OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH przez. BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH przez. BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH przez 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych (dalej: OWŚ) BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. (dalej: BMPL) wiążą BMPL i każdy podmiot prawa działający w obrocie profesjonalnym, który zawiera z BMPL umowę o serwis lub naprawę urządzenia (dalej: Umowy) z BMPL (dalej: Klient). BMPL i Klient będą dalej zwanie łącznie Stronami. 2. OWŚ wiążą BMPL i Klienta od chwili zawarcia Umowy, jeżeli Klient najpóźniej równocześnie z zawarciem Umowy dowiedział się lub z łatwością, zwłaszcza za pośrednictwem strony internetowej BMPL, mógł dowiedzieć się o treści OWŚ, aż do momentu, gdy pomiędzy BMPL a Klientem nie istnieją żadne zobowiązania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm. dalej: KC). 3. W razie sprzeczności OWŚ z ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, regulaminami i tym podobnymi dokumentami w rozumieniu art. 384 i n. KC, stosowanymi przez Klienta wyłącznie wiążącą jest treść OWŚ. 4. W razie, gdy treść oferty pochodzącej od Klienta jest sprzeczna z postanowieniami niniejszych OWŚ, stosuje się postanowienia OWŚ. 5. W każdym wypadku treść OWŚ jest integralną częścią Umowy. 6. Postanowienia niniejszych OWŚ stosuje się odpowiednio w razie, gdy BMPL zawiera Umowę z konsumentem, z zastrzeżeniem przepisów służących ochronie praw i interesów konsumenta. 2 Oświadczenia woli 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu BMPL są upoważnieni jedynie jej przedstawiciele ustawowi, prokurenci i pełnomocnicy, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 2. Personel pomocniczy BMPL, w tym zwłaszcza monterzy, mechanicy i operatorzy sprzętu nie są upoważnieni do składania oświadczeń woli w imieniu BMPL. Po okazaniu pisemnego upoważnienia są oni upoważnieni jedynie do odbioru należności od Klienta. 3 Wycena kosztów wykonania naprawy 1. Przed rozpoczęciem naprawy BMPL przesyła Klientowi informację w sprawie przewidywanych kosztów jej wykonania. Informacja taka ma charakter orientacyjny i nie jest wiążąca. 2. Jeżeli naprawa nie może zostać przeprowadzona w granicach kosztów określonych w informacji, o której mowa wyżej, lub jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że do osiągnięcia celu Umowy niezbędne są dodatkowe prace w tym zwłaszcza konieczne jest zaangażowanie partnera serwisowego lub podwykonawcy zgoda Klienta na dokonanie naprawy lub przedsięwzięcie odpowiednich czynności musi być uzyskana, jeżeli różnica w wysokości kosztów ostatecznych i kosztów określonych w informacji, o której mowa w ustępie pierwszym, przekracza 15 %. 3. Klient może zażądać przeprowadzenia wiążącej wyceny kosztów naprawy przed jej rozpoczęciem. Wycena taka musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać wyraźne określenie, że jest wiążąca. Cena określona w wycenie wiąże BMPL, jeżeli Klient złożył zlecenie naprawy w ciągu 4 tygodni od dnia przedstawienia wyceny. 4. Za dokonanie wyceny, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie w wysokości ustalonej z BMPL na piśmie. Jeżeli prace niezbędne do dokonania wyceny mogą być wykorzystane do przeprowadzenia naprawy, a Klient zlecił naprawę w terminie określonym w ustępie trzecim, BMPL może postanowić, że nie obciąży Klienta kosztami wyceny. 4 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy mogą być stałe usługi serwisowe świadczone przez BMPL na rzecz Klienta lub pojedyncze zlecenie naprawy udzielone BMPL przez Klienta. 2. Wykonanie napraw stanowiących przedmiot Umowy następuje na warunkach ustalonych w Umowie oraz w niniejszych OWŚ. 5 Cena i sposób jej zapłaty, waluta 1. Klient zobowiązany jest zapłacić BMPL wynagrodzenie w wysokości ustalonej Umową w pełnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu faktury. 2. Cena zawiera podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

2 3. Płatność ceny powinna być dokonana w PLN lub EUR w wysokości ustalonej Umową na rachunek bankowy w niej wskazany, lub w gotówce - jeżeli Umowa tak stanowi. 4. Cena nie obejmuje kosztów dodatkowych, takich jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia Klienta lub jego pracowników w przypadku konieczności ich osobistego stawiennictwa w zakładzie BMPL. 5. Postanowienie powyższego ustępu stosuje się także do rozsądnych kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia pracowników BMPL w przypadku konieczności ich osobistego stawiennictwa w zakładzie BMPL, chyba że Strony postanowiły inaczej. 6. Cena może obejmować także dodatek za pracę w trudnych warunkach i tym podobne dodatki, jeżeli Strony tak postanowiły, lub jeśli wynika to z przepisów prawa. 7. Koszty, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej ponosi Klient. Klient zwróci BMPL koszty, o których mowa w ust. 5 powyżej niezwłocznie po przedstawieniu mu dowodu ich poniesienia. 6 Potrącenie Klient może potrącić swoje wierzytelności wobec BMPL z wierzytelnościami przysługującymi BMPL wobec Klienta tylko, jeżeli obie wierzytelności wynikają z Umowy lub Umów, do których stosuje się niniejsze OWŚ, i są one wymagalne i bezsporne lub ich istnienie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 7 Obowiązek Klienta wsparcia BMPL podczas naprawy dokonywanej poza zakładem BMPL 1. W trakcie przeprowadzania napraw Klient powinien udzielić, na swój koszt, wsparcia personelowi BMPL, jeżeli ten tego zażąda. Powyższe odnosi się zwłaszcza do udzielania personelowi BMPL wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz dostarczania rysunków i planów technicznych przedmiotu 2. Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie środki, których podjęcie jest wymagane dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia w miejscu Musi on także poinformować kierownika napraw o obowiązujących regulacjach szczególnych w zakresie BHP, jeżeli ich znajomość jest istotna dla personelu BMPL. 3. Klient zobowiązuje się powiadomić BMPL o wszelkich przypadkach naruszeniach regulacji dotyczących BHP przez personel BMPL. W przypadku, gdy naruszenia te mają charakter poważny, Klient, w porozumieniu z kierownikiem napraw, może odmówić osobie naruszającej takie regulacje wstępu na miejsce napraw. 4. Na żądanie BMPL lub jej personelu, Klient jest zobowiązany zapewnić na swój koszt wsparcie techniczne, w szczególności w postaci: a) Dostarczenia personelu pomocniczego we właściwej liczbie i na czas niezbędny do dokonania napraw. Personel pomocniczy powinien podporządkować się poleceniom kierownika napraw. BMPL nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania personelu pomocniczego. b) Przeprowadzenia wszelkich prac konstrukcyjnych, związanych z przygotowaniem miejsca napraw, w tym zwłaszcza stabilizacji podłoża i budowy rusztowania. c) Dostarczenia narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, chyba że Strony na piśmie postanowiły inaczej. d) Zapewnienia ogrzewania, oświetlenia, źródła energii, oraz wody bieżącej do miejsca napraw w zakresie wymaganym ich charakterem oraz przepisami prawa. e) Dostarczenia zamykanych, suchych pomieszczeń do przechowywania narzędzi personelu BMPL, znajdujących się w rozsądnej odległości od miejsca napraw. f) Ochrony miejsca naprawy oraz materiałów użytych do naprawy przed zagrożeniami wszelkiego rodzaju oraz utrzymania czystości w miejscu napraw. g) Zapewnienia odpowiedniego dostępu do bezpiecznych pomieszczeń dla personelu BMPL oraz do miejsc wykonywania pracy, wyposażonych w szczególności w ogrzewanie, oświetlenie oraz stosowne urządzenia sanitarne, jak również do zapewnienia pierwszej pomocy medycznej personelowi naprawczemu. h) Dostarczenia materiałów, paliw, smarów, itp. niezbędnych do wyregulowania przedmiotu naprawy oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych dla wyregulowania przedmiotu naprawy jak też przeprowadzenia określonego w umowie testu przedmiotu naprawy po dokonaniu i) Poniesienia wszelkich kosztów zarządzania odpadami. 5. Wsparcie techniczne musi być udzielane przez Klienta w taki sposób, aby prace naprawcze mogły rozpocząć się niezwłocznie po przybyciu personelu BMPL dna miejsce napraw i aby mogły być one prowadzone bez opóźnień aż do przyjęcia naprawy przez Klienta.

3 6. Jeżeli Klient nie wypełnia swoich zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, BMPL jest uprawniona do wykonania tych zobowiązań na koszt i ryzyko Klienta. 8 Transport i ubezpieczenie w razie naprawy w zakładzie BMPL 1. O ile Strony nie postanowiły inaczej, dostarczenie przedmiot naprawy do zakładu BMPL i odbiór go z tego zakładu następuje na koszt i ryzyko Klienta, włączając w to jego pakowanie i załadunek na środek na transportu. Ubezpieczenie przedmiotu naprawy, zwłaszcza od kradzieży, wody, ognia i zniszczeń na czas transportu do i z zakładu BMPL, jak też na czas naprawy obciąża Klienta. 2. BMPL nie zapewnia ubezpieczenia przedmiotu naprawy w czasie napraw dokonywanych w jej zakładzie. Klient oświadcza, że zapewnił aktualne ubezpieczenie przedmiotu naprawy co najmniej od kradzieży, ognia, wody, powodzi, burzy, skutków awarii mechanizmów. BMPL zapewnia takie ubezpieczenie tylko na wyraźne żądanie Klienta i na jego koszt. 3. Jeżeli Klient spóźnia się z odbiorem przedmiotu naprawy, BMPL może obciążyć go opłatą magazynową za okres magazynowania przedmiotu w swoim zakładzie. Przedmiot naprawy może być wówczas przechowywany także w innym miejscu, jeżeli BMPL tak zdecyduje. Koszty i ryzyko magazynowania leżą po stronie Klienta. 9 Okres naprawy 1. Informacja w kwestii okresu naprawy udzielona Klientowi przez BMPL ma charakter niewiążący, chyba że Strony w Umowie postanowiły inaczej. 2. Jeżeli Klient zamawia usługi dodatkowe, rozszerza zakres zamówionych usług, lub też okazuje się, że konieczne jest dokonanie prac dodatkowych, okres naprawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 3. Okres naprawy ulega wydłużeniu także w razie zaistnienia okoliczności, na które BMPL nie ma wpływu, co dotyczy w szczególności strajków i zawieszenia działalności zakładu BMPL w wyniku strajku, lub wskutek pojawienia się innych okoliczności, za które BMPL nie jest odpowiedzialna. 10 Odbiór usługi 1. Formalny odbiór naprawy przeprowadza się jedynie, jeżeli tak postanowiono na piśmie. W takim wypadku BMPL powiadomi Klienta na piśmie, telefonicznie lub em o gotowości do przeprowadzenia odbioru. 2. Odbiór nastąpić w terminie 3 dni od otrzymania przez Klienta powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Klient nie może odmówić odbioru z powodu drobnych wad, które nie wpływają lub jedynie nieznacznie wpływają na prawidłową funkcjonalność przedmiotu 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od BMPL odbioru nie przeprowadzono w terminie 14 dni po powiadomieniu o gotowości do odbioru, uważa się, że odbiór nastąpił z upływem tego terminu. 5. Uważa się także, że odbiór nastąpił także w momencie, gdy Klient rozpoczął ponowne użytkowanie przedmiotu 11 Niewykonanie zobowiązań przez Klienta 1. Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, lub jeżeli zapłata ceny, lub jej części przez Klienta jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy, wierzytelności BMPL wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne. BMPL może w takim wypadku powstrzymać się od spełnienia świadczeń Umownych do czasu przedstawienia przez Klienta stosownego zabezpieczenia lub zapłaty całości ceny z góry. 2. Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, BMPL może także: a) Po wyznaczeniu rozsądnego terminu odstąpić od Umowy b) Żądać od Klienta naprawienia szkody powstałej wskutek niewypełnienia przez niego zobowiązań Umownych c) Żądać od Klienta zapłaty odsetek w wysokości o 8 punktów procentowych wyższej niż obowiązująca w dniu wymagalności wierzytelności wysokość odsetek ustawowych. 12 Zastrzeżenie własności i prawo zastawu 1. Do chwili uregulowania przez Klienta wszelkich należności umownych, BMPL przysługuje zastrzeżenie własności wszelkich akcesoriów, części zamiennych oraz elementów wymienionych, niezależnie od

4 innych zabezpieczeń. W przypadku, gdy rzeczy te zostały połączone z innymi rzeczami, BMPL zastrzega udział we współwłasności przedmiotu naprawy do wysokości wartości prac naprawczych. 2. Jako zabezpieczenie wierzytelności BMPL wobec Klienta wynikających z Umowy, BMPL przysługuje prawo zastawu na przedmiocie naprawy, będącym w posiadaniu BMPL. Zastaw może zabezpieczać także wierzytelności przysługujące BMPL na podstawie wcześniejszych Umów BMPL z Klientem, w tym z tytułu sprzedaży części zamiennych, lub z tytułu Umów o wykonanie innych usług związanych z przedmiotem 3. Zastaw zabezpiecza także inne należności wynikające ze stosunków handlowych BMPL i klienta tylko, jeżeli są one bezsporne, albo ich istnienie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 11 Odpowiedzialność BMPL za wady w wykonaniu usług 1. Wady w wykonaniu usług, spowodowane wykorzystaniem niewłaściwego materiału lub niewłaściwym wykonaniem prac naprawczych powinny być usunięte przez BMPL na następujących warunkach: a) Wady muszą być zgłoszone BMPL niezwłocznie, przy czym wady oczywiste należy zgłosić w terminie 14 dni od odbioru przedmiotu naprawy w zakładzie Klienta, lub od przeprowadzenia testów przedmiotu naprawy, jeżeli ustalono, że testy takie zostaną przeprowadzone a w ich trakcie nie ujawniono żadnych wad. b) Roszczenia wynikające z istnienia wad przedawniają się z upływem 1 roku od odbioru przedmiotu naprawy, chyba że terminy dłuższe wynikają z przepisów prawa. Jeżeli uzgodniono przeprowadzenie testów przedmiotu naprawy, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się po ich zakończeniu, o ile w ich trakcie nie wykryto żadnych wad. Jeżeli odbiór przedmiotu naprawy w zakładzie BMPL jest opóźniony, albo jeżeli zakończenie testów przedmiotu naprawy opóźnia się o więcej niż 14 dni, z przyczyn, za które BMPL nie ponosi odpowiedzialności, to okres odpowiedzialności BMPL za wady jest skrócony o czas opóźnienia. c) Klient powinien umożliwić BMPL usunięcie wad w rozsądnym czasie i udostępnić jej przedmiot naprawy w rozsądnym zakresie. Jeżeli tak się nie stanie, BMPL jest zwolniona z odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie. d) Jeżeli w rozsądnym czasie udzielonym BMPL na usunięcie wad BMPL bezpodstawnie odmawia usunięcia wad albo dwukrotna próba usunięcia wad nie przyniosła pożądanego efektu zaś dalsze próby naraziłyby Klienta na szkody, może on potrącić odpowiednią kwotę z wynagrodzenia należnego BMPL. Klient powiadamia BMPL o zamierzonym potrąceniu. Klient może także odstąpić od Umowy, chyba że dotyczy ona prac budowlanych. W takim przypadku prawo potrącenia nie przysługuje. e) Roszczenia wynikające z wad nie przysługują, jeżeli wady wynikły z nieodpowiedniego obchodzenia się z przedmiotem naprawy, z przechowywania go w nieodpowiedni sposób, albo jeżeli przeprowadzono jego modyfikacje lub naprawy bez pisemnej zgody BMPL. Klientowi nie przysługują także roszczenia wynikające z wad powstałych wskutek zwykłego używania przedmiotu f) Części przedmiotu naprawy wymienione w trakcie usuwania wad stają się własnością BMPL w momencie ich wymiany, chyba że Strony postanowiły inaczej. g) BMPL ponosi odpowiedzialność za wady w wykonaniu prac służących usunięciu wad w takim samym zakresie, w jakim jest odpowiedzialna za wykonane usługi, aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z wad w wykonaniu usług. 2. BMPL odpowiada za wadliwe wykonanie prac przez personel zapewniony przez Klienta tylko jeśli wykonanie to jest skutkiem zastosowania się przez ten personel do niewłaściwych instrukcji pochodzących od kierownika napraw BMPL. 3. Klientowi nie przysługują wobec BMPL roszczenia z tytułu szkód wywołanych spadkiem produkcji, spadkiem użyteczności przedmiotu naprawy, a także z tytułu utraconych korzyści. Powyższego nie stosuje się w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa i rażącego naruszenia podstawowych postanowień umownych przez BMPL. Roszczenia Klienta wynikające z uszkodzeń przedmiotu naprawy opierają się na 12 niniejszych OWŚ. 12 Odpowiedzialność 1. O ile niniejsze OWŚ, włączając w to poniższe postanowienia, nie stanowią inaczej, BMPL jest odpowiedzialna za każdy przypadek naruszenia jej obowiązków umownych i pozaumownych, a wynikających z właściwych przepisów prawa. 2. BMPL jest zobowiązana do wyrównania szkody, na jaką naraziła Klienta za każdą szkodę na majątku Klienta, w tym na przedmiocie naprawy wyrządzoną z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa BMPL. W przypadku zwykłego niedbalstwa BMPL, jej przedstawicieli, pracowników lub pełnomocników, BMPL jest odpowiedzialna jedynie:

5 a) Za szkodę spowodowaną śmiercią, uszkodzeniem ciała, lub uszczerbkiem na zdrowiu. b) Za szkodę spowodowaną złamaniem podstawowych postanowień Umowy. W takim wypadku odpowiedzialność BMPL jest ograniczona jedynie do wyrównania szkody, stanowiącej możliwe do przewidzenia, zwykłe następstwo danego działania lub zaniechania. 3. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ustępie 2 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy BMPL umyślnie zataiła wadę albo gdy przyjęła odpowiedzialność za użyteczność przedmiotu naprawy ze względu na jego przeznaczenie. 4. W zakresie, w jakim odpowiedzialność BMPL jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenia lub ograniczenia stosuje się także do osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jej przedstawicieli, pracowników i pełnomocników. 13 Prawo właściwe Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych z wykorzystaniem niniejszych OWS jest prawo polskie. 14 Właściwość sądu We wszelkich sprawach wynikłych ze stosowania niniejszych OWS lub zawartych z ich wykorzystaniem jest sąd właściwy dla siedziby BMPL. 15 Konflikt OWŚ i Umowy W razie, gdy pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami niniejszych OWŚ zachodzi sprzeczność, stosuje się postanowienia Umowy. 16 Informacje poufne 1. Wszelki informacje, o jakich Strony dowiedziały się na etapie negocjowania, zawierania, lub wykonywania Umowy, a które zostały przekazane jednej Stronie przez drugą z zastrzeżeniem poufności, nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 2. Powyższy obowiązek rozciąga się zwłaszcza na przedstawicieli, pełnomocników i pracowników Strony. 3. Ustępu 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli nakaz wyjawienia informacji przekazanych z zastrzeżeniem poufności wynika z przepisów prawa lub rozstrzygnięcia właściwego organu władzy publicznej, w tym zwłaszcza z wyroku sądu, jak też gdy informacje takie zostały wcześniej udostępnione do wiadomości publicznej przez Stronę, która je przekazała. 4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej Strony, jeżeli ta poniosła szkodę wskutek nieuprawnionego ujawnienia informacji. Szkoda ta obejmuje zarówno stratę rzeczywistą, jak też utracone korzyści.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) (dalej: BMPL) wiążą BMPL i każdy podmiot prawa, działający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI NAJMU BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Najmu 1. Ogólne Warunki Najmu (dalej: OWN) (dalej: BMPL) wiążą BMPL i każdy podmiot prawa działający w obrocie profesjonalnym,

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu.. roku w Koszalinie pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu.. roku w Koszalinie pomiędzy: Załącznik nr 2. UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu.. roku w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o., Z siedzibą; 75 724 Koszalin ul. Komunalna 5, Nr identyfikacyjny VAT; 669-05-05-783,

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert)

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Napraw KAOTECH MARINE SERVICES Sp. z o.o. (OWN)

Ogólne Warunki Napraw KAOTECH MARINE SERVICES Sp. z o.o. (OWN) Ogólne Warunki Napraw KAOTECH MARINE SERVICES Sp. z o.o. (OWN) Ważne od 01.01.2017 roku. Ogólne Warunki Napraw KAOTECH MARINE SERVICES Sp. z o.o. (OWN) określają zasady i normy jakie obok obowiązujących

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku,

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku, Umowa nr DRR/../16 Zawarta w dniu..2016 r., w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-254-20-16, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 na:

UMOWA NR... / 2016 na: Załącznik nr 9 UMOWA NR... / 2016 na: WZÓR Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Zawarta dnia... r. pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Pol-Strautmann Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Pol-Strautmann Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Pol-Strautmann Sp. z o.o. 1 Zakres obowiązywania 1.1 Przy umowach zawieranych z Pol-Strautmann Sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedającym, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa. zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Umowa na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Lubelską

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła UMOWA NA WYKONANIE zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Tychach (43-100), ul. Bohaterów Warszawy 26 NIP: 646-27-07-493, REGON; 276752097, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne 1 Sz. P. Anna Cuber Polski Związek Hodowców Koni NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA 1.10.2016 r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne PRZEPISY PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE Źródłem wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu. roku w Koszalinie pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu. roku w Koszalinie pomiędzy: Załącznik nr 2. UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu. roku w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o., Z siedzibą; 75 724 Koszalin ul. Komunalna 5, Nr identyfikacyjny VAT; 669-05-05-783,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU I MONTAŻU PRZEZ PS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RACOCIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU I MONTAŻU PRZEZ PS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RACOCIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU I MONTAŻU PRZEZ PS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RACOCIE 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług serwisu i montażu (zwany

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: oraz

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: oraz Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11 Reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Zamawiającym oraz Reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Definicje 1. Sprzedawca - Bobrek sp. z o.o. z siedzibą w Klęku 2. Kupujący przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, który w ramach prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAW I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH OWWN"

OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAW I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH OWWN OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAW I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH OWWN" Zleceniobiorca ( Serwis ) świadczy usługi wyłącznie na zlecenie przedsiębiorcy ( Klienta") zgodnie z umową, na którą składa się instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... - wzór. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą:

Umowa Nr... - wzór. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. z siedzibą: Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa Nr... - wzór Zawarta w dniu.. w Sierpcu pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu z siedzibą: 09-200 Sierpc ul. Konstytucji 3-go

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService MyMobileService indeks 03/2015 Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService (dalej "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami.

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami. Ogólne Warunki Zakupu spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWU ) spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 1. Celem niniejszych ogólnych warunków zakupów i zlecania usług jest określenie warunków, na jakich: a. Klient kupuje od WIDO PROFIL Spółka

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI SERWISU I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ. Zakres stosowania

POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI SERWISU I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ. Zakres stosowania POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI SERWISU I UTRZYMANIA URZĄDZEŃ Zakres stosowania Ogólne warunki serwisu i utrzymania urządzeń stosuje się w przypadkach, gdy jeden przedsiębiorca - Klient, zatrudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RG AJ Gminą Mszczonów Zamawiającym Wykonawcą 1 Przedmiot Umowy dostawie 3 szt. infokiosków

U M O W A nr RG AJ Gminą Mszczonów Zamawiającym Wykonawcą 1 Przedmiot Umowy dostawie 3 szt. infokiosków -WZÓR- U M O W A nr RG.032.59.2015.AJ Zawarta w Mszczonowie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Gminą Mszczonów z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów NIP 838-14-26-420 REGON 750148609 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / /2017. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: a, reprezentowaną przez: 1...

UMOWA NR / /2017. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: a, reprezentowaną przez: 1... UMOWA NR / /2017 zawarta dnia roku pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora lek. Krzysztofa Korzeniowskiego zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją)

(Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją) (Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją) UMOWA NR. zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo