Samba po polsku >6 15. Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samba po polsku >6 15. Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego"

Transkrypt

1 Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego nr 9 0 (230/23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 r. cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad egz. Samba po polsku >6 5 Przygody Eksperta Nieszcz Êliwego >24 25 Przymus heksagonalny>28 Kwestionariusz arcymistrza: Julian Klukowski >52 53

2 Technika Problemy Jak rozegrasz? Jak b dziesz si broni? Pierwszy wist 2. Mecz; obie strony po partii, rozdawa S. Ty dziadek W532 AD9754 N K W832 A943 S D W92 D54 Ty N E S pas s abe dwa na pikach Kontrakt: 5 (W). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): 7. S wstawi A, przebi eê w r ce. W nast pnej lewie Êciàgnà eê A, obaj broniàcy dodali do koloru. Zaplanuj dalszà rozgrywk. 2. Mecz; strona WE po partii, rozdawa E. Ty dziadek K8 A6 W93 N A74 A9653 S K W 4 KD Ty N E S pas 3 BA pas Kontrakt: 3BA(W). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): 5. Zabi eê A na stole, S do o y 2, i zagra eê stamtàd 3 do króla w r ce. Wzià eê na niego lew, S doda 2, a N 9. U ó plan dalszej rozgrywki. Rozwiàzania problemów na str. 54 Nagrody ksià kowe za najciekawsze wypowiedzi w Konkursie Âwiata Bryd a nr 5 6/2009 otrzymujà: Jacek Gilewicz Barbara Radomska Waldemar Kostrzewa Mariusz Topolnicki Damian Trojnara Wy ej wymienionych, a tak e wyró nionych w poprzednich numerach prosimy o wybór ksià ek-nagród z listy na str. 63 oraz o podanie swoich adresów pocztowych.. Mecz; obie strony po partii, rozdawa N. dziadek K9 AD W03 AD K854 Ty A4 N K82 S W875 D962 W N Ty S pas pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 3 BA pas Wspólny J zyk; 2 silny trefl na 5 +, kolor dobrej jakoêci; PC w sk adzie zrównowa onym Kontrakt: 3BA(S). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): 5. Ze sto u zosta a do o ona 9. U ó plan swojej gry w obronie. 2. Mecz; obie strony przed partià, rozd. E. dziadek KD AK4 K0732 A08 Ty 863 N D W096 S W8 KD7 W N Ty S pas pas 2 pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 3 4 pas 3 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 6 pas naturalne, 5 +, forsing do koƒcówki; 2 karta bez wyraênej nadwy ki honorowej; 3 przejêciowe; 4 wskazanie fitu karowego; 5 modelowo druga starsza figura w pikach (z pe nym fitem N najcz Êciej ju poprzednim okrà eniu podniós by partnerowe 2 do 3 albo 4 ); 6 negatywne, karta minimalna; 7 pytanie o szeêç wartoêci: cztery asy i króle w kolorach uzgodnionych pikowym i karowym; 8 tu: dwie wartoêci z szeêciu, ale ani jednej z kluczowych dam ( D oraz D) Kontrakt: 6 (S). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): 2. Ze sto u zosta a do o ona 8. Zaplanuj swojà gr w obronie. Rozwiàzania problemów na str. 55 W ka dym z problemów grasz w meczu, zajmujesz pozycj W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wyjêcia (wistujecie naturalnie).. Mecz; strona NS po partii, rozdawa S. Ty N E S pas BA 2 pas 3 BA 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 6 pas otwarcie naturalne, 5 +, si a do acola; 2 forsujàce; PC z bardzo dobrej jakoêci szeêciokartem pikowym, bokiem sk ad zrównowa ony (bez krótkoêci); 4 cuebid, sugerujàcy te, i r ka N to 0 PC w sk adzie zrównowa onym z trzykartowym fitem pikowym; 5, 6 cuebidy Twoja (W) r ka: W 9 7 A W32 W co zawistujesz? 2. Mecz; obie strony po partii, rozdawa S. Ty N E S ktr. 2 BA 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 5 5 pas 5 6 ktr. 7 6 pas jak poprzednio; 2 co najmniej bilansowe podniesienie do 3 ; 3 naturalne, w pierwszym czytaniu inwit do koƒcówki; 4 przyj cie parterowego zaproszenia; 5, 6 cuebidy, a wi c licytacja szlemikowa (z cuebidu 5 e-s-a wynika, e tak e jego uprzednie 3 by- y ju licytowane z myêlà o ewentualnej grze premiowej); 7 kontra wistowa Twoja (W) r ka: D W 8 A9732 K0654 W co zawistujesz? 3. Mecz; obie strony po partii, rozdawa E. Ty N E S pas pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 3 4 pas 3 5 pas 4 6 pas 5 7 pas 5 BA 8 pas 6 pas naturalne, zasadniczo 4 +, si a do acola; 2 forsing do koƒcówki na dobrym kolorze pikowym, co najmniej pi ciokartowym; 3 przejêciowe, uk ad zrównowa ony albo quasi-zrównowa ony; 4 fit karowy, co najmniej trzykartowy; 5, 6, 7 cuebidy; 8 partnerze, wybierz szlemika! Twoja (W) r ka: K W W co zawistujesz? Rozwiàzania problemów na str. 56 Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

3 Pokój otwarty Marian Wierszycki Nowy regulamin klasyfikacyjny Zarzàd G ówny Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego zaakceptowa nowy Regulamin klasyfikacyjny. Jego szczegó y przedstawia Czytelnikom Âwiata Bryd a Marian Wierszycki, przewodniczàcy Komisji Regulaminów Sportowych i JKS. Regulamin zdobywania tytu u asa bryd owego tak nazywa si pierwszy regulamin klasyfikacyjny PZBS z 958 roku. Ca y tekst regulaminu mieêci si na jednej stronie. Kolejne regulaminy klasyfikacyjne (959, 963, 969, 976, 982, 988, 994, 2003) by y modyfikacjami poprzednich i zmienia y si wraz z rozwojem polskiego bryd a sportowego. Dotychczasowy RK mia trzy podstawowe wady:. Zdewaluowane najwy sze tytu y. Najwy szy tytu arcymistrza mi dzynarodowego w ostatnich dziesi ciu latach zdoby o 0 zawodników, na ogólnà liczb 45 od 969 r. 2. Niew aêciwe relacje przy przyznawaniu PKL za poszczególne turnieje. Zwyci zca fina u GPP Par 2007 otrzymywa 80 PKL, czyli tyle, ile otrzyma a 07. para w turnieju eliminacyjnym podczas GP Warszawy w 2008 r., a zwyci zca tego turnieju dostawa 292 PKL, czyli niemal cztery razy wi cej, i to grajàc tylko 50 rozdaƒ, podczas gdy zwyci zca fina u rozegra 0 rozdaƒ. 3. Nadmierna liczba przyznawanych PKL w ró nych turniejach. Liczba przyznawanych PKL w turniejach zbyt szybko ros a w miar wzrastajàcej frekwencji, co przy stosowanej sta ej obni ce o 2 PKL powodowa o, e czo ówka mniej licznie obsadzonych turniejów otrzymywa a PKL na poziomie miejsc z trzeciej czy nawet piàtej dziesiàtki turnieju znacznie wi kszego. Np. w tegorocznym turnieju eliminacyjnym GPP w Warszawie (357 par) para zajmujàca 45. miejsce otrzyma a tyle samo PKL co zwyci ska para w turnieju na 259 par rozegranym na tym samym kongresie. Zwyci zcy przeci tnego turnieju na 80 par plasowali si w okolicach 30. miejsca w pierwszym z wymienionych turniejów czy oko o 90. miejsca w drugim. Taki sposób przyznawania PKL w turniejach powodowa te, e przydzielano ogromne liczby PKL g ównie za miejsca w Êrodkowej cz Êci klasyfikacji. W obecnie wprowadzanym Regulaminie klasyfikacyjnym starano si usunàç wszystkie te wady. W zawodach krajowych zawodnicy zdobywajà punkty klasyfikacyjne i krajowe punkty mistrzowskie. W g ównych imprezach krajowych oraz wa niejszych turniejach mi dzynarodowych przyznawane PKL uzyskujà specjalny status arcymistrzowskich punktów klasyfikacyjnych. W najwa niejszych imprezach mi dzynarodowych (mistrzostwa Êwiata, Europy itp.) za zdobycie czo owych miejsc przyznawane sà dodatkowe mi dzynarodowe punkty mistrzowskie. W ramach przeprowadzonych zmian dostosowano najwy sze tytu- y klasyfikacyjne do standardów Êwiatowych. Wprowadzono nowe tytu y arcymistrza krajowego i arcymistrza Êwiatowego. eby uzyskaç tytu arcymistrza, poza normà w PKL (oraz w arcymistrzowskich PKL) nale y wype niç norm w punktach mistrzowskich (dla arcymistrzów i arcymistrzów krajowych) lub mi dzynarodowych punktach mistrzowskich (dla arcymistrzów mi dzynarodowych). Najwy szy tytu arcymistrza Êwiatowego przyznawany jest arcymistrzom mi dzynarodowym, którzy majà przyznany przez WBF tytu World Grand Master lub World Life Master. Tytu ten otrzymajà: Cezary Balicki, Jacek Pszczo a, Adam mudziƒski, Piotr GawryÊ, Krzysztof Martens, Micha Kwiecieƒ, Piotr Tuszyƒski, Marcin Le- Êniewski, Krzysztof Jassem, Apolinary Kowalski, Marek Szymanowski, Jacek Romaƒski, Tomasz Przybora, Julian Klukowski, Krzysztof Lasocki, Andrzej Wilkosz, Janusz Po eç oraz (poêmiertnie) Marian Frenkiel, Andrzej Macieszczak i Henryk Wolny. Dla poprawy dystrybucji PKL w turniejach uznano, e obni ka PKL mi dzy kolejnymi miejscami musi byç zale na od liczby startujàcych uczestników. Przyj to, e punkty uzyskiwaç musi g ównie pierwsze 20% uczestników, natomiast dalsi uczestnicy otrzymujà znacznie mniej PKL (bàdê wcale). Zastosowano wi c znacznie wi kszy spadek PKL mi dzy czo owymi miejscami w turnieju i stosunkowo agodne obni anie premii za dalsze miejsca, przy jednoczesnym wyd u eniu listy punktujàcych do 50% uczestników. We wzorze na obliczenie wysokoêci premii dla zwyci zcy turnieju (PZ) ograniczono przede wszystkim silnà zale noêç premii od frekwencji, a zwi kszono wp yw tzw. wspó czynnika si y turnieju WKT (czyli Êredniej wartoêci WK wszystkich startujàcych w turnieju). Spowodowa o to zdecydowanà likwidacj nawisów inflacyjnych w przyznawanych PKL (szczególnie uczestnikom zajmujàcym miejsca w Êrodku tabeli wyników!) i, mimo zwi kszenia liczby zdobywajàcych PKL zawodników, doprowadzi o do znaczàcej redukcji rozdzielanych PKL, szczególnie na du ych turniejach. Np. w tak marginalnym (je eli chodzi o rang sportowà) turnieju jak Ex-5 w S awie, w którym startowa o 48 par, PZ=97 PKL, przydzielono 4842 PKL. I to za turniej 26-rozdaniowy! Wed ug nowego RK PZ=42 PKL i àcznie przyzna si 958 PKL, mimo e liczba punktujàcych zawodników wzros a ze 06 do 48. Natomiast dla ma ych turniejów (okr gowych czy klubowych) ró nice sà niewielkie, cz sto nawet zwi kszajàce PZ. Dla paru turniejów ró nych typów przedstawiono porównanie dotychczasowego i nowego sposobu obliczania PKL (patrz tabele na str. 6). Nowy Regulamin klasyfikacyjny wprowadza te, poza wspomnianymi ju regulacjami dotyczàcymi tytu ów arcymistrzowskich, nowe, podwy szone normy na poszczególne tytu y. Normy te b dà obowiàzywaç od stycznia 200 r., zatem pozosta o niewiele czasu, by Êwiadomie przygotowaç si do zmian. Troskà autorów regulaminu przy wprowadzaniu zmian norm na poszczególne tytu y by- o zachowanie ka demu zawodnikowi takiego samego stopnia zaawansowania na kolejny tytu klasyfikacyjny. NajproÊciej mo na by o to zrobiç, przeliczajàc PKL zdobyte na poczet wy szego tytu u proporcjonalnie do wzrostu normy. Zrobiono tak przy reformie RK w 2003 r. Ale wówczas rzetelnoêç dokumentowania zdobytych PKL by a nie taka, jak obecnie w Cezarze, wi c nie by o problemem dopisanie niektórym nawet kilkaset PKL, by wyrównaç na starcie szanse tym, którzy nie zdà yli awansowaç wed ug starych norm. Teraz dodawanie takich wirtualnych PKL by- oby w dwójnasób niesprawiedliwe, bo wypacza oby przebieg kariery zawodnika, jakim niewàtpliwie sà zdobywane PKL (skwapliwie odnotowywane w Cezarze), a tak e preferowa oby (w iloêci dopisanych PKL) zawodników o wy szych tytu ach. ciàg dalszy na str. 6 3 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

4 Spis treêci 52 Po pierwsze: nie gnuênieç! Kwestionariusz arcymistrza: Julian Klukowski Relacje 6 Polscy seniorzy w blasku brazylijskiego srebra 5. d Orsi Senior Cup Polacy w z ocie, Polacy w srebrze 7. Otwarte Mistrzostwa Âwiata Teamów Transnacjonalnych Puchar Bermudów powróci do Ameryki 39. Dru ynowe Mistrzostwa Âwiata Bermuda Bowl Grand Prix Polski Par 2009 S awa, 4 lipca Sopot, 8 lipca S upsk, 8 sierpnia Warszawa, 23 sierpnia 22 Dwa razy po pi çdziesiàtce 52. Lubuski Kongres Bryd owy S awa 2009 Technika 23 Dobry pomys tynfa wart! 24 Przygody Eksperta Nieszcz Êliwego 28 Przymus niezwyk y... bo heksagonalny TAJNIKI BRYD OWEJ TECHNIKI 36 Drugi król za wid ami czeka na swojà kolej ZAGRANIA PSYCHOLOGICZNE, CZYLI BRO Zamknij oczy i graj, czyli ostatnia deska ratunku UCZ SI OD MISTRZÓW! 40 Strze si asa atu, zw aszcza singlowego... PU APKI I ZAGADKI 4 Kontra Lightnera i jej (ró ne) skutki PERE KI WARTE ZAPAMI TANIA 42 Tak si gra pod Kapitolem POJEDYNEK LICYTACYJNY 46 Nie ma szansy? Zobaczymy WSZYSTKIE 52 KARTY 47 Koszmarny dziadek, czyli w co zawistowaç w trzeciej lewie AUTENTYCZNE ROZDANIE 54 Jak rozegrasz? 55 Jak b dziesz si broni? ROZWIÑZANIA PRO- BLEMÓW ZE STR Pierwszy wist ROZWIÑZANIA PROBLEMÓW ZE STR Przebiç ka dy mo e (tyle e) jeden lepiej, a drugi gorzej IGRASZKI Z ATUTAMI Pokój otwarty 3 Nowy regulamin klasyfikacyjny 5 Od prezesa PZBS 26 Taki pi kny szlemik (a i tak imp w plecy) Z KARTAMI DOOKO A ÂWIATA 26 A to co za kontra? OPOWIEÂCI PRAWDZIWE, LECZ Widzia em, ale nie wiedzia em, czy ty widzia eê Cavendish na Woli 29 Bryd nad Styksem, czyli zabójcza koƒcówka 30 Trafi a kosa na kamieƒ... NAPISALI DO NAS... Varia 34 Dziewczyny ca e w z ocie TWARZÑ W TWARZ 47 Przezorny zawsze ubezpieczony BRYD W KOSMOSIE 49 Kto pyta, nie b àdzi szko abrydza.pl 59 Konkurs Âwiata Bryd a nr 5 6/2009 ROZWIÑZANIA PROBLEMÓW 62 Konkurs Âwiata Bryd a nr 9 0/2009 PROBLEMY 64 Jeff Meckstroth GWIAZDY ÂWIATOWEGO BRYD A Teoria M odzie owy 4 48 Sprawdzanie zatrzymaƒ do 3BA (3) TENDENCJE WSPÓ CZESNEGO BRYD A 50 Pó forsujàce BA i co z tego dalej wynika 5 2 multi i co dalej? (3) BIA E PLAMY 3 Tak rodzi o si z oto 32 Rzetelny bilans to podstawa KROK PO KROKU 33 Sprawdê swojà rozgrywk WYTROP SZANS! Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

5 Od prezesa PZBS Rados aw Kie basiƒski Szanowny Czytelniku! Tegoroczny sezon nale y bez wàtpienia do najbardziej udanych pod wzgl dem sportowym od kilku dobrych lat. Po medalowych OME w San Remo i DME juniorów w Rumunii polscy bryd yêci zdobyli kolejne wa ne medale. W najwa niejszej imprezie w dwuletnim kalendarzu bryd owym mistrzostwach Êwiata w Sao Paulo polscy seniorzy si gn li po srebro. Z kolei w otwartych mistrzostwach Êwiata teamów transnacjonalnych nasza najlepsza para Cezary Balicki Adam mudziƒski zdoby a z oty medal (wspólnie z parami amerykaƒskà i norweskà), a team Apreo Logistics Poland, z o ony z trzech polskich par, wywalczy tytu wicemistrzowski. Serdeczne gratulacje nale à si oczywiêcie wszystkim medalistom, ale trzeba te pogratulowaç kapitanowi seniorów, kol. W odzimierzowi Wali. Jako selekcjoner przeprowadzi swoje w asne rozgrywki selekcyjne. Wybra najlepszy team, a potem zaproponowa trzecià par. Dzi ki temu w ekipie by a znakomita amtosfera, co pozwoli o dru ynie wspólnie przetrwaç trudne chwile. Przed wyjazdem do Brazylii nasi reprezentanci nie byli wymieniani w gronie faworytów i srebrny medal bralibyêmy w ciemno. Ale jak to bywa z naturà ludzkà apetyt roênie w miar jedzenia. Po pierwszej szesnastce fina u z oto wydawa- o si w zasi gu r ki. Nie uda o si. Ale to nie zmienia faktu, e sukces jest oczywisty. Choç ten rok jest bardzo udany, to jednak nie wolno nam spoczàç na laurach. W przysz ym roku w Ostendzie odb dà si kolejne DME w konkurencji open, kobiet i seniorów. W konkurencji open i seniorów chcemy walczyç o medal, a zadanie dla paƒ to awans to DMÂ Venice Cup. Zarzàd G ówny na posiedzeniu 25 wrzeênia powo a dwie pary: Cezary Balicki Adam mudziƒski oraz Krzysztof Buras Grzegorz Narkiewicz do reprezentacji Polski open. Pierwszego z tych duetów przedstawiaç nie trzeba. Jest to obecnie bez wàtpienia jedna z najlepszych par na Êwiecie i ciesz si bardzo z jej powrotu do reprezentacji. Z kolei Krzysztof Buras i Grzegorz Narkiewicz to nasi wielokrotni medaliêci imprez juniorskich i akademickich. Grajà ze sobà od wielu lat. W tym roku byli podstawowà parà najlepszej dru yny w kraju, zdobyli srebrny medal OMÂ w Sao Paulo, a ju wczeêniej kilka razy pokazali si z dobrej strony na turniejach w USA. Obie pary b dà mia y swój w asny rytm przygotowaƒ. Dwa kolejne duety ZG na wniosek kapitana reprezentacji open ma zatwierdziç na kolejnym posiedzeniu w grudniu. Powo anie dwóch par do reprezentacji ju na osiem miesi cy przed docelowà imprezà jest pewnà nowoêcià, ale w obecnej sytuacji doêç oczywistà. Model tworzenia szerokiego zaplecza, czyli inwestowania w wyjazdy wielu par, okaza si nieskuteczny. Tzw. demokratyczny system rozgrywek kadrowych (zwyci zcy jadà na mistrzostwa) spowodowa, e na kilku wa nych imprezach nasza reprezentacja zajmowa a dalekie miejsca. Równie automatyczne wysy anie medalistów na OME/Â nie owocowa o sukcesami. Co gorsza, wiele par, w które inwestowaliêmy, po kilku niepowodzeniach rozpada o si. Kolejnym wa nym punktem wrzeêniowego zebrania ZG by o ostateczne zatwierdzenie Regulaminu klasyfikacyjnego. O perturbacjach zwiàzanych ze zmianami RK w ostatnich kilku latach mo na by napisaç ksià k, ale w koƒcu, po wszystkich mo liwych konsultacjach, praktycznie osiàgni to kompromis pomi dzy sprzecznymi oczekiwaniami ró nych grup zawodniczych. 26 wrzeênia odby o si w Warszawie doroczne posiedzenie Rady Zwiàzku (czyli prezesów WZBS-ów oraz przewodniczàcych poszczególnych rad). W zwiàzku z nowà kadencjà RZ wybra a na swego przewodniczàcego kol. W odzimierza Stobieckiego (prezesa Âwi tokrzyskiego ZBS), a na wiceprzewodniczàcego kol. Tadeusza Niedêwiadka (prezesa Lubelskiego ZBS). Obu kolegom serdecznie gratuluj i ycz udanej dzia alnoêci. Gdy czytacie Paƒstwo te s owa, jesteêmy ju zapewne po pierwszych internetowych Mistrzostwach Polski Powiatów. Wierz, e ju osiàgn liêmy pierwsze za o one cele i e w wielu zw aszcza mniejszych miejscowoêciach mistrzostwa przyczyni y si do zwi kszenia zainteresowania naszà dyscyplinà. W niektórych powiatach ju wr czanie nominacji odbywa o si w Êwietle jupiterów i z udzia em lokalnych mediów. Trudno o lepszy marketing. W Krakowie by o tylu ch tnych do gry w reprezentacji, e trzeba by o przeprowadziç eliminacje. Mistrzostwom Polski Powiatów na pewno poêwi cimy sporo miejsca w nast pnym wydaniu ÂB. Kutno numer! Przynajmniej jeêli chodzi o refleks. To w aênie powiat kutnowski jako pierwszy wy oni swojà ekip na mistrzostwa Polski powiatów. Na zdj ciu: starosta kutnowski Dorota Dàbrowska i bryd owa reprezentacja powiatu 8 paêdziernika Mistrzostwa Polski Powiatów 5 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

6 Relacje Wojciech Siwiec Polscy seniorzy w blasku brazylijskiego srebra 5. d Orsi Senior Cup Wprawdzie na tegorocznych dru ynowych mistrzostwach Êwiata w brazylijskim Sao Paulo zabrak o polskiej dru yny open, godnie reprezentowali nas jednak seniorzy: Apolinary Kowalski z Jackiem Romaƒskim, Krzysztof Lasocki z Jerzym Russyanem oraz Julian Klukowski z Wiktorem Markowiczem, niegrajàcym kapitanem dru yny by W odzimierz Wala. Rozgrywki eliminacyjne przeszli jak burza ukoƒczyli je na 3. miejscu i pewnie awansowali do fazy play-off. A tam rozbili najpierw w çwierçfinale Szwecj 247:64,33 impa, a nast pnie w pó finale po ci kim boju wyraênie pokonali naszpikowanà by ymi mistrzami Êwiata w kategoriach open i seniorów dru yn USA 2 273:236 (wszystkie spotkania fazy play-off sk ada y si z 96 rozdaƒ). W finale czeka a na nich reprezentacja Anglii. Zacz o si znakomicie, po pierwszych szesnastu rozdaniach Polacy prowadzili 62,67:, póêniej jednak Anglicy stopniowo odrabiali straty, po pi ciu sesjach wyszli na prowadzenie i ostatecznie to oni wygrali to spotkanie 87:63,67 (0:3,67 carryover; :59, 57:23, 37:3, 25:5, 4:8, 26:34). Z oci medaliêci 5. d Orsi Senior Bowl (taka by a oficjalna nazwa imprezy) grali w sk adzie: Paul Hackett Ross Harper, Gunnar Hallberg John Holland i Colin Simpson David Price, a niegrajàcym kapitanem dru yny by Peter Baxter. Naszym reprezentantom wr czono natomiast medale srebrne, czego im serdecznie gratulujemy! Pora na zaprezentowanie najciekawszych rozdaƒ pó fina u Polska USA 2 oraz meczu fina owego Polska Anglia Pó fina Polska USA 2 Rozd. 3 (3/I); obie po partii, rozd. N AK W N K W 6 K W0872 S AD95 0 D W 6 5 AKD02 AD Srebrni medaliêci 5. d Orsi Senior Cup 2009 reprezentacja Polski, od lewej: nowo wybrany prezydent WBF Gianarrigo Rona, Jerzy Russyan, Julian Klukowski, niegrajàcy kapitan dru yny W odzimierz Wala, Jacek Romaƒski, Apolinary Kowalski i Wiktor Markowicz. Krzysztof Lasocki nie zmieêci si niestety w kadrze PO: Sutherlin Kowalski Gerstman Romaƒski 3 pas 3 pas 3 pas 4 pas Wist: 0; 0 lew, 620 dla NS. Z tak uk adowà r kà Romaƒski postanowi zagraç koƒcówk w d u szy ze swoich kolorów starszych, zdawa sobie bowiem spraw, e ewentualne 5 to ju kontrakt bardzo wysoki. Po ataku singlowà 0 Jacek zagra A K i wyrzuci z r ki singlowe karo. Sutherlin przebi i zagra w karo, ale nasz reprezentant przebi, Êciàgnà A i kontynuowa kierem, odda wi c jeszcze tylko dwie lewy atutowe. I rzeczywiêcie, zgodnie z planem, zapisa sobie robrowà premi. PZ: Russyan Passell Lasocki Lynch 3 pas 3 pas 4 pas 5 pas pas ktr. pas Wist: A; 0 lew, 200 dla WE; 3 impów dla Polski. Tymczasem w PZ pani Carolyn Lynch w drugim okrà eniu licytacji podnios a do szczebla dogranej partnerowe trefle. Najwyraêniej chodzi o jej o to, aby w rozdaniu tym rozgrywka znalaz a si w pewnych r kach Mike a Passella. adnego respektu dla dwukrotnego mistrza Êwiata nie wykaza natomiast Krzysztof Lasocki, który te 5 bezlitoênie skontrowa. Wprawdzie wpadka wynios a tylko bez jednej, ale dzi ki kontrze Laski zyskaliêmy dodatkowego impa. Rozd. 5 (5/I); NS po partii, rozd. S. KD A0 A86543 W N K W965 W72 K975 KD0 S AD AW8743 D PO: Sutherlin Kowalski Gerstman Romaƒski 2 pas 3 2 pas 3 3 pas 3 ktr. pas 4 pas pas (?) pas multi; 2 inwit z fitami w obu kolorach starszych, partner ma pokazaç swój kolor transferem; 3 transfer na piki Wist: K; 4 lewy, 300 dla NS. W PO Amerykanie zupe nie pogubili si w niuansach obrony przeciwko konwencyjnym 2 multi i ostatecznie wpadli Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

7 Relacje na swój ma o estetyczny kontrakt bez sze- Êciu. Rzecz jasna nikt z naszych reprezentantów nie zdecydowa si jednak tego nieporozumienia skontrowaç PZ: Russyan Passell Lasocki Lynch 2 pas 4 ktr. pas pas (!) pas klasyczne s abe dwa Wist: 7; 8 lew, 500 dla WE; 3 impów dla Polski. Po kierowym ataku Russyana rozgrywajàca musia a ju le eç [4 (N) by y natomiast do wygrania]. A e ponadto niepotrzebnie skróci a si karem i podstawi a pod bicie dziadkowego W, poleg a bez dwóch. Rozd. 20 (20/II); obie po partii, rozd. W. 64 K K8654 A875 K W03 W N 842 A72 S W98654 AD092 D92 AD95 KD3 W73 PO: Passell Kowalski Gerstman Romaƒski pas pas 3 pas pas pas Wist: K; 9 lew, 40 dla WE. Z r kà bardzo s abà honorowo, tylko czterema pikami i renonsem w podstawowym kolorze partnera (treflach) Gerstman nie przyjà jego zaproszenia do dogranej. PZ: Markowicz Lair Klukowski Berkowitz 4 4 pas pas ktr. pas Wist: A; 0 lew, 790 dla WE; 2 impów dla Polski. W PZ wywiàza a si natomiast licytacja dwustronna kiery przeciwko pikom, w której ostatnie s owo nale a o do posiadajàcej najstarszy kolor, a wi c i w adz, pary polskiej. W drugiej lewie David Berkowitz, nie spodziewajàc si, i kara to podstawowy longer w r ce rozgrywajàcego (a obawiajàc si dziadkowych trefli), wyszed K. Nie utrudni w ten sposób rozgrywki Klukowski zabi A, Êciàgnà K oraz A i odda przeciwnikowi lew karowà Rozd. 56 (24/II); obie przed partià, rozd. W. A05 K A KD9864 W N AD S KD06 W6 3 W976 W75 AD754 K PO: Sutherlin Kowalski Gerstman Romaƒski 2 pas 4 pas s abe dwa Wist: K; 9 lew, 50 dla NS. Po ataku singlowym K Polacy zmontowali przebitk w tym kolorze (w drugiej lewie rozgrywajàcy zagra ze sto u K) i szybko po o yli koƒcówk przeciwników bez jednej. PZ: Russyan Passell Lasocki Lynch 2 pas 2 BA pas 3 3 pas 4 pas pas multi; 2 pytanie; 3 piki, minimum otwarcia Wist: 5; 0 lew, 420 dla WE; 0 impów dla Polski. W PZ system naszej pary ustawi kontrakt 4 z drugiej r ki, mimo to i tak powinien on zostaç po o ony. Passell pobi pierwszà lew A i odwróci K, a potem zabi drugà rund atutów asem i wyszed 7. Po zabiciu K asem pani Carolyn Lynch spróbowa a jednak Êciàgnàç tak e D Rozd. 65 (/V); obie przed partià, rozd. N. K D7632 W0 W08 AK0943 N 65 W9 D9 S AK085 AK7542 AD432 D W PO: Lair Klukowski Berkowitz Markowicz pas pas pas dwukolorówka piki i m odszy Wist: 4; lew, 400 dla WE. Po szybkiej akcji blokujàcej pary polskiej Amerykanom zabrak o przestrzeni licytacyjnej, by wykryç olbrzymi potencja ofensywny swoich ràk, poprzestali wi c na koƒcówce. PZ: Russyan Passell Lasocki Gerstman pas ktr. rktr pas 6 6 ktr. pas... Wist: A; 8 lew, 800 dla WE; 9 impów dla Polski. W PZ Russyan z Lasockim mieli du o wi kszy komfort licytacyjny, sprawnie zapowiedzieli wi c wyk adanego szlemika w trefle. Gerstman zaoszcz dzi wówczas kilka impów, zg aszajàc obronne 6 (kosztowa- o to bowiem par amerykaƒskà 800 zamiast 920 punktów; oprócz kiera, kara i dwóch trefli nasi reprezentanci wzi li jeszcze jednà lew atutowà). Rozd. 73 (9/V); WE po partii, rozd. N. K7 D D W8642 W8543 N A72 KD032 S 9 AK W D95 A0953 K0 AW PO: Lair Klukowski Berkowitz Markowicz pas 2 pas pas pas s abe dwa Wist: K; 7 lew, 00 dla NS. Na swoje niezbyt estetyczne 2 Berkowitz wpad bez jednej w rozdaniu, w którym jego parze wychodzi y popartyjne 4. PZ: Russyan Passell Lasocki Gerstman pas 2 2 (?) ktr. 2 pas pas 2 BA ktr. 3 pas pas pas multi; 2 do koloru partnera; 3 kontra karna Wist: K; 5 lew, 500 dla WE; 2 impów dla Polski. Tak e w PZ Lasocki zaczà od s abych dwóch, tyle e w wariancie multi, tu jednak Amerykanie w àczyli si do walki. A Russyan troskliwie si ju nimi zaopiekowa. Po starannym wiêcie naszej pary niefortunne 2BA Gerstmana zosta y po o one bez trzech. Jak widaç, nasi reprezentanci nie tylko licytowali agresywnie w ataku, ale potrafili te bez- 7 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

8 Relacje 8 wzgl dnie wykorzystaç wszelkie potkni cia przeciwników, tak e te polegajàce na ra àcym naruszeniu zasady bilansu. Rozd. 82 (8/VI); NS po partii, rozd. E. AD97 W853 AW732 AD W K W04 N 862 K S K K AD942 D PO: Passell Kowalski Sutherlin Romaƒski pas 2 pas 2 BA 2 pas 3 3 ktr. (?) rktr. pas pas 3 4 ktr. pas pas pas dwukolorówka piki i m odszy; 2 pytanie; 3 piki i kara; 4 kontra wywo awcza Wist: 3; 3 lewy, 400 dla NS. Kolejny, tym razem zupe nie ekstremalny, przyk ad na poparcie wyra onej przed chwilà opinii. Tym razem to s ynny Mike Passell nie potrafi si powstrzymaç od, delikatnie mówiàc, wielce wàtpliwego zabrania g osu w licytacji (ani troch nieuzasadnionego, ze s abà kartà N zalicytowa by bowiem nie 2BA, a 3 do koloru partnera). Jacek Romaƒski surowo go za to skarci, mimo e wiedzia, i wraz z partnerem posiadajà dziewi ç kar, a przeciwnicy znajdowali si w za o eniach korzystnych. Obrona przeciwko 3 (W) z kontrà by a niemal e perfekcyjna i ostatecznie rozgrywajàcy wzià tylko trzy lewy (choç w pewnym momencie móg ju nawet zostaç ograniczony do dwóch!). PZ: Russyan Lair Lasocki Berkowitz pas pas 2 pas 2 pas 3 pas 3 pas 3 BA pas Wist: 6; 8 lew, 00 dla WE; 7 impów dla Polski. Do kompletu w PZ Mark Lair przegra 3BA. W pierwszej lewie zabi Russyanowego K asem, a w drugiej zagra blotk karo do damy w dziadku. Jurek zabi singlowym K i powtórzy 4. A rozgrywajàcy wstawi z r ki 7 (zamiast 9) i ju musia le eç, niezale nie od kontynuacji ze strony Krzysztofa. Rozd. 94 (30/VI); obie przed partià, rozd. E. D W W 96 K083 A4 AK6 N W 852 S D64 D05 97 D432 AK AK W7432 PO: Passell Kowalski Sutherlin Romaƒski pas 3 BA pas 4 pas 5 pas Wist: A; 0 lew, 50 dla NS. PZ: Russyan Lair Lasocki Berkowitz 2 ktr. pas 3 pas 3 2 pas 3 BA pas blokujàce; 2 wywiad bezatutowy Wist: 2; lew, 460 dla NS; impów dla Polski. W PO Amerykanie wspi li si na 5 i po trzykrotnym zagraniu przez Romaƒskiego w kara musieli le eç. Tymczasem w PZ nasi reprezentanci nie dostrzegli najmniejszych powodów, aby wyjêç powy ej szczebla kontraktu firmowego, na który nale a o im si bezproblemowe jedenaêcie wziàtek. Fina Polska Anglia Rozd. 6 (6/); WE po partii, rozd. E. 65 K W 2 AD063 AK4 0 7 W98 D654 N K W 9 4 S 75 D85 W0632 AKD432 A PO: Price Kowalski Simpson Romaƒski pas pas 2 pas 3 pas 4 pas 4 pas 4 BA pas 5 pas 6 BA pas... Wist: W; 3 lew, 020 dla NS. W PO nasza czo gowa para i w tym rozdaniu nie mia a najmniejszego problemu z dojêciem do ze wszech miar poprawnego szlemika. PZ: Russyan Hackett Lasocki Harper pas pas 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 BA pas pas pas Wist: 9; 3 lew, 520 dla NS; impów dla Polski. Poniewa jednak na linii NS by o tylko 30 PC (ale za to jakie piki!!), w PZ Anglicy o grze premiowej nawet nie pomy- Êleli. Rozd. 0 (0/I); obie przed partià, rozd. E. 73 AK K083 AD W05 D W8432 N S AKD W4 AW95 K D74 PO: Price Kowalski Simpson Romaƒski pas pas 2 pas 2 pas pas pas Wist: 3; 0 lew, 70 dla WE. PZ: Russyan Hackett Lasocki Harper pas pas 2 pas 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 pas 3 BA pas czwarty kolor Wist: 7; 9 lew, 600 dla WE; 0 impów dla Polski. Lasocki z Russyanem nie zwykli nie dogrywaç bilansowych koƒcówek, szparko zatem znaleêli si dwudziestopi ciomiltonowych (plus pe ny pi ciokart roboczy w karach) 3BA. Poniewa Ross Harper wstawi na trzeciej r ce K, z rozgrywkà nie by o problemów, i tak jednak Russyan wyrobi by sobie dziewiàtà wziàtk w treflach, zagrywajàc na impas dziesiàtki w tym kolorze. Wprawdzie jeêli na zagranà z r ki W blotk (po wzi ciu przez rozgrywajàcego pierwszej lewy D) obroƒca N wskoczy by K (!), Jurek byç mo e poczu by si nieswojo, ale jestem pewien, i nie da by si zwieêç zabi by A na stole, wróci do r ki 0 i zgodnie ze statystykà zagra stamtàd trefla do dziewiàtki. Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

9 Relacje Rozd. 2 (2/I); NS po partii, rozd. W W AW972 N K742 AKD03 S W86 AKD W3 KD 54 AD05 PO: Price Kowalski Simpson Romaƒski pas pas ktr. pas pas 4 pas pas pas Wist: 9; 9 lew, 00 dla WE. Romaƒski przebi trzecià rund kar W i wyszed z r ki D, a potem Êciàgnà A K i przebi na stole trefla; wpad zatem tylko bez jednej. Najpóêniej po Êciàgni ciu dwóch kar E powinien by wyjêç w kiery, wówczas po zabiciu D królem jego partner zagra by trzeci raz w kiery (waletem albo dziewiàtkà). E zrzuci by wtedy blotk treflowà, a potem nadbi by 9 przebitk trzeciej rundy trefli. I by oby bez dwóch. PZ: Russyan Hackett Lasocki Harper pas pas ktr. pas (!) pas pas 4 ktr. 4 pas pas ktr. (!) pas Wist: 7; 8 lew, 500 dla WE; 9 impów dla Polski. W PZ Harper zapowiedzia dogranà w zasadzie z r ki i Russyan nie odpuêci kolejnej szansy. Lasocki wzià pierwszà lew 0 i bardzo dobrze odwróci 0, a jego partner pobi asem i powtórzy kierem. W czwartej lewie rozgrywajàcy wyszed z r ki 5, wi c Krzysztof pobi dziadkowà 9 waletem i zagra ma ym pikiem. Harper zabi w r ce A, Êciàgnà A i wyszed stamtàd D, a gdy Russyan rzecz jasna po o y blotk przebi na stole 7. Nast pnie zaê przebi w r ce kiera, a w dziadku ostatniego trefla ( 8) wówczas Lasocki nadbi 9 i Êciàgnà jeszcze jednà lew karowà. Bez dwóch! Do takiej samej wpadki dosz oby, gdyby rozgrywajàcy rozpoczà trefle damà z r ki. Po zabiciu jej królem Russyan zagra by bowiem W, a Lasocki wyrzuci by naƒ blotk treflowà Rozd. 5 (5/I); NS po partii, rozd. S. D0 K092 AK98 K W AD W6 N 853 D0754 S 2 D843 A096 AK W W63 52 PO: Price Kowalski Simpson Romaƒski 2 pas 4 2 pas 4 3 ktr. 4 4 ktr. 5 (?) pas multi; 2 partnerze, daj transfer na kolor swojego longera; 3 transfer na piki; 4 kontra wistowa; 5 kontra karna Wist: 5; lew, 990 dla NS. Kontrakt 4 (N) mo na by o po o yç wy àcznie po ataku ma ym atutem [w zwiàzku z tym 4 (S) wygrywa o si zawsze]. Chodzi o o to, aby broniàcy w aden sposób nie pomogli rozgrywajàcemu w przeprowadzeniu manewru, którego on sam nie by w stanie wykonaç ze wzgl du na olbrzymie problemy z komunikacjà. Inaczej mówiàc, po takim pierwszym wiêcie gracz N nie dysponowa by adnym dojêciem do sto u niepowodujàcym straty lewy. OczywiÊcie Colin Simpson wyszed jednak we wskazane przez partnera kiery, co wyrobi o Kowalskiemu lew na króla w tym kolorze i od tego momentu to ten ostatni by w tym rozdaniu panem sytuacji. W rzeczywistoêci Apek wzià pierwszà lew K, Êciàgnà D 0 i odszed 0. David Price zabi D, po czym musia wykonaç jakieê zagranie korzystne dla przeciwnika. W koƒcu wyszed 8, a Kowalski wstawi z r ki waleta. E pobi A i w porywie desperacji wyszed singlowà 2, co wypuêci o nadróbk (aby ograniczyç rozgrywajàcego do dziesi ciu wziàtek, Simpson musia by w tym momencie kontynuowaç kierem). Apek zadysponowa bowiem ze sto u W i wstawionà przez Price a dam pobi w r ce królem, a nast pnie przebi na stole kiera i Êciàgnà A K W. W koƒcówce zaimpasowa jeszcze obroƒcy W 0 (gdyby wczeêniej zgra K, ustawi by tego przeciwnika w wyjaêniajàcym przymusie karowo-kierowym) stàd jedenaêcie lew i prawie tysiàc punktów dla naszej pary! PZ: Russyan Hackett Lasocki Harper 2 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 3 BA pas... s abe dwa na pikach; 2 pytanie; 3 wartoêç karowa Wist: 6; 8 lew, 00 dla WE; 4 impów dla Polski. W PZ Paul Hackett przed o y ponad 4 kontrakt firmowy, byç mo e dlatego, aby samemu go rozgrywaç. Nawet on nie mia jednak adnych szans, przede wszystkim ze wzgl du na problemy komunikacyjne, i musia le eç bez jednej. Rozd. 25 (25/II); WE po partii, rozd. N. 0 8 K W 3 2 AKD W963 D W 7 5 A43 0 N S 7 A0643 K962 AD Bankiet po ceremonii zamkni cia brazylijskich mistrzostw, od lewej: Wiktor Markowicz, Zia Mahmood i Krzysztof Lasocki KD W875 PO: Holland Kowalski Hallberg Romaƒski 2 ktr. 4 6 pas kontra negatywna Wist: A; 2 lew, 920 dla NS. PZ: Markowicz Hackett Klukowski Harper 2 ktr. 4 4 pas kontra negatywna 9 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

10 Relacje 0 Wist: 7; 3 lew, 50 dla NS; 9 impów dla Polski. W PO Kowalski postawi na si w asnego koloru i zapowiedzia praktyczne 6, podczas gdy w PZ Hackett postanowi koniecznie uzgodniç kolor starszy. I w pe ni mu si to uda o, tyle e Apolinary wybra te bardziej odpowiednià ni Paul wysokoêç ostatecznego kontraktu. Rozd. 86 (22/VI); WE po partii, rozd. E AW42 K02 7 AK D52 75 N D03 A6543 S D W 9 AK02 D W 8 5 W43 K PO: Romaƒski Price Kowalski Simpson pas pas BA pas 2 pas 3 pas 3 BA pas pas pas Wist: 3; 0 lew, 630 dla WE. Kowalski Êciàgnà trefle, a potem zaimpasowa kara. Po zabiciu D królem Price zgra A ( e niby ma w tym kolorze asa z królem) i kontynuowa 2. Apek nie da si jednak podejêç i zgodnie ze wskazaniami rachunku prawdopodobieƒstwa wstawi z r ki 0 PZ: Holland Lasocki Hallberg Russyan pas pas ktr. (!) BA pas 3 BA pas Wist: 6; 8 lew, 00 dla NS; 2 impów dla Polski. Tymczasem w PZ Krzysztof Lasocki zdo a zaistnieç w licytacji wywo awczà kontrà, mimo e posiada tylko osiem miltonów (partner by jednak po pasie). W zwiàzku z tym, kiedy przeciwko firmowym 3BA(E) Russyan zawistowa 6, a Laska b yskawicznie zabi pierwszà lew A i kontynuowa w drugiej 2, sam Gunnar Hallberg (bezsprzecznie najlepszy gracz angielskiego teamu) przekonany, e Krzysztof musi mieç w kierach asa z królem wstawi z r ki dam. Nasi reprezentanci zdj li wi c cztery kiery, a potem jeszcze bohater rozdania Krzysztof Lasocki w nagrod musia dostaç k adàcà kontrakt wziàtk na K. Na najwy szym podium 7. Otwartych Mistrzostw Âwiata Teamów Transnacjonalnych 2009 stan a francusko-polsko-norweska dru yna ZIMMERMANN Polacy w z ocie, Polacy w srebrze 7. Otwarte Mistrzostwa Âwiata Teamów Transnacjonalnych 2009 Na starcie 7. Otwartych Mistrzostw Âwiata Teamów Ponadnarodowych 2009 w Sao Paulo stan o 66 zespo ów. Wprawdzie tylko w trzech z nich wyst powali zawodnicy polscy, mo na wszak e powiedzieç, e to nasi bryd yêci zdominowali te rozgrywki. I to poczàwszy od gier eliminacyjnych, które wygra- a francusko-polsko-norweska dru yna ZIMMERMANN, w sk adzie: Cezary Balicki Adam mudziƒski (Polska), Geir Helgemo Tor Helness (Norwegia) oraz Franck Multon Pierre Zimmermann (Francja), wyprzedzajàc ca kowicie polski team APREO LOGISTIC POLAND, w którym grali: Krzysztof Buras Grzegorz Narkiewicz, Piotr GawryÊ Jacek Pszczo a oraz Jacek Kalita Krzysztof Kotorowicz. Oba nasze zespo y atwo wygra y swoje mecze çwierçfina owe i pó fina owe (w tej ostatniej fazie ZIMMERMANN pokona reprezentacj Rosji, a APREO LOGISTIC PO- LAND wyeliminowa o reprezentacj Niemiec) i to one w aênie spotka y si w wielkim, 48-rozdaniowym finale. W spotkaniu na szczycie walka by a niezwykle zaci ta i wyrównana, a rozstrzygni cie pad o dopiero w ostatnim rozdaniu. Ostatecznie ZIMMERMANN wygra to spotkanie 95,5:93 impów (5,5:0- carryover; 27:34, 36:29, 27:30) i to ten zespó zosta mistrzem Êwiata. Raz jeszcze chcia bym jednak podkreêliç fakt, e spoêród dwunastu z otych i srebrnych medali a osiem zawieszono na piersiach bryd ystów polskich: Cezarego Balickiego i Adama mudziƒskiego (z oto) oraz Krzysztofa Burasa, Piotra Gawrysia, Jacka Kality, Krzysztofa Kotorowicza, Grzegorza Narkiewicza i Jacka Pszczo y (srebro). Âwiat Bryd a do àcza si do serdecznych gratulacji dla wy ej wymienionych. A teraz popatrzmy na najbardziej interesujàce rozdania decydujàcej fazy rozgrywek 7. Otwartych Mistrzostw Âwiata Teamów Transnacjonalnych w Sao Paulo åwierçfina ZIMMERMANN OR- HAN (TURCJA) Rozd. 8/II; strona NS po partii, rozd. E. KD AW D W03 N K954 KD W7 S 0 8 D532 K76 AW03 A872 A PO: Ekinci Helness Korkut Helgemo pas pas pas 2 pas 2 BA pas 4 pas Wist: 0; lew, 650 dla NS. Geir Helgemo przepuêci pierwszà lew, kontynuacj karowà zabi asem na stole, po czym puêci wko o 9. Obroƒca E doszed zatem na K i zagra blotk kier. Norweski rozgrywajàcy pobi w dziadku A, zrobi impas waletem trefl w r ce, na A zrzuci Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

11 Relacje ze sto u karo, a nast pnie przebi dwa kara i trefla na stole, a trzy kiery w r ce (dwa figurami atu). Wzià wi c jedenaêcie lew. Aby pozbawiç rozgrywajàcego nadróbki, E najpóêniej w drugiej lewie musia by wyjêç w atu. PZ: mudziƒski Basaran Balicki Falay pas pas pas 2 pas 3 pas 4 pas Wist: 8; 8 lew, 200 dla WE; 3 impów dla ZIMMERMANNA. W PZ Cezary Balicki od razu wyszed w atu, co by o obronà optymalnà. Rozgrywajàcy utrzyma si 0 w dziadku i zagra 9 na impas. Cezary wzià lew K i powtórzy pikiem. Basaran zabi W na stole, zaimpasowa trefle waletem, na A zrzuci z dziadka karo, po czym zagra karem do tamtejszej dziewiàtki. I ju musia le eç, po pobiciu 9 waletem mudziƒski zagra bowiem D, a Balicki wyrzuci na nià swoje ostatnie karo. Kiedy zatem rozgrywajàcy przebi 3 na stole i próbowa Êciàgnàç A Cezary przebi i kolejny raz po àczy atu, a to by o ju równoznaczne z wpadkà bez dwóch. Mimo optymalnej obrony Polaków kontrakt mo na by o zrealizowaç po wyrzuceniu na A kara ze sto u N musia by jednak zagraç kiera do asa w dziadku, przebiç w r ce kiera, wróciç na stó A, przebiç jeszcze jednego kiera, po czym w klasycznej koƒcówce N K KD7 S 0 D A wyjÊç z r ki treflem z zamiarem przebicia go na stole 3. OczywiÊcie, gdyby E dokona wówczas jako pierwszy przebitki 7, N zrzuci by ze sto u karo albo kiera. Innym sposobem na zrealizowanie tej gry by o zagranie kara do dziadkowej dziewiàtki (by E nie dosta si do r ki i nie po àczy trzeci raz atu) przed Êciàgni ciem A. Po dowolnej kontynuacji ze strony obroƒcy W rozgrywajàcy zgra by A, a nast pnie A, przebi by w r ce kiera, dopiero teraz Êciàgnà by A i pozby by si naƒ z dziadka kara, po czym kontynuowa by na obustronne przebitki. Przy tak wytempowanej grze E nie przebi by mu A ani nie po àczy by trzeci raz atutów. Pó fina y ZIMMERMANN ROSJA APREO LOGISTIC POLAND NIEMCY Rozd. 22/I; strona WE po partii, rozd. E K W865 A432 W05 K2 D043 N AK W S A94 K W08 76 AD D73 D95 PO: Matuszko Multon Choch ow Zimmermann 2 ktr. 3 3 pas pas pas Wist: 4; 8 lew, 50 dla WE. Obroƒcy zagrali dwa razy w kiery rozgrywajàcy przebi, Êciàgnà A i kontynuowa pikiem. Po lewie na K Choch ow wyszed w trefla, a Zimmermann wstawi wówczas z r ki dam i ju musia le eç bez jednej (E przepuêci potem dwa razy kara). Gdyby rozgrywajàcy doda z r ki ni szego trefla i przepuêci wstawionà przez W 8/0, zachowa by na stole A i póêniej po Êciàgni ciu D i wyrobieniu kar dosta by si nim do forty w tym ostatnim kolorze; zrobi by zatem swoje. PZ: mudziƒski Chiuppenen Balicki Cho omiejew BA pas 4 pas Wist: 6; 0 lew, 620 dla WE; impów dla ZIMMERMANNA. W PZ nasi reprezentanci doszli do 4. Wprawdzie gr t mo na by o po o yç [i tak jednak by aby to op acalna obrona wychodzàcych przeciwnikom 3 (S)], w tym celu Cho omiejew musia by jednak zaatakowaç w karo, co by o w zasadzie niemo liwe. Tylko po takim wiêcie broniàcy byliby bowiem w stanie odebraç cztery teoretycznie nale àce si im wziàtki: treflowà, karowà i dwie pikowe. W rzeczywisto- Êci S wyszed w singlowà 6, wi c Cezary dwa razy zaatutowa i zagra blotk treflowà do dziesiàtki w dziadku. N zabi A i wyszed w pika, obroƒcy zdj li wi c dwie lewy w tym ostatnim kolorze, wszystkie pozosta e nale a y ju jednak do Balickiego. Konfiguracja trefli by a bowiem taka (S mia krótkà 9), i po powtórzeniu impasu rozgrywajàcy dysponowa w nich trzema wziàtkami, na trefle dziadka pozby si wi c obu blotek karowych z r ki. Rozd. 28/I; strona NS po partii, rozd. W. K7 A086 A9 AK W62 A042 W98 D7 N S D D653 K W 9 K W D03 PO: Buras Piekarek Narkiewicz Smirnow pas pas pas 2 BA pas 3 pas 3 pas 3 BA pas 4 pas 4 BA pas pas pas Wist: 9 (!); 9 lew, 00 dla WE. W PO Niemcy sami zawiesili sobie poprzeczk wy ej, ni by o to konieczne, po zasadniczo naturalnej licytacji wspi li si bowiem a do inwitujàcych 4BA. Teoretycznie rzecz bioràc, nadal mieli prawo odnieêç sukces, na pierwszym wiêcie Grzegorz Narkiewicz ugodzi jednak rozgrywajàcego najboleêniej, jak by o to mo liwe, wyszed bowiem 9 (odmiennie). W pierwszej lewie dziadek i Krzysztof Buras do o yli najmniejsze blotki i Józef Piekarek wzià jà K w r ce. Nast pnie rozgrywajàcy zaimpasowa kiery waletem na stole, Buras wzià wi c lew D i wyszed w trefle. N wykona wówczas w r ce impas waletem i ju le a Narkiewicz zabi bowiem D i zagra W. Rozgrywajàcy postawi ze sto u dam, ale i tak odda dwie lewy w tym kolorze i wpad bez jednej. Po tym, jak rozgrywajàcy nie trafi D, móg si ju tylko uratowaç, impasujàc D u E i zagrywajàc na koƒcowà wpustk obroƒcy W czwartà rundà tego koloru. Musia by mianowicie Êciàgnàç A K, trzy lewy kierowe oraz trzy karowe (impasujàc w mi dzyczasie dam ) i odejêç czwartym karem. Buras zdoby by t wziàtk na 0, nast pnie musia by jednak Êciàgnàç A i oddaç przeciwnikowi ostatnià wziàtk (jego dziesiàtà) na D w dziadku. nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

12 Relacje 2 JeÊli zaê W, aby zachowaç w koƒcówce trefla, wysinglowa by wczeêniej A, rozgrywajàcy sam by by w stanie wyrobiç sobie drugà wziàtk w tym kolorze. PZ: Gromoeller GawryÊ Kirmse Pszczo a pas pas pas 2 pas 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 BA pas Wist: D; lew, 660 dla NS; 3 impów dla APREO LOGISTIC POLAND. W PZ kontrakt nie by tak napi ty jak w PO, ponadto Pszczo a dosta przyjazny wist D, atwo zatem zrobi dwie nadróbki. Fina ZIMMERMANN APREO LOGISTIC POLAND Rozd. 8/I; strona NS po partii, rozd. E. A93 D 6532 AKD W9 542 D W N K7543 AW S K K086 AW D PO: Helgemo Kalita Helness Kotorowicz pas pas pas ktr. 3 2 ktr. 3 pas 3 BA pas wskazanie pików; 2 blokujàce; 3 nadwy ka honorowa Wist: 2; 0 lew, 630 dla NS. W PO Jacek Kalita z Krzysztofem Kotorowiczem bez najmniejszych problemów doszli do robrowych 3BA i Krzysztof zrealizowa je z nadróbkà. PZ: Pszczo a Multon GawryÊ Zimmermann pas pas pas ktr. rktr. (!!) pas BA 2 2 pas pas 3 (?) pas pas pas wskazanie trzech kart w pikach Wist: 0; 6 lew, 50 dla NS; 0 impów dla APREO LOGISTIC POLAND. Najwi kszym bohaterem tego rozdania by jednak Jacek Pszczo a, który w PZ wykona efektownà sztuczk mianowicie po kontrze Multona zalicytowa psychologicznà rekontr, sugerujàc du o silniejszà r k ani eli ta, którà posiada w rzeczywistoêci. Sytuacja by a dla takiego sabota u wymarzona partner na pierwszej r ce spasowa, a Jacek mia tylko pi ç miltonów. A e posiada znakomity fit kierowy, nic a nic mu nie grozi o. Fortel to mo e dosyç naiwny, ale na Zimmermanna wystarczy w zupe noêci, ten nie zaakcentowa bowiem nale ycie si y swojej r ki i Francuzi nie doszli do popartyjnej koƒcówki. Wprawdzie zg aszajàc jeszcze 3, Pszczo a zupe nie ju niepotrzebnie i niebezpiecznie igra z ogniem (powinien by bowiem bezwzgl dnie na 2 spasowaç), do po aru jednak szcz Êliwie nie dosz o. Mimo e na 3 GawryÊ musia le eç bez trzech, polski team wygra w tym rozdaniu dziesi ç punktów meczowych. Rozd. 20/I; obie strony po partii, rozd. W. 983 D K KD W W0832 N AK6 D7 S AW03 0 A5 75 K82 AD9432 W75 PO: Helgemo Kalita Helness Kotorowicz pas pas 2 pas pas ktr. pas 4 ktr. pas pas 4 pas Srebrni medaliêci 7. Otwartych Mistrzostw Âwiata Teamów Transnacjonalnych 2009 dru yna APREO LOGISTIC POLAND od lewej: Krzysztof Kotorowicz, Krzysztof Buras, Grzegorz Narkiewicz, Jacek Pszczo a, Jacek Kalita i Piotr GawryÊ Wist: K; 7 lew, 300 dla NS. Rozdanie to jest wielce reprezentatywnym przyk adem superagresywnego stylu licytacji najlepszej pary norweskiej. Helgemo sam mia singla treflowego, atwo zatem zorientowa si, i wznawiajàca kontra partnera oparta jest nie na uk adzie, lecz na nadwy kach honorowych. A e sam dysponowa pi ciokartami w obu kolorach starszych, mimo tylko trzech miltonów przesàdzi dogranà. Pas Helnessa po kontrze Kality na 4 mówi o równych fitach w obu kolorach starszych, Geir wybra wi c gr w ni sze kiery. Teoretycznie rzecz bioràc, koƒcówk kierowà bezwzgl dnie k ad jedynie atak pikowy, po którym broniàcy byli w stanie zmontowaç przebitk w tym kolorze (a poza tym wzi liby A, trefla i K), nic wszak e dziwnego w tym, e Kalita zawistowa w kolor partnera K, i kontynuowa treflem. Helgemo przebi w r ce i sam zagra w piki. Kotorowicz pobi W asem i konsekwentnie kontynuowa gr do skrótu r ki rozgrywajàcego wyszed A. Geir przebi 0 najwyraêniej obawia si, e Kalita mia tylko dwa trefle po czym Êciàgnà A K. Liczy na drugà D w r ce S oraz tylko dwa piki tam e, planowa bowiem nast pnie (gdy D spadnie) Êciàgni cie K D, przejêcie do r ki W i wykorzystanie fort pikowych. W rzeczywistoêci jednak do A K obaj broniàcy do o yli blotki, Geir zgra wi c K D i wyszed z dziadka kierem. Jacek wzià t lew D i wyszed w karo, ostatecznie dosz o wi c do wpadki bez trzech. By o kilka dróg do zrealizowania tej gry, ka da opiera a si jednak na za o eniu, i N ma D x x. Helgemo móg na przyk ad przebiç A (trzecià rund tego koloru) blotkà atu, zagraç W na impas, wejêç na stó A, Êciàgnàç K D (niekoniecznie!) i wyjêç stamtàd karem ró nym od asa. S musia by wówczas wskoczyç K i w koƒcówce D N K D S AW Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

13 Relacje wyjêç w trefla pod potrójny renons. Rozgrywajàcy dokona by wówczas przebitki 0 w r ce, i gdy N zrzuci by w tej lewie karo kontynuowa by z r ki dobrym pikiem albo przejà by D asem na stole i Êciàgnà by K. Rozgrywka niespecjalnie skomplikowana, sàdz zatem, i norweski supermistrz poszed innà, nieskutecznà drogà przede wszystkim dlatego, i by przekonany, e trefle dzielà si 7 2, wówczas by oby wielce prawdopodobne, i uk ad r ki S to Gracz ten musia by te wtedy mieç D, gdy inaczej jego partner nadbi by tym honorem trzecià rund trefli. Z rozwa aƒ tych wynika, i ojcem sukcesu by w tym rozdaniu Jacek Kalita dlatego e odda pierwszy wist K, a nie blotkà tego koloru. PZ: Pszczo a Multon GawryÊ Zimmermann pas pas pas pas BA pas 2 pas 2 pas 2 pas 2 pas pas pas s aba r ka na kolorach starszych, mo liwe zarówno 5 4 +, jak i Wist: A; 9 lew, 40 dla WE; 0 impów dla APREO LOGISTIC POLAND. W PZ GawryÊ z Pszczo à dok adnie zbilansowali swoje r ce, wskutek czego zatrzymali si na szczeblu dwóch. I Piotr zrealizowa 2 z nadróbkà. Rozd. 23/I; obie strony po partii, rozd. S. K3 D W 5 4 K A984 D W N A9 A S W82 W K32 D073 AK84 D72 PO: Helgemo Kalita Helness Kotorowicz pas ktr. 4 pas Wist: A; 0 lew, 620 dla WE. Nasi m odzi reprezentanci zagrali tu dosyç automatycznie: Kotorowicz zaatakowa A, a potem K, a e Kalita wskaza dubla, dok adajàc 9 i 0, w trzeciej lewie Krzysztof wyszed lawintalowà 8 do przebitki. Jacek rzeczywiêcie przebi i odwróci D, ale na Helnessa to nie wystarczy o. Tor zabi bowiem A, wyszed z r ki D i po chwili namys u kropnà jà na stole asem. Od Kality spad singlowy ju w tym momencie król, wi c Helness pokaza karty. Na dziadkowego W wyrzuca bowiem przegrywajàcego kiera z r ki. Norweski rozgrywajàcy przyjà, e na swojà pozytywnà licytacj ( przyrzeka minimum 7 PC) gracz N ma D W, statystycznie jednà figur karo oraz w aênie K. OczywiÊcie nie by o to wyliczenie absolutnie pewne, a co najwy ej mocna przes anka poparta znakomità obecnoêcià przy stole. Kontrakt mo na by o po o yç, pod warunkiem e najpóêniej po zgraniu A K, a najlepiej ju w drugiej lewie Kotorowicz otworzy kiery. OczywiÊcie Krzysztof móg zauwa yç, e na wyrobionego (zagraniem trzeci raz w ten kolor) W w dziadku rozgrywajàcy pozb dzie si z r ki w aênie kiera, podstawowy problem rozdania znacznie atwiej by o jednak dostrzec z pozycji N. Otó Jacek powinien by zorientowaç si, i przebitki treflowej dokona z konfiguracji pików stanowiàcej pewnà lew atutowà. OczywiÊcie nie by- o pewnoêci, i po przebitce rozgrywajàcy pociàgnie A z góry, nale a o wszak e liczyç si z takà ewentualnoêcià. Aby si wi c przed takim rozwojem wydarzeƒ zaasekurowaç, trzeba by o z przebitki zrezygnowaç (!), tj. w pierwszej lewie zdemarkowaç trefle, dok adajàc dziewiàtk. By by to jednoczeênie dla partnera sygna do otworzenia kierów, a z licytacji wynika o, i S prawie na pewno posiada w tym kolorze króla. Inaczej mówiàc, N zrobi przebitk z takiej konfiguracji pików, z której i tak zawsze nale a a mu si naturalna lewa atutowa, a jednoczeênie obroƒcy stracili przez to lew kierowà, która równie by- a im jak najbardziej nale na. Rozdanie jest jednak bardzo trudne i dobrze zdaj sobie spraw z tego, e znacznie atwiej jest o nim pisaç i analizowaç teoretycznie, ani eli skutecznie rozwiàzaç je w rzeczywistoêci, przy prawdziwym bryd owym stole. PZ: Pszczo a Multon GawryÊ Zimmermann pas pas (?) BA pas 2 pas pas pas (??) Wist: 3; 0 lew, 30 dla NS; 3 impów dla ZIMMERMANNA. Dlatego uwa am, e znacznie bardziej nie popisa a si w nim druga para APREO LOGISTIC POLAND, która w PZ w ogóle nie zaistnia a w licytacji i pozwoli a Francuzom rozgrywaç spokojnà cz Êciówk karowà. Nie da a wi c nawet swoim przeciwnikom szansy na ewentualne wypuszczenie koƒcówki w piki. Rozd. 27/I; obie przed partià, rozd. S AW A73 N KD9 AD8 S K W 3 D W 5 KD W A0973 K86 PO: Helgemo Kalita Helness Kotorowicz pas pas pas 3 pas 4 pas Wist: W; lew, 450 dla WE. PZ: Pszczo a Multon GawryÊ Zimmermann BA ktr pas pas ktr. pas pas pas 0 3 PC; 2 kontra si owa, co najmniej adne 3 PC; 3 naturalne wejêcie Wist: K; 4 lewy, 800 dla WE; 8 impów dla APREO LOGISTIC POLAND. Konwencja pod nazwà mini bez atu ma swoje blaski i cienie, w tym akurat wypadku Jacek Pszczo a z Piotrem Gawrysiem mocno wyeksponowali jej ciemniejszà stron. Po takim poczàtku dla Francuzów nie by o ju ani ucieczki, ani ratunku. A staranna obrona naszej pary pozwoli a jej na wyegzekwowanie maksymalnej wpadki bez czterech. OczywiÊcie nasi reprezentanci po àczyli w odpowiednim czasie atuty, skutkiem czego Franck Multon zdoby tylko dwie wziàtki karowe, pikowà i treflowà, czyli tyle, ile mu si absolutnie nale a o. Rozd. 9/II; strona WE po partii, rozd. N. D42 AD63 K72 AD W 75 A N W98 AW98 S K W 0 K052 D K82 3 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

14 4 Relacje PO: Kalita Helness Kotorowicz Helgemo BA pas 2 pas 2 pas 4 pas Wist: 3; 9 lew, 50 dla WE. Po standardowej sekwencji Geir z Torem osiàgn li normalnà koƒcówk w kiery. Przy aktualnych rozk adach nie by a ona jednak przynajmniej bez grubego b du obroƒców mo liwa do zrealizowania. Celny pierwszy wist w karo Krzysztofa Kotorowicza przyêpieszy jedynie nieunikniony rozwój wydarzeƒ, i tak wczeêniej czy póêniej rozgrywajàcy musia by bowiem oddaç pika, trefla oraz dwie lewy karowe. PZ: mudziƒski Narkiewicz Balicki Buras ktr. pas 2 pas 3 BA pas pas pas kontra sputnik Wist: 4; 9 lew, 400 dla NS; 0 impów dla APREO LOGISTIC PO- LAND. W PZ Grzegorz Narkiewicz zaczà rzecz jasna od (tym bardziej e para ta gra otwarciem BA w sile 4 6 PC), a to umo liwi o Cezaremu Balickiemu wêlizgni cie si do licytacji. Z solidnym zatrzymaniem w tym kolorze, a tak e z obawy przed pikowà przebitkà para NS przed o- y a wówczas ponad koƒcówk w kiery firmowe 3BA. I by a to decyzja niezwykle trafna, mimo e przeciwko 3BA(S) Adam mudziƒski odda optymalny wist treflowy, a Balicki wzià pierwszà lew K i treflem powtórzy. Teraz, aby zrealizowaç gr, Krzysztof Buras musia zagraç w kara przed pikami, nie by o to jednak specjalnie trudne, rozgrywajàcy wiedzia bowiem z licytacji, i A znajduje si u E, natomiast A móg si przecie znajdowaç w r ce wyrabiajàcego sobie forty treflowe obroƒcy W. Buras Êciàgnà zatem A i wyszed ze sto- u w karo do damy w r ce. mudziƒski pobi A i powtórzy treflem, kiedy jednak w nast pnej lewie Balicki doszed do r ki A, trefli ju nie posiada (a je eliby jeszcze jednà kart tego koloru mia, znaczy oby to, i dzieli si on 4 4, zatem broniàcy wzi liby tylko dwa asy i dwie forty treflowe). A rozgrywajàcy wzià dwa trefle, cztery kiery, karo i dwa piki i zrobi swoje. Dokoƒczenie w nast pnym numerze Puchar Bermudów powróci do Ameryki 39. Dru ynowe Mistrzostwa Âwiata Bermuda Bowl 2009 Do decydujàcej rozgrywki o mistrzowskie tytu y i medale 39. Dru ynowych Mistrzostw Âwiata Bermuda Bowl w Sao Paulo zakwalifikowa y si reprezentacje W och, USA 2, Bu garii i Chin. Du ym zaskoczeniem by brak w tej czwórce broniàcych tytu u Norwegów, ci os abili si jednak sami, pryncypialnie zawieszajàc na kilka miesi cy swojego superasa Geira Helgemo za sfingowanie meczu (i jego rezultatu), który w rzeczywistoêci nie zosta rozegrany. I pozbawieni Geira, oraz jego sta ego partnera Tora Helnessa, Skandynawowie ulegli w çwierçfinale Chiƒczykom (mimo za artego poêcigu w ostatniej szesnastce rozdaƒ, kiedy to odrobili a 45 z 47,5-impowego deficytu). Helgemo pozwolono jednak zagraç w 7. Otwartych Mistrzostwach Âwiata Teamów Transnacjonalnych i nie zmarnowa on tej szansy, jego dru- yna ZIMMERMANN triumfowa a bowiem w tej rywalizacji. Oba pó fina y Bermuda Bowl zosta y rozstrzygni te w sposób zdecydowany: W osi rozgromili Bu garów, a Amerykanie Chiƒczyków. Do fina owej walki o wszystko stan y zatem reprezentacje Italii (Giorgio Duboin Antonio Sementa, Fulvio Fantoni Claudio Nunes oraz Lorenzo Lauria Alfredo Versace) i USA 2 (Bob Hamman Zia Mahmood, Ralph Katz Nick Nickell oraz Jeff Meckstroth Eric Rodwell). Po dwóch sesjach (z oêmiu, ka da po 6 rozdaƒ) prowadzili W osi (drugà ods on fina u wygrali a 57:!), ale Amerykanie szybko ich prze amali i po 80 rozdaniach (ze 28) zdobyli znacznà przewag (76,33 impa). Reprezentanci Italii za arcie gonili, wygrali ka dà z ostatnich trzech sesji, jednak nie zdo ali dojêç swoich przeciwników. Ostateczny rezultat spotkania fina owego to: USA 2 W ochy 285,33:249 impów (8,33: 0 carryover; 46:9, :57, 47:7, 57:4, 48:24, 28:36, 26:54, 24:28). Po szeêciu latach Puchar Bermudów symbol supremacji w Êwiatowym bryd u powróci zatem do Ameryki, ostatnio bowiem reprezentacja tego kraju (ze zmar ymi w mi dzyczasie Paulem Solowayem i Dickiem Freemanem, w Sao Paulo zastàpionymi przez Zi Mahmooda i Ralpha Katza) zdoby a to zaszczytne trofeum w roku 2003 w Monte Carlo. Do àczamy si wi c do serdecznych gratulacji dla nowo-starych mistrzów Êwiata, a tak e znakomitej reprezentacji Italii, która tym razem musia a si zadowoliç srebrnymi medalami! Pe nà relacj z amerykaƒsko-w oskiego pojedynku na szczycie zamieêcimy w nast pnym numerze Âwiata Bryd a (w tym chcieliêmy bowiem przede wszystkim pochwaliç si brazylijskimi sukcesami bryd ystów polskich). DziÊ zatem jedynie jej przedsmak, czyli jedno rozdanie, które jest dobrà ilustracjà tak zaci tego przebiegu, jak i wysokiego poziomu tego spotkania. Wprawdzie W osi zalicytowali w nim lepiej ni Amerykanie, ci ostatni odrobili to jednak w rozgrywce: Rozd. 88 (24/VI); obie przed partià, rozd. W. AK W964 A D 0853 D965 N W2 W875 S KD9 K K873 A043 A64 D W08 PZ: Rodwell Lauria Meckstroth Versace pas pas BA pas 2 pas 2 BA pas 3 BA (!) pas pas(!) pas Wist: 5; 9 lew, 400 dla NS. Versace mia trzy szybkie lewy, postawi wi c na koƒcówk w bez atu w oparciu o wskazanego przez partnera szeêciokartowego longera roboczego w pikach. RzeczywiÊcie, mo na powiedzieç, e dziewi ç lew by o tu z góry. Wstawionego przez Meckstrotha na trzeciej r ce W Alfredo pobi królem w r ce, a nast pnie zagra cztery razy w piki. Po utrzymaniu si 0 Jeff wyszed D, którà rozgrywajàcy zabi w r - Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

15 Relacje ce asem, a nast pnie, ani troch nie ryzykujàc, zagra kiera do asa w dziadku i zadeklarowa dziewi ç lew. PO: Duboin Hamman Sementa Mahmood pas pas BA pas 2 pas 4 pas Wist: D; 0 lew, 420 dla NS; imp dla USA 2. W PO Mahmood Zia wrzuci natomiast koƒcówk w piki kontrakt gorszy od w oskich 3BA, na pierwszy rzut oka by y naƒ bowiem cztery oczywiste przegrywajàce, po jednej w ka dym kolorze. Przeciwko 4 (N) Sementa zaatakowa rzecz jasna D, a gdy rozgrywajàcy Bob Hamman przepuêci t lew, kontynuowa W. Hamman zabi na stole asem i zagra w pika, Duboin do o y wówczas dam. W widne karty przepuszczenie tej karty gwarantowa o Bobowi realizacj kontraktu, poniewa jednak Georgio móg z powodzeniem wskoczyç drugà D, Hamman w adnym wypadku nie móg sobie pozwoliç na takie zagranie. Pobi zatem D asem, a nast pnie Êciàgnà K W i odszed 4, oddajàc Semencie lew na 0; do pików dziadek pozby si dwóch kierów, a Duboin wyrzuci swoje pozosta e dwa trefle oraz kiera. W siódmej lewie E wyszed K, a gdy ten zosta przez rozgrywajàcego przepuszczony, kontynuowa 9. Hamman zabi na stole A, przebi w r ce karo, po czym w koƒcówce czterokartowej 9 A04 D96 N W2 W S 0 8 K8 0 6 wyszed z r ki jej ostatnim atutem, duszàc broniàcych w podwójnym przymusie: najpierw Sement w treflowo-kierowym, a potem Duboina w karowo-kierowym. Taka by a przynajmniej techniczna istota tego manewru, w rzeczywistoêci tylko W trzyma bowiem kiery i to wy àcznie on sta si ofiarà pojedynczego przymusu karowo-kierowego. Gdyby jednak tak e Z oci medaliêci 39. Dru ynowych Mistrzostw Âwiata Bermuda Bowl 2009 reprezentacja USA 2 na podium, od lewej: Eric Rodwell, Nick Nickell, Jeff Meckstroth niegrajàca kapitan Donna Compton, Zia Mahmood, Ralph Katz, coach Eric Kokisch i Bob Hamman. Na pierwszym planie prezydent WBF (jeszcze tylko przez rok) Jose Damiani E mia stopera w kierach, to dosz oby w a- Ênie do wspomnianego wy ej przymusu podwójnego. Pe na poprawna nazwa zastosowanego tu przez Hammana manewru rozgrywkowego to przymus pojedynczy ustawiany technikà przymusu podwójnego. Kontrakt wypuêci Antonio Sementa, zagrywajàc w siódmej lewie w kara: 96 A04 62 D96 N W2 W875 S KD9 W 0 K8 A043 6 A powinien by wyjêç wówczas w trefla, do którego jego partner zrzuci by karo, podczas gry rozgrywajàcy musia by przebiç t lew swoim przedostatnim atutem. Je- eli nast pnie Hamman zagra by karo wko- o, aby przygotowaç wyrobienie forty tego koloru przebitkà, to Sementa podstawi by si figurà karowà, a po utrzymaniu si nià zagra by ostatniego trefla. I jeêli Bob przebi by t lew ostatnim atutem, to nie mia by ju czym przebiç trzeciej rundy kar, nie wyrobi by sobie zatem w tym kolorze forty. Kiedy natomiast w koƒcówce szeêciokartowej Hamman po prostu Êciàgnà by swojego ostatniego pika, Sementa pozby by si 9 (albo trefla), a jego partner kara. Jedynà szansà rozgrywajàcego by oby wówczas bezprzebitkowe wyrobienie forty karowej, kiedy jednak odda by przeciwnikom wziàtk w tym kolorze, Antonio odebra by ponadto albo trefla, albo jeszcze jedno karo. Dlaczego jednak przepuszczenie w pierwszej rundzie pików do o onej przez W damy gwarantowa o rozgrywajàcemu sukces? Otó, gdyby Duboin odszed nast pnie treflem, N przebi by w r ce, po czym zagra by z obu ràk blotki karowe. Powiedzmy, e lew t wzià by obroƒca E; w nast pnej móg by on odejêç jedynie karem albo pikiem (nie by by natomiast w stanie raz jeszcze skróciç r ki rozgrywajàcego treflem, w tym wariancie rozwoju wydarzeƒ ten ostatni kolor by by bowiem w tej chwili kontrolowany te singlowà blotkà atu w dziadku). Rozgrywajàcy Êciàgnà by wówczas A, przebi w r ce karo i zgra wszystkie pozosta e atuty, zrzucajàc ze sto- u blotki kierowe. Wprawdzie N nie dysponowa by wówczas groêbà treflowà, ale poniewa tylko broniàcy W mia stopera kierowego, to on posiada te cztery kara, w koƒcówce znalaz by si w prostym przymusie na kolorach czerwonych. (jur) 5 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

16 6 Pokój otwarty dokoƒczenie ze str. 3 Okr gowy TP; 6 par; WKT = 4,58 Regulamin Miejsce Suma PKL klasyfikac w turnieju stary nowy OTP krótki; 34 pary; WKT = 7,36 Regulamin Miejsce Suma PKL klasyfikac w turnieju stary nowy GPP 2009 Pi a; 95 par; WKT = 6,60 Regulamin Miejsce Suma PKL klasyfikac w turnieju stary 69* nowy *) Warto zauwa yç, e zwyci ska para w tym turnieju otrzyma a tyle PKL co zdobywcy 69. (!) miejsca w podobnym turnieju GPP 2009, tyle e liczniej obsadzonym (357 par). Nowy regulamin zabezpiecza czo ówce turniejów eliminacyjnych GPP porównywalnà premi bez wzgl du na frekwencj. Dlatego, by nie dodawaç tych fikcyjnych PKL, w nowym RK postanowiono wykorzystaç wczeêniejszy pomys wprowadzenia symboli unaoczniajàcych post p w zdobywaniu wy szego tytu u. I tak w Cezarze, gdy zawodnik wype ni 20% normy do tytu u, b dzie mia dodany symbol. Po zdobyciu kolejnych 20% normy symbol, i tak dalej. Wype nienie normy w 60% zaznaczone b dzie, a w 80% symbolem. Kolejne wype nienie ma ej normy (20% normy na tytu ) oczywiêcie b dzie skutkowa o awansem na wy szy stopieƒ (tytu ) klasyfikacyjny (tabela w RK). Do 3 grudnia b dziemy zdobywaç te symbole wed ug starych norm. Po stycznia 200 r. zachowamy dotychczasowy tytu z symbolem i nadwy k PKL na poczet ma- ej normy. Dalsze awanse b dà ju wymaga- y spe nienia nowych ma ych norm. Nieco inaczej przejêcie na nowe normy b dzie przebiega o wêród zawodników z tytu em kandydata (K), ze wzgl du na pojawienie si nowego tytu u adepta (Ad). Zawodnicy z tytu em kandydat otrzymajà za ka de 20 PKL kolejno symbole,, i, nast pnie (za 00 PKL) tytu adepta, a ci, którzy 3 grudnia 2009 b dà mieli na swoim koncie 40 PKL, otrzymajà Ad z (nowa ma a norma na mistrza klubowego wynosi 40 PKL). W normach na wy sze tytu y (MM, A, AK) nowy RK przewiduje, e 40% normy musi byç wype nione w arcymistrzowskich PKL (tzw. apkl), mo liwych do zdobycia w zawodach najwy szej rangi (por. pkt 2.6. i pkt 9 RK). OczywiÊcie podzia (60%/40%) b dzie dotyczy równie ma ych norm na te tytu y, ale dopiero po stycznia 200. I tak np. mistrzowie krajowi dotychczas musieli zdobyç 4000 PKL, by awansowaç na tytu mistrza mi dzynarodowego, teraz b dà musieli zdobyç 5000 PKL, w tym 2000 apkl. Ma- a norma dla nich wzroênie z 800 PKL do 000 PKL (w tym 400 apkl). W nowy rok wejdà z odpowiednim do aktualnej punktacji w Cezarze symbolem i nowym stanem aktualnej punktacji (zredukowanym o wype nione ma e normy). Dalsze awanse, na kolejny symbol (czy z MK na MM) ju po wype nieniu nowej ma ej normy (000 PKL, w tym 400 apkl). Nowy regulamin klasyfikacyjny przed zatwierdzeniem zosta poddany szerokiej konsultacji. Prawie wszystkie uwagi i sugestie Rady Zawodniczej i Rady S dziowskiej zosta y uwzgl dnione. Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

17 Relacje Grand Prix Polski Par 2009 S awa, 4 lipca Dziewiàty turniej eliminacyjny Grand Prix Polski Par 2009 zosta rozegrany w S awie Âlàskiej, w trakcie 52. Lubuskiego Kongresu Bryd owego S awa 2009 (3- lipca 2009 r.), jako. Kongresowy Turniej Par. Wzi o w nim udzia 336 duetów, a najlepszym z nich okazali si Pawe Miechowicz z Jaros awem Âwiderskim (66,56%). Na drugiej pozycji uplasowali si Piotr Busse z Andrzejem Syrkiem (65,52%), anatrzeciej Leszek Kwiatkowski z Januszem Zwierzyƒskim (65,4%). W punktacji d ugofalowej kongresu triumfowali natomiast ex aequo Cezary Balicki i Stanis aw Go biowski (po 708 pdf.), wyprzedzajàc Grzegorza Narkiewicza (695). Wra eniami ze s awskiego GPPP podzieli si z redakcjà Âwiata Bryd a wspó zwyci zca turnieju Jaros aw Âwiderski Rozd. 9/I; strona WE po partii, rozd. N. D9543 AD A5 W N A086 W9652 KD W2 S K743 A95 KD W98763 K Jaros aw Pawe Âwiderski Miechowicz 2 pas 3 2 pas 3 BA pas 4 pas dwukolorówka kiery i inny; 2 naturalne, inwit Gdyby przeciwnicy zmontowali dwie przebitki kierowe, le elibyêmy bez dwóch, na nasze szcz Êcie W, w którego zawistowa obroƒca W, zosta przez jego partnera przepuszczony. Mój partner, Pawe Miechowicz, wzià wi c lew K w r ce, ale do wygrania kontraktu nadal by o daleko. W drugiej lewie Pawe wyszed W. E zabi asem, nie zagra jednak w kiery (liczy bowiem, e nawet jeêli partner mia w tym kolorze singla, to on i tak dostanie w nim dwie naturalne wziàtki), tylko wyszed A i treflem. Z tà chwilà straci ostatnià szans na pewne po- o enie kontraktu, mój partner przebi bowiem w r ce i Êciàgnà wszystkie piki. Mimo e prawy obroƒca pokaza ju trzy asy, a po moich 2 spasowa, Pawe nie zagra na impas karowy, tylko na kierowo-karowy przymus wpustkowy przeciwko E. Wyszed bowiem z wielce racjonalnego za o enia, i nie posiadajàc K, prawy broniàcy nie czeka by tak d ugo z wzi ciem lewy na A (i nie zrezygnowa by z szansy podania partnerowi przebitki/nadbitki w tym kolorze), jako e wówczas z jego perspektywy co najmniej jeden kier z r ki rozgrywajàcego móg by zostaç wyrzucony na kara dziadka. Do ostatniego atutu zawodnik E, by zachowaç K x, musia wysinglowaç A, w trzykartowej koƒcówce zosta wi c na ten honor wpuszczony i zmuszony do wyjêcia w kara. Nic zatem dziwnego, e za plus 420 otrzymalismy not w wysokoêci 85,5% wyniku maksymalnego. Rozd. 3/II; obie strony po partii, rozd. N. KD73 A6 K W K9862 A0962 W5 D8 N K D0943 S W2 A865 AW073 D4 Pawe Jaros aw Miechowicz Âwiderski BA BA pas 5 7 PC; 2 co najmniej szeêç kierów albo pików Zwyci zcy s awskiego turnieju GPPP 2009, od lewej: Jaros aw Âwiderski, wiceprezes Lubuskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego Edward Kulus i Pawe Miechowicz W tym rozdaniu zosta em postawiony przed trudnym problemem wistowym. Ostatecznie nie odwa y em si wyjêç w kiera, spodziewa em si bowiem, e partner ma w tym kolorze singletona. Tak mówi a statystyka, ja przecie posiada em w nim siedmiokart, a N i S powinni mieç co najmniej po dubletonie. Wszystko wskazywa o wi c na to, i takim atakiem strac lew. Poszed em wi c w karo i by o s abiutko przeciwnicy wzi li jedenaêcie lew, a za minus 660 dostaliêmy zaledwie 9,3% maksa. Rozd. 23/III; obie strony po partii, rozd. S. 63 AKD096 A96 D9 KD92 A N K3 S D W 8 7 K W W W A643 Jaros aw Pawe Âwiderski Miechowicz pas pas pas 5 (!) 5 pas zasadniczo blokujàce To rozdanie by o z kolei z gatunku walki. Po 4 przeciwników zg osi em obronne, wysoce op acalne 5 ; na ten kontrakt le elibyêmy tylko bez dwóch, z kontrà za 300. Gracze WE tym si jednak nie usatysfakcjo- 7 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

18 Relacje 8 nowali i przelicytowali nas pi cioma pikami rzecz jasna, z nadziejà na zrealizowanie tej gry. Teoretycznie by o to nawet mo liwe: po wyeliminowaniu pozosta ych kolorów choç kar nawet niekoniecznie trzeba by- o zagraç trefla do króla, a potem wpuêciç mnie na D, musia bym wówczas wyjêç pod podwójny renons i druga treflowa przegrywajàca strony WE znikn aby. W praktyce okaza o si to jednak dosyç trudne i gracz E zadaniu temu nie sprosta. A my za plus 00 zanotowaliêmy 84,3% maksa. Rozd. /V; obie strony przed partià, rozd. S. W D9842 K752 0 AD8763 N K0942 S A953 AW7 K53 AD98 W KD W Na poczàtek komentarza do tego rozdania uwaga ogólna, poparta doêwiadczeniami z szeêciu tegorocznych turniejów GPPP. Otó ka da prawid owa decyzja w strefie szlemowej to zawsze wynik w wysokoêci minimum 75%. A wynika to, moim zdaniem, z tego, e w Polsce jest po prostu z tà strefà s abo, potwierdza to fakt, e w tak e w pierwszej lidze jest w niej zazwyczaj olbrzymi rozrzut. Powy sze rozdanie licytowaliêmy nast pujàco: Jaros aw Pawe Âwiderski Miechowicz ktr. pas pas 4 pas 6 (!) pas Po otwarciu da em objaêniajàcà kontr, uzna em bowiem, e na zwyk e wejêcie jestem za silny, ponadto obawia em si, e w takim wypadku po spodziewanych 3 przeciwników mogà zginàç nam piki. Zresztà tak e po wejêciu dalsza licytacja by aby banalna. Kontrakt okaza si absolutnie pewny, ale nasza nota za plus 980 wynios a a 8,5% maksa. A na zakoƒczenie ca oêci kilka uwag natury filozoficznej. Otó nale y nieustannie wywieraç na przeciwników jak najwi kszà presj. Teraz w Polsce nikt ju nie daje si wyblokowaç/przelicytowaç, mo na zatem kontrpartnerów podpuszczaç. No i nie wolno samemu prokurowaç prostych strat. Raz jest lepiej, raz gorzej z gry przeciwników, czasami czegoê si nie trafi trudno, ale najwa niejsze to samemu nie Êwirowaç. OczywiÊcie, zdaj sobie jednak spraw, e eliminacja b dów prostych to droga d uga i bolesna O kongresie w S awie piszemy tak e na str. 22 DZI KUJEMY Na koniec dwa s owa o dwóch panach, bez których trudno by oby sobie wyobraziç s awski kongres. Karol Humiƒski bryd ysta (odznaczony medalem 50-lecia PZBS), wspó w a- Êciciel rodzinnej firmy Kampol, która specjalizuje si w produkcji wyrobów zdrowotnych wykonanych z we ny owiec rasy merynos. Od wielu lat pan Karol przekazuje do puli bryd owych nagród firmowe wyroby. Klaudiusz Balcerzak znany lubuski przedsi biorca, twórca s awskiego zag bia mi snego, by y sportowiec, aktualny radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Od çwierç wieku wspiera organizacyjnie kongres, fundujàc nagrody i pomagajàc w udost pnianiu obiektów na miejsce rozgrywek. DZI KUJEMY Organizatorzy Kongresu Ba tyckiego serdecznie dzi kujà za wsparcie nast pujàcym osobom i instytucjom: Samorzàd Województwa Pomorskiego (marsza ek Jan Koz owski), Gmina Miasta Sopotu (prezydent Sopotu Jacek Karnowski), International Paper Kwidzyn (prezes zarzàdu firmy Marek Krzykowski jest wielkim mi oênikiem bryd a sportowego i wspiera jego rozwój; Kwidzyn, dzi ki jego zaanga owaniu, jest pr niejszym oêrodkiem bryd owym w województwie pomorskim), Kolejowe Zak ady Us ugowe Gdaƒsk (prezes zarzàdu firmy Andrzej Zaleski jest te cz onkiem zarzàdu Pomorskiego WZBS, wspiera materialnie organizacj kongresu m odzie y, ufundowa te nagrod rzeczowà dla najlepszego nestora, pomaga w magazynowaniu sprz tu, udost pnia transport samochodowy na potrzeby kongresu). Sopot, 8 lipca Dziesiàty turniej tegorocznej rywalizacji o Grand Prix Polski Par by z kolei, jako. Kongresowy Turniej Par, wa nà cz Êcià sk adowà 49. Mi dzynarodowego Kongresu Bryd owego Sopot 2009 (6-26 lipca br.). Na starcie tej jubileuszowej grandpriksowej rywalizacji stan o 287 par, a wygrali jà Grzegorz Narkiewicz z Jackiem Pszczo à, zwynikiem 63,99%. Drugie miejsce zaj li Bogus aw Gierulski z Jerzym Skrzypczakiem (62,43%), a trzecie Henryk Brodawski z W odzimierzem Buzem (62,37%). W klasyfikacji kongresowej triumfowa zaê Micha Nowosadzki (2077 pdf.), wyprzedzajàc Piotra Klimackiego (832) i Romana Wachowiaka (688). O swoich wra eniach z sopockiego GPPP opowie jeden z jego srebrnych medalistów, Bogus aw Gierulski Rozd. 7/II; obie strony przed partià, rozd. N. D KD083 KD K N AKD S AW2 AW AW03 W Bogus aw Jerzy Gierulski Skrzypczak ktr. pas W rozdaniu tym mia miejsce cz sty przy bryd owym stoliku konflikt kiery przeciwko pikom. I jak zazwyczaj bywa, piki zwyci y y, ale jedynie w licytacji. Przeciwnicy uwierzyli, e wychodzi nam koƒcówka w kiery (rzeczywiêcie, gdyby z apaç K D sec za asem, to mo na by na nià wziàç nawet jedenaêcie lew) i postanowili tanio jak sàdzili obroniç jà pikami. Aby jednak obrona ta by- a op acalna (bez dwóch, z kontrà za 300), trzeba by o za o yç z y podzia pików i nie zagrywaç samemu w ten kolor dopóty, dopóki nie wyrobi si bocznego longera kar. Po standardowym ataku dwa razy w kiery rozgrywajàcy powinien przebiç i od razu zagraç z r ki! w kara. W rzeczywistoêci graczowi N trudno jednak by o oprzeç si po- Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

19 Relacje Jacek Pszczo a (z lewej) i Grzegorz Narkiewicz zwyci zcy sopockiego turnieju Grand Prix Polski Par 2009 kusie sprawdzenia, jakie sà rozmiary nieszcz - Êcia, i spróbowa dojêç do sto u pikiem, by zagraç stamtàd w karo. Ale Jurek nie do o y wówczas pika do koloru i zupa si wyla a. Rozgrywajàcy zabi asem i zagra w karo, ale po pobiciu K asem mój partner dopuêci mnie na A, a ja Êciàgnà em K i po àczy em atuty po raz trzeci. A po wzi ciu lewy na W Jurek zagra D (w tym momencie rozgrywajàcy mia w r ce singlowà D, a w dziadku singlowego W), skutkiem czego moja 7 zdoby a siódmà wziàtk obrony (przedtem wzi liêmy kiera, trefla, K i dwa kara). Kosztowa o to rozgrywajàcego prawie pó maksa, za plus 500 dostaliêmy bowiem not w wysokoêci 92,2%, podczas gdy za plus 300 wynios aby ona tylko 5,8%. Rozd. 8/II; strona NS po partii, rozd. E D3 96 W8742 D763 AW85 N K076 D2 K03 K W0873 S D95 AK W A54 A6 Bogus aw Jerzy Gierulski Skrzypczak pas pas 3 ktr. (!) pas 4 pas pas ktr. (?) pas blokujàce Koƒcowa kontra zawodnika S nie by a decyzjà s usznà, po wiêcie A rozgrywka nie przedstawia a bowiem najmniejszych nawet problemów. Wprawdzie nie trafi em damy atu, ale i tak pewnie zrobi em swoje, a za plus 590 dostaliêmy not w wysoko- Êci 95,8% maksa. Przez chwil chcia em spasowaç na wznawiajàcà kontr partnera, mia em bowiem opozycj w postaci D x x x. Przeciwnik wpad by wtedy tylko bez jednej, za 200, a nasza nota wynios aby 66,0% (podczas gdy za plus 420 dostalibyêmy 79,8%, a za plus ,7%). Po chwili zastanowienia doszed em jednak do wniosku, e kontra Skrzypka w tej sekwencji (Êwiadczàca te o jego pe nej obecnoêci przy stole) musi mówiç o doprawdy niezwyk ej karcie (maksimum pasa i Êwietnym uk adzie), zatem w kontekêcie powy szego moja czwarta D to adna tam opozycja, tylko wy àczenie! Rozd. 39/IV; strona WE po partii, roz. N. K W7654 W3 0 D982 AD N 97 A6 S K98732 AK AKD0852 D W 5 4 W3 Bogus aw Jerzy Gierulski Skrzypczak 2 pas 2 2 (!?) 2 ktr. (!?) pas pas 3 pas (?) pas 3 pas pas pas multi; 2 do koloru partnera Kontra otwierajàcego na moje 2 okaza- aby si akurat skuteczna, uwa am wszak e, e nie by a dzia aniem rozsàdnym, jako e partner kontrujàcego nie przyrzek przecie adnej si y. Gdyby mój partner mia tylko troch mocniejszà r k, tych 2 nie da oby si po o yç. Teraz te mimo e po optymalnej obronie kontrakt ten powinien byç bez dwóch (za minus 500 dostalibyêmy 37,0% maksa), sàdz, e w praktyce wywinà bym si bez jednej (za minus 200 i 52,9% maksa). A tak po kontrze e-n-a przestraszy em si sze- Êciu pików za uchem i odskoczy em na 3, które zosta yby g adko ob o one bez dwóch. Poza tym po zalicytowaniu przez partnera 2 N powinien by wiedzieç, e albo to S ma r k, z którà b dzie powtarza kiery, albo to my (przeciwnicy) mamy na linii osiem lub nawet wi cej kart w tym kolorze. W obu tych wypadkach kontrowanie pików jest niekorzystne, a ewentualnà decyzj w tej sprawie powinien podjàç partner (gracz S), który przecie doskonale orientuje si, jaki kolor ma N. Zauwa y em, e cz stym b dem otwierajàcego blokiem jest powtórne, niewymuszone zabieranie g osu w licytacji z kartà nieodbiegajàcà specjalnie od standardowego bloku. Skutkiem tego tu na przyk ad moje 3 nie zosta y skontrowane, gdy w tym kolorze N nie mia ju tak znacznej opozycji jak w pikach i w jego dzia ania wkrad a si niepewnoêç co do tego, jak silny jest partner. A ten zalicytowa wówczas 3, które po starannej obronie po o yliêmy bez jednej (rozgrywajàcy wzià tylko siedem lew atutowych i jednà karowà). A za plus 50 dostaliêmy not w wysokoêci 73,8% wyniku maksymalnego. Ile w tym by o szcz Êcia nie podejmuj si rozstrzygaç. S upsk, 8 sierpnia Drugà dziesiàtk turniejów Grand Prix Polski Par 2009 otworzy S upsk, a rywalizacja ta mia a miejsce w trakcie tamtejszego 9. Mi dzynarodowego Festiwalu Bryd a Sportowego SolidarnoÊç (7-6 sierpnia 2009 r.). Wzi o w niej udzia 286 duetów, a wygrali jà Jacek Kalita z Grzegorzem Narkiewiczem, notujàc rezultat 63,94%. Na drugim miejscu uplasowali si Leszek Kwiatkowski z Wojciechem Olaƒskim (63,0%), a na najni szym stopniu podium stan li Tomasz Paluchowski z Bogdanem Szulejewskim (64,80%). W klasyfikacji generalnej festiwalu nie mia sobie równych Cezary Balicki (624 pdf.). Pozosta e miejsca na podium zaj li Stanis aw Go biowski (482) i Jacek Kalita (432). W aênie Jacek Kalita wspó zwyci zca turnieju GPPP oraz bràzowy medalista klasyfikacji generalnej opowiedzia nam o kilku rozdaniach ze S upska, chocia zarzeka si, i niezwykle trudno by o mu wybraç coê naprawd interesujàcego GPPP, rozd. 3/IV; obie przed, rozd. N. 0 8 A8432 D W K72 AD5 D W 9 7 N K W 8 S AK963 D0742 W9643 K065 7 A53 9 nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 Âwiat Bryd a

20 Relacje 20 Jacek Grzegorz Kalita Narkiewicz pas ktr. rktr ktr. pas Jednym ze êróde sukcesów mojego partnera, których odnosi on ostatnio co niemiara, jest to, e podczas gry nie boi si nikogo i niczego. W tym na przyk ad rozdaniu po moim pasie da kontr wywo- awczà z tylko 8 PC, a potem jeszcze przepchnà si w 3. Tyle tylko, e to ja musia em ten kontrakt oczywiêcie z kontrà rozgrywaç (po ataku K). Ale to nie mojà raczej zas ugà by o, i uda o mi si wpaêç tylko bez jednej (podczas gdy powinienem le eç bez dwóch, za 300). Niemniej za minus 00 dostali- Êmy not w wysokoêci 92,6% wyniku maksymalnego. 9. TP, rozd. 4; obie przed, rozd. E. KD932 W AW N AK43 AD096 S 843 KD W D86 K W 7 A053 Grzegorz Jacek Narkiewicz Kalita pas pas ktr. rktr. 2 pas 3 BA pas kontra sputnik Po licytacji, z której odnios em wra enie, i w tej talii jest co najmniej czterdzie- Êci pi ç miltonów, zawistowa em w kolor partnera 7 (odmiennie). I gdy zobaczy- em wy o ony stolik, zrobi o mi si dosyç smutno. Tymczasem mój partner wstawi na trzeciej r ce D, a rozgrywajàcy przepuêci. Teraz Grzesio nienagannie technicznie odwróci W, którego przeciwnik pobi w r ce asem i wyszed stamtàd w karo. Wstawi em króla, którego rozgrywajàcy zabi asem i zagra ze sto u K. Zabi em A i kontynuowa em D. E wzià w r ce K, Êciàgnà A, nast pnie jednak ba si zrobiç impas karo, tylko zagra ten kolor do damy w dziadku, a nast pnie Êciàgnà D W. Wpad wi c bez dwóch (podczas gdy na innych sto ach brano od dziewi ciu do jedenastu lew), a my za plus 00 dostaliêmy 94,4% maksa. OczywiÊcie przeciwnik gra, jak umia, myêl jednak, e potrafiliêmy ten dar losu wykorzystaç.. TP, rozd. 6; strona WE po partii, rozd. W. W986 AD 0932 D02 KD754 3 K63 N 0875 KD8 S W76 96 A02 W942 A54 W87 AK543 Andrzej Jacek Jacek Grzegorz Hycnar Kalita M yƒczyk Narkiewicz pas BA pas Niski kontrakt, ale w turnieju na maksy wszystkie rozdania znaczà tyle samo. Przeciwko BA(E) Grzesio wyszed 2, wzià- em wi c pierwszà lew D i odwróci em 0. Rozgrywajàcy niezbyt fortunnie zabi w r ce A i zagra pika do króla w dziadku. A gdy utrzyma si nim, wyszed stamtàd K, przez co definitywnie przegra kontrakt, pod warunkiem rzecz jasna, e mój partner nie zabije tej lewy asem. OczywiÊcie, Grzesio K przepuêci, a rozgrywajàcy kontynuowa treflem do króla w r ce i kolejnym treflem. Doszed em zatem do r ki D i zagra em 0 (!), E doda z r ki blotk, a mój partner ponownie nie zabi asem (!). Rozgrywajàcy wzià wi c t lew D na stole i nie by o dla niego ratunku, nawet jakby odszed w tym momencie ma ym kierem. Utrzyma bym si bowiem wówczas A i dopuêci bym partnera na A, a on odszed by kierem, wpuszczajàc przeciwnika na stó. I ten musia by wyjêç stamtàd pikiem, wzi libyêmy wi c dwie lewy w tym kolorze oraz albo karo, albo W. W rzeczywistoêci w koƒcówce szeêciokartowej rozgrywajàcy zagra z dziadka karem, mój partner wzià wi c t lew na A, po czym Êciàgnà A i odszed pikiem. Przeciwnik zdoby wówczas swojà ostatnià wziàtk na D, trzy pozosta e nale a y ju jednak do mnie (na A, W i 9). Kontrakt zosta zatem ob o ony bez jednej (na wi kszoêci pozosta ych sto ów brano na bez atu siedem, a nawet osiem lew), a za plus 00 otrzymaliêmy not w wysokoêci 82,3% wyniku maksymalnego. Warszawa, 23 sierpnia Dwunasta ods ona tegorocznego Grand Prix Polski Par mia a miejsce w stolicy, w trakcie dorocznego kongresu Grand Prix Warszawy, rozgrywanego ju po raz 37. (20-30 sierpnia br.). Najlepszym spoêród 357 duetów, które wzi y w niej udzia, okazali si Wojciech Biegaj o z Paw em Chindelewiczem (65,94%). Wyprzedzili oni Przemys awa Janiszewskiego z Leszkiem Sztyrakiem (63,62%) oraz Piotra Gawrysia z Piotrem Tuszyƒskim (62,55%). Wa nym punktem programu 37. Grand Prix Warszawy by te dwudniowy Kongresowy Turniej Teamów open, z udzia em 42 zespo ów (równolegle rozgrywano podobny turniej dla zawodników o wspó czynniku klasyfikacyjnym do 4,0 w àcznie, w którym wystartowa o kolejne 30 dru yn). Wygrali go Piotr GawryÊ z Piotrem Tuszyƒskim oraz Bogus aw Gierulski z Jerzym Skrzypczakiem. W punktacji kongresowej 37. Grand Prix Warszawy triumfowa Piotr Tuszyƒski, z dorobkiem 250 pdf., minimalnie wyprzedzajàc Piotra Gawrysia (2494). Na trzecim miejscu sklasyfikowany zosta Adam Suwik (226). Obejrzyjmy kilka rozdaƒ z niezwykle interesujàcego turnieju teamów El., rozd. 29/IX; obie strony po partii, rozd. N. K D73 D AK964 N D W S A52 AK W652 AD W742 8 K W PO: Jagniewski Pszczo a ZawiÊlak Narkiewicz pas ktr pas pas 7 (!) pas pas pas kontra sputnik; 2 dobre podniesienie do 2 ; 3 splinter z fitem kierowym; 4 naturalno-cuebidowe; 5 niezniech cajàcy Eliminacyjne spotkanie AUGURI Warszawa UNIA WINKHAUS Leszno. W PO para Rafa Jagniewski S awomir ZawiÊlak sprawnie pokona a pikowe przeszkody wzniesione przez przeciwników i zapo- Âwiat Bryd a nr 9 0 (230 23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem System Licytacyjny Wspólny Język 2005 Krzysztof Jassem 2 Licytacja jednostronna Otwarcie 1 1) 12 14 bez starszej piątki i czwórki karo; piątka trefl możliwa jest tylko w układzie zrównoważonym; w drugim

Bardziej szczegółowo

System Licytacyjny Wspólny Język 2005

System Licytacyjny Wspólny Język 2005 System Licytacyjny Wspólny Język 2005 Krzysztof Jassem 2 Licytacja jednostronna Otwarcie 1 1) 12 14 bez starszej piątki i czwórki karo; piątka trefl możliwa jest tylko w układzie zrównoważonym; w drugim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum)

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum) YTEM LICYTACYJY WPÓLY JĘZYK wersja mini(mum) I. OTWARCIA 1 a) 12-17 PC, co najmniej 5 trefli b) 12-17 PC, skład bez koloru pięciokartowego c) 18-22 PC, skład dowolny 1 12-17 PC, co najmniej 5 kar 1 12-17

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

2.6. ROSNĄCA I MALEJĄCA WARTOŚĆ RĘKI

2.6. ROSNĄCA I MALEJĄCA WARTOŚĆ RĘKI 380 W. Izdebski, Szkoła licytacji naturalnej 2.6. ROSNĄCA I MALEJĄCA WARTOŚĆ RĘKI Panta rhei Wszystko na świecie jest zmienne, płynne, nietrwałe. Heraklit Ta filozoficzna prawda obowiązuje także w brydżu,

Bardziej szczegółowo

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski 3 Copyright W. Izdebski & R. Krzemień Projekt okładki: Aleksandra BERKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Kolory młodsze po otwarciu 1BA

Kolory młodsze po otwarciu 1BA Kolory młodsze po otwarciu 1BA Do tego artykułu sprowokowała mnie dyskusja, którą zawiera na Forum post Znów ten blackwood.... Nim jednak przejdziemy do rozdania w nim zamieszczonego proponuję wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych To prawda oczywista i po raz kolejny pokazało się jak bardzo bolesna. Równie oczywistą prawdą jest to, że nawet jeśli nie będziesz robił błędów

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S W. Izdebski, Licytacja obrońców Licytacja obrońców Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej w miesięczniku Le Bridgeur. * * * Bazowe ustalenia, ocena karty Sekwencja

Bardziej szczegółowo

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego nr 5 6 (225/226) maj/czerwiec 2009 r. cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 2 000 egz. Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski MISTRZOWIE POLSKI PAR OPEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY Polski Związek Brydża Sportowego REGULAMIN KLASYFIKACYJNY W zawodach brydżowych organizowanych przez PZBS zawodnicy zdobywają punkty klasyfikacyjne (PKL) i krajowe punkty mistrzowskie (PM). W głównych

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK 12.02.2012 r. / niedziela/, godz. 9 00 sala sportowa przy

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY Polski Związek Brydża Sportowego REGULAMIN KLASYFIKACYJNY W zawodach brydżowych organizowanych przez PZBS zawodnicy zdobywają punkty klasyfikacyjne (PKL) i krajowe punkty mistrzowskie (PM). W głównych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ Podczas licytacji pary podejmuj¹ zobowi¹zania co do wziêcia pewnej liczby lew przy za³o eniu, e kolorem atutowym bêdzie wybrany przez parê kolor. Minimalna deklaracja to wziêcie ponad po³owy, czyli siedmiu,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie WSPÓLNY JĘZYK 2015 Otwarcie 1-12-14 PC, układ zrównoważony, a także 4-4-4-1 z singletonem karo i słaba piątka trefli w układzie 5-3-3-2 15+PC, 5 trefli w układzie niezrównoważonym 18+PC, układ dowolny

Bardziej szczegółowo

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii nr 1/2 (186/187) styczeƒ/luty 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2005 dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO REGULAMIN KLASYFIKACYJNY W zawodach brydżowych organizowanych przez PZBS i jego związki terenowe, zawodnicy zdobywają za czołowe miejsca punkty klasyfikacyjne (pkl). Punkty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹.

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Teoria treningu 13 Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Jak Europa gra w pi³kê no n¹? Analiza sytuacji bramkowych w ME Portugalia 2004 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyto Puchar Vanderbilta. Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà! Pretendenci wy onieni

Jak zdobyto Puchar Vanderbilta. Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà! Pretendenci wy onieni nr 5 6 (214/215) maj/czerwiec 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Jak zdobyto Puchar Vanderbilta Pretendenci wy onieni Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà!

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA PI TREŚCI 3 PI TREŚCI Część pierwsza: OWA Uniwersytet obrony... owa, mądra głowa... Minimalizacja... Oczywiste?... Konfuzja sowy... owa, czy lis?... Z bólem serca... iewinna częściówka... Przewidujący

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska majówka>16 27 Boński triumf Polaków>28 30 Pogranicze w ogniu >46

Mistrzowska majówka>16 27 Boński triumf Polaków>28 30 Pogranicze w ogniu >46 Magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego nr 5 6 (262/263) maj/czerwiec 202 r. cena 9,50 zł (w tym 5% VAT), nakład 8 000 egz. INDEKS 378097 ISSN 0867-7743 Mistrzowska majówka>6 27 Boński triumf Polaków>28

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa w grach losowych.

Rachunek prawdopodobieństwa w grach losowych. Rachunek prawdopodobieństwa w grach losowych. Lista zawiera kilkadziesiąt zadań dotyczących różnych gier z użyciem kart i kości, w tym tych najbardziej popularnych jak brydż, tysiąc itp. Kolejne zadania

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA. Marek Wójcicki

ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA. Marek Wójcicki ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA Marek Wójcicki Stosowane w systemie Wspólny Język otwarcie 2 Wilkosza do dnia dzisiejszego nie uzyskało prawa obywatelstwa na arenie międzynarodowej i jest uważane za HUM (Highly

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN)

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) FAZY: eliminacje - system ligowy ka dy z ka dym dwurundowo fina system turniejowy - (zawody trzydniowe) - ka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Opisana poniżej konwencja przydatna jest przede wszystkim w systemach pełnostrefowych. W E

Opisana poniżej konwencja przydatna jest przede wszystkim w systemach pełnostrefowych. W E ładysław Izdebski Odwrotne Flannery Opisana poniżej konwencja przydatna jest przede wszystkim w systemach pełnostrefowych. / Odpowiedź 2 wskazuje 5+ pików-4+ kiery w sile 5-8/9 PC. Jest kilka powodów,

Bardziej szczegółowo

Michael Lawrence, Kontra wywoławcza 3 W N E S

Michael Lawrence, Kontra wywoławcza 3 W N E S Michael Lawrence, Kontra wywoławcza 3 PRZECIWNIK REKONTRUJE 1 r? Istnieje wiele przesądów na temat tego, co oznaczają odzywki po rekontrze. Najgorszy z nich mówi, że odzywki swobodne przyrzekają pewne

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3.

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. REGULAMIN STREETBALL 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. 2. Mecze rozgrywane są na boisku Hali Mosir w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1 Celem rozgrywek jest: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Tytu pozosta we Wroc awiu. Holendrzy wyraênie lepsi. 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy

Tytu pozosta we Wroc awiu. Holendrzy wyraênie lepsi. 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy nr 7 8 (216/217) lipiec/sierpieƒ 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Era orwegii trwa! Tytu pozosta we Wroc awiu Holendrzy wyraênie lepsi 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy Relacje

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK

DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski Warszawa 2006 Tytuł oryginału: Reading The Cards Copyright Master Point Press Toronto Tłumaczenie: Maciej POTZ Korekta: Paweł KELLER

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Przed V Otwartymi ME w Brydżu Sportowym (Centrum Kongresowe MTP w Poznaniu, 17 czerwca - 2 lipca) postanowiliśmy przybliżyć Czytelnikom zasady rywalizacji w imprezie, która zgromadzi na starcie 1300 zawodników.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Turniej Międzyszkolny Scrabble Regulamin Gry

Turniej Międzyszkolny Scrabble Regulamin Gry Turniej Międzyszkolny Scrabble Regulamin Gry 1. Przygotowanie do gry 1.1. Komplet do gry Plansza do gry powinna być ułożona na środku stolika. Plansze, podstawki i woreczki powinny być ustawione w ten

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR I. II Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w sportowej grze w Kopa o Puchar Kariny 100

Bardziej szczegółowo

System pary Jassem + TVK, paździenik 2003

System pary Jassem + TVK, paździenik 2003 System pary Jassem + TVK, paździenik 2003 Stosowane skróty w opisie: NF nieforsujące GF forsujące do dogranej 1F forsujące na jedno okrążenie Pułapki systemowe zebrane na początek (Do przeczytania najlepiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią.

KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią. KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią. Q8 J93 AKQ53 952 KJ65 Q10865 97 K8 A1043 A2 108 J7643 972 K74 J642 AQ10 1 1 ktr. 2 1BA 2 3 1 trzecioręczne otwarcie 1, nie mówiąc

Bardziej szczegółowo

Karta konwencyjna - Adam & Jacek (wersja 1.1)

Karta konwencyjna - Adam & Jacek (wersja 1.1) Karta konwencyjna - Adam & Jacek (wersja 1.1) 8 listopada 2010 1 Licytacja jednostronna 1.1 Otwarcia a) wariant przygotowawczy: 12-14 PC, skład równy 1 b) wariant naturalny: 16+ układ niezrównoważony z

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Bràz cenny jak z oto

Bràz cenny jak z oto nr 7/8 (204/205) lipiec/sierpieƒ 2007 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Bràz cenny jak z oto Bràz cenny jak z oto Pierwszy w historii medal polskich bryd ystek Ewa Harasimowicz Gra yna Brewiak

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Bryd do góry nogami 3,

Bryd do góry nogami 3, nr 3 (188) marzec 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Bryd do góry nogami 3, czyli kolejne problemy z antypodów Polacy triumfujà w Canberze Bryd owa ekstraklasa pierwsze rozstrzygni cia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego R E G U L A M I N przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich uprawniających do sędziowania zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarstwa figurowego, w ramach działalności opisanej statutem PZŁF Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Grad medali polskich juniorów!

Grad medali polskich juniorów! nr 9 10 (218 219) wrzesieƒ/paêdziernik 08 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Grad medali polskich juniorów! ie atwo ograç Geira Helgemo Pau 2008 anatomia kl ski Korespondencje Krzysztofa Jassema

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa

Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa Toruń, dnia 10.09.2015r. Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Wydarzenia Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa"(

Bardziej szczegółowo

Standard licytacyjny WJ-2006

Standard licytacyjny WJ-2006 Standard licytacyjny WJ-2006 OTWARCIA 2-14 PC, układ zrównoważony, możliwa piątka trefli - 15+PC, 5+ - 18+PC, układ dowolny 1-12-17 PC, 5+, lub 4 w układzie 4441, lub 4 i 5 w sile 12-14 PC 1 / 12-17 PC,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Henryk Niedźwiecki Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Pani Zula nie tylko lubi grać w brydża, ale ma ambicję, aby grać dobrze. Nic więc dziwnego, że gdy poznała znanego Mistrza brydżowego natychmiast

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo