SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz instalacja urządzeń komputerowych i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pt. Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy Katowice, 01 sierpień 2012 r. str. 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Instrukcja dla Oferentów wraz z załącznikami str. 3 Rozdział 2. Oferta (wzór) str. 27 Rozdział 3. Projekt Umowy str. 30 str. 2

3 Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI str. 3

4 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą Katowice ul. Rolna 43 Z a p r a s z a d o z ł o ż e n i a o f e r t n a : Dostawa oraz instalacja urządzeń komputerowych i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pt. Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy do budynku przy ul. Park Hutniczy 3-5 w Zabrzu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia realizacji w okresie ostatnich czterech lat zamówień o łącznej wartości minimum zł. każda sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia spełniają kryteria ubiegania się o zamówienia publiczne. Sposobem porozumienia się wykonawców z zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów jest forma pisemna. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Paweł Mikos Marcin Atłas Oferty należy składać w sekretariacie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ul. Rolna 43, Katowice do dnia r. Adres do korespondencji: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, Katowice; str. 4

5 WYTYCZNE DLA OFERENTÓW 1. Informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania oferty. a) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. b) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. c) Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. d) Oferta może być napisana przy pomocy maszyny do pisania, komputera lub nieścieralnym atramentem oraz musi być zaparafowana oraz podpisana przez oferenta (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela pod rygorem odrzucenia jej przez Komisję Wyboru Wykonawców. e) Wszystkie zmiany poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. f) Załączniki do niniejszych warunków powinny zostać wypełnione przez oferenta bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych załączników nie dotyczy oferenta, wpisuje on "nie dotyczy". g) W przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę pod rygorem wykluczenia oferenta z postępowania. h) Oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która ma być zaadresowana na Zamawiającego oraz posiadać oznaczenie: Dostawa oraz instalacja urządzeń komputerowych i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pt. Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy i) Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w istotnych warunkach zamówienia zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania. j) Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wzorem formularza ofertowego i warunkami przedstawionymi w punkcie 5. k) Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności. l) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. m) Oferta sporządzona na załączonym formularzu ofertowym powinna zawierać: wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z informacją zawartą w punkcie 4 niniejszych warunków dokładną specyfikację zamawianych urządzeń komputerowych. sumaryczną cenę brutto wykonania zamówienia oraz ceny cząstkowe. termin ostatecznego wykonania zamówienia. str. 5

6 2. Opis warunków wymaganych do spełnienia przez wykonawców. a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia; realizacji w okresie ostatnich czterech lat zamówień o łącznej wartości minimum zł. każda; sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; spełniają kryteria ubiegania się o zamówienia publiczne. Spełnienie w/w warunków oceniane będzie na podstawie złożonych dokumentów według zasady spełnia/ nie spełnia. b) Niespełnienie przez oferenta któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania. 3. Wadium a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę ,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. nr b) Wykonawca powinien dołączyć do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium Dostawa oraz instalacja urządzeń komputerowych i oprogramowania. c) W przypadku ofert, które nie zwyciężą wadium zostanie zwrócone do 7 dni od wyłonienia zwycięskiej oferty. W przypadku oferty, która będzie najkorzystniejsza, wadium zwrócone zostanie do 14 dni od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia w ofercie a) Do oferty należy dołączyć poniższe dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. kopię referencji dot. zrealizowania w okresie ostatnich czterech lat, co najmniej 3 zamówień o łącznej wartości minimum zł brutto każda, z branży komputerowej. potwierdzenie wniesienia wadium. pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeżeli taki fakt występuje). str. 6

7 oświadczenie o wystarczającym potencjale technicznym do zrealizowania zamówienia. oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. zaparafowany wzór umowy. Wszystkie dokumenty (za wyjątkiem oświadczeń) o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 5. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oraz instalacja fabrycznie nowych urządzeń komputerowych i oprogramowania do siedziby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w Zabrzu ul. Park Hutniczy 3-5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ. W punkcie nr 5 w SIWZ znajduje się zestawienie wszystkich urządzeń składających się na przedmiot zamówienia oraz opisy urządzeń, z podaniem parametrów technicznych. Urządzenia oraz oprogramowanie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny spełniać wszelkie wymagania związane z dopuszczeniem do użyteczności w Uczelni Wyższej. Wykonawca zapewni transport urządzeń, oprogramowania oraz licencji do budynku zamawiającego przy ul. Park Hutniczy 3-5, Zabrze, wniesienie urządzeń do wskazanych pomieszczeń. Wykonawca zapewni niezbędne okablowanie dające możliwość uruchomianie wszystkich urządzeń. Wykonawca zapewni instalację oraz podłączenie urządzeń komputerowych, tak aby były gotowe do użytku Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Wykonawca zapewni uruchomienie oraz instalację oprogramowania na stanowiskach serwerowych oraz wykona wstępną konfigurację urządzeń w zakresie wymaganym do działania w sieci komputerowej Uczelni. Na prośbę zamawiającego oferent powinien dostarczyć egzemplarz testowy wybranych urządzeń w celu sprawdzenia zgodności z ofertą. Oferent ma 3 dni robocze na dostarczenie sprzętu testowego od momentu zapytania przez Zamawiającego. Zamawiający po sprawdzeniu urządzeń maksymalnie do 7 dni od terminu zakończenia zapytania ofertowego zwróci urządzenia oferentowi. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 3 sale wykładowe 3 sztuka Projektor multimedialny wraz z uchwytem 3 stanowiska Komputer wraz z systemem operacyjnym 3 sztuka Wizualizer 3 sztuka Ekran do projektora 3 licencje Oprogramowanie biurowe i antywirusowe 4 katedry 8 stanowisko Komputer wraz z systemem operacyjnym 8 licencja Oprogramowanie biurowe i antywirusowe 4 sztuka Skaner 4 sztuka Telefon stacjonarny Aula duża 2 sztuka Projektor multimedialny wraz z uchwytem 2 sztuka Ekran do projektora 1 stanowisko Komputer wraz z systemem operacyjnym 1 sztuka Wizualizer str. 7

8 1 licencja Oprogramowanie biurowe i antywirusowe Aula mała 1 sztuka Projektor multimedialny wraz z uchwytem 1 sztuka Ekran do projektora 1 stanowisko Komputer wraz z systemem operacyjnym 1 sztuka Wizualizer 1 licencja Oprogramowanie biurowe i antywirusowe Serwerownia 1 stanowisko Serwer z konsolą KVM 1 sztuka Szafa RACK 1 2 licencja System operacyjny serwerowy 5 sztuka Switch 2 sztuka UPS 2 licencja Oprogramowanie antywirusowe Pomieszczenia administracyjne 5 stanowisko Komputer wraz z systemem operacyjnym 1 sztuka Kserokopiarka 2 sztuka Drukarka 5 licencja Oprogramowanie biurowe i antywirusowe 2 sztuka Telefon Sala kinowa 1 sztuka Projektor multimedialny wraz z uchwytem 1 sztuka Ekran do projektora 1 stanowisko Komputer wraz z systemem operacyjnym Hole 2 sztuka Telewizor 2 sztuka Odtwarzacz DVD 1 sztuka Antena Satelitarna Sala komputerowa 1 25 stanowisko Komputer wraz z systemem operacyjnym 25 licencja Oprogramowanie graficzne 1 25 licencja Oprogramowanie Antywirusowe 25 licencja Oprogramowanie graficzne 2 25 licencja Oprogramowanie biurowe 1 sztuka Skaner 1 sztuka Projektor multimedialny wraz z uchwytem 1 sztuka Ekran do projektora 1 sztuka Drukarka Sala komputerowa 2 25 stanowisko Komputer wraz z systemem operacyjnym 25 licencja Oprogramowanie graficzne 1 25 licencja Oprogramowanie Antywirusowe 25 licencja Pakiet oprogramowania 3D 25 licencja Oprogramowanie filmowe 1 25 licencja Oprogramowanie biurowe 1 sztuka Skaner str. 8

9 1 sztuka Projektor multimedialny wraz z uchwytem 1 sztuka Ekran do projektora 1 sztuka Drukarka Duża i mała montażownia 25 sztuka Stacje montażowa wraz z systemem operacyjnym 25 licencja Oprogramowanie stacji montażowych 4 sztuka Stacje graficzne systemem operacyjnym 4 licencja Oprogramowanie stacji graficznych 1 sztuka Monitor do komputera emisyjnego 1 sztuka Komputer emisyjny wraz z systemem operacyjnym 1 sztuka System emisyjny 1 sztuka Monitor z wejściem SDI 1 sztuka Karta SDI 1 sztuka Switch 1 sztuka PatchPanel do stojaka 60 sztuka PatchCordy 1 sztuka Szafa RACK 2 1 sztuka Listwa zasilająca Studio radiowe 6 sztuka Mikrofony dynamiczne 6 sztuka Statywy do mikrofonów 4 sztuka Mikrofony bezprzewodowe 8 sztuka Słuchawki 1 sztuka Konsoleta Audio 1 sztuka System bezprzewodowy 1 sztuka System interkomowy 2 sztuka Wzmacniacz słuchawkowy 1 sztuka Przedwzmacniacz mikrofonowy z kompresorem i bramka szumów 1 sztuka Procesor dźwięku 1 sztuka Monitory odsłuchowe Opis techniczny (wymagania minimalne) : Projektor multimedialny: technologia: dlp; rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 pikseli; jasność: 3200 ansi lum.; kontrast: 10000:1; ilość wyświetlanych kolorów: 1070 mln; obsługiwane systemy: SECAM, PAL, NTSC, Złącza zewnętrzne: USB, HDMI, Głośnik 10W, Audio out (Mini Jack), Audio L/R in (RCA), Audio in (Mini Jack), S-Video in, Composite Video in (RCA), Monitor out (D-sub 15pin), Computer in (D-sub 15pin) x 2, RS232, LAN (RJ45); moc lampy: 230 w; czas pracy lampy: 4500 godz.; dodatkowe wyposażenie: pilot. Uchwyt do projektora czarny podwieszany, pasujący do projektora. Ekran do projektora: Rozmiar powierzchni roboczej: 240x240cm; Typ powierzchni: Matt White (biała matowa tkanina projekcyjna); Format ekranu: 1:1; Parametry materiału projekcyjnego: Skala jasności: 1.0 str. 9

10 1.2 (DIN 19045); Grubość: minimum 0.35 mm; Przednia strona: biała matowa; Współczynnik gain: 1.0; Kąt widzenia: minimum 150 stopni; W komplecie pilot zdalnego sterowania. Wizualizer: możliwość oglądania slajdów, klisz, dowolny kąt ustawienia kamery (o 180 stopni), minimum 5-cio krotny zoom optyczny, balans bieli i regulacja przesłony, pilot zdalnego sterowania do obsługi wszystkich opcji wizualizera, współpraca z PC, wbudowany port USB, wbudowane oświetlenie LED, sensor (przetwornik): minimum 1/3" CMOS, ilość pikseli (efektywna): nie mniej niż , rozdzielczość (wyświetlana): XGA/SXGA, częstotliwość odświeżania: min. 22 FPS, zoom optyczny 5x lub więcej, zoom cyfrowy 10x, obszar skanowania minimum 298x235 mm, focus automatyczny/ręczny, obrotowa głowica, Funkcje:, negatyw/pozytyw, stop-klatka, tryb foto/tekst, obracanie obrazu, dzielenie ekranu (PBP), wbudowana pamięć (minimum 16 zdjęć), automatyczny balans bieli, regulacja przesłony, pilot zdalnego sterowania, WYJŚCIA, VGA (D-Sub15), WEJŚCIA VGA (D-Sub15), PORTY KOMUNIKACYJNE, USB. W przypadku, gdy wizualizer nie posiada wbudowanej podświetlarki do materiałów transparentnych, należy ją dołączyć do zestawu. Podświetlarka musi posiadać format A4 oraz musi być w pełni kompatybilna z oferowanym wizualizerem. Skaner: typ skanera: płaski; tryby skanowania kolor: 48 bit, 24 bit, CMYK odcienie szarości: 16 bit tekst: 1 bit; metoda skanowania: jednoprzebiegowa; obszar skanowania: 305 x 431 mm; rozdzielczość optyczna nie mniejsza niż: 3600 x 1800 dpi; rozdzielczość interpolowana nie mniejsza niż: x dpi; regulacja jasności: 255 poziomów; regulacja kontrastu: 255 poziomów; interfejs: USB 2.0; Telefon stacjonarny: Współpraca z linią telefoniczną analogową; Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP); Wbudowana książka telefoniczna na min.100 wpisów; Wyświetlacz LCD; Podświetlenie wyświetlacza; Podświetlenie klawiatury; Tryb głośnomówiący; Sekretarka; Przywołanie słuchawki; Menu w języku polskim; Liczba słuchawek w komplecie 1; Współpraca ze słuchawkami innych poducentów (GAP); Funkcje dodatkowe: możliwość rozmów między słuchawkami, tryb Eco, współpraca z pięcioma słuchawkami; Parametry fizyczne: Zasilanie słuchawki 2 akumulatory AAA NiMH; Czas rozmowy 15 godzin; Czas czuwania 220godzin; Kolor obudowy czarny; Dołączony kabel telefoniczny o długości min.1,5m; Telewizor: Gwarancja: min. 2 lata w serwisie zewnętrznym; technologia wykonania LCD; typ podświetlenia LED; format obrazu 16:9; przekątna ekranu 46 cali; rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 piksele; częstotliwość 100Hz; Full HD; tuner 1 (typ) cyfrowy (DVB-T); obsługiwane systemy stereo Dolby Digital Plus; głośniki; możliwość podłączenia głośników zewn.; gniazda wejściowe ethernet (LAN), 2x USB, 1x Composite, 1x Component; gniazda wyjściowe: słuchawkowe, audio (cyfrowe), gniazdo HDMI 3 szt.; pilot, telegazeta, możliwość zawieszenia na ścianie, montowanie pod wieszak w standardzie VESA, kolor obudowy, czarny; dodatkowe informacje: automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku, inne cechy, time shift ready, personal video recorder ready, Wirelss LAN Adapter Ready; do telewizora należy dostarczyć pasujący uchwyt do zawieszenia telewizora na ścianę w standardzie VESA w kolorze czarnym str. 10

11 Odtwarzacz DVD: Gwarancja: min.2 lata w serwisie zewnętrznym; obsługiwane formaty płyt: CD-DA, CD-R, CD- RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video; obsługiwane formaty plików:.bmp,.gif,.jpg,.mkv, mp3, mpeg, wma; obsługiwane kodeki video: DivX; obsługiwane standardy: Dolby Digital, DTS; pilot; wyjścia: SCART Video Audio Serwer wraz z konsolą KVM: Obudowa modułowa: Obudowa systemu serwerowego o wysokości min. 6U i możliwości montowania w szafie 19, obudowa posiadająca miejsce na zamontowanie minimum 6 modułów serwerowych, 3 modułów zasilających, dwa moduły Ethernet switch, dwa kontrolery macierzy, jeden moduł zarządzający, dwa moduły chłodzenia oraz zintegrowaną macierz dyskową; macierz dyskowa: macierz dyskowa lub macierze umożliwiające montaż co najmniej 12 dysków twardych 2,5 cala, macierz musi posiadać możliwość pracy z dyskami typu SAS, SATA, SSD. Powinna obsługiwać następujące poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 oraz mieć możliwość przydzielania powierzchni dyskowej z macierzy do dowolnych modułów serwerowych; Moduły serwerowe (procesor): 5 moduły, każdy moduł wyposażony w dwa procesory z technologią czterordzeniową, posiadające co najmniej po 12MB Cache, sprzętową obsługę wirtualizacji na przykład Intel Xeon E5620 lub równoważne tj, obsługujący pełne wyposażenie przeznaczone do serwerowni; Pamięć ram: minimum 8GB ram DDR ECC-R na pojedynczy moduł serwera w kościach nie mniejszych niż 2GB; Dyski twarde: Zamontowane w macierzy dyskowej - 12 dysków twardych SATA; 2,5 ; prędkość obrotowa 7200 obr/min; pojemność 1 TB lub więcej typu HotSwap; Karty sieciowe: minimum dwie dwuportowe, gigabitowe karty sieciowe na pojedynczy moduł serwera; Moduły I/O, LAN, Zarządzanie: Serwer wyposażony w minimum, dwa moduły switch gigabit LAN, jeden kontroler macierzy dyskowej, jeden moduł centralnego zarządzania serwerami, zdalną opcja on/off/reset, narzędzie do monitorowania pracy serwerów. Moduły zasilania, chłodzenia: zasilanie realizowane poprzez obudowę przez redundantne i hotswapowe zasilacze. Chłodzenie realizowane przez redundantne wentylatory w obudowie. Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Standard i Enterprise Edition 2003, Microsoft Windows 2008 Server Standard i Enterprise Edition dla architektury procesora x86 i x64, Linux dla architektury procesora x86 i x64, BSD architektury procesora x86 i x64. Pakiet serwisowy do serwera, czas naprawy maksymalnie do 48 godzin na miejscu. Konsola KVM: Matryca: aktywna TFT LCD 17" Rozdzielczość maksymalna 1280x1024; Raster 0,264x0,264 mm; Kąty widzenia: 70 w poziomie lub więcej, 60 w pionie lub więcej; Kontrast: minimum 450 1: Jasność: 300 cd/m2 lub większa: Podświetlanie: 4 lampy: Liczba kolorów: 16,7 milionów; Czas reakcji: 2ms (wzbudzenie); 14ms (wygaszanie) lub krótszy; Liczba slotów: 1: Liczba portów PC: 1; Synchronizacja: khz: Klawiatura: 106 klawiszy, touchpad, połączenie PS/2 lub USB; Certyfikaty: CE, FCC, UL, CUL, C-Tick, GOST. Przełącznik KVM przeznaczony do centralnego zarządzania max. 4 podłączonymi komputerami z portami PS/2. Wybór aktywnej jednostki powinien odbywać się za pomocą skrótu klawiszowego lub przycisku na obudowie. Funkcja emulacji klawiatury i myszy pozwalająca na bezproblemowy rozruch komputera w przypadku braku podłączenia konsoli lokalnej. System operacyjny serwerowy: Microsoft Windows Server 2008 PL wraz z nośnikiem (lub równoważny) obsługujący licencjonowanie wymagane przez oprogramowanie w SIWZ oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, System operacyjny umożliwiający instalacje baz danych już istniejących na Uczelni oraz umożliwiający konfigurację usług katalogowych oraz usług terminalowych dla min. 5 stacji roboczych wraz z niezbędnymi licencjami do ich obsługi. str. 11

12 Switch: Zarządzalny przełącznik GigabitEthernet minimum 48 porty RJ-45 10/100/1000, minimum 2 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE), 1 port konsolowy DB-9, autonegocjacja dupleksu i prędkości, samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), obsługa ramek jumbo (do 9kB), bufor: 2Mb, tablica adresów MAC: 8kB, możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC (forwarding database), zarządzanie przez przeglądarkę WWW (z określonego VLAN-u), PVE (Private VLAN Edge. Tryby przyporządkowania portu do VLAN-u (VLAN mode): General - akceptuje tylko ramki tagowane (Admit Tag Only) lub wszystkie (Admit All), Access, Trunk (trunk 802.1Q); agregacja portów - możliwość zdefiniowania minimum 8 grup LAG (Link Aggregation Group), obsługa LACP (Link Aggregation Control Protocol); QoS (Quality of Service). Szafa RACK 1: Wymiary: 42U 800/1000/1980 (szer./gł./wys. mm); nośność: nie mniej niż 1000 kg; rozmiar: 19 ; montaż na cokołach. Dwa otwory pod sufitem 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U o szerokości 450mm do wprowadzenia kabli. Specyfikacja: współczynnik ochrony: IP20 zgodne z normami PN 92/E-08106/EN /IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi); zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń; drzwi przednie: możliwość montażu prawo lub lewostronnego z szyby hartowanej o grubości 5mm i dwoma zamkami jednopunktowymi, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180 stopni; ściana tylna: wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 1mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych; ściany boczne: wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 1mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych; możliwość zestawienia szaf w rzędy; w komplecie wymagane cokoły. UPS: Moc pozorna 1000 VA; Moc rzeczywista 900 Wat; Architektura UPSa on-line; Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms; Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 6 x IEC320 C13 (10A); Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 7min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 14 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; Porty komunikacji: RS232 (DB9), USB; Diody sygnalizacyjne: autotest, konieczna wymiana baterii, praca z baterii, praca z sieci zasilającej, pracy w trybie bypass, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: awaria, praca w trybie bypass, praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii;typ obudowy: rack 19"; DB-Slot - gniazdo na dodatkowe karty komunikacyjne; kabel komunikacyjny, Dodatkowe funkcje: system ładowania nieciągłego baterii ABM przedłuża żywotność akumulator o 50%, wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych zewnętrznych baterii; Szerokość 19 cali; Wysokość 2U; Kolor Czarny; str. 12

13 Komputer wraz z systemem operacyjnym Procesor Min. Gwarancja 3 lata; Smart Cache 6 MB; typ gniazda Socket 1155; ilość rdzeni 4 szt.; proces technologiczny 22nm; częstotliwość taktowania procesora 3100 MHz; częstotliwość taktowania magistrali MHz 100 MHz; częstotliwość taktowania magistrali GT/s 5 GT/s; mnożnik 31 x; zużycie prądu 77 W; zintegrowana karta graficzna; taktowanie grafiki 650 MHz; Graphics Max Dynamic Frequency 1.1 GHz; wersja produktu BOX; dołączony wentylator tak; rozszerzenia instrukcji SSE4; dodatkowe informacje Anti-Theft Technology, 64-bit, AES New Instructions Płyta Główna: Min. Gwarancja 3 lata; gniazdo procesora Socket 1155; obsługiwane typy procesorów Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7; maks. ilość obsługiwanych procesorów 1; chipset Intel Z77; obsługa technologii CrossFire tak; obsługa technologii SLI tak; rodzaj obsługiwanej pamięci; DDR3 DIMM dwukanałowa obsługa pamięci tak; ilość gniazd pamięci 4 szt.; maks. pojemność pamięci MB; złącza PCI-E (liczba slotów), PCI-Express x1 (3), PCI-Express x16 (3); ilość łączy PCI 1 szt.; standard kontrolera (liczba kanałów) Serial ATA II (4), Serial ATA III (4); obsługa RAID 0,1,5,10; zintegrowana karta sieciowa tak Gigabit LAN; zintegrowana karta dźwiękowa tak 7:1 HD Audio VIA VT2021; kontrolery USB 2.0, USB 3.0; porty zewnętrzne 10x USB, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x PS/2, 1x RJ45, 1x VGA, 4x USB 3.0, Audio, SPDIF out; wtyczka zasilania ATX 24pin pin, standard płyty ATX, Dwa oddzielne układy BIOS, z których jeden pełni rolę głównego, drugi natomiast jest układem zapasowym (DualBIOS) Pamięci RAM: Gwarancja min. 5 lat; rodzaj pamięci DDR3 DIMM; standard DDR (PC ); pojemność pamięci 8 GB; 2 sztuki - łącznie 8GB; ilość kontaktów [pin] 240 szt.; częstotliwość pracy 1600 MHz; przepustowość MB/s; opóźnienie - cycle latency 9; timingi ; napięcie 1,6-1,65 V; radiator XMP; Dysk twardy: Gwarancja min. 2 lata; format szerokości 3.5 cala; typ magnetyczny; pojemność 1000 GB; interfejs Serial ATA; wersja interfejsu Serial ATA/300; ilość talerzy 2 szt. 4 Głowice; prędkość obrotowa 7200 obr./min.; pamięć cache 32 MB; maks. transfer zewnętrzny 300 MB/s; średni czas dostępu 4 ms; technologia S.M.A.R.T. tak; technologia NCQ tak; Karta graficzna: Gwarancja min. 3 lata; typ złącza PCI-Express x16; typ zastosowanej pamięci GDDR5; taktowanie rdzenia 810 MHz; taktowanie pamięci 4008 MHz; szyna danych pamięci 256 bit; kompatybilność z techn. współbieżności SLI; rodzaje wyjść/wejść mini HDMI, 2x wyjście DVI; wsparcie dla HDCP tak; typ chłodzenia wentylator; wersja opakowania produktu BOX; obsługiwane standardy, OpenGL 4.1, HDCP, DirectX 11; RAMDAC 400 MHz; Zasilacz: Gwarancja min. 2 lata; moc 550 W; standard ATX 2.0 EPS 12V; wtyczka zasilania [pin]6x SATA, ATX 24pin, 4x 4-pin Molex, 1x Floppy, 2x 6-pin PEG, 1x 8-pin PEG, 1x 4/8 EPS 12V; funkcja PFC; tak; typ PFC aktywny; filtry zabezpieczenie termiczne przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy; ilość wentylatorów chłodzących 1; średnica wentylatorów 120 mm; regulacja obrotów wentylatorów automatyczna; natężenie przy napięciu +3.3V 28 A; natężenie przy napięciu +5V str. 13

14 26 A; natężenie przy napięciu +12V1 16 A; natężenie przy napięciu +12V2 18 A; natężenie przy napięciu -12V 0.5 A; natężenie przy napięciu +5VSB 2 A; maks. głośność 27 db; dodatkowe informacje SLI / Crossfire ready Certyfikaty: FCC, TÜV, CE, CB 3 linie 12V; Napęd DVD: (Serial ATA): Gwarancja min 2 lata; typ napędu DVD+/-RW; zapis DVD+/-R 22 x, zapis DVD+/-RW 8 x, zapis DVD+/-R DL 16 x, zapis DVD+/-RW DL 8 x, zapis CD-R 48 x, zapis CD-RW 48 x, odczyt CD-ROM 48 x,odczyt DVD-ROM 16 x; czas dostępu dla CD 140 ms; czas dostępu dla DVD 160 ms; pojemnośc pamięci podręcznej 2048 kb; interfejs Serial ATA; formaty zapisu dla CD, CD-RW, CD-ROM, CD-R; formaty zapisu dla DVD, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R; odczytywane formaty CD, Video-CD, Photo-CD, Multi-session, Karaoke CD, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-I, CD-Extra, CD-DA; odczytywane formaty DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD- RAM, DVD-ROM, DVD-RW; Obudowa: typ obudowy Midi Tower; standard mini-itx, micro-atx, ATX; ilość kieszeni szt.; ilość kieszeni 3.5 wewn. 4 szt.; ilość kieszeni 2.5 wewn. 1 szt.; złącza na przednim panelu, audio, 4x USB; zainstalowane komponenty 1 wentylator 120mm, dostępne opcje 5 wentylatorów 120 mm, 2 wentylatory 120/140mm; rodzaj materiału stal SECC, plastik; kolor czarny; Monitor: Przekątna ekranu 21,5 cali; Rodzaj matrycy TN; Format ekranu 16:9; Rozdzielczość 1920x1080; Czas reakcji 5 ms; Kontrast 1: ; Jasność 250 cd/m²; Kąt widzenia poziom 170 ; Kąt widzenia pion 160 ; Synchronizacja pozioma 75 KHz; Synchronizacja pionowa 83 Hz; Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln; Wielkośc piksela 0,248 mm; Podświetlenie LED Tak; Kolor Czarny; Złącze D-Sub Tak; Złącze DVI Tak; Złącze HDMI Tak; Pobór mocy 25 W; Obsługa HDCP Tak; Technologia SPLENDID Tak; Wejścia audio Mini-jack 3,5 mm; do monitora dołączony kabel DVI Klawiatura oraz myszka: Klawiatura tradycyjna, komunikacja z klawiaturą przewodowa, interfejs USB, kolor czarny mysz w komplecie, mysz przewodowa optyczna, rolka przewijania w myszce, profil myszki dla prawo- i leworęcznych System operacyjny: obsługujący wszystkie programy wymagane w SIWZ oprócz oprogramowania stacji montażowych oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, System operacyjny umożliwiający zainstalowanie wszelkiego oprogramowania wymaganego na danych stanowiskach komputerowych oraz umożliwiający konfigurację usług katalogowych oraz zdalnego pulpitu. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: Udzielenia gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy producenta DOOR-TO-DOOR i dostarczenie kart gwarancyjnych; Udzielenie licencji na wszelkie oprogramowanie i jego aktualizację; Dołączenie instrukcji obsługi dla każdego dostarczonego komputera;. str. 14

15 Kserokopiarka: technologia druku laserowa monochromatyczna; maks. format druku A3; wydajność tonera standardowego do str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły); standardowa pamięć drukarki 256 MB; maksymalna pamięć drukarki 512 M; pojemność dysku twardego 40 GB; miesięczny cykl pracy drukarki do stron; typ procesora drukarki Power PC; szybkość procesora drukarki 333 MHz poziom hałasu max 72 db; rozdzielczość druku mono 600x600dpi; szybkość drukowania mono do 22 stron A4/min; czas wydruku pierwszej strony do 4.3 sekund; czas nagrzewania do 45 sekund; automatyczny druk dwustronny (duplex); marginesy górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm; możliwość wysyłania/odbierania faksów; Faks internetowy; typ lini telefonicznej analogowa; skanowanie dwustronne; skanowanie do a; optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi skanowanie w opcji; skanowanie do plików w formacie: TIFF, PDF, XPS; rozdzielczość kopiowania 600x600dpi; szybkość kopiowania do 22 kopii/min; zakres skalowania min 25 % max 400%; ilość kopii na arkuszu, N-up do 4, kopii/arkusz; maksymalna liczba kopii 999; automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF); mask. gramatura nośników do 215 g/m² ; ilość podajników w standardzie 3; automatyczny podajnik dokumentów (ADF); pojemność podajnika automatycznego (ADF) 75; opcjonalne podajniki papieru; pojemność głównego podajnika papieru do 1100 arkuszy; maksymalna pojemność podajników do 2100 arkuszy; pojemność odbiornika papieru do 500 arkuszy, dodatkowo opcjonalnie zszywacz na 500 arkuszy lub zszywacz/dziurkacz na 2000 arkuszy; podajnik kopert (możliwość drukowania) opcja; niestandardowe wymiary nośników (szerokość): min 89 mm max 297mm; niestandardowe wymiary nośników (długość): min 98 mm max 420mm; obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier z recyklingu, papier typu Bond, papier wstępnie zadrukowany; obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5; emulacja: PCL 5; PCL 6; możliwość druku w sieci LAN; standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 2.0; Ethernet 10/ Base-TX/10 BaseT; Wymagania systemowe: Windows: Windows 2000, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server bit, Windows Server bit, Windows Vista 32-bit; Windows Vista 64-bit; Windows 7 32-bit; Windows 7 64-bit; Mac OS Mac OS od 8.6, OS X od 10.2; UNIX: Solaris od 8, Linux FedoraCore 1, 5, RedHat Enterprise, SUSE; inne: AIX 5Iv5.3, HP UX ; Certyfikaty: FCC Class A Compliant (U.S.), DOC Class A Compliant (Canada), 89/336/EEC (Europe0, UL Listed (UL , First Edition), CB Certifi ed (IEC /EN ), 73/23/EEC (Europe), Windows Hardware Quality Labs, Energy Star Qualifi ed, GOST; dysk twardy (HDD); drukowanie znaków wodnych; zakładanie kont użytkowników; Drukarka: technologia druku laserowa monochromatyczna; format A4; typ procesora PowerPC 440; szybkość procesora 600 MHz; wydajność zasobnika startowego do 7500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły); wydajność standardowa do min str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) standardowa pamięć 128 MB; gniazda pamięci 1152; poziom hałasu max 54 db; rozdzielczość druku mono 1200 dpi; szybkość drukowania mono do 40 stron A4/min; czas wydruku pierwszej strony do 10.5 sekund; czas nagrzewania do 17 sekund; automatyczny druk dwustronny; marginesy prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm; gramatura dla podajnika standardowego do 90 g/m² ; maksymalna gramatura papierudo 220 g/m²; ilość str. 15

16 podajników w standardzie 3; ręczny podajnik papieru; opcjonalny podajnik papieru; maksymalna liczba podajników papieru 3; standardowa pojemność podajników do 600 arkuszy; maksymalna pojemność podajników do 2600 arkuszy; ilość odbiorników papieru 1; pojemność odbiornika papieru do 500 arkuszy; opcjonalny odbiornik papieru; na 250 arkuszy (PT-310); niestandardowe wymiary nośników (szerokość): min 70mm max 216mm; niestandardowe wymiary nośników (długość): min 148mm max 356mm obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5,Letter, Lega; standardowe języki drukarki: PRESCRIBE IIe; emulacja: Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PDF 1.6 Direct print; PostScript 3 KPDL3; PCL 6; PCL 5c; DIABLO 630; czcionki i znaki: 45 barkodów, 1 czcionka bitmapowa, 8 czcionek Windows Vista, 93 skalowanych czcionek PCL/PostScript; możliwość druku w sieci LAN; standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet 10/100 FastEthernet (10/100BaseTX) lub szybsze; LPT IEEE 1284; USB 2.0; opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wireless. Montażownia duża i mała Stacje montażowe oraz stacje graficzne wraz z systemem operacyjnym: Komputer typu ALL-in-ONE; wyświetlacz panoramiczny TFT o przekątnej min. 27 cali (obszar widoczny), z podświetleniem LED i błyszczącą powłoką. Obsługiwana rozdzielczość do 2560x1440 pikseli; czterordzeniowy procesor Intel Core i5 2,7 GHz (lub równoważny) z 6 MB wbudowanej współdzielonej pamięci podręcznej L3; dysk twardy 1 TB (7200 obr/min); procesor graficzny z 512 MB pamięci GDDR; wbudowane głośniki stereofoniczne, wyjście słuchawkowe audio (mini-jack); wejście liniowe audio (mini-jack); wbudowany mikrofon, dwa porty Thunderbolt, wyjście Mini DisplayPort z obsługą interfejsów DVI, VGA; jeden port FireWire 800; cztery porty USB 2.0; Gniazdo karty SDXC; szczelinowy napęd CD/DVD, szybkość nagrywania 4x; obsługa płyt dwuwarstwowych (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW); karta sieciowa 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45); odbiornik podczerwieni, klawiaturę bezprzewodową; mysz bezprzewodową; interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi n;2 zgodny z IEEE a/b/g; interfejs bezprzewodowy Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate); system operacyjny obsługujący stacje montażowe oraz stacje graficzne posiadający wbudowane (dostępne od razu z systemem) narzędzia do automatycznego zapisywania dokumentów, tworzenia ich wersji a także posiadający wbudowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych; Obsługa gestów myszą/gładzikiem; Możliwość współdzielenia pulpitu podczas zdalnego dostępu; Komputer emisyjny wraz z systemem operacyjnym wyposażony w: Jeden czterordzeniowy procesor Intel Xeon 3,2 GHz (lub równoważny) lub o wyższych parametrach, cztery gniazda pamięci obsługujące do 32 GB pamięci głównej w modułach DIMM 2 GB, 4 GB lub 8 GB, zainstalowana pamięć operacyjna min. 6GB, cztery kieszenie na napędy dysków 3,5-calowych, niewymagające użycia kabli i wyposażone we wbudowane; niezależne kanały Serial ATA o szybkości 3 Gb/s; w zestawie cztery kieszenie na dyski wewnętrzne; zainstalowany dysk twardy o pojemności min. 1TB; 16-kanałowe gniazdo PCI Express 2.0 o podwójnej szerokości, procesor graficzny ATI Radeon HD GB lub równoważny; wyjścia: DVI, dwa porty mini DisplayPort; napęd optyczny CD/DVD; mysz i klawiatura, cztery porty FireWire 800 (dwa na panelu przednim, dwa na panelu tylnym); pięć portów USB 2.0 (dwa na panelu przednim, trzy na panelu tylnym); gniazdo słuchawkowe minijack i głośnik wewnętrzny na panelu przednim; optyczne cyfrowe wejście i wyjście audio porty TOSLINK; analogowe stereofoniczne wejście i wyjście dźwiękowe, poziom liniowy, gniazda minijack; trzy wolne str. 16

17 gniazda rozszerzeń PCI Express w tym: jedno gniazdo PCI Express 2.0 x16, dwa gniazda PCI Express 2.0 x4; interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi AirPort Extreme n zgodny ze standardem IEEE a/b/g; interfejs bezprzewodowy Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate); dwa niezależne interfejsy 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45); Monitor do komputera emisyjnego: wykonany w technologii IPS; rodzaj podświetlania LED; rozdzielczość ekranu: 2560 na 1440; Kąt widzenia min. 178 stopni; jasność: 370 cd/m 2, ; współczynnik kontrastu: 1000:1; czas reakcji: 12 ms; wejście Mini DosplayPort; Wbudowana kamera oraz mikrofon; min. 3 porty USB z własnym zasilaniem; wbudowane głośniki 2.1; Dodatkowo monitor powinien posiadać kabel z trzema złączami Mini DisplayPort z obsługą audio; Monitor z wejściem SDI: Rodzaj LCD; Przekątna min. 17 ; Co najmniej 1 wejście HD-SDI & SD-SDI (SMPTE 259M/SMPTE 292); 1 wejście DVI; Analogowe wejścia Video: kompozytowe, Y/C, YPbPr/YCrCb, PC-VGA (EIA, CCIR, VESA, SMPTE 274/292/296); Obsługiwane tryby video High i Standard Cyfrowy i Analogowy (autowybór); Tryby Video PC: (AHD) CGA, EGA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA; Tryby Video Standard Definition: NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/NTSC24 (autowybór); Format Obrazu: 4:3, 16:9, oraz (de-)anamorficzny; Czas reakcji matrycy nie więcej niż 13ms; Jasność nie mniej niż 400nts (Cd/m2); Kontrast nie mniej niż 400:1; Zdalna kontrola: podczerwień, RS-232 (Bi-direx); Kontrola przez użytkownika: Wł/Wył, powiększanie, zmniejszanie, hot keys, karta SDI do sys. Emisyjnego musi być wyposażona w/umożliwiać: Wejścia Video: Dual-rate (SD or HD); 3G SD and HD-SDI, SMPTE-259/292/296/424, 10-bits; Single Link 4:2:2; Dual Link HD 4:4:4; 2K HSDL (High Speed Data Link) 4:4:4; Obsługę formatów video: 480i 29.97; 525i 23.98, 29.97; 625i 25; 720P 23.98, 50, 59.94, 60; 1080i 25, 29.97, 30; 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; 2048 x 1080P 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50 and 60; 2048 x 1080PsF 23.98, 24; 2048 x 1556p 15, 14.98; 2048 x 1556PsF 15, 23.98, 24; Cyfrowe wyjścia video: 3G SD and HD-SDI, SMPTE-259/292/296/424; Dual Link HD 4:4:4 and 2K HSDL 4:4:4; 4K via 4 SDI, YCbCr and RGB; HDMI v1.4, 30/36 bits/pixel, RGB or YUV, 2.25Gbps, Analogowe wyjścia video: HD: YPbPr, RGB; SD: YPbPr, RGB (component mode) or Composite + Y/C; Wspieraną sprzętowo Up/Down/Cross konwersję; Wbudowany port RS 422; Co najmniej 8 kanałowe wbudowane SDI audio wejście/wyjście; Przełącznik Ethernet - zarządzalny przełącznik GigabitEthernet minimum 48 porty RJ-45 10/100/1000, minimum 2 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE), 1 port konsolowy DB-9, autonegocjacja dupleksu i prędkości, samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), obsługa ramek jumbo (do 9kB), bufor: 2Mb, tablica adresów MAC: 8kB, możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC (forwarding database), zarządzanie przez przeglądarkę WWW (z określonego VLAN-u), PVE (Private VLAN Edge. Tryby przyporządkowania portu do VLAN-u (VLAN mode): General - akceptuje tylko ramki tagowane (Admit Tag Only) lub wszystkie (Admit All), Access, Trunk (trunk 802.1Q); agregacja portów - możliwość zdefiniowania minimum 8 grup LAG (Link Aggregation Group), obsługa LACP (Link Aggregation Control Protocol); QoS (Quality of Service). Macierz dyskowa musi być wyposażona/umożliwiać: połączenie min. 4 dysków w RAID, obsługę dysków do 3TB SATA II, obsługiwać co najmniej RAID poziomu: 0, 1, 1E, 5, 6, 10; obsługiwać co najmniej wymienione systemy plików: EXT3, EXT4*, FAT32, XFS, HFS+, NTFS, str. 17

18 Wspierać obsługę protokołów: SMB/CIFS, NFS, FTP, AFP, FTP, WebDAV, SNMP, SSH, Telnet, HTTP/HTTPs, LLTD, DHCP (Server/Client), IPV4, IPV6, DDNS; Wbudowany firewall; Wspierać obsługę usług katalogowych co najmniej: Windows AD, Open LDAP; 2 porty Gigabit Ethernet, Dyski do macierzy : typ: Wewnętrzny; format: 3,5; interfejs: SATA II; pojemność: 2000GB; bufor pamięci: 64MB; obroty na min.: 5400; zasilanie: SATA Listwa zasilająca : Liczba gniazd zasilających 10A PL: 7 szt; typ gniazda wejściowego: wtyk DIN A (standard stosowany w Polsce) dostosowany do gniazd z uziemieniem z bolcem oraz do gniazd "schucko"; długość przewodu zasilającego:3m; możliwość zamontowania w szafie rack 19; kolor: czarny Szafa RACK 2 szafa czarna powlekana proszkowo; zamykane frontowe drzwi ze szkła akrylowego; zdejmowalne i zamykane boczne i tylne panele; perforowane szyny, 2 górne aktywne wentylatory z przełącznikiem, podstawa na kółkach; 4 x nóżki wraz z zestawem montażowym; spód z otworami na okablowanie; 1 płyta montażowa podłogi; 2 frontowe panele w zestawie; 1 x 6 gniazdkowy przedłużacz z przełącznikiem Patchcord: długość: 3 m, min. kategoria: 5e, UTP, wtyki RJ-45. Studio radiowe Mikrofony Dynamiczne: mikrofon lektorski; Typ: dynamiczny; Charakterystyka: kierunkowa nerkowa (kardioidalna); Czułość bez obciążenia: napięcie obwodu otwartego: db (1.12 mv); Pasmo przenoszenia: 40 do Hz; Impedancja wyjściowa:150 Ω; Dołączona osłona przeciwwietrzna; Jarzmowy uchwyt umożliwiający łatwe pozycjonowanie; Statywy Mikrofonowe: Typ: ramieniowy; Mocowanie: profesjonalne mocowanie mikrofonu do stołu; Mobilność: możliwość obracanie statywu w promieniu 360 ; Zasięg: w poziomie, do 820mm, w pionie 840mm; Udźwig maksymalny do 2 kg. Mikrofony bezprzewodowe: Wymagana zawartość zestawu: miniaturowy nadajnik i odbiornik (typu kieszonkowego), mikrofon miniaturowy typu klip o charakterystyce dookólnej, kable cinch i XLR oraz adapter montażowy. Wymagane parametry techniczne: co najmniej 1680 zmiennych częstotliwości UHF do wyboru dla odbioru bez zakłóceń; pasmo 42MHz; rozszerzony system banków do 12 zgodnych częstotliwości; automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości - Auto Tune; zwiększona czułość audio; rozszerzone pasmo częstotliwości; bezpieczny przekaz dzięki wysokiej jakości nadajnika; Pilotton-Squelch dla działania bez zakłóceń; nadajnik i odbiornik w solidnej metalowej obudowie; przyjazne menu z podświetlanym wyświetlaczem; blokada guzików przed przypadkowym naciśnięciem- funkcja AutoLock; nadajnik i odbiornik wyposażony w sygnalizator rozładowania baterii; bezprzewodowa synchronizacja nadajników podczerwienią; programowana funkcja wyciszania nadajnika (MUTE); gniazdo do ładowania nadajnika; str. 18

19 Słuchawki: Wymagane parametry: wygodna mocna konstrukcja przystosowana do wielogodzinnej pracy; pasmo częstotliwościowe: 10 Hz- 20 khz; impedancja: 63 ohm na 1 khz; skuteczność: 106 db/mw; długość kablam do 3m; moc: 1W; złącza 1/8 jack, przejściówka do ¼ jack, złocone; przewód z miedzi beztlenowej. Konsoleta Audio: Wymagania dotyczące cyfrowej konsolety audio min. 48 kanałów miksera (32 kanały wejściowe oraz 16 powrotów); 16 szyn wyjściowych, osiem wyjść Aux, jedno wyjście stereo, 32 wyjścia bezpośrednie; czteropasmowy korektor barwy i efekty dynamiki w każdym z kanałów wejściowych (Ch 1 do 32); wbudowany procesor efektów; wbudowane efekty brzmieniowe; wbudowany pogłos TC Reverb; 6 plus 1 zmotoryzowanych tłumików czułych na dotyk; klawisze SEL/SOLO/MUTE oraz obrotowy enkoder z pierścieniem kontrolek LED dla każdego kanału (16 modułów kanałów); pięć warstw miksera (Ch 1-16, Ch 17-32, Powroty 1-16, Szyny 1-16, Aux 1-8) oraz warstwa kontroli z bankami; wbudowany mikrofon Talkback; elastyczne konfigurowanie wejść/wyjść (I/O); możliwość miksowania w trybie Surround; wbudowana automatyka Specyfikacja wejść/wyjść miksera 16 symetrycznych wejść XLR mikrofonu z zasilaniem fantomowym oraz 20 db PAD-em; 6 symetrycznych wejść liniowych TRS; 16 niesymetrycznych wejść insertowych TRS; cztery przypisywalne wyjścia/powroty; symetryczne wyjście stereofoniczne XLR; niesymetryczne wyjście RCA Studio; niesymetryczne wejścia dwóch kanałów RCA; symetryczne wyjście TRS Control Room; dwa złącza cyfrowe XLR AES/EBU I/O; dwa koncentryczne złącza cyfrowe SPDIF I/O; ADAT I/O (8 kanałów); trzy złącza TDIF-1 I/O (24 kanały); dwa wyjścia słuchawek; wejście RCA kodu czasowego; synchronizacja Word: In, Out/Thru; dwa gniazda kart rozszerzeń (wsparcie dla opcjonalnych kart FireWire, ADAT, AES/EBU, analogowych oraz TDIF) System bezprzewodowy Wymagania dotyczące aktywnego splitera antenowego: Aktywny spliter antenowy dla min. 4 odbiorników typu EM 100/200/500 G3 włączając zasilanie dla odbiorników; zakres częstotliwości RF MHz; Wymagania dotyczące anteny: system bezprzewodowy ma zawierać dwie anteny: Antena pasywna, kierunkowa UHP nadawczo/odbiorcza; kąt promieniowania 100 stopni; zakres częstotliwości MHz; Dostawca zapewnia odpowiednie okablowanie niezbędne do podłączenia (kabel antenowy). System Interkomowy Wymagania dotyczące jednostki centralnej Urządzenie oparte na centralnej jednostce(matrycy) i panelach dostępowych; Wbudowany dwukanałowy interfejs 4W/2W obsługujący standardy RTS/Telex/ClearCom; Ilość portów wejścia/wyjścia min.16 typu RJ45; Dynamiczne adresowanie podłączonych pulpitów interkomowych; Indywidualna kontrola poziomów w punktach krosowniczych matrycy; Kontrola i konfiguracja systemu w czasie rzeczywistym; Obsługa 2 kanały typu party-line na złączach XLR; Pasmo przenoszenia (+/-1dB): Hz; Częstotliwość próbkowania: 44,1 khz; Rozdzielczość bitowa: 24 bit; Odstęp sygnał/szum mniej niż 85 db(a); Dwa wejścia GPIO w jednej ramie; Pełna kompatybilność z nowymi i poprzednimi generacjami pulpitów oraz akcesoriów RTS/Telex; Wspomaganie dla inteligentnego trunkingu RTS/Telex; Obsługa str. 19

20 funkcji: IFB(przerwania), PL(party-line), ISO, SL(grupy), GPI; Obsługa przez złącze USB na przednim panelu; Redundantne zasilanie; Zdalne zarządzanie poprzez Ethernet;Typ chłodzenia: bez wentylatorów; Wymagania dotyczące pulpitu intercomowego: Klasyczny 12-klawiszowy pulpit interkomowy z wyświetlaczami fluoroscencyjnymi; Typ klawiszy: Lever Key lub Push Button; Indywidualne wyświetlacze dla każdego klawisza; Ilość wyświetlanych znaków:min.4; typ wyświetlacza: fluorescencyjny; ilość podstron: min.4; głośnik wbudowane; typ złącza headsetu: A4F, A5F, A4M; typ złącza we/wy:rj-12, DB9; kolor: szary/czarny; Opcjonalnie: VoIP (RVON) - RVON-IO, GPIO - KPM-GPI, AUX - KPM-RC, Mikrofon - MCP-90-xx; Dostawca zapewnia odpowiednie okablowanie niezbędne do połączenia jednostki centralnej z pulpitem interkomowym: RJ45-DSUB9; Inne urządzenia audio Wzmacniacze słuchawkowe: Z wyjściem na 4 słuchawki; wymagana regulacja głośności każdego z 4 wyjść; 2 wejścia stereo; przełącznik mono/stereo; pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz, +0, -1db; Przedwzmacniacz mikrofonowy z kompresorem i bramka szumów: Klasyczny tryb DBX auto ; zasilanie Phantom +48V, zbalansowane wejścia i wyjścia TRS 1/4" oraz XLR; wyjście liniowe -10 dbv; wejście mikrofonowe: wejście: pływające symetryczne, 2 pin gorące; Impedancja: 1.75kΩ; maksymalny poziom: 0.2Vrms; zakres regulacji wzmocnienia: +10dB do +60dB; wejście liniowe: wejście: pływające symetryczne, TIP gorące; impedancja: 30kΩ niesymetrycznie, 60kΩ symetrycznie; Maksymalny poziom: >+21dBu, symetrycznie lub niesymetrycznie; Zakres regulacji wzmocnienia: -20dB do +30 db; współczynnik bramki: 1:1 do 1:4; czas ataku bramki: <100 µs; czas powrotu bramki: automat; insert sidechain; praca stereo lub dual mono; niezależne, precyzyjne wskaźniki LED; Procesor dźwięku: cyfrowy procesor emisyjny; przyjazny, czytelny interfejs użytkownika; cyfrowa, wielopasmowa obróbka sygnału: 4-pasmowy AGC i 4-pasmowy limiter; wbudowany cyfrowy generator stereofonii z wyrafinowaną kontrolą wysterowania; wejście i wyjście AES/EBU z regulacją poziomu i konwerterem częstotliwości próbkowania (XLR); wejście i wyjście sygnału analogowego symetryczne z regulacją poziomu (XLR); wyjście słuchawkowe z indywidualną regulacją wzmocnienia; możliwość zmian wartości preemfazy i deemfazy; 2 wyjścia MPX,SCA wejście i 19kHz wyjście; niezniszczalne ustawienia fabryczne przechowywane w pamięci urządzenia - na karcie PC Card (PCMCIA) ; możliwość tworzenia i zachowania ustawień użytkownika na karcie PC Card (PCMCIA) ; oprogramowanie zdalnego sterowania dostarczane wraz z procesorem; konwertery A/D i D/A Crystal CS 5360/CS4390, 24-bitowe; 24-bitowa obróbka sygnału; pasmo przenoszenia 30 Hz - 15 khz +/- 0,5 db mierzone na wyjściu audio; zniekształcenia THD < 0,01 %; całkowita separacja systemu > 65 db w paśmie 20 Hz - 15 khz; 2 wejścia stereo słuchawkowe; Monitory odsłuchowe: Co najmniej dwudrożny system głośników; monitory aktywne; wejście/wyjście cyfrowe AES/EBU i S/PDIF, wejście analogowe XLR; pasmo (±1.5 db): 50 Hz-20 khz; skuteczność: 94 db; maksymalny poziom SPL: 112 db; przetwornik LF oraz HF; wbudowane wzmacniacze klasy A/B: max do 150 W; mikrofon kalibracyjny, oprogramowanie oraz pilot podczerwieni (zdalne sterowanie); Wejście/wyjście sieciowe RJ45; ekranowanie magnetyczne; str. 20

21 Oprogramowanie: W związku z wymogami dot. oprogramowania, związanymi z programem kształcenia prowadzonym przez Uczelnię, programy komputerowe muszą spełniać odpowiednie wymogi oraz standardy. Oprogramowanie powinno posiadać licencję wieczystą zapewniającą bezterminowe użytkowanie oraz być w języku polskim (jeśli wersja PL istnieje). Dla każdego oprogramowania należy wliczyć minimalnie wymaganą ilość nośników dla zapewnienia pełnej legalności oprogramowania. System emisyjny OnTheAir Video (lub równoważny) musi umożliwiać: odtwarzanie/emisję materiałów audio/video w standardzie HD, przynajmniej w niżej wymienionych formatach: DVCPro HD 1080i, Apple ProRes 444,; ładowanie play list w formacie XML oraz Asci w kodowaniu UTF-8; definiowanie akcji wyzwalanych w określonym momencie odtwarzania pliku; być w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym komputera emisyjnego; wyświetlania elementu graficznego (logo overlay) na emitowanym materiale Video; emitowanie materiału Audio/Video przez złącze HD-SDI dodatkowej karty Video; generowanie logu emisyjnego zawierającego informacje o czasie emisji każdego klipu, automatyczne obliczanie czasu emisji dla każdego klipu na play liście aktualizowane po wystartowaniu klipu; regulowanie bufora Video w przedziale od 5 do 25 sekund; odtwarzanie kolejnych klipów w trybie ciągłym (chain) jak i w trybie pojedynczym (każdy kolejny klip startowany ręcznie); odtwarzanie w pętli; definiowanie planu emisji (scheduling), i automatyczne jego egzekwowanie; blokowanie przycisków kontrolnych w celu zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem/zatrzymaniem emisji; odtwarzanie fragmentu klipu poprzez oznaczenie miejsca startu/zatrzymania; Oprogramowanie stacji graficznych Adobe Creative Suite 6 Production Premium oraz Maxon Cinema 4D powinno zawierać: pakiet oprogramowania graficznego zawierający co najmniej: narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, narzędzia do edycji fotografii, narzędzia do projektowania animacji i materiałów multimedialnych Flash, narzędzia do edycji materiałów filmowych, tworzenia efektów specjalnych na materiale filmowym oraz animacji, narzędzia do edycji materiałów audio, narzędzie do tworzenia multimedialnych płyt DVD oraz BlueRay, oprogramowanie do tworzenia trójwymiarowych animacji telewizyjnych; Narzędzie do animacji telewizyjnych powinno umożliwiać wymiane danych z Final Cut; posiadać opcję renderingu sieciowego min. 3 klientów; narzędzia typu Shader Fresnel: min. rozpraszanie powierzchniowe; Dynamiczna animacja: min. Dynamika ciał sztywnych (mograph); Narzędzia MoGraph: obiekt m.in.: kloner, łamanie, matryca, śledzenie, deformacja wieloboków, ekstradowanie; Oprogramowanie do montażu wideo stacji montażowych Final Cut Pro X musi posiadać/umożliwiać: 64 bitową architekturę; renderowanie w tle przy użyciu CPU i GPU (procesor graficzny); pełnoekranowy podgląd montowanego materiału na monitorze głównym lub dodatkowym; pełną obsługę kodowania Unicode; eksportowanie wspomagane przez GPU; Magnetyczny timeline automatycznie utrzymujący materiały w synchronizacji, zapobiegający kolizjom i powstawaniu niechcianych luk; obsługę różnych str. 21

Fax. 48 3627683 e-mail: sekretariat@muzycznaradom.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: sekretariat@muzycznaradom.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /BAS/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 17/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa części i akcesoriów komputerowych dla ZUSK LAN 46 szt. 1.1 Dysk twardy zewnętrzny 1

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia strona - 1 - I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Powiatowy Urząd Pracy ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia NIP: 586-12-13-088 Regon:191927734 tel.: 58-6204954, fax.: 58-6210695, http://www.pupgdynia.pl email:pup@pupgdynia.samorzady.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Telefon:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT Załącznik nr 5 do SIWZ WYPOSAŻENIE AV: Sala 100-osobowa (1.1 - I Piętro) - 1 szt., Sala 80-osobowa (2.21 - II Piętro) -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 8 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-2/2013 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby użytkownika tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Dane techniczno-ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Dane techniczno-ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna 1. Wymogi ilościowe przedmiotu zamówienia: Dane techniczno-ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (dostawa,instalacja i konfiguracja wg.

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZSzMuz - Prz. 01/2011

Znak sprawy: ZSzMuz - Prz. 01/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-4/10 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. w godzinach

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Numer postępowania: MZO.DZP.271.5.2015 Zestawienie ilościowe Ilość 1 Zestawy komputerowe 20 2 Laptopy/notebook 169 3 Drukarki laser kolor 10 4 Drukarki laser mono 20 5 Urządzenie wielofunkcyjne (laser

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo