Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI"

Transkrypt

1 Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI a u t o m a t y k a t e l e m e t r i a r e g u l a c j a e l e k t r o n i k a m e t r o l o g i a

2 Atuty systemu EwistaGIS Technologia elastyczny model danych możliwość de- System EwistaGIS stworzono w oparciu o naj- finiowania atrybutów i symboliki opisującej nowocześniejsze technologie informatyczne. poszczególne rodzaje obiektów w systemie, Aplikacja napisana jest w języku JAVA. System możliwość definiowania reguł poprawności składowania danych oparty został o technologie i spójności danych Oracle lub MS SQL. Moduł zobrazowania graficz- modułowość system zbudowany jest z kom- nego bazuje na komponentach firmy ESRI Inc. ponentów, które mogą być ze sobą składane w celu zbudowania rozwiązania najbardziej dopasowanego do wymagań klienta dostępność dwa rodzaje interfejsów do- tyzacji EwistaGIS wspiera dzia- stępowych do systemu (desktop oraz WWW) pozwalają na dostęp do systemu wielu użytkow- łania związane z eksploatacją ników zarówno z sieci korporacyjnej, jak i spoza i zarządzaniem infrastrukturą, niej skalowalność system może zostać uruchomiony na pojedynczym komputerze, jak i na rozproszonych klastrach serwerów w trybie replikacji dwukierunkowej. Wszystko uzależnione jest od wymagań dotyczących przepustowości wprowadzanych równocześnie przez wielu użytkowników. Wprowadzane dane mają zarówno charakter opisowy (paszporty), jak i graficzny (mapy wektorowe, mapy rastrowe, schematy, zdjęcia oraz skany). Co ważne, dostęp do systemu możliwy jest nie tylko za pośrednictwem dedykowanej aplikacji desktop, ale również za Naprzeciw oczekiwaniom pośrednictwem przeglądarki internetowej. W ostatnim czasie w wielu branżach przemy- konfigurowalnego modelu danych, nadaje się słowych odnotowuje się wyraźny wzrost znaczenia procesu zarządzania informacją. W nowoczesnych przedsiębiorstwach stawia się nie tylko na szybkość dostępu do rzetelnej informacji, ale i na spójność i kompletność gromadzonych danych. Efektywność w pozyskiwaniu kompleksowych informacji dotyczących elementów wcho- Z uwagi na zastosowanie w systemie w pełni on do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przedsiębiorstwach z bogatą infrastrukturą techniczną, w szczególności takich jak spółki przesyłu i dystrybucji gazu, prądu elektrycznego, ciepła, wody. Nie tylko paszportyzacja dzących w skład sieci jest szczególnie istotna dla Nowoczesny system paszpor- i dostępności systemu dlatego z powodzeniem może być wykorzystywany w gałęziach przemysłu, w których ważny jest nie tylko statyczny otwartość system pozwala na eksport da- opis i wizualizacja, ale również nych do formatów rozpoznawalnych przez inne aplikacje i systemy, np. pakietu biurowego MS dokumentacja i planowanie Office. Możliwość wykorzystania technologii procesów eksploatacyjnych WebServices daje praktycznie nieograniczone możliwości dwukierunkowej wymiany danych z innymi systemami bezpieczeństwo system wyposażony jest w rozbudowany i wydajny mechanizm uprawnień, kontroli dostępu oraz mechanizmy rejestracji zdarzeń systemowych zarządzalność aplikacja posiada wygodne narzędzia do zarządzania użytkownikami oraz modelem danych w sposób scentralizowany (przy czym zarządzanie to może odbywać się z dowolnego stanowiska, na którym zaloguje się uprawniony do tego użytkownik). System współpracuje z ActiveDirectory w zakresie infor- firm i instytucji posiadających rozległą i skompli- Gromadzone w systemie dane pozwalają nie macji o użytkownikach kowaną infrastrukturę techniczną, w których klu- tylko na dostęp do statycznie zgromadzonych system przyjazny dla użytkownika przy- czowa jest sprawność operacyjna i skuteczność informacji, ale również na wsparcie w proce- jazny interfejs wyposażony w bogaty zestaw realizowanych procesów. sie eksploatacji ewidencjonowanych obiektów funkcji przygotowany z myślą o osobach, które Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, poprzez mechanizmy harmonogramowania, nie posiadają wykształcenia informatycznego dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespo- rejestracji i wizualizacji zdarzeń. Oprócz tego sys- łu specjalistów powstał autorski produkt, który tem daje możliwość gromadzenia dokumentacji może być wykorzystywany zarówno w małych eksploatacyjnej (protokoły z wykonanych prac) przedsiębiorstwach, jak i firmach o dużym zarówno w formie skanowanej, jak i w pełni elek- majątku infrastrukturalnym i rozległym zasięgu tronicznej. W połączeniu z graficzną i opisową terytorialnym. częścią systemu daje to bardzo duże możliwości EwistaGIS posiada mechanizmy pozwalające na analizy i wydobywania dodatkowych informacji kontrolę spójności, jakości i kompletności danych o stanie infrastruktury.

3 Przede wszystkim funkcjonalność EwistaGIS jest systemem rozbudowanym technologicznie. Poniżej omówione zostaną obszary, wokół których skupiają się kluczowe funkcjonalności aplikacji. Paszporty i statyczny opis obiektów Opisy obiektów ewidencjonowanych przez system składają się z tzw. paszportów. Każdy paszport może się składać z dowolnej ilości pól różnego rodzaju (tekst, liczby, słowniki, daty). Ilość i zakres pól definiowane są przez administratora systemu. Paszporty mogą budować struktury hierarchiczne wyrażając zależności nadrzędności/podrzędności lub składania/zawierania się. Mechanizmy edycji paszportów pozwalają zarówno na edycję pojedynczych pól w paszportach, jak i jednoczesne edytowanie wielu paszportów. Paszport stacji gazowej Oprócz pól paszporty pozwalają na dołączanie tzw. dokumentacji elektronicznej, którą mogą stanowić skatalogowane zdjęcia, schematy, dokumenty elektroniczne, skany oraz inne zbiory w postaci plików. Drzewo rodzajów obiektów Drzewo relacji gazociągów Dokumenty elektroniczne w zakładce paszportu

4 Wizualizacja graficzna (mapy, schematy aktywne) Podczas wizualizacji system może na żądanie użytkownika transformować dane pomiędzy wszystkimi układami współrzędnych stoso- Opis graficzny składa się z dwóch części. Map podkładowych (rastro- wanymi przez państwowe służby geodezyjno-kartograficzne (tzw. wych i wektorowych), które stanowią tło dla tzw. warstwy aktywnej. Jako transformacja w locie). W zakresie map podkładowych system posia- mapy podkładowe mogą być zastosowane arkusze map zasadniczych, da bibliotekę symboli zgodnych z instrukcjami K1 i G7. Warstwa ak- topograficznych oraz przeglądowych w układach 2000,1965, 1942 oraz tywna to reprezentacje graficzne paszportów ewidencjonowanych inne opracowania kartograficzne. obiektów, które mogą przybierać postać punktów, linii oraz figur geometrycznych. Symbolika obiektów warstw aktywnych definiowana jest przez administratora systemu. Aktywność warstwy oznacza możliwość łatwego przejścia z treści mapowej do treści atrybutowej zaznaczonego obiektu. Otwarcie paszportu wyszukanego obiektu Przykładowe panele mapy Identyfikacja obiektu na mapie Panel mapy i drzewo warstw Schemat aktywny

5 Edycja danych graficznych Zarządzanie zasobem map podkładowych System posiada zestaw narzędzi pozwalających na edycję danych graficznych. Narzędzia pozwalają zarówno na rysowanie treści aktywnych bezpo- Wszystkie mapy podkładowe (zarówno wektorowe jak rastrowe) wykorzystywane w systemie są składowane w centralnej bazie danych. Model średnio na mapach oraz schematach, jak i na import plików ze współrzędnymi punktów definiujących poszczególne obiekty (układ współrzędnych, danych podkładowych ma charakter otwarty, umożliwiający dowolne rozszerzanie i konfigurowanie zakresu składowanych i udostępnianych w jakim wyrażone są punkty, podawany jest przez użytkownika przed rozpoczęciem importu). w systemie map, bez konieczności dokonywania zmian w kodzie aplikacji. Wstępna konfiguracja modelu zakłada podział wszystkich map podkładowych na kategorie, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokładnością oraz pochodzeniem. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, wyróżnione zostały następujące kategorie podkładów mapowych: Są to mapy charakteryzujące się najniższą dokładnością, pochodzące MAPY PRZEGLĄDOWE z opracowań wykonywanych w skali mniejszej niż 1 : 100 tys. Celem stosowania tych map jest wizualizacja zasobów na poziomie krajowym bądź regionalnym. Mapy topograficzne Są to mapy pochodzące z opracowań wykonanych w skalach od 1:10000 do 1: Są to podstawowe mapy stosowane do wizualizacji i analizy zasobów Mapy zasadnicze sieciowych. Wykonywane są w skalach większych od 1:5000 (dla obszarów zurbanizowanych w skalach 1:500 lub 1:1000) Są to dane obejmujące podział administracyjny kraju oraz podział te- Tworzenie obiektów poprzez wczytywanie współrzędnych z pliku Mapy administracyjne rytorialny organizacji. Wykorzystywane są w analizach przestrzennych (np. do obliczeń długości sieci w poszczególnych gminach, oddziałach, itp.) Poszczególne mapy wymienione w powyższej tabeli mogą występować zarówno w postaci rastrowej jak wektorowej. W obydwu przypadkach w systemie traktowane są one jako mapy ciągłe, niezależnie od sposobu ich składowania w bazie danych. Zarówno mapy o charakterze wektorowym jak rastrowym mogą być wewnętrznie podzielone na tzw. warstwy logiczne. W przypadku map rastrowych pojedyncza warstwa odpowiada zwykle rastrom map wykonywanych w jednolitej skali (np. Mapa topograficzna 1:10000, Mapa topograficzna 1:25000) bądź nakładkom tematycznym (Nakładka U mapy zasadniczej, Nakładka R mapy zasadniczej). W przypadku map wektorowych podział na warstwy odzwierciedla strukturę wewnętrzną danych wektorowych, gdzie pojedyncza warstwa odpowiada zwykle konkretnemu rodzajowi obiektu (np. Obrys budynku, Oś przewodu itp.). Poszczególne warstwy logiczne reprezentujące obiekty Eksport współrzędnych reprezentacji przestrzennych do pliku tekstowego powiązane tematycznie mogą być grupowane w tzw. kategorie (np. Sieć elektroenergetyczna). Rysowanie bezpośrednio na mapie wzbogacone jest o zestaw funkcjonalności wspomagających takich jak: Kategorie mogą zawierać dowolną liczbę kategorii 1. Trasowanie po treści mapy podkładowej podrzędnych, tworząc strukturę drzewiastą o nie- 2. Metody wcięcia liniowego i domiarów prostokątnych ograniczonej liczbie poziomów. 3. Wprowadzanie współrzędnych punktu bezpośrednio z klawiatury 4. Mechanizmy sprawdzania spójności topologicznej 5. Mechanizmy dociągania do punktów charakterystycznych (snapowanie) Ustawienia drzewa warstw

6 Mechanizmy wyszukiwania i raportowania Wydruki EwistaGIS wyposażona została w rozbudowany mechanizm wyszukiwania przestrzenno atrybutowego. Mechanizm został przygotowany tak, by Z uwagi na przechowywanie treści graficznych system po- zapytania można było przygotowywać z wykorzystaniem interfejsu graficznego. Wyszukiwarka pozwala na definiowanie warunków atrybutowych, siada bogatą funkcjonalność związaną z drukowaniem treści przestrzennych oraz relacyjnych (zależności między obiektami). Wyniki wyszukiwania mogą być prezentowane w formie tabeli w aplikacji, mogą mapowych. zostać wyeksportowane, np. do formatu XLS, jak również przetworzone na raport w postaci PDF. Mechanizmy grupowania pozwalają również na Do najważniejszych mechanizmów należy zaliczyć: wizualizację wyników wyszukiwania na mapie. Możliwość tworzenia kompozycji mapowych (mapa, tabele z danymi, dodatkowe rysunki użytkownika nanoszone na treść mapową) Możliwość drukowania pojedynczych sekcji mapy Możliwość tworzenia tzw. wydruków wstęgowych, co jest bardzo przydatne w przypadku rozległych obiektów liniowych (np. gazociągi, napowietrzne linie elektroenergetyczne) Podgląd szablonu wydruku Wyszukiwarka Schemat tworzenia wydruku seryjnego Mechanizm wyszukiwania i raportowania Podgląd wydruku seryjnego

7 Mechanizmy planowania i wsparcia procesów eksploatacyjnych Analizy przestrzenne Przechowywane w systemie dane o charakterze przestrzennym w postaci wektorowej dają możliwość prowadzenia różnego rodzaju analiz przestrzennych w oparciu o przechowywane dane atrybutowo przestrzenne. W systemie standardowo dostępne są następujące analizy: Oprócz informacji statycznej zapisanej w paszportach aplikacja pozwala na planowanie i rozliczanie czynności związanych z poszczególnymi obiektami ewidencjonowanymi Długości obiektów liniowych w wyznaczonym obszarze (z uwzględ- przez system. Służy do tego mechanizm harmonogramo- nieniem warunków atrybutowych) wania. Każde zaplanowane zdarzenie jest opisywane zesta- Spójność topologiczna wybranego fragmentu sieci wyszukiwanie wem atrybutów oraz może być dokumentowane jednym nieciągłości lub większą ilością dokumentów elektronicznych (tzw. Wyszukiwanie najkrótszej drogi pomiędzy dwoma punktami na sieci, protokołów). Zebrane w procesie eksploatacyjnym dane z uwzględnieniem wstawianych przez użytkownika barier na elemen- i dokumenty są przeszukiwane i mogą być raportowa- tach sieci ne mechanizmami dostępnymi w wyszukiwarce (o której Wyszukiwanie kolizji i skrzyżowań z elementami innych warstw wspomniano wcześniej). Generowanie stref buforowych wokół wybranych obiektów, na podstawie wartości wybranego atrybutu lub o stałej szerokości Wyszukiwanie obiektów na podstawie ich wzajemnych relacji przestrzennych (nakładanie, zawieranie, odległość pomiędzy obiektami) Wykonywanie pomiarów długości, powierzchni, kątów i azymutów na mapie Schemat obliczania azymutu Edycja protokołu Budowa systemu pozwala natomiast na przygotowanie na życzenie klienta dodatkowych, specyficznych analiz przestrzennych. Harmonogram Wyznaczanie ścieżek Mechanizmy zarządzania modelem danych Model danych, który definiuje strukturę paszportów, symbolikę warstw aktywnych, zbiór warstw podkładowych oraz reguły wprowadzania i weryfikacji danych, jest całkowicie konfigurowalny. Służy do tego dedykowany zestaw narzędzi administracyjnych. Pozwala on na praktycznie dowolną modyfikację struktury paszportów. Mechanizm ten sprawia, że system EwistaGIS może być stosowany w różnych branżach, o mocno zróżnicowanych potrzebach informacyjnych. Analiza sieci Zarządzanie modelem danych

8 Wymagania Sprzętowe / systemowe: Serwerowe: System operacyjny: Windows 2003/2008 Server Moc obliczeniowa: ilość procesorów zależna od zakładanego obciążenia systemu Pamięć RAM: ilość pamięci zależna od zakładanego obciążenia systemu Dysk HDD: ilość pamięci zależna od zakładanego obciążenia systemu Klienckie: System operacyjny: Windows XP/Vista/Windows 7 Moc obliczeniowa: CPU 3GHz Pamięć RAM: 2GB Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub Mozilla Firefox Wymagane licencje ESRI: Serwerowe: ArcGIS Server Standard lub Advanced licencja dla serwera WWW ArcGIS Server Basic licencja na serwer bazy danych wsparcie aplikacji desktop Edytor rodzaju obiektu w zarządzaniu modelem danych Mechanizmy zarządzania uprawnieniami i użytkownikami Ilość serwerów zależna jest od zakładanego obciążenia systemu Klienckie: ArcGIS Engine Runtime licencja stanowiskowa aplikacji desktop Ilość stanowisk klienckich zależna jest od zakładanego obciążenia systemu Mechanizm zarządzania uprawnieniami i użytkownikami wyposażony jest w funkcjonalność definiowania grup uprawnień i grup użytkowników, co w znaczący sposób ułatwia zarządzanie dostępem do systemu. Autoryzacja prowadzona jest zarówno w odniesieniu do poszczególnych funkcjonal- Oracle: ności, jak i do określonych obszarów danych (wyrażonych jako obszary na mapie lub zbiory obiektów paszportów w systemie). System posiada mechanizmy współpracy z ActiveDirectory, co dodatkowo upraszcza zarządzanie dostępem do zasobów informatycznych w dużych przedsiębiorstwach. Oracle 10g lub 11g w wersji Standard Inne wymagania: Java Runtime Environment w wersji 6 Zakładka z uprawnieniami Dostęp do systemu System wyposażony jest w dwa rodzaje aplikacji dostępowej: aplikację desktop oraz aplikację WWW. Aplikacja desktop umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu. Aplikacja WWW pozwala natomiast na dostęp do wszystkich funkcjonalności z wyłączeniem edycji modelu danych, edycji danych graficznych oraz zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.

9 Atrem S.A. ul. Czołgowa 4, Złotniki, Suchy Las tel.: , fax: , mail:

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Artykuł do miesięcznika Autobusy 1. Temat: System dynamicznej informacji pasażerskiej 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo