DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?"

Transkrypt

1 DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw schorzenia jest zaburzenie organizacji mózgu. Osoby z FAS yj tu i teraz, funkcjonujc w klasie nie potrafi poradzi) sobie z najprostszymi czynnociami, funkcjonuj w chaosie. FAS stanowi medyczn diagnoz, któr wyróniaj cztery podstawowe kryteria: 1. Udokumentowane picie alkoholu przez matk w ciy; 2. Pre i postnatalny deficyt wzrostu wagi i obwodu gowy; 3. trudnoci intelektualne i problemy spoeczne; 4. Zespó fizycznych anomalii wyraajcych si mniej lub bardziej widocznymi deformacjami budowy ko2czyn, twarzy mini i serca i innych narzdów. U dzieci tych wyróniamy dwie gówne grupy zaburze2: pierwotne i wtórne. Zaburzenia pierwotne wynikaj one z uszkodzenia mózgu do którego moe doj) w czasie caego rozwoju podu. Rodzaj i wielko) uszkodze2 zale od dawki wypijanego przez ciarn alkoholu, czstotliwoci picia, okresu ciy, predyspozycji osobniczych, wieku i stanu zdrowia matki. Nieharmonijny rozwój psychoruchowy: obnione moliwoci intelektualne, ok. poowa dzieci ma rozpoznawane upol. rozwoju umys. rónego stopnia poziom intelig. ucznia z FAS moe mieci) si w normie lub na jej pograniczu, wielu z nich promocj do nastpnej klasy otrzymuje przy minimalnym wsparciu zaburzone s funkcje pamici bezporedniej, jest ona mao wydajna brak im umiejtnoci uogólniania, przewidywania i planowania maj trudnoci z przewidywaniem konsekwencji wasnych dziaa2 maj trudnoci w myleniu abstrakcyjnym s nadwraliwe na dotyk, czsto maj podwyszony próg czucia gbokiego wiele dzieci przejawia zdolnoci w niektórych dziedzinach np. w muzyce, posugiwaniu si komputerem, kontaktach interpersonalnych czy sportach. Zaburzenia wtórne s skutkiem braku lub niewaciwej opieki nad dzie)mi z syndromem alkoholowym. Nie s to zaburzenia wrodzone, dlatego w niektórych przypadkach mona im zapobiec, rozumiejc ograniczone moliwoci dzieci. Zaburzenia wtórne mog przejawia) si: znueniem, zmczeniem, frustracj, niepokojem i lkami sztywnoci zachowa2,, bezradnoci i wycofaniem nisk samoocen i tendencj do izolowania si zachowaniami agresywnymi, konfliktami z prawem kopotami w szkole i w domu, trudnociami w podjciu pracy i jej utrzymaniu depresj i innymi zaburzeniami psychicznymi problemami z naduywaniem alkoholu i narkotyków Inne zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym dajce si zaobserwowa) u dzieci z FAS: trudnoci w nauce deficyt uwagi z nadpobudliwoci psychoruchow trudnoci z uogólnianiem problemy z pamici trudnoci ze zrozumieniem relacji wystpujcych pomidzy przyczyn i skutkiem trudnoci z uszczegóowianiem trudnoci z przetwarzaniem i odbiorem informacji suchowych Uczniowie uszkodzeni przez alkohol mog w bardzo róny sposób reagowa) na sytuacje dla nich

2 nietypowe lub stresujce. Wzrost niepokoju moe ko2czy) si wycofaniem, wybuchami lub innym zachowaniem, które moe by) niebezpieczne dla samego ucznia jak i jego otoczenia. Ucze2 w wieku adolescencji jest podatny na depresj, posiada saby osd sytuacji, zachowuje si impulsywnie. Przez co s opisywani jako naiwni, niedojrzali. Czsto peni funkcj koza ofiarnego. Inne zaburzenia w funkcjonowaniu spo)ecznym i emocjonalnym dajce si zaobserwowa) u dzieci z FAS: problemy z poszanowaniem cudzej wasnoci trudnoci ze zrozumieniem i przewidywaniem konsekwencji postpowania uleganie manipulacjom i wykorzystywaniu przez innych problemy z nawizaniem i utrzymaniem przyja8ni traktowanie obcych ludzi jak kogo z najbliszej rodziny problemy z odtwarzaniem faktów Fizjologiczne funkcjonowanie dzieci z FAS odbiega od normy i moe przejawia) si w nastpujcych obszarach: nadwraliwo) lub saba wraliwo) na dotyk (nie jest wiadomy tego, e powanie si zrani) brak poczucia godu lub sytoci trudnoci w odbiorze wrae2 trudnoci z czuciem zimna lub gorca (nieadekwatny strój) problemy z koordynacj trudno) w osdzie odlegoci dzielcej dziecko od przedmiotów niskie napicie miniowe zaburzenia funkcjonowania wielu odruchów trudnoci z widzeniem (nie ze wzrokiem) trudnoci ze syszeniem (nie ze suchem) kopoty z sercem deficyt wzrostu skrzywienia krgosupa amliwe koci, problemy ze stawami Przyk)adowe porównanie mo-liwo.ci dzieci i nastolatków z FAS/ FAE: Typowy 5 - latek chodzi do przedszkola potrafi wykona) 3 polecenia wydane na raz wspópracuje z rówienikami w zabawie potrafi si dzieli) potrafi czeka) na swoj kolej Typowy 10 latek Rozwój 5 latka z FAS odpowiada rozwojowi 2 - latka uywa pieluch potrafi wykona) jedno polecenie pomaga i naladuje mam siedzi spokojnie przez 5 10 min. bawi si indywidualnie dziaa jak uparty dwulatek Rozwój 10- latka z FAS odpowiada rozwojowi 6 - latka odpowiada na abstrakcyjne pytania uczy si eksperymentujc wspópracuje z innymi, rozwizuje problemy powtarza sowa, naladuje zachowania uczy si wyciga) wnioski, uczy si na uznaje tylko zabawy pod kierownictwem z swoich bdach jasnymi zasadami chonie wiedz, rozwija kontakty spoeczne uczy si na podstawie wzorcowego

3 potrafi generalizowa) informacje zdobyte w szkole Typowy 18 latek dy do niezalenoci ko2czy szko i rozpoczyna prac zawodow ma swoje plany yciowe oszczdza pienidze potrafi zorganizowa) sobie ycie rozwizywania problemu szybko mczy go wysiek umysowy Rozwój 18 latka z FAS odpowiada rozwojowi 10 latka potrzebuje narzucenia zasad i kierownictwa ubogi zasób zainteresowa2 yje tu i teraz, nie potrafi przewidywa) cechuje go niefrasobliwo), nadmierna ciekawo), irytacja organizuje ycie za pomoc dorosych Dla zrozumienia trudno.ci dzieci z FAS/ FAE pomocne mog: by; wskazówki: Dziecko jest postrzegane jako: Dziecko tak naprawd<: nie wykazujce chci dziaanie,bo nie chce nie moe ze jest sfrustrowane leniwe, kamliwe kade zadanie jest dla niego trudn prób nie wykazujce inicjatywy, pasywne jest wyczerpane albo nie umie zacz) takie, któremu na niczym nie zaley nie potrafi okaza) uczu) nie potrafice usiedzie) na miejscu jest cigle pobudzone grymane, wymagajce jest nadwraliwe uparte nie dostaje tego, o co mu chodzi robice na zo) przez powtarzanie tych samych bdów nie moe zapamita) próbujce zwraca) na siebie uwag potrzebuje kontaktu, wsparcia zachowujce si jak dziecko jest dzieckiem zodziej nie rozumie co to wasno) prywatna nie przyjmujce do wiadomoci rzeczy oczywistych potrzebuje cigego przypominania POST=POWANIE Z DZIECKIEM Z FAS Aby skutecznie pomaga) dzieciom z FAS wane jest przestrzeganie nastpujcych zasad: 1. Konkret - trzeba mówi) uywajc konkretnych sów, naley unika) sów o podwójnym znaczeniu, jakiej aluzji itd. Dobrze jest myle) o niej / nim jak o duo modszym dziecku - poniewa jej / jego rozwój emocjonalny i spoeczny jest po prostu obniony w stosunku do wieku rozwojowego (kalendarzowego). 2. Sta)o.; - dzieci z FAS maj trudnoci z zastosowaniem zdobytej wiedzy w nowej sytuacji i uogólnianiem informacji. W nadmiarze bod8ców próbuj przespa) ich natok lub podejmuj dziaania nie przewidujc czsto ich konsekwencji. Funkcjonuj najlepiej w rodowisku, w którym wprowadza si mao zmian ( najlepiej wcale). Dotyczy to równie sownictwa. Rodzice i nauczyciele powinni ustali) ze sob jakich sów, zwrotów i polece2 uywa) bd w stosunku do dziecka. 3. Powtarzanie - dzieci z Syndromem FAS maj kopot z pamici operacyjn - krótkotrwa.

4 Zapominaj nawet jeli jakie informacje zostan wyuczone i nie byy przez jaki czas uywane. Zatem jeli chcemy aby dziecko nauczyo si czego - musi by) to stale i regularnie powtarzane. Dobrze jest kilkakrotnie powtarza) mu - co wydarzy si w najbliszej przyszoci. Dzieci maj kopot z "poruszaniem si " w czasoprzestrzeni ( wczeniej, pó8niej, przed, po, za godzin, jutro itp.). Potrafi dziaa), krok po kroku, dobrze jeli kto kroczy obok 4. Rutyna - trzeba budowa) im regularny rozkad dnia - z powtarzalnymi czynnociami. Wtedy atwiej je zapamitaj. Jeli dziecko bdzie wiedziao, czego si spodziewa) - zmniejszy to w nim poziom lku. Paradoksalnie powinno uatwi) uczenie si. 5. Prostota - "krótko i bardzo zwi8le". Jeli otrzymuj zbyt duo informacji - "wycz si". Nie jest moliwe dalsze uczenie si. Trzeba pamita) - prostota dziaania stanowi podstaw efektywnego uczenia si. 6. Szczegó)owo.; - trzeba mówi) dokadnie to co mamy na myli. Dzieci z uszkodzeniem mózgu nie potrafi na ogó zrozumie) poj) abstrakcyjnych. Nie potrafi uogólnia) czy "wypeni) pustych miejsc" - bez wskazówek. Trzeba zatem mówi) dziecku - krok po kroku co ma zrobi). Wtedy istnieje szansa na rozwinicie waciwych nawyków. 7. Zasady - zasady to "spoiwo", które sprawia, e wiat wokó dziecka zaczyna nabiera) jakiego sensu. Jeli usuniemy to "spoiwo" - wszystko to, co byo z trudem budowane - (jak mur bez zaprawy) si rozsypie. Dziecko z FAS yje w staym chaosie. Jeli porzdkujemy wiat wokó niego, (duo staoci) - ma wiksz szans na osignicie sukcesu. Ale uwaga nie za duo tych zasad (3 ) i stale trzeba si do nich odwoywa). Powtarza)! 8. Nadzór Dzieci z FAS maj trudnoci w rozwoju poznawczym, zachowuj si bardzo naiwnie w codziennych sytuacjach. Heby mona byo rozwija) u nich nawyki waciwego zachowania, wymagaj staego (nieustannego) nadzoru. Trzeba ich pilnowa) jak duo modsze dziecko. Kiedy jaka sytuacja staje si irytujca, a zwyka (dotychczasowa ) interwencja nie przynosi skutku, wtedy trzeba zaprzesta) dziaania, obserwowa), uwanie sucha) aby zorientowa) si na czym polega problem. Trzeba po prostu zastanowi) si co sprawia trudno)? - co mogoby pomóc? Ze wzgldu na specyfik problemów diagnoza powinna obejmowa) wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka: diagnoza procesów intelektualnych (mylenie), diagoza procesów orientacyjnych (spostrzeganie, uwaga, pami)), diagnoza procesów wykonawczych (motoryka), diagnoza procesów emocjonalnych (emocje i motywacja), diagnoza funkcjonowania spoecznego, diagnoza potrzeb, diagnoza pedagogiczna. Nie ma jednej susznej metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dzieckiem z FAS. Konieczne jest podejcie holistyczne (pomoc medyczna, psychologiczna, edukacyjna, spoeczna).

5 Jedn z takich metod jest stymulacja ukadu przedsionkowego. Powtórzenie w stymulacji archetypowych wzorców ruchowych w tym schematów odruchów daje szans na nadrobienie pracy jak mózg powinien wykona) w rozwoju. Inne metody to: techniki behawioralne, kinezjologia edukacyjna, neurostymulacja, metody relaksacyjne, socjoterapia, metody rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczy2skiej, wykorzystanie muzyki, techniki amania gowy. Pomoc w zakresie szkolno-edukacyjnym dla dziecka z zespoem FAS równie powinna by) kompleksowa i obejmowa) w zalenoci od potrzeb: zajcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajcia korekcyjno-kompensacyjne, zajcia logopedyczne, dostosowanie wymaga2, nauczanie indywidualne, ksztacenie specjalne, wyduenie etapu edukacyjnego, zajcia rewalidacyjne, wsparcie nauczyciela, wczesne wspomaganie rozwoju. Na zako2czenie dodam, e podstaw pomocy nie s jednak wspaniae techniki, czy wyszukane metody ale poziom relacji miedzy dwiema osobami dajc pomoc i t pomoc otrzymujc. Efekty, czy skuteczno) zale od tego jak uo si relacje midzy nimi. Rola postaw osób wspierajcych ma tu zasadnicze znaczenie. Dlatego warto aby taka osoba postawia przed sob pytania: Czy potrafi zaakceptowa) fakt innoci i niepenosprawnoci dziecka? Czy rozumiem i potrafi zaspokoi) jego potrzeby? Czy potrafi stymulowa) i wspiera) jego rozwój? Czy potrafi radzi) sobie z wasnymi emocjami pojawiajcymi si w kontakcie z dzieckiem POMAGAJCCYCH PRZEZWYCI=EYF UCZNIOWI Z FAS

6 TRUDNOGCI W KOMUNIKOWANIU SI= ODBIÓR usu2 przeszkody i zakócajce bod8ce suchowe i wzrokowe w miejscu pracy ucznia stosuj powtórzenia, rutyn oraz multimedialne metody nauczania usprawniajce pami), oparte na równoczesnym widzeniu i syszeniu sprawdzaj czy ucze2 zrozumia przekazane treci, jeli nie, to wracaj do nich, by ucze2 je zapamita sprawdzaj i )wicz z uczniem w cigu caego dnia praktyczne umiejtnoci typowe dla poszczególnych pór dnia, zachcaj do planowania zmieniaj sposób przekazywania polece2 i instrukcji uywaj krótkich, zwizych, prostych zda2 uywaj jak najmniej sów mów poprawnie gramatycznie mów powoli stosujc wyra8ne pauzy pomidzy zdaniami uywaj jzyka obrazowego, jak najmniej abstrakcyjnego, tumacz tak czsto, jak to jest konieczne uywaj imienia ucznia gdy wydajesz mu polecenia lub zwracasz si do niego uywaj raczej pozytywnej ni negatywnej formy wypowiedzi uywaj zda2, które s stosowane w yciu uywaj nastpujcych pyta2: kto, co gdzie, jak; unikaj pytania: dlaczego? PRZEKAZ stwarzaj moliwo) powtórze2 w trakcie uczenia sownictwa. Nauka nowych sów powinna mie) miejsce w danym kontekcie podawaj przykady uywaj przedmiotów lub ich zdj) wykorzystuj moliwoci wzrokowe, suchowe, dotykowe ucznia, wielokrotnie demonstruj, umoliwiaj manipulowanie, modyfikowanie prezentowanych pomocy edukacyjnych ucz rozpoznawa) emocje, powikszaj zasób sów okrelajcych stany emocjonalne zachcaj uczniów do czytania na gos, opowiadania przeczytanego tekstu, zilustrowania go gestem lub rysunkiem ucz, jak wyraa) uczucia, myli i potrzeby pomó uczniowi nauczy) si podstawowych umiejtnoci spoecznych: uwane suchanie, sygnalizowanie zrozumienia lub wtpliwoci, obrona wasnych granic, szanowanie opinii i pogldów innych przy opisywaniu przey), faktów, wydarze2 zachcaj do stosowania schematu 4 nogi stou noga 1- co si dziao, opowiedz noga 2 co syszae, opowiedz noga 3 co pomylae, opowiedz noga 4 co czue, opowiedz na czterech nogach stó stoi pewnie. SPECYFICZNE STRATEGIE POST=POWANIA Z UCZNIEM Z FAS ROZWICZANIA MOELIWE DO ZASTOSOWANIA W SALI LEKCYJNEJ NAPI=F I FRUSTRACJI: stosuj proste sownictwo (nie generalizuj) uywaj krótkich polece2 dotyczcych sedna sprawy polecenia rozbij na kilka maych kroków stosuj wizualne wskazówki, podkrelaj je gestem i mimik w celu przedstawienia etapów postpowania uywaj ilustracji stosuj okrelone znaki do porozumiewania si z uczniem umie) na plakacie plan postpowania

7 SPOSOBY REDUKUJCCE NADMIAR BODICÓW: przygotuj odpowiednie miejsce dla ucznia zachcaj ucznia do utrzymywania porzdku w miejscu pracy przykrywaj materiaem zbdne elementy wyposaenia dla zminimalizowania iloci bod8ców rozpraszajcych stosuj suchawki, aby uatwi) docieranie informacji werbalnych SPOSOBY POZWALAJCCE UTRZYMAF RUTYN= I STRUKTUR=: zapoznaj ucznia z jego rozkadem dnia, tygodnia, miesica zawie w widocznym miejscu plan dnia z ilustracjami rozmawiaj z uczniem przed wprowadzeniem zmian wyznacz uczniów towarzyszcych dziecku w trakcie podróy autobusem wprowad8 rutyn we wszystkim SPOSOBY POZWALAJCCE OGRANICZF NADAKTYWNOGF UCZNIA: zaopatrz ucznia w pieczk do ciskania pozwól mu na zabaw kostk Rubika znajd8 czas na )wicz. ruchowe w trakcie lekcji poprzed8 zajcia wymagajce skupienia )wicz. ruchowymi zaplanuj krótkie przerwy w trakcie kadej lekcji wypracuj i stosuj umówiony sygna informujcy ucznia, e ma powróci) do awki SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z WYBUCHAMI AGRESJI I U UCZNIA: obserwuj ucznia i ustal objawy poprzedzajce wybuch zoci usu2 pozostaych uczniów z klasy po zajciu porozmawiaj z uczniem, omówcie inne moliwe sposoby reakcji zachcaj do dojrzalszego zachowania nie obwiniaj, nie oskaraj, nie zawstydzaj, nie pouczaj zapro uczniów do dyskusji o tym, jak rozwizywa) podobne sytuacje przerywaj zabawy uczniów nacechowane agresj ustal przyczyn wybuchu agresji za kadym razem odwoaj si do ustalonego regulaminu SPOSOBY PRZYGOTOWUJCCE UCZNIA DO PRZEMIESZCZANIA SI= W SZKOLE: sporzd8 plan szkoy i zaznacz konieczne trasy stosuj opowiadania spoeczne rozmawiaj z uczniem o trudnociach zezwalaj uczniowi (pod opiek) na wczeniejsze wyjcia z klasy gdy na korytarzach jest spokojnie, ma to zwizek z jego nadwraliwoci suchow kady z nauczycieli powinien stosowa) te same zasady i wyciga) te same konsekwencje STRATEGIE SPRZYJAJCCE ROZWIJANIU ATMOSFERY EYCZLIWOGCI I TOLERANCJI: rozmawiaj z uczniami o deficytach, chorobach i problemach, które dotycz przecie wikszoci ludzi niech kady z uczniów w maej grupie przedstawi swoje silne i sabe strony, swoje uzdolnienia i ograniczenia nigdy nie porównuj cech, zalet czy ogranicze2 rónych uczniów w ich obecnoci zachcaj, nagradzaj, wzmacniaj i okazuj szacunek wszystkim uczniom

8 RÓENE SPOSOBY ADAPTACJ WARUNKÓW, OTOCZENIA, POMOCY DO POTENCJALNYCH MOELIWOGCI UCZNIA Z FAS SPOSOBY PREZENTACJI: materia podzielony na kilka etapów (mae kroki) ksiki nagrane na tamie magnetofonowej dua czcionka karty z hasami, opisami kluczowych poj) video stosowanie segregatorów materiay do manipulacji, np. budowy makiety, modelu SPRAWDZANIE WIEDZY I UMIEJQTNORCI UCZNIA: wypracowania odpowiedzi sowne rysunki, diagramy, obrazy, ukadanki, schematy nagranie na dyktafon przekazanie gestem wykonanie z uyciem piktogramów, wycigów ze stron internetowych, wydruków, kopii z wydawnictw, prasy przygotowanie prezentacji multimedialnej udzia w tecie lub quizie przygotowanie i rozwizywanie krzyówek RRODOWISKO: Alternatywne rozwizania w sali lekcyjnej: moliwo) doboru miejsca redukcja bod8ców przeszkadzajcych uczniowi tumienie niektórych d8wików (dywan) agodzenie wstrzsów przy siadaniu i poruszaniu si (podkadki) adaptacja biurka oraz miejsca zajmowanego przez ucznia CZAS: ograniczenie liczby pyta2 lub waciwe ich rozmieszczenie w czasie czste przerwy stosowanie dodatkowych instrukcji i podpowiedzi róne metody instrukcji rozoenie programu w duszym czasie niewyduanie czasu pracy, ale przerywanie go aktywnoci fizyczn lub relaksem POMOCE DYDAKTYCZNE: wizualne programy komputerowe (obrazy graficzne) stopery, zegary, elektroniczny sownik ortograficzny sownik wyrazów bliskoznacznych kalkulator pogrubiona liniatura pomoc kolee2ska

9 suchawki, lupy kopiarka i skaner ORGANIZACJA PRACY: zeszyt wasnorcznie wykonanych cig streszczenia definicje i prawa kopie artykuów pudeka i segregatory dzienny rozkad zaj) zeszyt komunikacyjny midzy szko a rodzicami dodatkowy komplet ksiek do domowego uytku (nie musi przynosi) do szkoy) kolorowe kody na segregatorach

Fetal Alcohol Syndrome Debora Evensen. dzieci. Zrozumieæ zachowania dzieci i nastolatków z zespo³em FAS (Fetal Alcohol Syndrome)

Fetal Alcohol Syndrome Debora Evensen. dzieci. Zrozumieæ zachowania dzieci i nastolatków z zespo³em FAS (Fetal Alcohol Syndrome) Fetal Alcohol Syndrome Debora Evensen To nie s¹ z³e dzieci Zrozumieæ zachowania dzieci i nastolatków z zespo³em FAS (Fetal Alcohol Syndrome) Program FAStryga Stowarzyszenie Zastepczego Rodzicielstwa Oddzial

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa. Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS. PROGRAM FAStryga

Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa. Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS. PROGRAM FAStryga Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Oddzia³ Œl¹ski 0504 73 18 23 Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS PROGRAM FAStryga Pomoc dla dzieci dotkniêtych syndromem FAS i ich

Bardziej szczegółowo

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania

Spis treści. Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody. Część 2. Strategie nauczania Spis treści Wstęp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 10 Część I. Uczenie dzieci z dysleksją - najskuteczniejsze metody I, Przepisywanie z tablicy,,,,,,, 14 2, Komputerowe korektory pisowni, 15 3, Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Uczeń z zespołem FAS w klasie integracyjnej

Uczeń z zespołem FAS w klasie integracyjnej Uczeń z zespołem FAS w klasie integracyjnej I. Terminologia... 2 II. Diagnoza... 3 III. Rola nauczyciela w diagnozie FAS... 3 IV. Cechy ucznia z zespołem FAS... 4 V. Sposoby nauczania... 4 VI. Specyficzne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna)

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Promniku 1.Zasady oceniania: Bie ce ocenianie

Bardziej szczegółowo

&#-!./#$ "$0" 12320" 1,)# 4 % 0& 12320" ZAPYTANIE OFERTOWE

&#-!./#$ $0 12320 1,)# 4 % 0& 12320 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma form rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Orodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach

Zespół Gimnazjalno Szkolny w Domaszowicach 4 potrafi wykorzysta zdobyte wiadomoci w rozwizywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych, 3 potrafi wykona proste zadania i polecenia, popełnia błdy, 2 tylko z pomoc nauczyciela rozwizuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przez program profilaktyczny rozumie si działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikajcym z problemów w ich otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Może to autyzm? Kiedy rozwój dziecka budzi niepokój rodziców zwłaszcza w zakresie mowy i komunikacji, rozwoju ruchowego oraz/lub w sferze emocjonalno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE M Szkoła Podstawowa w Damicach Obszar do wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Wybór zakresu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010

Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 Oferta zaj edukacyjno profilaktycznych dla rejonu usługowego PPP-P nr 3 w roku szkolnym 2009/2010 Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz nauczycieli L.p. Rodzaj lub temat podejmowanych działa 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Nauczanie języków obcych wsród najmłodszych obywateli WNIOSEK Nauczyciele nie powinni

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej PODSTAWA PRAWNA Podstaw prawn do wprowadzenia działa profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI OCENIANIU PODLEGAJĄ: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, aktywność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Trudności wychowawcze mają tak naprawdę najlżejszy ciężar gatunkowy, poważniejsze od nich są zaburzenia emocjonalne, a jeszcze cięższe jest

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich 43-150 Bieru ul. Licealna 17 SZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich 43-150 Bieru ul. Licealna 17 SZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnoksztace im. Powstaców skich 43-150 Bieru ul. Licealna 17 SZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Bieru 2013 SZKOLNYSYSTEMZAPEWNIANIAPOMOCYPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH BEZPIECZNA SZKOŁA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I AUTOR: mgr Ewa Herczyńska MIEJSCE ZAJĘĆ: sala szkolna PROWADZĄCY: autor programu 1 CELE PROGRAMU: OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

systematyczne nauczanie

systematyczne nauczanie dojrzałość Osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie; harmonijne współgranie

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz Sześciolatek w pierwszej klasie Opracowała: Olga Ocetkiewicz Uczeń 6 letni w klasie I Cechy sześciolatka Jaki to uczeń? Stwarzamy możliwości Jak uczymy? Treści nauczania w kl.i Czego go uczymy? Cechy sześciolatka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Opracowanie: Mgr Anna Borek Mgr Barbara Jakubiec Mgr Tomasz Padyjasek Spis treści: 1. Termin dysleksja. 2. Trudności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić?

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? Czas trwania: 45 minut Cel główny: kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych oraz

Bardziej szczegółowo

PRZ nauczyciela stażysty

PRZ nauczyciela stażysty Literka.pl PRZ nauczyciela stażysty Data dodania: -06-02 22:50:11 Autor: Magdalena Wykurz Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z lekarzem. Talking With Your Doctor. Twój zespó opieki zdrowotnej. Twój lekarz

Rozmowa z lekarzem. Talking With Your Doctor. Twój zespó opieki zdrowotnej. Twój lekarz Rozmowa z lekarzem Talking With Your Doctor Twój zespó opieki zdrowotnej Stawiajc czoo rakowi, bdziesz mia / miaa do czynienia z caym zespoem odpowiednio wyszkolonych ludzi. Kada z tych osób posiada jakie

Bardziej szczegółowo

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r.

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

Bardziej szczegółowo

być spoko i na luzie młodzi pij, by pozbyć si napi cia i niepewno ci, swobodniej poczuć si w towarzystwie;

być spoko i na luzie młodzi pij, by pozbyć si napi cia i niepewno ci, swobodniej poczuć si w towarzystwie; MŁODZIE A ALKOHOL Okres dorastania i nastpujcy po nim okres młodzieczy, to lata szybkiego i wszechstronnego rozwoju całego organizmu, kształtowania si zmian fizycznych, umysłowych i moralnych, okres przeobraania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

zajęcia socjoterapeutyczne

zajęcia socjoterapeutyczne zajęcia socjoterapeutyczne SP 2 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie Podstawa prawna Istota socjoterapii Program zajęć socjoterapeutycznych Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH UWZGLĘDNIANIE OPINII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2007 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Lp. 1 2 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dla ucznia realizującego

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA. Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia...

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA. Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia... Pieczęć szkoły WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia... OBSERWOWANY ZAKRES Rozróżnia stronę prawą i lewą K L A S A WYNIK OBSERWACJI SEMESTR I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA 21 czerwca 2004r.

LEKCJA OTWARTA 21 czerwca 2004r. LEKCJA OTWARTA 2 czerwca 2004r. KONSPEKT ZAJ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE CZWARTEJ OPRACOWANY PRZEZ DOROT SARNIAK TEMAT: O ZWIERZTACH INACZEJ. ZADANIA DYDAKTYCZNE: Ucze zna i rozumie pojcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 006/007 fdsrterdgdf Kod ucznia Kod szkoły... piecztka WKK Dzie Miesic Rok D A T A U R O D Z E N I A U C Z N I A KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA

Bardziej szczegółowo

Literatura dla ucznia:

Literatura dla ucznia: PLAN METODYCZNY Prowadzcy: Katarzyna Zgota-Lechowska data: 24.01.2006 Temat: Co to jest biomasa? Cel ogólny: Poznanie pojcia biomasa z uwzgldnieniem charakterystyki moliwoci jej wykorzystania Po zajciach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017 Bezpieczna i przyjazna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, 30 wrzesień 2016r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Wakacyjne plany. To już lato. Dokąd pojedziemy

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania fizyka

Przedmiotowy system oceniania fizyka Przedmiotowy system oceniania fizyka 1. Cele oceniania - Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. - Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. - Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne Zajęcia psychoedukacyjne W szkole prowadzone są w obszarze profilaktyki wychowawczej zajęcia psychoedukacyjne realizowane w klasach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przez pedagoga. W trakcie roku

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w pkt. II formy aktywności ucznia. 3. Każdy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z KLAS MŁODSZYCH

METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z KLAS MŁODSZYCH METODY AKTYWIZUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM I Z KLAS MŁODSZYCH CZYM JEST AUTYZM? Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych, które zostały wyodrębnione spośród innych form zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

OCENIAMY TO, CZEGO NAUCZYLIŚMY. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV - VIII

OCENIAMY TO, CZEGO NAUCZYLIŚMY. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV - VIII OCENIAMY TO, CZEGO NAUCZYLIŚMY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV - VIII Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, ( funkcja informacyjna) wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka

Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Zasady Oceniania Przedmiot: Matematyka 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo