UMOWA. nr.. zawarta w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. nr.. zawarta w dniu... 2011r. w Poznaniu, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr.. zawarta w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, Poznań, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a. zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WARP-06/11, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wspólnie zwanymi dalej Stronami o następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest najem samochodów określonych szczegółowo w załączniku Nr 1 do umowy, zwanych dalej samochodami" Wykonawca na mocy niniejszej umowy oddaje Zamawiającemu samochody do używania na czas określony tj. na okres podany dla każdego samochodu w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, a w zamian za to Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego miesięcznego czynszu najmu - ustalonego jako suma czynszów określonych odrębnie dla każdego samochodu w załączniku Nr 1 do umowy.

2 2. Faktura VAT z tytułu łącznego miesięcznego czynszu najmu będzie wystawiana przez Wykonawcę najpóźniej 5-go roboczego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Z zastrzeżeniem postanowienia 2 ust. 3 niniejszej umowy łączny czynsz najmu jest płatny przez cały okres trwania umowy z góry w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 3. Opłata za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania umowy najmu wyliczona zostanie proporcjonalnie za rzeczywistą ilość dni okresu najmu poczynając od dnia, w którym nastąpiło protokolarne wydanie danego samochodu Zamawiającemu. Opłata ta jest płatna przez Zamawiającego łącznie z czynszem najmu za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy trwania umowy. 4. Czynsz najmu może ulec zmianie w przypadku gdy zmianie ulegnie wysokość podatków, związanych przedmiotowo z niniejszą umową i mających zastosowanie w działalności Wykonawcy na mocy obowiązujących przepisów. 5. Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu dokonuje Zamawiający. 3 Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z eksploatacją samochodów. Koszty te w całości obciążają Zamawiającego Okres najmu samochodu - biegnący indywidualnie dla każdego samochodu - rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu wydania tego samochodu i kończy się po upływie liczby miesięcy określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy w dniu odpowiadającym datą dzienną początkowemu dniowi terminu. 2. Wydanie samochodów Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w terminie określonym przez Wykonawcę w zawiadomieniu o gotowości do wydania przesłanym Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru samochodów w terminie 7 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 4% kwoty miesięcznego czynszu najmu należnego za najem nieodebranego samochodu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Osoba dokonująca w imieniu Zamawiającego odbioru samochodów jest zobowiązana legitymować się pełnomocnictwem do dokonania tego odbioru. 3. Umowy najmu, z zastrzeżeniem 4 i 10 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, oraz wystąpienia podstaw wypowiedzenia przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, nie można wypowiedzieć. 5 Zamawiający nie ma prawa wjazdu samochodami do Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Wyjazd taki będzie możliwy po uzyskaniu zgody od Wykonawcy oraz po dodatkowym ubezpieczeniu pojazdu. Koszt dodatkowego ubezpieczenia będzie obciążał Zamawiającego.

3 6 1. Czynsz najmu określony w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy został ustalony przy założeniu używania samochodu przez Zamawiającego z zachowaniem rocznego limitu przejechanych kilometrów, ustalonego dla danego samochodu w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. Rozliczenie wykorzystania limitu kilometrów dokonywane jest na zasadach określonych w 6 ust. 2 i Rozliczenie z tytułu przekroczenia limitu kilometrów, o którym mowa w 6 ust. 1 (nadprzebieg) będzie dokonywane na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego, za cały okres najmu, łącznie dla wszystkich samochodów najmowanych na podstawie niniejszej umowy, których okres najmu zakończył się w danym kwartale kalendarzowym. 3. Należność z tytułu nadprzebiegu zostanie najpierw wyliczona łącznie. Należność ta stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 km przekroczenia limitu kilometrów i liczby stanowiącej różnicę między sumą przejechanych kilometrów wynikających ze stanów liczników samochodów ustalonych przy odbiorze a sumą limitów kilometrów ustalonych dla samochodów. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy należność za nadprzebieg w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę rozliczenia i wezwania go do zapłaty tej kwoty Przedmiot najmu winien być ubezpieczony zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy (oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ postępowania WARP-06/11) przez cały okres obowiązywania umowy. Suma kosztów ubezpieczenia przedmiotu najmu winna być wkalkulowana w częściach równych do każdego miesięcznego czynszu najmu. 2. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się i ściśle stosować się do postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, a także podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od ubezpieczyciela. Zamawiający ponosi w stosunku do Wykonawcy odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia. Zamawiający ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, w przypadku gdy szkoda powstanie w okolicznościach wyłączających prawo Wykonawcy do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego. Zamawiający w szczególności ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek korzystania z przedmiotu najmu w warunkach lub w miejscu nie objętych ochroną ubezpieczeniową. 3. W przypadku każdej szkody nie przekraczającej 1500,- (słownie: tysiąc pięćset i 00/100) złotych polskich, powstałej w samochodzie w okolicznościach, które spowodują, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego miałaby nastąpić z własnej polisy autocasco tego samochodu (np. szkoda powstała z własnej winy kierującego samochodem lub w przypadku nie ustalenia sprawcy szkody) Wykonawca obciąży Zamawiającego - w formie refaktury - kwotą równą kosztowi naprawy przedmiotu najmu wynikającą z faktury wystawionej przez warsztat naprawczy.

4 4. W przypadku szkody przekraczającej 1500,- (słownie: tysiąc pięćset i 00/100) złotych polskich, powstałej w samochodzie w okolicznościach, o których mowa powyżej w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłatę dodatkową w zryczałtowanej kwocie wynoszącej 1500,- (słownie: tysiąc pięćset i 00/100) złotych polskich. Do powyższej opłaty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura VAT z tytułu powyższej opłaty będzie wystawiana przez Wykonawcę niezwłocznie po ustaleniu wysokości szkody. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej opłaty w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury W przypadku, gdy którykolwiek samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, która stanowi przedmiotowy samochód, w terminie określonym odpowiednio w 8 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy opłatę dodatkową w wysokości 3000,- (słownie: trzy tysiące i 00/100) złotych polskich. Do powyższej opłaty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura VAT z tytułu powyższej opłaty będzie wystawiana przez Wykonawcę w dniu następnym po dniu, w którym umowa wygasła. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej opłaty w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury. 2. W przypadku kradzieży samochodu Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty czynszu najmu za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież. Jeżeli w ciągu tego miesiąca kalendarzowego samochód nie zostanie odnaleziony, niniejsza umowa wygasa - co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy samochód - z ostatnim dniem miesiąca, w którym kradzież miała miejsce. 3. W przypadku, gdy samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go można doprowadzić do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa - co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy samochód - w dniu stwierdzenia szkody. Wszelkie opłaty należne na podstawie niniejszej umowy po dniu jej wygaśnięcia i uiszczone przez Zamawiającego zostaną mu zwrócone, z zastrzeżeniem należności określonej w 8 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wydania Zamawiającemu wraz z samochodami posiadanych dokumentów z nimi związanych, w szczególności takich jak: dowody rejestracyjne, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC, procedurę postępowania w trakcie użytkowania samochodu, ogólne warunki ubezpieczenia, instrukcje obsługi samochodów, dokumenty określające warunki gwarancji samochodów. 2. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodów i do przestrzegania warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej samochodów, a w przypadku konieczności skorzystania z usług stacji obsługi samochodów do korzystania ze wskazanej przez Wykonawcę stacji. W przypadku, gdy w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem

5 Zamawiającego związanym z powyższymi zobowiązaniami nastąpi utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub rękojmii, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wykonawcy i pokryje wszelkie szkody jakie Wykonawca poniesie z tego tytułu. 3. Zamawiający ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty mogące powstać w związku z korzystaniem przez niego z innej stacji obsługi niż wskazana przez Wykonawcę. 4. Zamawiający ma prawo przeprowadzać jakiekolwiek zmiany, np. zainstalowanie w samochodzie dodatkowego wyposażenia, naklejania różnych znaków itp. tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy umieszczać na samochodach swój znak firmowy z reklamą w sposób nie naruszający powłoki lakierniczej. Po zakończeniu okresu najmu Zamawiający jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt umieszczonych znaków w taki sposób, aby powłoka lakiernicza powróciła do stanu przed oklejeniem z wyłączeniem normalnego zużycia. 5. W trakcie trwania okresu najmu Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego samochodu i sposobu jego użytkowania w celu sprawdzenia realizowania przez Zamawiającego warunków umowy. 6. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, spowodowane użyciem samochodu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji. Zamawiający jest także zobowiązany do uiszczania wszelkich ewentualnych opłat, świadczeń i innych ciężarów pozostających w bezpośrednim lub nawet pośrednim związku z umową najmu lub z posiadaniem i użytkowaniem samochodu, choćby obciążenia takie w myśl odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela lub samoistnego posiadacza samochodu. 7. W przypadku zajścia zdarzeń, które mogą być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić faksem lub telefonicznie Wynajmującego nie później niż w ciągu 24 godzin o zajściu zdarzenia innego niż kradzież, natomiast o kradzieży przedmiotu najmu - nie później niż w ciągu 6 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży. Przy czym w przypadku, gdy powzięcie przez Zamawiającego wiadomości o kradzieży nastąpi po upływie 24 godzin od momentu, gdy Zamawiający widział pojazd po raz ostatni, Zamawiający jest zobowiązany złożyć na piśmie wyjaśnienie powodów, dla których stwierdzenie kradzieży nastąpiło z takim opóźnieniem. 8. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, Zamawiający jest zobowiązany uzyskać oświadczenie policji potwierdzające winę sprawcy lub odnotować dane jednostki policji, której zgłoszono sprawę. Niedotrzymanie powyższych warunków zgłoszenia szkody powoduje, iż Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami naprawy. 9. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia samochodu: zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających o ile zostały one zainstalowane w samochodzie. W przypadku kradzieży, jeśli samochód nie był odpowiednio zabezpieczony, odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody i koszty ponosi Zamawiający.

6 10 1. W razie trwającego dłużej niż 30 dni opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy Wykonawca - po wezwaniu listem poleconym Zamawiającego do zapłaty tych należności i udzieleniu mu dodatkowego 14-dniowego terminu na ich zapłatę - ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 2. Prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje Wykonawcy również w przypadku jeżeli Zamawiający staje się podmiotem postępowania naprawczego, układowego albo upadłościowego. 3. W następstwie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w 10 ust. 1 i ust. 2 Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Wykonawcy w miejscu przez niego wskazanym wszystkich samochodów najmowanych na podstawie niniejszej umowy i do zapłaty Wykonawcy - niezależnie od zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie - kary umownej w wysokości 30% sumy miesięcznych czynszów najmu brutto pozostałych do zakończenia okresu najmu za najem wszystkich samochodów objętych przedmiotem najmu. Nota obciążeniowa z tytułu powyższej kary umownej będzie wystawiana przez Wykonawcę w dniu następnym po dacie wypowiedzenia umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej kary umownej w terminie 20 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, także oddzielnie co do wyodrębnionej części przedmiotu najmu tj. co do każdego samochodu, po upływie 6 miesięcy liczonych od daty podpisania protokółu zdawczo - odbiorczego dotyczącego każdego samochodu objętego odstąpieniem, za zapłatą Wykonawcy odstępnego w wysokości 30% sumy miesięcznych opłat za najem pozostałych do zakończenia okresu najmu samochodu objętego odstąpieniem. Oświadczenie o odstąpieniu, identyfikujące objęte tym odstąpieniem samochody, powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu w którym miałoby stać się prawnie skuteczne. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. 5. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiednie wynagrodzenie - o którym mowa w Art Kodeksu cywilnego - za korzystanie przez Zamawiającego z samochodów w okresie od dnia wydania Zamawiającemu każdego samochodu objętego odstąpieniem do dnia jego zwrotu Wykonawcy oraz za usługi świadczone przez Wykonawcę w tym okresie wynosi kwotę równą sumie miesięcznych czynszów najmu oraz innych opłat należnych Wykonawcy za powyższy okres zgodnie z niniejszą umową. 11 Po upływie podstawowego okresu niniejszej umowy ustalonego dla danego samochodu (tj. okresu najmu danego samochodu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy) Zamawiający ma prawo do nabycia samochodów za cenę określoną odrębnie dla każdego samochodu w załączniku Nr 1 do umowy najmu, pod warunkiem wywiązania się z wszelkich zobowiązań wynikających z tej

7 umowy a w szczególności pod warunkiem uprzedniej zapłaty wszystkich czynszów najmu oraz innych należności przewidzianych niniejszą umową wraz z odsetkami za opóźnienie w ich zapłacie o ile takie opóźnienie wystąpiło. Realizacja prawa do nabycia samochodu przez Zamawiającego następuje poprzez złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia danego samochodu w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem okresu najmu samochodu, którego to oświadczenie dotyczy. Zawarcie umowy sprzedaży samochodu powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia okresu najmu. Niedotrzymanie przez Zamawiającego któregokolwiek z powyższych terminów zwalnia Wynajmującego z obowiązku sprzedaży samochodu Zamawiającemu Z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy - z wyjątkiem jej wygaśnięcia wskutek utraty (w tym kradzieży) samochodu - względnie z dniem rozwiązania umowy, Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień 11, zobowiązany jest bezzwłocznie na własny koszt i ryzyko zwrócić samochód wraz ze wszystkimi dokumentami i kompletnym fabrycznym wyposażeniem w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Do chwili zwrotu potwierdzonego protokolarnie, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu obciąża Zamawiającego. W razie opóźnienia zwrotu w stosunku do daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 5% kwoty miesięcznego czynszu najmu brutto należnego za najem nie zwróconego w terminie samochodu za każdy dzień opóźnienia, z tym że w przypadku gdy niniejsza umowa ulega rozwiązaniu wskutek jej wypowiedzenia w trybie określonym w 10 kara umowna wynosi 20% tej kwoty za każdy dzień opóźnienia. Nota obciążeniowa z tytułu powyższej kary umownej będzie wystawiana przez Wykonawcę w dniu następnym po dacie odbioru pojazdu. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej kary umownej w terminie 20 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 2. Samochody powinny zostać zwrócone w stanie technicznym odpowiadającym ich normalnemu zużyciu. Odbiór samochodów może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nadmiernego zużycia w stosunku do czasu używania, nie uzgodnionej z Wykonawcą wymiany podzespołów lub części czy też dokonania innych zmian niezgodnych z instrukcją fabryczną wartość ewentualnych strat i koszt opinii rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 13 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 14 Spory mogące powstać w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

8 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 16 Wszystkie należności (wierzytelności) przysługujące Wykonawcy z tytułu zawartej umowy najmu mogą zostać obciążone zastawem rejestrowym. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu nie wynikają ani w przyszłości nie wynikną dla Zamawiającego żadne ograniczenia jego praw ani dodatkowe obowiązki, poza określonymi w umowie. 17 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ zawarta w dniu..... 2011r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data..

UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data.. UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data.. zawarta na następujących warunkach w. w dniu.. pomiędzy firmą: HC Lift Sp. z o.o. ul. Staszica 5, 26-220 Stąporków i, reprezentowaną przez: 1. Piotr Pięta - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

zwaną/ym w dalszej części Wynajmującym reprezentowaną/ym przez :

zwaną/ym w dalszej części Wynajmującym reprezentowaną/ym przez : UMOWA nr 5/UMWM/04/2017/OR/AG-III/RB zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:.. zwaną/ym w dalszej części Wynajmującym reprezentowaną/ym przez :.. a Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie, 03-719

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 - Projekt

UMOWA NR... / 2016 - Projekt UMOWA NR... / 2016 - Projekt Zawarta w Rzeszowie w dniu...r. pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Umowa na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Lubelską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) ul. Ogrodowa 8/27, zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) ul. Ogrodowa 8/27, zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA NR. Zawarta w dniu w Zduńskiej Woli, pomiędzy: Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) ul. Ogrodowa 8/27, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr... Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa nr... Zawarta w dniu... roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, reprezentowaną przez: 1)..., (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Nowa Ruda),

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Nr Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA projekt

Załącznik nr 5. UMOWA projekt UMOWA projekt Załącznik nr 5 w dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki Starosta Nowotomyski 2. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy:

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: NIP: REGON: zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a ; zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo