atwianie startu m odym rolnikom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "atwianie startu m odym rolnikom"

Transkrypt

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) atwianie startu m odym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie. Tekst opracowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Szanowni Pa stwo, W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ), w ramach dzia ania U atwianie startu m odym rolnikom, przewidziano wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynaj cych po raz pierwszy samodzielne prowadzenie dzia alno ci rolniczej. Celem dzia ania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez u atwienie przejmowania lub zak adania gospodarstw rolnych przez osoby m ode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Niniejsza Fot. Archiwum MRiRW broszura zawiera szczegó owe informacje dotycz ce warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla m odych rolników. W ostatnim czasie, aby u atwi m odym rolnikom ubieganie si o pomoc, wprowadzi em wiele korzystnych zmian dotycz cych kryteriów dost pu oraz warunków przyznawania wsparcia. Przede wszystkim, maj c na uwadze to, e rozpocz cie samodzielnej dzia alno ci rolniczej wi e si z konieczno ci ponoszenia coraz wi kszych nak adów finansowych na uruchomienie produkcji i modernizacj gospodarstwa, w resorcie rolnictwa podj em decyzj o podwy szeniu do z kwoty jednorazowej premii przyznawanej m odym rolnikom. Do istotniejszych zmian, jakich dokonano w warunkach przyznania pomocy, nale y równie zaliczy agodzenie warunków dotycz cych minimalnej powierzchni u ytków rolnych w gospodarstwie. W województwach, w których rednia powierzchnia u ytków rolnych w gospodarstwie jest ni sza ni rednia krajowa (województwo lubelskie, ódzkie, ma opolskie, mazowieckie, podkarpackie, skie, wi tokrzyskie), dopuszczono mo liwo przyznania pomocy rolnikom, których gospodarstwa maj powierzchni mniejsz ni rednia krajowa, lecz nie mniejsz ni rednia wojewódzka, pod warunkiem, e area gospodarstwa zostanie powi kszony do poziomu redniej krajowej w terminie 3 lat od dnia dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto, w województwach, w których rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wy sza od redniej krajowej, wsparcie b dzie przyznawane osobom posiadaj cym gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej ni rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. Kolejne udogodnienie dla potencjalnych beneficjentów dzia ania zwi zane jest z rozszerzeniem definicji dnia rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci rolniczej. W przypadku osób, które otrzyma y gospodarstwo w drodze spadku i w ci gu 12 miesi cy od dnia otwarcia spadku odda y gospodarstwo w dzier aw, za dzie rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci rolniczej, od którego liczony jest maksymalny dopuszczalny okres prowadzenia dzia alno ci rolniczej (12 miesi cy), b dzie mo na uzna dzie rozwi zania lub wyga ni cia umowy dzier awy (a nie jak do tej pory- dzie otwarcia spadku), pod warunkiem, e umowa dzier awy zosta a zawarta w formie aktu notarialnego albo z dat pewn. Mam nadziej, e informacje zawarte w niniejszej broszurze, b doskona ym przewodnikiem dla osób, które wi swoj przysz z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej i maj zamiar ubiega si o premi dla m odych rolników. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Beneficjent Osoba fizyczna, która przed dniem enia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi a dzia alno ci rolniczej Osoba fizyczna, która sta a si cicielem nieruchomo ci rolnej o powierzchni u ytków rolnych wynosz cej co najmniej 1 ha w drodze spadku lub w drodze darowizny przed uko czeniem 18 roku ycia, lub w drodze darowizny w trakcie nauki w systemie dziennym Przes anki prowadzenia dzia alno ci rolniczej: bycie w cicielem lub posiadaczem nieruchomo ci rolnej o powierzchni ytków rolnych wynosz cej co najmniej 1 ha, wyst pienie o p atno ci bezpo rednie, otrzymanie kredytu preferencyjnego ARiMR, z wyj tkiem kredytu przeznaczonego na utworzenie nowego gospodarstwa wyst pienie o p atno ci w ramach PROW , pomoc finansow dla rolników w ramach Programu SAPARD czy te przeznaczone dla rolników dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO Restrukturyzacja lub PROW , zg oszenie zwierz t gospodarskich do rejestru, ubezpieczenie w KRUS jako rolnik lub ma onek rolnika, prowadzenie dzia ów specjalnych produkcji rolnej ( produkcja ro lin w szklarniach lub tunelach; produkcja grzybów; produkcja drobiarska, w tym wyl garnie; produkcja drobiu rze nego lub nie nego; produkcja zwierz t futerkowych; produkcja pszczelarska; hodowla lub chów zwierz t gospodarskich poza gospodarstwem rolnym, z wy czeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej ni 3 sztuki) Pomoc przyznaje si, je eli od dnia rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci rolniczej do dnia enia wniosku o przyznanie pomocy nie up yn o wi cej ni 12 miesi cy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy wi cej ni 18 miesi cy. DZIE ROZPOCZ CIA PROWADZENIA DZIA ALNO CI ROLNICZEJ to: 1) dzie wej cia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomo ci o powierzchni u ytków rolnych co najmniej 1 ha 2) dzie uko czenia 18 roku ycia - w przypadku osób fizycznych, które naby y gospodarstwo przed uko czeniem 18 roku ycia 3) dzie zako czenia lub zaprzestania nauki - w przypadku osób fizycznych, które naby y gospodarstwo w trakcie nauki w szkole (najpó niej dzie uko czenia 26 roku ycia) 4) dzie zako czenia zasadniczej s by wojskowej - w przypadku osób, które naby y gospodarstwo przed rozpocz ciem lub w trakcie odbywania zasadniczej s by wojskowej 5) dzie rozwi zania/wyga ni cia umowy dzier awy - w przypadku osób, które otrzyma y gospodarstwo w drodze spadku i w ci gu 12 miesi cy przekaza y je w dzier aw (umowa dzier awy w formie aktu notarialnego albo z dat pewn )

4 Beneficjent: 1) jest pe noletni i w dniu z enia przez wniosku o przyznanie pomocy nie uko czy 40 roku ycia, 2) jest obywatelem pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, 3) nie ma ustalonego prawa do renty z tytu u ca kowitej niezdolno ci do pracy, 4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupe ni wykszta cenie w ci gu 3 lat od dnia dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy. Kwalifikacje zawodowe 5) wy sze, rednie lub zasadnicze zawodowe wykszta cenie rolnicze, tytu kwalifikacyjny lub tytu zawodowy, lub tytu zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia alno ci rolniczej i co najmniej 3-letni sta w rolnictwie, wykszta cenie wy sze na kierunku innym ni rolniczy i co najmniej 3 letni sta pracy w rolnictwie albo wykszta cenie wy sze na kierunku innym ni rolniczy i uko czone studia podyplomowe na kierunku zwi zanym z rolnictwem, albo wykszta cenie rednie nierolnicze i co najmniej 3 letni sta pracy w rolnictwie, wykszta cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe + co najmniej 5 letni sta pracy w rolnictwie. Sta pracy w rolnictwie to okres ubezpieczenia w KRUS jako domownik lub okres zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o prac lub spó dzielczej umowy o prac, na stanowisku zwi zanym z prowadzeniem produkcji rolnej Pomoc mo e by przyznana osobie fizycznej w przypadku gdy: 1) zarówno w trakcie trwania ma stwa, jak i przed zawarciem zwi zku ma skiego, ma onkowi nie przyznano pomocy w zakresie dzia ania "U atwianie startu m odym rolnikom" w ramach SPO "Restrukturyzacja lub PROW , 2) wcze niej ni w okresie 12 miesi cy przed dniem z enia wniosku przez m odego rolnika, zarówno w trakcie trwania ma stwa, jak i przed zawarciem zwi zku ma skiego, w odniesieniu do ma onka m odego rolnika nie zaistnia a adna z przes anek prowadzenia dzia alno ci rolniczej, 3) gospodarstwo ma onka wejdzie w sk ad ma skiej wspólno ci maj tkowej lub odr bnego maj tku beneficjenta.

5 Gospodarstwo 1) powierzchnia u ytków rolnych w gospodarstwie powinna by nie wi ksza ni 300 ha oraz nie mniejsza ni rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju ( w 2010 roku rednia krajowa wynosi 10,15 ha), 2) je li gospodarstwo po one jest w województwie, w którym rednia wojewódzka jest ni sza ni rednia krajowa (województwo lubelskie, ódzkie, ma opolskie, mazowieckie, podkarpackie, skie, wi tokrzyskie), a gospodarstwo ma powierzchni nie mniejsz ni rednia wojewódzka, lecz mniejsz ni rednia krajowa, pomoc mo e zosta przyznana pod warunkiem, e m ody rolnik powi kszy area gospodarstwa do poziomu redniej krajowej w terminie 3 lat od dnia dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy, 3) przy ustalaniu minimalnej powierzchni sumuje si powierzchni u ytków rolnych stanowi cych przedmiot w asno ci, u ytkowania wieczystego, dzier awy z Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa lub od jednostek samorz du terytorialnego, je eli umowa dzier awy zosta a zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, licz c od dnia z enia wniosku o p atno albo na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 6 lat (w przypadku osób b cymi posiadaczami gospodarstw w dniu enia wniosku o przyznanie pomocy), 4) u ytki rolne ani budynki inwentarskie w gospodarstwie nie mog stanowi przedmiotu wspó asno ci lub wspó posiadania, z wyj tkiem ma skiej wspólno ci maj tkowej, 5) gospodarstwo musi by prowadzone samodzielnie, Forma i wysoko pomocy Pomoc przyznawana jest w formie jednorazowej premii w wysoko ci 75 tys. z

6 Tryb ubiegania si o pomoc Wniosek o przyznanie pomocy sk ada si osobi cie lub przez upowa nion osob, listem poleconym lub poczt kuriersk do dyrektora oddzia u regionalnego Agencji, w ciwego ze wzgl du na miejsce po enia gospodarstwa. Do wniosku do cza si : kopi dokumentu to samo ci (dotyczy tak e ma onka wnioskodawcy), Plan Rozwoju Gospodarstwa (biznesplan), kopi dokumentu potwierdzaj cego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych lub o wiadczenie o sposobie uzupe nienia wykszta cenia, wiadczenie, e wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do renty przyznanej z tytu u ca kowitej niezdolno ci do pracy ORAZ w przypadku wnioskodawcy, który nie prowadzi dzia alno ci rolniczej: wiadczenie o nieprowadzeniu dzia alno ci rolniczej sporz dzone na wzorze udost pnionym przez Agencj (dotyczy tak e ma onka wnioskodawcy), za wiadczenie z w ciwego oddzia u KRUS potwierdzaj ce, e do dnia wydania za wiadczenia wnioskodawca nie by ubezpieczony jako rolnik lub ma onek rolnika lub z tytu u prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej, za wiadczenie wydane przez naczelnika w ciwego urz du skarbowego potwierdzaj ce brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytu u prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej. w przypadku wnioskodawcy, który jest posiadaczem gospodarstwa: dokument potwierdzaj cy tytu prawny do nieruchomo ci rolnych wchodz cych w sk ad gospodarstwa lub prawomocne orzeczenie s du o dziale spadku lub prawomocne postanowienie s du o stwierdzeniu nabycia spadku za wiadczenie z w ciwego oddzia u KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu jako rolnik lub ma onek rolnika lub z tytu u prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej b potwierdzaj ce, e do dnia wydania za wiadczenia wnioskodawca nie by ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo ecznym rolników jako rolnik lub ma onek rolnika lub z tytu u prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej; za wiadczenie wydane przez naczelnika urz du skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytu u prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej b potwierdzaj ce brak wpisu w ewidencji podatników tego podatku; wiadczenie o spe nianiu okre lonych odr bnymi przepisami wymaga w zakresie ochrony rodowiska, higieny i warunków utrzymania zwierz t w gospodarstwie, sporz dzone na wzorze udost pnionym przez Agencj. do 90 dni decyzja w sprawie przyznania pomocy (wydawana z zastrze eniem dope nienia warunków) do 180 dni wniosek o p atno wraz z odpowiednimi dokumentami wymienionymi w decyzji do 60 dni wyp ata pomocy

7 Zobowi zania beneficjenta 1) samodzielnie prowadzi gospodarstwo, na które przyznano pomoc, do dnia up ywu 5 lat od dnia wyp aty pomocy, 2) realizowa, do dnia up ywu 5 lat od dnia wyp aty pomocy, za enia biznesplanu, w szczególno ci: a) prowadzi gospodarstwo zgodnie z okre lon struktur produkcji rolnej, b) wydatkowa, w okresie 3 lat od dnia wyp aty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje okre lone w biznesplanie, obejmuj ce: zakres zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowalnych w ramach dzia ania PROW Modernizacja gospodarstw rolnych ( np. budowa, przebudowa, remont po czony z modernizacj budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; zakup maszyn, urz dze, wyposa enia do produkcji rolnej; zak adanie, wyposa anie sadów lub plantacji wieloletnich; budowa albo zakup elementów infrastruktury technicznej wp ywaj cych bezpo rednio na warunki prowadzenia dzia alno ci rolniczej), zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od wyp aty pomocy beneficjent b dzie wykorzystywa do prowadzenia dzia alno ci rolniczej w gospodarstwie, zakup zwierz t gospodarskich, c) osi gn nadwy bezpo redni z dzia alno ci rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równ co najmniej 4 ESU (Europejska Jednostka Wielko ci Ekonomicznej) i nie mniejsz ni warto nadwy ki w dniu enia wniosku o przyznanie pomocy, 3) spe ni wymagania w zakresie ochrony rodowiska, higieny i warunków utrzymania zwierz t, do dnia up ywu 3 lat od dnia rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci rolniczej i spe nia je do dnia up ywu 5 lat od dnia wyp aty pomocy, 4) ubezpieczy si w KRUS w ci gu 180 dni od dnia dor czenia decyzji i podlega temu ubezpieczeniu do dnia up ywu 3 lat od dnia wyp aty pomocy, 5) uzupe ni wykszta cenie w okresie 3 lat od dnia dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy (dotyczy osób, które w dniu z enia wniosku o przyznanie pomocy nie posiada y rolniczych kwalifikacji zawodowych), 6) powi kszy area gospodarstwa do poziomu równego co najmniej redniej krajowej w terminie 3 lat od dnia dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy ( je li dotyczy) i utrzyma minimaln powierzchni gospodarstwa do dnia up ywu 5 lat od dnia wyp aty pomocy, 7) umo liwi przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów oraz przechowywa dokumenty zwi zane z przyznan pomoc do dnia up ywu 5 lat od dnia wyp aty pomocy.

8 Podstawowe akty prawne maj ce zastosowanie dla dzia ania rozporz dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiaj ce szczegó owe zasady stosowania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z pó n. zm.), rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 pa dziernika 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania U atwianie startu m odym rolnikom obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z pó n. zm.). Wymienione powy ej akty prawne dost pne s na stronie internetowej MRiRW w zak adce PROW Legislacja PROW Niezb dne dokumenty oraz informacje Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Rozwoju Gospodarstwa wraz z instrukcjami ich wype nienia, a tak e wzory o wiadcze b cych za cznikami do wniosku, zamieszczone s na stronie internetowej MRiRW w zak adce PROW Wnioski i instrukcje PROW , jak równie na stronie internetowej ARiMR Informacje na temat dzia ania U atwianie startu m odym rolnikom uzyska mo na w oddzia ach regionalnych ARiMR (adresy znajduj si na stronie oraz pod numerem bezp atnej infolinii

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie ODDZIA REGIONALNY OLSZTYN Ul. Kasprowicza 1 10 219 Olsztyn tel. (0-89) 542-21-00 fax. (0-89) 542-21-09 e-mail: olsztyn@wam.com.pl http://www.wam.net.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi EKSPERTYZA Dzia alno rolnicza prowadzona w formie dzia ów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpiecze Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania dzia ów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (59) styczeń-luty 2015 4 Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku Fot. Macebo www.pixabay.com 5 XVI Walne Zgromadzenie PIR PROSPERITA Sp. z o.o. ul. Lipowa 30/110,

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do sk adania ofert

Zaproszenie do sk adania ofert uków, dnia 11.09.2013 r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM W-1/112 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Informacje wstępne Pomoc dla młodego rolnika przyznaje się na postawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo