UMOWA. nr.. zawarta w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. nr.. zawarta w dniu... 2011r. w Poznaniu, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr.. zawarta w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, Poznań, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a. zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WARP-06/11, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wspólnie zwanymi dalej Stronami o następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest najem samochodów określonych szczegółowo w załączniku Nr 1 do umowy, zwanych dalej samochodami" Wykonawca na mocy niniejszej umowy oddaje Zamawiającemu samochody do używania na czas określony tj. na okres podany dla każdego samochodu w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, a w zamian za to Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego miesięcznego czynszu najmu - ustalonego jako suma czynszów określonych odrębnie dla każdego samochodu w załączniku Nr 1 do umowy.

2 2. Faktura VAT z tytułu łącznego miesięcznego czynszu najmu będzie wystawiana przez Wykonawcę najpóźniej 5-go roboczego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Z zastrzeżeniem postanowienia 2 ust. 3 niniejszej umowy łączny czynsz najmu jest płatny przez cały okres trwania umowy z góry w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 3. Opłata za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania umowy najmu wyliczona zostanie proporcjonalnie za rzeczywistą ilość dni okresu najmu poczynając od dnia, w którym nastąpiło protokolarne wydanie danego samochodu Zamawiającemu. Opłata ta jest płatna przez Zamawiającego łącznie z czynszem najmu za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy trwania umowy. 4. Czynsz najmu może ulec zmianie w przypadku gdy zmianie ulegnie wysokość podatków, związanych przedmiotowo z niniejszą umową i mających zastosowanie w działalności Wykonawcy na mocy obowiązujących przepisów. 5. Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu dokonuje Zamawiający. 3 Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z eksploatacją samochodów. Koszty te w całości obciążają Zamawiającego Okres najmu samochodu - biegnący indywidualnie dla każdego samochodu - rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu wydania tego samochodu i kończy się po upływie liczby miesięcy określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy w dniu odpowiadającym datą dzienną początkowemu dniowi terminu. 2. Wydanie samochodów Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w terminie określonym przez Wykonawcę w zawiadomieniu o gotowości do wydania przesłanym Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru samochodów w terminie 7 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 4% kwoty miesięcznego czynszu najmu należnego za najem nieodebranego samochodu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Osoba dokonująca w imieniu Zamawiającego odbioru samochodów jest zobowiązana legitymować się pełnomocnictwem do dokonania tego odbioru. 3. Umowy najmu, z zastrzeżeniem 4 i 10 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, oraz wystąpienia podstaw wypowiedzenia przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, nie można wypowiedzieć. 5 Zamawiający nie ma prawa wjazdu samochodami do Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Wyjazd taki będzie możliwy po uzyskaniu zgody od Wykonawcy oraz po dodatkowym ubezpieczeniu pojazdu. Koszt dodatkowego ubezpieczenia będzie obciążał Zamawiającego.

3 6 1. Czynsz najmu określony w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy został ustalony przy założeniu używania samochodu przez Zamawiającego z zachowaniem rocznego limitu przejechanych kilometrów, ustalonego dla danego samochodu w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. Rozliczenie wykorzystania limitu kilometrów dokonywane jest na zasadach określonych w 6 ust. 2 i Rozliczenie z tytułu przekroczenia limitu kilometrów, o którym mowa w 6 ust. 1 (nadprzebieg) będzie dokonywane na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego, za cały okres najmu, łącznie dla wszystkich samochodów najmowanych na podstawie niniejszej umowy, których okres najmu zakończył się w danym kwartale kalendarzowym. 3. Należność z tytułu nadprzebiegu zostanie najpierw wyliczona łącznie. Należność ta stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 km przekroczenia limitu kilometrów i liczby stanowiącej różnicę między sumą przejechanych kilometrów wynikających ze stanów liczników samochodów ustalonych przy odbiorze a sumą limitów kilometrów ustalonych dla samochodów. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy należność za nadprzebieg w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę rozliczenia i wezwania go do zapłaty tej kwoty Przedmiot najmu winien być ubezpieczony zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy (oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ postępowania WARP-06/11) przez cały okres obowiązywania umowy. Suma kosztów ubezpieczenia przedmiotu najmu winna być wkalkulowana w częściach równych do każdego miesięcznego czynszu najmu. 2. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się i ściśle stosować się do postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, a także podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od ubezpieczyciela. Zamawiający ponosi w stosunku do Wykonawcy odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia. Zamawiający ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, w przypadku gdy szkoda powstanie w okolicznościach wyłączających prawo Wykonawcy do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego. Zamawiający w szczególności ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek korzystania z przedmiotu najmu w warunkach lub w miejscu nie objętych ochroną ubezpieczeniową. 3. W przypadku każdej szkody nie przekraczającej 1500,- (słownie: tysiąc pięćset i 00/100) złotych polskich, powstałej w samochodzie w okolicznościach, które spowodują, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego miałaby nastąpić z własnej polisy autocasco tego samochodu (np. szkoda powstała z własnej winy kierującego samochodem lub w przypadku nie ustalenia sprawcy szkody) Wykonawca obciąży Zamawiającego - w formie refaktury - kwotą równą kosztowi naprawy przedmiotu najmu wynikającą z faktury wystawionej przez warsztat naprawczy.

4 4. W przypadku szkody przekraczającej 1500,- (słownie: tysiąc pięćset i 00/100) złotych polskich, powstałej w samochodzie w okolicznościach, o których mowa powyżej w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłatę dodatkową w zryczałtowanej kwocie wynoszącej 1500,- (słownie: tysiąc pięćset i 00/100) złotych polskich. Do powyższej opłaty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura VAT z tytułu powyższej opłaty będzie wystawiana przez Wykonawcę niezwłocznie po ustaleniu wysokości szkody. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej opłaty w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury W przypadku, gdy którykolwiek samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, która stanowi przedmiotowy samochód, w terminie określonym odpowiednio w 8 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy opłatę dodatkową w wysokości 3000,- (słownie: trzy tysiące i 00/100) złotych polskich. Do powyższej opłaty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura VAT z tytułu powyższej opłaty będzie wystawiana przez Wykonawcę w dniu następnym po dniu, w którym umowa wygasła. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej opłaty w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury. 2. W przypadku kradzieży samochodu Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty czynszu najmu za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież. Jeżeli w ciągu tego miesiąca kalendarzowego samochód nie zostanie odnaleziony, niniejsza umowa wygasa - co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy samochód - z ostatnim dniem miesiąca, w którym kradzież miała miejsce. 3. W przypadku, gdy samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go można doprowadzić do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa - co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy samochód - w dniu stwierdzenia szkody. Wszelkie opłaty należne na podstawie niniejszej umowy po dniu jej wygaśnięcia i uiszczone przez Zamawiającego zostaną mu zwrócone, z zastrzeżeniem należności określonej w 8 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wydania Zamawiającemu wraz z samochodami posiadanych dokumentów z nimi związanych, w szczególności takich jak: dowody rejestracyjne, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC, procedurę postępowania w trakcie użytkowania samochodu, ogólne warunki ubezpieczenia, instrukcje obsługi samochodów, dokumenty określające warunki gwarancji samochodów. 2. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodów i do przestrzegania warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej samochodów, a w przypadku konieczności skorzystania z usług stacji obsługi samochodów do korzystania ze wskazanej przez Wykonawcę stacji. W przypadku, gdy w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem

5 Zamawiającego związanym z powyższymi zobowiązaniami nastąpi utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub rękojmii, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wykonawcy i pokryje wszelkie szkody jakie Wykonawca poniesie z tego tytułu. 3. Zamawiający ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty mogące powstać w związku z korzystaniem przez niego z innej stacji obsługi niż wskazana przez Wykonawcę. 4. Zamawiający ma prawo przeprowadzać jakiekolwiek zmiany, np. zainstalowanie w samochodzie dodatkowego wyposażenia, naklejania różnych znaków itp. tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy umieszczać na samochodach swój znak firmowy z reklamą w sposób nie naruszający powłoki lakierniczej. Po zakończeniu okresu najmu Zamawiający jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt umieszczonych znaków w taki sposób, aby powłoka lakiernicza powróciła do stanu przed oklejeniem z wyłączeniem normalnego zużycia. 5. W trakcie trwania okresu najmu Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego samochodu i sposobu jego użytkowania w celu sprawdzenia realizowania przez Zamawiającego warunków umowy. 6. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, spowodowane użyciem samochodu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji. Zamawiający jest także zobowiązany do uiszczania wszelkich ewentualnych opłat, świadczeń i innych ciężarów pozostających w bezpośrednim lub nawet pośrednim związku z umową najmu lub z posiadaniem i użytkowaniem samochodu, choćby obciążenia takie w myśl odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela lub samoistnego posiadacza samochodu. 7. W przypadku zajścia zdarzeń, które mogą być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić faksem lub telefonicznie Wynajmującego nie później niż w ciągu 24 godzin o zajściu zdarzenia innego niż kradzież, natomiast o kradzieży przedmiotu najmu - nie później niż w ciągu 6 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży. Przy czym w przypadku, gdy powzięcie przez Zamawiającego wiadomości o kradzieży nastąpi po upływie 24 godzin od momentu, gdy Zamawiający widział pojazd po raz ostatni, Zamawiający jest zobowiązany złożyć na piśmie wyjaśnienie powodów, dla których stwierdzenie kradzieży nastąpiło z takim opóźnieniem. 8. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, Zamawiający jest zobowiązany uzyskać oświadczenie policji potwierdzające winę sprawcy lub odnotować dane jednostki policji, której zgłoszono sprawę. Niedotrzymanie powyższych warunków zgłoszenia szkody powoduje, iż Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami naprawy. 9. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia samochodu: zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających o ile zostały one zainstalowane w samochodzie. W przypadku kradzieży, jeśli samochód nie był odpowiednio zabezpieczony, odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody i koszty ponosi Zamawiający.

6 10 1. W razie trwającego dłużej niż 30 dni opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy Wykonawca - po wezwaniu listem poleconym Zamawiającego do zapłaty tych należności i udzieleniu mu dodatkowego 14-dniowego terminu na ich zapłatę - ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 2. Prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje Wykonawcy również w przypadku jeżeli Zamawiający staje się podmiotem postępowania naprawczego, układowego albo upadłościowego. 3. W następstwie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w 10 ust. 1 i ust. 2 Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Wykonawcy w miejscu przez niego wskazanym wszystkich samochodów najmowanych na podstawie niniejszej umowy i do zapłaty Wykonawcy - niezależnie od zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie - kary umownej w wysokości 30% sumy miesięcznych czynszów najmu brutto pozostałych do zakończenia okresu najmu za najem wszystkich samochodów objętych przedmiotem najmu. Nota obciążeniowa z tytułu powyższej kary umownej będzie wystawiana przez Wykonawcę w dniu następnym po dacie wypowiedzenia umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej kary umownej w terminie 20 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, także oddzielnie co do wyodrębnionej części przedmiotu najmu tj. co do każdego samochodu, po upływie 6 miesięcy liczonych od daty podpisania protokółu zdawczo - odbiorczego dotyczącego każdego samochodu objętego odstąpieniem, za zapłatą Wykonawcy odstępnego w wysokości 30% sumy miesięcznych opłat za najem pozostałych do zakończenia okresu najmu samochodu objętego odstąpieniem. Oświadczenie o odstąpieniu, identyfikujące objęte tym odstąpieniem samochody, powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu w którym miałoby stać się prawnie skuteczne. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. 5. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiednie wynagrodzenie - o którym mowa w Art Kodeksu cywilnego - za korzystanie przez Zamawiającego z samochodów w okresie od dnia wydania Zamawiającemu każdego samochodu objętego odstąpieniem do dnia jego zwrotu Wykonawcy oraz za usługi świadczone przez Wykonawcę w tym okresie wynosi kwotę równą sumie miesięcznych czynszów najmu oraz innych opłat należnych Wykonawcy za powyższy okres zgodnie z niniejszą umową. 11 Po upływie podstawowego okresu niniejszej umowy ustalonego dla danego samochodu (tj. okresu najmu danego samochodu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy) Zamawiający ma prawo do nabycia samochodów za cenę określoną odrębnie dla każdego samochodu w załączniku Nr 1 do umowy najmu, pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej

7 umowy a w szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich czynszów najmu oraz innych należności przewidzianych niniejszą umową wraz z odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie opóźnienie wystąpiło. Realizacja prawa do nabycia samochodu przez Zamawiającego następuje poprzez złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia danego samochodu w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem okresu najmu samochodu, którego to oświadczenie dotyczy. Zawarcie umowy sprzedaży samochodu powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia okresu najmu. Niedotrzymanie przez Zamawiającego któregokolwiek z powyższych terminów zwalnia Wynajmującego z obowiązku sprzedaży samochodu Zamawiającemu Z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy - z wyjątkiem jej wygaśnięcia wskutek utraty (w tym kradzieży) samochodu - względnie z dniem rozwiązania umowy, Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień 11, zobowiązany jest bezzwłocznie na własny koszt i ryzyko zwrócić samochód wraz ze wszystkimi dokumentami i kompletnym fabrycznym wyposażeniem w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Do chwili zwrotu potwierdzonego protokolarnie, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu obciąża Zamawiającego. W razie opóźnienia zwrotu w stosunku do daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 5% kwoty miesięcznego czynszu najmu brutto należnego za najem nie zwróconego w terminie samochodu za każdy dzień opóźnienia, z tym że w przypadku gdy niniejsza umowa ulega rozwiązaniu wskutek jej wypowiedzenia w trybie określonym w 10 kara umowna wynosi 20% tej kwoty za każdy dzień opóźnienia. Nota obciążeniowa z tytułu powyższej kary umownej będzie wystawiana przez Wykonawcę w dniu następnym po dacie odbioru pojazdu. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej kary umownej w terminie 20 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 2. Samochody powinny zostać zwrócone w stanie technicznym odpowiadającym ich normalnemu zużyciu. Odbiór samochodów może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nadmiernego zużycia w stosunku do czasu używania, nie uzgodnionej z Wykonawcą wymiany podzespołów lub części czy też dokonania innych zmian niezgodnych z instrukcją fabryczną wartość ewentualnych strat i koszt opinii rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 13 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 14 Spory mogące powstać w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

8 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 16 Wszystkie należności (wierzytelności) przysługujące Wykonawcy z tytułu zawartej umowy najmu mogą zostać obciążone zastawem rejestrowym. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu nie wynikają ani w przyszłości nie wynikną dla Zamawiającego żadne ograniczenia jego praw ani dodatkowe obowiązki, poza określonymi w umowie. 17 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 3 OGÓLNE WARUNKI UMÓW LEASINGU

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 3 OGÓLNE WARUNKI UMÓW LEASINGU Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 3 OGÓLNE WARUNKI UMÓW LEASINGU Art. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy:

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: NIP: REGON: zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a ; zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 380/ZP/2014

Numer sprawy : 380/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 PROJEKT UMOWY NAJMU ANALIZATORA nr.../u/zp/2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY 1 DEFINICJE

WZÓR UMOWY 1 DEFINICJE WZÓR UMOWY Zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo