Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Stanisław Hadka Starosta Grodziski 2. Grażyna Willmann Wicestarosta Grodziski 3. Ryszard Balcerek Członek Zarządu 4. Jan Grochowy Członek Zarządu 5. Sławomir Kurkiewicz Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Tomasz Dolata Sekretarz Powiatu 2. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 3. Maria Piechocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4. Zbigniew Heydrych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 5. Władysław Chwalisz Inspektor ds. wewnętrznej kontroli finansowej 6. Grażyna Sterczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Sprawy dotyczące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. a) omówienie aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na wniosek Dyrektora SPZOZ, b) przedstawienie pisma Dyrektora SPZOZ w sprawie pisma Zarządu z dnia r. dotyczącego wyjaśnienia nieobecności w pracy, c) przedstawienie pisma Dyrektora SPZOZ w sprawie pisma Zarządu z dnia r. dotyczącego przekazania SPZOZ. 4. Stanowisko Zarządu w sprawie wniosku Komisji Polityki Socjalnej do projektu uchwały Rady Powiatu na XVIII sesję w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie: a) zwiększenia zatrudnienia o 1 etat oraz planu finansowego na rok 2008 w paragrafie wynagrodzenia o kwotę zł, b) zwiększenia planu finansowego na rok 2008 o kwotę zł na zwiększenie wynagrodzenia. 6. Przedstawienie informacji o wynikach kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

2 2 8. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Powiecie Grodziskim. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr 157/2008 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Grodziski. 11. Zapoznanie się z projektami uchwał Rady Powiatu na XVIII sesję przygotowanymi przez Przewodniczącego Rady w sprawie: a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, b) zmiany uchwały nr II/6/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego oraz wyboru jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zmienionej uchwałą nr IX/73/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku i uchwałą nr XVI/118/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku. 12. Sprawy bieżące. ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Stanisław Hadka. Po powitaniu przybyłych osób oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji. Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu. ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, przyjęli jednogłośnie i podpisali protokół nr 64/08 posiedzenia w dniu 11 marca 2008r. z Przy omawianiu punktów 3, 4, 5 byli obecni Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Piechocka i Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zbigniew Heydrych. ad 3 Starosta przedstawił pisma Dyrektora SPZOZ: a) w sprawie zwołania w trybie pilnym posiedzenia Zarządu w celu omówienia sytuacji szpitala w związku z wynikami kontroli SPZOZ przeprowadzonej przez Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego oraz w nawiązaniu do wypowiedzenia kontraktu menedżerskiego. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. b) będące ustosunkowaniem się Dyrektora do pisma Zarządu z dnia r. (znak BR /07) decyzja z poprzedniego posiedzenia pkt 15 protokołu nr 64/08, którą Zarząd wezwał Pana Dyrektora do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy od 5 marca br. oraz wskazanie jaką osobę upoważnił do zastępowania w czasie nieobecności. Pismo to załączono do sprawy znak jw. Dyrektor informuje w piśmie, że 4 marca czekał na wezwanie na posiedzenie Zarządu. 3 marca został powiadomiony osobiście przez Pana Starostę, a następnego dnia telefonicznie, że będzie poproszony na posiedzenie, na którym miał referować sprawy dotyczące SPZOZ, a także w sprawie wycofania rezygnacji ze stanowiska Dyrektora. Od

3 3 5 marca przebywał Dyrektor na zwolnieniu lekarskim i poinformował, że o fakcie tym powiadomił sekretarkę SPZOZ, która przekazała tę wiadomość do Starostwa. Starosta poinformował, co potwierdziła Pani Wicestarosta, że sekretarka nie przekazała informacji o zwolnieniu lekarskim do Starostwa. Starosta dodał, że Dyrektor wcześniej podtrzymał złożoną rezygnację, wobec tego nie było potrzeby, aby uczestniczył w posiedzeniu Zarządu w dniu 4 marca. Po wyjaśnieniach złożonych przez Dyrektora SPZOZ, Zarząd nie miał powodów, aby podważać zwolnienia lekarskie Pana Heydrycha. c) będące ustosunkowaniem się Dyrektora do pisma Zarządu z dnia 27 lutego 2008r. znak BR /08, które dotyczyło przejęcia SPZOZ przez Dyrektora (sprawa rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 lutego 2008r. pkt 10 protokołu nr 62/08). Starosta podjął w tej sprawie działanie wyznaczając Panią Natalię Odważną Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego do udziału w inwentaryzacji SPZOZ. Dyrektor SPZOZ wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Starosta wezwał również ustępującą Dyrektor do przekazania majątku szpitala i pozostałych składników. Starosta poprosił Dyrektora SPZOZ o sfinalizowanie sprawy przekazania SPZOZ zgodnie z uchwałą Zarządu. Następnie Starosta poinformował Zarząd o spotkaniach, w których uczestniczył wspólnie z Wicestarostą: z lekarzami i ze związkami zawodowymi SPZOZ w Grodzisku Wlkp., z lekarzami Panami: Słodnikiem, Grebieniowem i kierownikiem laboratorium Panem Cebulą na temat funkcjonowania SPZOZ oraz osobno z Panem Lamchem na temat funkcjonowania pracowni RTG. Lekarze informowali m.in. że w zakładzie nie ma kto podejmować decyzji. Dyrektor SPZOZ wyjaśnił, że podczas jego nieobecności decyzje były podejmowane. Zgodnie ze Statutem w sprawach administracyjnych przez Głównego Księgowego, a w sprawach medycznych powołany zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SPZOZ lek. med. Andrzej Słodnik z załogą grodziskiego SPZOZ-u, na którym obecna była prasa. Na spotkaniu tym wyjaśniane były sprawy dotyczące podejmowania decyzji w SPZOZ, sprawy związane z rezygnacją Dyrektor Szumskiej oraz zatrudnieniem Pana Heydrycha na stanowisko Dyrektora SPZOZ. Ponadto były odczytywane fragmenty protokołu z kontroli (w obecności byłej Pani Dyrektor), a także dyskusja nt. kontraktów lekarskich dotyczących świadczenia usług zdrowotnych. Artykuł ze spotkania znajduje się w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim Dyrektor SPZOZ Zbigniew Heydrych przedstawił Zarządowi protokół z przeprowadzonej doraźnej kontroli problemowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. przez Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, jednostkę upoważnioną do prowadzenia kontroli z ramienia Wojewody Wielkopolskiego. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie, czy na stanowisko kierownika zakładu została powołana osoba spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju, czy przy powoływaniu nowego kierownika przestrzegano trybu określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisach wykonawczych oraz ocena prawidłowości gospodarowania mieniem, środkami publicznymi i gospodarki finansowej. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2007r. Protokół został podpisany 6 marca 2008r. Kserokopia protokołu kontroli (bez załączników) stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Dyrektor SPZOZ w związku z protokołem kontroli wnioskował, aby Zarząd Powiatu na podstawie:

4 4 - art. 93 i art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wystąpił do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, - art. 231 Kodeksu karnego wystąpił do Prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez byłego Dyrektora SPZOZ. Starosta poinformował, że protokół z kontroli jest dla SPZOZ, natomiast dla organu założycielskiego wiążącym będzie wystąpienie pokontrolne. W związku z tym Starosta zaproponował, aby w dniu dzisiejszym odrzucić wnioski Dyrektora i nie podejmować w tej sprawie żadnych decyzji do czasu otrzymania wystąpienia pokontrolnego (zaleceń pokontrolnych), z którego będzie wynikało jakie działania będzie musiał podjąć Dyrektor SPZOZ, a jakie organ założycielski. Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję Pana Starosty. Zarząd będzie rozważał tę sprawę po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego, które zostanie sporządzone przez organ kontrolujący w terminie około 1 miesiąca od daty podpisania protokołu kontroli. Pan Zbigniew Heydrych poinformował, że protokół z kontroli jest do wglądu w Sekretariacie SPZOZ-u. W związku z artykułami prasowymi Sekretarz Powiatu przedstawił stanowisko Starosty i Zarządu Powiatu w sprawie SPZOZ w Grodzisku Wlkp., które zaproponował zamieścić w prasie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował stanowisko, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu, a także zamieszczone w gazetach: Głos Wielkopolski, Dzień Nowotomysko-Grodziski i Nasze Powiaty. Dyrektor SPZOZ Zbigniew Heydrych poinformował także o wypowiedzeniu złożonym przez ortopedę oraz o sytuacji związanej z zatrudnieniem Ordynatora Oddziału Noworodkowego (byłej Pani Dyrektor), z którą na dzień dzisiejszy jest podpisana tylko umowa na ¼ etatu na stanowisku ordynatora oddziału. Nie jest natomiast podpisana umowa na świadczenie usług medycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontraktowej). Dodał, że 4 marca 2008r. Pani Ordynator wystąpiła z nową propozycją podpisania kontraktu (o wcześniejszej propozycji Zarząd był poinformowany rozpatrywano na posiedzeniu Zarządu 19 lutego br., pkt 7 protokołu nr 61/08). Oferta oprócz propozycji stawek za limit 120 godzin oraz za pozostałe godziny pracy (ponad limit) zawiera także dodatkowe wynagrodzenie za nadzór nad prawidłowym prowadzeniem oddziału i nienaganną pracę oraz brak uzasadnionych skarg. Dyrektor nie akceptuje niektórych zapisów umów kontraktowych dotyczy to w szczególności dodatkowego wynagrodzenia. Sprawa kontraktów dotyczy niemal wszystkich lekarzy świadczących usługi medyczne. Dyrektor poinformował, że przygotowywany jest nowy regulamin wynagradzania pracowników SPZOZ, który wejdzie w życie po negocjacjach z pracownikami i uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Starosta poprosił Dyrektora SPZOZ o uregulowanie wynagrodzenia z Ordynatorem Oddziału Noworodkowego i zapewnienie usług medycznych na Oddziale. Dyrektor SPZOZ zapytał o radę w tej sprawie. Starosta poinformował, że są to kompetencje Dyrektora. Starosta poprosił Dyrektora o przedstawienie sytuacji finansowej SPZOZ. Pan Dyrektor poinformował, że kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych dla szpitala na 2008r. został wynegocjowany i podpisany przez Dyrektor Barbarę Różyńską Szumską (na okres od stycznia do końca marca). Od 1 kwietnia do 30 czerwca kontrakty będą aneksowane, a ich wielkość będzie podlegała negocjacji. Od 1 lipca Narodowy Fundusz

5 5 Zdrowia będzie wprowadzał nowy system finansowania świadczeń zdrowotnych, który wg wstępnych wyliczeń będzie mniej korzystny dla szpitali. Ponadto Dyrektor Zbigniew Heydrych podpisał dodatkowy kontrakt na ponad zł. Dyrektor dodał, że finanse szpitala są dobre, należy tylko wypełnić podpisane kontrakty. Poruszono także sprawę zobowiązania SPZOZ za 2006 rok wobec Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości ok zł, która została wykazana przez NFZ po przyjęciu bilansu za 2006r. (sierpień 2007r.). Od tego czasu trwają negocjacje w tej sprawie. W chwili obecnej z wymaganej kwoty zł sporne jest ok zł. Starosta poinformował, że jednym z tematów sesji w dniu 25 marca jest informacja na temat aktualnej sytuacji w SPZOZ. W związku z tym Starosta poprosił Pana Dyrektora o wzięcie w niej udziału. W związku z pismem z punktu c) dotyczącym przejęcia SPZOZ Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora SPZOZ do protokolarnego sfinalizowania przejęcia zinwentaryzowanego majątku szpitala oraz pozostałych składników w terminie do 31 marca 2008r. Przy omawianiu punktów 4 i 5 była obecna Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. ad 4 Starosta przedstawił wniosek Komisji Polityki Socjalnej do projektu uchwały Rady Powiatu na XVIII sesję w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2008 przyjęty na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008r. podczas opiniowania projektu uchwały. Komisja wnioskuje aby zmniejszyć o kwotę zł środki na Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej i zwiększyć o tę kwotę środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Za pozytywna opinią o projekcie przedłożonym przez Zarząd głosował 1 radny, 1 był przeciwny i 2 się wstrzymało. Po dyskusji oraz przedstawieniu argumentów przez Dyrektora PCPR Zarząd większością głosów nie zaakceptował propozycji Komisji. Wynik głosowania - za wprowadzeniem zmiany zaproponowanej przez Komisję 0 głosów, 4 głosy przeciw i 1 głos wstrzymujący. Stanowisko Zarządu: Zarząd podtrzymując swój poprzedni projekt ma na uwadze działania podejmowane przez PFRON w kierunku zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych wprowadzanych na otwarty rynek pracy. Pod tym kątem zostały poczynione pod koniec ubiegłego roku zmiany w ustawie o rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydane ku temu stosowne akty wykonawcze Rozporządzenia, które weszły w życie od 1 stycznia 2008 roku. W związku z powyższym na terenie Powiatu Grodziskiego została szeroko rozpropagowana akcja informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w tym zakresie. Projekt podziału środków PFRON przyznawanych samorządowi wg. algorytmu został stworzony w oparciu o rozpoznane potrzeby oraz zgłaszanie się zainteresowanych przedsiębiorców propagowaną nową, a właściwie reaktywowaną formą wsparcia

6 6 przedsiębiorców w formie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Ponadto należy wziąć pod uwagę obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, gdzie Inter -Groclin Auto- będzie zwalniał około 500 osób, w tym osoby, niepełnosprawne. Zwyczajem lat ubiegłych można zakładać, iż pod koniec roku PFRON przekaże dodatkową pulę środków, które wówczas mogą zastać przekazane na realizację zadania Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zwiększenie środków o zł nie rozwiąże pozytywnego rozpatrzenia na tym zadaniu wszystkich oczekujących wniosków. Każdego dnia wpływają 3-4 nowe wnioski. ad 5 lit. a i lit. b Starosta odczytał pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie: a) zwiększenia zatrudnienia o 1 etat oraz planu finansowego na rok 2008 w paragrafie wynagrodzenia o kwotę zł. Pani Dyrektor widzi potrzebę zatrudnienia na ½ etatu Radcy Prawnego oraz na ½ etatu informatyka. b) zwiększenia planu finansowego na rok 2008 o kwotę zł na zwiększenie wynagrodzenia. Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie zatrudnienia i planu finansowego. Pracownik może zostać zatrudniony w ramach posiadanego wakatu, na którym wynagrodzenie brutto wynosi zł i oszczędności z tego tytułu od początku roku. Przy omawianiu punktu 6 był obecny inspektor ds. wewnętrznej kontroli finansowej Władysław Chwalisz. ad 6 Pan Chwalisz przedstawił informację o wynikach kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Zarząd nie miał uwag i pytań. Przy omawianiu punktów 7, 8, 9, 10 był obecna Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Grażyna Sterczak. ad 7 Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. wraz z uzasadnieniem. Załącznikiem do projektu uchwały jest ogłoszenie o konkursie. Art. 36a ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty mówi że Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. konkurs na stanowisko dyrektora szkoły ogłasza organ prowadzący, a ogłoszenie zamieszcza się w co najmniej dwóch dziennikach: jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym lokalnym. Kadencja obecnego dyrektora upływa 31 sierpnia 2008r. Spełniając ustawowe wymogi należy ogłosić konkurs, który wyłoni dyrektora szkoły.

7 7 Pani Naczelnik poinformowała, że konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu. Należy wystąpić do Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych o wskazanie przedstawicieli do komisji. Sprawy związane z przeprowadzeniem konkursu prowadzi Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury. Pytań i uwag nie było, wobec tego Starosta zarządził głosowanie Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 171/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu. ad 8 Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Powiecie Grodziskim wraz z uzasadnieniem. Proponuje się wysokość miesięcznej dotacji - 75% wysokości środków przypadających na jednego ucznia szkół niepublicznych, wynikających ze Standardu A określonego corocznie w metryczce Powiatu, otrzymywanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty mówi, że wysokość dotacji przysługującej na każdego ucznia nie może być niższa niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. W Powiecie Grodziskim, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie funkcjonują: Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające. Na podstawie wydatków bieżących ponoszonych na ucznia w tych szkołach skalkulowano wysokość dotacji. Natomiast kalkulację wydatków na Liceum dla Dorosłych i Liceum Uzupełniającego otrzymaliśmy z Powiatu Nowotomyskiego. Wysokość wydatków bieżących jest zbliżona w tych wszystkich typach szkół. Ponieważ tzw. Standard A corocznie się zwiększa, nie można zmniejszyć wysokości dotacji w stosunku do roku poprzedniego. Środki otrzymywane z MEN na ucznia szkoły niepublicznej dla dorosłych wynoszą 0,35 Standardu A. Uwzględniając kalkulację ze szkół publicznych, można więc określić procentowo kwotę dotacji przypadającej na jednego ucznia szkoły niepublicznej w odniesieniu do Standardu A wynikającego z metryczki powiatu na 75% wysokości tych środków. Pytań i uwag nie było, wobec tego Starosta zarządził głosowanie Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 172/2008 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Powiecie Grodziskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu. ad 9 Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski wraz z uzasadnieniem.

8 8 Ustawa z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty, w art. 67a określa, że w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkołach mogą być zorganizowane stołówki szkolne. Jednocześnie ustawodawca nałożył na organ prowadzący szkołę obowiązek ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej, w tym także ustalenia wysokości opłat za posiłki. W uchwale proponuje się wykaz osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych. Zgodnie z zapisem zawartym w art. 67a do opłat wnoszonych za korzystanie uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Proponowana w uchwale wysokość opłat za posiłki jest uzgodniona z dyrektorem szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna. Projekt uchwały określa także cenę posiłku dla pracowników szkoły. Pytań i uwag nie było, wobec tego Starosta zarządził głosowanie Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 173/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu. ad 10 Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr 157/2008 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Grodziski wraz z uzasadnieniem. W pozycji 5 załącznika nr 1 Uchwały Zarządu Powiatu Grodziskiego Nr 157/2008 zapisano organizację etapu powiatowego V Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. W bieżącym roku olimpiada ta się nie odbędzie, nie będzie również organizowany etap powiatowy. W związku z tym Pani Naczelnik zaproponowała przenieś środki zaplanowane na ten cel w wysokości 300 zł na organizację Powiatowego Konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, na który zostały zaplanowane środki w niewystarczającej wysokości (300 zł). Pytań i uwag nie było, wobec tego Starosta zarządził głosowanie Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 174/2008 w sprawie zmiany do Uchwały Nr 157/2008 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Grodziski, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu. ad 11 Starosta poinformował, że Przewodniczący Rady na podstawie 36 ust. 3 przekazał Zarządowi Powiatu do wiadomości projekty uchwały Rady Powiatu. ad 11 lit. a Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, przygotowany przez Przewodniczącego Rady na XVIII sesję. Na podstawie 12 ust. 1 Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski Rada Powiatu wybiera dwóch wiceprzewodniczących. Rada Powiatu na sesji w dniu 26 lutego 2008r. przyjęła rezygnację Pana Tadeusza Pańczaka z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

9 9 17 ust. 1 Statutu stanowi, że w przypadku odwołania z funkcji, przyjęcia rezygnacji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada Powiatu dokonuje na swej najbliższej sesji wyboru na wolne stanowisko. Zarząd przyjął do wiadomości projekt uchwały. ad 11 lit. b Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego oraz wyboru jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zmienionej uchwałą nr IX/73/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku oraz uchwałą nr XVI/118/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku, przygotowany przez Przewodniczącego Rady na XVIII sesję. Rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej złożyli radny Piotr Kandulski i radny Jerzy Grygiel. Zgodnie z 54 ust. 1 Statutu Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną w składzie 3 albo 5 osób oraz wybiera jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W projekcie uchwały proponuje się Komisję Rewizyjną 5 osobową. Zarząd przyjął do wiadomości projekt uchwały. ad 12 Spraw bieżących nie było. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Stanisław Hadka. Maria Nolka Grażyna Willmann. Ryszard Balcerek Jan Grochowy Sławomir Kurkiewicz

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku BR.0062-48/10 Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 20. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku BR.0062-12/10 Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 14 05. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 30 a zakończyło o godz. 15 20. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 8 30. Obecni (lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku

Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12 35, a zakończyło o godz. 13 30. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 15 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 14 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 8/2006 w dniu 25 maja 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku

Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 15. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w dniu 16032015r W posiedzeniu udział wzięli członkowie nowo powołanej Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Grodziskiego P R O T O K Ó Ł

Rady Powiatu Grodziskiego P R O T O K Ó Ł Załącznik do Uchwały nr XXXVII/232/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2009r. Komisja Doraźna Rady Powiatu Grodziskiego 21 września 2009 roku P R O T O K Ó Ł Komisji Doraźnej Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej Warszawa

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej Warszawa Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 03-287 Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Szkole Podstawowej nr 32 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, zwanej dalej Szkołą, działa Rada Rodziców powołana w oparciu o ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. L SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 20 marca 2014 r. RZP-R.0002.3.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 17 marca 2005 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława BASTY Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 25 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR 3/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 25 lutego 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/ 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XVII/ 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XVII/ 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 30 marca 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 30 marca br. o godz. 16.00, zakończono o godz. 18.45.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 30, a zakończyło o godz. 9 55. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 15 a zakończyło o godz. 14 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 29 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV / 29 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV / 29 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji A. Łaniewskiego. W posiedzeniu wzięli udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję. Protokół nr XIII / 07 z XIII sesji III kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2007r. w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Wielkopolskim przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Działając na podstawie 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem Działając na podstawie stałych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska pracownice Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję. Protokół nr VIII / 07 z VIII sesji III kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się w dniu 29 maja 2007r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Kolejowej 12 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 149

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 149 Regulamin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 149. ; 2. Statucie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r.

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Pierwszą część posiedzenia Zarządu Powiatu rozpoczęła się o godzinie 14.41. W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

BR.0062-22/10 Protokół nr 182/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 25 maja 2010 roku

BR.0062-22/10 Protokół nr 182/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 25 maja 2010 roku BR.0062-22/10 Protokół nr 182/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 25 maja 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 11 45. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2009 r Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 33 i II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Batorego w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 33 i II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Batorego w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych w dniu 28 lutego 2013 roku REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 33 i II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Batorego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza 03-390 Warszawa ul. Krakusa 2 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Grodziskiego.

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 12 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 12 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu jest aktem opracowanym w oparciu o Ustawę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY SZKOŁY

REGULAMIN RADY SZKOŁY 1 REGULAMIN RADY SZKOŁY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W MOGILNIE ROZDZIAŁ I 1 Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie została powołana na podstawie:

Bardziej szczegółowo