy. d) zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne,ubezpieczenie zdrowotne,fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, e) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 2

3 gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Uwaga: Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Oferenta. 3. Kryterium oceny oferty: a) jedynym kryterium oceny ofert jest wartość netto pojazdu. b) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie wymogi niniejszej specyfikacji i przedstawiać będzie najniższą wartość netto pojazdu. 4. Wadium: a) Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych). b) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A CBK Bielsko-Biała nr c) Wadium musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego do dnia r. do godz Do oferty należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię potwierdzenia przelewu. d) Zwrot wadium wszystkim Oferentom nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z wybranym Oferentem. e) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium w innych formach. f) Brak wpłaty wadium skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5.Opis przygotowania oferty: a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, b) wartość oferty musi być wyrażona w cenie netto (cyfrowo i słownie) - Załącznik Nr 1, c) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, d) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż określone w stosownych rejestrach, należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo, e) poprawki naniesione w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby poprawiającej ofertę, f) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu, zaadresowanym : PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15, Wodzisław Śląski oraz opisanym "Przetarg 18/2008 na dostawę samochodu asenizacyjnego, powinna również wskazywać nazwę Oferenta. 6.Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert: a) ofertę należy wysłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r godz. 15:00 (decyduje data wpływu) lub złożyć osobiście do dnia r. do godz.. 9:00 w Kancelarii PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 w Wodzisławiu Śląskim, b) otwarcie ofert nastąpi w dniu r godz 9:30, c) dopuszcza się obecność Oferenta przy otwarciu ofert, d) oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez otwierania. 7. Termin wykonania zamówienia: a) odbiór pojazdu nastąpi w terminie do 6 miesięcy po zawarciu umowy i odbywać się będzie przez upoważnionego pracownika PWiK w siedzibie dostawcy. 8. Umowy i forma płatności: a) termin zawarcia umowy - do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu przetargu, b) forma płatności - przelewem na wskazane konto Dostawcy w terminie 21 dni od daty odbioru pojazdu i otrzymania faktury VAT. c) opóźnienie w dostawie skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku odstąpienia od wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 20% wartości oferty. 3

4 9. Trvb udzielania wvjaśnień: Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak nie później niż do dnia r. Pytania na piśmie należy kierować na adres - PWIK Sp. z o.o Wodzisław Ś1.ul. Marklowicka 15, faxem 0/ lub em Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Treść ewentualnych pytań i udzielonych odpowiedzi zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z Oferentem jest: Tront Marcin tel w godz. od (za wyjątkiem sobót i dni świątecznych) 10.Tryb ogłoszenia w y ników przetargu: Wszyscy Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach postępowania, a wybrany Oferent zostanie dodatkowo poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 11. Uwagi: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, b) niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2008 z dnia r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej i udzielania zamówień w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. ( postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U ), c) cena ofertowa nie podlega dalszym negocjacjom. d) wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent, bez względu na wynik postępowania. Załączniki: l. Oferta cenowa - załącznik Nr 1 2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze SIWZ i jej akceptacja załącznik Nr 2 4

5 Przetarg 18/2008 Załącznik Nr 1... (pieczątka z adresem Oferenta) Oferta cenowa Przedmiot zamówienia Dostawa samochód asenizacyjnego na podwoziu pojazdu DAF FA LF wyposażonego wg. pkt 1 SIWZ z dnia r Ilość [szt] 1 Wartość netto za całość przedmiotu zamówienia [zł] (słownie: wartość netto za całość przedmiotu zamówienia )......[zł] (data i miejscowość) (podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta) 5

6 Przetarg 18/2008 Załącznik Nr 2... ( pieczątka z adresem Oferenta) Oświadczenia 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 2. Oświadczamy, że dostarczymy pojazd będący przedmiotem postępowania, na zasadach określonych w SIWZ. 3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, dostarczymy wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające dokonać rejestracji pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.... (data, miejscowość)... (podpis upoważnionego przedstawiciela Oferent) 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Targowa 15, tel. 85 711 27 53, fax 85 711 46 61, ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: 18-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Ozimek Zamawiający: Gmina Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B 46-040 Ozimek Z A T W I E R D Z A M Ozimek dn. 08.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony powyżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę Znak: 341/3/07 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POW. 14.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POW. 14.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POW. 14.000 EURO ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Wodzierady 98-105 Wodzierady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo