OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH przez. BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH przez. BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH przez 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych (dalej: OWŚ) BAUER Maszyny Polska Sp. z o.o. (dalej: BMPL) wiążą BMPL i każdy podmiot prawa działający w obrocie profesjonalnym, który zawiera z BMPL umowę o serwis lub naprawę urządzenia (dalej: Umowy) z BMPL (dalej: Klient). BMPL i Klient będą dalej zwanie łącznie Stronami. 2. OWŚ wiążą BMPL i Klienta od chwili zawarcia Umowy, jeżeli Klient najpóźniej równocześnie z zawarciem Umowy dowiedział się lub z łatwością, zwłaszcza za pośrednictwem strony internetowej BMPL, mógł dowiedzieć się o treści OWŚ, aż do momentu, gdy pomiędzy BMPL a Klientem nie istnieją żadne zobowiązania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm. dalej: KC). 3. W razie sprzeczności OWŚ z ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, regulaminami i tym podobnymi dokumentami w rozumieniu art. 384 i n. KC, stosowanymi przez Klienta wyłącznie wiążącą jest treść OWŚ. 4. W razie, gdy treść oferty pochodzącej od Klienta jest sprzeczna z postanowieniami niniejszych OWŚ, stosuje się postanowienia OWŚ. 5. W każdym wypadku treść OWŚ jest integralną częścią Umowy. 6. Postanowienia niniejszych OWŚ stosuje się odpowiednio w razie, gdy BMPL zawiera Umowę z konsumentem, z zastrzeżeniem przepisów służących ochronie praw i interesów konsumenta. 2 Oświadczenia woli 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu BMPL są upoważnieni jedynie jej przedstawiciele ustawowi, prokurenci i pełnomocnicy, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 2. Personel pomocniczy BMPL, w tym zwłaszcza monterzy, mechanicy i operatorzy sprzętu nie są upoważnieni do składania oświadczeń woli w imieniu BMPL. Po okazaniu pisemnego upoważnienia są oni upoważnieni jedynie do odbioru należności od Klienta. 3 Wycena kosztów wykonania naprawy 1. Przed rozpoczęciem naprawy BMPL przesyła Klientowi informację w sprawie przewidywanych kosztów jej wykonania. Informacja taka ma charakter orientacyjny i nie jest wiążąca. 2. Jeżeli naprawa nie może zostać przeprowadzona w granicach kosztów określonych w informacji, o której mowa wyżej, lub jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że do osiągnięcia celu Umowy niezbędne są dodatkowe prace w tym zwłaszcza konieczne jest zaangażowanie partnera serwisowego lub podwykonawcy zgoda Klienta na dokonanie naprawy lub przedsięwzięcie odpowiednich czynności musi być uzyskana, jeżeli różnica w wysokości kosztów ostatecznych i kosztów określonych w informacji, o której mowa w ustępie pierwszym, przekracza 15 %. 3. Klient może zażądać przeprowadzenia wiążącej wyceny kosztów naprawy przed jej rozpoczęciem. Wycena taka musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać wyraźne określenie, że jest wiążąca. Cena określona w wycenie wiąże BMPL, jeżeli Klient złożył zlecenie naprawy w ciągu 4 tygodni od dnia przedstawienia wyceny. 4. Za dokonanie wyceny, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie w wysokości ustalonej z BMPL na piśmie. Jeżeli prace niezbędne do dokonania wyceny mogą być wykorzystane do przeprowadzenia naprawy, a Klient zlecił naprawę w terminie określonym w ustępie trzecim, BMPL może postanowić, że nie obciąży Klienta kosztami wyceny. 4 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy mogą być stałe usługi serwisowe świadczone przez BMPL na rzecz Klienta lub pojedyncze zlecenie naprawy udzielone BMPL przez Klienta. 2. Wykonanie napraw stanowiących przedmiot Umowy następuje na warunkach ustalonych w Umowie oraz w niniejszych OWŚ. 5 Cena i sposób jej zapłaty, waluta 1. Klient zobowiązany jest zapłacić BMPL wynagrodzenie w wysokości ustalonej Umową w pełnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu faktury. 2. Cena zawiera podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

2 3. Płatność ceny powinna być dokonana w PLN lub EUR w wysokości ustalonej Umową na rachunek bankowy w niej wskazany, lub w gotówce - jeżeli Umowa tak stanowi. 4. Cena nie obejmuje kosztów dodatkowych, takich jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia Klienta lub jego pracowników w przypadku konieczności ich osobistego stawiennictwa w zakładzie BMPL. 5. Postanowienie powyższego ustępu stosuje się także do rozsądnych kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia pracowników BMPL w przypadku konieczności ich osobistego stawiennictwa w zakładzie BMPL, chyba że Strony postanowiły inaczej. 6. Cena może obejmować także dodatek za pracę w trudnych warunkach i tym podobne dodatki, jeżeli Strony tak postanowiły, lub jeśli wynika to z przepisów prawa. 7. Koszty, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej ponosi Klient. Klient zwróci BMPL koszty, o których mowa w ust. 5 powyżej niezwłocznie po przedstawieniu mu dowodu ich poniesienia. 6 Potrącenie Klient może potrącić swoje wierzytelności wobec BMPL z wierzytelnościami przysługującymi BMPL wobec Klienta tylko, jeżeli obie wierzytelności wynikają z Umowy lub Umów, do których stosuje się niniejsze OWŚ, i są one wymagalne i bezsporne lub ich istnienie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 7 Obowiązek Klienta wsparcia BMPL podczas naprawy dokonywanej poza zakładem BMPL 1. W trakcie przeprowadzania napraw Klient powinien udzielić, na swój koszt, wsparcia personelowi BMPL, jeżeli ten tego zażąda. Powyższe odnosi się zwłaszcza do udzielania personelowi BMPL wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz dostarczania rysunków i planów technicznych przedmiotu 2. Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie środki, których podjęcie jest wymagane dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia w miejscu Musi on także poinformować kierownika napraw o obowiązujących regulacjach szczególnych w zakresie BHP, jeżeli ich znajomość jest istotna dla personelu BMPL. 3. Klient zobowiązuje się powiadomić BMPL o wszelkich przypadkach naruszeniach regulacji dotyczących BHP przez personel BMPL. W przypadku, gdy naruszenia te mają charakter poważny, Klient, w porozumieniu z kierownikiem napraw, może odmówić osobie naruszającej takie regulacje wstępu na miejsce napraw. 4. Na żądanie BMPL lub jej personelu, Klient jest zobowiązany zapewnić na swój koszt wsparcie techniczne, w szczególności w postaci: a) Dostarczenia personelu pomocniczego we właściwej liczbie i na czas niezbędny do dokonania napraw. Personel pomocniczy powinien podporządkować się poleceniom kierownika napraw. BMPL nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania personelu pomocniczego. b) Przeprowadzenia wszelkich prac konstrukcyjnych, związanych z przygotowaniem miejsca napraw, w tym zwłaszcza stabilizacji podłoża i budowy rusztowania. c) Dostarczenia narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, chyba że Strony na piśmie postanowiły inaczej. d) Zapewnienia ogrzewania, oświetlenia, źródła energii, oraz wody bieżącej do miejsca napraw w zakresie wymaganym ich charakterem oraz przepisami prawa. e) Dostarczenia zamykanych, suchych pomieszczeń do przechowywania narzędzi personelu BMPL, znajdujących się w rozsądnej odległości od miejsca napraw. f) Ochrony miejsca naprawy oraz materiałów użytych do naprawy przed zagrożeniami wszelkiego rodzaju oraz utrzymania czystości w miejscu napraw. g) Zapewnienia odpowiedniego dostępu do bezpiecznych pomieszczeń dla personelu BMPL oraz do miejsc wykonywania pracy, wyposażonych w szczególności w ogrzewanie, oświetlenie oraz stosowne urządzenia sanitarne, jak również do zapewnienia pierwszej pomocy medycznej personelowi naprawczemu. h) Dostarczenia materiałów, paliw, smarów, itp. niezbędnych do wyregulowania przedmiotu naprawy oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych dla wyregulowania przedmiotu naprawy jak też przeprowadzenia określonego w umowie testu przedmiotu naprawy po dokonaniu i) Poniesienia wszelkich kosztów zarządzania odpadami. 5. Wsparcie techniczne musi być udzielane przez Klienta w taki sposób, aby prace naprawcze mogły rozpocząć się niezwłocznie po przybyciu personelu BMPL dna miejsce napraw i aby mogły być one prowadzone bez opóźnień aż do przyjęcia naprawy przez Klienta.

3 6. Jeżeli Klient nie wypełnia swoich zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, BMPL jest uprawniona do wykonania tych zobowiązań na koszt i ryzyko Klienta. 8 Transport i ubezpieczenie w razie naprawy w zakładzie BMPL 1. O ile Strony nie postanowiły inaczej, dostarczenie przedmiot naprawy do zakładu BMPL i odbiór go z tego zakładu następuje na koszt i ryzyko Klienta, włączając w to jego pakowanie i załadunek na środek na transportu. Ubezpieczenie przedmiotu naprawy, zwłaszcza od kradzieży, wody, ognia i zniszczeń na czas transportu do i z zakładu BMPL, jak też na czas naprawy obciąża Klienta. 2. BMPL nie zapewnia ubezpieczenia przedmiotu naprawy w czasie napraw dokonywanych w jej zakładzie. Klient oświadcza, że zapewnił aktualne ubezpieczenie przedmiotu naprawy co najmniej od kradzieży, ognia, wody, powodzi, burzy, skutków awarii mechanizmów. BMPL zapewnia takie ubezpieczenie tylko na wyraźne żądanie Klienta i na jego koszt. 3. Jeżeli Klient spóźnia się z odbiorem przedmiotu naprawy, BMPL może obciążyć go opłatą magazynową za okres magazynowania przedmiotu w swoim zakładzie. Przedmiot naprawy może być wówczas przechowywany także w innym miejscu, jeżeli BMPL tak zdecyduje. Koszty i ryzyko magazynowania leżą po stronie Klienta. 9 Okres naprawy 1. Informacja w kwestii okresu naprawy udzielona Klientowi przez BMPL ma charakter niewiążący, chyba że Strony w Umowie postanowiły inaczej. 2. Jeżeli Klient zamawia usługi dodatkowe, rozszerza zakres zamówionych usług, lub też okazuje się, że konieczne jest dokonanie prac dodatkowych, okres naprawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 3. Okres naprawy ulega wydłużeniu także w razie zaistnienia okoliczności, na które BMPL nie ma wpływu, co dotyczy w szczególności strajków i zawieszenia działalności zakładu BMPL w wyniku strajku, lub wskutek pojawienia się innych okoliczności, za które BMPL nie jest odpowiedzialna. 10 Odbiór usługi 1. Formalny odbiór naprawy przeprowadza się jedynie, jeżeli tak postanowiono na piśmie. W takim wypadku BMPL powiadomi Klienta na piśmie, telefonicznie lub em o gotowości do przeprowadzenia odbioru. 2. Odbiór nastąpić w terminie 3 dni od otrzymania przez Klienta powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Klient nie może odmówić odbioru z powodu drobnych wad, które nie wpływają lub jedynie nieznacznie wpływają na prawidłową funkcjonalność przedmiotu 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od BMPL odbioru nie przeprowadzono w terminie 14 dni po powiadomieniu o gotowości do odbioru, uważa się, że odbiór nastąpił z upływem tego terminu. 5. Uważa się także, że odbiór nastąpił także w momencie, gdy Klient rozpoczął ponowne użytkowanie przedmiotu 11 Niewykonanie zobowiązań przez Klienta 1. Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, lub jeżeli zapłata ceny, lub jej części przez Klienta jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy, wierzytelności BMPL wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne. BMPL może w takim wypadku powstrzymać się od spełnienia świadczeń Umownych do czasu przedstawienia przez Klienta stosownego zabezpieczenia lub zapłaty całości ceny z góry. 2. Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty ceny, lub jej części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty ceny lub jej części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, BMPL może także: a) Po wyznaczeniu rozsądnego terminu odstąpić od Umowy b) Żądać od Klienta naprawienia szkody powstałej wskutek niewypełnienia przez niego zobowiązań Umownych c) Żądać od Klienta zapłaty odsetek w wysokości o 8 punktów procentowych wyższej niż obowiązująca w dniu wymagalności wierzytelności wysokość odsetek ustawowych. 12 Zastrzeżenie własności i prawo zastawu 1. Do chwili uregulowania przez Klienta wszelkich należności umownych, BMPL przysługuje zastrzeżenie własności wszelkich akcesoriów, części zamiennych oraz elementów wymienionych, niezależnie od

4 innych zabezpieczeń. W przypadku, gdy rzeczy te zostały połączone z innymi rzeczami, BMPL zastrzega udział we współwłasności przedmiotu naprawy do wysokości wartości prac naprawczych. 2. Jako zabezpieczenie wierzytelności BMPL wobec Klienta wynikających z Umowy, BMPL przysługuje prawo zastawu na przedmiocie naprawy, będącym w posiadaniu BMPL. Zastaw może zabezpieczać także wierzytelności przysługujące BMPL na podstawie wcześniejszych Umów BMPL z Klientem, w tym z tytułu sprzedaży części zamiennych, lub z tytułu Umów o wykonanie innych usług związanych z przedmiotem 3. Zastaw zabezpiecza także inne należności wynikające ze stosunków handlowych BMPL i klienta tylko, jeżeli są one bezsporne, albo ich istnienie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 11 Odpowiedzialność BMPL za wady w wykonaniu usług 1. Wady w wykonaniu usług, spowodowane wykorzystaniem niewłaściwego materiału lub niewłaściwym wykonaniem prac naprawczych powinny być usunięte przez BMPL na następujących warunkach: a) Wady muszą być zgłoszone BMPL niezwłocznie, przy czym wady oczywiste należy zgłosić w terminie 14 dni od odbioru przedmiotu naprawy w zakładzie Klienta, lub od przeprowadzenia testów przedmiotu naprawy, jeżeli ustalono, że testy takie zostaną przeprowadzone a w ich trakcie nie ujawniono żadnych wad. b) Roszczenia wynikające z istnienia wad przedawniają się z upływem 1 roku od odbioru przedmiotu naprawy, chyba że terminy dłuższe wynikają z przepisów prawa. Jeżeli uzgodniono przeprowadzenie testów przedmiotu naprawy, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się po ich zakończeniu, o ile w ich trakcie nie wykryto żadnych wad. Jeżeli odbiór przedmiotu naprawy w zakładzie BMPL jest opóźniony, albo jeżeli zakończenie testów przedmiotu naprawy opóźnia się o więcej niż 14 dni, z przyczyn, za które BMPL nie ponosi odpowiedzialności, to okres odpowiedzialności BMPL za wady jest skrócony o czas opóźnienia. c) Klient powinien umożliwić BMPL usunięcie wad w rozsądnym czasie i udostępnić jej przedmiot naprawy w rozsądnym zakresie. Jeżeli tak się nie stanie, BMPL jest zwolniona z odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie. d) Jeżeli w rozsądnym czasie udzielonym BMPL na usunięcie wad BMPL bezpodstawnie odmawia usunięcia wad albo dwukrotna próba usunięcia wad nie przyniosła pożądanego efektu zaś dalsze próby naraziłyby Klienta na szkody, może on potrącić odpowiednią kwotę z wynagrodzenia należnego BMPL. Klient powiadamia BMPL o zamierzonym potrąceniu. Klient może także odstąpić od Umowy, chyba że dotyczy ona prac budowlanych. W takim przypadku prawo potrącenia nie przysługuje. e) Roszczenia wynikające z wad nie przysługują, jeżeli wady wynikły z nieodpowiedniego obchodzenia się z przedmiotem naprawy, z przechowywania go w nieodpowiedni sposób, albo jeżeli przeprowadzono jego modyfikacje lub naprawy bez pisemnej zgody BMPL. Klientowi nie przysługują także roszczenia wynikające z wad powstałych wskutek zwykłego używania przedmiotu f) Części przedmiotu naprawy wymienione w trakcie usuwania wad stają się własnością BMPL w momencie ich wymiany, chyba że Strony postanowiły inaczej. g) BMPL ponosi odpowiedzialność za wady w wykonaniu prac służących usunięciu wad w takim samym zakresie, w jakim jest odpowiedzialna za wykonane usługi, aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z wad w wykonaniu usług. 2. BMPL odpowiada za wadliwe wykonanie prac przez personel zapewniony przez Klienta tylko jeśli wykonanie to jest skutkiem zastosowania się przez ten personel do niewłaściwych instrukcji pochodzących od kierownika napraw BMPL. 3. Klientowi nie przysługują wobec BMPL roszczenia z tytułu szkód wywołanych spadkiem produkcji, spadkiem użyteczności przedmiotu naprawy, a także z tytułu utraconych korzyści. Powyższego nie stosuje się w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa i rażącego naruszenia podstawowych postanowień umownych przez BMPL. Roszczenia Klienta wynikające z uszkodzeń przedmiotu naprawy opierają się na 12 niniejszych OWŚ. 12 Odpowiedzialność 1. O ile niniejsze OWŚ, włączając w to poniższe postanowienia, nie stanowią inaczej, BMPL jest odpowiedzialna za każdy przypadek naruszenia jej obowiązków umownych i pozaumownych, a wynikających z właściwych przepisów prawa. 2. BMPL jest zobowiązana do wyrównania szkody, na jaką naraziła Klienta za każdą szkodę na majątku Klienta, w tym na przedmiocie naprawy wyrządzoną z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa BMPL. W przypadku zwykłego niedbalstwa BMPL, jej przedstawicieli, pracowników lub pełnomocników, BMPL jest odpowiedzialna jedynie:

5 a) Za szkodę spowodowaną śmiercią, uszkodzeniem ciała, lub uszczerbkiem na zdrowiu. b) Za szkodę spowodowaną złamaniem podstawowych postanowień Umowy. W takim wypadku odpowiedzialność BMPL jest ograniczona jedynie do wyrównania szkody, stanowiącej możliwe do przewidzenia, zwykłe następstwo danego działania lub zaniechania. 3. Ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w ustępie 2 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy BMPL umyślnie zataiła wadę albo gdy przyjęła odpowiedzialność za użyteczność przedmiotu naprawy ze względu na jego przeznaczenie. 4. W zakresie, w jakim odpowiedzialność BMPL jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenia lub ograniczenia stosuje się także do osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jej przedstawicieli, pracowników i pełnomocników. 13 Prawo właściwe Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych z wykorzystaniem niniejszych OWS jest prawo polskie. 14 Właściwość sądu We wszelkich sprawach wynikłych ze stosowania niniejszych OWS lub zawartych z ich wykorzystaniem jest sąd właściwy dla siedziby BMPL. 15 Konflikt OWŚ i Umowy W razie, gdy pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami niniejszych OWŚ zachodzi sprzeczność, stosuje się postanowienia Umowy. 16 Informacje poufne 1. Wszelki informacje, o jakich Strony dowiedziały się na etapie negocjowania, zawierania, lub wykonywania Umowy, a które zostały przekazane jednej Stronie przez drugą z zastrzeżeniem poufności, nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 2. Powyższy obowiązek rozciąga się zwłaszcza na przedstawicieli, pełnomocników i pracowników Strony. 3. Ustępu 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli nakaz wyjawienia informacji przekazanych z zastrzeżeniem poufności wynika z przepisów prawa lub rozstrzygnięcia właściwego organu władzy publicznej, w tym zwłaszcza z wyroku sądu, jak też gdy informacje takie zostały wcześniej udostępnione do wiadomości publicznej przez Stronę, która je przekazała. 4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej Strony, jeżeli ta poniosła szkodę wskutek nieuprawnionego ujawnienia informacji. Szkoda ta obejmuje zarówno stratę rzeczywistą, jak też utracone korzyści.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) (dalej: BMPL) wiążą BMPL i każdy podmiot prawa, działający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA

2. POUFNOŚĆ 3. OFERTA ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Warszawa, od 14.11.2012r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o. - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzadaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży Schneider Electric Polska Sp. z o.o. I - Postanowienia ogólne 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59

Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 PREAMBUŁA W postępowaniu Zamawiający będzie kierował się również postanowieniami artykułu 8 i artykułu 18 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE 1. Dzień roboczy dni od poniedziałku do piątku niebędące dniami ustawowo wolnym od pracy. 2. Incoterms 2010 międzynarodowe reguły handlu określające warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne, zakres obowiązywania Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez GSD Software

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży. Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę ArcelorMittal Construction Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług)

Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług) Drogi Kliencie, poniższa polskojęzyczna wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych ma charakter czysto informacyjny i została opracowana, aby ułatwić Państwu kontakty z nami. W kontaktach handlowych i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo