Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013 Działając na podstawie art. 196 ust. 2 oraz ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.), 138 ust. 1 Statutu UJ oraz uchwały Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku, w nawiązaniu do uchwały Senatu UJ nr 18/IV/2009 z 29 kwietnia 2009 roku, ustala się, co następuje: 1 W załączniku nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013 wprowadza się następujące zmiany: I. W części WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI studia stacjonarne w dziedzinie: nauki prawne, dyscyplina: prawo, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3.: a) publikacje naukowe: - książka (10 pkt.), - udział w pracy zbiorowej w części merytorycznej (5 pkt.), - artykuł (3-5 pkt.), - inna publikacja (2 pkt.), - w przypadku publikacji w języku obcym do powyższej punktacji dodaje się 2 pkt.; b) ukończone studia zagraniczne, ukończone studia podyplomowe, ukończony drugi kierunek studiów, ukończona aplikacja (po 3 pkt.); c) znajomość języków obcych potwierdzona odpowiednimi dokumentami: - znajomość języka obcego co najmniej na poziomie C1 (wg ESOSP - Europejskiego Systemu Oceny Sprawności Językowej) - (2 pkt.); w przypadku spełnienia tego warunku, za znajomość innych języków obcych będą przydzielane kolejne punkty w następujący sposób: - znajomość drugiego języka obcego co najmniej na poziomie B2 - (5 pkt.), - znajomość trzeciego języka obcego co najmniej na poziomie B2 - (10 pkt.); za każdą konferencję z wygłaszanym na niej referatem (2 pkt.). a) publikacje naukowe - wyłącznie publikacje naukowe ogłoszone drukiem lub opublikowane w zarejestrowanych periodykach internetowych posiadających własny numer ISSN; - książka (10 pkt.), - udział w pracy zbiorowej w części merytorycznej (5 pkt.), - artykuł w czasopiśmie naukowym (3 pkt.), - inna publikacja (1 pkt.), - w przypadku publikacji w języku obcym do powyższej punktacji dodaje się każdorazowo 2 pkt.; b) ukończone studia zagraniczne, ukończone studia podyplomowe, ukończony drugi kierunek studiów, ukończona aplikacja (po 3 pkt.), ukończenie studiów I i II stopnia na tym samym kierunku punktowane jest łącznie (3 pkt.);

2 c) znajomość języków obcych na poziomie co najmniej B2, potwierdzona odpowiednimi dokumentami: - pierwszy język (2 pkt.), - drugi język (5 pkt.), - trzeci język (10 pkt.), - za znajomość języka na poziomie co najmniej C1 do powyższej punktacji dodaje się każdorazowo 3 pkt, d) udział w konferencjach naukowych - za każdą konferencję z wygłaszanym na niej referatem (1 pkt.). [...] Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatury zgodnie z pkt. 2.1 i 2.3. Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym, w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc. Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują z niej 0 (zero) punktów. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, rozumienia przez niego istoty pracy naukowej, metody jej prowadzenia i spodziewanych efektów. Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego komisja rekrutacyjna oprócz kryteriów wymienionych w pkt. 2.1 i 2.3, uwzględnia znajomość języka niemieckiego lub angielskiego oraz ukończenie Szkoły Prawa Niemieckiego lub Szkoły Prawa Austriackiego. Część lub całość rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do Europejskiego Kolegium Doktoranckiego może się odbyć w języku niemieckim lub angielskim. Kandydaci są przyjmowani na studia w ramach jednego wspólnego limitu przyjęć i znajdują się na wspólnej wszystkim kandydatom liście rankingowej. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatury zgodnie z pkt. 2.1 i 2.3. Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym, w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc. Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują z niej 0 (zero) punktów. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, rozumienia przez niego istoty pracy naukowej, metody jej prowadzenia i spodziewanych efektów. Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego. Dotychczasowy akapit w punkcie 5: 5.1. dokumenty potwierdzające publikacje naukowe książki, prace zbiorowe (udział w części merytorycznej, artykuły, inne), 5.2. dokumenty potwierdzające ukończenie kolejnych kierunków studiów (w tym podyplomowych, licencjackich, zagranicznych etc.), ukończenie aplikacji, udział w programie SOCRATES-Erasmus, 5.3. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych, 5.4. potwierdzenie (organizatora) udziału w konferencjach z referatem, 5.5. zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego oraz świadectwo ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego lub Szkoły Prawa Austriackiego w przypadku kandydatów na studia w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego.

3 5.1. dokumenty potwierdzające publikacje naukowe - książki, prace zbiorowe (udział w części merytorycznej, artykuły, inne), 5.2. dokumenty potwierdzające ukończenie kolejnych kierunków studiów (w tym podyplomowych, licencjackich, zagranicznych etc.), ukończenie aplikacji, udział w programie SOCRATES-Erasmus, 5.3. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych, 5.4. potwierdzenie (organizatora) udziału w konferencjach z referatem. II. W części WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI studia niestacjonarne w dziedzinie: nauki prawne, dyscyplina: prawo, dotychczasowy akapit w punkcie 1: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich na następujących kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, administracja. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich na następujących kierunkach: prawo, prawo kanoniczne, administracja, którzy uzyskali na dyplomie ocenę co najmniej dobry. III. W części WYDZIAŁ FILOZOFICZNY studia stacjonarne, dotychczasowy akapit: Nauki humanistyczne: filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, socjologia, religioznawstwo (stacjonarne) Nauki humanistyczne: filozofia, kulturoznawstwo, religioznawstwo (stacjonarne) Nauki społeczne: pedagogika, psychologia, socjologia (stacjonarne) Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy problematyki związanej ze składanym przez kandydata projektem badawczym oraz sprawdza przygotowanie kandydata do podjęcia studiów doktoranckich. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje swój projekt w kontekście krajowej i światowej literatury przedmiotu oraz odpowiada na pytania Komisji oceniającej przygotowanie kandydata do podjęcia studiów doktoranckich. Dotychczasowy akapit w punkcie 5.4: teksty referatów (w tym także plakaty postery) wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych i krajowych, spis wystąpień i potwierdzenia udziału w konferencjach międzynarodowych i krajowych, IV. W części WYDZIAŁ HISTORYCZNY studia stacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscypliny: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce, dotychczasowy akapit w punkcie 2.4 b): ukończony drugi kierunek studiów (10 pkt.), drugi kierunek studiów ukończony z tytułem magistra (10 pkt.), Dotychczasowy akapit w punkcie 2.4 n):

4 udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie C1 (2 pkt), udokumentowana znajomość więcej niż jednego języka obcego na poziomie C1 (2 pkt. za każdy język powyżej jednego), V. W części WYDZIAŁ POLONISTYKI studia stacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3: 2.3. dodatkowe kryteria kwalifikacji: a) konferencje (2 pkt. za każdą, maks. 10 pkt.), b) stypendia (2 pkt.), c) wyróżnienia (2 pkt.), d) publikacje (punkty wg karty oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia MNiSW z 25 maja 2010 roku; publikacje spoza listy 1 pkt; publikacje internetowe i recenzje 1 pkt za każdą, maks. 10 pkt.), 2.3. dodatkowe kryteria kwalifikacji (0-30 pkt): a) konferencje z referatem (2 pkt. za każdą, maks. 14 pkt.), b) stypendia za osiągnięcia naukowe (2 pkt. za każde, maks. 10 pkt.), c) wyróżnienia i nagrody naukowe (2 pkt.), d) publikacje naukowe i popularnonaukowe (punkty wg karty oceny jednostki naukowej dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia MNiSW z 25 maja 2010 roku; publikacje spoza listy 1 pkt; publikacje internetowe i recenzje 1 pkt za każdą, maks. 10 pkt.), Dotychczasowy akapit w punkcie 5.5: listę nagród i wyróżnień, w tym stypendiów (poza stypendium naukowym) wraz z pisemnymi potwierdzeniami instytucji przyznających wyróżnienie, listę nagród i wyróżnień, w tym stypendiów (wymienionych w pkt. 2.3.b) wraz z pisemnymi potwierdzeniami instytucji przyznających wyróżnienie, VI. W części WYDZIAŁ POLONISTYKI studia niestacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscyplina: literaturoznawstwo, dotychczasowy akapit w punkcie 1: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim. Dotychczasowy akapit w punkcie 2: 2.1. konspekt projektu badawczego, ocenie podlega wartość merytoryczna projektu prowadzącego do napisania pracy doktorskiej (0-50 pkt.); 2.2. esej poświęcony analizie tekstu literackiego w szerokim kontekście filozoficzno-kulturowym (0-50 pkt.).

5 2.1. konspekt projektu badawczego, ocenie podlega wartość merytoryczna projektu prowadzącego do napisania pracy doktorskiej oraz zgodność tematyki rozprawy doktorskiej z kierunkiem studiów doktoranckich (0-100 pkt.), z wagą 50%.; 2.2. esej poświęcony analizie tekstu literackiego w szerokim kontekście filozoficzno-kulturowym (0-100 pkt.), z wagą 30%; 2.3. przebieg studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego (osiągnięcia naukowe, publikacje) oceniany w skali pkt. z wagą 20%. Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów jako suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym. Ostateczny wynik kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest średnią ważoną wyników za elementy wymienione w punktach i zawiera się w przedziale pkt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dotychczasowy akapit w punkcie 4: 4.1. egzemplarz pracy magisterskiej wraz z recenzjami, 4.2. esej (min. 10 stron/max 20 stron), 4.3. konspekt projektu badawczego esej (min. 10 stron/max 20 stron), 4.2. konspekt projektu badawczego, 4.3. dokument (w przypadku studentów, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym) potwierdzający znajomość języka angielskiego (TOEFL, Cambridge) listy rekomendacyjne dwóch pracowników naukowych posiadających przynajmniej tytuł naukowy doktora. VII. W części WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ w dziedzinie: nauki fizyczne, dyscypliny: fizyka, biofizyka, dotychczasowe akapity w punkcie 2.2: wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali , uwzględniany w kwalifikacji z wagą 0,2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w każdej części w skali , uwzględniany w kwalifikacji z wagą 0,2 i 0,2 zgodnie z punktami 3 i 4. Dotychczasowe akapity w punkcie 3: Do przyjęcia zostaną zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 33,33 punktów. Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 33,33 punktów, o przyjęciu zadecyduje pozycja na liście rankingowej z uwzględnieniem limitu miejsc.

6 VIII. IX. W części WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ w dziedzinie: nauki fizyczne, dyscyplina: astronomia, dotychczasowy akapit w punkcie 2.1: wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w każdej części w skali , zgodnie z punktami 3 i 4. Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 50 punktów. Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 50 punktów, o przyjęciu zadecyduje pozycja na liście rankingowej z uwzględnieniem limitu miejsc. W części WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria materiałowa, dotychczasowy akapit w punkcie 2.2: złożone dokumenty: otrzymuje brzmienie jako punkt 3: Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: X. W części WYDZIAŁ LEKARSKI studia stacjonarne w dziedzinie nauki medyczne, w dyscyplinie medycyna biologia medyczna, stomatologia, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3 b): - nagrody (konferencje, zjazdy) (za każdą nagrodę 1 pkt), - odbyte szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (0-4pkt.), - dyscypliny i specjalności deficytowe: stomatologia (5 pkt.). - nagrody uzyskane na konferencjach i/lub zjazdach (za każdą nagrodę 1 pkt), - ukończone szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (nie dotyczy wyjazdów w ramach programu SOCRATES-Erasmus, 0-4 pkt.), - projekt badawczy w dyscyplinie: stomatologia (5 pkt.). XI. W części WYDZIAŁ LEKARSKI studia niestacjonarne w dziedzinie nauki medyczne, w dyscyplinie medycyna biologia medyczna, stomatologia, dotychczasowy akapit w punkcie 2.2 b): - nagrody (konferencje, zjazdy) (za każdą nagrodę 1 pkt), - odbyte szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (0-4 pkt.), - dyscypliny i specjalności deficytowe: stomatologia (5 pkt.). otrzymuje brzmienie - nagrody uzyskane na konferencjach i/lub zjazdach (za każdą nagrodę 1 pkt),

7 - ukończone szkolenia, kursy zagraniczne, staże zagraniczne (nie dotyczy wyjazdów w ramach programu SOCRATES-Erasmus, 0-4 pkt.), - projekt badawczy w dyscyplinie: stomatologia (5 pkt.). XII. W części WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY studia stacjonarne w dziedzinie: nauki farmaceutyczne, dyscyplina farmacja, dotychczasowy akapit w punkcie 1: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunkach: analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, kosmetologia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym. Dodatkowym wymogiem formalnym jest posiadanie na tym dyplomie oceny bardzo dobrej, a w przypadku kandydatów, którzy udokumentują, iż w okresie studiów wykazywali zainteresowanie pracą naukową, co najmniej oceny dobrej. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunkach: analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, farmacja, kosmetologia, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, zdrowie publiczne. W uzasadnionych przypadkach WKR może dopuścić do postępowania kwalifikacyjnego absolwenta innego kierunku. Dodatkowym wymogiem formalnym jest posiadanie na dyplomie co najmniej oceny dobrej. Dotychczasowy akapit w punkcie 2.3: - publikacje (za jedną pozycję liczba punktów zgodna z listą MNiSW podzielona przez 2; inne 1 pkt), - referaty zjazdowe (za jedno doniesienie zagraniczne 2 pkt., krajowe 1 pkt), - nagrody (konferencje, zjazdy, nagrody Rektorskie) (za każdą nagrodę 1 pkt), - odbyte szkolenia, praktyki, kursy i staże zagraniczne (0-7pkt.), - publikacje (za każdą pozycję z listy MNiSW połowa liczby punktów wg tej listy, pozostałe po 1 pkt.) - referaty zjazdowe (za każde doniesienie zagraniczne 2 pkt., krajowe 1 pkt), - ukończone szkolenia, praktyki, kursy i staże zagraniczne ( łącznie w tej kategorii 0-7 pkt.), Podstawowe znaczenie dla przyjęcia ma rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem do jej przystąpienia jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu z języka angielskiego, ocenianego w skali Wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata. Niezdany egzamin z języka angielskiego stanowi podstawę do odmowy przyjęcia na studia. Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych przez niego w całym postępowaniu kwalifikacyjnym. Podstawowe znaczenie dla przyjęcia ma rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przystąpienia do niej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu z języka angielskiego, ocenianego w skali Wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata. Nie zdanie egzaminu z języka angielskiego jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia. Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych przez niego w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8 XIII. W części WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ studia stacjonarne w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscypliny: nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, bibliologia i informatologia, dotychczasowy akapit w punkcie 3: O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały pisemną zgodę pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego na sprawowanie funkcji ich opiekuna naukowego i zatrudnionego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Osoby nie będące pracownikami WZiKS UJ mogą sprawować opiekę naukową za zgodą Rady Wydziału. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny merytorycznej przedstawionego przez kandydata projektu badawczego oraz oceny formalnej jego dorobku. Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów, tj. 32 (ze 105). Osoby niezakwalifikowane do drugiego etapu uzyskują z niego 0 pkt. Rozmowa kwalifikacyjna polega na prezentacji i obronie przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną opracowanego przez kandydata projektu badawczego. Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, posługując się przedstawioną wyżej punktacją, dokonuje oceny merytorycznej przedstawionego przez kandydata projektu badawczego, oceny formalnej jego dorobku oraz ustala wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która polega na prezentacji i obronie przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną opracowanego przez kandydata projektu badawczego. Wynik kandydata stanowi suma ocen punktowych. Dotychczasowy akapit w punkcie 4: X to wynik kandydata jako suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. X to wynik kandydata będący sumą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. XIV. W części WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH studia stacjonarne w dziedzinie nauki humanistyczne, dotychczasowy akapit w punkcie 2.3: b) publikacje recenzowane (0-6 pkt.): - artykuł (3 pkt.), - recenzja, sprawozdanie (0,5 pkt.) b) publikacje recenzowane (0-6 pkt.): - artykuł (3 pkt.), - recenzja, sprawozdanie (0,5 pkt.), - książka (6 pkt.). Wymogiem formalnym udziału w kwalifikacji na studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych jest zaliczenie egzaminu z języka obcego; wynik tego egzaminu nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata, a niezdany egzamin stanowi podstawę do odmowy przyjęcia na studia. Wymogiem formalnym udziału w kwalifikacji na studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych jest zaliczenie egzaminu z języka obcego; wynik tego egzaminu

9 XV. nie jest wliczany do ogólnej punktacji kandydata, a niezdanie egzaminu z języka obcego jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia. W części WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII studia stacjonarne w dziedzinie nauki biologiczne, dyscypliny biochemia, biofizyka, biologia, dotychczasowy akapit w punkcie 3: Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeprowadzany jest pisemny test wyboru z dwóch wybranych przez kandydata następujących zakresów tematycznych: biochemia, biofizyka lub biologia molekularna. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeprowadzany jest pisemny test z dwóch wybranych przez kandydata następujących zakresów tematycznych: biochemia, biofizyka, matematyka lub biologia molekularna. 2 Niezależnie od szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia określonych niniejszą Uchwałą, z wyłączeniem niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji w dziedzinie nauki prawne, dyscyplinie prawo, warunkiem formalnym dla ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia jest pisemne oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową. Za zgodą rady wydziału opiekunem naukowym może być osoba niebędąca pracownikiem wydziału. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2015 roku 75.0200.18.2015 Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2015 roku w sprawie: określenia listy dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2016 roku w sprawie: dodatkowych

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2016 roku w sprawie: dodatkowych 75.0200.6.2016 Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2016 roku w sprawie: dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 kwietnia 2017 roku 75.0200.23.2017 Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie: dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. Uchwała 15/2017 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2007

Uchwała nr 21/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2007 Uchwała nr 21/V/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2007 w sprawie: kryteriów kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie i nie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ/ INSTYTUT STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 OBSZAR DZIEDZINA DYSCYPLINA FORMA STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Załącznik do Uchwały Nr CXCI/2014 1 1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie przeprowadza rekrutację

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego. UCHWAŁA NR 36/2010 SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii

Bardziej szczegółowo

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE BIOLOGII

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE BIOLOGII Załącznik do Uchwały nr 67 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2015 r. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 15/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 23/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 23/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad i kryteriów kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA. Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin)

WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA. Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin) WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA Lp. Wydział Dyscyplina, forma studiów Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin) Dodatkowe dokumenty 1. WYDZIAŁ BIOLOGII 2. WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 30/2011 z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Senatu. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 30/2011 z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 30/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 6-semestralne środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Załącznik do Uchwały Nr LXV/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Poz. 16 UCHWAŁA NR 03/02/2017 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Warunki i tryb rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: (tekst jednolity) Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2010 roku

Uchwała nr 1/I/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2010 roku Uchwała nr 1/I/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2010 roku w sprawie: zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia począwszy od naboru

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZADZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała nr 16/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała nr 16/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie biologii,

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku TEKST UJEDNOLICONY Opracowano z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 41/III/2017 i 56/IV/2017. Uchwała nr 3/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2017 roku w sprawie: ustalenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr CCCXCVIII /2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 22 stycznia 2016 r.

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 22 stycznia 2016 r. Uchwała nr 3 /2016 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2016/2017 Na podstawie 8 pkt 3 uchwały

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Załącznik do Uchwały Nr CDXCI/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe studia jednolite magisterskie studia I stopnia studia II stopnia kierunek stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 123 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uchwala się, co następuje:

Na podstawie 123 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Nr 61/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18 Załącznik do uchwały nr 87 Senatu UŁ z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 16/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej. Uchwała nr 111 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 196 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE UCHWAŁA Nr 51/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 Załącznik nr 1 Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 Postanowienia ogólne 1 O przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach określonych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na międzynarodowe studia doktoranckie w dyscyplinie mechanika w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH KRYTERIA KWALIFIKACJI na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2012/2013 WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Dziedzina / dyscyplina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych Forma studiów: niestacjonarne, 4 letnie Kierownik Studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 2/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku ak.2017/2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 01/03/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2013 r. Zasady ogólne 1

Uchwała Nr 01/03/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2013 r. Zasady ogólne 1 Uchwała Nr 01/03/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 22/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 marca 2016 roku

Załącznik do Uchwały nr 22/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 marca 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 22/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 marca 2016 roku Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 46. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 maja 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 46 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 12 Uchwała nr 72/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o określenie zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna [Komisja]

Zasady ogólne. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna [Komisja] Uchwała Nr 02/04/2011 Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 101 UCHWAŁA Nr 54 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 90 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w Szkole

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UŁ

WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UŁ Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM UŁ - Stacjonarne Studia Doktoranckie Socjologii Rok akademicki 2014/2015 1. Rekrutacja prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną,

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ STUDIA DOKTORANCKIE NA LĄDÓWCE STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ STUDIA DOKTORANCKIE NA LĄDÓWCE STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ STUDIA DOKTORANCKIE NA LĄDÓWCE www.wil.pk.edu.pl Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo