Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej"

Transkrypt

1 Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej Prof. dr hab. inż. KACALAK Wojciech, dr h. c.; dr inż. TANDECKA Katarzyna, dr inż. LIPIŃSKI Dariusz, mgr inż. SZAFRANIEC Filip, (Katedra Mechaniki Precyzyjnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska), dr inż. SOCHA Elżbieta (firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k.) 1. Wstęp Nowe narzędzia ścierne o innowacyjnych, adaptacyjnych strukturach i specjalnych mikroagregatach, pozwalają w porównaniu ze ściernicami konwencjonalnymi na uzyskiwanie wyższej efektywności operacji szlifowania, są nowym rozwiązaniem technologicznym i mogą być stosowane do obróbki stopów metali lekkich. Zapewniają znaczny postęp technologiczny w wyniku wyższego poziomu różnicowania właściwości narzędzi, odpowiednio do rodzaju materiału i cech procesu, pozwalają na ograniczenie w procesach obróbki stopów aluminium, magnezu i tytanu niekorzystnych skutków w postaci zalepień czynnej powierzchni ściernic, zapewniają wyższą trwałość narzędzi i obniżenie energii właściwej obróbki, a także zwiększają stabilność procesów. Opracowane rozwiązania narzędzi ściernych, dla określonych zakresów parametrów charakteryzujących ich strukturę, pozwalają również na podwyższenie efektywności procesów szlifowania innych materiałów, takich jak stal łożyskowa i stopy stali o wysokiej wytrzymałości. Nowe narzędzia ścierne będą przydatne ponadto w wielu innych operacjach szlifowania, które obecnie są uważane za trudne do realizacji, w takich jak szlifowanie materiałów kompozytowych, materiałów o wysokiej plastyczności, materiałów wrażliwych na wysokie temperatury, stopów metali lekkich, nowych materiałów mineralno-żywicznych, tworzyw stosowanych w optyce. 2. Narzędzia ścierne o budowie mikroagregatowej Nowe hybrydowe narzędzia ścierne o budowie mikroagregatowej i podwyższonej porowatości, zapewniają zmniejszenie energii właściwej szlifowania, zwłaszcza w obróbce stopów metali lekkich, eliminują zjawiska zapychania przestrzeni między ziarnami warstwami obrabianego materiału oraz zapewniają możliwość wytwarzania ściernic o charakterystykach precyzyjniej dostosowanych do zadań technologicznych. Rosnące zastosowanie stopów metali lekkich zwiększa zapotrzebowanie na operacje efektywnej obróbki dokładnych elementów, głównie operacji precyzyjnego szlifowania. Materiały te należą do trudnoobrabialnych ze względu na zapełnianie przestrzeni między ziarnami produktami obróbki, wysoką energię właściwą szlifowania i trudności w stabilizowaniu właściwości narzędzia w okresie trwałości, który byłby akceptowalny ze względów ekonomicznych i technologicznych. Towarzyszą temu badania procesów mikroskrawania [And2011, Ika1992, Kac2014/2, Kac2015], energii obróbki [Kac1997, Mar2004, Sim2010] oraz trwałości narzędzi [Bor1990] przyczyniające się do postępu technologicznego w produkcji i eksploatacji narzędzi ściernych [Kac2009, Kac2014/1, Niż2013, Ocz1986, Sim2010]. Klienci oczekują wyrobów wysokiej jakości, zapewniających wydajną obróbkę wysoką jakość powierzchni i warstwy wierzchniej obrabianych elementów, narzędzi

2 bezpiecznych, spełniających wymagania europejskich i światowych norm jakościowych, konkurencyjnych cenowo oraz terminowej realizacji swoich zamówień. Równolegle z postępem w produkcji narzędzi ściernych obserwuje się rozwój branży produkującej materiały ścierne, z których wytwarza się ziarna ścierne. Duże koncerny zajmujące się produkcją materiałów ściernych rywalizują w opracowywaniu nowych rodzajów ziarna ściernego, gdzie doskonała zdolność skrawająca łączy się z dużą efektywnością obróbki. Istotnym wydarzeniem w branży produkcji ziarna ściernego było opracowanie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez firmę 3M nowej generacji ziarna z mikrokrystalicznego elektrokorundu spiekanego o handlowej nazwie Cubitron. Stanowiło to przełom w branży produkcji narzędzi ściernych. W kolejnych latach pojawiły się kolejne modyfikacje mikrokrystalicznego elektrokorundu spiekanego - ziarna posiadające coraz mniejsze cząstki (krystality) umożliwiające zwiększenie efektywności precyzyjnego szlifowania. Aktualne tendencje na rynku narzędzi ściernych wskazują również na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na narzędzia o wysokiej wydajności i trwałości, zawierające supertwarde materiały ścierne - diament oraz regularny azotek boru, które charakteryzuje wysoka wydajność obróbki w porównaniu do materiałów konwencjonalnych. Narzędzia tego typu są coraz częściej preferowane w wielu operacjach szlifowania, polerowania jak i obróbki wykończeniowej tzw. materiałów trudnoobrabialnych, ze względu na dłuższy okres spełniania wymagań dotyczących zachowania zdolności skrawnych oraz wymiarów i kształtu narzędzia. Zarówno mikrokrystaliczne elektrokorundy spiekane jak i diament i borazon są jednak surowcami bardzo drogimi, co w znacznym stopniu ogranicza ich stosowanie. Średnia cena elektrokorundowego ziarna ściernego oferowanego przez dostawców europejskich wynosi około 4 zł/kg, mikrokrystalicznego elektrokorundu spiekanego około 90 zł/kg, diamentu $/kg, a regularnego azotku boru 1480 $/kg. Technologia wytwarzania innowacyjnych, hybrydowych narzędzi ściernych do obróbki stopów metali lekkich, wytworzonych w oparciu o konwencjonalne materiały ścierne, jest innowacyjnym, ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem. a)

3 b) c) Rys. 1. Wizualizacja narzędzi spojonych o budowie mikroagregatowej: a) widok ogólny, b) powierzchnia ściernicy, c) mikroagregat ścierny Mikroelementy ścierne, będące składnikiem narzędzi o budowie hybrydowej mogą również zawierać domieszkę ziaren supertwardych, pozwalających na obróbkę materiałów ekstremalnie trudnoobrabialnych (rys. 1, 2). Takie działanie pozwala na znaczne obniżenie ceny w stosunku do narzędzi zawierających wyłącznie konwencjonalne ziarna ścierne. Rys. 2. Przykład grupy ziaren elektrokorundu specjalnego w mikroagregacie ściernym zawierającym ziarna ścierne o wymiarach średnich 120 µm

4 Rys. 3. Przykład grupy ziaren elektrokorundu specjalnego w mikroagregacie ściernym widoczne płaskie ściany i ostre krawędzie oraz naroża ziaren 3. Badania procesu mikroagregatowej szlifowania z zastosowaniem ściernic o budowie W celu oceny wpływu udziału mikroagregatów na wartości składowych sił i energię właściwą procesu szlifowania przeprowadzono badania tych ściernic. Wraz ze wzrostem udziału mikroagregatów w narzędziu ściernym następuje wzrost wartości składowych sił szlifowania. Wzrost składowych sił szlifowania w przypadku ściernic z mikroagregatami jest skutkiem większej liczby ziaren aktywnych na powierzchni czynnej narzędzia ściernego. Podobna tendencja jest widoczna w przypadku wartości składowej stycznej siły szlifowania. Większa wartość składowej stycznej siły szlifowania dla ściernic z mikroagregatami skutkuje większą energią właściwą szlifowania. W celu oceny wpływu udziału mikroagregatów na topografię powierzchni obrobionej dokonano analizy cech stereometrycznych powierzchni obrobionych (materiał stal łożyskowa o twardości 65 HRC). Szczegółowej analizie poddano powierzchnie obrobione z prędkością posuwu stycznego stołu vft = 25 m/min i zmiennym dosuwem. Analizowano powierzchnie szlifowane ściernicami konwencjonalnymi oraz ściernicami z różnymi zawartościami agregatów ściernych. Pomiaru powierzchni obrobionej dokonywano w trzech losowo wybranych miejscach. W celu zapewnienia powtarzalności dokonywanych analiz zastosowano poniższą metodykę postępowania w zakresie analizy topograficznej (rys. 4, 5).

5 Rys. 4. Schemat metodyki przeprowadzania analizy topograficznej w układzie 3D

6 Rys. 5. Przykładowy wynik analizy topografii obrabianej powierzchni (stal łożyskowa) z zastosowaniem ściernicy zawierającej mikroagregaty ścierne, parametry obróbki: v ft = 25 m/min, dosuw = 0,01mm, v s =35 m/s

7 Wyniki analiz topografii obrobionych powierzchni zestawiono na rysunku 6. Rys. 6. Zestawienie wartości parametru Sa powierzchni obrobionych z zastosowaniem różnych ściernic, dla prędkości przesuwu stycznego vft = 25 m/min i zmiennego dosuwu ae Przeprowadzono badania morfologii mikrowiórów po procesie szlifowania. Zastosowano następujące parametry: dosuw ae=0.02mm, prędkość przesuwu stycznego przedmiotu vft = 25 m/min. Szlifowano próbki na szerokości 9mm. Szlifowaniu poddano próbki w kształcie prostopadłościanu o wymiarach mm, wykonane ze stali łożyskowej ŁH15 (1.3505) ulepszonej do 65HRC. Zdjęcia wykonano z powiększeniem 1400x z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. Na rysunkach 7 9 przedstawiono obrazy mikrowiórów powstałych w procesie szlifowania ściernicami konwencjonalnymi jak i z zawartością mikroagregatów ściernych.

8 Rys. 7. Obrazy SEM produktów obróbki po procesie szlifowania ściernicami: konwencjonalną (lewa strona) i z udziałem wagowym mikroagregatów 30% (prawa strona) Rys. 8. Obrazy SEM produktów obróbki po procesie szlifowania ściernicami: konwencjonalną (lewa strona) i z udziałem wagowym mikroagregatów 30% (prawa strona)

9 Rys. 9. Obrazy SEM produktów obróbki po procesie szlifowania ściernicami: konwencjonalną (lewa strona) i z udziałem wagowym mikroagregatów 30% (prawa strona) Zaobserwowano, większą regularność wymiarów i form geometrycznych wiórów powstających w wyniku obróbki ściernicami z mikroagregatmi ściernymi, wióry te charakteryzują się mniejszą grubością, często są dłuższe, co wskazuje na stabilny proces mikroskrawania i występują w większej ilości w porównaniu z mikrowiórami powstającymi w wyniku obróbki ściernicami konwencjonalnymi. 4. Podsumowanie Zastosowanie mikroagregatów zwiększa umiarkowanie wartości składowych sił szlifowania oraz przyczynia sią do uzyskania korzystnych parametrów oceny struktury stereometrycznej powierzchni obrobionej. Korzystne warunki pracy ściernic w procesie szlifowania stali łożyskowych uzyskuje się dla parametrów: dosuw do ae=0,02 mm i prędkość przesuwu stycznego stołu powyżej vft = 5 m/min. Prowadzenie obróbki z mniejszymi prędkościami wymaga stosowania małych posuwów obciągacza (około 0,03 mm/obrót) w procesie kształtowania powierzchni czynnej narzędzia ściernego. W cyklu badań eksploatacyjnych uzyskiwano stabilne warunki pracy wszystkich ściernic. Ściernice o wyższej twardości wykazywały mniejsze zużycie promieniowe. Zastosowanie określonego (30%) udziału wagowego mikroagregatów przyczynia się do uzyskania powierzchni obrobionej o korzystniejszych wartościach parametrów stereometrycznych w odniesieniu do ściernic konwencjonalnych. Mikroagregaty zapewniają stabilną pracę ściernicy wzdłuż torów poszczególnych ziaren. Małe ostrza ziaren, o małych kątach wierzchołkowych rozmieszczone na różnych promieniach w danym mikroagregacie dają porównywalne warunki skrawania i podobne kształty mikrowiórów. Natomiast duże ziarna w ściernicach

10 konwencjonalnych wzdłuż śladów skrawania tworzą zróżnicowane wióry, różniące się kształtem i strukturą. Badania wykonano w ramach projektu: Literatura 1. [And2011] Anderson D., Warkentin A., Bauer R., Experimental and numerical investigations of single abrasive-grain cutting, International Journal of Machine Tools & Manufacture 51 (2011), [Bor1990] Borkowski J. A.: Zużycie i trwałość ściernic. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, Warszawa. 3. [Ika1992] Ikawa N., Shimada S., Tanaka H.: Minimum Thickness of Cut in Micromachining. Nanotechnology 3, 1992, [Kac1997] Kacalak W.: Teoretyczne podstawy minimalizacji energii właściwej w procesach obróbki ściernej. XX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Poznań 1997, s [Kac2009] Kacalak W., Bałasz B., Królikowski T., Lipiński D.: Kierunki rozwoju mikro- i nanoszlifowania. Współczesne problemy obróbki ściernej, Monografie - Szkoła Naukowa Obróbki Ściernej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, [Kac2014/1] Wojciech Kacalak, Błażej Bałasz, Robert Tomkowski, Dariusz Lipiński, Tomasz Królikowski, Filip Szafraniec, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina, Problemy naukowe i kierunki rozwoju procesów mikroobróbki ściernej, Mechanik, Zeszyt: 8 9, str /724, [Kac2014/2] Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Dariusz Lipiński, Thomas G. Mathia, Micro and nano - discontinuities of chips formations in diamond foils abrasive finishing process, 2nd International Conference on Abrasive Processes - ICAP 2014, str. 25, Cambridge UK, [Kac2015] Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina, Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi, Mechanik, Numer 8-9/2015, str , 2015.

11 9. [Mar2004] Marinescu I.,D., Rowe W.,B., Dimitrov B., Inasaki I.: Tribology of Abrasive Machining Processes. William Andrew Publishing, New York, [Niż2013] Niżankowski C.: Influence of the abradant s composition on the selected physical properties in the process of front grinding of surfaces with microcrystalline sintered corundum grinding wheels. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, Volume 69, Issue 1-4, [Ocz1986] Oczoś K., Porzycki J.: Szlifowanie. Podstawy i technika. WNT Warszawa [Sim2010] Sima M., Özel T., Modified material constitutive models for serrated chip formation simulations and experimental validation in machining of titanium alloy Ti 6Al 4V, International Journal of Machine Tools & Manufacture 50 (2010)

Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi

Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi MECHANIK NR 8-9/2015 179 Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi Analysis of the phenomenon discontinuities create the micro-chips in the process of

Bardziej szczegółowo

Procesy mikroszlifowania - wybrane problemy modelowania i badań eksperymentalnych

Procesy mikroszlifowania - wybrane problemy modelowania i badań eksperymentalnych Procesy mikroszlifowania - wybrane problemy modelowania i badań eksperymentalnych Prof. dr hab. inż. KACALAK Wojciech, dr h. c.; dr inż. TANDECKA Katarzyna, mgr inż. RYPINA Łukasz, mgr inż. SZAFRANIEC

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA Wojciech KACALAK 1, Filip SZAFRANIEC Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki modelowania obciążeń ziaren aktywnych

Bardziej szczegółowo

METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH

METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH XXXIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ Łódź, -1 września 1 r. METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH Wojciech Kacalak *), Katarzyna Tandecka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU

WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU Anna GRDULSKA 1, Radosław ROSIK 2 Streszczenie: Badania doświadczalne miały na celu określenie wpływu rodzaju materiału

Bardziej szczegółowo

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym

Cechy ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym Ściernice diamentowe i CBN ze spoiwem ceramicznym Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do obróbki ściernej ceraminiki specjalnej (tlenkowej,

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZLIFOWANIA ŚCIERNICAMI CBN O PODWYŻSZONEJ POROWATOŚCI Z MIKROZIARNAMI KORUNDU SFERYCZNEGO

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZLIFOWANIA ŚCIERNICAMI CBN O PODWYŻSZONEJ POROWATOŚCI Z MIKROZIARNAMI KORUNDU SFERYCZNEGO KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 BARBARA STANIEWICZ-BRUDNIK *, JAROSŁAW PLICHTA **, KRZYSZTOF NADOLNY ***, JUSTYNA PLUTA **** BADANIE

Bardziej szczegółowo

Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej

Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej MECHANIK NR 9/2014 207 Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej The effects of the use of discontinuous active surface of microfinishing films for superfinishing process

Bardziej szczegółowo

Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn

Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn 164 MECHANIK NR 8-9/215 Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn The topography of the cutting traces created by the grain on

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE Do przeprowadzenia badań porównawczych procesu szlifowania konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Rypiny nt.: Analiza i modelowanie procesów mikroskrawania

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy modelowania i symulacji procesów wygładzania powierzchni

Wybrane problemy modelowania i symulacji procesów wygładzania powierzchni Błażej Bałasz, Wojciech Kacalak, Tomasz Królikowski, Tomasz Szatkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Techniczny; Politechnika Koszalińska, Katedra Mechaniki Precyzyjnej

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI

METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WY T Y C ZN E D O N A P I S A N I A A R T Y K U Ł U XXXIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ Łódź, 8-10 września 2010 r. METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem

Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem 146 MECHANIK NR 8-9/2015 Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem Analysis of stress and strains, forces and energy in initial

Bardziej szczegółowo

Mikrowygładzanie powierzchni

Mikrowygładzanie powierzchni Charakterystyka procesu mikrowygładzania z zastosowaniem diamentowych folii ściernych cz. I prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak (wojciech.kacalak@tu.koszalin.pl), dr inż. Katarzyna Tandecka Katedra Mechaniki

Bardziej szczegółowo

PROCESY MIKROSKRAWANIA W NISKICH TEMPERATURACH

PROCESY MIKROSKRAWANIA W NISKICH TEMPERATURACH XIX NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ, ŁÓDŹ 1996 mikroskrawanie, niskie temperatury Wojciech KACALAK, Ryszard LEWKOWICZ, Wojciech ZAWADKA, Błażej BAŁASZ * PROCESY MIKROSKRAWANIA W NISKICH TEMPERATURACH Badania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

NOWA GENERACJA SPOIW METALOWYCH DO ENERGOOSZCZĘDNYCH NARZĘDZI ŚCIERNYCH SUPERTWARDYCH

NOWA GENERACJA SPOIW METALOWYCH DO ENERGOOSZCZĘDNYCH NARZĘDZI ŚCIERNYCH SUPERTWARDYCH NOWA GENERACJA SPOIW METALOWYCH DO ENERGOOSZCZĘDNYCH NARZĘDZI ŚCIERNYCH SUPERTWARDYCH Elżbieta BĄCZEK 1, Barbara STANIEWICZ BRUDNIK 2, Włodzimierz WILK 3 Streszczenie: W artykule przedstawiono badania

Bardziej szczegółowo

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U Wiertło Supradrill U do obróbki stali i stali nierdzewnej Wiertło kręte Supradrill U to wytrzymałe narzędzie z węglika spiekanego zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA

BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA Wojciech KACALAK 1, Katarzyna TANDECKA 1, Radosław SEMPRUCH 1 Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki modelowania przemieszczeń materiału w strefie skrawania.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji 1996-2016 1. Kacalak W., Rypina Ł., Tandecka K., Bałasz B.: Modelowanie w środowisku

Bardziej szczegółowo

Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej

Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej 100 MECHANIK NR 8-9/2015 Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej Grinding technology of miniature parts using optical profile grinder ANDRZEJ GOŁĄBCZAK JÓZEF KACZMAREK

Bardziej szczegółowo

Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym z wykorzystaniem środowiska Ansys część II.

Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym z wykorzystaniem środowiska Ansys część II. MECHANIK NR 9/2014 171 Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym z wykorzystaniem środowiska Ansys część II. Modelling material stresses and displacements

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Autoreferat

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Autoreferat Dr inż. Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 WPROWADZENIE... 15 1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PROCESACH SZLIFOWANIA OTWORÓW ŚCIERNICAMI Z MIKROKRYSTALICZNYM KORUNDEM SPIEKANYM I SPOIWEM CERAMICZNYM...

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 138 MECHANIK NR 9/2014 Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 Monitoring of the cutting forces in flat surface grinding process of Titanium Alloy TIGR5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 wmusiał@vp.pl Tytuł: Wygładzanie powierzchni krzywoliniowych z wykorzystaniem robota przemysłowego

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra)

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) Wiertła rurowe umożliwiają wiercenie otworów przelotowych w pełnym materiale bez konieczności wykonywania wstępnych operacji. Dzięki zastosowanej

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ Obróbka ubytkowa części maszyn Obróbka ścierna Wstęp Wśród technik obróbki skrawaniem wyróżnić można obróbkę

Bardziej szczegółowo

Dwuparametrowa ocena zdolności skrawnych ściernic supertwardych

Dwuparametrowa ocena zdolności skrawnych ściernic supertwardych 112 MECHANIK NR 8-9/2015 Dwuparametrowa ocena zdolności skrawnych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym The two-parameter cutting ability evaluation of superhard grinding wheels with metal bonded

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE DIAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU

NARZĘDZIA ŚCIERNE DIAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU NARZĘZIA ŚCIERNE IAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU NARZĘZIA ŚCIERNE IAMENTOWE I Z REGULARNEGO AZOTKU BORU.....1 Spis treści... 2 Zastosowanie i zalety ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru...

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym

Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym MECHANIK NR -9/05 77 Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym Cutting force prediction in ultrasonic assisted grinding of ceramic materials

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ

MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ Wojciech KACALAK 1, Filip SZAFRANIEC 1, Radosław KUNC 1 1. WPROWADZENIE Technologie

Bardziej szczegółowo

Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej

Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej MECHANIK NR 9/2014 255 Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej Methodology of neural modelling of grinding process using analytical

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Influence of grinding speed, of ceramic grinding wheel, on surface quality of composite cutting tool used for machining of cast iron

Influence of grinding speed, of ceramic grinding wheel, on surface quality of composite cutting tool used for machining of cast iron MECHANIK NR 9/2014 255 Wpływ prędkości szlifowania ściernicami diamentowymi ze spoiwem ceramicznym na jakość powierzchni narzędziowego materiału kompozytowego do obróbki żeliwa Influence of grinding speed,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING Dr hab inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, email: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE I I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji passion passion for precision for precision Frezy kuliste Sphero-R / Sphero-F obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji Obróbka kształtów 3D frezami Sphero- Frezy kuliste serii Sphero- zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska):

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.407 Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): ANALIZA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI W MIKROSKALI DLA PROCESU TOCZENIA

Bardziej szczegółowo

TARCZE, OBCIĄGACZE DIAMENTOWE I CBN

TARCZE, OBCIĄGACZE DIAMENTOWE I CBN TARCZE, OBCIĄGACZE DIAMENTOWE I CBN KONCENTRACJA MATERIAŁU ŚCIERNEGO Koncentracja zawartości ścierniwa wyraża masę diamentu lub CBN w 1cm 3 warstwy szlifującej zgodnie ze wzorem K = crt. cm 3 lub K = G.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska PL 212206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212206 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390424 (51) Int.Cl. C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Autoreferat

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Autoreferat DR INŻ. TOMASZ KRÓLIKOWSKI Wydział Mechaniczny Koszalińskiej Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. Książki

Dorobek naukowy. Książki e-mail:blazej.balasz@tu.koszalin.pl Dorobek naukowy Książki [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz], Arkusze kalkulacyjne. Koszalin 2008. [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz],

Bardziej szczegółowo

Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym

Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym Jan Baran, Jarosław Plichta Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym r Nałęczów

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym r Nałęczów Seminarium zadań badawczych Seminarium ZB1, ZB2, ZB5 Projektu Kluczowego Nowoczesne Zakładu technologie Automatyzacji, materiałowe Obrabiarek stosowane i Obróbki w Skrawaniem przemyśle lotniczym 03.10.2013

Bardziej szczegółowo

WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ

WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ TREPANACYJNE P O W L E K A N E TiN WIELOOSTRZOWE UZĘBIENIE O ZMIENNEJ GEOMETRII SZLIFOWANE W 5 PŁASZCZYZNACH NA PARĘ ZĘBÓW Z MONOLITU SPECJALNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ 3 płaszczyzny ząb A 2 płaszczyzny ząb

Bardziej szczegółowo

Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi

Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi 200 MECHANIK NR 9/2014 Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi The effects of the use of modified contact rolls

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH : Studium: stacjonarne II stopnia : : ZiIP Rok akad.: 205/6 Liczba godzin - 5 T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH L a b o r a t o r i u m ( h a la 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Damian

Bardziej szczegółowo

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące _ DC 170: WIERCENIE MA TERAZ NOWE OBLICZE Wyraźnie inne, z pewnością wiodące Innowacyjne produkty Wiercenie DC 170 IKONA WIERCENIA FASCYNACJA NIEDOŚCIGNIONYM ROZWIĄZANIEM DC 170 IKONA WIERCENIA Pionierski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ

PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ Wojciech KACALAK, Filip SZAFRANIEC Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU

PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU Radosław ROSIK 1 1. WPROWADZENIE W procesie szlifowania ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.485 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Michał SKRZYNIARZ (Politechnika Świętokrzyska): PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) Możliwość stosowania wysokich

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Politechnika Koszalińska RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Magdaleny WIŚNIEWSKIEJ z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej nt.: CIĘCIE MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze. ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych

Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze. ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych MECHANIK NR 8-9/ 7 Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych parametrów CPS Assessment of metal-bonded super-hard grinding wheels performances

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPOSOBU MOCOWANIA I KIERUNKU CHŁODZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM NA ODKSZTAŁCENIA CIEPLNE PRZEDMIOTU W PROCESIE SZLIFOWANIA PŁASZCZYZN

WPŁYW SPOSOBU MOCOWANIA I KIERUNKU CHŁODZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM NA ODKSZTAŁCENIA CIEPLNE PRZEDMIOTU W PROCESIE SZLIFOWANIA PŁASZCZYZN KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 27 RYSZARD WÓJCIK * WPŁYW SPOSOBU MOCOWANIA I KIERUNKU CHŁODZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM NA ODKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UFA. Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne

UFA. Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne UFA Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne FREZY UFA przeznaczone są do obróbki szybkościowej (OS) aluminium i jego stopów, miedzi, grafitu (wariant ekonomiczny) oraz materiałów nieżelaznych.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.439 Dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska), dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY

Bardziej szczegółowo

Wpływ prędkości szlifowania na topografię powierzchni po procesie szlifowania stopu tytanu

Wpływ prędkości szlifowania na topografię powierzchni po procesie szlifowania stopu tytanu 284 MECHANIK NR 9/2014 Wpływ prędkości szlifowania na topografię powierzchni po procesie szlifowania stopu tytanu The influence of the grinding speed on the state of the surface layer in the grinding process

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Szlifowanie Numer ćwiczenia: 6 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z kinematycznymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ŚCIERNICE HYBRYDOWE Z OBROTOWYMI SEGNEMTAMI ŚCIERNYMI DO SZLIFOWANIA OTWORÓW I POWIERZCHNI PŁASKICH

INNOWACYJNE ŚCIERNICE HYBRYDOWE Z OBROTOWYMI SEGNEMTAMI ŚCIERNYMI DO SZLIFOWANIA OTWORÓW I POWIERZCHNI PŁASKICH Jan BARAN, Jarosław PLICHTA INNOWACYJNE ŚCIERNICE HYBRYDOWE Z OBROTOWYMI SEGNEMTAMI ŚCIERNYMI DO SZLIFOWANIA OTWORÓW I POWIERZCHNI PŁASKICH Streszczenie W artykule omówiony został innowacyjny system szlifowania

Bardziej szczegółowo

- Wyższy komfort pracy - Krótszy czas obróbki - Większa żywotność. Ulotka pobrana ze strony

- Wyższy komfort pracy - Krótszy czas obróbki - Większa żywotność. Ulotka pobrana ze strony - Wyższy komfort pracy - Krótszy czas obróbki - Większa żywotność Ulotka pobrana ze strony www.eltech.com.pl W odpowiedzi na potrzeby klientów Podstawą dla inspiracji podczas prowadzenia badań i opracowywania

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

TYP 42 ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH.

TYP 42 ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH. 66 TYP 41 ŚCIERNICE płaskie do przecinania TYP 42 ŚCIERNICE z obniżonym środkiem do przecinania Ściernice typów 41 i 42 stanowią liczną i popularną grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych

Bardziej szczegółowo

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie 3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA 3.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wpływem wybranych parametrów szlifowania na zmiany temperatury szlifowania oraz ze sposobem jej pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 _PROMOCJA BEST OF WALTER Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 PROMOCJA BEST OF WALTER 10 płytek skrawających + 1 oprawka gratis ZAMÓW JUŻ TERAZ! NARZĘDZIE: G1011 narzędzia monolityczne

Bardziej szczegółowo

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje Kapturki i opaski ścierne POICAP Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału Nowość! Innowacje ic-coo oraz CO-COO ZAUFAJ NIEBIEKIM Wyjątkowy, szeroki program produktów Bardzo duża ilość usuwanego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi:

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: I. PASTY DIAMENTOWE (STANDARDOWE I PRECYZYJNE) Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: - mikroproszek ścierny z syntetycznego diamentu, -

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Mieczysław KORZYŃSKI Waldemar KOSZELA Politechnika Rzeszowska KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI

Bardziej szczegółowo

HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA

HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA Jakub ŚWIERCZYŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Obecnie inżynierowie używają najnowocześniejszych maszyn, które są konstruowane

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU JEDNOPRZEJŚCIOWEGO SZLIFOWANIA OTWORÓW

KIERUNKI ROZWOJU JEDNOPRZEJŚCIOWEGO SZLIFOWANIA OTWORÓW KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2007 KRZYSZTOF NADOLNY *, JAROSŁAW PLICHTA * * KIERUNKI ROZWOJU JEDNOPRZEJŚCIOWEGO SZLIFOWANIA OTWORÓW

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS Jakub Matuszak Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Słowa

Bardziej szczegółowo

BADANIA JAKOŚCI ŚCIERNIC W ASPEKCIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA

BADANIA JAKOŚCI ŚCIERNIC W ASPEKCIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA Elżbieta Bączek, Jerzy Danielak, Barbara Staniewicz-Budnik 1) BADANIA JAKOŚCI ŚCIERNIC W ASPEKCIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki badań ściernic z

Bardziej szczegółowo

Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym

Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym 8 MECHANIK NR 8-9/ Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym Single-side grinding with the use of electroplated tools MARIUSZ DEJA * DOI:.78/mechanik..8-9.8 W referacie

Bardziej szczegółowo

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi

Bardziej szczegółowo