A. umowa zlecenia. D. dokonywania na najmowanej rzeczy drobnych napraw, związanych z normalnym uŝyt k o w a n i e m rzeczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. umowa zlecenia. D. dokonywania na najmowanej rzeczy drobnych napraw, związanych z normalnym uŝyt k o w a n i e m rzeczy"

Transkrypt

1 Miejsce egzaminu:... Podpis Przewodniczącego Komisji:... Osoba egzaminowana: Nazwisko i imię :.... PESEL :... Data egzaminu:.... Ilość odpowiedzi prawidłowych/nieprawidłowych:... Wynik egzaminu:... Podpisy osób sprawdzających: Która z niŝej wymienionych umów umoŝliwia korzystanie z cudzych rzeczy lub praw? A. umowa zlecenia B. umowa poŝyczki A umowa uŝyczenia umowa rachunku bankowego 2. Którego z poniŝszych działań, w przypadku umowy najmu, najemca nie moŝe realizować? A. pobierania poŝytków z najmowanej rzeczy B. uŝywania najmowanej rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony płacenia najemcy czynszu D. dokonywania na najmowanej rzeczy drobnych napraw, związanych z normalnym uŝyt k o w a n i e m rzeczy 3. Umowa spedycji reguluje stosunki prawne pomiędzy: A. nadawcą i spedytorem lub odbiorcą i spedytorem B. nadawcą i przewoźnikiem lub odbiorcą i przewoźnikiem nadawcą i odbiorcą spedytorem i przewoźnikiem 4. Jeśli dokument gwarancyjny nie stwierdza inaczej, roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie: A. 1 roku od dnia zapłaty za rzecz B. 2 lat od zapłaty za rzecz 1 roku od dnia wydania rzeczy 2 lat od dnia wydania rzeczy 5. Uznanie roszczenia przy ubezpieczeniach OC oznacza, Ŝe zakład ubezpieczeniowy: A. przyjmuje do wiadomości przedstawione mu przez poszkodowanego roszczenia B. przesyła sprawę do sądu uznaje przedstawione mu roszczenia i wypłaca odszkodowanie wypłaca 50 % postulowanej sumy odszkodowania 6. Ubezpieczenie naleŝyt e g o w yk o n a n i a k o n t r a k t u j e s t z o b o wązaniem i towarzystwa ubezpieczeniowego do: A. finansowania realizacji kontraktu B. pokrycia strat finansowych wynikających z niewłaściwego wykonania kontraktu przez 1 :

2 ubezpieczonego pokrycia kosztów realizacji kontraktu w zamian za udział w zyskach finansowania zakupu niezbędnych do wykonania kontraktu materiałów lub sprzętu 7. Celem negocjacji jest: A. wytargowanie jak najniŝszej ceny za usługę B. zawarcie umowy satysfakcjonującej tylko własną firmę zerwanie umowy zawarcie umowy satysfakcjonującej wszystkie strony B 8. Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej wymaga wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez: A. tylko organ gminy B. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Krajowy Rejestr Sądowy lub organ gminy właściwy urząd skarbowy 9. Zasada równości przedsiębiorców wobec prawa: A. dotyczy tylko przedsiębiorstw państwowych B. dotyczy wszystkich przedsiębiorstw transportowych C. nie dotyczy spółek osobowych i przedsiębiorstw jednoosobowych zarejestrowanych w urzędach rejestrujących dotyczy jedynie spółek kapitałowych 10. Drogę przewozu ustala: A. nadawca B. odbiorca przewoźnik spedytor 11. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za swoje zobowiązania odpowiada: A. całym majątkiem spółki B. do wysokości 75 % wartości swojego majątku całym majątkiem osobistym wspólników do wysokości 50 % wartości swojego majątku 12. Organami spółki kapitałowej są: A. Zarząd, Rada Nadzorcza, Organy fakultatywne 2

3 B. Zarząd, Nadzór, Walne Zgromadzenie wszyscy wspólnicy Dyrektor, Samorząd 13. Czy spółki osobowe mogą łączyć się ze spółkami kapitałowymi? A. mogą bez Ŝadnych ograniczeń B mogą, ale po połączeniu spółką przejmującą lub nowopowstałą musi być spółka kapitałowa. nie mogą, gdyŝ podlegają pod inne przepisy prawa mogą, ale po połączeniu spółką przejmującą musi być spółka osobowa 14. Kiedy następuje połączenie spółek kapitałowych? A. w momencie podjęcia wspólnych zadań, wynikających z decyzji o połączeniu spółek B. w momencie podjęcia takiej decyzji przez organy zarządzające zainteresowanych spółek w momencie podpisania umowy o połączeniu spółek w momencie wpisania połączenia do rejestru sądowego 15. Kiedy najpóźniej pracodawca powinien dokonać wypłaty wynagrodzenia? C A. do 10 dnia następnego miesiąca B. do końca przepracowanego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca do 30 dnia następnego miesiąca 16. Czy pracodawca musi wspierać dąŝenia pracowników do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych? A. tak, gdyŝ wynika to z prawa pracy i leŝy w interesie pracodawcy B. nie, gdyŝ jest to tylko interes pracowników nie, gdyŝ niepotrzebnie zwiększa to koszty przedsiębiorstwa tak, ale tylko w odniesieniu do kadry kierowniczej 17. Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana: A. w ramach zwykłego etatu, ale w domu B. w godzinach pracy, gdy jej zakres nie jest objęty zakresem obowiązków pracownika tylko w godzinach nocnych (tzw. trzecia zmiana) ponad normy czasu pracy 18. Dzienny okres odpoczynku kierowców obsady dwuosobowej wynosi: A. 8 godzin w kaŝdym 24-godzinnym okresie rozliczeniowym B. 11 godzin w kaŝdym 24-godzinnym okresie rozliczeniowym 3

4 11 godzin w kaŝdym 30-godzinnym okresie rozliczeniowym 9 godzin w kaŝdym 30-godzinnym okresie rozliczeniowym 19. W którym z niŝej wymienionych przewozów kierowcy są zobowiązani do przestrzegania norm dziennego czasu prowadzenia pojazdu? A. w przewozach wykonywanych pojazdami lub zespołami pojazdów przeznaczonymi do zarobkowego przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony B. w przewozach wykonywanych pojazdami lub zespołami pojazdów przeznaczonymi do zarobkowego przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony w przewozach wykonywanych pojazdami uŝywanymi do zadań ratownictwa D. w przewozach wykonywanych pojazdami, których maksymalna prędkość dopuszczalna nie przekracza 40 kilometrów na godzinę 20. Jakich informacji nie moŝna odczytać z wykresówki? A. zuŝycia paliwa na podstawie wykresu prędkości B. daty urodzenia kierowcy wszelkich manipulacji, zafałszowań i nieprawidłowości w rejestracji dziennego przebiegu pojazdu 21. Prawo wstępowania do związków zawodowych mają: A. wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa bez względu na stosunek pracy z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy B. tylko pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę C. wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa bez względu na stosunek pracy z wyjątkiem przedstawicieli samorządu pracowniczego wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa bez względu na stosunek pracy 22. Które z niŝej podanych podmiotów muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych? D A. przedsiębiorstwa jednoosobowe zarejestrowane w urzędzie administracji samorządowej B. spółki cywilne spółki jawne spółki akcyjne 23. Podatek VAT to: A. podatek od wartości dodanej, albo podatek od towaru i usług B. podatek od masy sprzedanych towarów i usług podatek od zysku wynikającego ze sprzedaŝy towarów i usług podatek od wartości brutto towarów i usług pomniejszonej o planowany zysk 24. Do podatków związanych z eksploatacją pojazdów zaliczamy: 4

5 A. podatek dochodowy B. podatek akcyzowy od paliw płynnych, opłaty drogowe i skarbowe podatek od nieruchomości podatek od nieruchomości i od środków transportu 25. Co oznacza fakt, Ŝe czek jest gwarantowany? A. tzn., Ŝe bank wystawcy zapewnia zapłatę tego czeku, bez względu na stan posiadanych środków na rachunku wystawcy B. tzn., Ŝe wystawca czeku musi złoŝyć dodatkowe pisemne oświadczenie potwierdzające stan środków zgromadzonych na rachunku C. tzn., Ŝe bank potwierdza na czeku, Ŝe jego wystawca ma pokrycie na rachunku i na 10 dni blokuje odpowiednią ilość środków na rachunku, niezbędną dla zabezpieczenia płatności tzn., Ŝe beneficjant czeku odebrał swoją naleŝność i potwierdził ten fakt na odwrocie czeku 26. Poręczenie to umowa na podstawie której poręczyciel: A. spłaca tylko odsetki naleŝne od kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę B. spłaca tylko kapitał kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę, ale bez odsetek i innych opłat spłaca kredyt wraz z odsetkami i innymi kosztami razem z kredytobiorcą D. zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. 27. Finansowanie wewnętrzne inwestycji polega na: A. pozyskaniu kredytu bankowego, względnie uzyskanie innego rodzaju poŝyczki B. uzyskiwaniu środków finansowych spoza przedsiębiorstwa i wpłacaniu ich na rachunek przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na późniejsze cele inwestycyjne sprzedaŝy udziałów i akcji przedsi ębiorstwa uzyskaniu lub zwiększeniu środków w drodze przekształcenia dóbr rzeczowych w środki finansowe (takŝe w przypadku środków wpływających w postaci zysku z tytułu obrotu bądź wcześniej zaangaŝowanych środków) 28. Dokument mający na celu dokonanie zmian w wystawionej FAKTURZE VAT to: A. faktura korygująca B. duplikat faktury VAT nota uznaniowa faktura pro forma 29. Planowanie operacyjne polega na: E A. opracowaniu rocznego planu działania B. opracowaniu planu rozbudowy przedsiębiorstwa sterowaniu realizacją celów zawartych w strategii przedsiębiorstwa 5

6 opracowaniu nowego rozkładu jazdy 30. Jaką formą marketingu jest reklama? A. jest metodą tworzenia przez przedsiębiorstwo własnego pozytywnego wizerunku (dobrego imienia) B. jest formą zachęt o charakterze materialnym mających na celu skłonienie klienta do zakupu oferowanej usługi C. jest formą sprzedaŝy o s o b i s t e j, z a j m uącej j szczególne miejsce w kształtowaniu popytu na usługi transportowe i spedycyjne jest płatną formą nieosobistej prezentacji i promocji usługi przez określonego nadawcę 31. Kierownik przedsiębiorstwa, który fałszuje zapisy w księgach rachunkowych lub lub toleruje ich fałszowanie: A. podlega karze grzywny B. podlega karom administracyjnym nie ponosi zadnych sankcji podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do dwóch lat lub obu karom łącznie 32. Do kosztów zaleŝnych od przebiegu zalicza się: A. koszty delegacji kierowców B. koszty podatku od pojazdów koszty ubezpieczenia pojazdów koszty materiałów pędnych 33. Która z niŝej wymienionych opłat nie występuje w krajowym drogowym transporcie rzeczy? A. opłaty za legalizację tachografów B. opłaty za wydawanie zezwoleń na krajowy przewóz rzeczy opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych opłaty za udzielenie licencji 34. Przewóz jest opłacalny dla przewoźnika jeŝeli: A. jego rentowność jest dodatnia B. nastąpi szybki wpływ naleŝności za przewóz przychody przewyŝszają koszty stałe działalności przedsiębiorstwa wpływy przewyŝszają koszty eksploatacji pojazdu 35. Internet jest siecią o zasięgu: A. miejskim B. krajowym światowym 6

7 lokalnym F 36. Które z niŝej podanych stwierdzeń prawidłowo określa wymagania wobec przewoźnika, który zamierza wykonywać zarobkowy krajowy transport drogowy rzeczy? A. do wykonywania zarobkowego krajowego przewozu rzeczy wymagana jest rejestracja działalności gospodarczej i posiadanie licencji B. do wykonywania zarobkowego krajowego przewozu rzeczy konieczne jest posiadanie licencji i zezwolenia C. do wykonywania zarobkowego krajowego przewozu rzeczy wystarczające jest posiadanie zezwolenia przewozowego D. do wykonywania zarobkowego krajowego przewozu rzeczy wystarczy jedynie zarejestrowanie działalności gospodarczej 37. Który z niŝej podanych powodów nie moŝe być podstawą cofnięcia licencji? A. opóźnienie w składaniu obowiązującej sprawozdawczości do urzędu statystycznego B. odstąpienie licencji osobie trzeciej skazanie przedsiębiorcy za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji zaleganie w regulowaniu, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań celnych, podatkowych lub innych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego 38. Za którą z niŝej wymienionych czynności nie jest pobierana opłata administracyjna? A. wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych B. zmianę warunków licencji przeniesienie uprawnień wynikających z licencji wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne 39. Która z niŝej wymienionych postaw nie jest sprzeczna z zasadami uczciwej konkurencji? A. stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa B. stosowanie cen za usługi niŝszych od cen stosowanych przez konkurencję z wyłączeniem dumpingu nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenie towarów lub usług 40. Który z niŝej wymienionych dokumentów nie jest prawnie wymagany w krajowych zarobkowych przewozach rzeczy? A. zezwolenie B. faktura za przewóz list przewozowy lista ładunkowa w przewozach drobnicowych 7

8 41. Których pojazdów cięŝarowych o masie całkowitej powyŝej 12 ton nie obowiązują zakazy ruchu ustanowione w okresie letnim (od pierwszego piątku po zakończeniu roku szkolnego do 31 sierpnia ) oraz w dni ustawowo wolne od pracy: A. przewoŝących materiały budowlane, za wyjątkiem płynnego betonu B. przewoŝących napoje alkoholowe przewoŝacych określone w przepisach artykuły szybko psujące się przewoŝących odpady przemysłowe 42. Administracja samorządowa, wydająca licencje przewozowe: A. nie moŝe skontrolować przewoźnika, bo przepisy nie dają jej takich uprawnień B. moŝe skontrolować przewoźnika, czy wykonuje przewozy zgodnie z warunkami udzielonej licencji, ale tylko w przypadku otrzymania informacji od innych organów kontrolnych (np. policji, urzędu skarbowego itp.), Ŝe przewoźnik nie przestrzega jej warunków C. nie moŝe kontrolować przewoźnika, gdyŝ licencja udzielana jest doŝyw o t n i o i j e s t j e g o niezbywalnym prawem D. moŝe w dowolnym czasie i z własnej inicjatywy skontrolować przewoźnika, czy wykonuje przewozy zgodnie z warunkami udzielonej licencji 43. Które z niŝej wymienionych zagadnień nie ma wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego? G A. poruszanie się pojazdem, którego dowód rejestracyjny został skradziony lub zgubiony B. badania homologacyjne pojazdów kwalifikacje kierowców pojazdów samochodowych obsługi techniczne i naprawy pojazdów 44. Prędkość dopuszczalna samochodu cięŝarowego o masie całkowitej powyŝej 3,5 tony w obszarze zabudowanym, o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej, wynosi: A. 50 km/h B. 30 km/h 50 km/h w okresie od godz do i 60 km/h w pozostałym okresie doby 40 km/h 45. W jaki hamlec powinien być wyposaŝony pojazd samochodowy? A. awaryjny i postojowy pod warunkiem uzyskania zgody z Instytutu Transportu Samochodowego B. górski i postojowy roboczy i postojowy pod warunkiem uzyskania zgody z Inspekcji Transportu Drogowego D. roboczy i awaryjny pod wrunkiem, Ŝe hamulec awaryjny spełnia wymagane warunki określone dla hamulca postojowego 46. Kiedy pojazd moŝe być dopuszczony do ruchu drogowego? A. gdy mimo, Ŝe nie spełnia warunków technicznych, jest sprawny technicznie 8

9 B. gdy wydaje się, Ŝe jest sprawny, a naleŝy g o p r z e m i eścić w inne miejsce gdy spełnia wymagane prawem warunki techniczne i został zarejestrowany gdy mimo, Ŝe spełnia warunki techniczne, nie jest sprawny technicznie 47. Do posiadania zaświadczenia o zatrudnieniu są zobowiązani kierowcy: A. jeŝdŝący zarobkowo lub na potrzeby własne samochodami cięŝarowymi o masie całkowitej powyŝej 3,5 tony B. jeŝdŝący samochodami cięŝarowymi C. jeŝdŝący zawodowo samochodami cięŝarowych o masie całkowitej powyŝej 3,5 tony ale pod warunkiem, Ŝe samochodami tymi realizowane są przewozy zarobkowe jeŝdŝący zawodowo samochodami cięŝarowymi tylko o masie całkowitej powyŝej 7,5 tony 48. Policjant nieumundurowany jest uprawniony do kontroli pojazdu: A. wyłącznie od świtu do zmierzchu poza obszarem zabudowanym B. na obszarze zabudowanym, ale tylko wówczas, gdy dysponuje oznakowanym pojazdem słuŝbowym C. poza obszarem zabudowanym - tylko od świtu do zmierzchu, a na obszarze zabudowanym - całą dobę wyłącznie na obszarze zabudowanym 49. Którego z niŝej wymienionych obszarów Inspekcja Transportu Drogowego nie moŝe kontrolować? A. przestrzegania zasad wykorzystania licencji przewozowych B. przestrzegania warunków socjalnych w transporcie nacisków osi pojazdów na jezdnię urządzeń pomiarowo-kontrolnych znajdujących się w pojeździe 9

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829, 914. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania i uŝywania elektronicznych instrumentów płatniczych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 567 USTAWA. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 567 USTAWA. z dnia 5 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców oraz naliczanie i wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

Czas pracy kierowców oraz naliczanie i wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy Łosice 19.02.2014 Materiały Szkoleniowe Czas pracy kierowców oraz naliczanie i wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy Opracował: Eugeniusz Hańczyn Program obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE Prawo bankowe Bank Banki w Polsce: Narodowy Bank Polski - organy Nadzór nad działalnością banków

PRAWO BANKOWE Prawo bankowe Bank Banki w Polsce: Narodowy Bank Polski - organy Nadzór nad działalnością banków PRAWO BANKOWE Prawo bankowe zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ Barbara Domańska ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ Poradnik dla początkujących Węgrów Spis treści. I. ZAKŁADAMY FIRMĘ 1.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2. PRZEDSIĘBIORCY 3. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. A. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Jak założyć TUW Liczne podmioty i grupy zawodowe mogą być zainteresowane czymś więcej poza samym zawarciem umowy ubezpieczenia. Brak oferty ubezpieczeniowej, której zakres dostosowany jest do oczekiwań

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA Istota i cele zarządzania nieruchomościami dr inż.. Piotr SACHA Czym jest zarządzanie? Zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków do osiągnięcia wyznaczonych celów. Klasyczne funkcje

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Opracowano na podstawie: Dz. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo