Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2005 nr 2/121 ISSN X str. 8 Wielkie centra handlowe to miejsca, gdzie codziennie przewijajà si tysiàce klientów. Nie wszyscy majà przy sobie wystarczajàcà iloêç gotówki. Nic dziwnego, e banki coraz cz Êciej ustawiajà w takich miejscach swoje bankomaty Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej odby o si 12 i 13 kwietnia br. w sali konferencyjnej hotelu,,panorama we Wroc awiu str. 1 str. 11 W czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Maciej JaÊkowski. Szcz Êliwa lokata za o ona zosta a w Nadobrzaƒskim Banku Spó dzielczym w Rakoniewicach Bank Spó dzielczy w Czarnkowie wygra przetarg na obs ug Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych. W efekcie Bank otworzy swojà fili wtrzciance. Jest to dziewiàta ju placówka tego banku Spotkanie Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych odby o si 9 marca br. w Tarnowie Podgórnym. Celem spotkania by o przekazanie informacji istotnych dla funkcjonowania Spó dzielczej Grupy Bankowej. Omówiono mi dzy innymi realizacj Strategii SGB str. 3 str. 14 Zdzis aw Cichy, dyrektor Oddzia u w Tuliszkowie Banku Spó dzielczego w Koninie obronil w lutym tego roku prac doktorskà na temat bankowoêci spó dzielczej. Na naszych amach chce podzi kowaç prezesom i pracownikom banków, którzy zgodzili si wziàç udzia w jego badaniach naukowych

2 najwa niejsze wydarzenia Dobry rok dla SGB 1 Du o miejsca podczas obrad Zgromadzenia Prezesów SGB zajà problem audytu wewn trznego. Przygotowany przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA harmonogram zak ada, e do koƒca roku GBW SA przeprowadzi w zainteresowanych bankach spó dzielczych oko o dziesi ciu kontroli pilota owych. Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych 3 Trzechsetny bankomat 4 Otwarcie jubileuszowego bankomatu odby o si 23 marca br. w PakoÊci, w gmachu oddzia u Banku Spó dzielczego w Pruszczu Pomorskim. Na uroczystoêç z tej okazji przybyli goêcie z ca ej Polski. z ycia SGB Bankomaty SGB honorujà karty z ca ego Êwiata 6 Rozmowa z Dariuszem Mierzejewskim, dyrektorem Departamentu BankowoÊci Elektronicznej GBW SA Bankomaty w jaskiniach handlu 8 Wielkie centra handlowe to miejsca, gdzie codziennie przewijajà si tysiàce klientów. Wi kszoêç z nich dokonuje tam zakupów. Nie wszyscy majà przy sobie wystarczajàcà iloêç gotówki. Nic dziwnego, e banki coraz cz Êciej ustawiajà w takich miejscach swoje bankomaty. Dynamiczny rozwój 9 Najwa niejszymi zadaniami zarzàdu Powiatowego Banku Spó dzielczego w Strzelinie w 2004 r. by o m.in. kszta towanie polityki kredytowej banku, wspó praca z samorzàdami lokalnymi, otwarcie nowych oddzia ów w Làdku Zdroju i Stroniu Âlàskim, wspó praca z Samorzàdowym Funduszem Por czeƒ Kredytowych, uruchomienie dzia alnoêci dewizowej oraz wprowadzenie SGB 24. Bank wizytówkà miasta 10 Istotnà inwestycjà, podj tà w ubieg ym roku przez Gospodarczy Bank Spó dzielczy Mi dzyrzecz, by o rozpocz cie prac w siedzibie Oddzia u w Przytocznej Zebrania przedstawicieli, które odby y si do dnia r. 10 Samochód za lokat 11 W czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Maciej JaÊkowski. Szcz Êliwa lokata za o ona zosta a w Nadobrzaƒskim Banku Spó dzielczym w Rakoniewicach. Bank w Starostwie 11 Bank Spó dzielczy w Czarnkowie wygra przetarg na obs ug Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych. W efekcie Bank otworzy swojà fili w Trzciance. Jest to dziewiàta ju placówka tego banku. Tysiàcletnie Pa uki 12 Bank Spó dzielczy Pa uki z siedzibà w ninie otworzy niedawno swojà kolejnà placówk na osiedlu Tysiàclecia. Obecnie wi c bank ma ju cztery placówki: dwie w ninie, a po jednej w Gàsawie i abiszynie. Bank m odym przedsi biorcom 13 Bank Spó dzielczy w Ciechanowie po raz kolejny zosta sponsorem g ównym II edycji konkursu M ody Przedsi biorca. Nagrodà dla zwyci czyni Justyny awniczak by wk ad Z otej Lokaty 2005 w wysokoêci trzech tysi cy z otych. Spotkanie z biznesmenami 14 Spotkanie na temat dofinansowania ma ych i Êrednich przedsi biorstw w ramach sektora Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw zorganizowa Bank Spó dzielczy w Jarocinie. Szadek w sieci 14 Punkt kasowy w asku, otwarty na prze omie stycznia i lutego 2005 r. to siódma ju placówka Banku Spó dzielczego w Szadku. Wszystkie sà po àczone ze sobà siecià komputerowà. Podzi kowanie za pomoc 14 Zdzis aw Cichy, dyrektor Oddzia u w Tuliszkowie Banku Spó dzielczego w Koninie obroni w lutym tego roku prac doktorskà na temat bankowoêci spó dzielczej. Rola strategii w dzia alnoêci banków spó dzielczych 15 Sprawna sieç efektywnych i bezpiecznych banków spó dzielczych oraz sprawne dzia anie ca ego spó dzielczego sektora bankowego jest jednym z podstawowych elementów bezpiecznego systemu bankowego oraz racjonalnego finansowania wsi i rolnictwa, co w efekcie zmierza do przekszta ceƒ w sektorze rolnym. dzia alnoêç handlowa Grupowe ubezpieczenia na ycie kredytobiorców w ofercie bankowej 18 Podstawowym zadaniem tych ubezpieczeƒ jest zabezpieczenie sp aty kredytu na wypadek ewentualnej Êmierci kredytobiorcy. Majà one zawsze charakter obligatoryjny dla ka dego potencjalnego kredytobiorcy lub wspó kredytobiorcy. prawo Egzekucja z rachunku bankowego po nowelizacji k.p.c. 19 Zmiany w k.r.o. a dzia alnoêç bankowa 20 integracja Europy U atwienia dla przedsi biorcy 21 Ârodki unijne dla przedsi biorców stanowià niema à pul, ale eby z nich skorzystaç nale y dobrze si przygotowaç a to ju do zadaƒ atwych nie nale y. Po pierwsze ze wzgl du na mnogoêç przepisów, do których nale y si dostosowaç najpierw przygotowujàc si do przedsi wzi cia, a nast pnie je realizujàc. Po drugie: wymogów jest nie tylko wiele, ale ulegajà one modyfikacji podczas trwania dzia ania. Instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich 25 Wszyscy jesteêmy w wi kszym lub mniejszym stopniu zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich, niezale nie od tego czy mieszkamy na wsi, czy w mieêcie. Wszyscy zgadzamy si równie, e rolnicy wytwarzajà dobra szczególne, zas ugujàce na uwag i wsparcie ca- ego spo eczeƒstwa. Nietrudno zauwa yç, e polskie obszary wiejskie dzieli dystans cywilizacyjny wobec obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Dop aty obszarowe 2005 r. 28 Po raz drugi mo na ubiegaç si w Polsce o p atnoêci obszarowe do posiadanych gruntów. Pe ni obaw w ubieg ym roku rolnicy przekonali si, i Êrodki te sà rzeczywiêcie wyp acane i przy niewielkim wk adzie w asnym (z o enie wniosku) mo na otrzymaç pieniàdze, znaczàce, dla wielu polskich gospodarstw rolnych. nauka Kszta towanie pozytywnego wizerunku banku 29 W nasilajàcej si konkurencji mi dzy bankami, jednym ze sposobów wyró nienia si na rynku jest pozytywny wizerunek. Ogó dzia aƒ podejmowanych przez bank na rzecz budowania odpowiedniego jego obrazu nazywa si kszta towaniem to samoêci banku. Koniunktura w bankach spó dzielczych na tle ogólnej sytuacji w sektorze bankowym w Polsce 31 W ciàgu ostatnich trzech miesi cy wysoka by a dynamika przyrostu wartoêci udzielonych przez banki kredytów. Tempo by o najwy sze od koƒca 1999 r. Relatywnie najsilniejszy przyrost odnotowano w bankach spó dzielczych informatyka bankowa Bezpieczeƒstwo informacji kluczem do sukcesu 34 Wa nym elementem sukcesu rynkowego jest dziê nie tylko pozyskanie wiarygodnych informacji we w aêciwym momencie, ale równie pewnoêç, e nie trafià one w niepowo ane r ce. Nieprzerwany dost p do kluczowych informacji i prawid owà ich ochron gwarantujà niezawodne, wysokiej jakoêci rozwiàzania informatyczne poddawane ciàg ej kontroli i zabezpieczane przed potencjalnà awarià czy atakiem hakerów. INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 2/121/2005 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA Krzysztof Ulanowski redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel./fax , Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Dobry rok dla SGB Du o miejsca podczas obrad Zgromadzenia Prezesów SGB zajà problem audytu wewn trznego. Przygotowany przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA harmonogram zak ada, e do koƒca roku GBW SA przeprowadzi w zainteresowanych bankach spó dzielczych oko o dziesi ciu kontroli pilota- owych. Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej odby o si 12 i 13 kwietnia br. w sali konferencyjnej hotelu Panorama we Wroc awiu. Obrady otworzy prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. Andrzej Chmielecki. Zebrani minutà ciszy uczcili pami ç zmar ego papie a Jana Paw a II. Nast pnie dokonano wyboru przewodniczàcego i sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczàcym zosta W adys aw Dymek, prezes Banku Spó dzielczego w Czarnkowie. Sekretarzem zaê El bieta Nowakowska-Akkermans, prezes Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie. Wybrano te cz onków dwóch komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwa i wniosków. W sk ad pierwszej weszli Zdzis aw Kozicki, prezes Powiatowego Banku Spó dzielczego w Strzelinie, Ryszard uraw, prezes Banku Spó dzielczego w O awie oraz Andrzej Kiszakiewicz, prezes Lubusko- -Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego w Drezdenku. W sk ad drugiej zaê: Wac aw Leszczyƒski, prezes Banku Spó dzielczego w RuÊcu, Miros aw Stachowiak, prezes Nadobrzaƒskiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach oraz Tadeusz Drabik, prezes Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Choszcznie. Zgromadzenie Prezesów otworzy Andrzej Chmielecki, prezes zarzàdu GBW SA Przewodniczàcym Zgromadzenia wybrany zosta prezes W adys aw Dymek Drugiego dnia wyk ad wyg osi prof. zw. dr hab. Józef Garczarczyk Pytania o audyt Wiceprezes zarzàdu GBW SA Pawe Paw owski przypomnia zebranym, e banki spó dzielcze zwolnione sà z obowiàzku tworzenia komórki audytu wewn trznego, o ile zadanie to powierzà bankowi zrzeszajàcemu. W strukturze GBW SA wyodr bniono ju Departament Audytu Wewn trznego Banków Spó dzielczych. Przygotowano te odpowiednie procedury, zaopiniowane przez Rad Zrzeszenia. Wykonanie audytu przez GBW SA b dzie wymaga o zawarcia umowy pomi dzy tym bankiem a konkretnym bankiem spó dzielczym. Zak adamy, e pierwsze, pilota owe kontrole odb dà si ju w czerwcu tego roku powiedzia wiceprezes zarzàdu Pawe Paw owski. Audyt nie powinien kosztowaç wi cej ni ca oroczne utrzymanie jednego, wykwalifikowanego pracownika. Nie brakowa o pytaƒ z sali. Zebrani wyra ali swojà opini przede wszystkim na temat ceny us ugi, pytali tak e o cz stotliwoêç ewentualnych kontroli oraz o wielkoêç zespo ów, które b dà t kontrol przeprowadzaç. Nast pnie g os zabra prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki, który podkreêli, e ceny us ugi nie mo na ustalaç rycza towo. Czym innym jest bowiem kontrola w banku jednooddzia owym, a czym innym w wielooddzia- owym, nawet je eli sumy bilansowe obu banków sà zbli one. TreÊç stanowiska zosta a przyj ta przez Zgromadzenie. Wiceprezes zarzàdu Pawe Paw owski przekaza zebranym informacje na temat rozmów pomi dzy GBW SA a G ównym Inspektoratem Nadzoru Bankowego na temat wzorcowego statutu banku spó dzielczego. Wyst pujàce ró nice zdaƒ dotyczà m.in. liczebnoêci delegatów na zebrania przedstawicieli. GINB chce, by by o ich nie mniej ni 20. GBW SA opowiada si za wi kszà elastycznoêcià. Ró nice zdaƒ dotyczà te górnej granicy liczebnoêci rady nadzorczej. Pierwsze g osowanie Komisje mandatowo-skrutacyjna oraz uchwa i wniosków rozpoczynajà prac Wspólna platforma Wiceprezes zarzàdu Paw owski przedstawi informacj na temat prac nad wspólnà platformà informatycznà Spó dzielczej Grupy Bankowej. Celem tych prac jest wspólna obs uga informatyczna i ksi gowa w scentralizowanym systemie. Umo liwi to na przyk ad rozliczanie transakcji kartami w trybie on line. Zapewni równie prac w trybie siedmiu dni w tygodniu i 24 godzin na dob, a procedura zamykania dnia nie uniemo liwi 1 najwa niejsze wydarzenia

4 obs ugi klienta. Platforma ujednolici tak e ofert produktów dla ca ej Grupy oraz umo liwi odmiejscowienie rachunku. Prezes zarzàdu Andrzej Chmielecki przedstawi zebranym realizacj strategii Spó dzielczej Grupy Bankowej. W naszym kraju coraz wi cej widaç znaków graficznych SGB podkreêli prezes zarzàdu Chmielecki. Ju jeste- Êmy kojarzeni jako silna rodzina. W najbli szym czasie przewidujemy ogólnopolskà kampani reklamowà, co powinno doprowadziç do utrwalenia takiego postrzegania nas w spo- ecznej ÊwiadomoÊci. Propozycje wspólnej reklamy ca ego sektora banków spó dzielczych przekazano te pozosta ym zrzeszeniom, w tej kwestii jednak e zabrak o jednomyêlnoêci. Dlatego SGB b dzie si reklamowaç samodzielnie. Wiceprezes zarzàdu Pawe Paw owski mówi o zasadach wspó pracy w Grupie. Przedstawi propozycj by bank spó dzielczy rozpoczynajàcy dzia alnoêç na terenie innego banku, zrzeszonego z GBW SA, oferowa swoje us ugi po wy szych cenach. Zasada ta wed ug propozycji winna byç ob o ona odpowiednià sankcjà. Wi kszoêç by a jednak przeciwko wprowadzaniu sankcji, co potwierdzi o g osowanie Zgromadzenia Prezesów, które postanowi o uchyliç w ca oêci Zasady Wspó pracy w Grupie, jednoczeênie apelujàc do wszystkich uczestników Zrzeszenia, aby przy otwieraniu nowych placówek bankowych kierowali si regu ami, zawartymi w Strategii SGB na lata oraz zasadami etyki bankowej. Po przerwie wiceprezes zarzàdu Pawe Paw owski przedstawi informacj o sytuacji ekonomicznej w SGB: To by dobry rok oceni. Liczba naszych placówek wzros a z 909 do 989, a liczba pracowników z 7949 do Depozyty ogó em wzros y o 976 mln z. Je eli chodzi o aktywnoêç finansowà, SGB wyraênie szybciej si rozwija ni pozosta e zrzeszenia. Wiceprezes zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski mówi o nowych produktach bankowych, takich jak factoring i leasing. W tej chwili GBW SA prowadzi rozmowy z dwoma firmami leasingowymi. Przewidywane sà te szkolenia dla pracowników banków spó dzielczych w Bankowym OÊrodku Doradztwa i Edukacji Spó ka z o.o. Podczas Zgromadzenia Prezesów najcz Êciej g os zabiera Pawe Paw owski, wiceprezes zarzàdu GBW SA Przewodniczàcy Ryszard Rogowski uhonorowany zosta z otà odznakà za zas ugi dla SGB Do Wroc awia przyjecha o 115 osób z ca ej Polski O nowych produktach bankowych mówi Jerzy Ró yƒski, wiceprezes zarzàdu GBW SA! Wspólny system informatyczny: najwa niejsze wydarzenia 2 Umo liwi rozliczanie transakcji, dokonywanych kartami w trybie on line. Zapewni prace systemu w trybie 24/7/365 z zamykaniem dnia i mo liwoêcià równoczesnej obs ugi klienta. Umo liwi centralne zamykanie dnia ksi gowego z zachowaniem indywidualnych na poziomie banków spó dzielczych korekt i zapisów w ksi gach rachunkowych. Umo liwi zachowanie elektronicznych kana ów dost pu do ka dego rachunku klienta, w zale noêci od jego wyboru, z przypisaniem klienta do numeru rozliczeniowego banku spó dzielczego. Umo liwi korzystanie z informacji zarzàdczej, wspólnej dla ca ego zrzeszenia, z mo liwoêcià generowania w asnych raportów zarzàdczych. Ujednolici ofert produktów bankowych, wspólnych dla ca ego zrzeszenia z mo liwoêcià kreowania indywidualnych parametrów przez bank spó dzielczy. Umo liwi bankom spó dzielczym odcià enie zasobów, anga owanych do obs ugi informatycznej oraz sprawozdawczo-analitycznej. Zapewni wzrost sprawnoêci operacyjnej oraz dostosowanie kosztów funkcjonowania do skali dzia alnoêci z uwzgl dnieniem standardów obs ugi. Zapewni wysoki poziom funkcji biznesowych, w tym odmiejscowienie rachunku. Zapewni konkurencyjnoêç wobec banków komercyjnych. Pytaƒ z sali nie brakowa o Odznaka za zas ugi Na zakoƒczenie pierwszego dnia obrad odby a si jeszcze mi a uroczystoêç. Ryszard Rogowski przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Lubichowie, uhonorowany zosta z otà odznakà za zas ugi dla SGB. Odznaczenie wr czy prezes Andrzej Chmielecki. Nast pnego dnia zebrani wys uchali wyk adu prof. zw. dr. hab. Józefa Garczarczyka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wyk ad nosi tytu Banki spó dzielcze na polskim rynku bankowym koniunktura i jakoêç us ug. Profesor podkreêla, e klienci indywidualni, wybierajàc bank, przede wszystkim kierujà si wiarygodnoêcià banku, nast pnie wysokoêcià prowizji i op at, potem zaê szybkoêcià i sprawnoêcià obs ugi. Na ostatnim miejscu jest zakres przestrzenny dzia alnoêci banku. Podobnie wyglàda to w przypadku firm. Na pierwszym miejscu jest szybkoêç i sprawnoêç obs ugi, a na ostatnim zakres przestrzenny. Krzysztof Ulanowski

5 Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych 9 marca 2005 roku w Tarnowie Podgórnym odby o si Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych. Spotkanie otworzy i prowadzi przewodniczàcy Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Jacek Ludek. Celem spotkania by o przekazanie informacji istotnych dla funkcjonowania Spó dzielczej Grupy Bankowej. Omówiono mi dzy innymi realizacj Strategii SGB, a dokona tego prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki. Wiceprezes zarzàdu Pawe Paw owski przedstawi sytuacj ekonomiczno finansowà Grupy. W porzàdku spotkania nie zabrak o punktu dotyczàcego najistotniejszych zmian, jakie mia y miejsce w ustawie Prawo bankowe oraz projektowanych zmian w ustawie Prawo spó dzielcze, które przybli y uczestnikom spotkania radca prawny Wojciech Wolniewicz. Ponadto omówiono zasady przeprowadzania kontroli wewn trznej w bankach spó dzielczych oraz przekazano informacj dotyczàcà najcz Êciej wyst pujàcych nieprawid owoêci w tych bankach, opracowanà w oparciu o zalecenia Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Przewodniczàcy rad nadzorczych wzi li udzia w szkoleniu prowadzonym przez prof. dr. hab. Henryka Mruka na temat marketingu w bankach spó dzielczych, a tak e wys uchali informacji przedstawionej przez wiceprezesa zarzàdu GBW SA Jerzego Ró yƒskiego i zast pc dyrektora Urszul Krask na temat obs ugi funduszy strukturalnych. Departament Organizacji i Kadr GBW SA Spotkanie otworzy prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski prezentuje zebranym nasz Informator O problematyce prawnej mówi radca prawny Wojciech Wolniewicz Widok ogólny sali 3 najwa niejsze wydarzenia

6 Trzechsetny bankomat Otwarcie jubileuszowego bankomatu odby o si 23 marca br. w PakoÊci, w gmachu oddzia u Banku Spó dzielczego w Pruszczu Pomorskim. Na uroczystoêç z tej okazji przybyli goêcie z ca ej Polski. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA reprezentowa wiceprezes zarzàdu Pawe Paw owski, który przeczyta list gratulacyjny od prezesa zarzàdu Andrzeja Chmieleckiego. Przypomnia te, jak wa ne jest otwarcie si banków spó dzielczych na bankowoêç elektronicznà. Dobry sàsiad Zgromadzeni goêcie wznieêli toast za pomyêlnoêç banku symbolicznà lampkà szampana. Irena Starczewska, prezes Banku Spó dzielczego Pa uki w sàsiednim ninie, z o y a gratulacje S awomirowi Sawule, prezesowi Banku Spó dzielczego w Pruszczu Pomorskim. Nast pnie Maciej Ró aƒski, zast pca dyrektora Pionu Bankingu z firmy Wincor Nixdorf, która jest producentem trzechsetnego bankomatu, uruchomi urzàdzenie. Uroczystego przeci cia wst gi dokonali wiceprezes zarzàdu GBW SA Pawe Paw owski oraz burmistrz PakoÊci Wies aw Koƒczal. Nast pnie g os zabra Gwardian Klasztoru ojciec Dacjan Marczak: Niech nowy bankomat dobrze s u y lokalnej spo eczno- Êci powiedzia zakonnik. Prezes S awomir Sawu a przypomnia zgromadzonym histori banku w PakoÊci. Bank Ludowy powsta w tym mie- Êcie ju w 1893 r. Po II Wojnie Âwiatowej placówka przyj - a nazw Gminnej Kasy Spó dzielczej. W 1993 r., w setnà rocznic za o enia banku, wybudowano jego nowà siedzib. 23 listopada 1998 r. nastàpi o zaê po àczenie z Bankiem Spó dzielczym w Pruszczu Pomorskim. Z okazji uroczystoêci zaproszeni goêcie wyg osili krótkie przemówienia. Dariusz Mierzejewski, dyrektor Departamentu BankowoÊci Elektronicznej GBW SA wr czy ponadto prezesowi S awomirowi Sawule promes ubezpieczenia Grupy Concordia. Jan Kawalerski, prezes Piastowskiego Banku Spó dzielczego ze znajdujàcego si nieopodal Janikowa, podkreêli, e placówka w PakoÊci jest przede wszystkim dobrym sàsiadem: Prezes S awomir Sawu a przypomina histori banku w PakoÊci Wiceprezes zarzàdu GBW SA Pawe Paw owski przecina wst g najwa niejsze wydarzenia 4 Ojciec Dacjan Marczak przyst puje do Êwi cenia pomieszczenia z bankomatem Burmistrz Wies aw Koƒczal przecina wst g

7 Zast pca dyrektora Maciej Ró aƒski uruchamia bankomat Przemawia prezes Jan Kawalerski Przemawia przewodniczàcy Rady Nadzorczej Zdzis aw Burczyƒski Wiceprezes zarzàdu GBW SA Pawe Paw owski odczytuje list gratulacyjny od prezesa zarzàdu Andrzeja Chmieleckiego Ciesz si, e banki spó dzielcze sà otwarte na nowoczesnoêç powiedzia. Poniewa sà to przede wszystkim banki polskie. Bankomaty sà niezb dne Dyrektor Dariusz Mierzejewski wr cza promes ubezpieczenia ukasz aptaê, dyrektor handlowy PolCardu, przypomnia, e jego firma wspó pracuje ze wszystkimi zrzeszeniami banków spó dzielczych w Polsce: Wspó praca ze Spó dzielczà Grupà Bankowà uk ada nam si jednak najlepiej i rozwija najszybciej zaznaczy. Warto pami taç, e dziê, na poczàtku XXI wieku bankomaty sà po prostu niezb dne, e bez nich banki nie mogà funkcjonowaç. Bardzo si ciesz, e w grupie SGB nast puje tak szybki wzrost ich liczby. O tym, e dyrektor mia ca kowità racj, mo e Êwiadczyç fakt, e w dniu uroczystoêci kolejny bankomat zamówi Krzysztof Górski, prezes Banku Spó dzielczego w Mi dzyzdrojach. Z dyrektorem ukaszem aptasiem zgodzi si te w pe ni Zdzis aw Burczyƒski, przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Pruszczu Pomorskim: Rad jestem, e idziemy dobrà drogà podkreêli. Jako ostatni przemówi ojciec Dacjan Marczak, który yczy wszystkim wielu radoêci pokoju na zbli ajàce si Êwi ta Wielkiej Nocy. Krzysztof Ulanowski 5 najwa niejsze wydarzenia

8 Bankomaty SGB honorujà karty z ca ego Êwiata Rozmowa z Dariuszem Mierzejewskim, dyrektorem Departamentu BankowoÊci Elektronicznej GBW SA Trzechsetny bankomat SGB uruchomiono uroczy- Êcie 23 marca br. w Banku Spó dzielczym w Pruszczu Pomorskim Oddzia PakoÊç. A kiedy i gdzie zainstalowano pierwszy bankomat Grupy? Odby o si to prawie 6 lat temu, a konkretnie 31 maja 1999 r. Zainstalowany wówczas bankomat znajduje si w Êcianie budynku Centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski SA przy ul. Miel yƒskiego w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, i do koƒca tego roku Banki SGB oddadzà do u ytku nast pnych kilkadziesiàt bankomatów. Ile konkretnie to zale y ju od sukcesywnie podejmowanych decyzji o zakupie kolejnych bankomatów przez banki spó dzielcze. Nale y równie zwróciç uwag na pewnà nowoêç jakà stanowià bankomaty sezonowe. W ubieg ym roku stan o ich siedemnaêcie. W tym b dzie oko o dwudziestu, zlokalizowanych g ównie na wybrze u Ba tyku oraz nad jeziorami, dokàd tradycyjnie w miesiàcach letnich jeêdzi wiele osób. To pionierska dzia- alnoêç, g ównie pod wzgl dem logistycznym. DoÊwiadczenia ubieg ego roku oraz tegoroczne zainteresowanie banków spó dzielczych wskazujà na to, i taka inicjatywa by a w naszej Grupie bardzo potrzebna. Co wa ne, dzi ki wspólnej dzia alnoêci Grupy, zwi ksza si liczba instalowanych bankomatów oraz wydawanych kart, a w zwiàzku z tym atwiej renegocjowaç ceny z dostawcami. Oznacza to zmniejszanie kosztu zarówno samych urzàdzeƒ, jak i kosztów ich serwisu, czy te pozosta ych kosztów eksploatacyjnych. Czy klienci banków spó dzielczych ch tnie korzystajà z bankomatów? OczywiÊcie tak. Dowodem na to jest w aênie zwi kszajàca si liczba bankomatów oraz wydawanych przez banki spó dzielcze kart p atniczych. Jest to w aênie odpowiedê na zapotrzebowanie ze strony klientów. Obrót dokonywany za pomocà kart znacznie przewy sza wolumen obrotu czekowego w obrocie mi dzybankowym. Nale y zwróciç równie uwag, i za pomocà kart p atniczych SGB mo na dokonywaç wyp at z bankomatów w kraju jak i zagranicà. Równie posiadacze powszechnych systemów kart p atniczych klientów banków zagranicznych mogà realizowaç wyp aty gotówki w naszych bankomatach, niezale nie od tego gdzie karta by a wydana i w jakiej walucie jest prowadzony rachunek karty. Tym niemniej w celu zwi kszenia atrakcyjnoêci bankomatów, wprowadziliêmy mo liwoêç do adowania w bankomatach SGB kont przedp aconych telefonów komórkowych. Z telefonów komórkowych korzysta w Polsce wielu ludzi, w tym zw aszcza m odych. Od koƒca 2002 r. liczba aparatów komórkowych na kart tzw. prepaid-owà (które w a- Ênie trzeba do adowywaç) przewy szy a liczb telefonów abonamentowych. Ten trend trwa nadal i zapewne przez najbli sze lata si utrzyma. Poza tym w Polsce wcià istnieje du y, potencjalny rynek zbytu na telefony komórkowe. W niektórych krajach europejskich na t samà liczb doros ych mieszkaƒców przypada znacznie wi cej komórek ni w Polsce! Wykres 1. Liczba bankomatów w SGB w latach z ycia SGB I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 23.IV

9 W jaki sposób bankomaty kontaktujà si z systemem zarzàdzania? Do àcznoêci bankomatów z systemem zarzàdzania najcz Êciej wykorzystywane sà àcza tzw. FR (Frame Relay) oraz VSAT (satelitarne). àcze FR mo e byç wykorzystywane równie do innych celów np.w przedsi wzi ciu SGB 24 czy te poczty elektronicznej. W celu minimalizacji kosztów àcznoêci, prowadzimy dzia ania w celu wykorzystania innych technologii np.gsm w àcznoêci bankomatowej oraz w terminalach POS SGB, które równie przeznaczone sà do wyp acania gotówki. Czy SGB, rozwijajàc sieç swoich bankomatów, wspó pracuje te z pozosta ymi zrzeszeniami banków spó dzielczych? Bankomaty jakich firm uruchamia si najcz Êciej w ramach Spó dzielczej Grupy Bankowej? Najcz Êciej kupowane sà i instalowane urzàdzenia produkcji firm Wincor Nixdorf oraz NCR. Bankomaty Wincor Nixdorf produkowane sà w Paderborn w Niemczech, a NCR w Dundee, w Szkocji. Oprócz tego w bankach spó dzielczych wyst pujà równie bankomaty firm Diebold, a tak e Papelaco i DelaRue. Ponadto w celu zwi kszenia konkurencyjnoêci oraz minimalizowania kosztów ponoszonych przez banki prowadzimy rozmowy z kolejnymi producentami. Istnienie zdrowej konkurencji pozwala na skuteczniejsze negocjowanie cen. Poza tym bierzemy równie pod uwag pozosta e okolicznoêci jak np. e ceny bankomatów NCR przeliczane sà na naszà walut z dolarów, awincor Nixdorf z euro. Pozwala to na wybór optymalnej oferty, uwzgl dniajàc m.in.kursy walut. Tak, co wi cej to z inicjatywy GBW SA powsta a tzw. Spó dzielcza Sieç Bankomatów. Na podstawie porozumienia z 19 grudnia 2003 r., nasi klienci mogà korzystaç z bankomatów Banku Polskiej Spó dzielczoêci SA, Mazowieckiego Banku Regionalnego SA oraz zrzeszonych z nimi banków spó dzielczych, na tych samych zasadach, co z urzàdzeƒ w asnych SGB. W momencie wejêcia w ycie Porozumienia, w styczniu 2004 r. w ramach Spó dzielczej Sieci Bankomatów znajdowa o si pi çset urzàdzeƒ. Obecnie jest ich ju osiemset, a tendencja nadal jest wzrostowa. Bankomaty wyp acajà pieniàdze, pozwalajà do adowaç telefon komórkowy. Co jeszcze potrafià? Zwi kszona funkcjonalnoêç bankomatów Spó dzielczej Grupy Bankowej umo liwia zmian kodu PIN w bankomatach Grupy. Prowadzone sà te prace rozwojowe, które majà na celu wprowadzenie bankomatów z funkcjà wp aty. W takim rozwiàzaniu urzàdzenie przyjmuje, przelicza banknoty i sprawdza ich cechy, m.in. aby ustaliç, czy pieniàdze nie sà fa szywe. Gdzie znajdziemy bankomaty SGB, poza siedzibami banków oczywiêcie? Tendencjà ostatniego pó tora roku jest, e banki spó dzielcze coraz cz Êciej umieszczajà bankomaty poza swojà siedzibà. Je eli na przyk ad bank znajduje si na obrze ach miasta, instaluje swój bankomat w centrum, na przyk ad na rynku. Generalnie urzàdzenia instaluje si tam, gdzie jest du y ruch i gdzie mo na liczyç na sporà iloêç transakcji bankomatowych zarówno klientów w asnych jak i obcych banków, czyli na przyk ad w centrach handlowych, na deptakach, a w sezonie w nadmorskich kurortach. Aktualny wykaz bankomatów znajduje si na stronie internetowej oraz Rozmawia Krzysztof Ulanowski 7 z ycia SGB

10 Bankomaty w jaskiniach handlu Wielkie centra handlowe to miejsca, gdzie codziennie przewijajà si tysiàce klientów. Wi kszoêç z nich dokonuje tam zakupów. Nie wszyscy majà przy sobie wystarczajàcà iloêç gotówki. Nic dziwnego, e banki coraz cz Êciej ustawiajà w takich miejscach swoje bankomaty. Jednym z przyk adów jest niedawno otwarte centrum King Cross na poznaƒskim Marcelinie. W najwi kszym tego typu obiekcie w stolicy Wielkopolski, stanà m.in. bankomat Spó dzielczej Grupy Bankowej. Usytuowany on jest w dobrym miejscu; na parterze, na samym Êrodku pomieszczenia, do którego wchodzi si od tej strony, gdzie powstaje zatoczka autobusowa. Trudno go wi c przeoczyç. W sumie w centrach handlowych stoi obecnie dziesi ç bankomatów, nale àcych do banków Spó dzielczej Grupy Bankowej. Bankomaty GBW SA Niedawno otwarty King Cross, najwi ksze w Poznaniu centrum handlowe z ycia SGB 8 Kolejka do bankomatu GBW SA w centrum King Cross w Poznaniu Bankomat GBW SA w Leroy Merlin w Swarz dzu poza King Crossem, stojà jeszcze w Leroy Merlin w Swarz dzu, a tak e w dwóch Kauflandach w Lesznie i W oc awku. Kolejnych szeêç bankomatów w centrach handlowych nale y do poszczególnych banków spó dzielczych. I tak Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej w Koêminku umieêci swój bankomat w kaliskim Kauflandzie, zaê Bank Spó dzielczy w Jarocinie w Kauflandzie jarociƒskim. Bank Spó dzielczy Rzemios a ze Szczecina posiada bankomat w szczeciƒskim Centrum Handlowym Galaxy, Bank Spó dzielczy w Ustce w Centrum Handlowym Marina, a Bank Spó dzielczy w Tczewie w Centrum Handlowym Echo w tym mieêcie. Wreszcie Bank Spó dzielczy w Kruszwicy umieêci swoje urzàdzenie w Polo Markecie w Kruszwicy. Wy ej wymieniona dziesiàtka bankomatów zosta a wyprodukowana i dostarczona albo przez firm Wincor-Nixdorf., albo przez firm NCR. Obaj producenci to wiodàcy dostawcy tego typu urzàdzeƒ w Europie i na Êwiecie twierdzi Gra yna Majkowska, Kierujàca Zespo em w Departamencie BankowoÊci Elektronicznej GBW SA. Nie mo na oceniç, która z tych firm jest lepsza. Kiedy banki wi c dokonujà wyboru konkretnego urzàdzenia, decydujà albo pojedyncze centymetry, albo trwajàca w aênie akcja promocyjna, albo te doêwiadczenie konkretnego banku. Ludzie sà bowiem generalnie wierni urzàdzeniom, które ju znajà. Aktualnie siedem urzàdzeƒ to produkt firmy Wincor-Nixdorf, trzy zaê NCR. Ze wzgl du na toczàce si rozmowy handlowe pomi dzy bankami a centrami handlowymi nale- y si spodziewaç, i w najbli szym czasie liczba bankomatów SGB w centrach handlowych wzroênie. Krzysztof Ulanowski

11 Dynamiczny rozwój Najwa niejszymi zadaniami zarzàdu Powiatowego Banku Spó dzielczego w Strzelinie w 2004 r. by o m.in. kszta towanie polityki kredytowej banku, wspó praca z samorzàdami lokalnymi, otwarcie nowych oddzia ów w Làdku Zdroju i Stroniu Âlàskim, wspó praca z Samorzàdowym Funduszem Por czeƒ Kredytowych, uruchomienie dzia alnoêci dewizowej oraz wprowadzenie SGB 24. W taki sposób podsumowano ubieg orocznà dzia alnoêç podczas dorocznego Zebrania Przedstawicieli, które odby o si 18 marca br. Korzystne wskaêniki Otwarcia zebrania dokona przewodniczàcy Rady Nadzorczej Ryszard Piestrak, który powita zaproszonych goêci i zgromadzonych delegatów. Przewodniczàcy przedstawi cele, stojàce przed Zebraniem Przedstawicieli, a nast pnie odczyta Regulamin Obrad i zaproponowa sk ad prezydium. Po jego wyborze przekaza prowadzenie obrad przewodniczàcemu Zebrania Przedstawicieli Zygmuntowi Bia kowskiemu, który odczyta list od Andrzeja Chmieleckiego, prezesa zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Pismo skierowane by o do Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i zarzàdu Powiatowego Banku Spó dzielczego w Strzelinie. Prezes Andrzej Chmielecki podzi kowa w li- Êcie za zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli, a tak e z o- y yczenia pomyêlnego przebiegu obrad. W adzom banku zaê oraz pracownikom yczy satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyêlnoêci w yciu osobistym. Sprawozdanie z dzia alnoêci Rady Nadzorczej z o y jej przewodniczàcy Ryszard Piestrak. Sprawozdanie zarzàdu z dzia alnoêci banku z o y prezes Zdzis aw Kozicki. Zarzàd w 2004 r. pracowa w sk adzie pi cioosobowym. Poza prezesem Zdzis awem Kozickim zasiadali w nim wiceprezes i g ówny ksi gowy Teresa Furtak, wiceprezes Halina Malawska-Szyd owska oraz cz onkowie Danuta Wo oszczak i Waldemar Korpok. Niektóre dane finansowe, przedstawione w sprawozdaniu zarzàdu, a tak e wskaêniki uzyskane przez bank, by y znacznie korzystniejsze ni Êrednia w Spó dzielczej Grupie Bankowej. I tak suma bilansowa wynosi 67 mln 14 tys. z, obligo kredytowe 45 mln 35 tys. z, a depozyty 56 mln 104 tys. z. Obroty roczne za ubieg y rok wynios y 6 mld 559 mln 986 tys. 761 z 26 gr, a obroty dzienne 25 mln 826 tys. 719 z 53 gr. W porównaniu do roku 2003 obroty roczne wzros y o 1 mld 256 mln 644 tys. 578 z 26 gr. Dane te obrazujà dynamiczny rozwój Powiatowego Banku Spó dzielczego w Strzelinie, który swojà dzia alnoêç handlowà, kredytowà i depozytowà prowadzi na terenie powiatów strzeliƒskiego, brzeskiego, dzier oniowskiego, nyskiego, o awskiego, wroc awskiego, zàbkowickiego, k odzkiego, a tak e na terenie miasta Wroc awia. Zaufanie klientów Bank wspó pracuje z samorzàdami terytorialnymi. I tak prowadzi bankowà obs ug bud etu Starostwa Powiatowego w Strzelinie, Urz du Miasta i Gminy w Zi bicach, Urz du Maista i Gminy w Làdku Zdroju, Urz du Gminy w Borowie, Urz du Gminy w Przewornie oraz Urz du Gminy w Kondratowiczach. Obecnie zaê przyst puje do przetargu na obs ug bud etu miasta i gminy Stronie Âlàskie oraz Strzelin. Na rozwój ten mia a wp yw podj ta w 2003 r. przez zarzàd decyzja o zakupie upad ego przedsi biorstwa w Làdku Zdroju. Transakcj sfinalizowano 12 grudnia 2003 r., a nast pnie przygotowano i opracowano dokumentacj projektowo-kosztorysowà i ju w lutym 2004 r. rozpocz to generalny remont obiektów w Làdku Zdroju i Stroniu Âlàskim. Zakupiono sprz t, oprogramowanie i dwa bankomaty. Przy wspó pracy z Rejonowym Urz dem Pracy w K odzku skompletowano te za ogi do obu oddzia ów. 21 maja 2004 r. nastàpi o uroczyste otwarcie Oddzia u w Làdku Zdroju. Uczestniczy o w nim wielu znamienitych goêci, przedstawiciele miejscowych w adz oraz przedsi biorstw, majàcych siedzib na terenie miasta i okolic. Natomiast otwarcie Oddzia u w Stroniu Âlàskim mia o miejsce 11 czerwca 2004 r. Od tego dnia Powiatowy Bank Spó dzielczy w Strzelinie ma jedenaêcie placówek i 91 pracowników. Bank wygospodarowa na terenie Oddzia u w Stroniu Âlàskim osiem pokojów z 22 miejscami noclegowymi, zapleczem kuchennym i salà kominkowà. Dzi ki temu stworzono oêrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dla pracowników i ich rodzin, a tak e innych osób. W ubieg ym roku Powiatowy Bank Spó dzielczy w Strzelinie bra aktywny udzia we wszelkiego rodzaju uroczysto- Êciach lokalnych, dofinansowywa imprezy kulturalno- -oêwiatowe, lokalne Êwi ta, zespo y sportowe, szko y, instytucje spo eczne i charytatywne oraz parafie. W opinii klientów bank cieszy si na rynku lokalnym du- ym zaufaniem. A to zobowiàzuje na przysz oêç. W tym roku Powiatowy Bank Spó dzielczy w Strzelinie dà yç b dzie do zrealizowania planu finansowo-gospodarczego, a tak e do uzyskania zaplanowanych wyników ekonomiczno-finansowych, ambitnych i nie atwych, ale mo liwych do zrealizowania. Udzielono absolutorium Zebranie Przedstawicieli udzieli o jednog oênie absolutorium i podj o dziewi ç uchwa. Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej i zarzàdu z dzia alnoêci w 2004 r. Zatwierdzono równie sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, podzia nadwy ki bilansowej, pokrycie straty z funduszu zasobowego, a tak e kierunki dzia alnoêci gospodarczo-finansowej na rok bie àcy. Oznaczono te najwy szà sum zobowiàzaƒ, jakà bank mo e zaciàgnàç w 2005 r. oraz rozpatrzono wnioski polustracyjne. Po wyczerpaniu porzàdku obrad przewodniczàcy Zygmunt Bia kowski podzi kowa zaproszonym goêciom i delegatom za udzia w obradach. Zebrani zaê opuêcili sal, pe ni optymizmu, e decyzje podj te na Zebraniu Przedstawicieli umocnià pozycj banku w Êrodowisku lokalnym. Powiatowy Bank Spó dzielczy w Strzelinie 9 z ycia SGB

12 Bank wizytówkà miasta Istotnà inwestycjà, podj tà w ubieg ym roku przez Gospodarczy Bank Spó dzielczy Mi dzyrzecz, by o rozpocz cie prac w siedzibie Oddzia u w Przytocznej Gospodarczy Bank Spó dzielczy Mi dzyrzecz obejmuje swoim zasi giem kilka gmin. Okazjà do spotkania dla ludzi banku sta o si Zebranie Przedstawicieli, które odby o si 31 marca br. w sali restauracji Feniks w Mi dzyrzeczu. W zebraniu uczestniczy o 24 delegatów, cz onkowie Rady Nadzorczej i zarzàdu banku, a tak e pracownicy oraz zaproszeni goêcie. Zebranie odby o si zgodnie z regulaminem, wed ug jednog oênie przyj tego porzàdku obrad. Po przyj ciu protoko- u z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdania z dzia alnoêci zarzàdu i rady Nadzorczej oraz omówieniu zadaƒ i kierunków na rok bie àcy, przedstawiono propozycje zmian w regulaminie pracy Rady Nadzorczej. Wszystkie zmiany zosta y przyj te, podobnie jak i uchwa y, wymagajàce zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli. Prezes zarzàdu Zbigniew Górny omówi zadania, planowane do realizacji w roku bie àcym. WÊród nich znalaz o si stworzenie dla klientów indywidualnych mo liwoêci korzystania z banku internetowego. To odpowiedê na zapotrzebowanie klientów, którzy pragnà sami regulowaç swoje zobowiàzania i dokonywaç p atnoêci bez wychodzenia z domu. Podczas zebrania przybli ono równie nowà ofert kredytów rolniczych. Poniewa kredytów obrotowych z dop atà Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie udziela ju si, dlatego te GBS Mi dzyrzecz proponuje swoim klientom komercyjny kredyt obrotowy rolniczy na bardzo korzystnych warunkach. Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym wynosi tylko 8,9 proc., a prowizja 2 proc. Zarówno bank internetowy, jak i obrotowy kredyt rolniczy spotka y si z aprobatà i uznaniem zgromadzonych. Prezes Zbigniew Górny podkreêli równie zaanga owanie banku w ró norakie przedsi wzi cia kulturalne, sportowe i inne. GBS Mi dzyrzecz stara si bowiem byç zawsze obecnym w Êrodowisku lokalnym i wspomagaç tych, którzy o to wnioskujà. Wyrazem tego sà podzi kowania, które nap ywajà do siedziby banku. Istotnà inwestycjà, podj tà w ubieg ym roku by o rozpocz cie prac w siedzibie Oddzia u w Przytocznej. Placówka ta usytuowana jest przy trasie Poznaƒ Szczecin. Jeden z delegatów wyrazi zadowolenie, e budynek banku jest adnie wkomponowany w miasto, stanowiàc jego wizytówk. Jest te odpowiednio wyeksponowany, by widzieli go ci, którzy przez miasto przeje d ajà. Stanowi dzi ki temu reklam nie tylko GBS Mi dzyrzecz, ale i ca ej Spó dzielczej Grupy Bankowej. Inwestycja zosta a rozpocz ta, zadania zaplanowane, kierunki rozwoju wytyczone, zatem teraz nale y kontynuowaç wyt onà prac. Dzia Marketingu Gospodarczy Bank Spó dzielczy Mi dzyrzecz! Zebrania przedstawicieli, które odby y si do dnia r. najwa niejsze wydarzenia 10 KBS Wejherowo r. Express BS Rzeszów r. BS Radomsko r. BS Ciechanów r. BS Pszczó ki r. RBS Lututów r. PBS Âwidwin r. WBS ubowo r. BS Kcynia r. BS Santok r. BS Pruszcz Gdaƒski r. PBS Strzelin r. BSPM-S Sieraków r. BS Wo czyn r. BS Pruszcz Pomorski r. B-PBS Pas k r. PBS WrzeÊnia r. SBL Ârem r. BS Starogard Gdaƒski r. BS Kalisz Pomorski r. LBS Strza kowo r. BS Grabów r. GBS Mi dzyrzecz r. BS Pleszew r. BS Poniec r. BS Dzier oniów r. BS Gryfino r. BS Gniezno r. BS Bytów r. SBL K pno r.

13 Samochód za lokat W czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Maciej JaÊkowski. Szcz - Êliwa lokata za o ona zosta a w Nadobrzaƒskim Banku Spó dzielczym w Rakoniewicach. Przypomnijmy, e podczas poprzedniego losowania szcz - Êliwà okaza a si lokata Banku Spó dzielczego w Sztumie oraz Banku Spó dzielczego w Gnieênie. Lokata cieszy si zainteresowaniem klientów, którzy dodatkowo majà mo liwoêç wylosowania atrakcyjnych nagród rzeczowych. Dobrà wiadomoêç o wylosowaniu nagrody rzeczowej, przez klientk sztumskiego banku, otrzymaliêmy podczas losowania nagród III edycji lokaty SGB. Jak ju pisaliêmy, El bieta Orzo zak adajàc lokat w Oddziale w Ornecie wylosowa a nagrod g ównà czerwone auto marki Toyota Yaris. Drugà nagrod g ównà, równie samochód marki Toyota Yaris, wygra Zenon Weso owski z Gniezna. Wzwiàzku z tà g ównà wygranà, zaproszono przedstawicieli sztumskiego oraz gnieênieƒskiego banku do losowania nagród w kolejnej edycji lokaty SGB. 7 kwietnia br. w siedzibie GBW SA. w Poznaniu odby o si losowanie nagród IV edycji lokaty promocyjnej SGB. Przedstawiciele banków spó dzielczych w Sztumie i Gnieênie wzi li udzia w losowaniu nagród. Szcz Êliwie za o ona lokata w Nadobrzaƒskim Banku Spó dzielczym w Rakoniewicach zosta a nagrodzona samochodem marki Nissan Almera. Auto dla klienta banku w Rakoniewicach wylosowa Wies aw Zyk, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Gnieênie. Kolejna edycja lokaty rozpocz a si 18 kwietnia 2005 r., a lokaty b dà przyjmowane do dnia 17 czerwca br. Tym razem do wygrania jest pi ç nagród pieni nych po z oraz 240 nagród rzeczowych artyku ów gospodarstwa domowego Wszystkim naszym klientom yczymy szcz Êliwej r ki do zak adania szeêciomiesi cznych lokat promocyjnych SGB. Tu ka dy wygrywa bo poza szansà na wygranie nagrody pieni nej lub rzeczowej jego lokata przyniesie zysk w postaci odsetek. Jolanta Belcarz-Dzikowska, Bank Spó dzielczy w Sztumie Losowanie nagród rzeczowych w IV edycji lokaty SGB Komisja Losujàca Bank w Starostwie Bank Spó dzielczy w Czarnkowie wygra przetarg na obs ug Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych. W efekcie Bank otworzy swojà fili w Trzciance. Jest to dziewiàta ju placówka tego banku. Przetarg og oszony zosta pod koniec ubieg ego roku. Bank Spó dzielczy w Czarnkowie obs uguje starostwo powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego od 1 stycznia 2005 r. Otwarcie najnowszej filii Banku nastàpi o 24 stycznia br. Siedziba bankowej placówki mieêci si na parterze gmachu Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance. Zatrudnione zosta y tam dwie osoby. Podczas uroczystoêci otwarcia nowej placówki zarówno prezes Zarzàdu Banku W adys aw Dymek, jak i starosta Wies aw Maszewski, podkreêlali, e otwarcie to stanowi dowód na dobrà wspó prac Zarzàdu Powiatu z w adzami banku. Trzcianecka filia nie b dzie si ograniczaç wy àcznie do obs ugi samorzàdu terytorialnego. Prezes W adys aw Dymek jest przekonany, e zarówno lokalizacja placówki, jak 11 najwa niejsze wydarzenia

14 i bogata oferta us ug bankowych po przyst pnych cenach sprawià, e nowymi klientami stanà si i lokalni przedsi biorcy, i mieszkaƒcy miasta. Jednà z takich korzystnych ofert jest lokata bankowa o nazwie Szansa. Jej oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 6,4 procent, a wi c jak na dzisiejsze warunki bardzo du o. Rozwój Banku Spó dzielczego w Czarnkowie cieszy tym bardziej, e w tym roku Bank obchodzi b dzie jubileusz 130-lecia swojej dzia alno- Êci. Z tej okazji w lipcu br. zorganizowany zostanie Festyn Spó dzielczy w Parku imienia Stanis awa Staszica w Czarnkowie. Bank Spó dzielczy w Czarnkowie Przed nowà placówkà banku stojà od lewej: kierownik Dzia u Oszcz dnoêci i Rachunków Ewa Zielsdorf, pracownik filii Agnieszka Cholewiƒska, prezes Zarzàdu W adys aw Dymek, pracownik filii Justyna Borowiak i specjalista ds. samorzàdu i administracji Halina acek. Fot. Adam S owik Tysiàcletnie Pa uki Bank Spó dzielczy Pa uki z siedzibà w ninie otworzy niedawno swojà kolejnà placówk na osiedlu Tysiàclecia. Obecnie wi c bank ma ju cztery placówki: dwie w ninie, a po jednej w Gàsawie i abiszynie. Bank Spó dzielczy w ninie powsta 11 stycznia 1867 r., wówczas jeszcze pod nazwà Bank Ludowy. 1 lipca 1999 r. niƒski bank przy àczy banki spó dzielcze w Gàsawie, dzia ajàcy od 18 czerwca 1896 r. i w abiszynie, istniejàcy od 24 paêdziernika 1897 r. Wtedy te powsta Bank Spó dzielczy Pa uki, który od marca 2002 r. nale y do SGB. W roku ubieg ym otwarto zaê punkt kasowy i bankomat na osiedlu Tysiàclecia w ninie. Na osiedlu tym mieszka oko o siedmiu tysi cy lokatorów t umaczy prezes zarzàdu banku Irena Starczewska. Jak na pi tnastotysi czny nin, to bardzo du o. Nasza centrala, usytuowana przy ulicy 700-lecia ju nie wystarcza a. W nowym punkcie kasowym pracujà dwie osoby. Wn trza punktu utrzymane sà, tak samo jak macierzystej centrali, w barwach bieli i agodnej czerwieni. Do budynku prowadzi wygodny podjazd dla niepe nosprawnych. W Êcianie zewn trznej gmachu znajduje si bankomat. W punkcie kasowym na osiedlu Tysiàclecia klienci mogà dokonywaç wszelkich operacji poza zaciàganiem kredytów. Mogà wi c na przyk ad wp acaç i wyp acaç pieniàdze na rachunki bie àce dla instytucji i podmiotów gospodarczych, na rachunki oszcz dnoêciowo-rozlicze- Przed budynkiem punktu kasowego stojà od lewej: dyrektor Departamentu BankowoÊci Elektronicznej GBW SA Dariusz Mierzejewski, wiceprezes zarzàdu Banku Spó dzielczego Pa uki w ninie El bieta Szewczyk, g ówny specjalista Gra yna Majkowska z GBW SA, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego Pa uki w ninie Irena Starczewska oraz wiceprezes zarzàdu GBW SA Pawe Paw owski. z ycia SGB 12! Adresy placówek Banku Spó dzielczego Pa uki : Centrala przy ul. 700-lecia 41 w ninie Punkt kasowy na osiedlu Tysiàclecia 3 w ninie Oddzia w Gàsawie przy ul. Jeziornej 5 Oddzia w abiszynie przy ul. Sienkiewicza 5 Wn trza punktu kasowego w ninie utrzymane sà w barwach bieli i agodnej czerwieni

15 niowe ROR, rachunki oszcz dnoêciowe oraz rachunki lokat terminowych. W punkcie mo na te dokonywaç op at za gaz i energi elektrycznà, p aciç czynsze w spó dzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, sk adki ubezpieczeniowe, podatki i op aty lokalne oraz op aty radiowo-telewizyjne. Z perspektywy czasu nale y oceniç, e otwarcie nowego punktu kasowego okaza o si dobrà decyzjà podkreêla prezes zarzàdu Irena Starczewska. Klienci ch tnie tu przychodzà. Na koniec 2004 r. ca y Bank Spó dzielczy Pa uki osiàgnà bardzo dobre wyniki finansowe. I tak suma bilansowa wynios a 48 mln 280 tys. z, fundusze w asne 5 mln 400 tys. z, a zysk brutto 1 mln 145 tys. z. Krzysztof Ulanowski Bank m odym przedsi biorcom Bank Spó dzielczy w Ciechanowie po raz kolejny zosta sponsorem g ównym II edycji konkursu M ody Przedsi biorca. Nagrodà dla zwyci czyni Justyny awniczak by wk ad Z otej Lokaty 2005 w wysokoêci trzech tysi cy z otych. Fina konkursu, organizowanego przez Mazowieckà Izb Gospodarczà, mia miejsce 23 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Celem konkursu by o przygotowanie m odzie y, która w przysz oêci chce prowadziç dzia alnoêç gospodarczà, do umiej tnego przedstawiania w asnych pomys ów, a tak e skutecznego starania si o Êrodki z funduszy Unii Europejskiej. Na konkurs nades ano a pi çdziesiàt pi ç projektów. Zapozna a si z nimi komisja pod przewodnictwem Wojciecha Marciniaka, prezesa Mazowieckiej Izby Gospodarczej. Sekretarzem by a Danuta Drzewiecka, dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej. Bank Spó dzielczy w Ciechanowie reprezentowa a Dagmara Kontraktowicz. Ponadto w komisji zasiadali Maria Karwowska z Kuratorium OÊwiaty, a tak- e Leon Wyszyƒski i Roman Rumianowski obaj z Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Ciechanowie. Komisja wybra a dziesi ç prac, które w ten sposób zakwalifikowa y si do fina u. Pierwsze miejsce zdoby a Justyna awniczak z Zespo u Szkó nr 4 w M awie za przedstawienie pomys u na Pieczarkarni Grzybek. Drugie miejsce zdoby a Iwona Fràckiewicz z tej samej szko y za pomys na Sklep Mi sa i W dlin Smaczek, zaê miejsce trzecie Adam Laskowski, równie z tej samej szko y, za pomys na Renowacj Starych Motocykli Reno-Moto. Nagrodà g ównà by wk ad Z otej Lokaty 2005, co oznacza nie tylko sum trzech tysi cy z otych, ale i szans na wygranie jednego z dwóch samochodów osobowych marki Seat Altea lub Hyundai Getz, a tak e pojazdu czteroko owego Yamaha Blaster oraz wielu innych atrakcyjnych nagród. Gra yna Lubecka Bank Spó dzielczy w Ciechanowie Zwyci czyni konkursu Justyna awniczak (w Êrodku), zdobywczyni miejsca drugiego Iwona Fràckiewicz (druga od prawej), zdobywca miejsca trzeciego Adam Laskowski (pierwszy od prawej), a tak e ich opiekunowie i przedstawiciele Banku Spó dzielczego w Ciechanowie. Fot. Gra yna Lubecka 13 z ycia SGB

16 Spotkanie z biznesmenami Spotkanie na temat dofinansowania ma ych i Êrednich przedsi biorstw w ramach sektora Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw zorganizowa Bank Spó dzielczy w Jarocinie. Bank doradziç chcia swoim klientom, jak wykorzystywaç Êrodki Unii Europejskiej. Uczestnikami spotkania w OÊrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Witaszycach, które odby o si 18 marca br., by y bowiem zainteresowane przedsi biorstwa klienci Banku Spó dzielczego w Jarocinie z terenu dzia ania tego banku. Doradcy Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci z Konina zapoznali zebranych z mo liwoêcià pozyskania Êrodków, ich wykorzystania a tak e udzielili praktycznych i indywidualnych porad na temat potrzebnych dokumentów oraz sposobu wype niania wniosków. W szkoleniu uczestniczyli tak e specjaliêci Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. Spotkanie cieszy o si bardzo du ym zainteresowaniem przedsi biorców. Bank Spó dzielczy w najbli szym czasie zorganizuje podobne wyk ady na terenie swojego dzia ania w ka dej gminie. Bank Spó dzielczy w Jarocinie Szadek w sieci Punkt kasowy w asku, otwarty na prze omie stycznia i lutego 2005 r. to siódma ju placówka Banku Spó dzielczego w Szadku. Wszystkie sà po àczone ze sobà siecià komputerowà. Ubieg y rok by bez wàtpienia dobrym rokiem dla Banku Spó dzielczego w Szadku. Poza punktem kasowym w asku, w miejscowoêci tej znajduje si jeszcze filia, która od 1 grudnia 2004 r. jest placówkà, w ca oêci nale àcà do banku w Szadku. WczeÊniej spó dzielcy zarzàdzali nià razem z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA. Równie w 2004 r., ale o miesiàc wczeêniej, bo w listopadzie, Bank Spó dzielczy w Szadku otworzy swojà fili w Zadzimiu. Ponad rok wczeêniej zaê, w maju 2003 r., rozpocz a dzia alnoêç filia w Warcie. Jeszcze wczeêniej otwarto oddzia y w Wodzieradach i Goszczanowie. W punkcie kasowym w asku pracuje obecnie jedna osoba, a w filii w Zadzimiu dwie osoby powiedzia a nam Eugenia Stamirowska, prezes Banku Spó dzielczego w Szadku. W sumie we wszystkich naszych placówkach zatrudnionych jest àcznie 39 pracowników. Znaczàcy wzrost liczby placówek w ostatnich latach to nie jedyne sukcesy spó dzielców w Szadku. W ostatnim czasie bank wzià udzia w dwóch wa nych przetargach. W asku Urzàd Gminy og osi przetarg na lokal, w Zadzimiu zaê starostwo powiatowe na obs ug kredytowà. Oba przetargi wygra Bank Spó dzielczy w asku. Krzysztof Ulanowski Podzi kowanie za pomoc Zdzis aw Cichy, dyrektor Oddzia u w Tuliszkowie Banku Spó dzielczego w Koninie obroni w lutym tego roku prac doktorskà na temat bankowoêci spó dzielczej. z ycia SGB Na naszych amach Zdzis aw Cichy chce podzi kowaç prezesom i pracownikom banków, którzy zgodzili si wziàç udzia w jego badaniach naukowych. Studia doktoranckie ukoƒczy w 2002 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na Wydziale Zarzàdzania. Prac doktorskà napisa na temat bankowoêci spó dzielczej Uwarunkowania strategii rozwoju banków spó dzielczych, po obronieniu której Rada Wydzia u nada a mi 11 lutego 2005 r. stopieƒ naukowy doktora nauk ekonomicznych. Promotorem pracy by prof. dr hab. Henryk Mruk. Korzystajàc z obecnoêci na stronach Informatora Spó dzielczej grupy Bankowej, chcia bym serdecznie podzi kowaç wszystkim prezesom i za ogom banków spó dzielczych, 14 zrzeszonych w Spó dzielczej Grupie Bankowej, którzy zechcieli wziàç udzia w prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych, zwiàzanych z tematem mojej pracy doktorskiej powiedzia dyrektor Zdzis aw Cichy. Uzyskane informacje pozwoli y mi na osiàgni cie za o onego celu, jakim by o napisanie i obronienie rozprawy doktorskiej, w której zweryfikowano postawione hipotezy badawcze i podkreêlono istotnà rol banków spó dzielczych w systemie bankowym naszego kraju. Obok publikujemy fragment pracy doktorskiej Zdzis awa Cichego. Bank Spó dzielczy w Koninie Oddzia w Tuliszkowie

17 Rola strategii w dzia alnoêci banków spó dzielczych Sprawna sieç efektywnych i bezpiecznych banków spó dzielczych oraz sprawne dzia anie ca ego spó dzielczego sektora bankowego jest jednym z podstawowych elementów bezpiecznego systemu bankowego oraz racjonalnego finansowania wsi i rolnictwa, co w efekcie zmierza do przekszta ceƒ w sektorze rolnym. Z tych te powodów usi owano w rozprawie wyjaêniç, i bank spó dzielczy funkcjonujàcy w gospodarce rynkowej powinien koncentrowaç swojà uwag na budowie i wdra aniu efektywnej strategii rozwoju. Opracowywanie i wdra anie skutecznych strategii rozwoju dostosowujàcych bank do otoczenia stanowi niezb dny warunek przetrwania i rozwoju banku spó dzielczego w d ugim okresie. Przewaga na rynku lokalnym Tez o zale noêci strategii rozwoju banku spó dzielczego od warunków otoczenia konkurencyjnego oraz od czynników wewn trznych banku zweryfikowano pozytywnie. Stwierdzono, e przy opracowaniu i wyborze strategii rozwoju decydujàcy wp yw posiada otoczenie konkurencyjne banku, nast pnie sytuacja ekonomiczna i polityczno-spo eczna kraju, polityka gospodarcza paƒstwa i panujàca sytuacja prawna. Przeprowadzona analiza wykaza a, e spoêród czynników wewn trznych najistotniejszy wp yw na formu owanie strategii rozwoju posiadajà takie czynniki, jak zarzàdzanie Êrodkami pieni nymi, w tym wysokoêç posiadanych funduszy w asnych, kwalifikacje kadry banku, wyposa enie techniczne banku oraz Êrodki finansowe, niezb dne do dzia ania banku. PodkreÊlajàc znaczenie i wp yw sytuacji ekonomicznej i spo- ecznej kraju na tworzenie strategii banków spó dzielczych potwierdzono, i wa nym czynnikiem zewn trznym determinujàcym wybór w aêciwej strategii rozwoju jest strukturalny kryzys w rolnictwie i jego otoczeniu, a wi c Êrodowisko b dàce domenà dzia alnoêci banków spó dzielczych. W przeprowadzonych rozwa aniach nad strategià rozwoju banku spó dzielczego zaakcentowane zosta y czynniki zewn trzne, które zdaniem banków majà zasadniczy wp yw na prognozowanie sytuacji ekonomicznej banków, która w nast pstwie wp ywa na formu owanie stosowanych strategii rozwoju. W prowadzonych badaniach wykazano tu mi dzy innymi, e zdecydowany wp yw na pogorszenie sytuacji ekonomicznej banków spó dzielczych poza wspomnianà trudnà sytuacjà ekonomicznà w rolnictwie posiada polityka paƒstwa wobec rolnictwa oraz konkurencja ze strony polskich i zagranicznych banków komercyjnych. Wychodzàc z za o enia, e w takiej sytuacji otoczenia zewn trznego banki spó dzielcze muszà umacniaç swojà konkurencyjnoêç na rynku, w prowadzonych badaniach wykazano, e zasadniczy wp yw na budowanie przewagi konkurencyjnej banków spó dzielczych posiada y takie czynniki jak: zakres i jakoêç oferowanych us ug, zaufanie lokalnej spo ecznoêci do banku spó dzielczego, w aêciwa organizacja i zarzàdzanie, post p techniczny i technologiczny, kwalifikacje kadr. Takie wnioski doprowadzi y do cz Êciowej, pozytywnej weryfikacji drugiej hipotezy dotyczàcej przewagi konkurencyjnej banku spó dzielczego na lokalnym rynku, w przeciwieƒstwie do oferty handlowej banków komercyjnych, która charakteryzuje si skomplikowanymi procedurami bankowymi, wyd u onà obs ugà klienta, koniecznoêcià przygotowania obszernej dokumentacji podmiotu gospodarczego. S abe strony konkurencji Kolejnym krokiem w prowadzonych rozwa aniach nad strategià rozwoju by o podkreêlenie roli strategii rozwoju i strategii marketingowej w funkcjonowaniu i spe nianiu swej misji przez bank spó dzielczy. PodkreÊlono, i podstawà osiàgania sukcesów rynkowych przez bank spó dzielczy jest odpowiednio przyj ta strategia dzia ania poparta rachunkiem ekonomicznym. Wynikiem tych rozwa aƒ by o stwierdzenie, e strategia rozwoju banku sprowadza si mi dzy innymi do w aêciwego zarzàdzania finansami banku, uwzgl dniajàcego osiàganie stosownego zysku, utrzymywanie p ynnoêci finansowej i ponoszenie ryzyka prowadzonej dzia alnoêci. Wskazano tak e, e w odniesieniu do banku, przedmiotem jego rozwa aƒ w strategii rozwoju jest us uga bankowa. Dlatego te kolejnym posuni ciem w prowadzonych rozwa aniach by a ocena mo liwoêci kszta towania wizerunku przez wdra ane strategie, a zw aszcza okreêlenie roli strategii marketingowej w jego kreacji. Wynikiem tych badaƒ by o okreêlenie zakresu oddzia ywania poszczególnych rodzajów strategii na wizerunek banku. T Êcie k oddzia ywania na wizerunek banku w ramach formu owania podstawowych zasad aktywnoêci rynkowej banku spó dzielczego nazwano marketingowà strategià kszta towania wizerunku. Sk adajà si na nià decyzje o zasadniczym i strategicznym charakterze dotyczàce sposobu oddzia ywania na nabywców (strategie preferencji), podzia u rynku (strategie segmentacji) oraz pozycjonowania. Stwierdzono, e dà enie do umacniania pozycji rynkowej banku w warunkach coraz silniejszej konkurencji powinno bazowaç na wdra aniu w asnej, oryginalnej strategii marketingowej, zmierzajàcej do budowania to samoêci banku spó dzielczego na lokalnym rynku. W prowadzonych badaniach ustalono, e doêç znaczny odsetek banków spó dzielczych (52 procent) posiada opracowanà w asnà strategi rozwoju. Prowadzone badania nad strategià wskaza y równie, e znaczna cz Êç banków (27 procent) nie posiada wypracowanej strategii rozwoju, a problemy swoje rozwiàzuje na bie àco. WÊród badanej populacji banków spó dzielczych by y równie i takie, które prowadzà swojà dzia alnoêç w ramach strategii zrzeszenia regionalnego (20 procent). Ciekawych wniosków w rozprawie dostarczy a analiza s abych stron konkurencji na lokalnym rynku us ug bankowych. Wykazano, e w porównaniu do 15 z ycia SGB

18 funkcjonujàcych na tym rynku banków spó dzielczych, banki komercyjne posiadajà zbyt skomplikowane i d ugie procedury bankowe, pobierajà wy sze prowizje za Êwiadczone us ugi bankowe, posiadajà s abszà znajomoêç klientów, stosujà wy sze oprocentowanie kredytów bankowych oraz ni sze oprocentowanie lokat. Te wyniki badaƒ pozwoli y do koƒca pozytywnie zweryfikowaç drugà hipotez dotyczàcà przewagi konkurencyjnej banków spó dzielczych na lokalnym rynku. ZnajomoÊç Êrodowiska Szczególnie du o miejsca poêwi cono w rozprawie znaczeniu i rozwojowi banku spó dzielczego na lokalnym rynku. Wynika to ze specyfiki banków spó dzielczych, które w Êrodowiskach lokalnych sà bankami tradycyjnymi zwiàzanymi z obs ugà wsi, rolnictwa, bud etów samorzàdów gminnych, przetwórstwa rolno-spo ywczego oraz ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. W rozprawie podkreêlono podstawowe atuty, jakie posiadajà banki spó dzielcze funkcjonujàce w Êrodowisku lokalnym. Z prowadzonej analizy wynika, i zasadnicze atuty w rozwoju banku spó dzielczego przek adajà si na znajomoêç Êrodowiska lokalnego, czyli potencjalnych klientów w tym tak e samorzàdów terytorialnych. W wielu przypadkach banki spó dzielcze w Êrodowiskach lokalnych postrzegane sà jako swoje banki, na co wskazali klienci w badaniach. W prowadzonych badaniach nad okreêleniem czynników decydujàcych o rozwoju i sytuacji banków spó dzielczych na lokalnym rynku zwrócono uwag na poprawnà wspó prac banków spó dzielczych z samorzàdami lokalnymi, okre- Êlono tak e ich wp yw na rozwój banków. Zarówno na podstawie badaƒ pierwotnych jak te wtórnych udowodniono, e poprawne kontakty mi dzy bankami i samorzàdami w znacznym stopniu przyczyniajà si do rozwoju banku spó dzielczego. W przeprowadzonych badaniach a 87 procent ankietowanych banków opowiedzia o si za utrzymaniem poprawnej wspó pracy z samorzàdami lokalnymi, w której upatrujà du e szanse swojego rozwoju w gminie. Z tych te wzgl dów stwierdzono, e samorzàdy lokalne to doskonali klienci banków spó dzielczych, przede wszystkim bezpieczni, dysponujàcy permanentnym dop ywem pieniàdza, nie zagro eni upad oêcià, z mo liwoêcià znacznego zad u enia si, bo a do 60 procent rocznego bud etu. Z drugiej strony, na podstawie badaƒ wtórnych stwierdzono równie du à rozpoznawalnoêç banków spó dzielczych na rynku w szczególnoêci przez gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. W tych jednostkach banki spó dzielcze spoêród wielu dzia ajàcych na tych rynkach by y wskazywane na pierwszym miejscu. Te wyniki badaƒ wskazujà na du à szans rozwoju banków spó dzielczych na lokalnym rynku. Tabela 1. Czynniki sprzyjajàce rozwojowi BS na lokalnym rynku Czynniki sprzyjajàce Liczba Procentowy udzia rozwojowi BS w gminie banków w ogólnej liczbie BS Czynniki wewn trzne (MOCNE STRONY) ZnajomoÊç rynku lokalnego 39 72,2% Dobry wizerunek banku 31 57,4% Krótkie i proste procedury bankowe 19 35,2% Wspó czynnik wyp acalnoêci powy ej 8% 18 33,3% Dogodne godziny otwarcia banku 18 33,3% Niskie prowizje 17 31,4% Wysokie fundusze banku 16 29,6% Konkurencyjne oprocentowanie 12 22,2% w zakresie kredytów i depozytów Wysokie kwalifikacje kadry 8 14,8% Niskie koszty dzia alnoêci 8 14,8% Uznany lider na rynku lokalnym 7 12,9% Szeroki zakres oferowanych produktów i us ug 7 12,9% Wysoka rentownoêç 7 12,9% Nowoczesny system informatyczny 4 7,4% ZdolnoÊç do wdra ania innowacji 3 5,5% Wykres 1. konkurencja ze strony BG S.A. niskie kapita y w asne banków niska wydajnoêç pracy i zbyt wysoki poziom kosztów nasilajàca si konkurencja banków komercyjnych obni enie kwot dop at ARiMR do kredytów preferencyjnych spadek op acalnoêci produkcji w rolnictwie obni ajàce si dochody ludnoêci lokalnej spadek mar odsetkowych Wykres 2. èród o: Opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych badaƒ Zagro enia w sektorze banków spó dzielczych % BS èród o: Opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych badaƒ. Szanse dzia ania banków spó dzielczych Naturalny partner z ycia SGB Zwrócono tak e uwag na rol funduszy w asnych w prawid owym rozwoju banku. W rozprawie stwierdzono, e odpowiedni poziom funduszy w asnych banku w decydujàcy sposób wp ywa na bezpieczeƒstwo funkcjonowania banku, jego ekonomik oraz poprawny wspó czynnik wyp acalnoêci. Dlatego te w prowadzonych badaniach poddano analizie poszczególne czynniki majàce zasadniczy wp yw na kszta towanie si poziomu funduszy w asnych w bankach spó dzielczych. W zaprezentowanych wynikach badaƒ wyraênie by o widaç, i spoêród wielu czynników poddanych analizie najwi kszy wp yw na wzrost funduszy w asnych %BS 0 w ramach zrzeszeƒ z bankami zrzeszajàcymi samodzielna dzia alnoêç brak mo liwoêci rozwoju èród o: Opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych badaƒ 16

19 Tabela 2. Czynniki wp ywajàce na tworzenie strategii rozwoju banku spó dzielczego Czynniki wp ywajàce na tworzenie Procentowy udzia strategii rozwoju banku w ogólnej liczbie BS Czynniki makroekonomiczne Sytuacja ekonomiczna i polityczno-spo eczna 46,2% Polityka gospodarcza paƒstwa 35,1% Sytuacja prawna 12,9% Otoczenie konkurencyjne banku 74,0% Czynniki wewn trzne Zarzàdzanie Êrodkami pieni nymi 44,4% Kadra banku 29,6% Wyposa enie techniczne banku 29,6% Ârodki finansowe dzia ania banku 24,0% èród o: Opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych badaƒ Wykres 3. Realizowane strategie rozwoju przez banki spó dzielcze strategia rozwoju poprzez przejêcie innych banków strategia poszukiwania niszy rynkowej strategia du ego asortymentu produktów i us ug strategia niskich kosztów strategia utrzymania dotychczasowej odpowiedzialnoêci % BS èród o: Opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych badaƒ. banku posiada o zwolnienie z obowiàzku odprowadzania podatku dochodowego, natomiast najmniejszy wp yw zdaniem ankietowanych banków mia a pomoc wekslowa NBP. Prowadzone rozwa ania nad czynnikami rozwoju banków spó dzielczych pozwoli y sformu owaç wniosek, e pomimo trudnego zadania, jakie stoi przed bankami spó dzielczymi w zakresie sprostania rosnàcej konkurencji na lokalnym rynku, banki te sà naturalnym partnerem w obs udze lokalnych finansów, zarówno bud etów gmin jak i przedsi biorstw, rolników i gospodarstw domowych. W ramach prowadzonych badaƒ nad czynnikami rozwoju odniesiono si tak e do czynników hamujàcych rozwój banku w Êrodowisku lokalnym. Z prowadzonych badaƒ wynika, e za takie czynniki banki uwa ajà rosnàcà konkurencj ze strony innych banków, zw aszcza komercyjnych, niskie kapita y (fundusze w asne), ma e zapotrzebowanie na us ugi bankowe, niedostatecznà komputeryzacj banków oraz form prawnà funkcjonowania banku. W rozprawie podj to tak e prób ustalenia szans i zagro- eƒ rozwoju banków spó dzielczych zrzeszonych w Spó dzielczej Grupie Bankowej. Na bazie studiów literaturowych oraz opracowaƒ w asnych wskazano, i w poczàtkowych latach dziewi çdziesiàtych udzia banków spó dzielczych w rynku by nieco wy szy, natomiast od 1994 roku udzia ten zaczà spadaç a do 1998 roku. Poczynajàc od 1999 roku sytuacja banków spó dzielczych pod wzgl dem ich udzia u w rynku w analizowanych obszarach zacz a si stopniowo poprawiaç. W rozprawie zaakcentowano zmiany na mapie banków spó dzielczych spowodowane w g ównej mierze zachodzàcymi procesami àczeƒ w wyniku dochodzenia do ustalonych progów kapita owych. Kolejnym obszarem rozwa aƒ nad strategià rozwoju banków spó dzielczych by o ustalenie sposobów tworzenia i okreêlenie rodzajów posiadanych strategii rozwoju przez banki spó dzielcze. W tym obszarze stwierdzono, i w obecnych realiach rynku ma e banki spó dzielcze, które przewa- ajà w sektorze spó dzielczym, aby sprostaç konkurencji w zakresie us ug bankowych, muszà àczyç si w wi ksze struktury. Oceniajàc pod tym wzgl dem sytuacj w sektorze banków spó dzielczych stwierdzono, e banki te sprostajà wspó czesnym wyzwaniom pod warunkiem szybkiego reagowania na zmiany zachodzàce na rynku. Ustalono, e strategie rozwoju w bankach opracowuje zarzàd. W tym miejscu okreêlono, e najbardziej popularnà strategià rozwoju realizowanà przez banki spó dzielcze jest strategia utrzymania dotychczasowej dzia alnoêci, nast pnie preferowana jest strategia niskich kosztów, kolejne to strategia du ego asortymentu produktów i us ug bankowych, strategia poszukiwania niszy rynkowej oraz strategia rozwoju poprzez przej cie innych banków spó dzielczych. W wyniku tych badaƒ zweryfikowano trzecià hipotez. Prowadzàc badania nad strategià rozwoju uzyskano tak e instrumenty, za pomocà których banki spó dzielcze konkurujà na lokalnym rynku w realizacji w asnej strategii. Stwierdzono, e banki spó dzielcze prowadzàc dzia alnoêç na rynku lokalnym, konkurujà we wszystkich segmentach tego rynku. Taka sytuacja pozwoli a na wyciàgni cie wniosku, e coraz wi cej banków spó dzielczych funkcjonujàc na rynku lokalnym w warunkach istniejàcej konkurencji zamierza wchodziç we wszystkie istniejàce segmenty tego rynku, dysponujàc przy tym szerokà i urozmaiconà ofertà. Zdzis aw Cichy Dyrektor Oddzia u w Tuliszkowie Banku Spó dzielczego w Koninie Powy szy tekst stanowi fragment piàtego rozdzia pracy doktorskiej dyrektora Zdzis awa Cichego, mówiàcy o rezultatach poznawczych jego rozprawy doktorskiej pt. Uwarunkowania strategii rozwoju banków spó dzielczych. Skróty, tytu tekstu oraz Êródtytu y pochodzà od redakcji. Razem korzystniej 17 z ycia SGB

20 Grupowe ubezpieczenia na ycie kredytobiorców w ofercie bankowej Podstawowym zadaniem tych ubezpieczeƒ jest zabezpieczenie sp aty kredytu na wypadek ewentualnej Êmierci kredytobiorcy. Majà one zawsze charakter obligatoryjny dla ka dego potencjalnego kredytobiorcy lub wspó kredytobiorcy. dzia alnoêç handlowa 18 W ostatnim numerze Informatora SGB, zosta a opisana szczegó owo istota i zakres wspó pracy banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi w ramach bancassurance. Wymienione zosta y podstawowe produkty ubezpieczeniowe zwiàzane bezpoêrednio z produktami bankowymi. Mi dzy innymi by a mowa o najpopularniejszych wêród nich ubezpieczeniach na ycie oferowanych kredytobiorcom, zabezpieczajàcych limity w rachunku bankowym, czy sp at kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych, budowlanych i inwestycyjnych. W bie àcym wydaniu omówione zostanà szczegó owo w aênie te ubezpieczenia, na podstawie produktów przygotowanych z myêlà o klientach Banków przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ yciowych i Rentowych Concordia Capital S.A. Zakres ochrony Podstawowym zadaniem grupowych ubezpieczeƒ na ycie kredytobiorców jest zabezpieczenie sp aty kredytu na wypadek ewentualnej Êmierci kredytobiorcy. Majà one zawsze charakter obligatoryjny dla ka dego potencjalnego kredytobiorcy lub wspó kredytobiorcy, zaciàgajàcego w banku zarówno kredyt konsumpcyjny, gotówkowy jak i ratalny. Istotne jest, e ochronà ubezpieczeniowà mo e zostaç obj ta osoba w wieku od 15 do 85 roku ycia. W zale noêci od rodzaju umowy pomi dzy bankiem a ubezpieczycielem i wyboru przez bank zakresów ubezpieczenia, kredytobiorca ma mo liwoêç wyboru odpowiedniego dla siebie wariantu, obejmujàcego szerszy bàdê w szy zakres ryzyk. Przyk adowe warianty przedstawia tabela. Wariant Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Zakres Êwiadczeƒ Âmierç naturalna lub w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Âmierç naturalna lub w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Trwa a i ca kowita niezdolnoêç do pracy Âmierç naturalna lub w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Trwa a i ca kowita niezdolnoêç do pracy Utrata pracy Âmierç naturalna lub w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Trwa a i ca kowita niezdolnoêç do pracy Powa ne zachorowanie Âmierç naturalna lub w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Trwa a i ca kowita niezdolnoêç do pracy Powa ne zachorowanie Utrata pracy Czas ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si pod warunkiem op acenia sk adki przez Ubezpieczajàcego (bank) oraz w zale noêci od zakresu ubezpieczenia, w dniu podpisania umowy kredytowej, trzydziestego dnia po dniu podpisania umowy lub 90 dnia po dniu podpisania umowy. Wygasa natomiast w momencie wystàpienia Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia, w dniu, w którym wygasajà roszczenia banku ztytu u umowy kredytu lub w dniu Êmierci kredytobiorcy. Sk adka Sk adka op acana jest przez bank lub klienta banku jednorazowo z góry za ca y okres ubezpieczenia w momencie udzielania kredytu, ustalana jako iloczyn wskaênika sk adki jednorazowej, kwoty kredytu (poczàtkowa wysokoêç kapita u) i liczby rat miesi cznych za ca y okres kredytowania. Mo liwe jest równie op acanie sk adki miesi cznie lub rocznie w przypadku kredytów hipotecznych lub mieszkaniowych, ustalanej jako iloczyn wskaênika sk adki oraz aktualnej wysokoêci kredytu (niesp aconego kapita u). WysokoÊç Êwiadczeƒ W przypadku Êmierci ubezpieczonego naturalnej lub w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, trwa ej i ca kowitej niezdolnoêci do pracy, powa nego zachorowania Towarzystwo wyp aci 100 proc. kapita u pozostajàcego do sp aty w dniu zajêcia zdarzenia. Za powa ne zachorowanie Towarzystwo przyjmuje m.in. zawa serca, przewlek à niewydolnoêç nerek, nowotwór, utrat mowy, koƒczyn czy wzroku. W razie utraty przez Ubezpieczonego (Kredytobiorc ) pracy Towarzystwo b dzie sp aca o nale ne przez okres pozostawania bezrobotnym raty kapita owe powi kszone o odsetki. Towarzystwo sp aci maksymalnie 6 rat kapita owych i odsetek. Formy Ubezpieczenia dla osób zaciàgajàcych kredyt sà oferowane w pakietach dostosowanych do odpowiednich us ug i produktów bankowych na przyk ad: Bezpieczny Rachunek do limitów debetowych i kredytów odnawialnych w rachunku bankowym, Bezpieczny Kredyt do kredytów konsumpcyjnych, Bezpieczny Dom do kredytów mieszkaniowych, hipotecznych, Bezpieczna Inwestycja do kredytów inwestycyjnych dla w aêcicieli ma ych firm. Katarzyna Kasztelan Przybylska Zast pca Dyrektora Biura Sprzeda y i Marketingu WTU ir Concordia Capital SA W przypadku pytaƒ, prosimy o kontakt z Miros awà Tanalskà, zast pcà dyrektora Biura Sprzeda- y i Marketingu ds. Wspó pracy z Bankami tel ; lub Katarzynà Kasztelan Przybylskà, tel ; Ch tnie udzielimy dodatkowych informacji na temat bancassurance oraz mo liwoêci podj cia wspó pracy w tym zakresie z Grupà Concordia.

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2005 nr 3/122 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Przed Walnym Zgromadzeniem Spó ki rozmowa z prezesem zarzàdu GBW SA Andrzejem Chmieleckim UroczystoÊç

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 2 Na zaproszenie Kujawskiego Banku Spó dzielczego na spotkanie z klientami Banku przyby Pan Jan Krzysztof Ardanowski Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 1 o zgromadzeniu Prezesów Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 2-3 o rankingach i konkursach

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

SPIS. str 2 LISTY W ADZE OTOCZENIE. DZIA ALNOÂå SYTUACJA FINANSOWA BANKU SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH KONTAKT

SPIS. str 2 LISTY W ADZE OTOCZENIE. DZIA ALNOÂå SYTUACJA FINANSOWA BANKU SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH KONTAKT w w w. b a n k b p s. p l SPIS T R E Â C I LISTY List Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 03 List Prezesa Zarzàdu 04 W ADZE Akcjonariat 05 Rada Nadzorcza 06 Rada Zrzeszenia 08 Zarzàd 10 OTOCZENIE Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Raport Roczny 2003 Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski, wype niajàc zadanie powierzone mu przez Konstytucj, stara si zapewniç niskà inflacj,

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo