Zapytanie ofertowe nr 09/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 09/2015"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 09/2015 Łódź, r. I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, Łódź, tel , fax , II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów służbowych w zakresie OC, AC, NNW w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ul. Targowa 61/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kod CPV Usługi finansowe i ubezpieczeniowe; kod CPV Usługi ubezpieczeniowe. III. TERMI WYKO A IA ZAMÓWIE IA 1. Umowy zostaną zawarte na czas określony zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Początek Koniec ubezpieczenia ubezpieczenia Renault Master EL 476PA Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY Ford Transit 300L Trend EL 867KR Volkswagen Passat EL 102 NL Robur LD 3001 LZB 852C Robur LD 3001 LZA 921E Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen Crafter 50 TDI EL 2395X Kia 2.7D5/Cab EL 6981K Ford Transit 100L LFA 674K Hyundai H-200 EL 3775Y IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWA IA OFERTY 1 1. Oferta powinna być złożona na druku OFERTA (załącznik nr 1). 2. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

2 wpisu do rejestru lub ewidencji oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 8. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści Zapytania. Oferta musi zawierać wymagane w załączniki. 9. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 10. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 11. Oferta i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały. V. OPIS SPOSOBU OBLICZA IA CE Y. 1. Cena przedmiotu zamówienia podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto. Usługi ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia są zwolnione z podatku VAT. 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w niniejszej SIWZ. 2

3 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ taryfy składki ubezpieczeniowej, rocznej składki ubezpieczenia brutto dla wszystkich pojazdów objętych ubezpieczeniem. Cena oferty brutto stanowi sumę kwot podanych w kolumnie roczna składka ubezpieczenia brutto. 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej (PLN). 7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. VI. MIEJSCE ORAZ TERMI SKŁADA IA OFERT Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczna na adres: faksem na nr: , pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna ul. Targowa 61/63, Łódź, do dnia r. VII. DODATKOWE I FORMACJE 1. Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Krakowiak pod adresem 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo zwrotu nakładów, jakie poczynił w celu przygotowania oferty. VIII. ZAŁĄCZ IKI - Wzór formularza ofertowego- zał. nr 1 - Wzór umowy zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 3

4 ZAŁĄCZ IK R (pieczęć Wykonawcy) (miejscowość i data) Znak sprawy: ZO/09/2015 OFERTA na ubezpieczenie pojazdów służbowych w zakresie OC, AC, NNW w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ul. Targowa 61/ Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy... Telefon... Fax... REGON:... NIP:... Numer rachunku bankowego 2. CENA OFERTY cena brutto:... zł. / słownie :...zł 3. Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie : Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Taryfa składki ubezpieczeniowej (%) Roczna składka ubezpieczenia brutto (PLN) Renault Master EL 476PA 2. Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY 3. Ford Transit 300L Trend EL 867KR 4. Volkswagen Passat EL 102NL 5. Robur LD 3001 LZB 852C 6. Robur LD 3001 LZA 921E 4

5 Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E 9. Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen EL 2395X Crafter 50 TDI 11. Kia 2.7D5/Cab EL 6981K 12. Ford Transit 100L LFA 674K 13. Hyundai H-200 EL 3775 Y CE A OFERTY BRUTTO (PL ): (suma kwot podanych w kol.5) 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach w niej określonych. 5. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. 7. Oferta została złożona na... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Z naszej strony osobą do kontaktów jest : / imię i nazwisko/ tel./fax. 9. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. VIII zapytania ofertowego. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do ofert dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert (art.297 k.k.) * niepotrzebne skreślić 5... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

6 Znak sprawy ZO/09/2015 Załącznik nr 2 U M O W A W dniu r. w Łodzi pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, ul. Targowa 61/63 zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Kanclerza mgr Igora Duniewskiego 2. przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Iwony Kopeć REGON NIP z jednej strony, a firmą :... zarejestrowaną w... pod nr... REGON... NIP... reprezentowaną przez... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa nastepującej treści: 1 TRYB ZAWARCIA UMOWY Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 6

7 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca zawiera umowę na : a) ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; b) ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również kradzieży)- Autocasco c) ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 2. Do niniejszych umów zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia, zatwierdzone przez Zarząd Wykonawcy oraz dodatkowe klauzule ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Ochrony ubezpieczeniowe będą realizowane przez 12 miesięcy, na czas obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. 3 OBOWIĄZYWA IE UMOWY 1. Umowy zostaną zawarte na czas określony zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Początek ubezpieczenia Koniec ubezpieczenia Renault Master EL 476PA Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY Ford Transit 300L Trend EL 867KR Volkswagen Passat EL 102 NL Robur LD 3001 LZB 852C Robur LD 3001 LZA 921E Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen EL 2395X Crafter 50 TDI 11. Kia 2.7D5/Cab EL 6981K Ford Transit 100L LFA 674K Hyundai H-200 EL 3775Y

8 2. Zawarcie niniejszych umów zostanie potwierdzone przez Wykonawcę, wystawieniem polis ubezpieczeniowych wraz z dołączonymi dodatkowymi klauzulami i warunkami ubezpieczenia. 3. Zobowiązania Stron powstałe podczas obowiązywania niniejszych umów, które nie zostały rozliczone do dnia rozwiązania umowy, będą wykonywane na warunkach w niej określonych, do końcowego rozliczenia poszczególnych zobowiązań. 4 WARTOŚĆ UMOWY 1. Z tytułu objęcia ubezpieczeniem Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ubezpieczenie pojazdów służbowych w zakresie OC, AC, NNW w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ul. Targowa 61/63w zakresie : a) ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; b) ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również kradzieży)- Autocasco; c) ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 2. Wartość umowy określona w ust.1 stanowi wysokość rocznych składek ubezpieczeniowych. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia. 4. Wykonawca gwarantuje przez cały okres trwania umowy utrzymanie stałości taryfy składki ubezpieczeniowej, ustalonej w Ofercie Wykonawcy. 5 SPOSÓB ROZLICZA IA 1. Zamawiający, dokonując płatności składki przelewem, zobowiązany jest do wskazania dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia (nr polisy). 2. W przypadku, gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicą RP, przy przelewie zagranicznym Zamawiający ponosi koszty własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi koszty banku zagranicznego. 3. Podstawą przedstawienia faktury Zamawiającemu będą wystawione przez Wykonawcę polisy. 4. Faktury płatne będą przelewem, w czterech równo podzielonych transzach: a) I transza- do r. b) II transza- do r. c) III transza- do r. b) IV transza- do r. 5. Za termin płatności uważa się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego. 6. Wykonawca, przesyłając przelewem kwotę odszkodowania za rozliczenie szkody, zobowiązany jest do wpisania danych dotyczących sprawy (nr polisy, data zdarzenia, jednostka organizacyjna Zamawiającego miejsce powstania szkody). 8

9 6 UZGOD IE IA ORGA IZACYJ E 1. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia szkody objętej niniejszą umową ubezpieczenia, Przedstawiciel Zamawiającego niezwłocznie skontaktuje się z Przedstawicielem Wykonawcy, uzgadniając tryb formalnego zgłoszenia szkody i dalszych działań likwidacyjnych. Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę o szkodzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powzięcia informacji o powstaniu szkody. 2. Strony ustanawiają przedstawicieli do wzajemnego kontaktowania się i koordynowania działań objętych umową: a) po stronie Zamawiającego: Piotr Ciesiołkiewicz b) po stronie Wykonawcy: w części dotyczącej likwidacji szkód: - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 3. W przypadku zmiany adresu firmy, osoby, numeru telefonu lub faksu, każda ze Stron zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia listem poleconym, pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenie woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy, wysyłane będą na adres stron, wskazane w komparycji umowy ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 7 KARY UMOW E I ODSETKI 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za jednostronne odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości kwoty brutto ustalonej w 5 ust Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dni, po dokonaniu formalnego, pisemnego zgłoszenia. Jeśli rozliczenie nastąpi po tym terminie, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Zamawiający może odstąpić od naliczania odsetek, jeśli Wykonawca usprawiedliwi pisemnie przyczyny niedochowania terminu wypłaty odszkodowania. 3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie (raty składki ubezpieczeniowej), Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. 8 ODSTĄPIE IE OD UMOWY Zamawiający może odstąpić od umowy w razie powstania okoliczności powodującej, że realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9

10 9 I E POSTA OWIE IA 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy innemu podmiotowi. 2. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na drodze polubownej, rozstrzygać będą Sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów: a) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; b) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; c) powstanie konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji; d) wynikających z klauzul zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawa o działalności ubezpieczeniowej. 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 1) Kopia oferty na ubezpieczenie mienia, 2) Kopia oferty na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 5) Opis procedur i stosowane druki, 6) Warunki Ubezpieczenia obowiązujące Wykonawcę. ZAMAWIAJĄCY: WYKO AWCA: 10

11 Znak sprawy ZO/09/2015 Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW pojazdów służbowych PWSFTV i T w Łodzi. 1. Wykaz pojazdów PWSFTV i T w Łodzi. Lp Typ / model 1 Renault Master 2 Przyczepa Stim + Agregat 3 Ford Transit 300L Trend 4 Volkswagen Passat 5 Robur LD Robur LD 3001 r rejestracyjny Rok Rodzaj produkcji pojazdu Ilość miejsc / ładowność Przebieg Przegląd Ubezpieczenie rejestracyjny ważne do : ważny do : EL 476PA 2012 Osobowy EL 158NY 2012 Cięzarowy 1470 kg EL 867KR 2010 Osobowy EL 102 NL 2012 Osobowy LZB 852C 1990 Ciężarowy kg LZA 921E 1988 Ciężarowy kg Ford Transit LFG Mikrobus Star 200 LZA 359E 1979 Ciężarowy kg 9 Fiat Ducato Panorama 10 Volkswagen Crafter 50 TDI 11 Kia 2.7D5/Cab 12 Ford Transit 100L 13 Hyundai H LFF Ciężarowy kg EL 2395X 2006 Ciężarowy kg EL 6981K 2000 Ciężarowy kg LFA 674K 2000 Ciężarowy kg EL 3775 Y 1998 Ciężarowy kg

12 2. Zakres ubezpieczenia 1) Informacje ogólne a) Okres ubezpieczenia Lp. Typ/ model samochodu Nr rejestracyjny Początek ubezpieczenia Koniec ubezpieczenia Renault Master EL 476PA Przyczepa Stim + Agregat EL 158NY Ford Transit 300L Trend EL 867KR Volkswagen Passat EL 102 NL Robur LD 3001 LZB 852C Robur LD 3001 LZA 921E Ford Transit LFG Star 200 LZA 359E Fiat Ducato Panorama LFF Volkswagen EL 2395X Crafter 50 TDI 11. Kia 2.7D5/Cab EL 6981K Ford Transit 100L LFA 674K Hyundai H-200 EL 3775 Y W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia- od daty włączenia do daty zakończenia. b) Przedmiot oraz sumy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy będące w posiadaniu Ubezpieczającego oraz pojazdy, w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie w okresie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie pierwszych 6 miesięcy eksploatacji (za początek eksploatacji uznawana jest data pierwszej rejestracji pojazdu) stanowi cena pojazdu wraz z wyposażeniem zawierająca podatek VAT. Sumę ubezpieczenia w okresie od 7 miesiąca do 12 miesiąca eksploatacji stanowi wartość rynkowa, określona na podstawie katalogu Pojazdy samochodowe- wartości rynkowe (wydawca: Info-Expert Sp. z o.o.). 12

13 Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający w porozumieniu z Ubezpieczycielem. Niezależnie od rozmiarów szkody, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. c) Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności ustalany jest w zależności od sposobu określenia sumy ubezpieczenia w sposób następujący: Jeśli suma ubezpieczenia została określona jako kwota równa cenie zakupu pojazdu, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, bez względu na aktualną wartość rynkową. Odszkodowanie lub suma odszkodowań może być wyższa niż wartość rynkowa pojazdu. Jeśli suma ubezpieczenia została określona jako wartość rynkowa, to limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota równa wartości rynkowej pojazdu w chwili ustalania odszkodowania i nie mniejsza niż 90% sumy ubezpieczenia. d) Udziały własne Udział własny Ubezpieczającego w szkodzie nie ma zastosowania. e) Potrącenia amortyzacyjne w przypadku części przeznaczonych do wymiany. Zniesione za wyjątkiem części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu. W stosunku do tych części ubezpieczyciel ma prawo zastosować potrącenie z odszkodowania kwoty w procencie odpowiadającemu procentowi zużycia części. f) Płatność składki. Składka płatna będzie w 4 transzach, zgodnie z postanowieniami Umowy. Składka za pojazdy włączone do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo. W przypadku włączenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały takie same stawki, co w przypadku pojazdów ubezpieczonych w całym okresie obowiązywania umowy, chyba, że nowy pojazd będzie znacząco odbiegał od rodzaju pojazdów już ubezpieczonych. g) Postanowienia dodatkowe I. Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji. II. Ubezpieczyciel zagwarantuje niezmienność stawek przez okres trwania umowy. III. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a OWU, pierwszeństwo mają zapisy umowy. IV. Zakresem ubezpieczenia objęte są również wszystkie szyby w pojazdach. V. Nie ma zastosowania franszyza integralna. 13

14 VI. Maksymalny okres zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, którego koszty może pokryć Ubezpieczyciel to okres trzech dni po wykonaniu oceny technicznej/ kosztorysu szkody. VII. Jeśli w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel nie zdoła przeprowadzić oględzin powypadkowych pojazdu i w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin powypadkowych nie wykona oceny technicznej/ kosztorysu naprawczego, Ubezpieczający będzie uprawniony do powołania niezależnego rzeczoznawcy, który wykona oględziny i ocenę techniczną/ kosztorys naprawy, zaś Ubezpieczyciel pokryje koszty tej usługi. VIII. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel organizuje i pokryje koszty sprzedaży pozostałości pojazdu, w tym koszty zabezpieczenia pozostałości do momentu dokonania sprzedaży. IX. W przypadku braku ważnego badania technicznego w chwili powstania szkody, Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za szkodę, o ile nie minęło więcej niż 30 dni od dnia, w którym badania powinno być wykonane. X. Składki za pojazdy włączone i wyłączone z ubezpieczenia w okresie trwania umowy będą naliczane proporcjonalnie do okresu ochrony, w rozliczeniu na dni. Zwrot składki nie będzie obciążony kosztami manipulacyjnymi. 2) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie RP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w tym: b) Ubezpieczenie Zielona Karta - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych Zamawiającego poza granicami RP, tj. poza granicami Unii Europejskiej zgodnie z zakresem Zielonej Karty ( obowiązek wydania karty przez Ubezpieczyciela przed wyjazdem pojazdu za granice, na wniosek Zamawiającego w dniu zgłoszenia ) c) Dla każdego pojazdu zostanie wystawiony indywidualny certyfikat, potwierdzający zawarcie umowy. d) Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zestawienia szkód w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz ryzyka. 3) Ubezpieczenie od astępstw ieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów. a) Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. b) Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia stanowiąca świadczenie pieniężne w wysokości: 14

15 zł wypłacane na każdego ubezpieczonego, tj. kierowcy i każdego pasażera, zgodnie z limitem miejsc określonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu c) Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, przy czym: - świadczenie na wypadek śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia; - świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku; - świadczenie na wypadek całkowitego uszczerbku na zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia. d) Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny Polska i pozostałe kraje europejskie. e) Postanowienia dodatkowe. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu pojazdu. 4) Ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży)- Autocasco a) zakres ubezpieczenia - pełny, tj. bez udziału własnego; zniesienie udziału własnego w szkodach powypadkowych i kradzieżowych b) ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cen części fabrycznie nowych montowanych w samochodach oraz kosztów robocizny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi c) zniesienie potrąceń amortyzacyjnych przy wymianie części w naprawach powypadkowych d) niepomniejszanie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania e) standardowe wyposażenie pojazdu będzie ubezpieczone razem z pojazdem bez zawierania umowy dodatkowe f) ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane : uszkodzeniem w związku z ruchem i postojem : zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działaniami osób trzecich ( w tym również szyby pojazdu ) uszkodzeniem lub utratą pojazdów wskutek zdarzeń losowych kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia 15

16 16 g) do naprawy pojazdów nie stosuje się zamienników części, chyba że Ubezpieczający zdecyduje inaczej. h) Oględziny powypadkowe na terenie RP powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Ocena techniczna/ kosztorys nap[rawy powinny zostać wykonane w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin powypadkowych. W przypadku nie dotyczy mania terminu, Ubezpieczający powoła rzeczoznawcę na koszt Ubezpieczyciela. i) Ubezpieczyciel wskaże imiennie pracownika odpowiedzialnego za likwidację szkód komunikacyjnych lub nadzorującego proces likwidacji szkód. j) Uproszczona likwidacja szkód lub możliwość samolikwidacji do kwoty 5000 zł. brutto. Katalog napraw kwalifikujących się do samolikwidacji: I. Wymiana uszkodzonego lusterka lub montaż nowego w miejsce skradzionego II. Wymiana uszkodzonego lub rozbitego reflektora, kierunkowskazu, halogenu bądź innego światła III. Wymiana zamka uszkodzonego wskutek włamania lub usiłowania włamania do pojazdu IV. Wymiana uszkodzonych lub skradzionych opon lub montażu nowych kół w miejsce skradzionych V. Wymiana uszkodzonych lub skradzionych kołpaków, felg lub montażu nowych w miejsce skradzionych VI. Naprawa zamka w drzwiach (ewentualnie naprawy porysowanej karoserii w okolicach zamka)- dotyczy nieudanej próby włamania do pojazdu. k) W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu używanego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego odstąpi od oględzin, jeśli Ubezpieczający dostarczy kopię polisy AC pojazdu, wystawioną przez inny zakład ubezpieczeń, ważną w chwili zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 5) Ubezpieczenie Assistance a) Zakres ubezpieczenia Wystąpienie w pojeździe zdarzenia objętego ubezpieczeniem autocasco, wystąpienie w pojeździe awarii uniemożliwiającej poruszanie się pojazdem, unieruchomienie pojazdu wskutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy, przebicia opony, braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku, kradzież pojazdu b) Zakres świadczeń Naprawa pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia; gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest możliwe w miejscu wystąpienia zdarzenia, organizuje holowanie pojazdu do najbliższego punktu obsługi, miejsca zamieszkania, siedziby firmy Ubezpieczonego. O wyborze miejsca holowania decyduje użytkownik pojazdu. c) Miejsce ubezpieczenia/ zakres terytorialny Polska i pozostałe kraje europejskie d) Świadczenia wynikające z niniejszej Umowy realizowane są bez względu ba odległość miejsca zdarzenia od miejsca siedziby Ubezpieczającego. 6) Zabezpieczenia

17 Pojazdy samochodowe posiadają zabezpieczenia antykradzieżowe w postaci autoalarmu i/lub immobilizera. 3. Postanowienia dodatkowe a) Wartość przyczepy Stim- 8731,50 PLN, wartość Agregatu ,00 PLN. b) Ubezpieczeniem AC i ASSI mają być objęte wszystkie pojazdy za wyjątkiem : - Robur LZB 852C - Robur LZA 921E - Star LZA 359E c) Pojemności pojazdów: FORD TRANSIT EL867KR cm VOLKSWAGEN PASSAT EL102NL cm KIA 2.7D5/CAB EL6981K cm d) Szkodowość za ostatnie trzy lata: szkoda z polisy AC Renault Master EL 476PA wypłata ok 9700 zł - ponadto ubezpieczyciel ma możliwość sprawdzenia szkodowości na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego e) Zamawiający nie korzysta z obsługi agenta, multiagenta lub brokera f) Wartość przyczepy Stim- 8731,50 PLN, wartość Agregatu ,00 PLN. g) Dodatkowe dane: LP Marka Typ Nr podwozia/ Nr rej. Rodzaj Poj. Rok Ilość Model nadwozia pojazdu silnika prod. 1 Renault Master UF1MAF6FK EL 476PA Osobowy Przyczepa Stim Agregat P200Z SYAP20000C EL 158NY Ciężarowy Ford Transit 300L Trend WFOSXXTTFSAB28856 EL 867KR Osobowy Volkswagen Passat WVWZZZ3C2DP EL 102NL Osobowy Robur LD LZB 852C Ciężarowy Ford Transit WFOEXXGBVENT31500 LFG 5017 Mikrobus Robur LD LZA 921E Ciężarowy Star 200 W LZA 359E Ciężarowy Fiat Ducato Panorama ZFA LFF 9096 Ciężarowy Volkswagen Crafter 50TDI WV1ZZZ2EZ EL 2395X Ciężarowy Kia K2700D5/Cab KNESD0112Y EL 6981K Ciężarowy Ford Transit 100L WFOLXXGGVLYR92609 LFA 674K Ciężarowy Hyundai H-200 KMJWVH7FPWU EL 3775Y Ciężarowy miejsc 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIGP-11/ZP/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Krobia zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia majątkowo-osobowe Gminy Krobia CPV:66510000-8 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo