Wieloosiowe pozycjonowanie ciàg e na bazie jednoosiowego pozycjonowania typu z punktu do punktu przetwornic nap dowych MOVIDRIVE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieloosiowe pozycjonowanie ciàg e na bazie jednoosiowego pozycjonowania typu z punktu do punktu przetwornic nap dowych MOVIDRIVE"

Transkrypt

1 F si EKSP obcià enie robocze w Êrubach uzyskane doêwiadczalnie. WartoÊci wskaênika W otrzymane dla badanych Êrub zestawiono w tabeli. Wyznaczanie wartoêci si roboczych w Êrubach za pomocà proponowanej metody obliczeƒ mo e powodowaç zani enie ich wartoêci maksymalnie do 2%. WartoÊç wskaênika W w funkcji numeru Êruby Numer Êruby W, % 0,41 0,02 1,14 0,21 1,63 0,28 0,15 Podsumowanie Opracowany sposób obliczeƒ z àczy wieloêrubowych napi tych wst pnie mo e byç efektywnie stosowany w analizie stanu napr enia uk adów zbudowanych z odkszta calnego elementu (pokrywy, ko nierza) mocowanego do korpusu, który mo na uznaç za nieodkszta calny. Przedstawiony schemat post powania pozwala na rozszerzenie zakresu metody do analizowania po àczeƒ znajdujàcych si pod dzia aniem dowolnego obcià enia roboczego. Jest to mo liwe przez wprowadzenie do uk adu modelu warstwy stykowej uwzgl dniajàcego sztywnoêç stykowà w kierunku stycznym. Blokowy zapis macierzy sztywnoêci ca ego uk adu pozwala dodatkowo na rozbudowanie modelu pojedynczej Êruby i uwzgl dnienie w nim zjawisk kontaktowych na stykach: eb Êruby ko nierz oraz Êruba nakr tka. Takie uzupe nienia proponowanej metody nale y uznaç za naturalny kierunek jej rozwoju. LITERATURA 1. Grudziƒski K.: Aktualny stan i tendencje rozwojowe w dziedzinie po àczeƒ Êrubowych. Mat. XV Sympozjonu PKM w Rzeszowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 79, Rzeszów 1991, ss Grzejda R., Witek A.: Analiza napi cia wst pnego dowolnych po àczeƒ wieloêrubowych. Mat. XIV Konferencji na temat: Metody i Ârodki Projektowania Wspomaganego Komputerowo, Warszawa, Politechnika Warszawska, Warszawa 2003, ss Witek A.: Analiza obcià enia po àczenia wieloêrubowego z uwzgl dnieniem nieliniowoêci i tarcia. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 20, nr 2/2000, ss Kruszewski J. i inni: Metoda sztywnych elementów skoƒczonych w dynamice konstrukcji. WNT, Warszawa Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skoƒczonych. Arkady, Warszawa Grzejda R.: Analiza p yty na nieliniowym pod o u spr - ystym w aspekcie obliczeƒ po àczeƒ wieloêrubowych. Mat. VII Seminarium Naukowego SiMIM na temat: Post py w In ynierii Mechanicznej, Gdaƒsk, Politechnika Gdaƒska, Gdaƒsk 2004, ss Jachimowicz J.: Statyczna analiza sztywnoêciowo-wytrzyma oêciowa korpusów maszynowych. Praca doktorska. Politechnika Warszawska, Warszawa Silva A.R.D. i inni: Numerical methods for analysis of plates on tensionless elastic foundations. International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, No /2001, pp Cerioni R., Mingardi L.: Nonlinear analysis of reinforced concrete foundation plates. Computers&Structures, Vol. 61, No. 1/1996, pp Hong T. i inni: Axisymmetric shells and plates on tensionless elastic foundations. International Journal of Solids and Structures, Vol. 36, No. 34/1999, pp Buczkowski R.: Inkrementelle Finite-Elemente-Modellierung des Kontaktproblems mit Berücksichtigung der nichtlinearen Eigenschaften der Kontaktzone. Praca doktorska. Technische Universität, Magdeburg Witek A., Grzejda R.: Analiza procesu wprowadzania napi cia wst pnego w niesymetrycznym, nieliniowym po àczeniu wieloêrubowym. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 26, nr 2/2006, ss Grudziƒski K., Konowalski K.: Badania charakterystyk mechanicznych po àczeƒ stykowych przy obcià eniach dynamicznych, cz. 1: Podstawy badaƒ doêwiadczalnych i stanowisko badawcze. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 22, nr 2/2002, ss Wieloosiowe pozycjonowanie ciàg e na bazie jednoosiowego pozycjonowania typu z punktu do punktu przetwornic nap dowych MOVIDRIVE MAREK GOZDALIK Falowniki MOVIDRIVE B firmy SEW-Eurodrive, nale àce do kategorii sprz tu okreêlanego mianem przetwornic nap dowych, umo liwiajà realizacj skomplikowanych zadaƒ zwiàzanych ze sterowaniem ruchem (motion-control) bez zastosowania nadrz dnego uk adu sterujàcego (PLC lub komputera przemys owego) [1]. Wydajne wykorzystanie wszystkich mo liwoêci, jakie oferujà przekszta tniki nap dowe, wymaga zazwyczaj czasoch onnego zapoznania si ze skomplikowanymi funkcjami urzàdzeƒ. Spe niajàc oczekiwania wszystkich u ytkowników firma SEW-Eurodrive oferuje 3 poziomy zaawansowania obs ugi w zale noêci od umiej tnoêci programowania i wymagaƒ dotyczàcych elastycznoêci systemu: Dr in. Marek Gozdalik jest pracownikiem Katedry Maszyn Roboczych Nap dów i Sterowania Politechniki ódzkiej. konfigurowalne modu y aplikacyjne zbiór programów o okreêlonym zakresie funkcji, które mo na dopasowaç do danej aplikacji za pomocà ustawienia parametrów bez programowania; programowalne funkcje technologiczne (np. elektroniczna tarcza krzywkowa, elektroniczny bieg synchroniczny) z asystentem aplikacyjnym wspomagajàcym u ytkownika w trakcie uruchamiania systemu nap dowego; programowanie za pomocà IPOSplus. Najwy szy poziom przewidziany jest dla przypadków, gdy funkcje standardowe modu ów aplikacyjnych sà niewystarczajàce lub nieodpowiednie dla danego zastosowania. Sterowanie programowe IPOSplus jest rozwiàzaniem elastycznym umo liwiajàcym sterowanie nap dem na podstawie napisanego w j zyku wy szego poziomu (zbli onego 20 ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/2007

2 do ANSI-C) lub asemblerze programu. Oprogramowanie IPOSplus umo liwia rozszerzenie funkcji falownika we wszystkich zastosowaniach przy u yciu bitowych zmiennych, w tym 917 niezale nych od systemu do swobodnego wykorzystania (w starszej wersji MOVIDRIVE A odpowiednio 512 i 454) [2, 3]. Dotyczy to, poza trybem pozycjonowania, równie trybu pracy z regulacjà pr dkoêci obrotowej i z regulacjà momentu. Oprócz rozkazów pozycjonowania u ytkownik ma do wykorzystania ca à palet rozkazów arytmetycznych, logicznych, operacji na bitach oraz komunikacyjnych do wymiany danych procesowych z innymi falownikami przy zastosowaniu autonomicznej magistrali systemowej SBus. Do komunikacji z uk adem sterowania zewn trznego mamy do wyboru karty udost pniajàce magistrale polowe: Profibus, InterBus, CANBus, Ethernet lub Device-Net [1]. Pozycjonowanie jednoosiowe typu punkt do punktu Najwa niejszà funkcjà, dla której stosuje si przetwornice nap dowe MOVIDRIVE zamiast zwyk ych falowników, jest programowe sterowanie po o eniowe z wykorzystaniem pozycjonowania jednoosiowego typu punkt do punktu. Pozycjonowanie nap du jest mo liwe tylko wtedy, gdy istnieje sprz enie zwrotne od nadajnika po o enia. Falownik MOVIDRIVE dysponuje trzema mo liwoêciami pozycjonowania: wg zewn trznego enkodera, wg nadajnika na silniku enkodera dla silnika asynchronicznego lub resolwera dla serwomotoru synchronicznego pràdu przemiennego z magnesami trwa ymi (rys. 1), wg enkodera absolutnego. W publikacji opisane jest najcz Êciej spotykane rozwiàzanie z nadajnikiem na wale silnika, a wyst pujàce w pracy oznaczenia kàta obrotu, pr dkoêci oraz przyspieszeƒ kàtowych dotyczyç b dà ruchu wirnika silnika. Analiza dzia ania oraz rezultaty prowadzonych przez autora badaƒ nap dów z falownikami MOVIDRIVE w trybie pozycjonowania uprawniajà do przedstawienia bardziej dok adnego schematu uk adu pozycjonowania typu z punktu do punktu (rys. 2) ni ideowy schemat udost pniony w materia ach firmowych przedstawiony na rys. 1. Generator profilu dla przejazdu z punktu o aktualnej wartoêci po o enia kàtowego enkodera do punktu o nowej zadanej wspó rz dnej (w uk adzie odniesienia wzgl dnym lub absolutnym) oblicza zadanà trajektori przemieszczenia kàtowego ϕ zad (t) oraz odpowiadajàcej mu pr dkoêci w czasie ω zad (t) na pod- Rys. 1. Uk ad bezpoêredniej regulacji po o eniem z nadajnikiem na silniku falownik MOVIDRIVE (êród o SEW-Eurodrive) [2] stawie okreêlonych dla danego przejazdu parametrów, tj. pr dkoêci kàtowej w stanie ustalonym oraz przebiegu i wartoêci przyspieszeƒ oraz opóênieƒ rozruchu i hamowania. W idealnym uk adzie wielkoêcià zadanà regulatora pr dkoêci nap du falownikowego jest wypracowany przez generator profil pr dkoêci ω zad (t). Wyst pujàcy normalnie w warunkach nieustalonych uchyb pr dkoêci powoduje b àd w realizacji zadanej w czasie trajektorii i pojawienie si uchybu po o enia kàtowego ε ϕ. Aktualna wartoêç uchybu podawana jest na regulator po- o enia, wypracowujàcy sygna ω kor majàcy za zadanie zmniejszenie b du nadà ania przez wprowadzenie korekty do sygna u pr dkoêci zadanej. Uk ad pozycjonowania typu z punktu do punktu mo na traktowaç jako uk ad regulacji pr dkoêci z korekcjà od b du po o enia. Na rys. 3 przedstawiono graficznà ilustracj dzia- ania uk adu pozycjonowania typu z punktu do punktu rzeczywistego nap du z silnikiem asynchronicznym. W celu wizualnego uwypuklenia ró nic w poszczególnych przebiegach zaprezentowano przejazd dla nieoptymalnych ustawieƒ parametrów falownika oraz nastaw regulatorów. Na przebiegach widaç wyraênie proporcjonalnà do uchybu po o enia ró nic pr dkoêci zadanej w stosunku do profilu trapezu. Zale noêci dla obliczenia zadanych trajektorii dla przypadku liniowego przebiegu pr dkoêci W falownikach firmy SEW-Eurodrive przyspieszenie i opóênienie kàtowe ε ruchu obrotowego wa u silnika podawane jest w postaci parametru tzw. rampy. Rampa to czas potrzebny na zmian pr dkoêci obrotowej silnika o 3000 obr/min. Wygodniej b dzie jednak pos ugiwaç si wartoêciami przyspieszeƒ kàtowych, które wynoszà odpowiednio dla rozruchu i hamowania: (1) (2) Rys. 2. Uk ad pozycjonowania typu punkt do punktu zastosowany w programowalnym falowniku MOVIDRIVE (wg autora) ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/

3 Rys. 3. Eksperymentalny przebieg cyklu pozycjonowania punkt do punktu falownika MOVIDRIVE B z silnikiem asynchronicznym (droga zadana ok. 63 obroty silnika, pr dkoêç pozycjonowania 2000 obr/min, czas rozruchu i hamowania 0,35 s) Do wygenerowania profilu pr dkoêci i uzyskanej z jej ca kowania przebiegu drogi niezb dna jest znajomoêç czasów trwania poszczególnych faz ruchu. Je eli przyjmiemy, e silnik przed rozpocz ciem hamowania osiàgnie za o onà dla przejazdu pr dkoêç ustalonà ω u, czas rozruchu t r od zera do pr dkoêci ω u obliczany jest z zale noêci: (3) analogicznie czas hamowania od pr dkoêci ω u do zera: Przemieszczenie ca kowite zadana droga kàtowa ϕ zad w interpretacji geometrycznej stanowi pole powierzchni pod profilem pr dkoêci (rys. 4) i wyra a si znanà dla trapezu zale noêcià: (4) (5) Stàd wyznaczony zostaje czas trwania ruchu ustalonego: (6) Zale noêci (5) i (6) sà prawdziwe jedynie dla przypadku, gdy droga zadana jest na tyle d uga, e dochodzi do ruchu ustalonego z pr dkoêcià ω u. WartoÊç graniczna drogi poni ej której hamowanie zaczyna si przed uzyskaniem przez silnik zadanej pr dkoêci przejazdu jest wyznaczana z zale noêci (5) przy za o eniu czasu ruchu ustalonego t u = 0: (7) Dla przejazdów o d ugoêci mniejszej od granicznej ϕ gr wyznacza si maksymalnà uzyskiwanà w cyklu pr dkoêç ω o (wierzcho ka trójkàta rys. 5) po przekszta ceniu zale noêci (7) do postaci: (8) Czasy trwania ruchów przyspieszania i hamowania b dà okreêlone nast pujàco: (9) Rys. 4. Profil drogi i pr dkoêci zadanej dla pe nego pozycjonowania Rys. 5. Profil drogi i pr dkoêci zadanej dla pozycjonowania z niepe nà pr dkoêcià (10) Uk ad pozycjonowania przetwornicy nap dowej MOVIDRIVE umo liwia zmian wartoêci zadanego po o enia oraz pr dkoêci w trakcie ju trwajàcego przejazdu. Wyliczona zostaje wtedy nowa trajektoria z uwzgl dnieniem aktualnej (w czasie otrzymania rozkazu przejazdu do nowego punktu) pr dkoêci obrotowej. Nowy profil obliczany jest równie przy za o eniu, e uk ad osiàgnie za o one po o enie przy zerowej pr dkoêci (rys. 6). Zak adajàc ponownie, e d ugoêç obu przejazdów jest wystarczajàco d uga do wystàpienia ruchu ustalonego i nowy rozkaz zosta wydany w chwili t 2 22 ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/2007

4 w czasie trwania ruchu ustalonego pierwszego cyklu, zale noêç na drog pole powierzchni pod nowym profilem pr dkoêci b dzie mia a postaç (11) Dla takich samych wartoêci ramp czasy rozruchu i hamowania dla drugiego cyklu wyniosà odpowiednio: (12) (13) Z zale noêci (11) mo na wyznaczyç czas trwania ruchu ustalonego: (14) Na rys. 7 przedstawiono przyk adowe profile pr dkoêci i drogi kàtowej wypracowane przez generator na podstawie podanych zale noêci. Przypadek a) to klasyczny trapez, w przypadku b) zadana droga jest mniejsza od wartoêci granicznej nie zosta a osiàgni ta pr dkoêç ustalona. W przypadku c) nowy rozkaz przejazdu o wartoêç wzgl dnà 100 obrotów wirnika zosta wydany, gdy uk ad wykonywa przejazd a) w momencie wykonania po owy drogi. Uk ady pozycjonowania ciàg ego Opisany uk ad pozycjonowania jednoosiowego typu z punktu do punktu ze wzgl du na przeznaczenie i zwiàzanà z nim zasad funkcjonowania nie nadaje si do realizacji sterowania ciàg ego ruchem w postaci swobodnie programowanych trajektorii ruchu (ang. contouring, niem. Bahnsteuerung). Przez trajektori ruchu punktu nale y rozumieç przebieg czasowy po o enia, pr dkoêci i przyspieszeƒ we wspó rz dnych kartezjaƒskich. Falowniki firmy SEW-Eurodrive w wersji technologicznej [4, 5] wyposa one sà w funkcj tzw. elektronicznej krzywki (ruch po zaprogramowanej krzywce z optymalnym profilem pr dkoêci i przyspieszeƒ) umo liwiajàcà wykonanie skomplikowanych, ale niestety tylko cyklicznych ruchów bez mo liwoêci swobodnego programowania nowej trajektorii dla ka dego cyklu. W jednym falowniku mo na zapisaç 6 ró nych krzywych wykonanych za Rys. 6. Profil drogi i pr dkoêci zadanej dla pozycjonowania ze zmianà parametrów w trakcie przejazdu Rys. 7. Przyk adowe profile pr dkoêci i drogi kàtowej wypracowane przez generator pomocà specjalnego edytora, zbudowanych na podstawie maksymalnie 256 zdefiniowanych punktów. Inny modu technologiczny, tzw. pozycjonowanie tabelaryczne [6], umo liwia przejazdy pomi dzy maksymalnie 32 pozycjami (ze swoimi pr dkoêciami i rampami) na sta e wprowadzonymi do pami ci falownika, bez mo liwoêci ich zmiany w trakcie ruchu. O wiele bardziej przydatna jest funkcja pozycjonowania przy zastosowaniu magistrali polowej (Feldbus) z nieograniczonà liczbà pozycji docelowych. Podstawowa wersja pozycjonowania z 4 danymi procesowymi umo liwia zadawanie dla ka dej pozycji docelowej innej pr dkoêci pozycjonowania. Wersja rozszerzona z 6 danymi procesowymi pozwala na ustalenie odr bnie dla ka dego przejazdu równie rampy [7]. Funkcja zapewnia przez magistral polowà cyklicznà dost pnoêç dla innych falowników i sterownika zewn trznego informacji zwrotnej o aktualnym po o eniu i pr dkoêci nap du. Jednak niezale nie od wybranej opcji w trybie pracy pozycjo- ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/

5 Rys. 8. Schemat uk adu pozycjonowania wieloosiowego ciàg ego z regulatorem po o enia w sterowniku nadrz dnym Rys. 9. Uk ad nap dowy X-Y automatu malarskiego nowania z punktu do punktu nie mo na w sposób bezpoêredni zrealizowaç zadania przejazdu po dowolnej trajektorii bez zatrzymywania. Bardzo cenna w asnoêç omawianych falowników polega na tym, e w programie IPOSplus wartoêci pozycji od nadajników sà do dyspozycji nawet wtedy, gdy falownik nie znajduje si w trybie pozycjonowania, tylko np. trybie regulacji pr dkoêci czy momentu [2, 3]. Informacje o po o eniu wa u silnika dost pne pod odpowiednimi zmiennymi programu IPOSplus mogà byç u yte do innych celów, równie poza falownikiem. T w aênie cech wykorzystuje si do budowy opartego na pojedynczych nap dach jednoosiowych uk adu pozycjonowania wieloosiowego. Aby zrealizowaç uk ad sterowania ruchami skoordynowanymi wielu osi w postaci pozycjonowania ciàg ego na bazie falowników MOVIDRIVE, niezb dne jest zastosowanie zewn trznego obcego sterownika nadrz dnego (rys. 8). Przetwornice nap dowe MOVIDRIVE pracujà wówczas w trybie regulacji pr dkoêci z nadrz dnym zewn trznym regulatorem po o enia koordynujàcym realizacj zadanej trajektorii n osi. Sterownik pracujàcy pod kontrolà systemu operacyjnego czasu rzeczywistego musi mieç mo liwoêç komunikacji w jednym z obs ugiwanych przez karty opcyjne falownika standardowych protoko ów: Profibus, Interbus, Ethernet, DeviceNet lub CANOpen. Komunikacja ta powinna umo liwiç odpowiednio szybki cykliczny transfer danych w obie strony dotyczy to szczególnie informacji z falownika o aktualnym po o eniu poszczególnych osi oraz rozkazów do sterowania pr dkoêciowego falowników niezb dnych do kontroli trakcji. Uk ad wieloosiowego pozycjonowania ciàg ego na bazie jednoosiowego pozycjonowania typu punkt do punktu W aplikacjach o mniejszych wymaganiach odnoênie do dok adnoêci ruchów skojarzonych, np. automaty malarskie, mo na przy u yciu falowników MOVIDRIVE zbudowaç niskobud etowy system pozycjonowania w uk adzie otwartym. W niniejszej publikacji omówiony zostanie fragment uk adu dotyczàcy 2 osi z 5-osiowego automatu do nak adania pow ok lakierniczych na p askie elementy meblarskie. Dla ka dego cyklu pracy dla nowej partii elementów dokonana zostaje automatyczna identyfikacja ich kszta tu i u o enia w polu 24 ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/2007

6 malarskim. Na podstawie tych informacji wypracowane zostajà trajektorie ruchu g owicy i dyszy malarskiej dla malowania obwodowego kraw dzi i malowania powierzchni. Dok adnoêç prowadzenia g owicy w przestrzeni z b dem nieprzekraczajàcym 1 cm oraz precyzja obrotu dyszy malarskiej w dwu p aszczyznach na poziomie 1 stopnia jest z punktu widzenia technologii procesu malarskiego zupe nie wystarczajàca. Ze wzgl du na powy sze za o enia zaproponowano taƒszà w realizacji, w stosunku do klasycznego systemu przedstawionego na rys. 8, wersj uk adu sterowania wieloosiowymi ruchami skojarzonymi na bazie falowników MOVIDRIVE B. Pierwsze êród o oszcz dnoêci wyst puje ju na poziomie falowników i polega na rezygnacji z opcyjnych kart do komunikacji i wykorzystaniu do tego celu autonomicznej magistrali systemowej SBus. Ze wzgl du na brak zewn trznego regulatora pozycji zamiast wydajnego sterownika PLC wyposa onego w modu centralny z bardzo szybkim i wydajnym procesorem jako sterownik nadrz dny zosta zastosowany komputer przemys owy ADVANTECH wyposa ony w kart CANOpen oraz kart wejêç i wyjêç cyfrowych. Komputer na podstawie geometrii elementów w polu malarskim otrzymanej z niezale nego uk adu identyfikacji kszta tu opracowuje w trybie offline (w czasie trwania technologicznej przerwy w procesie malowania) trajektori ruchów poszczególnych osi i na jej podstawie tworzy dla danego cyklu pracy tabel zadanych parametrów ruchu. W trybie online sterownik nadrz dny wysy a cyklicznie rozkazy ruchu do falowników monitorujàc prac ca ego systemu (obs uga komunikatów o realizacji jazd referencyjnych, obs uga b dów). Schemat budowy fragmentu uk adu dotyczàcego nap du dwóch osi uk adu X-Y realizujàcego ruch p aski przedstawiono na rys. 9. Do realizacji uk adu pozycjonowania ciàg ego w oparciu o uk ad regulacji po o enia przetwornicy nap dowej MO- VIDRIVE B wykorzystano elastycznoêç systemu i mo liwoêci programu IPOSplus. Idea dzia ania uk adu polega na wykorzystaniu funkcji pozycjonowania typu z punktu do punktu falownika, przy takim zadawaniu ze sterownika nadrz dnego po magistrali szeregowej CANBus parametrów kolejnych przejazdów, aby ruch odbywa si bez zatrzymania po za o onej trajektorii. Na rys. 10 zamieszczono schemat ideowy dzia ania uk adu. Nadrz dny sterownik na podstawie odpowiednich obliczeƒ dla zadanej trajektorii podaje do falownika w ÊciÊle okreêlonych odst pach czasu t parametry nowego przejazdu, tj. kolejnà pozycj docelowà oraz pr dkoêç przejazdu (rys. 11). Rampy rozruchowe i hamujàce i zwiàzane z nimi przyspieszenia i opóênienia kàtowe ustawione b dà na sta e w falowniku (z powodu ograniczonej iloêci s ów procesowych magistrali SBus) i nie b dà w trakcie ruchu ulegaç zmianie. Ka dorazowo droga przejazdu (wynikajàca z ró nicy zadanego i aktualnego po o enia bezwzgl dnego) musi byç na tyle du a, aby przed podaniem nowej pozycji uk ad pozycjonowania nie rozpoczà realizacji fazy opóêniajàcej hamowania do pr dkoêci zerowej. Zadane nowe wirtualne po o enie musi byç oddalone w stosunku do rzeczywistego po o enia o wartoêç tzw. offsetu. W rezultacie nap d nigdy nie osiàga chwilowego zadanego po o enia, gdy wczeêniej, w ÊciÊle okreêlonym czasie, otrzymuje nowy rozkaz przejazdu na innà pozycj. Poziom pr dkoêci kolejnych przejazdów, w stosunku do przedzia u czasu dzielàcego kolejne rozkazy, jest dobrany tak, aby nap d w momencie otrzymania nowego rozkazu przejecha ÊciÊle okreêlonà drog i znalaz si w zadanej pozycji. Falownik pracuje wi c faktycznie w uk adzie regulacji pr dkoêci obrotowej z korektà od b du po o enia z nadrz dnym sterowaniem pozycjà w uk adzie otwartym. Wymagana pr dkoêç dla przejazdu o zadanej drodze ϕ zad i oraz czasie trwania przejazdu t i bez uwzgl dnienia pola trójkàta δϕ i okreêlana jest wg wzoru: (15) Minimalna wartoêç offsetu dla danego przejazdu wynosi: (16) Wirtualna trajektoria powstaje przez dodanie geometryczne do zadanej trajektorii obliczonej wartoêci Rys. 10. Schemat uk adu pozycjonowania wieloosiowego ciàg ego na bazie regulatorów po o enia falowników Rys. 11. Zadana trajektoria kolejnych przejazdów jednego nap du ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/

7 offsetu. Dla u atwienia wartoêç ta mo e byç sta a i musi byç wi ksza od offsetu wyliczonego dla maksymalnej pr dkoêci i zadanej rampy hamujàcej. Przedstawiony na rys. 12 przyk ad trajektorii zadanej i odpowiadajàcych jej wirtualnych trajektorii ze sta ym i zmiennym offsetem dotyczy synchronizacji ruchu dwuosiowego nap du x-y realizujàcego p askà rozbie noêç od idealnej trajektorii zadanej o maksymalnie 1 mm. Dok adnoêç regulacji pr dkoêci w poprawnie dobranych [8] i sparametryzowanych nap dach z falownikami MOVIDRIVE B zapewnia z kolei uzyskanie za o onych dok adnoêci odwzorowania toru. Powsta a po wykonaniu cyklu rozbie noêç w po o eniu zadanym i rzeczywistym koƒca trajektorii zostaje zlikwidowana po dojeêdzie do po o enia bazowego w normalnym cyklu pozycjonowania punkt do punktu, a korekcja punktu zerowego uk adu wspó rz dnych mo e byç dokonywana w czasie ka dej przerwy technologicznej mi dzy cyklami za pomocà jazdy referencyjnej. Skoro wykorzystuje si funkcj pozycjonowania falownika jedynie do realizacji pozycjonowania w uk adzie otwartym, opartà na regulacji pr dkoêci, nie dopuszczajàc do wykonania do koƒca rozkazu Rys. 12. Trajektoria zadana oraz wirtualna ze sta ym i zmiennym offsetem ruch po okr gu o promieniu R = 0,6 m dwuosiowego nap du x-y trajektori ruch po okr gu o promieniu R = 0,6 m. Dla pr dkoêci silnika 1500 obr/min liniowa pr dkoêç elementu wykonawczego wynosi ok. 0,8 m/s. Obie liniowe rampy ustawione sà na wartoêç 0,4 s. Parametry pochodzà z rzeczywistego urzàdzenia wspomnianego wczeêniej automatu malarskiego. Na rys. 13 pokazano przeliczone na wa silnika nap du X przebiegi pr dkoêci pozycjonowania i wartoêci zadanego przemieszczenia kàtowego ϕ zad oraz wirtualnego z offsetem zmiennym ϕ offset. Przedstawiono graficznie wp yw d ugoêci czasu trwania miniprzejazdów t (czasu mi dzy kolejnymi rozkazami pozycjonowania) na wartoêç b du Σδϕ okreêlenia zadanego po o enia na skutek uproszczonego wyliczania pr dkoêci pozycjonowania wg zale noêci (15) bez uwzgl dniania pola trójkàta δϕ (rys. 11). I tak dla próbkowania co 0,1 s maksymalny b àd nie przekracza 0,8% w odniesieniu do zakresu ca ego przemieszczenia, a dla czasu 0,01 s (osiàgalnego w uk adzie rzeczywistym) jedynie 0,07%, co przek ada si na Rys. 14. Przyk adowy przebieg pr dkoêci zadanej i rzeczywistej oraz b du drogi Rys. 13. Przebiegi pr dkoêci pozycjonowania, przemieszczenia kàtowego zadanego ϕ zad oraz wirtualnego ϕ offset z offsetem zmiennym dla wa u silnika nap du X 26 ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/2007

8 pozycjonowania, mo e pojawiç si pytanie dlaczego nie zastosowaç prostszego i zapewne taƒszego falownika, pozbawionego uk adu pozycjonowania, oczywiêcie dysponujàcego zbli onymi mo liwoêciami cyfrowego zadawania pr dkoêci. Otó w takim wypadku brak kontroli na poziomie falownika nad po o eniem w razie nieprawid owoêci sterownika nadrz dnego móg by doprowadziç do kolizji nap du z przeszkodà nawet przy maksymalnej pr dkoêci. Przedstawiony w publikacji uk ad w takim przypadku, bez adnych dodatkowych zabezpieczeƒ, zareaguje normalnym zatrzymaniem nap du na najbli szym wirtualnym po o eniu znajdujàcym si w pobli u punktu rzeczywistego (rys. 12) Wa niejsze jest jednak to, e sposób dzia ania regulacji po o enia z punktu do punktu, polegajàcy na regulacji pr dkoêci z korektà od aktualnego uchybu po o enia, koryguje niezw ocznie b àd drogi powsta y na skutek uchybu pr dkoêci w okresie ruchu nieustalonego i w rezultacie daje lepszà dok adnoêç w odwzorowaniu zadanej trajektorii ni klasyczne sterowanie po o eniem w uk adzie otwartym. Na rys. 14 przedstawiono przyk adowy przebieg pr dkoêci zadanej i rzeczywistej oraz b du przemieszczenia aktualnego w stosunku do za o onego, wynikajàcego z ca kowania profilu pr dkoêci zadanej. W przypadku sterowania po o eniem w uk adzie otwartym ka dy, nawet krótkotrwa y, uchyb pr dkoêci rzeczywistej w stosunku do zadanej (wyst pujàcy w okresie zmian wymuszenia bàdê pojawienia si zak ócenia) powoduje powstanie niezanikajàcego b du po o enia. W systemie pracujàcym w uk adzie pozycjonowania z punktu do punktu (o takim samym profilu pr dkoêci zadanej uzyskanej przez generator) pojawienie si uchybu przemieszczenia ju od samego poczàtku skutkuje zwi kszeniem wartoêci zadanej podawanej na regulator pr dkoêci o wartoêç korygujàcà. W rezultacie uchyb po o enia zostaje zlikwidowany po czasie wyregulowania pr dkoêci, a jego maksymalna wartoêç najcz Êciej jest mniejsza ni w pierwszym przypadku. Podsumowanie W publikacji opisano mo liwoêci sterowania ruchem, jakie oferujà przetwornice nap dowe MOVIDRIVE firmy SEW-Eurodrive wyposa one w funkcj sterowania programowego IPOSplus. Przybli ono zasad dzia ania pozycjonowania jednoosiowego typu z punktu do punktu oferowanego jako funkcja standardowa. Przedstawiony zosta nowatorski uk ad pozycjonowania wieloosiowego ciàg ego wykorzystujàcego zaimplementowanà w falowniku funkcj pozycjonowania typu z punktu do punktu. Zaprezentowano teoretyczne podstawy i zalety metody pozycjonowania w uk adzie otwartym przez zadawanie wirtualnego po o enia docelowego z offsetem w stosunku do trajektorii zadanej. Uk ad ten jest mniej kosztowny od klasycznych rozwiàzaƒ i zapewnia dok adnoêç realizacji zadanych trajektorii ruchu akceptowalnà przez okreêlonà grup maszyn. Uk ad znalaz praktyczne zastosowanie w 5-osiowym automacie malarskim. Wyniki badaƒ eksperymentalnych uk adu zostanà przedstawione w odr bnym artykule. LITERATURA Materia y firmy SEW-Eurodrive: 1. Antriebsumrichter MOVIDRIVE MDX60B/61B. Systemhandbuch MOVIDRIVE falownik programowalny. Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOSplus. Podr cznik programowania 10/ Positionierung und Ablaufsteuerung IPOSplus. Handbuch 03/ MOVIDRIVE Technologieausführung 01/ Kurvenscheibe. Handbuch 05/ MOVIDRIVE MD_60A Tabellenpositionierung mit Bussteuerung. Systemhandbuch MOVIDRIVE MDX61B Applikation Erweiterte Buspositionierung. Handbuch 04/ Projektierung von elektronisch geregelten Drehstromantrieben. Praxis der Antriebstechnik, Band 5 05/99. ROK WYD. LXVI ZESZYT 10/

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii w obrabiarkach automatycznych

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii w obrabiarkach automatycznych Komputerowe wspomaganie projektowania technologii w obrabiarkach automatycznych HENRYK MIGDACZ JAN WENCELIS ARKADIUSZ KRZEMPEK Opracowanie procesu technologicznego na konwencjonalne obrabiarki automatyczne

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej PAWE SWORNOWSKI Dr in. Pawe Swornowski jest pracownikiem Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki Poznaƒskiej.

Bardziej szczegółowo

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci.

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà

Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà EL BIETA JACNIACKA LESZEK SEMOTIUK Charakterystycznà cechà procesu wytwarzania ró

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Najnowsze rozwiàzania techniczne i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych konferencja prasowa firmy Renishaw W lutym br. w Warszawie odby a si konferencja prasowa firmy Renishaw Sp.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Tendencje w rozwoju informatyki Wcià obowiàzuje prawo Moore a dotyczàce wzrostu wydajnoêci procesorów. A wobec tego, e procesory sà coraz pot niejsze i ulepszane sà pami ci pó przewodnikowe, to serwery

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych

Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych EDWARD LISOWSKI GRZEGORZ FILO Rys. 1. Schemat uk adu hydraulicznego przyj tego do budowy modelu matematycznego: 1, 5 zasilacz

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw*

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* 44 Mikroekonomia BANK I KREDYT lipiec 2006 Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* The Application of the DEA Method to Define the Level of Company Credit Risk

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Komputerowe implementacje hierarchicznego modelu struktury zasobów magazynowych

Komputerowe implementacje hierarchicznego modelu struktury zasobów magazynowych Komputerowe implementacje hierarchicznego modelu struktury zasobów magazynowych Software implementations of a hierarchical model of a warehouse structure WITOLD MAROWSKI Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta

Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta Zeszyty Naukowe nr 757 2008 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta 1. WartoÊç dla klienta W literaturze

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego

Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego Wyniki obliczeƒ zmodyfikowanego dêwigara pierêcieniowego analizowanej maszyny wykaza y znaczny spadek napr eƒ maksymalnych oraz zakresów napr eƒ zm czeniowych, które uwzgl dniajàc wytrzyma oêç zm czeniowà

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych

Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych ZENON J DRZYKIEWICZ JERZY STOJEK ROMAN ORNACKI Nowoczesne podejêcie do projektowania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Evaluation of multivariate measurement data current status and needs Part

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowaç diagnoz?

Jak dobrze przygotowaç diagnoz? Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Redakcja naukowa: Marek W. Kozak Zespół redakcyjny: Rafał Krenz Katarzyna Werner Izabela

Bardziej szczegółowo