Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013 Działając na podstawie art. 196 ust. 2 oraz ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.), 138 ust. 1 Statutu UJ oraz uchwały Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku, w nawiązaniu do uchwały Senatu UJ nr 18/IV/2009 z 29 kwietnia 2009 roku, ustala się, co następuje: 1 W załączniku nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013 wprowadza się następujące zmiany: I. W części WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI studia stacjonarne w dziedzinie: nauki prawne, dyscyplina: prawo, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3.: a) publikacje naukowe: - książka (10 pkt.), - udział w pracy zbiorowej w części merytorycznej (5 pkt.), - artykuł (3-5 pkt.), - inna publikacja (2 pkt.), - w przypadku publikacji w języku obcym do powyższej punktacji dodaje się 2 pkt.; b) ukończone studia zagraniczne, ukończone studia podyplomowe, ukończony drugi kierunek studiów, ukończona aplikacja (po 3 pkt.); c) znajomość języków obcych potwierdzona odpowiednimi dokumentami: - znajomość języka obcego co najmniej na poziomie C1 (wg ESOSP - Europejskiego Systemu Oceny Sprawności Językowej) - (2 pkt.); w przypadku spełnienia tego warunku, za znajomość innych języków obcych będą przydzielane kolejne punkty w następujący sposób: - znajomość drugiego języka obcego co najmniej na poziomie B2 - (5 pkt.), - znajomość trzeciego języka obcego co najmniej na poziomie B2 - (10 pkt.); za każdą konferencję z wygłaszanym na niej referatem (2 pkt.). a) publikacje naukowe - wyłącznie publikacje naukowe ogłoszone drukiem lub opublikowane w zarejestrowanych periodykach internetowych posiadających własny numer ISSN; - książka (10 pkt.), - udział w pracy zbiorowej w części merytorycznej (5 pkt.), - artykuł w czasopiśmie naukowym (3 pkt.), - inna publikacja (1 pkt.), - w przypadku publikacji w języku obcym do powyższej punktacji dodaje się każdorazowo 2 pkt.; b) ukończone studia zagraniczne, ukończone studia podyplomowe, ukończony drugi kierunek studiów, ukończona aplikacja (po 3 pkt.), ukończenie studiów I i II stopnia na tym samym kierunku punktowane jest łącznie (3 pkt.);

2 c) znajomość języków obcych na poziomie co najmniej B2, potwierdzona odpowiednimi dokumentami: - pierwszy język (2 pkt.), - drugi język (5 pkt.), - trzeci język (10 pkt.), - za znajomość języka na poziomie co najmniej C1 do powyższej punktacji dodaje się każdorazowo 3 pkt, d) udział w konferencjach naukowych - za każdą konferencję z wygłaszanym na niej referatem (1 pkt.). [...] Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatury zgodnie z pkt. 2.1 i 2.3. Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym, w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc. Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują z niej 0 (zero) punktów. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, rozumienia przez niego istoty pracy naukowej, metody jej prowadzenia i spodziewanych efektów. Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego komisja rekrutacyjna oprócz kryteriów wymienionych w pkt. 2.1 i 2.3, uwzględnia znajomość języka niemieckiego lub angielskiego oraz ukończenie Szkoły Prawa Niemieckiego lub Szkoły Prawa Austriackiego. Część lub całość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do Europejskiego Kolegium Doktoranckiego może się odbyć w języku niemieckim lub angielskim. Kandydaci są przyjmowani na studia w ramach jednego wspólnego limitu przyjęć i znajdują się na wspólnej wszystkim kandydatom liście rankingowej. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatury zgodnie z pkt. 2.1 i 2.3. Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym, w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc. Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują z niej 0 (zero) punktów. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, rozumienia przez niego istoty pracy naukowej, metody jej prowadzenia i spodziewanych efektów. Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego. Dotychczasowy akapit w punkcie 5: 5.1. dokumenty potwierdzające publikacje naukowe książki, prace zbiorowe (udział w części merytorycznej, artykuły, inne), 5.2. dokumenty potwierdzające ukończenie kolejnych kierunków studiów (w tym podyplomowych, licencjackich, zagranicznych etc.), ukończenie aplikacji, udział w programie SOCRATES-Erasmus, 5.3. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych, 5.4. potwierdzenie (organizatora) udziału w konferencjach z referatem, 5.5. zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego oraz świadectwo ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego lub Szkoły Prawa Austriackiego w przypadku kandydatów na studia w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego.

3 5.1. dokumenty potwierdzające publikacje naukowe - książki, prace zbiorowe (udział w części merytorycznej, artykuły, inne), 5.2. dokumenty potwierdzające ukończenie kolejnych kierunków studiów (w tym podyplomowych, licencjackich, zagranicznych etc.), ukończenie aplikacji, udział w programie SOCRATES-Erasmus, 5.3. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych, 5.4. potwierdzenie (organizatora) udziału w konferencjach z referatem. II. W części WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI studia niestacjonarne w dziedzinie: nauki prawne, dyscyplina: prawo, dotychczasowy akapit w punkcie 1: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich na następujących kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, administracja. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich na następujących kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, administracja, którzy uzyskali na dyplomie ocenę co najmniej dobry. III. W części WYDZIAŁ FILOZOFICZNY studia stacjonarne, dotychczasowy akapit: Nauki humanistyczne: filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, socjologia, religioznawstwo (stacjonarne) Nauki humanistyczne: filozofia, kulturoznawstwo, religioznawstwo (stacjonarne) Nauki społeczne: pedagogika, psychologia, socjologia (stacjonarne) Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy problematyki związanej ze składanym przez kandydata projektem badawczym oraz sprawdza przygotowanie kandydata do podjęcia studiów doktoranckich. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje swój projekt w kontekście krajowej i światowej literatury przedmiotu oraz odpowiada na pytania Komisji oceniającej przygotowanie kandydata do podjęcia studiów doktoranckich. Dotychczasowy akapit w punkcie 5.4: teksty referatów (w tym także plakaty postery) wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych i krajowych, spis wystąpień i potwierdzenia udziału w konferencjach międzynarodowych i krajowych, IV. W części WYDZIAŁ HISTORYCZNY studia stacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscypliny: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce, dotychczasowy akapit w punkcie 2.4 b): ukończony drugi kierunek studiów (10 pkt.), drugi kierunek studiów ukończony z tytułem magistra (10 pkt.), Dotychczasowy akapit w punkcie 2.4 n):

4 udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie C1 (2 pkt), udokumentowana znajomość więcej niż jednego języka obcego na poziomie C1 (2 pkt. za każdy język powyżej jednego), V. W części WYDZIAŁ POLONISTYKI studia stacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3: 2.3. dodatkowe kryteria kwalifikacji: a) konferencje (2 pkt. za każdą, maks. 10 pkt.), b) stypendia (2 pkt.), c) wyróżnienia (2 pkt.), d) publikacje (punkty wg karty oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia MNiSW z 25 maja 2010 roku; publikacje spoza listy 1 pkt; publikacje internetowe i recenzje 1 pkt za każdą, maks. 10 pkt.), 2.3. dodatkowe kryteria kwalifikacji (0-30 pkt): a) konferencje z referatem (2 pkt. za każdą, maks. 14 pkt.), b) stypendia za osiągnięcia naukowe (2 pkt. za każde, maks. 10 pkt.), c) wyróżnienia i nagrody naukowe (2 pkt.), d) publikacje naukowe i popularnonaukowe (punkty wg karty oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia MNiSW z 25 maja 2010 roku; publikacje spoza listy 1 pkt; publikacje internetowe i recenzje 1 pkt za każdą, maks. 10 pkt.), Dotychczasowy akapit w punkcie 5.5: listę nagród i wyróżnień, w tym stypendiów (poza stypendium naukowym) wraz z pisemnymi potwierdzeniami instytucji przyznających wyróżnienie, listę nagród i wyróżnień, w tym stypendiów (wymienionych w pkt. 2.3.b) wraz z pisemnymi potwierdzeniami instytucji przyznających wyróżnienie, VI. W części WYDZIAŁ POLONISTYKI studia niestacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscyplina: literaturoznawstwo, dotychczasowy akapit w punkcie 1: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim. Dotychczasowy akapit w punkcie 2: 2.1. konspekt projektu badawczego, ocenie podlega wartość merytoryczna projektu prowadzącego do napisania pracy doktorskiej (0-50 pkt.); 2.2. esej poświęcony analizie tekstu literackiego w szerokim kontekście filozoficzno-kulturowym (0-50 pkt.).

5 2.1. konspekt projektu badawczego, ocenie podlega wartość merytoryczna projektu prowadzącego do napisania pracy doktorskiej oraz zgodność tematyki rozprawy doktorskiej z kierunkiem studiów doktoranckich (0-100 pkt.), z wagą 50%.; 2.2. esej poświęcony analizie tekstu literackiego w szerokim kontekście filozoficzno-kulturowym (0-100 pkt.), z wagą 30%; 2.3. przebieg studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego (osiągnięcia naukowe, publikacje) oceniany w skali pkt. z wagą 20%. Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów jako suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym. Ostateczny wynik kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest średnią ważoną wyników za elementy wymienione w punktach i zawiera się w przedziale pkt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dotychczasowy akapit w punkcie 4: 4.1. egzemplarz pracy magisterskiej wraz z recenzjami, 4.2. esej (min. 10 stron/max 20 stron), 4.3. konspekt projektu badawczego esej (min. 10 stron/max 20 stron), 4.2. konspekt projektu badawczego, 4.3. dokument (w przypadku studentów, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym) potwierdzający znajomość języka angielskiego (TOEFL, Cambridge) listy rekomendacyjne dwóch pracowników naukowych posiadających przynajmniej tytuł naukowy doktora. VII. W części WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ w dziedzinie: nauki fizyczne, dyscypliny: fizyka, biofizyka, dotychczasowe akapity w punkcie 2.2: wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali , uwzględniany w kwalifikacji z wagą 0,2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w każdej części w skali , uwzględniany w kwalifikacji z wagą 0,2 i 0,2 zgodnie z punktami 3 i 4. Dotychczasowe akapity w punkcie 3: Do przyjęcia zostaną zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 33,33 punktów. Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 33,33 punktów, o przyjęciu zadecyduje pozycja na liście rankingowej z uwzględnieniem limitu miejsc.

6 VIII. IX. W części WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ w dziedzinie: nauki fizyczne, dyscyplina: astronomia, dotychczasowy akapit w punkcie 2.1: wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w każdej części w skali , zgodnie z punktami 3 i 4. Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 50 punktów. Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 50 punktów, o przyjęciu zadecyduje pozycja na liście rankingowej z uwzględnieniem limitu miejsc. W części WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria materiałowa, dotychczasowy akapit w punkcie 2.2: złożone dokumenty: otrzymuje brzmienie jako punkt 3: Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: X. W części WYDZIAŁ LEKARSKI studia stacjonarne w dziedzinie nauki medyczne, w dyscyplinie medycyna biologia medyczna, stomatologia, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3 b): - nagrody (konferencje, zjazdy) (za każdą nagrodę 1 pkt), - odbyte szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (0-4pkt.), - dyscypliny i specjalności deficytowe: stomatologia (5 pkt.). - nagrody uzyskane na konferencjach i/lub zjazdach (za każdą nagrodę 1 pkt), - ukończone szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (nie dotyczy wyjazdów w ramach programu SOCRATES-Erasmus, 0-4 pkt.), - projekt badawczy w dyscyplinie: stomatologia (5 pkt.). XI. W części WYDZIAŁ LEKARSKI studia niestacjonarne w dziedzinie nauki medyczne, w dyscyplinie medycyna biologia medyczna, stomatologia, dotychczasowy akapit w punkcie 2.2 b): - nagrody (konferencje, zjazdy) (za każdą nagrodę 1 pkt), - odbyte szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (0-4 pkt.), - dyscypliny i specjalności deficytowe: stomatologia (5 pkt.). otrzymuje brzmienie - nagrody uzyskane na konferencjach i/lub zjazdach (za każdą nagrodę 1 pkt),

7 - ukończone szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (nie dotyczy wyjazdów w ramach programu SOCRATES-Erasmus, 0-4 pkt.), - projekt badawczy w dyscyplinie: stomatologia (5 pkt.). XII. W części WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY studia stacjonarne w dziedzinie: nauki farmaceutyczne, dyscyplina farmacja, dotychczasowy akapit w punkcie 1: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunkach: analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, kosmetologia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym. Dodatkowym wymogiem formalnym jest posiadanie na tym dyplomie oceny bardzo dobrej, a w przypadku kandydatów, którzy udokumentują, iż w okresie studiów wykazywali zainteresowanie pracą naukową, co najmniej oceny dobrej. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunkach: analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, kosmetologia, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, zdrowie publiczne. W uzasadnionych przypadkach WKR może dopuścić do postępowania kwalifikacyjnego absolwenta innego kierunku. Dodatkowym wymogiem formalnym jest posiadanie na dyplomie co najmniej oceny dobrej. Dotychczasowy akapit w punkcie 2.3: - publikacje (za jedną pozycję liczba punktów zgodna z listą MNiSW podzielona przez 2; inne 1 pkt), - referaty zjazdowe (za jedno doniesienie zagraniczne 2 pkt., krajowe 1 pkt), - nagrody (konferencje, zjazdy, nagrody Rektorskie) (za każdą nagrodę 1 pkt), - odbyte szkolenia, praktyki, kursy i staże zagraniczne (0-7pkt.), - publikacje (za każdą pozycję z listy MNiSW połowa liczby punktów wg tej listy, pozostałe po 1 pkt.) - referaty zjazdowe (za każde doniesienie zagraniczne 2 pkt., krajowe 1 pkt), - ukończone szkolenia, praktyki, kursy i staże zagraniczne ( łącznie w tej kategorii 0-7 pkt.), Podstawowe znaczenie dla przyjęcia ma rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem do jej przystąpienia jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu z języka angielskiego, ocenianego w skali Wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata. Niezdany egzamin z języka angielskiego stanowi podstawę do odmowy przyjęcia na studia. Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych przez niego w całym postępowaniu kwalifikacyjnym. Podstawowe znaczenie dla przyjęcia ma rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przystąpienia do niej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu z języka angielskiego, ocenianego w skali Wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata. Nie zdanie egzaminu z języka angielskiego jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia. Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych przez niego w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8 XIII. W części WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ studia stacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscypliny: nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, bibliologia i informatologia, dotychczasowy akapit w punkcie 3: O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały pisemną zgodę pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego na sprawowanie funkcji ich opiekuna naukowego i zatrudnionego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Osoby nie będące pracownikami WZiKS UJ mogą sprawować opiekę naukową za zgodą Rady Wydziału. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny merytorycznej przedstawionego przez kandydata projektu badawczego oraz oceny formalnej jego dorobku. Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów, tj. 32 (ze 105). Osoby niezakwalifikowane do drugiego etapu uzyskują z niego 0 pkt. Rozmowa kwalifikacyjna polega na prezentacji i obronie przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną opracowanego przez kandydata projektu badawczego. Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, posługując się przedstawioną wyżej punktacją, dokonuje oceny merytorycznej przedstawionego przez kandydata projektu badawczego, oceny formalnej jego dorobku oraz ustala wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która polega na prezentacji i obronie przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną opracowanego przez kandydata projektu badawczego. Wynik kandydata stanowi suma ocen punktowych. Dotychczasowy akapit w punkcie 4: X to wynik kandydata jako suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. X to wynik kandydata będący sumą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. XIV. W części WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH studia stacjonarne w dziedzinie nauki humanistyczne, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3: b) publikacje recenzowane (0-6 pkt.): - artykuł (3 pkt.), - recenzja, sprawozdanie (0,5 pkt.) b) publikacje recenzowane (0-6 pkt.): - artykuł (3 pkt.), - recenzja, sprawozdanie (0,5 pkt.), - książka (6 pkt.). Wymogiem formalnym udziału w kwalifikacji na studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych jest zaliczenie egzaminu z języka obcego; wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata, a niezdany egzamin stanowi podstawę do odmowy przyjęcia na studia. Wymogiem formalnym udziału w kwalifikacji na studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych jest zaliczenie egzaminu z języka obcego; wynik tego egzaminu

9 XV. nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata, a niezdanie egzaminu z języka obcego jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia. W części WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII studia stacjonarne w dziedzinie nauki biologiczne, dyscypliny biochemia, biofizyka, biologia, dotychczasowy akapit w punkcie 3: Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeprowadzany jest pisemny test wyboru z dwóch wybranych przez kandydata następujących zakresów tematycznych: biochemia, biofizyka lub biologia molekularna. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeprowadzany jest pisemny test z dwóch wybranych przez kandydata następujących zakresów tematycznych: biochemia, biofizyka, matematyka lub biologia molekularna. 2 Niezależnie od szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia określonych niniejszą Uchwałą, z wyłączeniem niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji w dziedzinie nauki prawne, dyscyplinie prawo, warunkiem formalnym dla ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia jest pisemne oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową. Za zgodą rady wydziału opiekunem naukowym może być osoba niebędąca pracownikiem wydziału. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 23/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 23/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad i kryteriów kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 Załącznik nr 1 Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 Postanowienia ogólne 1 O przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach określonych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny załącznik nr 2 do uchwały nr 33/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 58 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr -002-22/2014 Dyrektora IUNG-PIB z dnia 28.10.2014 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB Podstawy prawne 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 33/15 SPIS TREŚCI WYDZIAŁ BIOLOGII: STUDIA

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku Kielce, 27.10.2015 r. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla studentów III stopnia w dyscyplinie BIOLOGIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. UCHWAŁA Nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki i trybu postępowania rekrutacyjnego na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

Warunki i trybu postępowania rekrutacyjnego na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały Senatu SWPS nr 18/2015 z dnia 24.04.2015r. Warunki i trybu postępowania rekrutacyjnego na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Rekrutacja studia doktoranckie rok akademicki 2015/2016

INFORMATOR Rekrutacja studia doktoranckie rok akademicki 2015/2016 INFORMATOR Rekrutacja studia doktoranckie rok akademicki 2015/2016 Wydziałowe Studia Doktoranckie: Instytutowe Studia Doktoranckie: Wydział Anglistyki DANE KONTAKTOWE Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 28 listopada 2012 r. w Librarii Collegium Maius.

Protokół z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 28 listopada 2012 r. w Librarii Collegium Maius. Protokół z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 28 listopada 2012 r. w Librarii Collegium Maius. Obecni według załączonej listy obecności. Porządek obrad: 1. Sprawozdanie Rektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Student Mobility for Placements

ERASMUS Student Mobility for Placements ERASMUS Student Mobility for Placements Zasady realizacji programu na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Nabór kandydatów na praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011

Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny 2010/2011 Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych z językiem angielskim w II Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna 1. 23 ust. 2,3 i 5 8 ust. 2,4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie R-0161/31/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, absolwentów, i pracowników Uczelni)

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, absolwentów, i pracowników Uczelni) Załącznik do zarządzenia nr 51/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2014 r. Zasady realizacji Programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (wymiana studentów,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA DOKTORANCKIE

INFORMATOR STUDIA DOKTORANCKIE INFORMATOR STUDIA DOKTORANCKIE 2014/2015 1 Szanowni Kandydaci, Przyszli Doktoranci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to jeden z najlepszych polskich uniwersytetów. We wszystkich rankingach

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012 Kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół nr 1 (Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej) w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 I. Słowo wstępne II. Warunki przyjęcia III. Terminy

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Funkcjonowanie Studiów Doktoranckich regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 50/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 50/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania przez Rektora anglojęzycznych stacjonarnych, interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Regulamin studiów doktoranckich S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Organizacja studiów doktoranckich... 2 3. Rekrutacja... 3 4. Program nauczania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ Regulamin studiów doktoranckich w UŁ 1 1. Studia doktoranckie mają na celu przygotowanie uczestnika tych studiów do uzyskania stopnia naukowego doktora. Celem tych studiów jest również prowadzenie badań

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów 1 Przepisy ogólne 1. Doktorant składa u kierownika Studium Doktoranckiego wniosek o przyznanie stypendium na dany rok akademicki w pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 57/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 57/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r. ZARZĄDZENIE nr 57/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 35/14 SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SPIS TREŚCI STUDIA DOKTORANCKIE

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015 Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Uprawnionym do ubiegania się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo