PAKIET NR I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET NR I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA NR l do SIWZ Ubezpieczający /Ubezpieczony: Lokalizacje: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie ul. Gen. Władysława Andersa Warszawa Obiekty w trwałym zarządzie: l) Siedziba WITD - Radom, ul. Limanowskiego 29A Obiekty najmowane: Siedziba WITD - Warszawa, ul. Gen. Władysława Andersa 30 2) Siedziba Oddziału w Siedlcach WITD Warszawa, Siedlce ul. Piłsudskiego 38 3) Siedziba Oddziału w Ostrołęce WITD Warszawa, Ostrołęka ul. Gorbatowa 15 4) Siedziba Oddziału w Płocku WITD Warszawa, Płock ul. Kolegialna 15 5) Siedziba Oddziału w Ciechanowie WITD Warszawa, Ciechanów ul. Płocka 32 6) Siedziba Oddziału w Grójcu WITD Warszawa, Grójec ul. Szpitalna 12 7) Siedziba Oddziału w Garwolinie WITD Warszawa, Garwolin ul. Sportowa 5 Okres : - w zakresie wszystkich ryzyk, z wyłączeniem komunikacyjnych od r. do r. - w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - roczny (polisy roczne) PAKIET NR I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Warunki : Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Zakres : Dla mienia i gotówki: wszystkie ryzyka z zastrzeżeniem wyłączeń zgodnie z OWU Mienia od Wszystkich Ryzyk Konieczne jest objęcie ochroną ubezpieczeniową poniższych ryzyk do pełnej sumy : Powódź Zalanie wodą wodociągową / techniczną Uderzenie pojazdu Mróz, zaleganie śniegu lub lodu, grad Huk ponaddźwiękowy Skażenie i zanieczyszczenie mienia wskutek zdarzenia szkodowego (w tym dym i sadza) a także ryzyk związanych z wyszczególnionymi poniżej podlimitami i klauzulami Warunki dodatkowe KLAUZULE zgodnie z Załącznikiem nr 2 Miejsca Automatycznego pokrycia Automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji Automatycznego odtworzenia sum Reprezentantów Przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego zabezpieczenia majątku Dewastacji Przeoczenia Stempla 1/2

2 48 godzin Poszukiwania źródła wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i innych instalacji w budynku Mrozu - instalacje zewnętrzne Terroryzmu System Dla wszystkich ryzyk na sumy stałe, wg wartości księgowej brutto Dla kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, gotówki, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia - system I ryzyka z redukcją sumy po wypłacie odszkodowania Przedmiot / sumy Całkowita suma 1. Budynki i budowle wraz ze stałymi elementami wyposażenia i nakładami adaptacyjnymi, ogrodzeniem oraz obiekty małej architektury, (lokalizacja w Radomiu)- Uwaga: Przewidywany jest w obiekcie w Radomiu remont kapitalny w 2010 roku. 2. Gotówka w lokalu 3. Szyby i inne przedmioty od stłuczenia (wszystkie lokalizacje) ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Podlimity łączne dla wszystkich lokalizacji: Ryzyko kradzieży z włamaniem wartości pieniężnych w lokalu ,00 PLN najedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ryzyko rabunku wartości pieniężnych w lokalu ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ryzyko rabunku wartości pieniężnych w transporcie na terenie RP ,00 PLN najedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ryzyko terroryzmu ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Dewastacja (bez dokonanego włamania) ,00 PLN Uprzątnięcie pozostałości po szkodzie - ponad sumę - 10% wartości szkody max ,00 PLN Naprawa zabezpieczeń po szkodzie kradzieżowej - ponad sumę ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Przepięcia, w tym pośrednie uderzenie pioruna ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Pokrycie kosztów poszukiwania źródła wycieku z instalacji w budynku oraz rur odprowadzania wody ,00 PLN na jedno i wszystkie szkody w okresie Pokrycie kosztów akcji ratowniczej w wyniku powstania szkody - ponad sumę -IOO.OOO,OO PLN 2/3

3 . Franszyza redukcyjna : zniesiona Mrozu - instalacje zewnętrzne ,00 PLN na jedno i wszystkie szkody w okresie Szkodowość z ostatnich 3 lat : nie wystąpiła PAKIET NR II - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Warunki Zakres Warunki dodatkowe KLAUZULE zgodnie z Załącznikiem nr2 Zakres terytorialny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Urządzeń Elektronicznych od Wszystkich Ryzyk Wszystkie ryzyka zgodnie z OWU oferenta Konieczne jest objęcie ochroną ubezpieczeniową poniższych ryzyk do pełnej sumy : Powódź Zalanie wodą wodociągową / techniczną Uderzenie pojazdu Mróz, zaleganie śniegu lub lodu, grad Huragan Trzęsienie ziemi Skażenie i zanieczyszczenie mienia wskutek zdarzenia szkodowego (w tym dym i sadza) a także ryzyk związanych z wyszczególnionymi poniżej podlimitami i klauzulami Miejsca Automatycznego pokrycia Automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji Automatycznego odtworzenia sum Pełnej wartości odtworzenia dla sprzętu nie starszego niż 6 lat Przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego zabezpieczenia majątku Reprezentantów Przeoczenia Stempla Kradzieży zwykłej 48 godzin Sprzęt od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji Terroryzmu Dla sprzętu elektronicznego przenośnego - potłuczenia i kradzieży z pojazdu (lol/la i l O'l/Ib) dla sprzętu stacjonarnego - Polska dla sprzętu przenośnego - Polska 3/5

4 Przedmiot / suma Podlimity łączne dla wszystkich lokalizacji: Całkowita suma System 1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny ,33 PLN (do 6 lat), w tym: 2. Sprzęt elektroniczny przenośny ,24 PLN Kradzież zwykła ,00 PLN na jedno wszystkie zdarzenia w okresie Ryzyko terroryzmu ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ,57 PLN sumy stałe wg. wartości księgowej brutto Franszyza redukcyjna zniesrona Szkodowość z ostatnich 3 lat nie wystąpiła PAKIET NR III - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, AS) Zakres Przedmiot : a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP b) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym - Zielona Karta (ZK) c) ubezpieczenie autocasco w ruchu krajowym i zagranicznym (AC) w zakresie pełnym (z kradzieżą) / naj szerszym zgodnie z OWU, na terytorium RP oraz poza terytorium RP (z wyłączeniem kradzieży na terenie krajów byłego ZSRR), wariant naprawy zgodnie z kosztorysem autoryzowanego warsztatu ze zniesieniem amortyzacji części d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (NNW) e) ubezpieczenie Assistance (AS) w zakresie zgodnym z OWU, bezskładkowy a) pojazdy należące do floty Zamawiającego (zgodnie z Załącznikiem nr 4) b) fabrycznie nowe i używane pojazdy nabywane przez Zamawiającego Sumy OC AC/KR NNW - ustawowa - pojazdy nowe - wartość fakturowa brutto w kolejnych latach - wartość rynkowa brutto ,00 PLN na każde miejsce w pojeździe Warunki szczególne ACIKR Standardowe warunki AC/KR z następującymi modyfikacjami: brak zastosowania udziału własnego we wszystkich szkodach nowe pojazdy - stała wartość pojazdu w ciągu pierwszych 6 miesięcy (wypłata pełnej sumy w przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej) przy przebiegu pojazdu nie przekraczającym km zasada brutto/brutto (suma z VAT/wypłata odszkodowania z VAT) okres i odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń od 4/5

5 momentu zarejestrowania pojazdu - w przypadku nowych pojazdów szkoda całkowita - gdy koszty naprawy powyżej 70% sumy zniesiona konsumpcja sumy - suma nie ulega pomniejszeniu po wypłacie odszkodowania Taryfikacja OC - składka ustalona kwotowo, NNW - składka ustalona kwotowo, AC - stawka procentowa liczona od sumy /wartości pojazdu Zasady rozliczeń w przypadku sprzedaży pojazdu zwrot składki niewykorzystanej AC i NNW na konto wskazane przez Zamawiającego, bez stosowania opłat manipulacyjnych, liczone wg. systemu pro rata temporis Warunki dodatkowe KLAUZULA zgodnie z Załącznikiem nr2 Stempla Szkodowość uwzględniona w Załączniku nr 4 5/5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ KLAUZULE DODATKOWE (do majątku) Klauzula miejsca : Ustala się z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków, że miejscem są wszystkie lokalizacje, które będą użytkowane i administrowane przez Zamawiającego na terenie RP. Klauzula automatycznego pokrycia: l) Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków, że bieżące inwestycje realizowane przez Ubezpieczającego będą automatycznie pokryte niniejszą polisą z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. 2) Składka zostanie naliczona w terminie 30 dni po zakończeniu okresu w systemie pro rata temporis według przyjętej pierwotnie składki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ zwiększeniu limit odpowiedzialności. 3) Wzrost sumy nie może przekroczyć w okresie rocznym 20% sumy. 4) Informację o zakupie nowego mienia Ubezpieczający będzie dostarczał Ubezpieczycielowi na koniec kolejnego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału okresu. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną nowe lokalizacje, w których rozpoczęto działalność po dniu , począwszy od dnia rozpoczęcia w nich działalności. Klauzula automatycznego odtworzenia sum : Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków, że suma majątku trwałego w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej, z uwzględnieniem pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie składki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody. Klauzula reprezentantów: Strony uzgadniają, że dla celów niniejszej umowy zapis Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dotyczący winy umyślnej i rażącego niedbalstwa zostaje zmieniony i przyjmuje następujące brzmienie: "W żadnym wypadku Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów Ubezpieczającego, za których uważa się Kierownika Jednostki i Jego Zastępcę." Klauzula przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego zabezpieczenia majątku: Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dokonania lustracj i jednostek podlegających ubezpieczeniu. Zamawiający, po dokonanej przez Ubezpieczyciela lustracji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zobowiązany będzie do zastosowania się do uzasadnionych wskazań w protokole oględzin z zastrzeżeniem ustalenia czasu na wykonanie zaleceń minimum 30 dni od dnia otrzymania pisemnych wskazań z zastrzeżeniem, że zalecenia te nie będą odbiegały na niekorzyść Zamawiającego od określonych w ogólnych warunkach odnośnych ubezpieczeń. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w placówkach pod określonymi adresami podlegającymi ubezpieczeniu, tym samym przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające. Klauzula od dewastacji (bez dokonanego włamania): Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ustala się, że: l. niniejszą klauzulą jest objęty lokal i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji;

7 2. przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego nuema przez osoby trzecie; 3. odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie; 4. ubezpieczeniem nie są objęte szkody: polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.), - w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni; 5. limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. Klauzula przeoczenia: Istnieje możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i niedostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpiecząjącego, to nie będzie miało wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. Klauzula stempla: Ustala się, że dniem zapłaty składki (raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki. Klauzula 48 godzin Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, że wszystkie straty i szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego zdarzenia szkodowego, traktowane będą jako pojedyncza szkoda, w odniesieniu do sumy oraz udziału własnego określonego w niniejszej polisie. Klauzula poszukiwania źródła wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i innych instalacji w budynku Ubezpieczyciel pokryje koszty poszukiwania źródła wycieku z instalacji w budynku maksymalnie do wysokości ,00 PLN na wszystkie szkody w okresie. Klauzula mrozu - instalacje zewnętrzne Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku - rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo tez pomp klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub ogrzewania solarnego, rur odprowadzania wody. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na wszystkie szkody w okresie. Klauzula tymczasowego magazynowania Ustala się z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, które wcześniej sprawne technicznie i eksploatowane, pozostaje chwilowo nie użytkowane lub tymczasowo magazynowane w miejscu. Przez termin "tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 90 dni. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu. Klauzula - ubezpieczenie ryzyka terroryzmu 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie aktów terrorystycznych, mających miejsce w okresie. 2. Przez akty terrorystyczne rozumie się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonywane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych, z powodu przynależności etnicznej, rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub

8 administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia Klauzula kradzieży zwyklej: Zakres pokrycia wynikający z OWU Ubezpieczyciela zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek kradzieży innej niż kradzież z włamaniem i rabunek - zwana kradzieżą zwykłą, przy czym ustala się limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej w wysokości 5.000,OOzł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie, przy czym w przypadku zajścia szkody, limit każdorazowy pomniejszany jest o kwotę wypłaconego odszkodowania. Klauzula 101/1 a - Sprzęt przenośny Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i polisie, iż zakres i miejsce sprzętu elektronicznego przenośnego rozszerza się w następujący sposób: a) Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski i poza terenem Polski (Europa). b) Jeżeli ubezpieczona rzecz zostanie skradziona z pojazdu lądowego, Ubezpieczyciel odpowiada za taką szkodę tylko, jeżeli: pojazd jest wyposażony w twardy dach; pojazd po zaparkowaniu został prawidłowo zamknięty na zamek; kradzież z włamaniem nastąpiła między godz a godz ; (te czasowe ograniczenie nie obowiązuje jeżeli pojazd znajdował się w zamkniętym garażu lub na strzeżonym parkingu); ubezpieczona rzecz znajdowała się w pojeździe w niewidocznym miejscu z zewnątrz. Klauzula 101/1 b - Sprzęt przenośny Przy szkodzie spowodowanej upadkiem ubezpieczonego sprzętu elektronicznego przenośnego franszyza redukcyjna zostaje zniesiona.

9 Załącznik nr 3 do SIWZ :ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Hydranty wewnętrzne Instalacja sygnalizacyjnoalarmowa zalarmówaniem w potnleszczeniu pod stałym dozorem w jednostce PSP Przyciski p.poż. na terenie całego zakładu Urządzeni a tryskaczo wena terenie Oznako wanie P,Poż., Ewakuł acyjne Stałe urządzeni a gaśnicze uruchamia r-_n~e._ -t-'---,,,,.-,-,, ,.-i 1. WITO Warszawa 2.WITD Radom TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE 2,4 km NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 0,9 km 1. Siedziba WITO Warszawa TAK TAK TAK BRAK 2. WITO Oddział w Radomiu NIE TAK TAK Pies, ochroniarz 24h oraz patrol interwencyjny

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Hali Kraków Arena

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Hali Kraków Arena Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej I. Zasady ogólne (dotyczą wszystkich części zamówienia tj. zadania nr 1 i 2). 1. Zakres opisany w niniejszym

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo