Działania na rzecz seniorów w regionie świętokrzyskim a ich kondycja psychospołeczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania na rzecz seniorów w regionie świętokrzyskim a ich kondycja psychospołeczna"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ XXIX ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Jan Kochanowski University, Kielce, Poland ¹Wydział Pedagogiczny i Artystyczny ²Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences Kielce MARIOLA WOJCIECHOWSKA 1 MONIKA SZPRINGER 2 Actions for senior citizens in the świętokrzyskie region and their psychological and social situation Starzenie się to nie tylko pewien okres w życiu człowieka, ale czas nacechowany mądrością, którą przynoszą ze sobą lata doświadczeń. Jan Paweł II Słowa kluczowe: starość, aktywność w wieku senioralnym, kondycja psychospołeczna, klub seniora Key words: old age, senior age activity, psychological and social situation, senior citizens club Starość jest pojęciem obecnym na gruncie wielu dyscyplin naukowych, stanowi przedmiot zainteresowania m. in. przedstawicieli nauk medycznych, społecznych [14, 8, 11, 4, 11,], którzy podejmują próby opisu istotnych warunków funkcjonowania jednostek w podeszłym wieku w kontekście aktualnych uwarunkowań. Dokonywane analizy jednoznacznie wskazują na fakt, iż zagadnienie starości nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. Wynika to głównie z faktu poszerzania się zakresu osób lokujących się w poszczególnych okresach życia seniorów i różnorodności problemów na jakie seniorzy napotykają. Starość to okres życia człowieka, który nie omija nikogo,

2 404 ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 Dobrostan i społeczeństwo lecz może przebiegać w różnorodny sposób. Tym samym, wymaga konkretnego zabezpieczenia i nieustannego wspierania w tym trudnym i szczególnym czasie życia człowieka. Seniorzy zwykle traktowani są jako grupa społeczna o minimalnych potrzebach. Jedynie konieczność zabezpieczenia lekarskiego i pielęgniarskiego nie budzi większych zastrzeżeń. Mimo pewnych starań w pomocy seniorom w spędzaniu przez nich czasu wolnego, dostęp do tych form jest w gruncie rzeczy ograniczony. Należy jednak docenić starania środowisk lokalnych dla wsparcia seniorów w utrzymaniu optymalnego poziomu aktywności życiowej [13]. Jednak seniorzy odczuwają coraz intensywniej trudności dnia codziennego, a szczególnie pogarszającą się sytuację ekonomiczną i stan zdrowia, przeżywają stan osamotnienia i samotności, różnego rodzaju lęki. W zamyśle, końcowy etap życia człowieka powinien mieć pełnię satysfakcji, zadowolenia, tymczasem okazuje się czasem pełnym niepokoju, zagrożeń, bólu. W literaturze przedmiotu znajdujemy liczne definicje pojęć starości i starzenia się, należy przy tym zaznaczyć, że tłumaczenie tych pojęć nie zostało w pełni ujednolicone. Starzenie się ujmowane jest jako proces dokonujący się w dość długim czasie, z kolei pojęcie starość ujmowana jest jako okres w życiu, jego faza, nawet zjawisko będące konsekwencją starzenia się człowieka. Na trudności definicyjne wymienionych pojęć wskazywał przed laty A. Kępiński: Starość należy do tych pojęć, które, choć dla każdego w pospolitym znaczeniu oczywiste, są trudne, a nawet niemożliwe do naukowego zdefiniowania. Klasycznym przykładem takiego pojęcia, trudnego do naukowego zdefiniowania jest życie, którego nikt jeszcze nie potrafi określić bez zastrzeżeń. Starość jest fazą końcową, po której przychodzi tylko śmierć, w konsekwencji brak definicji życia przekreśla możliwość zdefiniowania jednego z jego okresów w sposób bezdyskusyjny [5]. Pojęcie starzenia się najczęściej odnosi się do wymiaru / kontekstu biologicznego, wyrazicielami tego stanowiska mogą być określenia proponowane przed laty przez J. Piotrowskiego. Autor pisze: starzenie jest procesem zmian zachodzących w ustroju w ciągu całego życia, doprowadzając wraz z upływem lat do osłabienia funkcji poszczególnych organów i ostatecznie do śmierci. [7] Z kolei A. Leszczyńska Rejchert wskazuje na dwuaspektowość omawianego pojęcia i twierdzi, ze starzenie się należy ujmować jako nieuchronny, powszechny, długotrwały, zróżnicowany i wielopłaszczyznowy proces (zachodzący w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym), który zależy od człowieka i od czynników społecznych, ekonomicznych, biologicznych, psychologicznych, ekologicznych, historycznych i kulturowych [6]. Współczesne próby ujęcia pojęcia starość jednoznacznie potwierdzają szerokoprofilowe rozumienie pojęcia. Dowodzą tego stanowiska M. B. Pecyny, B. Sielowy, J. Staręgi Piasek, czy A. Lisowskiego. Na przykład B. Sielowa wskazuje na starość jako na okres stopniowego pogarszania się biologicznych i społecznych funkcji człowieka, narastania upośledzenia sprawności oraz ograniczania kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym, na co nakłada się szereg czynników środowiskowych i zdrowotnych [9]. Z pojęciem starość bezpośrednio związane jest pojęcie aktywność osób starszych, którą W. Szewczuk tłumaczy jako warunek pomyślnego rozwoju, pisząc, że

3 Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer [ ] do istoty samego życia należy aktywność. Organizm z natury swej jest ściśle związany z otaczającym światem, jego istnienie opiera się na nieustannej regulacji stosunku z tym światem. Ta regulacja jest aktywnością. Zmienia się tylko jej zakres i poziom [12]. Powszechnie uznaje się, że zakres aktywności uznanej przez jednostkę stanowi wyraz jego zadowolenia z życia, oceny własnej wartości, oceny przydatności własnej. Gerontolodzy dowodzą, że aktywność jednostki w późnym wieku przyczynia się do lepszej sprawności psychofizycznej, wydłuża wiek życia, poprawia radzenie sobie z problemami codziennego życia, rzadziej wskazują na osamotnienie i bezradność. Badania w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że realizacja różnorodnych zadań wzmacnia optymizm jednostki i poczucia kontroli nad własnym życiem oraz powodowanie zmiany stylu życia (jako systemu przekonań, wartości, motywów działania, percepcji świata). Owe założenia należy jednak widzieć w kontekście potrzeb i możliwości jednostki. Biorąc za podstawę specyfikę omawianego okresu życia człowieka oraz uwarunkowania współczesnej rzeczywistości, nazywanej ponowoczesnością, późną nowoczesnością, nowoczesnością radykalną, zagadnienia starości i aktywności osób starszych nabiera szczególnego znaczenia. W aktualnej rzeczywistości należy zauważyć, że poszerza się grupa osób w wieku senioralnym, co więcej, zmiany społeczno-kulturowe spowodowały zachwianie dotąd utrwalonej pozycji seniorów w społeczeństwie, obniżono ich status społeczny i rolę, skazano na samotność. Dopełniają to znaczne osłabienie funkcji zdrowotnych, intelektualnych, percepcyjnych, społecznych osób starych. Wobec tych niedogodności zagadnienie wsparcia osób w wieku senioralnym nabiera priorytetu, zasadnym wydaje się poszukiwać właściwych, tj. zgodnych z oczekiwaniami, preferencjami, możliwościami, działań w celu wzmocnienia seniorów w codziennym życiu oraz nadawaniu mu satysfakcjonującej jakości. CELE BADAŃ Zasadniczym celem badań było poznanie zakresu działań klubów seniora wspierających osoby w wieku senioralnym w regionie świętokrzyskim, w odniesieniu do oczekiwań oraz aktywności psychospołecznej badanych. Określenie zakresu korzystania przez badanych z istniejących ofert stanie się informacją zwrotną na temat oczekiwań seniorów w tym względzie, a tym samym podstawą dla konstruowania określonych oraz oczekiwanych form wsparcia dla osób w omawianym wieku. MATERIAŁ I METODA Materiał badawczy zebrano za pomocą metody sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankiety, analizy dokumentów, technik statystycznych. Uzyskane dane poddano analizie ilościowej i jakościowej. Badania przeprowadzono wśród uczestników zajęć w klubach seniora w regionie świętokrzyskim w latach , objęto nimi 120 seniorów korzystających z ofert klubów seniora. Głównym założeniem funkcjonowania tego typu placówek jest dostarczenie osobom starszym optymalnych warunków do aktywnego, produktywnego, satysfakcjonującego życia. 405

4 ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 Dobrostan i społeczeństwo Pierwszoplanowym zadaniem jest więc pobudzanie zainteresowań, nawiązywanie nowych znajomości, kreowanie aktywności odbiorców oferty. Dokonuje się to poprzez zajęcia terapeutyczne w kołach zainteresowań, które proponują seniorom działania w zakresie rękodzieła artystycznego, gimnastyki indywidualnej i zbiorowej, kosmetyki, informatyki, rozgrywek sportowych (brydż), rekreacji fizycznej (wycieczki piesze i autokarowe), imprez okolicznościowych, itp. Do badań wybrano placówki legitymujące się wskazanym, czyli rozbudowanym zakresem ofert dla seniorów. WYNIKI Proces starzenia się przebiega z różną dynamiką i intensywnością, jest to uwarunkowane czynnikami indywidualnymi i społecznymi. Biorąc pod uwagę zasadniczy cel przeprowadzonych badań, uzyskane dane (czynniki) pogrupowano i przedstawiono w poniższych zestawieniach. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci w wieku lat oraz lat, łącznie wskazani seniorzy stanowili 72,0% ogółu badanych. Ponadto w badaniach uczestniczyły także osoby w przedziale wiekowym r. ż oraz osoby powyżej 81 r. ż. Łącznie grupa ta obejmowała blisko 1/3 badanych seniorów. Należy zaznaczyć, że w grupie dominowały kobiety (90%), nieliczną grupą byli wśród badanych mężczyźni (10%). Mężczyźni znaleźli się w kategorii wieku lat. Szczegółowe dane ujmuje poniższy wykres. kobiety mężczyźni Wykres 1. Badani seniorzy - ogółem Wykształcenie respondentów zróżnicowano według przyjętych kategorii: wyższe (42,5 badanych), średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe (52,5% respondentów), zasadnicze zawodowe oraz wykształcenie podstawowe (łączenie 5,0% badanych seniorów). Szczegółowych informacji omawianej kategorii z podziałem na płeć oraz wiek badanych przedstawia poniższy wykres. 406

5 Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer wykształcenie wyższe wykształcenie średnie wykształcenie zawodowe wykształcenie podstawowe Wykres 2. Procentowe zestawienie wykształcenia badanych seniorów z uwzględnieniem płci Dla uszczegółowienia charakterystyki kondycji psychospołecznej seniorów proponuje się wykorzystanie danych o podejmowanych przez badanych form aktywności, w tym aktywności fizycznej oraz aktywności edukacyjno-praktycznej. Z badań wynika, ze seniorzy korzystając z oferty klubów seniora uczestniczą w różnorodnych zakresach działań zarówno jednej, jak i drugiej grupie aktywności. Dane na ten temat prezentują poniższe zestawienia. kobiety mężczyźni Wykres 3. Aktywność fizyczna realizowana przez badanych w klubie seniora z uwzględnieniem płci 407

6 ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 Dobrostan i społeczeństwo kobiety mężczyźni Wykres 4. Rodzaje aktywności edukacyjno-praktycznej realizowane przez seniorów w klubach seniora z uwzględnieniem płci Jak wskazują dane, aktywność fizyczna jako dość wysoko ceniona aktywność, chętniej jest realizowana podczas zajęć grupowych, niż indywidualnych. Wzmacnia to możliwość budowania relacji miedzy uczestnikami zajęć, nawiązywania nowych znajomości, wzajemnego motywowania się do realizacji przedsięwzięć. Dość szczególnym czynnikiem w wyborze aktywności okazała się płeć. Kobiet dokonywały wyboru działań lżejszych mniej wysiłkowych, z kolei w grupie mężczyzn dominują działania tzw. męskie, (mieszczą się one w kategorii inne ) np. siłownia. W drugiej analizowanej grupie aktywności - edukacyjno-praktycznej w wyborach dominują takie, które umożliwiają dbałość o własny wygląd i zdrowie, także w odniesieniu do kondycji psychicznej uczestników (brydż). Należy podkreślić, że i w tej grupie aktywności zauważa się zróżnicowanie na płeć, kobiety częściej niż mężczyźni angażują się w zajęcia przyczyniające się do rozwoju umysłowego (zajęcia językowe, komputerowe). Oprócz aktywności seniorów w korzystaniu z ofert klubów, badani podejmują także uczestnictwo w innych instytucjach czy ofertach. Zgromadzone dane potwierdzają, że większość respondentów, oprócz uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach, systematycznie zajmuje się uprawą ogródków działkowych, zauważa się, choć w mniejszym stopniu, także deklarowanie uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu III Wieku oraz działań na rzecz parafii. Znaczna liczba seniorów włącza się także w czynności na rzecz dzieci i wnuków, pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków. Świadczy to o dość silnej więzi z rodziną, współmałżonkiem, a także o ich samodzielności i zaradności życiowej. Seniorzy wskazują także na uczestniczenie w 408

7 Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer różnego rodzaju rekreacji (wycieczki), co wskazuje na dążenie badanych do samorealizacji, spełniania własnych marzeń, wpływa ponadto pozytywnie na jednostkę i pogłębia jej relacje z otoczeniem i środowiskiem lokalnym. Oferty przygotowane przez charakteryzowane placówki oraz charakter aktywności podejmowanej przez badanych seniorów, pozwalają na ukazanie interesujących korelacji między wyróżnionymi zmiennymi. W pierwszym rzędzie należy przeanalizować związki między zakresem aktywności seniorów, tj. aktywnością fizyczną i edukacyjno-praktyczną a sytuacją rodzinną. Ponadto, zamiarem badawczym było określenie związku między różnorodnością aktywności podejmowanych przez badanych a wiekiem respondentów, ich poziomem wykształcenia i powyżej Wykres 5. Realizacja różnych form aktywności fizycznej względem wieku respondentów 409

8 ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 Dobrostan i społeczeństwo i powyżej Wykres 6. Realizacja różnych form aktywności edukacyjno praktycznej względem wieku respondentów Dane wskazują na znaczące zróżnicowanie wyboru forma aktywności w zależnosci od wieku badanych seniorów. Jak widać, osoby w młodszym wieku uczestniczą we wszystkich przygotowanych ofertach zarówno w obszarze aktywnosci edukacyjno-praktycznej, jak i fizycznej. Wraz z wiekim, zauważa się spadek uczestnictwa w przygotowanych ofertach przez kluby seniora. Osoby legitymujace się wiekiem 81 lat i powyżej uczestniczą jedynie w jednej formie aktywności. Jak należy sądzić, wynika to z pojawiającej się w tym wieku niechęcią do wysiłku fizycznego, słabnacą koordynacją wzrokowo-ruchową, ogólną nieporadnoscią. Zakłada się, że zdrowie człowieka, zwłaszcza psychiczne, jest determinowane zróżnicowanymi czynnikami, wśród nich szczególną rolę odgrywają nasze całożyciowe doświadczenia. Badania wielu autorów jednozancznie potwierdzają, że dbałość o sferę intelektualną zwykle się człowiekowi opłaca, procentuje bowiem w wieku senioralnym, wówczas człowiek może wykorzystywać zgromadzone wcześniej zasoby w postaci intelektu i zdolnosci twórczych. [17] Wśród naszych badanych zauważa się korelacja miedzy poziomem wykształcenia a wyborem różnorodnych form aktywności zarówno fizycznej jak i edukacyjno-praktycznej. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się realizacja wybieranych form aktywności. 410

9 Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer Jak wynika z uzyskanych danych, wykształcenie badanych seniorów jest znaczącym czynnikiem różnicującym wybór form aktywności fizycznej oraz edukacyjnopraktycznej. Osoby legitymujące się wykształceniem na poziomie wyższym wybierają niemalże wszystkie oferowane formy, zarówno aktywności fizycznej jak też edukacyjno-praktycznej. Z kolei seniorzy, którzy uzyskali wykształcenie na niższym powyższe średnie zawodowe podstawowe Wykres 7. Realizacja róznych form aktywności edukacyjno-praktycznych względem wykształenia badanych wyższe średnie zawodowe podstawowe Wykres Realizacja różnych form aktywności fizycznych względem wykształcenia badanych 411

10 412 ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 Dobrostan i społeczeństwo ziomie wybierają tylko niektóre spośród oferowanych form aktywności. Warto zaznaczyć, że badani posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe uczestniczą tylko w jednej przygotowanej ofercie. Postrzeganie starości przez osoby w wieku senioralnym lub zbliżające się do tego okresu życia jest złożone, starość jest coraz bardziej realna i bliska. Trudno więc zakładać akceptowanie przez seniora jego jakości funkcjonowania w tym czasie, własnego wyglądu zewnętrznego, udziału w życiu jednostkowym i zbiorowym. [10] Istnieją dowody, iż utrzymanie kondycji psychicznej człowieka na optymalnym poziomie stanowi ważną podstawę funkcjonowania w dobrej kondycji psychospołecznej do późnej starości. Zdarza się jednak, że przygnębienie wywołane wiekiem powodują pesymizm i apatię, osoby te unikają kontaktów społecznych, zamykają się we własnych sprawach. Nie do przecenienia jest więc aktywizacja społeczna seniorów, która czyni życie bardziej szczęśliwym i satysfakcjonującym. Pogląd ten wyraża m.in. M. Dzięgielewska pisząc [ ] na ogół charakterystyczna dla tych jednostek, które wcześniej wyróżniały się w tego typu działaniach i w związku z tym, ze znana jest im ich specyfika, w dalszym ciągu oddają swój czas i doświadczenie na rzecz innych i jednocześnie dla ich wspólnego dobra. [3] W naszej rzeczywistości dość często zdarza się, że seniorzy włączają się w działania na rzecz najbliższej rodziny, podejmują czynności usługowe na rzecz środowiska lokalnego. Wykorzystanie takich możliwości przez seniora działa na jego korzyść, podnosi bowiem rangę osoby w społeczeństwie, poprawia samopoczucie seniorów, zabezpiecza przed izolacją, wykluczeniem. A. Zych wskazuje, że działania takie mają zwykle charakter ukierunkowany na realizację konkretnego celu, lub ich celem jest nawiązywanie kontaktów z innymi osobami bądź z grupami społecznymi [16]. Dotyczy to także naszych badanych, Blisko 54,0% jako powody uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez kluby seniora wskazywało rozwijanie zainteresowań, pracę nad sobą, 2/3 pragnęło w ten sposób zagospodarować własny czas wolny, a 49,0% wskazywało na chęć poszerzenia grona znajomych. WNIOSKI Badania nad aktywnością psychospołeczną seniorów wpisują się w zakres badań poświeconych diagnozie uwarunkowań funkcjonowania seniorów we współczesnych społeczeństwach. Wskazują dostępne dla seniorów zakresy aktywności, osobiste preferencje w tym względzie, z drugiej strony ukazują bariery niechęci, stereotypowego myślenia. Aktualnie długość ludzkiego życia ulega wydłużeniu, jednak społeczeństwa, w tym także polskie, nie są przygotowane na objęciem opieką coraz większej populacji seniorów. Szczególnie wskazane jest podjecie działań nad modernizacją placówek służby zdrowia, tworzenie miejsc pracy dla osób w późniejszym etapie życia, stworzenie właściwego zabezpieczenia ekonomicznego [1]. W przygotowaniu nowoczesnych społeczeństw do współpracy z osobami w wieku senioralnym nie należy pomijać także ageizmu, jako wyrażanie niechęci wobec osób starszych, dyskryminowanie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym. Taka postawa negowania przydatności osób w jesieni życia dla tworzenia jakości życia społecznego jest nie

11 Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer tylko wyrazem zakłóceń aksjologicznych społeczeństwa, ale także bazowania na niesłusznych założeniach o braku przydatności osób starszych dla społeczeństwa. Podobne stereotypy uniemożliwiają pogłębioną, rzeczywistą integrację seniorów. Propagowanie międzypokoleniowej zależności, z wykorzystaniem dostępnych możliwości przekazu i edukacji wydaje się koniecznością. Na podstawie przeprowadzonych badań nasuwają się następujące konstatacje: 1. Badani seniorzy korzystają z szerokiej oferty klubów seniora, uczestniczą w różnorodnych formach aktywności: fizycznej i edukacyjno-praktycznej. W zakresie aktywności fizycznej najczęściej wybieranymi okazały się basen i gimnastyka. Zajęcia te charakteryzują się umiarkowanym wysiłkiem fizycznym, pomagają jednak w utrzymaniu odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej. Z kolei wśród zajęć edukacyjno-praktycznych największą popularnością cieszyły się zajęcia poprawiające urodę (zajęcia kosmetyczne), lektorat języka obcego oraz brydż. 2. Należy stwierdzić, że badani charakteryzują się zadawalającym poziomem aktywności psychospołecznej, podejmują różnorodne działania na rzecz własnych rodzin oraz środowiska lokalnego. Koniecznym podkreślenia jest fakt aktywizowania się w obszary dotąd nierealizowane, nowe dla seniorów. 3. Między analizowanymi zmiennymi zaznacza się zależność między wyborem liczby zajęć (aktywności) a wiekiem i wykształceniem seniorów. Osoby usytuowane w młodszym wieku wybierają szerszy zakres aktywności fizycznej i edukacyjno-praktycznej. Podobne spostrzeżenie dotyczą związku z poziomem wykształcenia. Osoby legitymujące się wyższym poziomem wykształcenia wykazują szerszy zakres aktywność, niż osoby posiadające niższy poziomem wykształcenia. 4. Zauważa się słabnącą aktywność fizyczną wśród osób powyżej 81 roku życia. Co jak dowodzą przedstawiciele nauk medycznych, nieuchronnie prowadzić może do obniżenia się sprawności fizycznej np. w zakresie działań samoobsługowych. Koniecznym wydaje się motywowanie seniorów do działań ruchowych, ukazywanie konsekwencji zaniedbań ruchu oraz poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty związanej z aktywnością ruchową. [2] Między innymi uświadamianie, że systematycznie realizowana aktywność ruchowa pomaga minimalizować powszechne w tym wieku stany i choroby, stres, otyłość, nadciśnienie tętnicze, osteoporozę, cukrzycę, zachorowania na chorobę wieńcową, występowania różnych infekcji. 5. Głównymi powodami uczestniczenia w zajęciach klubów seniorów są: rozwijanie własnych zainteresowań, praca nad zdobywaniem nowej wiedzy, nawiązywanie nowych kontaktów społecznych. PIŚMIENNICTWO 1. Biedrzycka A., Wsparcie i aktywizacja edukacja i dialog a problem adaptacji starzejącego się człowieka [w:] N. Stanik, A. Zduniak (red.) Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Poznań 2012, s

12 ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 Dobrostan i społeczeństwo 2. Deja A., Szawłowski K.: Zapobieganie następstwom unieruchomienia u obłożnie chorych. Katedra i Zakład Rehabilitacji Akademii Medycznej w Gdańsku 1995, s Dzięgielewska M., Społeczna aktywność osób starszych i jej główne uwarunkowania [w:] Materiały z konferencji Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się, Lublin 2005 s Erikson E., Dopełniony cykl życia. Wyd. Rebis, Poznań 2002, s Kępiński A., Rytm życia. WL, Kraków 1973, s Leszczyńska Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomnienia w stronę pedagogiki starości. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2010, s Piotrowski J., Gerontologia i geriatria (w:) Encyklopedia seniora. WP Warszawa 1986, s Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Wyd. PWN Warszawa Poznań 1984, s.24; 9. Sielowa B., Osteoporoza jako czynnik pogarszający jakość życia w starości, W: Refleksje nad starością aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne. Łódź 1992, s Steuden S., Marczuk M.: Starzenie się a satysfakcja z życia Wyd. KUL, Lublin 2006, s Szatur-Jaworska B., i wsp. Podstawy gerontologii społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2006, s Szewczuk W., Psychologia ogólna WSiP, Warszawa 1990, s Szpringer M., Wojciechowska M., Potrzeby osób starszych i realne możliwości ich zaspokajania w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego [w:] Ubóstwo jako globalna kwestia społeczna. Wyd. Apla, Kielce 2014, s Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Kielce Wiśniewska Roszkowska K.: Pochwała starości, Wyd. PZWL, Warszawa 1994, s.7; 16. Zych A.: Słownik gerontologii społecznej. Wyd. Żak, Warszawa2001, s Zych A.: Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Wyd. PWN, Warszawa 1995, s

13 Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer STRESZCZENIE Zagadnienie starości nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia, wzrasta bowiem rzesza osób lokujących się w obszarze starości, wzrasta także ilość problemów dotykających osoby w wieku senioralnym. Mimo dużego zainteresowania zagadnieniem przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych wciąż istnieje potrzeba rozpoznawania jakości życia seniorów, a poprzez to dostosowania działań w celu poprawy funkcjonowania wspomnianych osób. Artykuł podejmuje próbę określenia zależności miedzy ofertą budowaną na rzecz seniorów przez kluby seniora w województwie świętokrzyskim względem ich oczekiwań oraz rezultatów tych działań, tj. kondycji psychospołecznej seniorów. Wnioski i końcowe konstatacje oparto na wynikach badań z udziałem 120 seniorów lokujących się w różnym wieku, poziomie wykształcenia, sytuacji rodzinnej i jakości zdrowia. Mimo szerokiego profilu działań podejmowanych przez wspomniane placówki, badani seniorzy korzystają z nich wybiórczo często ograniczając się jednej lub dwóch propozycji. Należy jednak zaznaczyć, że obserwuje się zadawalający poziom kondycji psychofizycznej seniorów. ABSTRACT Nowadays, the problem of senior age is of special importance because the number of elderly people is increasing, the number of problems related to senior citizens is increasing as well. Despite considerable interest in this issue among representatives of various scientific disciplines there is still the need to recognize senior life quality and by means of that to adjust actions in order to improve everyday life of the abovementioned group of people. The author of this article attempts to define the relationship between an offer created by senior citizens clubs in the Świętokrzyskie Province directed towards the elderly individuals with regard to their expectations and results of these actions, i.e. psychological and social situation of senior citizens. Conclusions and final observations have been based on the results of the research with the participation of 120 senior citizens of various age, education level, family situation and health condition quality. In spite of the fact that the above-mentioned institutions provide wide range of actions subject senior citizens benefit from these offers selectively, quite often limiting themselves to one or two suggestions. However, it should be emphasized that the satisfying level of psychological and social senior situation can be observed. Artykuł zawiera znaków ze spacjami + grafika 415

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Załącznik do uchwały Nr. Rady m.st. Warszawy z dnia.... PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013 2020 Wersja 1.3.3.KS_NGO 1 Spis Treści WSTĘP 4 I. TŁO PROGRAMU...5 I.1. Sytuacja demograficzna osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE

Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE Medycyna Pracy 2004; 55 (2): 129 138 129 PRACE ORYGINALNE Elżbieta Korzeniowska SPOSOBY MYŚLENIA I POSTĘPOWANIA W SFERZE ZDROWIA STARSZYCH PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM* HEALTH BELIEFS AND HEALTH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSHE

ZESZYTY NAUKOWE WSHE ZESZYTY NAUKOWE WSHE Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ZESZYTY NAUKOWE WSHE Tom XL Półrocznik

Bardziej szczegółowo

PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+

PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+ Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu innowacyjnego PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+ Kielce, styczeń 2013 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 6A/2014 Sieradz 2014 1 WARTOŚĆ ZDROWIA W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1 1 Materiały zebrał

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIAT KRAŚNICKI POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2011 2015 Kraśnik 2010 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Metodologia. Konsultacje społeczne i tryb prac nad strategią... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010*

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* The influence of the Internet on the activity of senior citizens from the point of view of

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Małopolski Kongres Polityki Społecznej 15 i 16 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO AKADEMICKI MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU 50+ Raport z badań. Słupsk 2013

AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO AKADEMICKI MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU 50+ Raport z badań. Słupsk 2013 AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO AKADEMICKI MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU 50+ Raport z badań Pod redakcją: Andrzej Urbanek Robert Parol Mateusz Nitka Słupsk 2013 Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości w świetle rodzimych doniesień badawczych

Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości w świetle rodzimych doniesień badawczych PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(1):11-16 artykuł poglądowy opinion article Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości w świetle rodzimych doniesień badawczych Determinants of life satisfaction

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Bożena Alejziak TURYSTYKA JAKO ELEMENT STYLU ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ

Bożena Alejziak TURYSTYKA JAKO ELEMENT STYLU ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ Państwo i Społeczeństwo 2011 (XI) nr 1 Bożena Alejziak TURYSTYKA JAKO ELEMENT STYLU ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ Abstract: Present paper aims at determining the position of tourism in a life style

Bardziej szczegółowo