Lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechniczne. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechniczne. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki"

Transkrypt

1 Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art w związku z art Ramowej Dyrektywy Wodnej dla projektu Lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechniczne Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki kwiecień 2012

2 SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania Opis Przedsięwzięcia Krok I Identyfikacja jednolitej części wód oraz celów środowiskowych jej przypisanych Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna Wisłoki w obrębie realizacji przedsięwzięcia Krok II Identyfikacja środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego w zakresie stanu/potencjału ekologicznego JCWP Czynniki oddziaływania przedsięwzięcia Recypienty oddziaływania przedsięwzięcia Ocena aktualnego stanu jednolitej części wód Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia Ocena wpływu przedsięwzięcia na wybrane wskaźniki jakości wód Wnioski Literatura

3 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art w związku z art Ramowej Dyrektywy Wodnej opracowane na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Elementem Wytycznych jest Lista sprawdzająca przedsięwzięcia hydrotechniczne, która służy do weryfikacji przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z art. 4 ust.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej w nawiązaniu do art. 4 ust. 7 RDW. Przedmiotem analizy dokonanej według przytoczonych powyżej Wytycznych jest zatem ocena wpływu danego przedsięwzięcia na cele środowiskowe jednolitej części wód powierzchniowych, w obrębie której przedsięwzięcie to jest realizowane poprzez analizę oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne wskaźniki jakości wód składające się na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy zostanie stwierdzony negatywny wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy jakości wód oraz zostanie stwierdzone w związku z tym zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego dla danej jednolitej części wód w odniesieniu do stanu/ potencjału ekologicznego, wówczas należy ocenić możliwość zastosowania derogacji (odstępstwa od celów środowiskowych) z art. 4 ust. 7 RDW poprzez weryfikację przesłanek warunkujących ustanowienie takiej derogacji zawartych w art. 4 ust.7 oraz w nawiązaniu do art. 4 ust 8 i art. 4 ust.9. 2.OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podkarpackim i obejmuje odcinek rzeki Wisłoki na terenie miasta i gminy Mielec oraz gminy Gawłuszowice (rysunek 1). 3

4 Zadanie Wisłoka I Zadanie Wisłoka II Zadanie Wisłoka III Rysunek 1. Lokalizacja przedsięwzięcia ( Źródło: za Studium Wykonalności). Przedsięwzięcie inwestycyjne wpisuje się w dążenia do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie Wisły w Województwie Podkarpackim. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec swym zakresem obejmuje budowę, modernizację oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie obwałowań rzeki Wisłoki. Inwestorem przedsięwzięcia jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Rzeszów ul. Hetmańska 9. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 4

5 Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w dolinie Wisłoki, bezpośrednio w mieście i gminie Mielec, oraz częściowo obejmuje gminę Gawłuszowice (miejscowość Brzyście). W ramach przedsięwzięcia wyznaczono trzy projekty: Wisłoka I, Wisłoka II i Wisłoka III. Zakres robót w ramach poszczególnych projetów: Wisłoka I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budowa dróg przywałowych w miejscowości Chrząstów- Złotniki gm. Mielec, woj. Podkarpackie. Zakres inwestycji w obrębie projektu obejmuje następujące elementy: Modernizację prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki: Podwyższenie korony prawostronnego wału Wisłoki, według następujących wytycznych: - min. 1,0 m ponad zwierciadło wody miarodajnej o p=1% - 0,30 m ponad poziom wody kontrolnej o p=0,3%, z zachowaniem następujących parametrów rzędnej korony wału: * w km wynosząca 165,10 m n.p.m.; * w km wynosząca 169,40 m n.p.m.; * jednolity spadek pomiędzy końcami modernizowanego odcinka i=0,5911. Jednolite ukształtowanie przekroju poprzecznego wału na całej długości modernizowanego odcinka, według parametrów: - szerokość korony: 3,0 m; - nachylenie skarpy odwodnej: 1:2; - nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2; - wysokość zmienna w przedziale 2,50-4,00 m.; - podstawa skarpy wału na zawalu bez zmian położenia w stosunku do istniejącego; - oś wału na całej długości prawie równoległa do istniejącej; - rozbudowa przekroju poprzecznego prowadzona od strony międzywala. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne prawostronnego obwałowania Wisłoki, wykonane w postaci dwuczęściowej przesłony zbudowanej z geomembrany ułożonej w korpusie wału, pionowej przesłony wykonanej w technologii DSM (Deep Soil Mixing) oraz zamka glinowego zapewniającego szczelność układu; Głębokość przesłony - zależna jest od warunków geologicznych podłoża pod rozbudowywanym wałem z zachowaniem wartości minimum: grubość 40 cm 5

6 Budowę 7274 m drogi przywałowej dojazdowej w międzywalu w km , o następujących parametrach technicznych: - szerokość drogi - 4,0 m; - szerokość pasa jezdnego - 3,0 m; - układ warstw drogi: a) warstwa fundamentowa min. 0,25 m z klińca 0-63 stabilizowanego cementem, na wyrównującej podsypce z zagęszczonego piasku; b) geowłóknina 600 g/m 2 ; c) geokrata o wysokości 0,20 m wypełniona zagęszczonym piaskiem kopalnianym; d) warstwa tłucznia 0-63 zagęszczonego do Is>1,0 - warstwa jezdna. Budowę 7274 m przywałowej drogi powodziowej na zawalu, na całym odcinku modernizowanego wału, w km , o nastepujących parametrach technicznych: - szerokość drogi - 4,0 m; - szerokość pasa jezdnego - 3,0 m; - wzniesienie korpusu drogi ponad teren istniejący: średnio ~ 0,50 m; - układ warstw drogi: fundamentowa warstwa min. 0,25 m z tłucznia stabilizowanego cementem, ułożona na geowłókninie 600 g/m 2, geokrata o wysokości 0,20 m wypełniona zagęszczonym piaskiem kopalnianym, oraz tłucznia 0-63 zagęszczonego do Is>1,0. Rozbiórkę 32 przejazdów i 16 ramp zlokalizowanych poza drogami publicznymi na działkach prywatnych o zjazdach prostopadłych w kierunku międzywala. Budowę 13 ramp wałowych z podjazdami o szerokości 4,0 m, częścią drogową szerokości 3,00 m i nachyleniem 1:12 : - 1 rampa typu A - podjazdy po obu stronach wału połączone placem manewrowym w koronie wału, przy czym na zawalu i międzywalu przewidziano objazdy rampy łączące drogi przywałowe; - 1 rampa typu B - przejazd nad śluzą wałową w km , którego podjazdy wchodzą na skarpy wału przechodząc ponad wlotem potoku do śluzy wałowej; - 11 ramp typu C - wyjazdy z drogi publicznej oraz połączenia z drogami przywałowymi; rampa typu C posiada na zawalu rozjazdy do drogi przywałowejpowodziowej, a w międzywalu objazd rampy łączący drogę dojazdową. 6

7 Prace w obrębie rowu Złotnicko-Berdechowski: - Rozbiórka śluzy wałowej w km lewego wału rowu; - Remont doków śluzy w km prawego wał rowu. Rozbiórkę dwóch śluz w km i prawego wału Wisłoki i budowę w tych samych miejscach nowych wyposażonych w betonowy dok wlotowy, rurociąg ф 600 w betonowej obudowie z karbowaną powłoką zewnętrzną, wieżę betonową z awaryjnym zamknięciem rurociągu i kryty kanał. Odbudowę koryt odpływowych od wylotów śluz wałowych do rzeki Wisłoki, polegającą na odmuleniu dna rowów i wyprofilowaniu skarp, wykonaniu podbudowy, umocnieniu dna i dolnej części skarpy, a w końcowym etapie na ułożeniu na dnie prefabrykowanego koryta ściekowego, a na skarpach betonowych płyt. Przebudowę odcinka sieci gazowej (średniego ciśnienia ś/c Ø32 na odcinek z PE 40x3,7 SDR 11 o długości L=85m po istniejącej trasie) kolidującej z wałem przeciwpowodziowym w km Rozbiórka zabudowań mieszkalnych i gospodarczych w międzywalu na działkach 941, 949/1 i 949/2. Wisłoka II - budowa prawego wału przeciwpowodziowego długości 3,826 km na rzece Wisłoce w km wału (km rzeki ) wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca. (odcinek km wału poza miastem, teren wsi Złotniki, gmina Mielec); Zakres inwestycji w obrębie projektu obejmuje następujące elementy: Budowę obwałowania na km rzeki , (czyli w km wału ) Parametry techniczne budowanych wałów: - szerokość korony: 3,0-4,0 m; - wysokość maksymalna wału 5,70m; - wysokość minimalna wału 2,30m; - nachylenie skarpy odwodnej (śr.) 1:3; - nachylenie skarpy odpowietrznej (śr) 1:2. 7

8 Mur oporowy żelbetonowy: - Zaprojektowany w miejsce skarpy odpowietrznej na odcinkach wąskich, gdzie brak jest możliwości jej wybudowania, tj. w km oraz ; - Zaprojektowany jako umocnienie skarpy odpowietrznej wału na km do o zmiennej, zależnej od profilu podłużnego wysokości ścian: 0,5-2,7m; Bulwar żelbetonowy na długości 150 mb: w km wału : - konstrukcja U-kształtna; - posadowienie na głębokości około 1,8 m p.p.t.; - wysokość konstrukcji odpowiadająca niwelecie projektowanego wału, tj. około 4,6 m ponad powierzchnię terenu; - szerokość bulwaru: w koronie 2,80m, a w stopie 3,60m; - uszczelnienie podłoża bulwaru: wyłącznie ścianką szczelinową; - barwa betonu: odcień zielony;. Ława wałowa: szerokości 3,0m, zlokalizowana 2,5m poniżej korony wału. Budowę odwodnienia powierzchniowego wzdłuż skarpy odpowietrznej wału. Wykonanie prawego przyczółka kładki dla pieszych w km o stalowej konstrukcji najazdu, ułożonych na żelbetonowych prefabrykantach. Budowę pięciu śluz wałowych, o jednakowej konstrukcji, zlokalizowanych w km biegu wału: a) km Ø 1200; b) km Ø 1200 ; c) km Ø 1200; d) km Ø 800; e) km Ø 800. Kontrukcja śluzy: - Przyczółki żelbetonowe typu dokowego, z klapą zwrotną na przyczółku wylotowym; - Szyb zamknięcia awaryjnego, z zastawką naścienną oraz klamrami złazowymi; - Rurociag przewodowy z kręgów żelbetonowych posadowiony na ławie żelbetonowej. Budowę ciągu spacerowo-rowerowego po koronie wału w km Budowę ramp wałowych w km wałów: , , , , , , , , , , (najazd na kładkę), o szerokości 4.0m 8

9 z pasem jezdnym 3.0m, których nawierzchnia składa się z 30 cm tłucznia i warstwy odcinającej piaskowej gr. 15 cm. Budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż skarp: odwodnej i odpowietrznej wału, o szerokości 4.0m (nawierzchnia 3,00 m). Zabezpieczenie wklęsłego brzegu prawego rzeki Wisłoki narzutem kamiennym i koszami siatkowo-kamiennymi w km wału L=400m, tj. km rzeki L=400m. Zabezpieczenie izbicami linii energetycznych kolidujących z budowanym wałem. Zaczopowanie nieczynnych przewodów kanalizacji ogólnospławnej poprzez wypełnienie ich masami uszczelniającymi. Pobór rezerw gruntowych z prawego międzywala rzeki Wisłoki na powierzchni 28,80 ha w km rzeki , przy założeniu rzędnej eksploatacyjnej wynoszącej około 163,50 m n.p.m. Przebudowa dwóch linii teletechnicznych, w km obwałowania rzeki na terenie miasta Mielca, polegająca na przełożeniu linii teletechnicznej napowietrznej TP S.A. na linię teletechniczną kanałową, oraz na przełożeniu linii światłowodowowej napowietrznej Multimedia S.A. na linię światłowodową kanałową. Budowa rodzinnego ogrodu działkowego "Relaks I" i "Relaks II" na terenie miasta Mielec Wisłoka III - modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km w miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie. Zakres inwestycji w obrębie projektu obejmuje następujące elementy: Podwyższenie lewobrzeżnego wału Wisłoki w km , według następujących wytycznych: - min. 1,0 m ponad zwierciadło wody miarodajnej o p=1% - 0,30 m ponad poziom wody kontrolnej o p=0,3%; 9

10 z zachowaniem nastepujących parametrów: - rzędna korony wału w km : 168,64 m n.p.m.; - jednolity spadek korony wału między początkiem a końcem modernizowanego odcinka; - jednolity przekrój poprzeczny wału na całej długości modernizowanego odcinka: - szerokość korony - 3,0 m, - nachylenie skarpy odwodnej 1:2, - nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2, - zmienna wysokość. Budowę lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km , według następujących wytycznych: - rzędna korony wału w km : 170,07 m n.p.m.; - jednolity spadek korony wału między początkiem a końcem modernizowanego odcinka; - jednolity przekrój poprzeczny wału na całej długości modernizowanego odcinka: - szerokość korony - 3,0 m, - nachylenie skarpy odwodnej 1:2, - nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2, - zmienna wysokość w przedziale 0,70 3,70 m. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne modernizowanego odcinka w km stanowić będzie dwuczęściowa przesłona hydroizolacyjną; Głębokość przesłony - zależna jest od warunków geologicznych podłoża pod rozbudowywanym wałem z zachowaniem wartości minimum: grubość 40 cm. Budowę: - pięciu ramp wałowych - w km , , , , , przy czym podjazdy ramp utwardzone tłuczniem kamiennym pasem o szer. 3,0 m, grubość warstwy 0,25 m; - czterech śluz wałowych - w km (o parametrach: ø 0,6m L= 23m), (o parametrach ø 0,6m L = 17m), (o parametrach ø 0,6m L = 17m), (o parametrach ø 3x1,25m L=38m) - siedmiu rogatek wałów po jednym komplecie w km , , , , , ,

11 Demontaż oraz montaż słupków hektometrowych - na całym przedmiotowym odcinku wału zamontowanych zostanie w/g nowego kilometrażu 28 słupków. Budowę schodów skarpowych do wlotu i wylotu każdej projektowanej śluzy; sumaryczna długość schodów wyniesie 66,2 m. Budowę izbic zabezpieczających słupy energetyczne w międzywalu (sześć sztuk) Budowę rowów odpływowych od śluz: W km , , wyłożonych połówkami rur ø 0,8m, ze stalową obustronną ścianką szczelną długości 2m (skarpa obustronnie ubezpieczona brzegosłonem faszynowym - pasy 2x10m); W km skarpa rzeki wyłożona gabionami grubości 0,50m na geowłókninie pasem szerokości 6,0m, dodatkowo ubezpieczone obustronnie pasami 10m brzegosłonu faszynowego. Budowę pasów komunikacyjnych: Drogi dojazdowej w międzywalu o nawierzchni gruntowej obsiany mieszankami traw w dwóch odcinkach na łącznej długości 405 m (km wału m oraz m); Drogi powodziowej na zawalu i po koronie; droga tłuczniowa 2745 m o szerokości 4 m, utwardzona tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 25 cm, wykonanej na ławeczce o wysokości 0,50m; Naprawę dróg publicznych po wykonaniu robót: drogi o nawierzchni tłuczniowej 1500 m 2, drogi o nawierzchni asfaltowej 500 m 2. Przedsięwzięcie jest w fazie realizacji. 3. KROK I 3.1 IDENTYFIKACJA JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD ORAZ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH JEJ PRZYPISANYCH Rzeka Wisłoka na odcinku przedmiotowej inwestycji zawiera się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia, która należy do typu abiotycznego: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW) została ona wyznaczona jako silnie zmieniona część wód, 11

12 a jej stan określono jako dobry. Celem środowiskowym dla JCWP jest zatem zachowanie/poprawa dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, a ponieważ w PGW nie ustalono derogacji z uwagi na planowaną inwestycję, to cel ten należy osiągnąć do 2015 r. W PGW uznano również, że osiągnięcie tego celu jest niezagrożone. Cele dla obszarów chronionych W pobliżu inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 "Dolna Wisłoka z dopływami" (rysunek 2). Obszar N2000 ma powierzchnię 457,3 ha i obejmuje następujące obiekty: 1) rzeka Wisłoka od ujścia lewostronnego dopływu - potok Chotowski w m. Chotowa do ujścia lewostronnego dopływu cieku w miejscowości Grabiny-Dębica 2) od ujścia Wielopolki w m. Pustków do rurociągu przechodzącego nad kortem rzeki w m. Podleszany wraz z następującymi dopływami : - Chotowski od w m. Żdżary do ujścia w m.chotowa-parkosz - Grabianka (Czarna) od ujścia prawostronnego dopływu w m.jodłówka-wałki (granica województwa) do ujścia w m. Zawierzbie-Dębica - Wielkopolka od ujścia lewostronnego dopływu Brzezinka do mostu drogowego w m.glinik oraz potok Brzezinka od mostu drogowego na trasie Wielopole Skrzyńskie - Brzeziny do ujścia. - Tuszymka od mostu na trasie Czarna Sędziszowska - Kolbuszowa do ujścia w m. Tuszyma, - Ruda od jazu w m. Dobrynin do ujścia w m. Rzemień, - Stary Breń od mostu w m. Gawłuszowice do ujścia. 12

13 Rysunek 2. Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000 (Dokumentacja projektu: Deklaracja Natura 2000) 13

14 Rzeka Wisłoka stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny łączący jej dopływy i rzekę Wisłę. Na terenie dolnej Wisłoki z dopływami znajdują się tu następujące typy siedlisk podlegające ochronie: Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczków, Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, Niżowe i górskie świeże łąki używane ekstensywnie, Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, - 91E0 Łęgi topolowe, wierzbowe, olszowe i jesionowe. Wśród objętych ochroną płazów i gadów występują traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) i kumak nizinny (Bombina bombina). Liczniej reprezentowane są gatunki ryb: minóg strumieniowy (Lampetra planeri), łosoś szlachetny (Salmo salar), boleń (Aspius aspius), różanka (Rhodeus sericeus amarus), piskorz (Misgurnus fossilis), koza (Cobitis taenia), głowacz białopłetwy (Cottus gobio) i brzanka (Barbus peloponnesius), które stanowią przedmiot ochrony obszaru Natura Wśród bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG na omawianym obszarze oznaczono skójkę grubo skorupową (Unio crassus). W obrębie obszaru stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków, które zostały ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bocian czarny (Ciconia nigra), bocian biały (Ciconia ciconia), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), derkacz (Crex crex), puszczyk uralski (Strix uralensis), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) i dzięcioł czarny (Dryocopus martius). Wśród ssaków stwierdzono obecność w tym obszarze bobra europejskiego (Castor fiber) i wydry europejskiej (Lutra lutra) (uwzględnione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). "Dolna Wisłoka z dopływami" jest siedliskiem wielu innych gatunków zwierząt nieujętych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej, takich jak (płazy:) ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba trawna (Rana temporaria), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), (gady:) padalec zwyczajny (Anguis fragilis), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus), (bezkręgowce:) rak szlachetny (Astacus astacus). Główne źródło zagrożenia stanowi przede wszystkim intensywna eksploatacja kruszywa, która powoduje zanikanie kamienistych i żwirowych tarlisk litofilnych gatunków ryb, do których należy większość najcenniejszych występujących gatunków. Obszar zagrożony 14

15 poprzez szereg działań antropogenicznych związanych z planami przekształceń koryta regulacją oraz zabudową poprzeczną dla celów energetycznych. Bardzo negatywne oddziaływanie ma także usuwanie roślinności oraz wycinanie rosnących nad ciekami drzew, co drastycznie pogarsza warunki dla występującej fauny, zwłaszcza w okresach zwiększonego nasłonecznienia i niskich przepływów wód (Standardowy Formularz Danych). Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych JCWP względem obszarów o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c RDW (Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia ). Brak wyznaczonych innych obszarów chronionych w rozumieniu art. 6 RDW. 3.2 CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNA I HYDROLOGICZNA WISŁOKI W OBRĘBIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Hydrografia Rzeka Wisłoka jest prawostronnym dopływem Wisły, o długości 164 km i powierzchni zlewni 4110,2 km 2. Źródło rzeki zlokalizowane jest w środkowej części Beskidu Niskiego na wysokości 575 m n.p.m.. Do Wisły Wisłoka uchodzi w okolicy wsi Ostrówek na wysokości 154 m n.p.m. Wisłoka posiada następujące dopływy lewobrzeżne: Czarna, Dulcza, Pastyrniak, Potok Chotowski, Ropa i Jodłówka, oraz dopływy prawobrzeżne: Gogołówka, Liczkówka, Jasiołka, Ostra, Tuszymka i Wielopolka. Na całej długości Wisłoka jest rzeką jednokorytową. W górnym biegu ma charakter przełomu i płynie głęboką doliną, natomiast od Dołów Jasielsko-Sanockich dolina rzeki rozszerza się. Charakter reżimu rzecznego Wisłoki jest właściwy dla karpackich rzek, co przejawia się: znacznymi zasobami wodnymi, dużą zmiennością stanów wód (także dobową), znacznym potencjałem powodziowym oraz aktywnymi procesami erozyjnymi. Hydrologia Roczne spływy jednostkowe na obszarze dorzecza Wisłoki wynoszą od 6 do 8 l/s/km 2, przy czym zmienność przepływów średnich rocznych należy do większych - najwyższy przepływ notowany jest notowany w marcu lub kwietniu, a najniższy we wrześniu. Podczas katastrofalnej powodzi w 1997 roku stan wody na Wisłoce przekroczył stan ostrzegawczy i osiągnął 580 cm, a maksymalny przepływ wyniósł wówczas 1190 m 3 /s. 15

16 W dolinie rzeki Wisłoki na odcinku objętym przedsięwzięciem, w czasie tworzenia dokumentacji projektowej istniał system ochrony przeciwpowodziowej, w skład którego wchodziły: - elementy techniczne tj., wały przeciwpowodziowe wyposażone w śluzy oraz system monitoringu poziomu wód zlokalizowany w różnych punktach rzeki- zasoby ludzkie tj., centra oraz sztaby zarządzana kryzysowego. W systemie ochrony przeciwpowodziowej w obszarze zlewni Wisłoki, ze względu na brak możliwości technicznych nie istnieją zapory, czy zbiorniki retencyjne. Ze względu na zły stan techniczny infrastruktury, brakujące części wałów przeciwpowodziowych w omawianym obszarze ryzyko powodzi i podtopień w dokumentacji projektowej określono jako duże dla terenu objętego inwestycją 4. KROK II 4.1 IDENTYFIKACJA ŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE CELU ŚRODOWISKOWEGO W ZAKRESIE STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JCWP Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zawierający uporządkowany zbiór działań umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego przez poszczególne JCWP. Ze względu na konieczność przyjęcia do analiz większych jednostek przestrzennych obszarów zlewni, scalono JCWP tworząc scalone części wód powierzchniowych (SCWP) i właśnie te jednostki przyjęto za podstawę planowania w PWŚK. W PWŚK przedstawiono działania z zakresu gospodarki komunalnej, kształtowania stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych, rolnictwa i leśnictwa, przemysłu, zagospodarowania przestrzennego oraz działania organizacyjno prawne i edukacyjne. Działania te mają służyć przede wszystkim: ochronie wód przed zanieczyszczeniem (działania z zakresu gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa); ochronie, zachowaniu i przywracaniu naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (obszary Natura 2000); ochronie walorów przyrodniczych pozostałych obszarów chronionych oraz zapewnieniu ciągłości rzek poprzez likwidację barier dla migracji ryb (działania z zakresu kształtowania stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych). Duża cześć działań odnosi się zatem do stanu chemicznego wód. Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie, jak również pozostałe przedsięwzięcia oceniane w niniejszym Podsumowaniu nie wpływają na stan chemiczny wód, ale na stan ekologiczny bądź potencjał ekologiczny, poniżej wyszczególniono te działania, które odnoszą się właśnie do stanu 16

17 ekologicznego bądź potencjału ekologicznego. Będą to działania należące do kategorii: kształtowanie stosunków wodnych i ochrony ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków). W zakresie osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego dla SCWP GW0612, do której należy JCWP objęta przedsięwzięciem (Wisłoka od potoku Kiełkowskiego do ujścia PLRW ) wyróżniono w PWŚK następującą grupę działań: o P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione): Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek. Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów Najważniejszą kwestią dla tego odcinka jest zatem udrożnienie rzeki dla dwukierunkowej migracji ryb. Tego typu zapisy znalazły się również w opracowaniu: Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW-Biprowodmel, Poznań Zawiera ono między innymi wykaz rzek, w których utrzymanie ciągłości morfologicznej ma szczególne znaczenie dla uzyskania dobrego stanu/potencjału części wód oraz wykaz kluczowych gatunków. Dla Wisłoki w obrębie przedmiotowej JCWP wymagane jest zapewnienie ciągłości liniowej dla łososia. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest związane przede wszystkim z budową bądź modernizacją wałów i nie ma wpływu na ciągłość morfologiczną rzeki. 4.2 CZYNNIKI ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Czynniki negatywne Na etapie realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość krótkotrwałego, chwilowego zanieczyszczenia wody zawiesinami, powstającymi podczas prowadzenia prac związanych z umocnieniem brzegów. Decyzja RDOŚ w Rzeszowie o warunkach realizacji przedsięwzięcia wprowadza ograniczenia minimalizujące oddziaływania obu czynników poprzez nakazanie ograniczenia zamulenia przez prowadzenie prac w wyznaczonych okresach doby oraz przez nakaz prowadzenia prac ręcznie, a w przypadku konieczności zastosowania ciężkiego sprzętu mechanicznego prowadzenie prac ze stanowisk brzegowych. 17

18 Kolejnym czynnikiem mogącym negatywnie oddziaływać jest fizyczna zmiana struktury brzegów oraz mechaniczne niszczenie siedlisk. Z uwagi na to, że odcinki poddane regulacji są krótkie oraz na zawarte w decyzji RDOŚ w Rzeszowie o warunkach realizacji przedsięwzięcia, nakazy prowadzenie prac poza głównym okresem tarła ryb tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 30 czerwca, czynnik nie stanowi istotnego zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemu rzeki. Brak innych oddziaływań negatywnych, mogących stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów RDW. 18

19 4.3 RECYPIENTY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Powyższe czynniki oddziaływania przedsięwzięcia będą miały wpływ na następujące elementy jakości wód. W zakresie elementów biologicznych: (w odniesieniu do czynników negatywnych) Makrofity/fitobentos krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska. Makrozoobentos (makrobezkregowce bentosowe) krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska oraz poprzez ewentualne negatywne oddziaływanie zawiesiny. Ryby krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku umacniania brzegów poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska, ograniczenie powierzchni tarlisk oraz miejsc odchowu narybku. W zakresie elementów hydromorfologicznych: Warunki morfologiczne pogorszenie struktury strefy nadbrzeżnej na odcinku umacniania brzegów oraz wyrównanie międzywala. W zakresie elementów fizykochemicznych: Zawiesina ogólna przede wszystkim etap prowadzenia prac oraz okres po wykonaniu prac do momentu utrwalenia się miejsc prowadzenia prac roślinnością. Tlen rozpuszczony etap realizacji robót. 4.4 OCENA AKTUALNEGO STANU JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD WISŁOKA OD POT. KIEŁKOWSKIEGO DO UJŚCIA Oceny aktualnego stanu jednolitej części wód dokonano na podstawie dostępnych materiałów literaturowych, przede wszystkim wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ocena jakości wód powierzchniowych dokonywana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. 19

20 Punkt monitoringu w obrębie przedmiotowej jednolitej części wód nosi nazwę Wisłoka- Gawłuszowice. W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację stanu ekologicznego dla JCWP zawierającej odcinek rzeki objęty przedsięwzięciem z wyszczególnieniem wskaźników jakości wód. Tabela 1. Klasyfikacja stanu ekologicznego dla rzeki Wisłoki (źródło: Państwowy Monitoring Środowiska). Nazwa klasyfikowanej JCWP Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia Kod klasyfikowanej JCWP PLRW Typ abiotyczny (19) Rzeka nizinna piaszczysto gliniasta Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego Tak Wisłoka Gawłuszowice Elementy biologiczne (BEJ) Fitobentos Klasa elementów biologicznych Elementy fizykochemiczne wpierające BEJ Elementy hydromorfologiczne POTENCJAŁ EKOLOGICZNY STAN CHEMICZNY STAN JCWP II II I Nie klasyfikowano II Dobry Dobry Potencjał ekologiczny przedmiotowej JCWP został w cyklu badawczym zaklasyfikowany jako dobry. Ocenę przeprowadzono na podstawie tylko jednego elementu biologicznego fitobentosu. W zakresie wspierających elementów fizykochemicznych JCWP uzyskała wartości odpowiadające dobremu potencjałowi ekologicznemu. Stan chemiczny tej części wód został oceniony jako dobry. Stan części wód (łącznie dla potencjału ekologicznego i stanu chemicznego) oceniono jako dobry. Ocenę elementów hydromorfologicznych przeprowadzono w oparciu o analizy studialne materiałów kartograficznych (mapy współczesne i archiwalne) oraz w oparciu o wizję 20

21 terenową. Przy opisie elementów hydromorfologicznych posłużono się wskaźnikami uwzględnianymi w metodzie RHS. Odcinek rzeki Wisłoki objęty przedsięwzięciem położony jest na granicy dwóch jednostek fizycznogeograficznych: Doliny Dolnej Wisłoki oraz Niziny Nadwiślańskiej, gdzie rozpoczyna się już stożek napływowy utworzony przez wody Wisłoki wypływające na obszar doliny Wisły. Wisłoka jest obecnie krętą, dość głęboko wcięta rzeką. Silna erozja karpackich dopływów Wisły spowodowana jest przeobrażeniami w zlewniach tych rzek oraz zabudową hydrotechniczną w ich górnych biegach (np. zapory przeciwrumowiskowe na dopływach tych rzek). Wisłoka na odcinku przedmiotowej inwestycji jest rzeką uregulowaną (narzut kamienny na skarpach) i na znacznym odcinku obwałowaną. Dolina Wisłoki na tym odcinku jest płaskodenna, a dno doliny nie jest zróżnicowane. Tereny nadrzeczne (częściowo międzywale) zajmują przeważnie łąki i zadrzewienia, rzadziej pola uprawne. W dalszej odległości znajdują się zabudowania Mielca (prawy brzeg) oraz okolicznych miejscowości, pomiędzy którymi również rozciągają się pola i łąki. Generalnie cała dolina rzeki na tym odcinku jest dość znacznie przekształcona antropogenicznie i zabudowana. Sama rzeka wraz ze strefami zadrzewień i zakrzaczeń stanowi element decydujący o zróżnicowaniu tej przestrzeni. Koryto jest jak już wspomniano głęboko wcięte, z widocznymi śladami dawnych ubezpieczeń na skarpach (narzut kamienny). Brzegi zostały co prawda kiedyś wyprofilowane, ale obecnie na skutek oddziaływania procesów fluwialnych uległy już pewnemu zróżnicowaniu, a w związku z dużą erozją wgłębną rzeki, są przeważnie strome. 21

22 Rys. 1 Koryto Wisłoki poniżej Mielca. Rys.2 Koryto Wisłoki powyżej Mielca. 22

23 Zadrzewienie i zakrzewienie (wiklina z ubezpieczeń brzegowych) wzdłuż koryta jest dość znaczne. Występują tu takie cenne przyrodniczo elementy jak zwisające konary oraz odkryte korzenie na brzegu. Podsumowanie Potencjał ekologiczny Wisłoki na przedmiotowym odcinku zaklasyfikowano jako dobry, o czym zdecydowały elementy biologiczne (fitobentos indeks okrzemkowy). Wskaźniki jakości w zakresie elementów fizykochemicznych uzyskały wartości właściwe dla potencjału dobrego i powyżej dobrego. Pod względem hydromorfologicznym, pomimo przemian antropogenicznych, koryto i strefa brzegowa wykazują pewne zróżnicowanie. Całość stanowi, jak na rzekę przekształconą, dość cenny ekosystem (w bliskim sąsiedztwie, powyżej znajduje się obszar Natura 2000) 4.5 OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WYBRANE WSKAŹNIKI JAKOŚCI WÓD Elementy biologiczne Fitoplankton nie mierzony w rzekach typu 19. Fitobentos brak wpływu, wskaźnik reaguje na zmiany eutrofizacyjne oraz, w mniejszym stopniu, na zanieczyszczenia organiczne. Fitobentos zniszczony w strefie przybrzeżnej na odcinkach umacniania brzegów szybko się zregeneruje/odtworzy. Makrofity jak wyżej. Makrozoobentos element biologiczny najmocniej reagujący na oddziaływania przedsięwzięcia (mechaniczne zniszczenie siedliska oraz ewentualne negatywne oddziaływanie zawiesiny). W cyklu badawczym nie był badany i oceniany (brak metodyki). Potencjalne oddziaływania na ten element będą ograniczone w czasie i przestrzeni. Nie wpłynie to negatywnie na ocenę elementu w obrębie całej jednolitej części wód. Ryby element biologiczny nie badany i nie oceniany w cyklu badawczym (brak metodyki). Z uwagi na zakres i specyfikę przedsięwzięcia, nie będzie ono miało negatywnego wpływu na ocenę elementu w jednolitej części wód. Z uwagi na ograniczony zasięg silniejszych negatywnych oddziaływań elementów przedsięwzięcia takich jak umocnienie brzegów czy wyrównanie międzywala oraz słabe 23

24 oddziaływania lub ich brak w przypadku pozostałych elementów przedsięwzięcia, nie zagraża ono celom ochrony wód w innych częściach wód. Elementy hydromorfologiczne Inwestycja wpłynie na elementy hydromorfologiczne (warunki morfologiczne) tylko w nieznacznym stopniu poprzez odcinkowe ubezpieczenie brzegów rzeki w miejscach gdzie zagrożony erozją jest wał przeciwpowodziowy. Są to dwa odcinki po kilkaset metrów, co ze względu na lokalizację inwestycji, charakter rzeki (wcześniej regulowana, widoczne stare ubezpieczenia) i skalę tych działań, nie będzie oddziaływaniem znaczącym. Zmiana charakterystyk fizycznych będzie się również wiązać z obniżeniem międzywala i profilowaniem skarpy. Również to oddziaływanie będzie dotyczyło ograniczonych fragmentów rzeki. Poza tym nowo ukształtowane brzegi nie będą ubezpieczane, a międzywale częściowo zostanie obsadzone wierzbami. W związku z powyższym oddziaływania te również nie wpłyną znacząco na pogorszenie wskaźników jakości wód w zakresie elementów hydromorfologicznych. Elementy fizykochemiczne Inwestycja będzie wpływała na parametry fizykochemiczne tylko krótkoterminowo, w okresie realizacji inwestycji. Podwyższone mogą być takie wskaźniki jak zawiesina ogólna lub wskaźniki opisujące warunki tlenowe ( w tym tlen rozpuszczony). Powstanie dużej ilości zawiesiny może doprowadzić do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego (np. poprzez utlenianie materii organicznej) Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe związane z etapem realizacji prac i nie powinno wpłynąć na parametry fizykochemiczne całej JCWP. Podsumowanie: Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla realizacji celów ochrony wód w obrębie jednolitej części wód, nie powoduje też zagrożenia dla celów ochrony wód w innych częściach wód. 5. WNIOSKI Wisłoka należy do silnie zmienionych części wód, której stan określono jako dobry. Celem środowiskowym jest zatem dla tej JCWP zachowanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Zmiany charakterystyk fizycznych koryta związane z obecnymi 24

25 założeniami projektowymi (fragmentaryczne wyrównanie międzywala wraz ze skarpami brzegów oraz umocnienie koryta na dwóch odcinkach ) choć lokalnie mają niekorzystny wpływ na morfologię koryta, to w odniesieniu do całej JCWP, nie wpłyną na pogorszenie wskaźników jakości wód. W związku z tym realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych w jednolitej części wód powierzchniowych Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia. Nie istnieje konieczność ustanowienia derogacji z art. 4 ust 7 dla przedmiotowej JCWP, analizy zakończono zatem na Kroku II. 6. LITERATURA Dokumentacja przedsięwzięcia dostarczona przez inwestora: Decyzje o warunkach prowadzenia robót dla projektów: - Wisłoka I, 2008, Rzeszów - Wisłoka II, 2008, 2010, Rzeszów - Wisłoka III, 2011, Rzeszów Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 2009, Mielec Projekt architektoniczno-budowlany, 2006 Projekt wykonawczy, 2006, Tarnów Studium wykonalności projektu Dane z państwowego Monitoringu Środowiska Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku, WIOŚ, Rzeszów Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku, WIOŚ, Rzeszów Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik S., Hryc-Jusik B., Dawson F.H., Raven P.,: Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski. Centre for Ecology&Hydrology, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UP Poznań, Environmental Agency. Poznań- Warrington

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r.

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w latach 2012-2013 w ramach Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zrealizował

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY

PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY Piotr Sobieszczyk HISTORYCZNE WYSTĘPOWANIE RYB WĘDROWNYCH Wisłoka jest prawobrzeżnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Remont wału przeciwpowodziowego Lewy wał rzeki Uszwicy- usuwanie szkód powodziowych w km 8+500-9+000 Kod CPV 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Zembaczyńska

mgr Katarzyna Zembaczyńska WSTĘPNE INFORMACJE NA TEMAT FAUNY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO I PARKU KRAJOBRAZOWEGO PASMA BRZANKI NA PODSTAWIE ANALIZY DOSTĘPNYCH DANYCH ORAZ INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm.

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm. Inwestor: Gmina Godów ul. 1 Maja 53 44-340 GODÓW Projektant: inż. Augustyn Konieczny ul. Rybnicka 50 44-240 ŻORY PROJEKT TECHNICZNY remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA LANCKORONA

INWESTOR: GMINA LANCKORONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU DROGI GMINNEJ Nr 470155 PODCHYBIE POCHÓW - IZDEBNIK Km: 0+000 0+700 Dł. odcinka 700 mb Usuwanie szkód powodziowych 2010 na działce o numerze ewidencyjnym: 302

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 22 92 email: ahamerla@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Karolina Wieczorek Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Rudniańskiego PK Grupa liczba gatunków:

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja renaturyzacji Wełny i Flinty. Krzysztof Szoszkiewicz Tomasz Kałuża Karol Pietruczuk Paweł Strzeliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Koncepcja renaturyzacji Wełny i Flinty. Krzysztof Szoszkiewicz Tomasz Kałuża Karol Pietruczuk Paweł Strzeliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Koncepcja renaturyzacji Wełny i Flinty Krzysztof Szoszkiewicz Tomasz Kałuża Karol Pietruczuk Paweł Strzeliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Stan hydromorfologiczny ekosystemów rzecznych Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tarliska Górnej Raby

Tarliska Górnej Raby Tarliska Górnej Raby Pomysł Realizacja na podstawie porozumienia z RZGW Projekt w partnerstwie z RZGW w ramach Funduszu Szwajcarskiego Obszar Natura 2000 PLH 120093 Raba z Mszanką, Obwód rybacki nr 2 rzeki

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe od km rob do km rob

OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe od km rob do km rob OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 Roboty realizowane na działce o Nr ewidencyjnym 33 obręb geodezyjny Rutki Nowe, gm. Augustów, pow. augustowski,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH PROJEKT TECHNICZNY 1 CZĘŚĆ 1 OPISOWA Opis techniczny 2 CZĘŚĆ 2 RYSUNKOWA 1 Obiekt: Inwestor: Nazwa opracowania: Droga gminna Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-124 Tuczępy Dokumentacja techniczna 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY Branża drogowa

PROJEKT TECHNICZNY Branża drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 1 12222R Gwoźnica Górna Kąty Gwoźnickie INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 02.04.2013r. TYTUŁ PROJEKTU: Droga gminna nr 1 12222R Gwoźnica Górna Kąty

Bardziej szczegółowo

KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA

KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE PLAN MONITORINGU I ŚRODKI ŁAGODZĄCE ZAŁĄCZNIK 3 KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA Spis treści 1 ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE... 2 2 PLAN DZIAŁAŃ ŁAGODZACYCH/KOMPENSUJACYCH...33 2.1 Elementy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej Na Polankę Do Ogorzałych w km 0+000 0+300. Lokalizacja Przysietnica dz. ew. nr 666, 564 Inwestor Gmina Stary Sącz Wspólny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel./fax. 81/ 880 59 19 kom. 601 071 160 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Dybki działki

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie. Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie. Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie źródło: www.kp.org.pl źródło: www.kp.org.pl, P. Pawlaczyk Warunki referencyjne

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 294288K Skrudzina-Działy w km 1+000 1+300. Lokalizacja Inwestor Moszczenica WyŜna, Skrudzina dz. ew. nr 346, 411, 409

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (bez numeru) Nr ewid. działki 1428 obręb Wizna na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934B (km rob. 0+004,15) do drogi kraj. Nr 64 (km rob. 0+493,46) w m. Wizna, gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości opracowania str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. Część opisowa 1. Zakres robót str. 3 2. Opis techniczny str. 4-6 B. Część rysunkowa 1. Wypis z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu budowlanego Przebudowa ulic na działkach w Kunach

OPIS TECHNICZNY. Do projektu budowlanego Przebudowa ulic na działkach w Kunach OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego Przebudowa ulic na działkach w Kunach 1. Inwestor obiektu objętego projektem Gmina Władysławów. 2. Podstawa opracowania - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. P.Skargi w Mielcu 1. Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu, - Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570. Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r.

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. PROJEKT MASTERPLANU DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY I ODRY Masterplany Masterplany będą dokumentem: O charakterze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 7 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102363-2016 z dnia 2016-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów Część nr 1 zamówienia: Gróbka lewy wał w km 3+100-4+800: Wyrównanie koparką podłoża korony

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie

OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie 1. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora Urzędu Gminy Brzeziny jako inwestora i administratora drogi - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, nr 160729C Łowiczek - Łowiczek, na odcinku o łącznej długości 0,993 km, od km 0+007,00 do km 1+000,00. I. Część opisowa, ogólna 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm.

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm. PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, m. Masanów, gmina Sieroszewice,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-1 Plan sytuacyjny 1:500 D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kraszewicach Sołectwo nr 3 (działki 456, 460, 530) gm. Kraszewice LOKALIZACJA Gmina Kraszewice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA

KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE PLAN MONITORINGU I ŚRODKI ŁAGODZĄCE ZAŁĄCZNIK 3 KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA Spis treści 1 ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE... 2 2 PLAN DZIAŁAŃ ŁAGODZACYCH/KOMPENSUJACYCH...30 2.1 Elementy

Bardziej szczegółowo

GMINA PLEŚNA Pleśna

GMINA PLEŚNA Pleśna PRACOWNIA PROJEKTOWA sp.j. ul. Konarskiego 16, 33-100 Tarnów tel (14) 655 17 75 fax (14) 655 17 76 www.prodist.pl mail: prodist@prodist.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA NAZWA ZADANIA Odbudowa po powodzi drogi

Bardziej szczegółowo

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 tel. 033 862 21 10 e-mail: koziolek@epoczta.pl Tytuł opracowania: Inwestycja: Remont chodników, zjazdów indywidualnych oraz poprawa odwodnienia

Bardziej szczegółowo

OKAZANIE PROJEKTU r.

OKAZANIE PROJEKTU r. ,,OCHRONA PRZED POWODZIĄ OBSZARÓW ZALEWOWYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ RZEKI OSA W KM 0+000-10+900 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI: KĘPIE ZALESZAŃSKIE, KOTOWA WOLA, OBOJNA, GM. ZALESZANY, JAMNICA GM. GRĘBÓW, WOJ. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego rozbudowy ulicy Stawowej na odcinku od zbiornika wodnego do ul. Staszica w m. Drzewica (długości 532m) w ramach zadania: Aktywizacja trenów przemysłowych i rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu:

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek Dąbrowa gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) Inwestycja obejmuje działki nr: 430/2 obręb: Damasławek, 78, 100,

Bardziej szczegółowo

Płazy i gady doliny Wisły

Płazy i gady doliny Wisły Cykl wykładów i wycieczek Świat zwierząt doliny Wisły Płazy i gady doliny Wisły Jerzy Romanowski Płaz Ziemno-wodny kręgowiec oddychający skrzelami, płucami i skórą, o nagiej skórze z gruczołami śluzowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Wiśniowa, gm. Sieroszewice

OPIS TECHNICZNY. Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Wiśniowa, gm. Sieroszewice OPIS TECHNICZNY Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Wiśniowa, gm. Sieroszewice 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora Gmina Sieroszewice - uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Stadium DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Nazwa i adres obiektu Remont (zabezpieczenie) uszkodzonej kanalizacji sanitarnej ø250mm w ul. Grottgera w Pilźnie remont skarpy potoku Dulcza i drogi Gmina Pilzno Autor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI KNUROWIEC - DŁUGOSIODŁO - GOWOROWO w miejscowości KORNACISKA w km 0+000 do km 0+950 INWESTOR: GMINA DŁUGOSIODŁO 07-210 ul. T. Kościuszki 2 Projektanci: JÓZEF SMAKOSZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa drogi powiatowej 5920S ul. Techników w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów"

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa drogi powiatowej 5920S ul. Techników w Chełmie Śląskim z zastosowaniem cichych asfaltów OPIS TECHNICZNY Przebudowa drogi powiatowej 5920S ul. Techników w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów" 1 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA: Zakres opracowania obejmuje odbudowę ul. Techników

Bardziej szczegółowo

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Robert Stańko Katarzyna Kiaszewicz Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie zlewni Czarnej Orawy - Czarna Orawa (PLH 120031) -Babia Góra (PLH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY

PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY Piotr Sobieszczyk Cele Projektu: odtworzenie ciągłości korytarza ekologicznego doliny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob ,00 do km 0+731,00. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE Ul.. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L - ulicy Puławskiej na odcinku od km rob. 0+000,00 do km 0+731,00

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU Załącznik Nr 1 do decyzji, znak: OŚ.7633/28-6/09 Wnioskodawca: Referat Technicznej Obsługi Miasta Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne mgr Katarzyna Zembaczyńska Wyniki inwentaryzacji fauny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Grupa liczba

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli,ul Partyzantów oraz ul Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli,ul Partyzantów oraz ul Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli,ul Partyzantów oraz ul Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów. INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE Temat opracowania: Odbudowa drogi gminnej Do Tlałki uszkodzonej podczas powodzi na odcinku długości 200,0 m. Działka Nr 2187/7. Kod CPV: 45 22 0000 5 Roboty inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA p.n.

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA p.n. VIA ROMANA drogi projektowa projektowanie, nadzory ROMAN KONIECZNY NIP 886-111-21-82 REGON 020194454 Tel/faks 074 84 52 707 kom. 0 604 506 995 e-mail: via.romana@wp.pl 58-312 STARE BOGACZOWICE UL. GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo