Zamawiający określił w SIWZ warunki i treści klauzul obowiązkowych i fakultatywnych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający określił w SIWZ warunki i treści klauzul obowiązkowych i fakultatywnych:"

Transkrypt

1 Brodnica 9 stycznia 2014 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy sprawy 11/ADM/2013 Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze zwróceniem się wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi ubezpieczenia kompleksowego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Pytanie W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej jednoznacznego formularza ofertowego, w którym określone byłoby stanowisko Ubezpieczyciela w odniesieniu do klauzul: zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych uprzejmie proszę o wskazanie lub doprecyzowanie załącznika do oferty zawierającego takie informacje ( dot. zadania II-ubezpieczenia komunikacyjne). Odpowiedź Zamawiający określił w SIWZ warunki i treści klauzul obowiązkowych i fakultatywnych: Objęcie ubezpieczeniem ryzyk dodatkowych będzie oceniane punktami za fakultatywny zakres ubezpieczenia Klauzule fakultatywne Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i przyjęcie ich jako obowiązujących w całym okresie ubezpieczenia sum ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów (niezmienność sumy ubezpieczenia). Objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia autocasco szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się członków zarządu Spółki W załączeniu formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 1. Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Strona 1 z 6

2 ZAŁĄCZNIK NR 1- FORMULARZ OFERTY DANE WYKONAWCY: Nazwa Wykonawcy REGON NIP NR KRS Siedziba Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Nr telefonu Adres mail w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNLANEJ sp. z o.o. w Brodnicy za zadanie II Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę (za cały 24 miesięczny okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:......) Składka za ubezpieczenia komunikacyjne sumy i zakres zgodnie z SIWZ....zł Rozbicie składki Dane pojazdu składka rok 2014 składka rok 2015 Numer rejestracyjny Rodzaj pojazdu WARTOŚĆ POJAZDU bez VAT OC Autocasco NNW Assistanc e OC Autocasco NNW Assistance Lp. 1 CBR M587 Autobus ,00 nie nie 2 CBR M870 Autobus ,00 nie nie 3 CBR K084 Autobus ,00 nie nie Strona 2 z 6

3 4 CBR L824 Autobus ,00 nie nie 5 CBR N558 Autobus ,00 nie nie 6 CBR 1A45 Autobus ,00 nie nie 7 CBR X572 Autobus ,00 nie nie 8 CBR 19CK Autobus ,00 nie nie 9 CBR 46AF Ciężarowy śmieciarka ,00 nie nie 10 CBR T794 Ciężarowy śmieciarka ,00 nie nie 11 CBR W149 Ciężarowy 4 000,00 nie nie 12 CBR 02ET Ciężarowy 5 000,00 nie nie 13 CBR 18PT Specjalny myjący 2 000,00 nie nie 14 CBR R884 Ciężarowy , , ,00 nie nie 15 CBR 50FT Ciągnik rolniczy , , ,00 nie nie 16 CBR 04PC Przyczepa ciężarowa bez AC nie nie nie nie nie nie 17 CBR E838 Przyczepa rolnicza 2 500,00 nie nie nie nie 18 CBR J185 Przyczepa rolnicza 1 500,00 nie nie nie nie 19 CBR W153 Ciężarowo osobowy 2 500,00 nie nie 20 CBR 71GH Przyczepa 5 000,00 nie nie nie nie 21 CBR 80AC Osobowy ,00 z KR z KR 22 CBR 76GM Pogrzebowy ,00 nie nie 23 CBR 15JS Przyczepa 1 000,00 nie nie nie nie Ciężarowy 24 CBR 90MA śmieci ,00 nie nie CBR 09RL 25 śmieci ,00 nie nie Strona 3 z 6

4 26 CBR 45TV śmieci ,00 nie nie 27 CBR 09TT Autobus bez AC nie nie nie nie 28 CBR 57SW Ciągnik rolniczy 45000, , ,00 nie nie 29 CBR 79NN Przyczepa rolnicza 4 000,00 nie nie nie nie 30 CBR 16LG 5 000,00 z KR z KR 31 Melex ,00 nie nie 32 Mikrociągnik 2 000,00 nie nie 33 Mikrociągnik 2 000,00 nie nie Przyczepa do przewozu osób 700,00 nie nie Ładowarka teleskopowa ,00 nie nie Brodson Nordic zamiatarka elewatorowa ,00 nie nie nie nie 37 Zamiatarka ,00 nie nie 38 Melex ,00 nie nie 39 Mikrociągnik 3 000,00 nie nie 40 Piaskarko Solarka ,00 nie nie 41 CBR 40XK Autobus ,00 nie nie Przyczepa 42 CBR 79VR ciężarowa rolnicza ,00 nie nie nie nie 43 CBR 58YF ,00 nie nie CBR 86SE 44 śmieci ,00 nie nie 45 CBR 3E ,00 46 Ładowarka kołowa ,00 nie nie Strona 4 z 6

5 47 CBR 3T58 Ciągnik rolniczy 60.00, , ,00 nie nie 48 RĘBARKA BEAR CAT nie nie nie nie nie nie 49 Rozsiewacz Nawozów i Wapna nie nie nie nie nie nie 50 Mikrociągnik nie nie nie nie 51 CBR9W06 Autobus ,00 nie nie 52 CBR45A ,00 nie nie CBR5T20 Ciągnik rolniczy , nie nie CBR62E1 śmieci ,00 nie nie razem Klauzule FAKULTATYWNE Klauzule fakultatywne Ilość pkt. Wpisać TAK/NIE A B C Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i przyjęcie ich jako obowiązujących w okresie ubezpieczenia sum ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów (niezmienność sumy ubezpieczenia). Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody 0 Objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia autocasco szkód spowodowanych pod 20 wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Brak 0 Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów 50 ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się członków zarządu Spółki Brak 0 30 Ponadto: Strona 5 z 6

6 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany. 4. OFERTĘ niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 5. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1) ogólne warunki ubezpieczenia : 2). 3) 4)... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy Strona 6 z 6

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POST

CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POST Gdynia, dnia 22 listopada 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

FORMULARZ OFERTOWY. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/32/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej.

Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. Kraków, dn. 05.12.2011 r. Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. W odpowiedzi na zapytania uczestników ogłoszonego przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasocin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasocin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygn. PKM/PO/TP/4/2014 Zawarcie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będących własnością PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach oraz

Bardziej szczegółowo

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianie Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NAŁĘCZÓW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

Bardziej szczegółowo