Kr ajo wy Z wiqzek R e wizyjny Spoldzielni Mieszkanio wy ch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kr ajo wy Z wiqzek R e wizyjny Spoldzielni Mieszkanio wy ch"

Transkrypt

1 Kr ajo wy Z wiqzek R e wizyjny Spoldzielni Mieszkanio wy ch ul. Prosta 2/ Warszawa tel./fax (22) , tel. (22) PEKAO SA O/WARSZAWA nr NIP REGON PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH L.dz. ZR/I0I /2013 Warszawa, dn. JUL 2013 r. Rada Nadzorcza i Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej Debina" Os. Debina Poznan W wyniku umowy zawartej miedzy Krajowym Zwiazkiem Rewizyjnym Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie, a Spotdzielnia^ Mieszkaniowa^ D^bina" w Poznaniu w dniach od r. do r. zostala przeprowadzona przez Zwiazek lustracja ustawowa dzialalnosci Spoldzielni za okres od dnia r. do dnia r. Ustalenia lustracji wynikaja^ z faktow stwierdzonych na podstawie przedlozonych lustratorowi dokumentow oraz wyjasnien ziozonych przez czlonkow Zarzadu i pracownikow merytorycznych w zakresie przypisanych im obowiazkow. W szczegolnosci ustaleniom lustracji sluzyly: statut i inne uregulowania wewn^trzne, uchwaty i decyzje organow samorzadowych, w tym protokoly z posiedzen, dokumenty czlonkowskie, dokumentacja dotyczaca gospodarki remontowej oraz zarzadzania zasobami mieszkaniowymi, dokumentacja finansowo - ksiejgowa oraz sprawozdania finansowe. Ustalenia z przeprowadzonej lustracji zawarte w protokole lustracji iacznie z niniejszym listem polustracyjnym stanowia^ integralna^ calosc. Protokol lustracji zostal podpisany przez Zarzad Spoldzielni bez zastrzezen. Poprzednia lustracja dzialalnosci Spoldzielni zostala przeprowadzona przez Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1 w 2008 roku i obejmowata caloksztah dzialalnosci Spoldzielni za okres od dnia r. do dnia r. W wyniku przeprowadzonej lustracji, Zwiazek wystosowal list polustracyjny, w ktorym nie sformulowano wnioskow i zalecen do przedstawienia przez Rad$ Nadzorcza^ na l

2 Walnym Zgromadzeniu, a jedynie wskazano na dalsza^ intensyfikacje; dziatan w zakresie windykacji zaleglosci oraz aktualizacje unormowari wewnettznych. W celu wyeliminowania wyst^pujacych uchybieri oraz usprawnienia dzialalnosci Spoldzielni, Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie przedstawia niniejszy list polustracyjny zakonczony wnioskami skierowanymi do organow SM D$bina", zawierajacy ocenq dzialalnosci Spoldzielni w aspekcie legalnosci, gospodarnosci i rzetelnosci poszczegolnych jej dziatan, wynikajacych zarowno z przedmiotu badari, jak i zakresu czasowego okreslonego w umowie zawartej miedzy Spoldzielni^, a Zwiazkiem. W okresie obj^tym badaniem lustracyjnym Spoldzielnia dzialala w oparciu o statut zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sadowym. Statut Spoldzielni w wielu przypadkach zawiera niescislosci w zakresie obowiazujacych przepisow ustawy - Prawo spoldzielcze i ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych oraz braki niektorych unormowari, ktore szczegotowo opisano w protokole polustracyjnym. W okresie obj^tym lustracja w Spoldzielni obowiazywalo 12 regulaminow wewn^trznych, ktore wraz z obowiazujacym statutem byty podstawa^ jej dzialalnosci. Wiekszosc regulaminow wymaga nowelizacji do obowiazujacego statutu oraz przepisow prawa, co szczegolowo opisano w protokole. Lustracja nie wykazata uchybieri badz nieprawidlowosci w zakresie cz^stotliwosci zwolywania Walnych Zgromadzeri. Mialy one charakter corocznych zebrari sprawozdawczych wynikajacych z wymogow art ustawy - Prawo spoldzielcze oraz zwolywane byty do rozpatrzenia okreslonych spraw. Brak daty na zawiadomieniach o zwotaniu Walnych Zgromadzeri oraz brak dowodow potwierdzajacych doreczenie cztonkom zawiadomieri na pismie od roku 2009, do czego zobowiazuja^ Spoldzielni? zapisy statutu nie pozawala na stwierdzenie, ze zwolanie Walnych Zgromadzeri w okresie lustrowanym nastaj)ito w sposob zgodny z unormowaniami statutu. Zastrzezeri nie budzi przebieg obrad, natomiast dokumentowanie obrad nie jest w petni dostosowane do wymogow okreslonych w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia" - szczegoty opisano w protokole polustracyjnym. W badanym okresie Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowala si? najistotniejszymi sprawami zwiajzanymi z biezaca^ dziatalnoscia^ Spoldzielni. Organ ten sprawowat nadzor nad catoksztattem dzialalnosci Spoldzielni, dokonujac oceny pracy Zarzadu. Wspolnie z Zarzadem podejmowat decyzje w zakresie biezacej dzialalnosci 2

3 zmierzajace do poprawy gospodarnosci, jak i zachowania prawidlowych relacji ekonomicznych. Badania lustracyjne wykazaty, ze na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. rozszerzono sklad Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji 2004 r r. z 7 do 9 cztonkow dokonujac jednoczesnie wyborow uzupetniajacych. Od dnia r. - w mysl art. 82 ust. 4 znowelizowanej ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych mozemy mowic tylko o kadencji Rady jako organu Spoldzielni, a nie kadencji poszczegolnych jej czlonkow. W mysl tego przepisu, 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. uplynie w dniu r. i na Walnym Zgromadzeniu nalezy dokonac wyborow czlonkow Rady Nadzorczej na nowa^ 3-letnia^ kadencj?. Kazdy wybor w tym okresie nowego czlonka Rady w miejsce czlonka, ktory utracil mandat w Radzie wybranej w 2013 r. bedzie wyborem uzupetniajacym do korica kadencji, tj. do 2016 r. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych nie mozna bye czlonkiem rady nadzorczej dluzej niz przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej (dotyczy wyborow dokonywanych po dniu r.) Badania lustracyjne wykazaty, ze po r. dwukrotnie (w dwoch kolejnych kadencjach) do Rady Nadzorczej wybierani byli: Wiestaw Nowakowski ( r. i r.) oraz Robert Jaskulski ( r. i r.), zatem ci cztonkowie nie moga^ kandydowac w wyborach do Rady w czerweu 2013 r. Przedtozona do badania lustracyjnego dokumentacja pracy Rady Nadzorczej Spoldzielni, Prezydium Rady oraz Komisji Rady byla niekompletna (cz?sc dokumentacji stanowity kserokopie), nie zawierata materialow dotyczacych zwolywania posiedzen, stad nie bylo mozliwosci zbadania w trakcie lustracji prawidlowosci i zgodnosci zwolywania posiedzen i podejmowania uchwal z normami okreslonymi w statucie i "Regulaminie Rady Nadzorczej". Nie przedstawiono rowniez calosci dokumentacji pracy poszczegolnych Komisji Rady, nie przedstawiono zadnego dokumentu potwierdzajacego prac? Prezydium Rady Nadzorczej w zakresie organizowania pracy tego organu i ustalania porza^dku obrad. Nie udost?pniono rowniez na potrzeby lustracji protokolu Komisji specjalnej powolanej przez Rad? Nadzorcza^ uchwala^ nr 186 z dnia r. w sprawie wyjasnienia nieprawidlowosci w rozliczaniu inwestyeji pn."remont i modernizacja nawierzehni plyty nad garazoparkingiem". Wobec powyzszego Zwiazek nie ma mozliwosci dokonania oceny poprawnosci obradowania i podejmowania prawomocnych uchwal tego organu. 3

4 Do tresci przeanalizowanych uchwal - wybranych droga^ losowa^ - pod wzgledem formalnoprawnym lustracja nie wniosta uwag, z wyjatkiem uchwal dotyczacych umarzania naleznosci i odsetek dla cztonkow i podmiotow zewnet.rznych. Powyzsze dziatania leza^ w wytacznej kompetencji Zarzadu, ktory zgodnie z postanowieniami statutu, kieruje dzialalnosci^ Spoldzielni i reprezentuje ja na zewnattz. Sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej za lata objete badaniem lustracyjnym byty przedstawiane, przyjete i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenia. Zarzad Spoldzielni realizowat zadania zwiazane z kierowaniem, zarzadzaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi. Protokoly z posiedzen Zarzadu nie budza^ zastrzezeri, spetniajac wymogi regulaminowe. Po przeanalizowaniu uchwal wybranych droga^ losowa^ lustracja nie wniosta uwag pod wzgledem formalno-prawnym. Czynnosci podejmowane przez Zarzad Spoldzielni byty zgodne z obowiazujacymi unormowaniami i nie naruszaly kompetencji innych organow Spoldzielni. W kazdym roku obj?tym lustracja^ Zarzad Spoldzielni skladal Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z dzialalnosci, corocznie otrzymujac absolutorium. Statut w 78 dopuszcza powolywanie Samorzadow Domowych z mieszkaricow zamieszkujacych dany budynek, jako organ reprezentujacy mieszkancow wobec organow samorzadowych i administracyjnych Spotdzielni. W okresie obj?tym lustracja taki organ w Spotdzielni nie funkcjonowat. Uchwalona przez Rad? Nadzorcza^ struktura organizacyjna Spotdzielni powinna zapewniac warunki prawidtowej realizacji jej zadan, jako podmiotu gospodarczego. Schemat organizacyjny zatwierdzony przez Rad? Nadzorcza^ w 2004 r. nie odpowiada aktualnie obowiazujacej strukturze zatrudnienia w Spoldzielni. Obstuga prawna sprawowana jest na podstawie umowy z kancelaria^ z zewnattz. Dokumentacja pracownicza prowadzona jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zawiera wszystkie niezb?dne dokumenty dotyczace nawiazania i trwania stosunku pracy. Funkcjonujacy w Spotdzielni system ochrony mienia obejmuje ubezpieczenie catego majaticu od ognia, kradziezy z wtamaniem i innych zdarzeri losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu posiadania mienia i zarzadzania nieruchomosciami. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w tym zakresie. Zgodnie z wymogami obowiazujacych aktow prawnych prowadzona jest dokumentacja cztonkowska oraz wymagane prawem rejestry. 4

5 Rejestr czlonkow nie zawiera petnych danych okreslonych w art. 30 ustawy - Prawo spoldzielcze (statut Spoldzielni nie okresla wymagari w tym zakresie) brak danych dotyczacych ilosci zadeklarowanych i wniesionych udziatow, brak daty ustania czlonkostwa. Ponadto w rejestrze tym ewidencjonowane sa^ osoby, z przyznaniem kolejnego numeru rejestru, ktore nabywajac prawa do lokali nie przyst?puja^ w poczet czlonkow. Z uwagi na fakt, iz rejestr czlonkow przeznaczony jest wytacznie dla czlonkow Spoldzielni wskazane byloby, aby Spoldzielnia zatozyla odrebna^ ewidencj? dla osob nabywajacych prawa do lokali, ktorzy nie sajej czlonkami. Zgodnie ze statutem, czlonkami moga^ bye osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby prawne przyjmuje Walne Zgromadzenie. W statucie nie unormowano szczegolowych zasad przyjmowania tej grupy w poczet cztonkow oraz zasad odwotywania si? na drodze wewnafrzspoldzielczej i bezposrednio do sadu. Akta czlonkowskie zawieraja^ niezb?dny komplet dokumentow zwiazanych z cztonkostwem w Spotdzielni oraz w zakresie praw do lokali. Przyj?cia w poczet czlonkow Zarzad dokonywal w terminach okreslonych w statucie, a czlonkowie o decyzji dotyczacej przyj?cia byli zawiadamiani pisemnie w terminach wynikajacych z postanowieri statutowych. Badania lustracyjne wykazaty, ze w przypadkach nabycia wtasnosciowego prawa do lokalu w drodze obrotu wtornego, Zarzad podejmowat uchwaly stwierdzajace, ze podpisuje umow? nabycia wtasnosciowego prawa w zwiazku z kupnem itp. Uchwaly te sa^ bezprzedmiotowe, gdyz nabycie nastaj)ilo w drodze aktu notarialnego pomiedzy osobami trzecimi, a Spoldzielnia nie byla strong tych transakeji. Ponadto, w przypadku umow sprzedazy i braku wypowiedzenia czlonkostwa przez cztonkow zbywajacych te prawa Zarzad skreslal cztonkow z rejestru. Kompetencje do wykreslenia cztonkow naleza^ do Rady Nadzorczej, ktora podejmujac uchwal? w tym zakresie ma obowiazek zawiadomic czlonka o tym fakcie oraz poinformowac o przysluguja^cej drodze odwolawczej. Badania lustracyjne wykazaty rowniez, ze w przypadku nabycia uprawnieri do spotdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po zgonie, Zarzad ustanawiat w dalszej kolejnosci i przenosit na rzecz tego cztonka odr?bna^ wtasnosc takich lokali bez post?powania spadkowego w odniesieniu do wktadu mieszkaniowego. Umowy najmu lokali mieszkalnych zawierane w 1992 r. nie byty aktualizowane - obecnie do najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiacych wlasnosc spotdzielni mieszkaniowych maja^ zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorow, 5

6 mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 Nr 71, poz. 733 ze zm.) W pozostalym zakresie spraw cztonkowsko - mieszkaniowych lustracja nie wykazala nieprawidlowosci. Uregulowany stan prawny gruntow umozliwit realizacj? przez Zarzad Spoldzielni postanowieri ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych dotyczacych okreslenia przedmiotu odr?bnej wlasnosci. Na dzieri r. Spoldzielnia zawarla 5178 aktow notarialnych ustanowienia i przeniesienia odrebnej wlasnosci lokali, w tym utamkowego udzialu we wspolwlasnosci miejsc postojowych. Wymogi okreslone ustawy zostaly przez Spoldzielni? wypetnione. Dostawa mediow na rzecz Spoldzielni dokonywana jest przez wlasciwe firmy na podstawie zawartych umow. Umowy badane byly podczas poprzedniej lustracji, do czego uwag nie wniesiono. Zgodnie ze statutem Spoldzielnia prowadzi dzialalnosc na podstawie rocznych planow gospodarczych, ktore uchwala Rada Nadzorcza. W okresie poddanym lustracji Rada zatwierdzala plany gospodarcze w II kwartale w miesiacach kwiecien - maj, co powodowalo, ze do pieciu miesi?cy roku obrotowego prowadzona byla dzialalnosc bez planu. Statut nie okresla organu uprawnionego do uchwalania stawek oplat. Badania lustracyjne wykazaty, ze uchwaly w tym zakresie podejmowala Rada Nadzorcza, a od 2012 r. w zakresie wysokosci oplat niezaleznych od Spotdzielni - Zarzad. Zgodnie ze statutem wysokosc oplat ustalana jest na podstawie planu kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Badania lustracyjne wykazaty, ze Spoldzielnia nie zawsze stosuje te unormowania, np.: uchwaly nr 121/08 z dnia r. Rada uchwala stawki oplat za dzwigi z dniem r., a plan na 2009 r. zatwierdza r., uchwaly nr 175 z dnia r. Rada uchwala zmian? stawek eksploatacyjnych, a plan na 2011 r. zatwierdza r. W zakresie lokali uzytkowych na warunkach spoldzielczego wlasnosciowego prawa, Spoldzielnia od 2010 r. nie zachowuje terminow okreslonych w art. 4 ust. 7 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych - co najmniej na 14 dni przed uptywem terminu wnoszenia optat, ale nie pozniej niz ostatniego dnia miesiaca poprzedzajacego ten termin w przypadku oplat niezaleznych od Spotdzielni oraz w art. 4 ust. 7 - co najmniej na 3 miesiace naprzod na koniec miesiaca kalendarzowego w przypadku oplat zaleznych od Spoldzielni. 6

7 Do r. Spoldzielnia nie posiadala zadnych unormowari wewn?trznych w zakresie rozliczania kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W dniu r. Rada Nadzorcza uchwalila Regulamin rozliczania kosztow oraz ustalania oplat za uzywanie lokali", ktory wymaga uszczegolowienia i precyzyjniejszych ustaleri w zakresie rozliczania kosztow. Badania lustracyjne wykazaly, ze w okresie obj?tym lustracja Spoldzielnia prowadzila ewidencj? kosztow i przychodow w podziale na poszczegolne budynki, lecz nie ustalala wyniku na tych nieruchomosciach. Ponadto nie stosowano unormowari okreslonych w art. 6 ust. 1 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych w zakresie rozliczania wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na te nieruchomosci. Stawki eksploatacyjne dla lokali mieszkalnych ustalane byly na podstawie planowanych kosztow rodzajowych z podzialem dla czlonkow z uwzglednieniem zmniejszenia o pozytki oraz dla osob nie b?dacych czlonkami i byty dostosowane do tych kosztow. Sprawdzono obowiazujace stawki eksploatacyjne dla lokali uzytkowych zajmowanych na warunkach spoldzielczego wtasnosciowego prawa do lokalu i na prawach odrebnej wlasnosci. W okresie objetym lustracja stawka ta jest ponad dwukrotnie wyzsza niz stawka eksploatacyjna dla lokali mieszkalnych. W 2012 r. wynosi 3,71 zt/m2 (dla czlonkow lokali mieszkalnych 1,68 zl/m2). Nie przedstawiono kalkulacji kosztow, z ktorej taka wysokosc stawki wynika. W ewidencji ksi?gowej nie wyodr?bniono tej grupy lokali do odrebnego rozliczania. Zgodnie z ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych lokale uzytkowe na warunkach wlasnosciowego prawa do lokalu oraz na prawach odrebnej wlasnosci (rowniez garaze w tych grupach rodzajowych) musza^ bye rozliczane wedlug kosztow rzeczywistych przypadajacych na te lokale, podobnie jak lokale mieszkalne. Spoldzielnia nie moze ustalac oplat wyzszych niz poniesione koszty, gdyz nie moze odnosic korzysci maja^tkowych kosztem swoich czlonkow. Zaleglosci w oplatach za lokale mieszkalne maja^ tendencj? wzrostowa^ od 12,2% rocznego wymiaru oplat w roku 2008 do 19,9% w roku W strukturze zaleglosci wzrastaja^ zaleglosci powyzej 6 miesiecy - w 2012 r. stanowia^ one 79,7% ogolem. Dalsze utrzymywanie si? tej tendencji Spoldzielni. moze spowodowac zachwianie plynnosci finansowej Zaleglosci za lokale uzytkowe ksztartuja^ na poziomie - 8% w roku 2012 i nie stanowia^ zagrozenia dla plynnosci finansowej. 7

8 Zarzad podejmuje wszelkie dziatania prawem przewidziane w zakresie windykacji naleznosci. Do sposobu prowadzenia windykacji uwag nie wniesiono. W zakresie rozliczania mediow badania lustracyjne wykazaty, ze do roku 2011 Spoldzielnia rozliczala energi? cieplna^ ogotem na zasoby, nie stosujac rozliczania na poszczegolne nieruchomosci. Od roku 2012 energia cieplna rozliczana jest na podstawie odczytow w?ztow w poszczegolnych budynkach. Lokale uzytkowe do roku 2011 rozliczane byty na podstawie odczytow ich licznikow. Od roku 2012 rozliczane sa^ co miesiac na podstawie odczytow z w?zla. Globalnie zaliczkowe optaty na centralne ogrzewanie byty dostosowane do ponoszonych kosztow, optaty na podgrzanie wody - z wyjatkiem roku 2009 byty ustalane na poziomie nizszym niz ponoszone koszty. Rozliczenie kosztow zimnej wody i odprowadzania sciekow nast?puje na poszczegolne budynki mieszkalne. Roznic? zuzycia wody pomiedzy wskazaniem wodomierza gtownego a wodomierzami indywidualnymi w lokalach rozlicza si? w kosztach eksploatacji. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow - zarzadca budynkow dokonuje wyboru metody rozliczania kosztow roznicy wskazan, o ktorej mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3, a naleznosciami wynikajacymi z przyjetej metody rozliczania obciaza osob? korzystajaca^z lokalu w tych budynkach. Wobec powyzszego nalezy ustalic sposob rozliczenia roznicy z mieszkaricami poszczegolnych nieruchomosci np. w proporcji do zuzycia wody w poszczegolnych lokalach. W kosztach eksploatacji mozna rozliczac wod? zuzyta^ dla celow wspolnych, np. mycia klatek schodowych. Zaliczkowe optaty dotycza^ce zimnej wody i odprowadzania sciekow w okresie lustrowanym byty ustalone na poziomie zblizonym do poniesionych kosztow, nie przewyzszaty kosztow zakupu. Inne media nie byty rozliczane indywidualnie z uzytkownikami lokali. Zarzad prowadzi ksiazki obiektow budowlanych oraz rewizji urzadzen dzwigowych. Cz?stotliwosc przegla^dow okreslona ustawy - Prawo budowlane nie zostata zachowana. Sprawdzone ksiazki obiektow wykazaty, ze w roku 2009 i w roku 2010 r. nie dokonywano przegladow. Ponadto nie sa^ dokonywane systematycznie roczne przegla^dy ogolnobudowlane, cz?sc przegladow jest wykonana lecz nie wpisana do ksiazek obiektow. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie przegladow i prowadzenia ksi^g rewizyjnych dzwigow. 8

9 Roboty remontowe wykonywane sa^ na podstawie planow remontow. zatwierdzanych przez Rad? Nadzorcza^. Spoldzielnia nie posiadala zatwierdzonych unormowari wewn?trznych okreslajacych zasady wyboru wykonawcow robot remontowych. W regulaminie Zarzadu przypisano do kompetencji tego organu powolywanie komisji przetargowych w przypadku zleceri powyzej wartosci euro. Sprawdzono przetargi na roboty przeprowadzane w latach Przetargi oglaszano w marcu, do rozpatrzenia w sierpniu i we wrzesniu w poszczegolnych latach. Rozpatrzono tylko po jednym rodzaju robot odst?pujac od pozostalych. Plany remontowe w tych latach uchwalano w lutym. Roboty remontowe wykonywane sa^ w cia^gu calego roku, zatem oglaszanie przetargow na poczatku roku do rozpatrzenia w trzecim kwartale, wybor jednego rodzaju i odst?powanie od pozostalych robot jest dzialaniem nieracjonalnym. Badania lustracyjne wykazaly, ze realizacja umowy zawartej w roku 2011 na wykonanie wiatrolapow byla zgodna z jej postanowieniami. W roku 2012 na wykonanie parkingu wartosc faktur jest wyzsza niz okreslona umow% na roboty dodatkowe nie sporzadzono protokolu koniecznosci i nie zawarto aneksu do umowy, zgodnie z jej postanowieniami. Zaplacono wykonawcy cala^ kwot? bez potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Badania lustracyjne wykazaly, ze w komisji przetargowej brali czynny udzial czlonkowie Rady Nadzorczej dokonujac oceny i wyboru wykonawcy. Czynny udzial czlonkow Rady w pracach komisji przetargowej prowadzi do sytuacji, w ktorej Rada Nadzorcza nadzorujac prac? Zarzadu i powolanych przez zarzad podmiotow (w tym komisji przetargowych) nadzoruje prace swoich czlonkow. Udzial czlonkow Rady Nadzorczej w komisjach powinien sprowadzac si? do roli obserwatorow wraz z gtosem doradczym - jako nadzorujacych prawidlowosc przeprowadzanych przetargow. Spoldzielnia nie posiada szczegolowego unormowania wewn?trznego okreslaja^cego zasady tworzenia, rozliczania i dysponowania funduszem remontowym uwzgl?dniaja^cego zasoby mieszkaniowe - w tym lokale uzytkowe, dzwigi, garazoparking, mienie Spotdzielni oraz rozliczenia z wtascicielami lokali. W niewielkim stopniu okreslono zasady tworzenia w Regulaminie rozliczania kosztow...". Z dniem r. obowiazuje przepis art. 4 ust. 4l ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, zgodnie z ktorym Spoldzielnia jest zobowiazana prowadzic ewidencj? wplywow i wydatkow funduszu remontowego na poszczegolne nieruchomosci. Badania 9

10 lustracyjne wykazaly, ze sposob prowadzenia ewidencji ksi?gowej w Spoldzielni uniemozliwia ustalenie na poszczegolnych nieruchomosciach rzeczywistego salda funduszu tej nieruchomosci, co nie spetnia przestanek okreslonych w ww. przepisie ustawy (konto 856 powinno wykazywac saldo MA wyrazajace wysokosc kumulowanych srodkow na potrzeby remontowe danej nieruchomosci). Nie dokonano na dzieri r. rozksi?gowania funduszu remontowego ogolnego w wysokosci zl na poszczegolne nieruchomosci, nie ustalono funkcjonowania funduszu mienia ogolnego Spoldzielni. Badanie dokumentow wykazalo, ze z funduszu remontowego wykonywane sa^ prace, ktore nie stanowia^ remontu: konserwacje dzwigow, instalacji domofonowej, dozor i pomiary dzwigow, wykonawstwo wlasne konserwatorow, przeglady budowlane, koszenie trawy, przycinanie zywoptotow, akcja zima itp. Prace te powinny bye rozliczane w ramach eksploatacji biezacej z jednoczesnym ustaleniem stawki oplat wedlug kalkulacji. Zgodnie z 3 ust. 3 pkt 7 statutu Spoldzielnia prowadzi dzialalnosc spoteczna^ oswiatowa^ i kulturalna^ w interesie jej czlonkow. Dzialalnosc ta prowadzona jest w ramach konta,,850" - fundusz spoleczno-wychowawczy, ktory zostal utworzony na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej z r. Spoldzielnia nie posiada szczegolowych uregulowari okreslajacych zasady prowadzenia i rozliczania tej dzialalnosci. Zgodnie z wzorcowymi zakladowymi planami kont dla spoldzielni mieszkaniowych, do ewidencji i rozliczania kosztow wedlug miejsc ich powstawania prowadzonej przez nia^ tej dzialalnosci sluza^ konta zespolu 5" i odpowiednio 7". Nalezy miec rowniez na uwadze, ze z dniem r. w zakresie prowadzonej dzialalnosci spolecznej i kulturalno-oswiatowej nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych w zakresie zwolnienia. Badania lustracyjne wykazaly, ze stawka odpisu na dzialalnosc spoteczno-kulturalna^ nie stanowi odrebnej pozyeji lecz stanowi skladnik stawki eksploatacyjnej i obciazani sa^ wszyscy uzytkownicy lokali, co jest sprzeczne z postanowieniami art. 4 ust. 5 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, zgodnie z ktorym tylko czlonkowie Spoldzielni uczestnicza^ w kosztach zwiazanych z ta^ dzialalnosci^. Osoby nie bedace czlonkami moga^ odplatnie korzystac z takiej dzialalnosci na podstawie umow zawieranych ze Spoldzielnia^ Spoldzielnia w okresie lustrowanym umow takich nie zawierala. W zakresie zagadnieh finansowo-ksi?gowych badania lustracyjne wykazaty, ze do pazdziernika 2012 r. Spoldzielnia nie posiadata zadnych zatwierdzonych zasad okreslajacych polityk? rachunkowosci prowadzona^ w Spoldzielni. W dniu r. Zarzad zatwierdzil 10

11 zasady polityki rachunkowosci przyj?te w SM D?bina" z jednoczesnym zatwierdzeniem - jako obowiazujacym - wzorcowego planu kont z 2001 r., ktory nie jest dostosowany do obowiazujacych przepisow prawa, zwlaszcza po zmianach ustawowych w roku W polityce rachunkowosci nie sprecyzowano wielu zagadnieri zapewniajacych prawidlowe funkcjonowanie stuzb ksi?gowych. Ksi?gi rachunkowe prowadzone sa, technika^ komputerowa^ z zastosowaniem programow, na ktore Spoldzielnia posiada stosowna^ licencj?. W zakresie rozliczania kosztow zarzadu Spoldzielnia nie stosuje zasad okreslonych w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, ktore sa^ niezbedne w celu prawidlowego rozliczenia dzialalnosci opodatkowanej. W okresie obj?tym lustracja Spoldzielnia nie miala obowiazku badania sprawozdan finansowych przez bieglego rewidenta. Kontrola i nadzor nad dzialalnosci^ spoldzielni sa, podstawowymi i najwazniejszymi, choc nie jedynymi, zadaniami rady nadzorczej spoldzielni. Stosownie bowiem do art pkt 2 i 7 ustawy - Prawo spoldzielcze do zakresu dzialania rady nalezy m.in. nadzor i kontrola dzialalnosci spoldzielni poprzez badanie okresowych sprawozdan oraz sprawozdan finansowych, a takze dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spoldzielni? jej zadari gospodarczych i skladanie walnemu zgromadzeniu sprawozdan zawierajacych w szczegolnosci wyniki kontroli i ocen? sprawozdan finansowych. W trakcie lustracji nie przedlozono dokumentow z przeprowadzania przez Komisj? Rewizyjna^ Rady Nadzorczej kontroli sprawozdan finansowych. Spoldzielnia prowadzi ewidencj? kosztow wedlug typow dzialalnosci - na kontach zespotu 5" i sporzadza rachunek zyskow i strat w wersji kalkulacyjnej. Badania lustracyjne wykazaty, ze nieprawidlowo wykazywano w rachunkach zyskow i strat wynik finansowy Spoldzielni, jako jeden wynik z dzialalnosci zamiast dwoch wynikow: na gospodarce zasobami mieszkaniowymi nieruchomosci oraz odr?bnie na dzialalnosci gospodarczej i odpowiednio w bilansach (w aktywach lub pasywach). Walne Zgromadzenie co roku zatwierdzato sprawozdania finansowe, w tym kwot? ogolnego wyniku. Na podstawie zapisow statutowych wynik ogolny zawieraja^cy wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, pozytki z nieruchomosci wspolnych, media oraz dzialalnosc gospodarcza^ Spoldzielni byt przeznaczany na zasilenie funduszu remontowego. Poczawszy od roku obrachunkowego 2007, w zwiazku z nowelizacja^ przepisow, w spoldzielniach mieszkaniowych ustala si? odr?bnie wynik stanowia^cy roznic? miedzy 11

12 kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci, a przychodami z oplat na ich pokrycie i zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy o spoldzielniach zwieksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci w roku nastepnym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy pozytki i inne przychody z nieruchomosci wspolnej stuza^ pokrywaniu wydatkow zwiazanych z jej eksploatacji i utrzymaniem. Zysk netto po potraceniu podatku dochodowego przypada poszczegolnym nieruchomosciom, w ktorych powstat. Z mocy ustawy wyniki te nie rnogi bye przeznaczone na inne cele niz okreslone w ustawie i zaden organ Spoldzielni nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie rozliczenia nadwyzki przychodow na inne cele niz okreslone w ustawie. Odr?bnie wykazuje si? wynik z wlasnej dzialalnosci gospodarczej, ktory po potraceniu podatku dochodowego Spoldzielnia moze przeznaczyc w szczegolnosci na pokrycie wydatkow zwiazanych z eksploatacji i utrzymaniem nieruchomosci w zakresie obciazajacym cztonkow, na prowadzenie dzialalnosci spoleczno-kulturalnej lub na zasilenie funduszu remontowego. Uchwal? w tym zakresie podejmuje co roku Walne Zgromadzenie, zgodnie z art pkt 4 ustawy - Prawo spoldzielcze. Na tie ustalen zawartych w protokole lustracji oraz oceny niniejszego listu polustracyjnego Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spotdzielni Mieszkaniowych przedktada nast?pujace wnioski: 1. Dostosowac niezgodnosci zapisow obecnego statutu oraz regulaminow wykazane w protokole polustracyjnym do obowiazujacego prawa. 2. Zawiadomienia o zwotaniu Walnego Zgromadzenia dor?czac czlonkom w sposob i w terminach okreslonych w statucie Spoldzielni. 3. Dokumentowac przebieg obrad Walnych Zgromadzeri stosujac zasady i postanowienia okreslone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia". 4. Przy wyborze cztonkow Rady Nadzorczej stosowac zasady wynikaja^ce z unormowari okreslonych w art. 82 ust. 4 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych w zakresie kadencyjnosci Rady jako organu, a nie poszczegolnych jej czlonkow. 5. Ograniczyc udzial cztonkow Rady Nadzorczej w Komisjach Przetargowych do roli obserwatorow. Czynny udzial cztonkow Rady w wyborze oferentow prowadzi do sytuacji, w ktorej Rada Nadzorcza jako organ sprawujacy nadzor i kontrol? nad dziatalnoscia^ Spotdzielni, nadzoruje prac? wtasnych czlonkow. 12

13 6. Przekazac do uprawnien Zarzadu kompetencje w zakresie umarzania odsetek i spisywania naleznosci, ktore obecnie przypisano Radzie Nadzorczej. 7. Okreslic w Regulaminie Rady Nadzorczej" zasady dokumentowania obrad tego organu i stosowac je w praktyce majac na uwadze, by dokumentacja byla kompletna. 8. Dokumentowac prace komisji Rady Nadzorczej potwierdzajace wykonywanie zakresu i czynnosci ustalonych w planach pracy komisji. W szczegolnosci, zgodnie z postanowieniami statutu, dokumentowac badanie (sprawdzanie) przez Komisj? Rewizyjn^ rocznych sprawozdan finansowych ze wzgledu na brak obowiazku badania tych sprawozdan przez bieglego rewidenta. 9. Dostosowac schemat organizacyjny do obowiazujacej struktury zatrudnienia w Spoldzielni. 10. Prowadzic rejestr cztonkow Spotdzielni zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 30 ustawy - Prawo spoldzielcze - wyiaczyc z rejestru osoby posiadajace prawa do lokali, a nieb?dace czlonkami i urzadzic dla tych osob odr?bny rejestr wewnefrzny (ewidencjej. 11. Unormowac w statucie szczegolowe procedury przyjmowania osob prawnych oraz mozliwosci odwolawcze tych osob w post?powaniu wewnitrzspoldzielczym i bezposrednio na drodze sa^dowej. 12. W przypadku czlonkow, ktorzy zbyli prawa do lokali i nie wypowiedzieli czlonkostwa, zgodnie z postanowieniem statutu kierowac wnioski do Rady Nadzorczej o wykreslenie z rejestru czlonkow z zachowaniem postanowieri okreslonych w art. 24 ustawy - Prawo spoldzielcze w zakresie poinformowania o mozliwosci odwolania oraz w zakresie skutecznosci wykreslenia. 13. Aktualizowac umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiacych wlasnosc Spoldzielni do przepisow ustawy 0 ochronie praw lokatorow..." (Dz. U. 71 z 2001 r. poz. 733 ze zm.). 14. Uwzglejdniajac zapisy obowiazujicego statutu, stawki oplat ustalac na podstawie zatwierdzonego planu gospodarczego, ktorych wysokosc powinna wynikac z tego planu. Majac na wzgl?dzie planowe i racjonalne prowadzenie gospodarki Spoldzielni, plany gospodarcze uchwalac w jak najwczesniejszym terminie. 15. Okreslic w statucie jednoznacznie organ uprawniony do uchwalania zmian w zakresie wysokosci oplat za uzywanie lokali. 16. Ustalaj^c stawk? oplaty eksploatacyjnej dla lokali uzytkowych zajmowanych na warunkach wlasnosciowego prawa, nalezy dostosowac jej wysokosc do rzeczywistych 13

14 kosztow przypadajacych na te lokale, ktore b?d^ wynikac z kalkulacji. Wprowadzajac zmiany oplat stosowac zasady prawne dotyczace terminow wprowadzania tych oplat okreslone w ustawie o spoldzielniach mieszkaniowych - zarowno dla oplat zaleznych, jak i niezaleznych od Spoldzielni. 17. Na koniec roku obrotowego ustalac i uwzgl?dniac w ewidencji ksi?gowej wyniki gospodarki zasobami mieszkaniowymi na poszczegolnych nieruchomosciach, stosujac postanowienia okreslone w art. 6 ust. 1 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, w mysl ktorych roznica miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci, a przychodami z oplat zwieksza odpowiednio przychody lub koszty danej nieruchomosci w roku nast?pnym z uwzglednieniem pozytkow z nieruchomosci wspolnej. 18. Okreslic w unormowaniach wewn?trznych zasady dokonywania rozliczeri poniesionych kosztow, a zaliczkowo wnoszonych oplat dotyczacych mediow. Dokonywac rozliczeri z uzytkownikami lokali w tym zakresie. 19. Dokonywac przegladow rocznych obiektow budowlanych z cz?stotliwoscii okreslone postanowieniami ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 207/2003 poz ze zm.). Dokonywac wpisow do ksiazek obiektow budowlanych systematycznie i w sposob chronologiczny wedlug dat zaistnienia okolicznosci wymagajacych ich odnotowania, zgodnie z zasadami okreslonymi w rozp. Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1134). 20. Przetargi na roboty remontowe organizowac i rozstrzygac w takim czasie, zeby zapewnic realizacj? robot wynikaja^cych z uchwalonych planow remontowych w ci^gu calego roku. 21. Prowadzic ewidencj? ksi^gowa, funduszu remontowego poszczegolnych nieruchomosci zgodnie z unormowaniami okreslonymi w art. 4 ust. 41 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych umozliwiajace okreslenie dla kazdej nieruchomosci salda wyrazaja^cego wysokosc kumulowanych srodkow na potrzeby remontowe. Uwzglednic w rozliczeniach fundusz ogolny mienia Spoldzielni. 22. Z funduszu remontowego finansowac tylko naklady na roboty remontowe. Konserwacje i przeglady okresowe rozliczac w ramach kosztow eksploatacji z uwzgl?dnieniem stawki optaty na ten rodzaj kosztow. 23. Okreslic szczegolowe zasady prowadzenia dzialalnosci spotecznej i kulturalnej. Wyodrebnic ze stawki eksploatacyjnej stawk? obowiazujica. na t? dzialalnosc maja^c na uwadze, ze zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, w kosztach zwiazanych z t^ dziatalnoscia, uczestnicza^ wyt^cznie czlonkowie Spoldzielni. Prowadzic 14

15 ewidencj? ksi?gow^ w tym zakresie i rozliczac dzialalnosc zgodnie z Zakladowym Planem Kont. 24. Dokonac aktualizacji obowiazujacej Polityki rachunkowosci" poprzez wprowadzenie niezb?dnych unormowari zapewniajacych prawidlowe funkcjonowanie stuzb ksi?gowych. Zatwierdzic i wprowadzic do stosowania wzorcowy Zakladowy Planu Kont dla Spotdzielni Mieszkaniowych wedtug aktualnego stanu prawnego, ktory pozwoli na prowadzenie ksi^g rachunkowych, rozliczanie i sporzadzanie sprawozdari finansowych zgodnie z zasadami okreslonymi dla spotdzielni mieszkaniowych. 25. Koszty zarzadu przypadajace na poszczegolne zrodta rozliczac zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych - w takim stosunku, w jakim pozostaj^ przychody z tych zrodet w ogolnej kwocie przychodow. 26. Rozliczac wyniki z dzialalnosci Spotdzielni zgodnie z postanowieniami: - w zakresie gospodarki zasobami nieruchomosciami - art. 6 ust. 1 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, - w zakresie pozytkow z nieruchomosci wspolnych - art. 5 ust. 1 ww. ustawy, - w zakresie dzialalnosci gospodarczej Spotdzielni - zgodnie z uchwaly Walnego Zgromadzenia. 27. Majac powyzsze na uwadze, sporzadzac rachunek zyskow i strat oraz bilans z uwzglednieniem aspektow odnoszacych si? do spoldzielni mieszkaniowych. Zgodnie z postanowieniami art ustawy - Prawo spoldzielcze, wnioski z przeprowadzonej lustracji winny bye przedstawione przez Rad? Nadzorcza^ najblizszemu Walnemu Zgromadzeniu. Zgodnie z art b ww. ustawy, Zarzad zobowiazany jest corocznie przekazywac podmiotowi przeprowadzajacemu lustracj? i Walnemu Zgromadzeniu informacj? o realizacji wnioskow polustracyjnych. Z powazaniem 15

ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-013 WARSZAWA www.zrsmrp.com.pl e-mail: ul. Jasna 1 zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel./fax (0-22) 827-69-31 tel/fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 04.02.2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP '"'''' :'.~. 1~i 1.: 11," /.1.";,,,,,,.,'')' tel./fax (22) 827-69-31 tel./fax (22) 827-29-87 Lustracja: tel./fax (22) 828-65-23 ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-013 WARSZAWA www.zrsmrp.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Zarzad-i Rada Nadzorcza Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej,ZGODA" ul. Spóldzielcza Biala Podlaska

Zarzad-i Rada Nadzorcza Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej,ZGODA ul. Spóldzielcza Biala Podlaska REGIONALNY ZWIAZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE 20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel/fax 81-525-91-49, rzrsm@rzrsm.org.pl PKO BP IV OjLublin nr 3510 2031 76 00005002 00112003 L.dz. 4/2013

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY ROZDZIAL 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. STOWARZYSZENIE NOSI NAZWE STOWARZYSZENIE- SPORTOWO-SPOLECZNO-KULTURALNE PROKOWARY I JEST STOWARZYSZENIEM

Bardziej szczegółowo

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH OD 25 STYCZNIA DO 10 KWIETNIA 2010 ROKU PRZEZ ZWIĄZEK REWIZYJNY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę Regulaminu rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina, zwanego dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu wynikające z protokołu lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w dniu r.

Zmiany do Statutu wynikające z protokołu lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. Informacja z realizacji wniosków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej zawartych w liście polustracyjnym z lustracji pełnej kompleksowej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

Krajowy Związek Rewizyjny

Krajowy Związek Rewizyjny Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (022) 620-00-28, tel. (022) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 KO Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r.

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR z dnia 30.03.2015 r. Uchwala nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulammu rozliczania kosztow inwestycji oraz ustalania czlonkowskiego kosztu

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH l. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: a) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2; tel. (017) 85 80 480 w. 424 w godz. 8 00-14 00 NIP 813-33-27-678 ; e-mail : pzrsm@vp.pl, www.pzrsm.pl Podkarpacki

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ BSM "ZGODA"

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ BSM ZGODA I --.,. Bialska Spóldzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" 21-500 Biala Podlaska, ul Spóldzielcza 4 ~. \ < REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ BSM "ZGODA" ' / Zalapznik do uchwaly Rady Nadzorczej BSM" Zgoda" Nr 30/2011

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd SSM działa na podstawie: - art. 48 do 58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. test jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie Strona /stron 1/9 REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr.. z dnia 20.12.2016 r Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2015. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zaleceń polustracyjnych po przeprowadzeniu lustracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTOW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPLAT ZA UZYWANIE LOKALI W SPOLDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ TORWAR"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTOW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPLAT ZA UZYWANIE LOKALI W SPOLDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ TORWAR Zalqcznikdo Uchwafynr 17/2014 Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTOW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPLAT ZA UZYWANIE LOKALI W SPOLDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ SKARŻYSKO KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

- projekt - Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r. i r.

- projekt - Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r. i r. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Załącznik do uchwały nr./2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze część.. z dnia czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR 1/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze część.. z dnia czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR 1/2012 w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2011 rok. Działając na podstawie 38 pkt.2 statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków uchwala: Przyjąć roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VI/31/11 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 24 marca 20 I I r.

UCHWALA NR VI/31/11 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 24 marca 20 I I r. UCHWALA NR VI/31/11 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 24 marca 20 I I r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy Strzeleczki. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku z dnia 16 października 2009 r. Zmiany: - Uchwała nr 69/2010 z dnia 25.11.2010 r. (Rozdz. 2 ust. 2.6. pkt. 3) 1.1. Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr.../2016

U c h w a ł a Nr.../2016 Zał. nr...do prot. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2015. podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady. REGULAMIN Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. 1. 1. Rada działa na podstawie przepisów art. 44, art. 45, art. 46 ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający tryb i zasady gospodarowania Funduszami Remontowymi poszczególnych nieruchomości

REGULAMIN. Określający tryb i zasady gospodarowania Funduszami Remontowymi poszczególnych nieruchomości REGULAMIN Określający tryb i zasady gospodarowania Funduszami Remontowymi poszczególnych nieruchomości Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza Regulamin zasad rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie opłat za używanie lokalu. I. Postanowienia ogólne. Regulamin niniejszy ustala zasady: - rozliczeń kosztów gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo