DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?"

Transkrypt

1 DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw schorzenia jest zaburzenie organizacji mózgu. Osoby z FAS yj tu i teraz, funkcjonujc w klasie nie potrafi poradzi) sobie z najprostszymi czynnociami, funkcjonuj w chaosie. FAS stanowi medyczn diagnoz, któr wyróniaj cztery podstawowe kryteria: 1. Udokumentowane picie alkoholu przez matk w ciy; 2. Pre i postnatalny deficyt wzrostu wagi i obwodu gowy; 3. trudnoci intelektualne i problemy spoeczne; 4. Zespó fizycznych anomalii wyraajcych si mniej lub bardziej widocznymi deformacjami budowy ko2czyn, twarzy mini i serca i innych narzdów. U dzieci tych wyróniamy dwie gówne grupy zaburze2: pierwotne i wtórne. Zaburzenia pierwotne wynikaj one z uszkodzenia mózgu do którego moe doj) w czasie caego rozwoju podu. Rodzaj i wielko) uszkodze2 zale od dawki wypijanego przez ciarn alkoholu, czstotliwoci picia, okresu ciy, predyspozycji osobniczych, wieku i stanu zdrowia matki. Nieharmonijny rozwój psychoruchowy: obnione moliwoci intelektualne, ok. poowa dzieci ma rozpoznawane upol. rozwoju umys. rónego stopnia poziom intelig. ucznia z FAS moe mieci) si w normie lub na jej pograniczu, wielu z nich promocj do nastpnej klasy otrzymuje przy minimalnym wsparciu zaburzone s funkcje pamici bezporedniej, jest ona mao wydajna brak im umiejtnoci uogólniania, przewidywania i planowania maj trudnoci z przewidywaniem konsekwencji wasnych dziaa2 maj trudnoci w myleniu abstrakcyjnym s nadwraliwe na dotyk, czsto maj podwyszony próg czucia gbokiego wiele dzieci przejawia zdolnoci w niektórych dziedzinach np. w muzyce, posugiwaniu si komputerem, kontaktach interpersonalnych czy sportach. Zaburzenia wtórne s skutkiem braku lub niewaciwej opieki nad dzie)mi z syndromem alkoholowym. Nie s to zaburzenia wrodzone, dlatego w niektórych przypadkach mona im zapobiec, rozumiejc ograniczone moliwoci dzieci. Zaburzenia wtórne mog przejawia) si: znueniem, zmczeniem, frustracj, niepokojem i lkami sztywnoci zachowa2,, bezradnoci i wycofaniem nisk samoocen i tendencj do izolowania si zachowaniami agresywnymi, konfliktami z prawem kopotami w szkole i w domu, trudnociami w podjciu pracy i jej utrzymaniu depresj i innymi zaburzeniami psychicznymi problemami z naduywaniem alkoholu i narkotyków Inne zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym dajce si zaobserwowa) u dzieci z FAS: trudnoci w nauce deficyt uwagi z nadpobudliwoci psychoruchow trudnoci z uogólnianiem problemy z pamici trudnoci ze zrozumieniem relacji wystpujcych pomidzy przyczyn i skutkiem trudnoci z uszczegóowianiem trudnoci z przetwarzaniem i odbiorem informacji suchowych Uczniowie uszkodzeni przez alkohol mog w bardzo róny sposób reagowa) na sytuacje dla nich

2 nietypowe lub stresujce. Wzrost niepokoju moe ko2czy) si wycofaniem, wybuchami lub innym zachowaniem, które moe by) niebezpieczne dla samego ucznia jak i jego otoczenia. Ucze2 w wieku adolescencji jest podatny na depresj, posiada saby osd sytuacji, zachowuje si impulsywnie. Przez co s opisywani jako naiwni, niedojrzali. Czsto peni funkcj koza ofiarnego. Inne zaburzenia w funkcjonowaniu spo)ecznym i emocjonalnym dajce si zaobserwowa) u dzieci z FAS: problemy z poszanowaniem cudzej wasnoci trudnoci ze zrozumieniem i przewidywaniem konsekwencji postpowania uleganie manipulacjom i wykorzystywaniu przez innych problemy z nawizaniem i utrzymaniem przyja8ni traktowanie obcych ludzi jak kogo z najbliszej rodziny problemy z odtwarzaniem faktów Fizjologiczne funkcjonowanie dzieci z FAS odbiega od normy i moe przejawia) si w nastpujcych obszarach: nadwraliwo) lub saba wraliwo) na dotyk (nie jest wiadomy tego, e powanie si zrani) brak poczucia godu lub sytoci trudnoci w odbiorze wrae2 trudnoci z czuciem zimna lub gorca (nieadekwatny strój) problemy z koordynacj trudno) w osdzie odlegoci dzielcej dziecko od przedmiotów niskie napicie miniowe zaburzenia funkcjonowania wielu odruchów trudnoci z widzeniem (nie ze wzrokiem) trudnoci ze syszeniem (nie ze suchem) kopoty z sercem deficyt wzrostu skrzywienia krgosupa amliwe koci, problemy ze stawami Przyk)adowe porównanie mo-liwo.ci dzieci i nastolatków z FAS/ FAE: Typowy 5 - latek chodzi do przedszkola potrafi wykona) 3 polecenia wydane na raz wspópracuje z rówienikami w zabawie potrafi si dzieli) potrafi czeka) na swoj kolej Typowy 10 latek Rozwój 5 latka z FAS odpowiada rozwojowi 2 - latka uywa pieluch potrafi wykona) jedno polecenie pomaga i naladuje mam siedzi spokojnie przez 5 10 min. bawi si indywidualnie dziaa jak uparty dwulatek Rozwój 10- latka z FAS odpowiada rozwojowi 6 - latka odpowiada na abstrakcyjne pytania uczy si eksperymentujc wspópracuje z innymi, rozwizuje problemy powtarza sowa, naladuje zachowania uczy si wyciga) wnioski, uczy si na uznaje tylko zabawy pod kierownictwem z swoich bdach jasnymi zasadami chonie wiedz, rozwija kontakty spoeczne uczy si na podstawie wzorcowego

3 potrafi generalizowa) informacje zdobyte w szkole Typowy 18 latek dy do niezalenoci ko2czy szko i rozpoczyna prac zawodow ma swoje plany yciowe oszczdza pienidze potrafi zorganizowa) sobie ycie rozwizywania problemu szybko mczy go wysiek umysowy Rozwój 18 latka z FAS odpowiada rozwojowi 10 latka potrzebuje narzucenia zasad i kierownictwa ubogi zasób zainteresowa2 yje tu i teraz, nie potrafi przewidywa) cechuje go niefrasobliwo), nadmierna ciekawo), irytacja organizuje ycie za pomoc dorosych Dla zrozumienia trudno.ci dzieci z FAS/ FAE pomocne mog: by; wskazówki: Dziecko jest postrzegane jako: Dziecko tak naprawd<: nie wykazujce chci dziaanie,bo nie chce nie moe ze jest sfrustrowane leniwe, kamliwe kade zadanie jest dla niego trudn prób nie wykazujce inicjatywy, pasywne jest wyczerpane albo nie umie zacz) takie, któremu na niczym nie zaley nie potrafi okaza) uczu) nie potrafice usiedzie) na miejscu jest cigle pobudzone grymane, wymagajce jest nadwraliwe uparte nie dostaje tego, o co mu chodzi robice na zo) przez powtarzanie tych samych bdów nie moe zapamita) próbujce zwraca) na siebie uwag potrzebuje kontaktu, wsparcia zachowujce si jak dziecko jest dzieckiem zodziej nie rozumie co to wasno) prywatna nie przyjmujce do wiadomoci rzeczy oczywistych potrzebuje cigego przypominania POST=POWANIE Z DZIECKIEM Z FAS Aby skutecznie pomaga) dzieciom z FAS wane jest przestrzeganie nastpujcych zasad: 1. Konkret - trzeba mówi) uywajc konkretnych sów, naley unika) sów o podwójnym znaczeniu, jakiej aluzji itd. Dobrze jest myle) o niej / nim jak o duo modszym dziecku - poniewa jej / jego rozwój emocjonalny i spoeczny jest po prostu obniony w stosunku do wieku rozwojowego (kalendarzowego). 2. Sta)o.; - dzieci z FAS maj trudnoci z zastosowaniem zdobytej wiedzy w nowej sytuacji i uogólnianiem informacji. W nadmiarze bod8ców próbuj przespa) ich natok lub podejmuj dziaania nie przewidujc czsto ich konsekwencji. Funkcjonuj najlepiej w rodowisku, w którym wprowadza si mao zmian ( najlepiej wcale). Dotyczy to równie sownictwa. Rodzice i nauczyciele powinni ustali) ze sob jakich sów, zwrotów i polece2 uywa) bd w stosunku do dziecka. 3. Powtarzanie - dzieci z Syndromem FAS maj kopot z pamici operacyjn - krótkotrwa.

4 Zapominaj nawet jeli jakie informacje zostan wyuczone i nie byy przez jaki czas uywane. Zatem jeli chcemy aby dziecko nauczyo si czego - musi by) to stale i regularnie powtarzane. Dobrze jest kilkakrotnie powtarza) mu - co wydarzy si w najbliszej przyszoci. Dzieci maj kopot z "poruszaniem si " w czasoprzestrzeni ( wczeniej, pó8niej, przed, po, za godzin, jutro itp.). Potrafi dziaa), krok po kroku, dobrze jeli kto kroczy obok 4. Rutyna - trzeba budowa) im regularny rozkad dnia - z powtarzalnymi czynnociami. Wtedy atwiej je zapamitaj. Jeli dziecko bdzie wiedziao, czego si spodziewa) - zmniejszy to w nim poziom lku. Paradoksalnie powinno uatwi) uczenie si. 5. Prostota - "krótko i bardzo zwi8le". Jeli otrzymuj zbyt duo informacji - "wycz si". Nie jest moliwe dalsze uczenie si. Trzeba pamita) - prostota dziaania stanowi podstaw efektywnego uczenia si. 6. Szczegó)owo.; - trzeba mówi) dokadnie to co mamy na myli. Dzieci z uszkodzeniem mózgu nie potrafi na ogó zrozumie) poj) abstrakcyjnych. Nie potrafi uogólnia) czy "wypeni) pustych miejsc" - bez wskazówek. Trzeba zatem mówi) dziecku - krok po kroku co ma zrobi). Wtedy istnieje szansa na rozwinicie waciwych nawyków. 7. Zasady - zasady to "spoiwo", które sprawia, e wiat wokó dziecka zaczyna nabiera) jakiego sensu. Jeli usuniemy to "spoiwo" - wszystko to, co byo z trudem budowane - (jak mur bez zaprawy) si rozsypie. Dziecko z FAS yje w staym chaosie. Jeli porzdkujemy wiat wokó niego, (duo staoci) - ma wiksz szans na osignicie sukcesu. Ale uwaga nie za duo tych zasad (3 ) i stale trzeba si do nich odwoywa). Powtarza)! 8. Nadzór Dzieci z FAS maj trudnoci w rozwoju poznawczym, zachowuj si bardzo naiwnie w codziennych sytuacjach. Heby mona byo rozwija) u nich nawyki waciwego zachowania, wymagaj staego (nieustannego) nadzoru. Trzeba ich pilnowa) jak duo modsze dziecko. Kiedy jaka sytuacja staje si irytujca, a zwyka (dotychczasowa ) interwencja nie przynosi skutku, wtedy trzeba zaprzesta) dziaania, obserwowa), uwanie sucha) aby zorientowa) si na czym polega problem. Trzeba po prostu zastanowi) si co sprawia trudno)? - co mogoby pomóc? Ze wzgldu na specyfik problemów diagnoza powinna obejmowa) wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka: diagnoza procesów intelektualnych (mylenie), diagoza procesów orientacyjnych (spostrzeganie, uwaga, pami)), diagnoza procesów wykonawczych (motoryka), diagnoza procesów emocjonalnych (emocje i motywacja), diagnoza funkcjonowania spoecznego, diagnoza potrzeb, diagnoza pedagogiczna. Nie ma jednej susznej metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dzieckiem z FAS. Konieczne jest podejcie holistyczne (pomoc medyczna, psychologiczna, edukacyjna, spoeczna).

5 Jedn z takich metod jest stymulacja ukadu przedsionkowego. Powtórzenie w stymulacji archetypowych wzorców ruchowych w tym schematów odruchów daje szans na nadrobienie pracy jak mózg powinien wykona) w rozwoju. Inne metody to: techniki behawioralne, kinezjologia edukacyjna, neurostymulacja, metody relaksacyjne, socjoterapia, metody rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczy2skiej, wykorzystanie muzyki, techniki amania gowy. Pomoc w zakresie szkolno-edukacyjnym dla dziecka z zespoem FAS równie powinna by) kompleksowa i obejmowa) w zalenoci od potrzeb: zajcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajcia korekcyjno-kompensacyjne, zajcia logopedyczne, dostosowanie wymaga2, nauczanie indywidualne, ksztacenie specjalne, wyduenie etapu edukacyjnego, zajcia rewalidacyjne, wsparcie nauczyciela, wczesne wspomaganie rozwoju. Na zako2czenie dodam, e podstaw pomocy nie s jednak wspaniae techniki, czy wyszukane metody ale poziom relacji miedzy dwiema osobami dajc pomoc i t pomoc otrzymujc. Efekty, czy skuteczno) zale od tego jak uo si relacje midzy nimi. Rola postaw osób wspierajcych ma tu zasadnicze znaczenie. Dlatego warto aby taka osoba postawia przed sob pytania: Czy potrafi zaakceptowa) fakt innoci i niepenosprawnoci dziecka? Czy rozumiem i potrafi zaspokoi) jego potrzeby? Czy potrafi stymulowa) i wspiera) jego rozwój? Czy potrafi radzi) sobie z wasnymi emocjami pojawiajcymi si w kontakcie z dzieckiem POMAGAJCCYCH PRZEZWYCI=EYF UCZNIOWI Z FAS

6 TRUDNOGCI W KOMUNIKOWANIU SI= ODBIÓR usu2 przeszkody i zakócajce bod8ce suchowe i wzrokowe w miejscu pracy ucznia stosuj powtórzenia, rutyn oraz multimedialne metody nauczania usprawniajce pami), oparte na równoczesnym widzeniu i syszeniu sprawdzaj czy ucze2 zrozumia przekazane treci, jeli nie, to wracaj do nich, by ucze2 je zapamita sprawdzaj i )wicz z uczniem w cigu caego dnia praktyczne umiejtnoci typowe dla poszczególnych pór dnia, zachcaj do planowania zmieniaj sposób przekazywania polece2 i instrukcji uywaj krótkich, zwizych, prostych zda2 uywaj jak najmniej sów mów poprawnie gramatycznie mów powoli stosujc wyra8ne pauzy pomidzy zdaniami uywaj jzyka obrazowego, jak najmniej abstrakcyjnego, tumacz tak czsto, jak to jest konieczne uywaj imienia ucznia gdy wydajesz mu polecenia lub zwracasz si do niego uywaj raczej pozytywnej ni negatywnej formy wypowiedzi uywaj zda2, które s stosowane w yciu uywaj nastpujcych pyta2: kto, co gdzie, jak; unikaj pytania: dlaczego? PRZEKAZ stwarzaj moliwo) powtórze2 w trakcie uczenia sownictwa. Nauka nowych sów powinna mie) miejsce w danym kontekcie podawaj przykady uywaj przedmiotów lub ich zdj) wykorzystuj moliwoci wzrokowe, suchowe, dotykowe ucznia, wielokrotnie demonstruj, umoliwiaj manipulowanie, modyfikowanie prezentowanych pomocy edukacyjnych ucz rozpoznawa) emocje, powikszaj zasób sów okrelajcych stany emocjonalne zachcaj uczniów do czytania na gos, opowiadania przeczytanego tekstu, zilustrowania go gestem lub rysunkiem ucz, jak wyraa) uczucia, myli i potrzeby pomó uczniowi nauczy) si podstawowych umiejtnoci spoecznych: uwane suchanie, sygnalizowanie zrozumienia lub wtpliwoci, obrona wasnych granic, szanowanie opinii i pogldów innych przy opisywaniu przey), faktów, wydarze2 zachcaj do stosowania schematu 4 nogi stou noga 1- co si dziao, opowiedz noga 2 co syszae, opowiedz noga 3 co pomylae, opowiedz noga 4 co czue, opowiedz na czterech nogach stó stoi pewnie. SPECYFICZNE STRATEGIE POST=POWANIA Z UCZNIEM Z FAS ROZWICZANIA MOELIWE DO ZASTOSOWANIA W SALI LEKCYJNEJ NAPI=F I FRUSTRACJI: stosuj proste sownictwo (nie generalizuj) uywaj krótkich polece2 dotyczcych sedna sprawy polecenia rozbij na kilka maych kroków stosuj wizualne wskazówki, podkrelaj je gestem i mimik w celu przedstawienia etapów postpowania uywaj ilustracji stosuj okrelone znaki do porozumiewania si z uczniem umie) na plakacie plan postpowania

7 SPOSOBY REDUKUJCCE NADMIAR BODICÓW: przygotuj odpowiednie miejsce dla ucznia zachcaj ucznia do utrzymywania porzdku w miejscu pracy przykrywaj materiaem zbdne elementy wyposaenia dla zminimalizowania iloci bod8ców rozpraszajcych stosuj suchawki, aby uatwi) docieranie informacji werbalnych SPOSOBY POZWALAJCCE UTRZYMAF RUTYN= I STRUKTUR=: zapoznaj ucznia z jego rozkadem dnia, tygodnia, miesica zawie w widocznym miejscu plan dnia z ilustracjami rozmawiaj z uczniem przed wprowadzeniem zmian wyznacz uczniów towarzyszcych dziecku w trakcie podróy autobusem wprowad8 rutyn we wszystkim SPOSOBY POZWALAJCCE OGRANICZF NADAKTYWNOGF UCZNIA: zaopatrz ucznia w pieczk do ciskania pozwól mu na zabaw kostk Rubika znajd8 czas na )wicz. ruchowe w trakcie lekcji poprzed8 zajcia wymagajce skupienia )wicz. ruchowymi zaplanuj krótkie przerwy w trakcie kadej lekcji wypracuj i stosuj umówiony sygna informujcy ucznia, e ma powróci) do awki SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z WYBUCHAMI AGRESJI I U UCZNIA: obserwuj ucznia i ustal objawy poprzedzajce wybuch zoci usu2 pozostaych uczniów z klasy po zajciu porozmawiaj z uczniem, omówcie inne moliwe sposoby reakcji zachcaj do dojrzalszego zachowania nie obwiniaj, nie oskaraj, nie zawstydzaj, nie pouczaj zapro uczniów do dyskusji o tym, jak rozwizywa) podobne sytuacje przerywaj zabawy uczniów nacechowane agresj ustal przyczyn wybuchu agresji za kadym razem odwoaj si do ustalonego regulaminu SPOSOBY PRZYGOTOWUJCCE UCZNIA DO PRZEMIESZCZANIA SI= W SZKOLE: sporzd8 plan szkoy i zaznacz konieczne trasy stosuj opowiadania spoeczne rozmawiaj z uczniem o trudnociach zezwalaj uczniowi (pod opiek) na wczeniejsze wyjcia z klasy gdy na korytarzach jest spokojnie, ma to zwizek z jego nadwraliwoci suchow kady z nauczycieli powinien stosowa) te same zasady i wyciga) te same konsekwencje STRATEGIE SPRZYJAJCCE ROZWIJANIU ATMOSFERY EYCZLIWOGCI I TOLERANCJI: rozmawiaj z uczniami o deficytach, chorobach i problemach, które dotycz przecie wikszoci ludzi niech kady z uczniów w maej grupie przedstawi swoje silne i sabe strony, swoje uzdolnienia i ograniczenia nigdy nie porównuj cech, zalet czy ogranicze2 rónych uczniów w ich obecnoci zachcaj, nagradzaj, wzmacniaj i okazuj szacunek wszystkim uczniom

8 RÓENE SPOSOBY ADAPTACJ WARUNKÓW, OTOCZENIA, POMOCY DO POTENCJALNYCH MOELIWOGCI UCZNIA Z FAS SPOSOBY PREZENTACJI: materia podzielony na kilka etapów (mae kroki) ksiki nagrane na tamie magnetofonowej dua czcionka karty z hasami, opisami kluczowych poj) video stosowanie segregatorów materiay do manipulacji, np. budowy makiety, modelu SPRAWDZANIE WIEDZY I UMIEJQTNORCI UCZNIA: wypracowania odpowiedzi sowne rysunki, diagramy, obrazy, ukadanki, schematy nagranie na dyktafon przekazanie gestem wykonanie z uyciem piktogramów, wycigów ze stron internetowych, wydruków, kopii z wydawnictw, prasy przygotowanie prezentacji multimedialnej udzia w tecie lub quizie przygotowanie i rozwizywanie krzyówek RRODOWISKO: Alternatywne rozwizania w sali lekcyjnej: moliwo) doboru miejsca redukcja bod8ców przeszkadzajcych uczniowi tumienie niektórych d8wików (dywan) agodzenie wstrzsów przy siadaniu i poruszaniu si (podkadki) adaptacja biurka oraz miejsca zajmowanego przez ucznia CZAS: ograniczenie liczby pyta2 lub waciwe ich rozmieszczenie w czasie czste przerwy stosowanie dodatkowych instrukcji i podpowiedzi róne metody instrukcji rozoenie programu w duszym czasie niewyduanie czasu pracy, ale przerywanie go aktywnoci fizyczn lub relaksem POMOCE DYDAKTYCZNE: wizualne programy komputerowe (obrazy graficzne) stopery, zegary, elektroniczny sownik ortograficzny sownik wyrazów bliskoznacznych kalkulator pogrubiona liniatura pomoc kolee2ska

9 suchawki, lupy kopiarka i skaner ORGANIZACJA PRACY: zeszyt wasnorcznie wykonanych cig streszczenia definicje i prawa kopie artykuów pudeka i segregatory dzienny rozkad zaj) zeszyt komunikacyjny midzy szko a rodzicami dodatkowy komplet ksiek do domowego uytku (nie musi przynosi) do szkoy) kolorowe kody na segregatorach

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1. Wioletta Błaż Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii 1 Wioletta Błaż Potrzeby to zespół oczekiwań i warunków potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania osoby w najbliższym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo