Analiza Rynku Nieruchomości Miasta Opole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Rynku Nieruchomości Miasta Opole"

Transkrypt

1 Analiza Rynku Nieruchomości Miasta Opole 1. Zaludnienie (liczba ludności na danym obszarze, struktura wieko-płciowa oraz rodzinna) Opole jest położone w południowo-zachodniej Polsce, na obszarze Niziny Śląskiej, w mezoregionie Pradolina Wrocławska oraz (wschodnia część miasta) Równina Opolska.Pod względem administracyjnym, Opole jest stolicą województwa opolskiego oraz miastem na prawach powiatu. Do roku 1945 znajdowało się w obrębie Niemiec, od 1950 r. stolica województwa opolskiego. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego, przez Opole przepływa druga co do wielkości rzeka Polski, Odra. Powierzchnia Opola w 2013 r. wynosiła 96,55 km2. W województwie opolskim według stanu w dniu 31 grudnia 2012 r. mieszkało 1010,2 tys. osób, co stanowiło 2,6% ogółu ludności Polski (16 miejsce w kraju). Utrzymujący się od kilku lat ujemy przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji na pobyt stały spowodowały zmniejszenie się liczby ludności. W odniesieniu do 2011 r. odnotowano spadek o 3,7 tys. osób (tj. o 0,4%), a w relacji do 2010 r. o 7,0 tys. osób (tj. o 0,7%).Ludność miejska (skupiona w 35 miastach zlokalizowanych na terenie województwa) na koniec 2012 r. liczyła 527,7 tys. mieszkańców, co stanowiło 52,2% ogółu ludności województwa (w 2011 r. 52,3%, a w 2010 r. 52,4%). W porównaniu z 2011 r. liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 2,7 tys. osób (tj. o 0,5%), a w odniesieniu do 2010 r. o 5,2 tys. (tj. o 1,0%).

2 Wskaźnik urbanizacji (udział ludności mieszkającej w miastach do ogółu ludności danego obszaru) uplasował województwo opolskie na 12 miejscu w kraju. Tereny wiejskie na koniec 2012 r. zamieszkiwało 482,5 tys. i ich liczba zmniejszyła się w porównaniu z 2011 r. o 1,1 tys. osób (tj. o 0,2%), a w relacji do 2010 r. o 1,8 tys. (tj. o 0,4%).Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni, w województwie opolskim na koniec 2012 r. wyniosła 107 osób (w latach 2011 i ), w kraju 123 (analogicznie również 123), Opolu na 1 km2 przypadało 1259 osób na 1 km2. W woj. opolskim występuje od lat najniższy wskaźnik dzietności w Polsce wynoszący 1,08 w 2011 r. (zastępowalności pokoleń następuje przy wskaźniku dzietności 2,1). Na podstawie Prognozy ludności na lata dla mieszkańców Polski, opracowanej przez GUS i systematycznie aktualizowanej, ustalono, że liczba ludności w wieku poprodukcyjnym będzie systematycznie wzrastać. W latach nastąpi największy przyrost osób w badanym okresie - o blisko 2 mln. W latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o ponad 3,5 mln osób i w roku 2035 osiągnie wartość prawie 10 mln. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności stanowić będzie prawie 27% (obecnie 17%). Dla woj. opolskiego przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym w latach wyniesie 87 tys. osób i w 2035 r. stan ludności w wieku pow. 60/65 lat wynosić będzie 259 tys. osób, co stanowić będzie 28,9% mieszkańców województwa (będzie to drugie miejsce w kraju pod względem najwyższego wskaźnika udziału osób w wieku poprodukcyjnym po woj. świętokrzyskim z wartością 29,8%).

3 2. Zatrudnienie (liczba zatrudnionych, poziom plac, stabilność dochodów, stopa bezrobocia) W listopadzie 2013 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 89,7 tys. osób, tj. o 4,3% mniej niż przed rokiem. W kraju przeciętne zatrudnienie wynosiło 5501,0 tys. osób i było o 0,1% wyższe niż w listopadzie ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada br. zarówno w województwie jak i w kraju była wyższa niż przed rokiem i wyniosła odpowiednio: 14,0% wobec 13,7% oraz 13,2% wobec 12,9%. W porównaniu z listopadem ub. roku w sekcjach o największym udziale w zatrudnieniu, spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 12,5%), przetwórstwie przemysłowym (o 5,6%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 4,2%), natomiast wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,4%). W porównaniu z październikiem br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 0,1%. W sekcjach o największym udziale w zatrudnieniu spadek odnotowano m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 3,2%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,7%). Wzrost wystąpił w budownictwie (o 1,2%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 0,4%). W okresie styczeń listopad br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 94,5 tys. osób, tj. o 5,5% niższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 50,5 tys. osób i była większa o 0,8 tys. osób (tj. o 1,6%) niż w listopadzie ub. roku, a o 0,7 tys. osób (tj. o 1,5%) w porównaniu z październikiem br. Kobiety stanowiły 53,2 % ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych ( przed rokiem -53,1%). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada br. ukształtowała się na poziomie 14,0% i była wyższa o 0,3 p. proc. niż przed rokiem, a o 0,2 p. proc. w porównaniu z październikiem br. Województwo opolskie pod względem wysokości stopy bezrobocia uplasowało się na 8 miejscu w kraju (najwyższą

4 pozycję zajmowało województwo wielkopolskie ze stopą bezrobocia równą 9,5%). Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: brzeski (21,9% wobec 19,4% w listopadzie ub. roku), nyski (20,4% wobec 20,5%), prudnicki (19,5% wobec 18,5%) oraz namysłowski (19,0% wobec 18,0%), a o najniższej m. Opole (6,8% wobec 7,0%). W listopadzie 2013 r przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 3437,37 zł i było o 4,1% wyższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w omawianym okresie wynosiło 3897,88 zł i wzrosło o 3,1% w stosunku do listopada 2012 roku. W okresie styczeń listopad 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 3332,06 zł i było o 3,7% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. W analizowanym okresie wzrost wynagrodzeń wystąpił m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,1%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 7,9%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 6,0%). Niższy poziom przeciętnych wynagrodzeń zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 0,1%).

5 Województwo opolskie to region kraju o najbardziej intensywnym odpływie ludności za granicę. Według spisów z 2002 i 2011 liczba emigrantów przypadających na 1000 mieszkańców województwa była największa i wynosiła odpowiednio 99 i 106 osób. Na podstawie danych szacunkowych w 2011 r. za granicą kraju przebywało (powyżej 3 miesięcy) 107,9 tys. mieszkańców woj. opolskiego o 2,7 tys. osób więcej niż w 2002 r. Wśród emigrantów prawie 51% stanowią osoby w wieku lat. Dzieci w wieku 0-14 lat stanowią 6,8% ogółu osób przebywających poza granicami kraju. Mieszkańcy woj. opolskiego emigrują przede wszystkim do Niemiec (40,6%), a w dalszej kolejności do Wielkiej Brytanii (7,3%), Holandii (6,2%), Irlandii (2,5%) i innych krajów. Przyczyną emigracji jest najczęściej praca (73,7%), a następnie sprawy rodzinne, edukacja lub inne powody.

6 3. Mapka danego miasta z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych oraz charakterystycznych miejsc Miejsca i atrakcje turystyczne Opola: Rynek Starego Miasta ul. Krakowska Plac Daszyńskiego z fontanną i pomnikiem opolskiej Ceres Plac Wolności Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego z 1970 (autor: Jan Borowczak) zabudowa Starego Miasta Most Groszowy (tzw. Zielony) Ogród zoologiczny jedyne w Polsce uchatki kalifornijskie i jeden z dwóch ogrodów polskich, gdzie są eksponowane goryle Aleja Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki Wieża Piastowska Amfiteatr Opolska Wenecja Cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Opolu Cmentarz żydowski w Opolu Cmentarz choleryczny w Opolu 4. Skłonności do oszczędzania

7 Wg opinii K. Pietraszkiewicza prezesa Związku Banków Polskich Polacy mają jedne z najniższych oszczędności w Europie. Na ten stan składa się wiele przyczyn, jednym z nich jest brak aktywności państwa, aby skłonić Polaków do oszczędzania, co pozwoliłoby wzmocnić system emerytalny i polską gospodarkę. Proponuje wprowadzenie programu oszczędzania na cele mieszkaniowe, a w przypadku gdyby w trakcie oszczędzania te potrzeby zostały zaspokojone, środki wraz z bonusem mogłyby zostać przekazane na fundusz emerytalny i wzmocniłyby istniejący system emerytalny. Przekonuje też, że nakłady poniesione przez budżet państwa w formie ulg czy bonusów zwróciłyby się bardzo szybko. 5. Dostępność do systemu kredytów na zakup i rozwój nieruchomości Od 01 stycznia ruszył rządowy program Mieszkanie dla młodych" wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był: 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do: rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania), z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio: m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

8 2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci. Limit kwotowy dofinansowania 1 m2 mieszkania w programie MdM w województwie opolskim został ustalony w wysokości 4207 zł. Większość banków działających w Polsce posiada w swojej ofercie produkt w postaci kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, jego przyznanie uzależnione jest od wysokości dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę, formy zabezpieczenia kredytu, wysokości wkładu własnego, zobowiązań finansowych kredytobiorcy, okresu spłaty kredytu i wieku kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu udzielonego w złotych na dzień opracowywania wynosił ok. 4,50-5 % w zależności od oferty banku. 6. Wielkość, struktura wiekowa i jakościowa obiektów budowlanych, wysokość czynszów Z najnowszych danych przygotowanych przez GUS noszącego datę opracowania listopad 2013 wynika, że w województwie opolskim; przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie w mieście wyniosła 4,18 ; na wsi 4,85 najwięcej w Polsce, przy średniej wielkości 3,81. Średnia wielkość mieszkania w Polsce wynosiła w grudniu 2012 r. 72,8 m2, w woj. opolskim 79,8 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa (w m2) na 1 osobę była najwyższa była w województwach: podlaskim i opolskim - po ok. 30 m2, średnia dla Polski 25,9 m2. Kolejnym wskaźnikiem przedstawiającym gęstość zaludnienia mieszkań jest przeciętna liczba osób na 1 izbę. Wskaźnik ten dla Polski kształtował się na poziomie 0,74 osoby na 1 izbę, dla woj. opolskiego 0,68. W listopadzie 2013 w województwie opolskim w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których uzyskano pozwolenia oraz których budowę rozpoczęto (spadek odpowiednio: o 30,6%, o 83,0% i o 53,8%). Według wstępnych danych, w listopadzie 2013 r. przekazano do użytkowania 118 mieszkań, tj. o 52 mniej niż przed rokiem (spadek o 30,6%).W kraju oddano o 16,4% mieszkań mniej niż w analogicznym okresu ub. roku. W województwie opolskim w badanym miesiącu wszystkie mieszkania zostały przekazane w budownictwie indywidualnym-118. Przed rokiem oddano do użytkowania mieszkania w budownictwie indywidualnym oraz przeznaczonym na wynajem lub sprzedaż ( udział w ogólnej liczbie oddanych mieszkań wyniósł odpowiednio: 75,8% i 24,1 %).

9 W listopadzie 2013 r. nie oddano do użytkowania nowych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, komunalnych, spółdzielczych, społecznych czynszowych i zakładowych.mieszkania oddane do użytkowania w woj. opolskim stanowiły 0,9% mieszkań oddanych w kraju.w okresie styczeń listopad br. oddano do użytkowania 1558 mieszkań, tj. o 1,2% więcej niż przed rokiem. W porównaniu z 2012 r. wzrost wystąpił w budownictwie indywidualnym (o 16,8%), natomiast spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie komunalnym oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (odpowiednio: o 60,0% i o 42,5%). W omawianym okresie nie oddano do użytkowania nowych mieszkań spółdzielczych, społecznych czynszowych i zakładowych. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń listopad 2013 wynosiła 132,4 m2 i była o 2,5 m2 większa niż w analogicznym okresie ub. roku. Największe mieszkania wybudowali inwestorzy indywidualni. W analizowanym okresie odnotowano spadek przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania we wszystkich formach budownictwa. Najwyższy wystąpił w budownictwie komunalnym (o 19,5%). W okresie styczeń listopad 2013 najwięcej mieszkań przekazano do użytkowania w powiecie opolskim (325) i nyskim (264) oraz w m. Opolu (257). Najmniej wybudowano w powiatach: głubczyckim (35), krapkowickim (43) i prudnickim (48). Mieszkania o największej powierzchni użytkowej oddano w powiatach: krapkowickim (178,7 m2), strzeleckim (175,0 m2) oraz kluczborskim (166,4 m2). Najmniejsze (poniżej 100,0 m2) wybudowano w m. Opolu (88,6 m2) oraz w powiecie namysłowskim (98,2 m2). W ciągu jedenastu miesięcy 2013r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku więcej było mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast mniej mieszkań na budowę, których wydano pozwolenia. Zarówno wśród mieszkań,

10 których budowę rozpoczęto oraz na budowę, których wydano pozwolenia większość stanowiły mieszkania budowane przez inwestorów indywidualnych. 7. Ilość zarządców i administratorów nieruchomości, ich forma organizacyjno-prawna Z ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo Transportu wynika, że tytuł zarządcy nieruchomości na dzień posiadały 132 osoby zameldowane w Opolu. Opolscy Zarządcy i Pośrednicy w obrocie nieruchomościami stowarzyszeni są w Stowarzyszeniu Zarządców i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Opolu. Wszystkie istniejące dotychczas stowarzyszenia na Opolszczyźnie były tylko oddziałami stowarzyszeń już funkcjonujących w innych regionach Polski. Kolejnym powodem powołania Stowarzyszenia była integracja środowiska oraz stworzenie możliwości spotykania się i korzystania z tanich a zarazem profesjonalnych szkoleń z wykorzystaniem m.in. potencjału wiedzy Członków Stowarzyszenia oraz środowiska naukowego.osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskało 20 października 2003 r., siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Sosnkowskiego pok. 124 w Opolu. 8. Ilość pośredników w obrocie nieruchomościami oraz biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo Transportu wynika, że tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami na dzień posiadało 186 osób zameldowanych w Opolu i istnieje ok 45 biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 9. Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości w Opolu Administracyjnie Opole podzielone jest na dzielnice: Bierkowice, Gosławice, Groszowice, Grotowice, Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice, Śródmieście, Wójtowa Wieś, Wróblin, Wyspa Bolko, Wyspa Pasieka, Zakrzów, Zaodrze. Osiedla Opola: Armii Krajowej (ZWM), Atrium Malinka, Bolko, Chabrów, Dambonia, Festival Park, Kolorowe, Książęce, Rodzinne i Rodzinne 2, Malinka, Medyk, Metalchem, Przylesie, Słoneczne. Na podstawie wywiadu z pośrednikami nieruchomości można zauważyć, że najbardziej poszukiwane są mieszkania zlokalizowane na I i II piętrze, ta preferencja wiąże się brakiem wyposażenia budynków średniowysokich w windy. W zależności od grupy wiekowej nabywców preferowane są mieszkania zlokalizowane w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub lokalizacje zaopatrzone w bliski dostęp do terenów rekreacyjnych i sportowych. Jeśli chodzi o standard poszukiwanych lokali największym powiedzeniem cieszą się

11 lokale w złym stanie technicznym do generalnego remontu lub mieszkania po generalnym remoncie, o wysokim standardzie wykończenia do zamieszkania bez ponoszenia dodatkowych nakładów. Nabywcy godzą się wtedy na wyższą cenę, ale pozbawieni są kłopotu związanego z remontem mieszkania i uciążliwością prowadzonych prac. Wielkość poszukiwanych lokali zależy do sytuacji rodzinnej nabywców, rodziny z dziećmi poszukują lokali składających się z o co najmniej 3 pokoi, natomiast osoby samotne preferują mieszkania mniejsze. Najbardziej poszukiwane są mieszkania dwupokojowe o powierzchni do 50 m2 i cenie do 150 tysięcy złotych i tutaj zapotrzebowanie na rynku nie odbiega od średniej na rynku ogólnopolskim. Dużym zainteresowaniem cieszą się także lokale jednopokojowe, zaspokające potrzeby osób samotnych lub wchodzących w dorosłość, w przypadku których zazwyczaj zakup mieszkania finansują rodzice, kierując się stosunkowo niską ceną i niskimi opłatami czynszowymi. W przypadku zakupu mieszkania jednopokojowego warto rozważyć zakup mieszkania zakupu mieszkania dwupokojowego, którego cena często kształtuje się podobnie do ceny kawalerki. 10. Ceny nieruchomości niezabudowanych oraz mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym Z analizy dokonanej przez portal domy.pl wynika, że w Opolu za metr kwadratowy kosztuje obecnie o 205 zł mniej niż w zeszłym roku. Średnia stawka za m kw. to 4166 zł (taniej jest tylko w Katowicach: 3927 zł za m kw. i w Gorzowie Wlkp.: 2965zł za m kw.). Najdroższe mieszkania są w Sopocie (9 381 zł za m kw.), Warszawie (8571 zł za m kw.) i Krakowie (7056 zł za m kw.). Przeanalizowano rynek pod kątem zakupu mieszkania dwupokojowego na rynku wtórnym, wielkości do 60 m2 z widna kuchnią,łazienką i balkonem., ogrzewane z sieci miejskiej. W dzielnicy Zaodrze za mieszkanie o średniej wielkości 47 m2 trzeba zapłacić ok. 200 tysięcy zł w zależności od standardu mieszkania. W dzielnicy Śródmieście poszukiwane mieszkanie można kupić taniej niż w dzielnicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta, a różnica sięga do 50 tysięcy, średnio za poszukiwane lokum trzeba zapłacić 180 tysięcy. W dzielnicy Pasieka ceny mieszkań są najwyższe w całym mieście i dochodzą do nawet 500 tys. zł, w przypadku tej dzielnicy, uważanej za najlepszą do zamieszkania na 2 pokojowe mieszkanie trzeba wydać około 220 tysięcy. Dzielnica Chabry oferuje mieszkania w Wielkiej Płycie, jedne z tańszych propozycji w mieście, dwupokojowe mieszkanie o powierzchni użytkowej 45 m kw. usytuowanie na IV piętrze w bloku kosztuje 189 tys. zł. Osiedle AK- mieszkania tutaj są zdecydowanie droższe. Średnio za M3 trzeba zapłacić ok. 200 tys. zł, a jeden metr kosztuje ponad 4134 zł. Analizowane oferty pochodzą z portalu internetowego oferty.net.

12 Źródło: morizon.pl Źródło: morizon.pl Na rynku pierwotnym koszt mieszkania w stanie deweloperskim został dopasowany do wymagań programu MdM i kształtuje się w granicach 4200 zł. Obecnie powstają budynki wielomieszkaniowe w dzielnicach Zaodrze,Chabry i Przylesie oferując mieszkania o zróżnicowanej wielkości, których cena zaczyna się od 3600 zł za m2. Rynek nieruchomości w Opolu charakteryzuje utrzymującym się delikatnym trendem spadkowym cen mieszkań. Z danych portalu KRN.pl wynika, że średnia cena mieszkania na koniec III kw r. w Opolu wyniosła 4232 zł/m2. Dla porównania, w grudniu poprzedniego roku ukształtowała się na poziomie 4414 zł/m2. Przestój na opolskim rynku mieszkaniowym potwierdzają również dane Głównego Urzędu Statystycznego. W raporcie Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-X 2012 r województwo opolskie odnotowało, w skali całego kraju, największy spadek aż o 30 proc liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-październik 2012 r.

13 Źródło: gus.gov.pl W segmencie domów jednorodzinnych można wybierać wśród lokalizacji bardziej i mniej atrakcyjnych, ceny zaczynają się już od 250 tysięcy i sięgają 1,5 miliona złotych. Wśród ofert przeważają domy wybudowane do końca lat 80-tych wymagające gruntownego remontu, średnia cena takiej nieruchomości o powierzchni około 150m 2 to 250 tysięcy zł. Dostępne na rynku są również domy pochodzące z lat 90-tych, cena takiej nieruchomości to wydatek zawierający się w przedziale od 350 do ok. 500 tysięcy zł. Nowsze domy powstałe po roku 2000 to średni wydatek rzędu ok. 500 tysięcy zł. W ofercie znajdują się również domy w stanie deweloperskim kosztujące między a zł. Górną granicą akceptowalną na lokalnym rynku to około zł za dom nie wymagający gruntownego remontu, w dobrej lokalizacji wyposażony w niezbędną infrastrukturę. Wśród ofert na rynku raczej nie zdarzają się oferty pochodzące z licytacji komorniczych, niemniej trafiają się oferty o niewygórowanej cenie, spowodowane koniecznością lub chęcią szybkiej sprzedaży, lub złym stanem technicznym zabudowań. Zdecydowanie na rynku widoczny jest brak domów w stanie deweloperskim, o nowoczesnej architekturze, powierzchni do 130 m2 i w lokalizacji atrakcyjnej dla młodych małżeństw z dziećmi. Źródło: morizon.pl

14 Analizując powyższe wykresy widoczna jest różnica cen występująca pomiędzy poszczególnymi portalami oferującymi nieruchomości, można przyjąć, że różnica wynika z ilości ofert przedstawianych przez poszczególne portale. 11. Ceny na rynku najmu mieszkań w Opolu Źródło: morizon.pl Z analizowanych ofert wynika, że średnia cena najmu 1 m2 mieszkania w Opolu wynosi 34 zł, domu jednorodzinnego 21 zł, ofert na rynku jest sporo co pozwala na wynajęcie mieszkania w określonym limicie cenowym i żądanej dzielnicy.

15 12. Porównanie cen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w stosunku do miast ościennych Średnie ceny mieszkań za metr kwadratowy na rynku pierwotnym w miastach ościennych wynoszą: Kędzierzyn-Koźle 3243 zł za m² zł, Głogówek 3550 zł, Krapkowice 3700 zł, Głubczyce 2750 zł, Gliwice 4503 zł. Średnie ceny mieszkań za metr kwadratowy na rynku wtórnym w miastach ościennych wynoszą: Kędzierzyn-Koźle 1714 zł za m² zł, Głogówek 1134 zł, Krapkowice 1430 zł, Głubczyce 1707 zł, Gliwice 1836 zł. Średnie ceny na metr kwadratowy wynajmu mieszkania w miastach ościennych wynoszą: Kędzierzyn-Koźle 1000 zł za m² zł, Głogówek 1600 zł, Krapkowice 1000zł, Głubczyce 850 zł, Gliwice 2300 zł. Średnie ceny domów na metr kwadratowy na rynku pierwotnym w miastach ościennych wynoszą:

16 Kędzierzyn-Koźle 4600 zł, Głogówek 4512 zł, Krapkowice 4388 zł, Głubczyce 4714 zł, Gliwice 4615 zł, Średnie ceny domów na metr kwadratowy na rynku wtórnym w miastach ościennych wynoszą: Kędzierzyn-Koźle 1785 zł za m² zł, Głogówek 1500 zł, Krapkowice 1225 zł, Głubczyce 1353 zł, Gliwice 1372 zł. 13. Kształtowanie się popytu i podaży na rynku nieruchomości Ze względu na dużą ilość oferowanych nieruchomości, zaostrzone warunki kredytowania, brak źródeł finansowania, niski poziom oszczędności, wysoki poziom bezrobocia, brak stałości zatrudnienia oraz stosunkowo niskie dochody obecny rynek jest rynkiem kupującego. Klient posiadający oszczędności lub źródło finansowania może podjąć decyzję o kupnie w stosunkowo długim czasie oraz wybierać pomiędzy wieloma wariantami nieruchomości, stanem technicznym oferowanych nieruchomości, lokalizacją oraz może przeanalizować szeroką gamę ofert dostosowanych do potrzeb i możliwości kupującego. Oczywiście istnieją segmenty rynku gdzie wybór jest bardzo ograniczony lub jeszcze go nie ma ze względu na nowoczesność technologii lub brak zaufania do dewelopera, np. rynek budynków pasywnych. 14. Wnioski i podsumowanie Wyludnianie się województwa, emigracja z kraju oraz bardzo powolny wzrost realnych dochodów powoduje, że jedynym rynkiem zbytu mogą być małe domy jednorodzinne lub mieszkania w budynkach wielolokalowych wybudowane w bardzo nowoczesnych technologiach, jako oferta dla osób powracających z emigracji i posiadających dochody z emerytur zagranicznych, wielokrotnie wyższych od emerytur polskich. Różnice w poziomie życia na przestrzeni ok. 500 km oraz zmiany odbywające się na niemieckim rynku pracy m.in. wprowadzenie płacy minimalnej mogą spowodować kolejny odpływ młodych ludzi z tego regionu. Osobie pracującej w Opolu lub okolicach i poszukującej lokum rynek oferuje duży wybór mieszkań w różnym stanie technicznym. Największą popularnością cieszą się lokale po generalnym remoncie lub lokale do generalnego remontu, położone na I lub II piętrze. Ze względu na strukturę własnościową w starych zasobach mieszkaniowych zlokalizowanych w kamienicach, rynek oferuje lokale po możliwie najniższych cenach ze względu na ich stan techniczny i trudność w sprawnym zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową. Niewątpliwie mieszkania te w przyszłości będą cieszyły się popularnością, ze względu na

17 usytuowanie w centrum miasta,o ile odejdą z nich osoby nie posiadające możliwości partycypowania w kosztach napraw i remontów oraz budynki te zdążą doczekać lepszych czasów. Obserwując zmiany demograficzne ludności w województwie opolskim, odpływ młodych ludzi z regionu, starzenie się społeczeństwa, najniższy w Polsce wskaźnik zastąpienia można dojść do wniosku, że inwestowanie w opolski rynek nieruchomości jest inwestycją obarczoną dużym ryzykiem. opracowała: Katarzyna Kowalska Źródła: ludnosc_2012.pdf

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2014 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl/ tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym

Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym RAPORT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rynek wynajmu mieszkań Luty 2009 Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym Ograniczona dostępność mieszkaniowych kredytów hipotecznych wpłynęła na wzrost zainteresowania wynajmowanymi

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA KOSZALIN

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA KOSZALIN ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA KOSZALIN 1. Zaludnienie Koszalin to miasto na prawach powiatu, położone w województwie zachodniopomorskim, Jest drugim co do wielkości miastem na Pomorzu Zachodnim, zaraz

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ 2017 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Mieszkania

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy

Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy Analiza rynku nieruchomości miasta Tychy Magdalena Prokop 1. Informacje ogólne Tychy - miasto na prawach powiatu na południu Polski, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w południowej części

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Małe mieszkania będą bardziej poszukiwane

newss.pl Małe mieszkania będą bardziej poszukiwane Mieszkanie o powierzchni nie większej niż 20 m2 zlokalizowane w Krakowie można kupić za kwotę nie przekraczającą 130 000 zł. Niska cena stanowi dla wielu potencjalnych nabywców podstawowe kryterium zakupu

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Monika Kramek 2012 Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Dane statystyczne Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Analiza Rynku Nieruchomości Miasta. Słupsk

Analiza Rynku Nieruchomości Miasta. Słupsk Analiza Rynku Nieruchomości Miasta Słupsk Spis treści 1.Zaludnienie (liczba ludności na danym obszarze, struktura wiekowo płciowa )...3 2.Zatrudnienie (liczba zatrudnionych, poziom plac, stabilność dochodów,

Bardziej szczegółowo

Zwrot wydatków na materiały budowlane

Zwrot wydatków na materiały budowlane Zwrot wydatków na materiały budowlane Autor: Terminy ubiegania się o zwrot zostały ograniczone. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturą wystawioną

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Polacy na zakupach wymarzonego M

Polacy na zakupach wymarzonego M Raport Gdynia, 15 grudnia 2011 Polacy na zakupach wymarzonego M morizon.pl sprawdził na co kupujący zwracają uwagę wybierając mieszkanie Wybierając mieszkanie kupujący największą wagę przykładają do lokalizacji,

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY:

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym:... (dd-mm-rrrr) I. INFORMACJE O NABYWCY: WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Wrocław - rynek mieszkań Mieszkania o podwyższonym standardzie i apartamenty

Wrocław - rynek mieszkań Mieszkania o podwyższonym standardzie i apartamenty Archicom Cadenza Hallera; WROCŁAW - RYNEK MIESZKAŃ 2009 ; SEGMENT - WYŻSZY STANDARD Wrocław - rynek mieszkań Mieszkania o podwyższonym standardzie i apartamenty Commercial Property Investment listopad

Bardziej szczegółowo