Zapytanie ofertowe nr 09/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 09/2015"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 09/2015 Łódź, r. I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, Łódź, tel , fax , II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów służbowych w zakresie OC, AC, NNW w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ul. Targowa 61/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kod CPV Usługi finansowe i ubezpieczeniowe; kod CPV Usługi ubezpieczeniowe. III. TERMI WYKO A IA ZAMÓWIE IA 1. Umowy zostaną zawarte na czas określony zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Początek Koniec ubezpieczenia ubezpieczenia Renault Master EL 476PA Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY Ford Transit 300L Trend EL 867KR Volkswagen Passat EL 102 NL Robur LD 3001 LZB 852C Robur LD 3001 LZA 921E Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen Crafter 50 TDI EL 2395X Kia 2.7D5/Cab EL 6981K Ford Transit 100L LFA 674K Hyundai H-200 EL 3775Y IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWA IA OFERTY 1 1. Oferta powinna być złożona na druku OFERTA (załącznik nr 1). 2. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

2 wpisu do rejestru lub ewidencji oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 8. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi zawierać wymagane w załączniki. 9. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 10. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 11. Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały. V. OPIS SPOSOBU OBLICZA IA CE Y. 1. Cena przedmiotu zamówienia podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto. Usługi ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia są zwolnione z podatku VAT. 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w niniejszej SIWZ. 2

3 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ taryfy składki ubezpieczeniowej, rocznej składki ubezpieczenia brutto dla wszystkich pojazdów objętych ubezpieczeniem. Cena oferty brutto stanowi sumę kwot podanych w kolumnie roczna składka ubezpieczenia brutto. 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej (PLN). 7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. VI. MIEJSCE ORAZ TERMI SKŁADA IA OFERT Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczna na adres: faksem na nr: , pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna ul. Targowa 61/63, Łódź, do dnia r. VII. DODATKOWE I FORMACJE 1. Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Krakowiak pod adresem 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo zwrotu nakładów, jakie poczynił w celu przygotowania oferty. VIII. ZAŁĄCZ IKI - Wzór formularza ofertowego- zał. nr 1 - Wzór umowy zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 3

4 ZAŁĄCZ IK R (pieczęć Wykonawcy) (miejscowość i data) Znak sprawy: ZO/09/2015 OFERTA na ubezpieczenie pojazdów służbowych w zakresie OC, AC, NNW w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ul. Targowa 61/ Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy... Telefon... Fax... REGON:... NIP:... Numer rachunku bankowego 2. CENA OFERTY cena brutto:... zł. / słownie :...zł 3. Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie : Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Taryfa składki ubezpieczeniowej (%) Roczna składka ubezpieczenia brutto (PLN) Renault Master EL 476PA 2. Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY 3. Ford Transit 300L Trend EL 867KR 4. Volkswagen Passat EL 102NL 5. Robur LD 3001 LZB 852C 6. Robur LD 3001 LZA 921E 4

5 Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E 9. Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen EL 2395X Crafter 50 TDI 11. Kia 2.7D5/Cab EL 6981K 12. Ford Transit 100L LFA 674K 13. Hyundai H-200 EL 3775 Y CE A OFERTY BRUTTO (PL ): (suma kwot podanych w kol.5) 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach w niej określonych. 5. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. 7. Oferta została złożona na... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Z naszej strony osobą do kontaktów jest : / imię i nazwisko/ tel./fax. 9. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. VIII zapytania ofertowego. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do ofert dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert (art.297 k.k.) * niepotrzebne skreślić 5... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

6 Znak sprawy ZO/09/2015 Załącznik nr 2 U M O W A W dniu r. w Łodzi pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, ul. Targowa 61/63 zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Kanclerza mgr Igora Duniewskiego 2. przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Iwony Kopeć REGON NIP z jednej strony, a firmą :... zarejestrowaną w... pod nr... REGON... NIP... reprezentowaną przez... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa nastepującej treści: 1 TRYB ZAWARCIA UMOWY Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 6

7 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca zawiera umowę na : a) ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; b) ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również kradzieży)- Autocasco c) ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 2. Do niniejszych umów zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia, zatwierdzone przez Zarząd Wykonawcy oraz dodatkowe klauzule ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Ochrony ubezpieczeniowe będą realizowane przez 12 miesięcy, na czas obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. 3 OBOWIĄZYWA IE UMOWY 1. Umowy zostaną zawarte na czas określony zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Początek ubezpieczenia Koniec ubezpieczenia Renault Master EL 476PA Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY Ford Transit 300L Trend EL 867KR Volkswagen Passat EL 102 NL Robur LD 3001 LZB 852C Robur LD 3001 LZA 921E Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen EL 2395X Crafter 50 TDI 11. Kia 2.7D5/Cab EL 6981K Ford Transit 100L LFA 674K Hyundai H-200 EL 3775Y

8 2. Zawarcie niniejszych umów zostanie potwierdzone przez Wykonawcę, wystawieniem polis ubezpieczeniowych wraz z dołączonymi dodatkowymi klauzulami i warunkami ubezpieczenia. 3. Zobowiązania Stron powstałe podczas obowiązywania niniejszych umów, które nie zostały rozliczone do dnia rozwiązania umowy, będą wykonywane na warunkach w niej określonych, do końcowego rozliczenia poszczególnych zobowiązań. 4 WARTOŚĆ UMOWY 1. Z tytułu objęcia ubezpieczeniem Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ubezpieczenie pojazdów służbowych w zakresie OC, AC, NNW w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ul. Targowa 61/63w zakresie : a) ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; b) ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również kradzieży)- Autocasco; c) ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 2. Wartość umowy określona w ust.1 stanowi wysokość rocznych składek ubezpieczeniowych. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia. 4. Wykonawca gwarantuje przez cały okres trwania umowy utrzymanie stałości taryfy składki ubezpieczeniowej, ustalonej w Ofercie Wykonawcy. 5 SPOSÓB ROZLICZA IA 1. Zamawiający, dokonując płatności składki przelewem, zobowiązany jest do wskazania dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia (nr polisy). 2. W przypadku, gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicą RP, przy przelewie zagranicznym Zamawiający ponosi koszty własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi koszty banku zagranicznego. 3. Podstawą przedstawienia faktury Zamawiającemu będą wystawione przez Wykonawcę polisy. 4. Faktury płatne będą przelewem, w czterech równo podzielonych transzach: a) I transza- do r. b) II transza- do r. c) III transza- do r. b) IV transza- do r. 5. Za termin płatności uważa się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego. 6. Wykonawca, przesyłając przelewem kwotę odszkodowania za rozliczenie szkody, zobowiązany jest do wpisania danych dotyczących sprawy (nr polisy, data zdarzenia, jednostka organizacyjna Zamawiającego miejsce powstania szkody). 8

9 6 UZGOD IE IA ORGA IZACYJ E 1. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia szkody objętej niniejszą umową ubezpieczenia, Przedstawiciel Zamawiającego niezwłocznie skontaktuje się z Przedstawicielem Wykonawcy, uzgadniając tryb formalnego zgłoszenia szkody i dalszych działań likwidacyjnych. Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę o szkodzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powzięcia informacji o powstaniu szkody. 2. Strony ustanawiają przedstawicieli do wzajemnego kontaktowania się i koordynowania działań objętych umową: a) po stronie Zamawiającego: Piotr Ciesiołkiewicz b) po stronie Wykonawcy: w części dotyczącej likwidacji szkód: - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 3. W przypadku zmiany adresu firmy, osoby, numeru telefonu lub faksu, każda ze Stron zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia listem poleconym, pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenie woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy, wysyłane będą na adres stron, wskazane w komparycji umowy ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 7 KARY UMOW E I ODSETKI 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za jednostronne odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości kwoty brutto ustalonej w 5 ust Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dni, po dokonaniu formalnego, pisemnego zgłoszenia. Jeśli rozliczenie nastąpi po tym terminie, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Zamawiający może odstąpić od naliczania odsetek, jeśli Wykonawca usprawiedliwi pisemnie przyczyny niedochowania terminu wypłaty odszkodowania. 3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie (raty składki ubezpieczeniowej), Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. 8 ODSTĄPIE IE OD UMOWY Zamawiający może odstąpić od umowy w razie powstania okoliczności powodującej, że realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9

10 9 I E POSTA OWIE IA 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy innemu podmiotowi. 2. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na drodze polubownej, rozstrzygać będą Sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów: a) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; b) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; c) powstanie konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji; d) wynikających z klauzul zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawa o działalności ubezpieczeniowej. 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 1) Kopia oferty na ubezpieczenie mienia, 2) Kopia oferty na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 5) Opis procedur i stosowane druki, 6) Warunki Ubezpieczenia obowiązujące Wykonawcę. ZAMAWIAJĄCY: WYKO AWCA: 10

11 Znak sprawy ZO/09/2015 Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW pojazdów służbowych PWSFTV i T w Łodzi. 1. Wykaz pojazdów PWSFTV i T w Łodzi. Lp Typ / model 1 Renault Master 2 Przyczepa Stim + Agregat 3 Ford Transit 300L Trend 4 Volkswagen Passat 5 Robur LD Robur LD 3001 r rejestracyjny Rok Rodzaj produkcji pojazdu Ilość miejsc / ładowność Przebieg Przegląd Ubezpieczenie rejestracyjny ważne do : ważny do : EL 476PA 2012 Osobowy EL 158NY 2012 Cięzarowy 1470 kg EL 867KR 2010 Osobowy EL 102 NL 2012 Osobowy LZB 852C 1990 Ciężarowy kg LZA 921E 1988 Ciężarowy kg Ford Transit LFG Mikrobus Star 200 LZA 359E 1979 Ciężarowy kg 9 Fiat Ducato Panorama 10 Volkswagen Crafter 50 TDI 11 Kia 2.7D5/Cab 12 Ford Transit 100L 13 Hyundai H LFF Ciężarowy kg EL 2395X 2006 Ciężarowy kg EL 6981K 2000 Ciężarowy kg LFA 674K 2000 Ciężarowy kg EL 3775 Y 1998 Ciężarowy kg

12 2. Zakres ubezpieczenia 1) Informacje ogólne a) Okres ubezpieczenia Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Początek ubezpieczenia Koniec ubezpieczenia Renault Master EL 476PA Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY Ford Transit 300L Trend EL 867KR Volkswagen Passat EL 102 NL Robur LD 3001 LZB 852C Robur LD 3001 LZA 921E Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen EL 2395X Crafter 50 TDI 11. Kia 2.7D5/Cab EL 6981K Ford Transit 100L LFA 674K Hyundai H-200 EL 3775 Y W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia- od daty włączenia do daty zakończenia. b) Przedmiot oraz sumy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy będące w posiadaniu Ubezpieczającego oraz pojazdy, w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie w okresie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie pierwszych 6 miesięcy eksploatacji (za początek eksploatacji uznawana jest data pierwszej rejestracji pojazdu) stanowi cena pojazdu wraz z wyposażeniem zawierająca podatek VAT. Sumę ubezpieczenia w okresie od 7 miesiąca do 12 miesiąca eksploatacji stanowi wartość rynkowa, określona na podstawie katalogu Pojazdy samochodowe- wartości rynkowe (wydawca: Info-Expert Sp. z o.o.). 12

13 Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczycielem. Niezależnie od rozmiarów szkody, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. c) Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności ustalany jest w zależności od sposobu określenia sumy ubezpieczenia w sposób następujący: Jeśli suma ubezpieczenia została określona jako kwota równa cenie zakupu pojazdu, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, bez względu na aktualną wartość rynkową. Odszkodowanie lub suma odszkodowań może być wyższa niż wartość rynkowa pojazdu. Jeśli suma ubezpieczenia została określona jako wartość rynkowa, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota równa wartości rynkowej pojazdu w chwili ustalania odszkodowania i nie mniejsza niż 90% sumy ubezpieczenia. d) Udziały własne Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie nie ma zastosowania. e) Potrącenia amortyzacyjne w przypadku części przeznaczonych do wymiany. Zniesione za wyjątkiem części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu. W stosunku do tych części ubezpieczyciel ma prawo zastosować potrącenie z odszkodowania kwoty w procencie odpowiadającemu procentowi zużycia części. f) Płatność składki. Składka płatna będzie w 4 transzach, zgodnie z postanowieniami Umowy. Składka za pojazdy włączone do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. W przypadku włączenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy, chyba, że nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych. g) Postanowienia dodatkowe I. Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji. II. Ubezpieczyciel zagwarantuje niezmienność stawek przez okres trwania umowy. III. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a OWU, pierwszeństwo mają zapisy umowy. IV. Zakresem ubezpieczenia objęte są również wszystkie szyby w pojazdach. V. Nie ma zastosowania franszyza integralna. 13

14 VI. Maksymalny okres zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel to okres trzech dni po wykonaniu oceny technicznej/ kosztorysu szkody. VII. Jeśli w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel nie zdoła przeprowadzić oględzin powypadkowych pojazdu i w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin powypadkowych nie wykona oceny technicznej/ kosztorysu naprawczego, Ubezpieczający będzie uprawniony do powołania niezależnego rzeczoznawcy, który wykona oględziny i ocenę techniczną/ kosztorys naprawy, zaś Ubezpieczyciel pokryje koszty tej usługi. VIII. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel organizuje i pokryje koszty sprzedaży pozostałości pojazdu, w tym koszty zabezpieczenia pozostałości do momentu dokonania sprzedaży. IX. W przypadku braku ważnego badania technicznego w chwili powstania szkody, Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za szkodę, o ile nie minęło więcej niż 30 dni od dnia, w którym badania powinno być wykonane. X. Składki za pojazdy włączone i wyłączone z ubezpieczenia w okresie trwania umowy będą naliczane proporcjonalnie do okresu ochrony, w rozliczeniu na dni. Zwrot składki nie będzie obciążony kosztami manipulacyjnymi. 2) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie RP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w tym: b) Ubezpieczenie Zielona Karta - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych Zamawiającego poza granicami RP, tj. poza granicami Unii Europejskiej zgodnie z zakresem Zielonej Karty ( obowiązek wydania karty przez Ubezpieczyciela przed wyjazdem pojazdu za granice, na wniosek Zamawiającego w dniu zgłoszenia ) c) Dla każdego pojazdu zostanie wystawiony indywidualny certyfikat, potwierdzający zawarcie umowy. d) Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. 3) Ubezpieczenie od astępstw ieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. a) Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. b) Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia stanowiąca świadczenie pieniężne w wysokości: 14

15 zł wypłacane na każdego ubezpieczonego, tj. kierowcy i każdego pasażera, zgodnie z limitem miejsc określonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu c) Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, przy czym: - świadczenie na wypadek śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia; - świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku; - świadczenie na wypadek całkowitego uszczerbku na zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia. d) Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny Polska i pozostałe kraje europejskie. e) Postanowienia dodatkowe. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu pojazdu. 4) Ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży)- Autocasco a) zakres ubezpieczenia - pełny, tj. bez udziału własnego; zniesienie udziału własnego w szkodach powypadkowych i kradzieżowych b) ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cen części fabrycznie nowych montowanych w samochodach oraz kosztów robocizny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi c) zniesienie potrąceń amortyzacyjnych przy wymianie części w naprawach powypadkowych d) niepomniejszanie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania e) standardowe wyposażenie pojazdu będzie ubezpieczone razem z pojazdem bez zawierania umowy dodatkowe f) ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane : uszkodzeniem w związku z ruchem i postojem : zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działaniami osób trzecich ( w tym również szyby pojazdu ) uszkodzeniem lub utratą pojazdów wskutek zdarzeń losowych kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia 15

16 16 g) do naprawy pojazdów nie stosuje się zamienników części, chyba że Ubezpieczający zdecyduje inaczej. h) Oględziny powypadkowe na terenie RP powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Ocena techniczna/ kosztorys nap[rawy powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin powypadkowych. W przypadku nie dotyczy mania terminu, Ubezpieczający powoła rzeczoznawcę na koszt Ubezpieczyciela. i) Ubezpieczyciel wskaże imiennie pracownika odpowiedzialnego za likwidację szkód komunikacyjnych lub nadzorującego proces likwidacji szkód. j) Uproszczona likwidacja szkód lub możliwość samolikwidacji do kwoty 5000 zł. brutto. Katalog napraw kwalifikujących się do samolikwidacji: I. Wymiana uszkodzonego lusterka lub montaż nowego w miejsce skradzionego II. Wymiana uszkodzonego lub rozbitego reflektora, kierunkowskazu, halogenu bądź innego światła III. Wymiana zamka uszkodzonego wskutek włamania lub usiłowania włamania do pojazdu IV. Wymiana uszkodzonych lub skradzionych opon lub montażu nowych kół w miejsce skradzionych V. Wymiana uszkodzonych lub skradzionych kołpaków, felg lub montażu nowych w miejsce skradzionych VI. Naprawa zamka w drzwiach (ewentualnie naprawy porysowanej karoserii w okolicach zamka)- dotyczy nieudanej próby włamania do pojazdu. k) W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu używanego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego odstąpi od oględzin, jeśli Ubezpieczający dostarczy kopię polisy AC pojazdu, wystawioną przez inny zakład ubezpieczeń, ważną w chwili zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 5) Ubezpieczenie Assistance a) Zakres ubezpieczenia Wystąpienie w pojeździe zdarzenia objętego ubezpieczeniem autocasco, wystąpienie w pojeździe awarii uniemożliwiającej poruszanie się pojazdem, unieruchomienie pojazdu wskutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy, przebicia opony, braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku, kradzież pojazdu b) Zakres świadczeń Naprawa pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia; gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest możliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, organizuje holowanie pojazdu do najbliższego punktu obsługi, miejsca zamieszkania, siedziby firmy Ubezpieczonego. O wyborze miejsca holowania decyduje użytkownik pojazdu. c) Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny Polska i pozostałe kraje europejskie d) Świadczenia wynikające z niniejszej Umowy realizowane są bez względu ba odległość miejsca zdarzenia od miejsca siedziby Ubezpieczającego. 6) Zabezpieczenia

17 Pojazdy samochodowe posiadają zabezpieczenia antykradzieżowe w postaci autoalarmu i/lub immobilizera. 3. Postanowienia dodatkowe a) Wartość przyczepy Stim- 8731,50 PLN, wartość Agregatu ,00 PLN. b) Ubezpieczeniem AC i ASSI mają być objęte wszystkie pojazdy za wyjątkiem : - Robur LZB 852C - Robur LZA 921E - Star LZA 359E c) Pojemności pojazdów: FORD TRANSIT EL867KR cm VOLKSWAGEN PASSAT EL102NL cm KIA 2.7D5/CAB EL6981K cm d) Szkodowość za ostatnie trzy lata: szkoda z polisy AC Renault Master EL 476PA wypłata ok 9700 zł - ponadto ubezpieczyciel ma możliwość sprawdzenia szkodowości na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego e) Zamawiający nie korzysta z obsługi agenta, multiagenta lub brokera f) Wartość przyczepy Stim- 8731,50 PLN, wartość Agregatu ,00 PLN. g) Dodatkowe dane: LP Marka Typ Nr podwozia/ Nr rej. Rodzaj Poj. Rok Ilość Model nadwozia pojazdu silnika prod. 1 Renault Master UF1MAF6FK EL 476PA Osobowy Przyczepa Stim Agregat P200Z SYAP20000C EL 158NY Ciężarowy Ford Transit 300L Trend WFOSXXTTFSAB28856 EL 867KR Osobowy Volkswagen Passat WVWZZZ3C2DP EL 102NL Osobowy Robur LD LZB 852C Ciężarowy Ford Transit WFOEXXGBVENT31500 LFG 5017 Mikrobus Robur LD LZA 921E Ciężarowy Star 200 W LZA 359E Ciężarowy Fiat Ducato Panorama ZFA LFF 9096 Ciężarowy Volkswagen Crafter 50TDI WV1ZZZ2EZ EL 2395X Ciężarowy Kia K2700D5/Cab KNESD0112Y EL 6981K Ciężarowy Ford Transit 100L WFOLXXGGVLYR92609 LFA 674K Ciężarowy Hyundai H-200 KMJWVH7FPWU EL 3775Y Ciężarowy miejsc 17

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y:

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y: UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. Zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy p o m i ę d z y: Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, 81 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w, dnia... pomiędzy:..

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 201/2017/N/Płock

SIWZ NR 201/2017/N/Płock Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SIWZ NR 201/2017/N/Płock 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.01.2016r. ZP.272.95.2015 Łódź, dnia 05.01.2016r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 tel.

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZAŁĄCZNIK NR 11 Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2015 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia......

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia...... WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy:

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy: Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU SIWZ NR 80/EZP/17 NR I DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU UE: 2017/S 179-366636 19.09.2017 PAKIET I 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo