Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5"

Transkrypt

1 OGÓLNE 1. ( Warunki ogólne ) dotyczą wszystkich dokumentów związanych z zakupem podpisanych przez Nabywcę i Sprzedawcę ( Dokumenty zakupu ) oraz zamówień. Zamówienie stanowi ofertę Nabywcy na zakup towarów, usług lub innych produktów opisanych w zamówieniu ( Produkty ) na niniejszych warunkach ogólnych. Sprzedawca może zaakceptować taką ofertę na podstawie: (1) obietnicy Sprzedawcy, że dostarczy on Produkty lub wykona inne czynności opisane w Zamówieniu, (2) dostawy niektórych lub wszystkich produktów przez Sprzedawcę lub rozpoczęcia innych odpowiednich czynności lub (3) wysłania potwierdzenia zamówienia do Nabywcy. ZAAKCEPTOWANIE ZAMÓWIENIA JEST WYRAŹNIE OGRANICZONE DO WARUNKÓW OPISANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH OGÓLNYCH, ZAMÓWIENIU I INNYCH ODPOWIEDNICH DOKUMENTACH ZAKUPU. NABYWCA SPRZECIWIA SIĘ WSZELKIM DODATKOWYM WARUNKOM LUB WARUNKOM RÓŻNIĄCYM SIĘ OD NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH, ZAMÓWIENIA LUB ODPOWIEDNIEGO DOKUMENTU ZAKUPU ZAWARTYM W ZATWIERDZENIU LUB POTWIERDZENIU NINIEJSZEJ OFERTY PRZEZ SPRZEDAWCĘ. WSZELKIE TEGO RODZAJU DODATKOWE LUB INNE WARUNKI ZAWARTE W ZATWIERDZENIU SPRZEDAWCY LUB POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA LUB W INFORMACJI INNEGO RODZAJU POCHODZĄCEJ OD SPRZEDAWCY, W TYM WSZELKIE PROPOZYCJE SPRZEDAWCY, DOTYCZĄCE PRODUKTÓW OTRZYMANYCH PRZED LUB PO DACIE ZAMÓWIENIA ZAKUPU, NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE, JEŻELI NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ NABYWCĘ NA PIŚMIE. W PRZYPADKU KONFLIKTU MIĘDZY WARUNKIEM LUB WARUNKAMI W DOWOLNYM ZAMÓWIENIU LUB DOKUMENCIE ZAKUPU A NINIEJSZYMI WARUNKAMI OGÓLNYMI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OBOWIĄZUJĄ WARUNKI ZAWARTE W ZAMÓWIENIU, A NASTĘPNIE ODPOWIEDNIO WARUNKI W DOWOLNYM WAŻNYM DOKUMENCIE ZAKUPU I NINIEJSZE WARUNKI OGÓLNE. 2. Zamówienie nie może być wystawione przez Sprzedawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. CENY I PODATKI 3. O ile nie określono inaczej, ceny Produktów wyszczególnionych na Zamówieniu są całkowitymi sumami, które Nabywca jest winny z tytułu zakupu produktów. O ile nie określono inaczej, ceny obejmują bez ograniczeń wszystkie koszty dostawy, pakowania i transportu oraz opłaty ubezpieczeniowe na czas transportu. 4. O ile nie określono inaczej, ceny wyszczególnione na Zamówieniu lub Dokumencie zakupu zawierają wszystkie obowiązujące podatki importowe, tantiemy lub opłaty licencyjne i inne podatki. Ceny nie zawierają podatku VAT. PAKOWANIE I DOSTAWA 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie towaru poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed korozją, zniszczeniem lub uszkodzeniami fizycznymi, zarówno na potrzeby transportu, jak i przyszłego składowania Produktów zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W ten sposób Sprzedawca spełni wszystkie wymagania z tytułu obowiązującego prawa i przepisów oraz zapewni dokładne wskazówki dotyczące składowania zgodnego z przepisami ochrony środowiska. 6. Sprzedawca oznaczy wszystkie kontenery transportowe, tak aby możliwe było określenie ich zawartości bez otwierania oraz załączy dokument wysyłkowy, na którym będzie wyszczególniona zawartość każdego kontenera. Na wszystkich dokumentach wysyłkowych, listach przewozowych i innych dokumentach dostawczych musi znajdować się numer odpowiedniego Zamówienia. Wszystkie dostawy muszą być określone jako częściowe lub pełne dla wszystkich zamówionych Produktów. 7. Sprzedawca dostarczy Produkty zamówione przez Nabywcę i wyszczególnione w Zamówieniu w czasie określonym przez Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie określi metody dostawy, Sprzedawca może dostarczyć produkty zgodnie z formułą CIP (INCOTERMS 2000) do lokalizacji Nabywcy, aby dostawa dotarła na czas. Wszystkie daty dostawy określone w niniejszym zamówieniu są stałe. 8. Prawa i odpowiedzialność za wszystkie Produkty w związku z ich utratą lub uszkodzeniami przechodzą na Nabywcę w chwili rzeczywistego odbioru Produktów w określonym miejscu dostawy. 9. Liczba produktów nie może być większa ani mniejsza od liczby zamówionej. Produkty muszą być zgodne ze wszystkimi warunkami wyszczególnionymi w Zamówieniu i wszelkich odpowiednich Dokumentach zakupu. Jeżeli Sprzedawca dostarczy towary lub usługi z opóźnieniem, Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia w zakresie obejmującym część jeszcze niezrealizowaną bez żadnego wcześniejszego formalnego żądania oraz do zadośćuczynienia za wszelkie zgłoszone szkody. Nabywca może zwrócić wszelkie produkty nadmiarowe lub niezgodne z zamówieniem na koszt Sprzedawcy. Nie dopuszcza się możliwości dostawy produktów zamiennych lub nakładania dodatkowych opłat bez pisemnej zgody Nabywcy. FAKTUROWANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 10. Do każdej dostawy musi zostać dołączona oryginalna faktura zawierająca właściwy opis, pełny numer Zamówienia i numer rozliczeniowy nabywcy, jeżeli numer ten znajduje się na Zamówieniu. Jeżeli dotyczy, faktura powinna zawierać informacje o miejscu dostawy, pełne informacje o trasie dostawy oraz uiszczonej opłacie transportowej. 11. Jeżeli nie określono inaczej, warunki płatności są następujące: kwota netto 60 dni roboczych od daty wystawienia faktury. Wszystkie terminy płatności faktur wystawionych na podstawie niniejszego zamówienia nabierają mocy po dacie rzeczywistego otrzymania faktury przez Nabywcę lub dacie rzeczywistego otrzymania produktów przez Nabywcę. Jeżeli faktura podlega rabatowi w dniu płatności, płatność uważa się za dokonaną w celu uzyskania rabatu w dniu wysłania czeku Nabywcy. GWARANCJA I UBEZPIECZENIE 12. (a) Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie Produkty dostarczone na podstawie niniejszego zamówienia są wolne od usterek wykonania, materiałowych i produkcyjnych; są zgodne z wymaganiami odpowiednich Dokumentów zakupu i Zamówienia, w tym wszelkimi rysunkami lub specyfikacjami określonymi w niniejszym dokumencie lub próbkami dostarczonymi przez Nabywcę lub Sprzedawcę, i o ile produkty zostały wyprodukowane zgodnie z projektem dostarczonym przez Nabywcę, są wolne od defektów projektowych. W przypadku wszelkich Produktów obejmujących wykonanie usług Sprzedawca gwarantuje, że usługi takie będą realizowane z zachowaniem wszelkich norm jakości przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. (b) Jeżeli jakikolwiek Produkt dostarczony na podstawie niniejszego zamówienia nie spełnia warunków tutaj określonych lub innych obowiązujących warunków, Nabywca może według uznania: (i) zażądać od Sprzedawcy bezpłatnej korekty wszelkich uszkodzonych lub niezgodnych Produktów poprzez naprawę, wymianę lub ponowne wykonanie zgodnie z odpowiednimi normami jakości; (ii) zwrócić uszkodzone lub niezgodne Produkty na koszt Sprzedawcy i uzyskać od Sprzedawcy zwrot kosztów zakupu wyszczególnionych w zamówieniu; (iii) naprawić uszkodzone lub niezgodne Produkty i obciążyć Sprzedawcę kosztami tej naprawy. Wymienione środki naprawcze stanowią uzupełnienie innych środków przewidzianych prawem, zasadami słuszności lub niniejszym zamówieniem i nie uważa się ich Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5

2 za jedyne dopuszczalne środki naprawcze. Wszelkie gwarancje obejmują Nabywcę, jego następców, pełnomocników i klientów. 13. Sprzedawca zrekompensuje, zabezpieczy przed stratami i na żądanie Nabywcy będzie chronić Nabywcę i jego współpracowników, dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli i niezależnych wykonawców przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, szkodami i wydatkami, w tym także, ale nie tylko, zrekompensuje uzasadnione honoraria prawników i koszty spraw wynikające lub związane z: (a) naruszeniem wszelkich gwarancji udzielonych przez Sprzedawcę w niniejszych Warunkach ogólnych, (b) wszelkimi czynnościami lub zaniedbaniami Sprzedawcy lub jego pracowników albo przedstawicieli, w tym między innymi, ale nie tylko, w jakim taka czynność lub zaniedbanie powoduje lub przyczynia się do: (i) uszkodzenia ciała, choroby lub śmierci; (ii) powstania wszelkich szkód dla dóbr materialnych i niematerialnych (w tym programów komputerowych i danych lub jakichkolwiek strat z tym związanych) oraz ich zniszczenia; (iii) wszelkich naruszeń statutów, rozporządzeń lub przepisów; (c) wszelkich naruszeń lub zgłoszonych naruszeń praw stron trzecich wynikających w całości lub częściowo ze sprzedaży Produktów Nabywcy na podstawie niniejszego Zamówienia lub praw przysługujących Nabywcy w związku z takimi Produktami, w tym bez ograniczeń wszelkich roszczeń spowodowanych naruszeniem jakichkolwiek patentów (poza przypadkami, gdy Produkty są wytwarzane według projektu Nabywcy), praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej wszystkich stron trzecich przez Produkty, w wyniku ich wykorzystania lub sprzedaży Produktów przez Nabywcę lub jego klientów. 14. Sprzedawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności pracowników wymaganej lokalnymi przepisami lub prawem krajowym oraz odpowiedniej umowy ubezpieczenia chroniącego go przed roszczeniami rekompensaty wynikającej z Zamówienia i zapewniającego rekompensatę Nabywcy z tytułu takich roszczeń. WYKONAWSTWO 15. Podczas pracy w siedzibie Nabywcy pracownicy i przedstawiciele sprzedawcy zastosują się do godzin pracy, regulaminu pracy (w tym bez ograniczeń do wymagań dotyczących poufności) i harmonogramu dni wolnych Nabywcy. Na żądanie Nabywcy Sprzedawca natychmiast zastąpi swoich pracowników lub przedstawicieli przydzielonych do realizacji wszelkich usług wchodzących w skład Produktów. PRODUKT WYTWORZONY I INFORMACJE POUFNE 16. Sprzedawca nie może wynosić żadnej własności Nabywcy z siedziby Nabywcy bez jego pisemnej zgody. Produkt będący wynikiem całej pracy wykonanej w ramach Zamówienia obejmującego dostawę Produktów niestandardowych do Nabywcy ( Produkt wytworzony"), w tym bez ograniczeń notatki, raporty, dokumentacja, rysunki, programy komputerowe (kod źródłowy, kod obiektu i wydruki programów), pomysły, kreacje, prace, urządzenia, wzorce, topologie, modele, wersje robocze i ostateczne, stanowi wyłączną własność Nabywcy, a Sprzedawca niniejszym przekazuje Nabywcy wszelkie prawa, tytuły i korzyści, w tym między innymi, ale nie wyłącznie, prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do topologii, prawa do tajemnicy handlowej i inne prawa własności dotyczące przedmiotu zamówienia. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy i po tym okresie Sprzedawca będzie wspomagać Nabywcę i jego przedstawicieli w każdy możliwy sposób na koszt Nabywcy w zakresie dokumentowania, zabezpieczenia, konserwacji w celu uzyskania korzyści przez Nabywcę we wszystkich krajach, w zakresie wszelkich praw autorskich, praw patentowych, praw do topologii, tajemnicy handlowej i innych praw własności dotyczących Produktu wytworzonego. Po wykonaniu Produktów, wcześniejszym anulowaniu Zamówienia lub wcześniejszym żądaniu Nabywcy Sprzedawca dostarczy Nabywcy całą własność Nabywcy, którą może posiadać lub wykorzystywać. 17. W okresie obowiązywania niniejszej umowy i po tym okresie Sprzedawca nie może w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) wykorzystywać żadnych informacji poufnych Nabywcy z korzyścią dla innych stron poza Nabywcą; (b) ujawniać żadnych informacji poufnych Nabywcy innym stronom poza swoimi pracownikami lub przedstawicielami lub pracownikami Nabywcy; Sprzedawca jest zobowiązany pisemną umową do ochrony poufności tych informacji i wykorzystywania ich w sposób określony w niniejszej umowie. Do informacji poufnych Nabywcy należą bez wyjątku wszystkie informacje dotyczące Produktów dostarczonych przez Nabywcę i wszelkie Produkty wytworzone, zasoby wiedzy Nabywcy i wszelkie informacje dotyczące Nabywcy, które nie są znane opinii publicznej, informacje poufne ujawnione Nabywcy przez strony trzecie (uzyskane przez Sprzedawcę podczas jego działania na mocy niniejszej Umowy lub ujawnione przez pracowników Nabywcy) oraz warunki określone w Zamówieniu. Do poufnych nie należą informacje: (a) nieznane Sprzedawcy w czasie ujawnienia ich Sprzedawcy przez Nabywcę, (b) ujawnione publicznie, pod warunkiem, że nie uczynił tego Sprzedawca i nie nastąpiło to niezgodnie z obowiązującymi umowami i przepisami, (c) uzyskane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem od stron trzecich, które mają prawo do ujawniania tych informacji, (d) niezależnie uzyskane przez Sprzedawcę w sposób inny niż określony warunkami niniejszej Umowy. Wszystkie informacje poufne pozostają wyłączną własnością Nabywcy. Sprzedawca nie otrzymuje żadnych praw do wykorzystywania tych informacji poufnych poza przypadkami, gdy jest to tymczasowo konieczne do zrealizowania przez niego zobowiązań określonych w Zamówieniu. ANULOWANIE 18. Nabywca ma prawo do uznaniowego anulowania Zamówienia w całości lub częściowo w dowolnej chwili, powiadamiając o tym Sprzedawcę. Po takim anulowaniu uznaniowym Sprzedawca pobierze od Nabywcy rekompensatę, która będzie ceną wszystkich Produktów rzeczywiście odebranych przez Nabywcę przed anulowaniem zamówienia. Wszystkie takie Produkty nadal podlegają warunkom Zamówienia, tak jakby nie zostało ono anulowane. 19. Nabywca może anulować Zamówienie lub odmówić odbioru Produktów bez obciążania go kosztami w przypadku spóźnionej dostawy i/lub innego naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z Zamówienia lub w przypadku, gdy w opinii Nabywcy spóźniona dostawa i/lub inne naruszenie zobowiązań wynika ze strajków, wypadków lub innych zdarzeń losowych, na które Nabywca nie ma wpływu. Anulowanie nie ma wpływu na prawa i zadośćuczynienia przysługujące Nabywcy ze strony Sprzedawcy w związku ze spóźnioną dostawą i/lub innym naruszeniem zobowiązań. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 20. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NABYWCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCĄ Z NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŻELI NABYWCA ZOSTAŁ UPRZEDZONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 21. Podczas realizacji Zamówienia, w tym wytwarzania lub sprzedaży Produktów, i świadczenia usług wyszczególnionych w Zamówieniu i wszelkich Dokumentach zakupu Sprzedawca będzie postępować zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami lub rozporządzeniami wszystkich instytucji lokalnych, regionalnych, krajowych lub innych instytucji rządowych. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 22. Każde Zamówienie, każdy odpowiedni Dokument zakupu i niniejsze Warunki ogólne podlegają prawu Poland i zgodnie z tym prawem będą interpretowane. Sprzedawca zgadza się, że wszelkie spory sądowe lub arbitraże dotyczące Zamówienia, wszelkich odpowiednich Dokumentów zakupu lub niniejszych Warunków ogólnych będą prowadzone w Poland i zrzeka się wszelkich roszczeń co do tej jurysdykcji i Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 2 z 5

3 miejsca. W dopuszczalnym zakresie Sprzedawca pokryje wszelkie koszty prawne lub inne koszty związane z dochodzeniem praw przez Nabywcę i uzyskaniem zadośćuczynienia. RELACJE MIĘDZY STRONAMI 23. Sprzedawca jest niezależnym wykonawcą bez prawa wiązania Nabywcy umową lub w inny sposób. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy i przedstawiciele nie są przedstawicielami lub pracownikami Nabywcy. Nie jest intencją stron tworzenie spółki joint venture lub nawiązywanie stałej współpracy na mocy niniejszej umowy. BRAK ZRZECZENIA SIĘ 24. Żadne zrzeczenie się przez Nabywcę prawa do dokładnego przestrzegania niniejszych Warunków ogólnych, Zamówienia lub Dokumentu zakupu nie stanowi zrzeczenia się prawa Nabywcy do późniejszego wymagania dokładnego przestrzegania warunków niniejszego Zamówienia. GENERAL 1. The (the General Terms ) shall apply to all purchasing related documents signed by Purchaser and Vendor ( Purchase Documents ) and Purchase Orders. A Purchase Order constitutes an offer by Purchaser to purchase the goods, services or other products described in the Purchase Order (the Products ) on these General Terms. Vendor may accept such offer either by (1) Vendor s promising to ship the Products or otherwise performing in accordance with the Purchase Order, (2) Vendor s shipment or some or all of the Products or other appropriate commencement of performance, or (3) sending an order confirmation to Purchaser. ACCEPTANCE OF AN ORDER IS EXPRESSLY LIMITED TO THE TERMS CONTAINED IN THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, AND ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. PURCHASER OBJECTS TO ANY TERMS IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF THIS OFFER WHICH ARE ADDITIONAL TO OR DIFFERENT FROM THESE GENERAL TERMS,THE PURCHASE ORDER, OR AN APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. ANY SUCH ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS CONTAINED IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF A PURCHASE ORDER OR IN ANY OTHER COMMUNICATIONS FROM VENDOR, INCLUDING ANY PROPOSALS MADE BY VENDOR, REGARDING THE PRODUCTS, WHETHER RECEIVED PRIOR TO OR AFTER THE DATE OF A PURCHASE ORDER, WILL BE DISREGARDED UNLESS SUCH TERMS ARE SPECIFICALLY AGREED TO IN WRITING BY PURCHASER. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN A TERM OR TERMS IN ANY PURCHASE ORDER OR PURCHASE DOCUMENT AND THESE GENERAL TERMS, THE GOVERNING ORDER OF PRECIDENCE SHALL BE THE PURCHASE ORDER TERMS FOLLOWED BY THE TERMS IN ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENTFOLLOWED BY THESE GENERAL TERMS. 2. A Purchase Order shall not be assigned by Vendor without the prior written consent of Purchaser. prices include, without limitation, all shipping, packing, handling and in-transit insurance charges. 4. Unless otherwise specified, the prices shown on a Purchase Order or Purchase Document include all applicable import taxes, royalties or licenses, and other taxes and shall not include VAT. PACKING AND DELIVERY 5. Vendor shall be responsible for the packaging and wrapping of the goods to be delivered, by providing adequate protection against corrosion, deterioration, and physical damage, both during transportation and future storage of the Products in accordance with generally accepted commercial practices. In so doing, Vendor shall comply with all applicable laws and governmental regulations and provide any specific storage instructions in compliance with environmental regulations. 6. Vendor will label all shipping containers to identify contents without opening and will include a packing slip listing the contents with each container. The number of the applicable Purchase Order must appear on all packing slips, bills of lading and other shipping documents. All shipments must be identified as either partial or complete for all Products ordered. 7. Vendor will ship the Products as specified by Purchaser in a Purchase Order for delivery within the time frame specified by Purchaser. If no shipment method is specified by Purchaser, Vendor may ship the Products CIP (INCOTERMS 2000) to Purchaser s place of business for timely delivery. All delivery dates specified in this Purchase Order are firm. 8. Title and risk of loss or damage to all Products will pass to Purchaser upon Purchaser s actual receipt of the Products at the specified place of delivery. 9. Products must not be in excess of or less than the quantity ordered and must otherwise conform to all the terms of the Purchase Order and any applicable Purchase Document. Should the Vendor be late in delivering the goods or services, Purchaser reserves the right, with no prior formal demand, to cancel the order relating to the part not yet processed, in addition to any damages which Purchaser may claim. Any excess or nonconforming Products may be returned by Purchaser at the Vendor s expense. Substitutions or extra charges will not be permitted without specific written authority of the Purchaser. INVOICING AND PAYMENT TERMS 10. An original invoice must be submitted for each shipment showing proper description, complete Purchase Order number, and, if indicated in the Purchase Order, the Purchaser cost center number. When applicable, the invoice should indicate the point of shipment, provide complete routing information, and state the amount of freight prepaid. 11. Unless otherwise specified, terms of payment will be net 60 days. All time periods for payment of invoices issued under this Purchase Order shall commence on the later of the date of actual receipt of the invoice by Purchaser or the date of the actual receipt of the Products by Purchaser. When an invoice is subject to discount based on the date of payment, payment is deemed to be made for the purpose of earning the discount on the date of mailing of the Purchaser s check. WARRANTY AND INDEMNITY 12. (a) Vendor warrants that all Products delivered hereunder shall be free from defects in workmanship, material, and manufacture; shall comply with the requirements of applicable Purchase Documents and Purchase Order, including any drawings or specifications incorporated herein or samples furnished by Purchaser or Vendor; and, unless the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser, be free from defects in design. For all Products that include the performance of services, Vendor warrants that such services will be performed in a workmanlike manner and by staff whose qualifications fit the work to be performed. (b) If any Products delivered or performed hereunder do not meet the warranties specified herein or otherwise applicable, Purchaser may, at its option. (i) require the Vendor to correct at no cost to PRICES AND TAXES 3. Unless otherwise specified, the prices for the Products shown on a Purchase Order are the total amounts owed by Purchaser for the Products. Unless otherwise specified, the Purchaser any defective or nonconforming Products by repair or replacement or reperformance; or (ii) Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 3 z 5

4 return such defective or nonconforming Products at Vendor s expense and recover from the Vendor at the order price thereof, or (iii) correct the defective or nonconforming Products and charge Vendor with the cost of such correction. The foregoing remedies are in addition to all other remedies at law or in equity or under this order, and shall not be deemed to be exclusive. All warranties shall run to the Purchaser and to its successors, assigns and customers. 13. Vendor will indemnify, hold harmless and, at Purchaser's request, defend Purchaser and Purchaser's affiliates, directors, officers, employees, agents and independent contractors from and against all claims, liabilities, damages, losses and expenses, including but not limited to reasonable attorneys' fees and costs of suit, arising out of or in connection with: (a) any breach of any warranty made by Vendor under these General Terms, (b) any act or omission of Vendor or Vendor's employees or agents, including but not limited to the extent such act or omission causes or contributes to (i) any bodily injury, sickness, disease or death; (ii) any injury to or destruction of tangible or intangible property (including computer programs and data or any loss of use resulting therefrom); or (iii) any violation of any statute, ordinance or regulation; or (c) any violation or claimed violation of a third party s rights arising in whole or in part from the sale of the Products to Purchaser hereunder or Purchaser's exercise of rights in connection with such Products, including, without limitation, any claim that the Products or use or sale of the Products by Purchaser or Purchaser s customers infringe any patent (except to the extent that the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser), copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party. 14. Vendor will maintain any required employee-related insurance required by local or national laws, as well as adequate insurance to protect itself from, and indemnify Purchaser against, claims giving rise to indemnification pursuant to a Purchase Order. WORK PERFORMANCE 15. Vendor's employees and agents will observe the working hours, working rules (including without limitation confidentiality requirements) and holiday schedule of Purchaser while working on Purchaser's premises. Upon Purchaser's request, Vendor will promptly replace any of Vendor's employees or agents assigned to perform any services included in the Products. WORK PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION 16. Vendor will not remove any Purchaser property from Purchaser's premises without the prior written consent of Purchaser. The product of all work performed under a Purchase Order which involves the delivery of custom Products to Purchaser ("Work Product"), including without limitation notes, reports, documentation, drawings, computer programs (source code, object code and listings), inventions, creations, works, devices, masks, mask works, models, work-in-progress and deliverables will be the sole property of Purchaser, and Vendor hereby assigns to Purchaser all right, title and interest, including but not limited all patent rights, copyright, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights therein. During and after the term of this Agreement, Vendor will assist Purchaser and its nominees in every proper way, at Purchaser's expense, to document, secure, maintain and defend for Purchaser's own benefit in any and all countries all copyrights, patent rights, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights in and to the Work Product. Upon the completion of the Products or earlier cancellation of the Purchase Order, or upon Purchaser's earlier request, Vendor will deliver to Purchaser all Purchaser property that Vendor may have in its possession or control. 17. Vendor will not, during or subsequent to the term of this Agreement, directly or indirectly (a) use any of Purchaser's Confidential Information for the benefit of anyone other than Purchaser or (b) disclose any of Purchaser's Confidential Information to anyone other than an employee or agent of Vendor who is obligated by written contract to protect the confidentiality thereof and requires such information to perform hereunder, or an employee of Purchaser. Purchaser's Confidential Information includes without limitation all information related to the Products provided by Purchaser and all Work Product, Purchaser's knowhow and all information regarding Purchaser not known to the general public, confidential information disclosed to Purchaser by third parties, (whether acquired or developed by Vendor during Vendor's performance under this Agreement or disclosed by Purchaser employees) and the terms of a Purchase Order. Confidential Information does not include information which (a) is known to Vendor at the time of disclosure to Vendor by Purchaser, (b) has become publicly known through no wrongful act of Vendor, (c) has been rightfully received by Vendor from a third party who is authorized to make such disclosure, or (d) has been independently developed by Vendor other than pursuant to this Agreement. All Confidential Information shall remain the sole property of Purchaser. Vendor shall not acquire any rights to use such Confidential Information except as temporarily required in order to perform its obligations under a Purchase Order. CANCELLATION 18. Purchaser shall have the right to cancel a Purchase Order in whole or in part at any time for Purchaser s convenience by notice to Vendor. Upon any such cancellation for convenience, the sole compensation Vendor shall receive from Purchaser in connection with such cancellation shall be the price for any Products actually received by Purchaser prior to cancellation. All such Products shall continue to be governed by the Purchase Order as if it had not been cancelled. 19. Purchaser may cancel a Purchase Order or reject delivery of Products at no expense to Purchaser in the event of late delivery and/or other breach by Vendor of its obligations under a Purchase Order or when, in Purchaser s judgment, strikes, accidents, or other contingencies beyond Purchaser s control would result in late delivery and/or other breach. Cancellation shall not affect the rights and remedies of Purchaser against Vendor in connection with any such late delivery and/or other breach. LIMITATION OF LIABILITY 20. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE UNDER THE APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL PURCHASER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SIMILAR DAMAGES, INCLUDING ANY LOST PROFITS ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EVEN IF PURCHASER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. COMPLIANCE WITH LAWS 21. Vendor will comply will all applicable laws, rules or regulations of any local, regional, national, or other governmental agency in connection with performance of each Purchase Order, including in the manufacture or sale of the Products and in the performance of services included in the Purchase Order and any applicable Purchase Document. APPLICABLE LAW 22. Each Purchase Order, any applicable Purchase Document, and these General Terms shall be governed by, subject to, and construed in accordance with the laws of Poland. Vendor agrees that any litigation or arbitration regarding a Purchase Order, any applicable Purchase Document, or these General Terms will take place in Poland, and waives any objection to such jurisdiction and location. To the extent allowable, Vendor shall pay all attorneys fees or other costs incurred by Purchaser in enforcing its rights and exercising its remedies. RELATIONSHIP OF THE PARTIES Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 4 z 5

5 23. Vendor is an independent contractor without authority to bind Purchaser by contract or otherwise, and neither Vendor nor Vendor's employees and agents are agents or employees of Purchaser. It is the intention of the parties that nothing herein create a joint venture or partnership. NO WAIVER 24. No waiver of strict compliance with these General Terms, a Purchaser Order, or a Purchase Document, by Purchaser, shall constitute a waiver of Purchaser s right to insist upon strict compliance with the terms of this Purchase Order thereafter. Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 5 z 5

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

"Key Personnel" means personnel, approved of in advance and in writing by Amgen who shall be instrumental in Supplier's performance of the Agreement.

Key Personnel means personnel, approved of in advance and in writing by Amgen who shall be instrumental in Supplier's performance of the Agreement. "Amgen Group" means Amgen Inc. and its subsidiaries and affiliates. "Amgen" means the company indicated in the "Send Invoice To:" Section of the applicable Amgen purchase order and which enters into this

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU strona / page: 1 z/of 8 TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

WARUNKI ZAKUPU strona / page: 1 z/of 8 TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE WARUNKI ZAKUPU strona / page: 1 z/of 8 1. Akceptacja. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, wraz z tymi dołączonymi jako odnośnik, OTIS Sp. z o.o.. z siedzibą statutową i głównym

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

AUTODESK OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

AUTODESK OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU AUTODESK OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU Określenie Klient oznacza firmę Autodesk Inc. lub inny podmiot należący do firmy Autodesk zgodnie z wyszczególnieniem w sekcji NABYWCA niniejszego dokumentu. Określenie Produkty

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS - GOODS PURCHASE CONTRACT WARUNKI UMOWY ZAKUPU TOWARÓW 1. NIESPÓJNOŚCI 1. INCONSISTENCY

TERMS AND CONDITIONS - GOODS PURCHASE CONTRACT WARUNKI UMOWY ZAKUPU TOWARÓW 1. NIESPÓJNOŚCI 1. INCONSISTENCY WARUNKI UMOWY ZAKUPU TOWARÓW TERMS AND CONDITIONS - GOODS PURCHASE CONTRACT 1. NIESPÓJNOŚCI 1. INCONSISTENCY 1.1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie w miejsce i mają pierwszeństwo w stosunku do wszelkich

Bardziej szczegółowo

COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION

COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION COLGATE-PALMOLIVE SERVICES (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION The hereinabove Purchase Order Terms and Condition (hereinafter: General Terms and Conditions of Purchase Orders or TPO

Bardziej szczegółowo

COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION

COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION The hereinabove Purchase Order Terms and Condition (hereinafter: General Terms and Conditions of Purchase Orders or

Bardziej szczegółowo

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski Hotel Double Tree by Hilton Łukasz Wilkowski Distributor Service Development Manager lwilkows@cisco.com Łódź 14 maja 2015 - Cisco Service Partner Program

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy Załącznik nr 12 do Procedury Zakupowej Appendix no. 12 to Purchasing Procedure Ogólne Warunki Współpracy / General Terms and Conditions of Cooperation 2017 Niniejszy dokument sanowi integralną część Procedury

Bardziej szczegółowo

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS C-9320-9009-1 Rev. A.1 1-Aug-2014 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS C-9320-9009-1 Rev. A.1 1-Aug-2014 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ 1. AGREEMENT 1.1. Parties. The terms and conditions set forth below, together with those appearing in this purchase order and any attachments hereto, including a Statement of Work, (collectively, Order

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r.

Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r. koniecznywierzbicki.pl Skuteczność Kompetencja Zaufanie Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r. r.pr. Łukasz

Bardziej szczegółowo

1. DEFINITIONS 1. DEFINICJE

1. DEFINITIONS 1. DEFINICJE CONDITIONS OF PURCHASE OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 1. DEFINITIONS 1. DEFINICJE (i) Goods means all goods, including, without limitation, materials, machinery, equipment described in the Order, including, without

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Document Title: Production Purchase Order Terms and Conditions - Poland

Document Title: Production Purchase Order Terms and Conditions - Poland TI AUTOMOTIVE TI AUTOMOTIVE ANEKS DO WARUNKÓW ZLECENIA ZAKUPU USŁUG PRODUKCYJNYCH ADDENDUM TO PRODUCTION PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS 1. Jeżeli Kupujący (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

General Terms and Conditions for Sourcing of Direct Materials. Ogólne warunki dostawy materiałów bezpośrednich

General Terms and Conditions for Sourcing of Direct Materials. Ogólne warunki dostawy materiałów bezpośrednich General Terms and Conditions for Sourcing of Direct Materials Ogólne warunki dostawy materiałów bezpośrednich The Husqvarna Group is a producer of outdoor power equipment, irrigation products, and diamondblade

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Contract draft. for the call for offers no. 32/D/ApBad/2017. do zapytania nr 32/D/ApBad/2017

Wzór Umowy. Contract draft. for the call for offers no. 32/D/ApBad/2017. do zapytania nr 32/D/ApBad/2017 Wzór Umowy do zapytania nr 32/D/ApBad/2017 dostawa bazującego na baterii przepływowej systemu magazynowania energii elektrycznej o pojemności 50 kwh, przeznaczonego do pracy w Centrum Badawczym PAN KEZO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies of TÜV SÜD Group 1. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O.

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. 1 Zakres 1.1. Sprzedaż i dostawy spółki WashTec Polska Sp. z o. o. ( WashTec ) odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SUPPLY OF GOODS AND SERVICES WARUNKI OGÓLNE DOSTAW TOWARÓW I USŁUG

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SUPPLY OF GOODS AND SERVICES WARUNKI OGÓLNE DOSTAW TOWARÓW I USŁUG Set out below are the General Terms and Conditions of Supply of Goods and Services ( the Conditions ) of Cummins Ltd. sp. Z.o.o Oddzial w Polsce spolka, z ograniczona odpowiedzialnoscia, with VAT - PL1060000062,

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE KAMET S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Kamet S.A. mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług Wszystkie dokonywane przez Klienta (w rozumieniu niniejszej umowy) zakupy usług oferowanych przez firmę Symbol Technologies, Inc. (Enterprise Mobility dla przedsiębiorstw firmy Zebra Technologies UK Limited)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

GE Power General Electric Company

GE Power General Electric Company GE POWER TERMS OF PURCHASE REV. A - POLAND 1. ACCEPTANCE OF TERMS. Supplier agrees to be bound by and to comply with all terms set forth herein and on the purchase order ( PO ) to which these terms are

Bardziej szczegółowo

QLIK USER LICENSE AGREEMENT MOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA QLIK

QLIK USER LICENSE AGREEMENT MOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA QLIK MOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA QLIK WAŻNE: NIE POBIERAJ ANI NIE KORZYSTAJ Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ZANIM TY ("LICENCJOBIORCA") NIE ZAPOZNASZ SIĘ I NIE ZAAKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. KLIKAJĄC

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 3. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4

Zawartość.  3. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4 Cennik 2015/1 Vexve Oy to fińska firma rodzinna dostarczająca wyroby i usługi, których celem jest oszczędność energii i poprawa środowiska. Firma działa już 50 lat i dzisiaj dostarcza swoje wyroby na cały

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

QLIK USER LICENSE AGREEMENT MOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA QLIK

QLIK USER LICENSE AGREEMENT MOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA QLIK MOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA QLIK WAŻNE: NIE POBIERAJ ANI NIE KORZYSTAJ Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA ZANIM TY ("LICENCJOBIORCA") NIE ZAPOZNASZ SIĘ I NIE ZAAKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. KLIKAJĄC

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³ Offshore sp. z o.o. zwane dalej OWD

Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³ Offshore sp. z o.o. zwane dalej OWD ST³ Offshore sp. z o.o. ul. Brdowska 5 71-700 Szczecin Polska Tel. +49 91 813 64 64 Fax +48 91 813 64 65 info@st3-offshore.com www.st3-offshore.com Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

2 Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany z przekładnią 8

2  Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany z przekładnią 8 Cennik 2015/1 Vexve Oy Zawartość Vexve Oy to fińska firma rodzinna dostarczająca wyroby i usługi, których celem jest oszczędność energii i poprawa środowiska. Firma działa już 50 lat i dzisiaj dostarcza

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

GE EC Polish Rev. A (June 1, 2016) 1 General Electric Company

GE EC Polish Rev. A (June 1, 2016) 1 General Electric Company GE ENERGY CONNECTIONS POLISH TERMS OF PURCHASE REV. A 1. ACCEPTANCE OF TERMS. Supplier agrees to be bound by and to comply with all terms set forth herein and on the purchase order ( PO ) to which these

Bardziej szczegółowo

(Wersja polska na dole dokumentu)

(Wersja polska na dole dokumentu) PRIVACY POLICY (Wersja polska na dole dokumentu) 1. Romuald Margol who conducts business activity under the business name of PolishProperty.eu Margol Romuald with company s seat in Wrocław 50-113, Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Aircom Automotive Terms and Conditions of Purchase Version 1. Dated December 02, 2014

Aircom Automotive Terms and Conditions of Purchase Version 1. Dated December 02, 2014 Aircom Automotive Terms and Conditions of Purchase Version 1. Dated December 02, 2014 Ogólne Warunki Zakupów Aircom Automotive Wersja 1. Stan na 02 grudnia 2014 Definitions Buyer means the party which

Bardziej szczegółowo

Conditions. 1. Zakres obowiązywania 1. Scope

Conditions. 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1.1. Stosunki prawne pomiędzy Formel D (zwaną dalej Formel D ) i Dostawcą (zwanym dalej Dostawcą ) są regulowane wyłącznie poniższymi Ogólnymi Warunkami Zamawiania ( OWZ

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna w Programach Ramowych UE Umowa konsorcyjna Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Umowa konsorcyjna Prywatna umowa zawarta miedzy uczestnikami projektu Obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE SELLER OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAWCY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE SELLER OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAWCY GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE SELLER OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAWCY 1. SCOPE OF THE TERMS 1. ZAKRES 1.1 The present General Terms and Conditions of the Seller (the "Conditions") are the terms and conditions

Bardziej szczegółowo

Kierunek Software- Defined Data Center

Kierunek Software- Defined Data Center Kierunek Software- Defined Data Center W jaki sposób działa centrum danych sterowane programowo, jakie są niezbędne elementy, jak współdziałają ze sobą i co dostarcza SUSE (komponenty do budowy) Marcin

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Szybki start z SUSE Enterprise Storage.

Szybki start z SUSE Enterprise Storage. Szybki start z SUSE Enterprise Storage Piotr C. Piotrowski Architekt rozwiązań, SUSE PiPiotrowski@suse.com Janusz Bielec Trener, Compendium CE Co opowiemy? Architektura i możliwości Definiowanie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) The Code of Administrative Proceedings of 14 June 1960 (consolidated text J.L. of 2013,

Bardziej szczegółowo

Poland Terms & Conditions (for Goods and Services)

Poland Terms & Conditions (for Goods and Services) Poland Terms & Conditions (for Goods and Services) 1. Application and Enforceability The acceptance of a purchase order issued by the purchaser ( BUYER ) or other means of ordering by any supplier or service

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) Data ostatniej aktualizacji / last update: 2015-06-28 Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy SVEP POLSKA PIOTR

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie aplikacji za pomocą kontenerów Docker SUSE Expert Days 2016

Uruchamianie aplikacji za pomocą kontenerów Docker SUSE Expert Days 2016 Uruchamianie aplikacji za pomocą kontenerów Docker SUSE Expert Days 2016 Piotr Szewczuk Starszy konsultant pszewczuk@suse.com Dariusz Puchalak Trener dariusz.puchalak@osec.pl Dlaczego kontenery? Można

Bardziej szczegółowo

doradztwa lub specjalne warunki dotyczące szkoleń, webinariów i konferencji. training courses, webinars, and conferences shall be applicable.

doradztwa lub specjalne warunki dotyczące szkoleń, webinariów i konferencji. training courses, webinars, and conferences shall be applicable. General Sales Conditions of OMICRON electronics GmbH 6833 Klaus, Austria (hereinafter referred to as "OMICRON ) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki OMICRON electronics GmbH 6833 Klaus, Austria (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAśY PoniŜsze Warunki SprzedaŜy mają zastosowanie do sprzedaŝy produktów PolyOne

WARUNKI SPRZEDAśY PoniŜsze Warunki SprzedaŜy mają zastosowanie do sprzedaŝy produktów PolyOne TERMS AND CONDITIONS OF SALE The Terms and Conditions herein apply to the sale of PolyOne products 1. GENERAL These terms and conditions (the "Terms and Conditions") shall exclusively govern the sale and

Bardziej szczegółowo

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu..

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. 2016, pomiędzy: KRONOSPAN OSB sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

2. Offers, Orders & Agreements / Oferty, zamówienia i umowy

2. Offers, Orders & Agreements / Oferty, zamówienia i umowy GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF GOODS ORDER AND DELIVERY TO ZAKLADY MIESNE SILESIA SA / REGULAMIN ZAMÓWIEŃ I DOSTAW SUROWCA DO ZAKŁADÓW MIĘSNYCH SILESIA SA 1. General / Ogólne 1.1 All orders from and all

Bardziej szczegółowo

2. Offers, Orders & Agreements / Oferty, zamówienia i umowy

2. Offers, Orders & Agreements / Oferty, zamówienia i umowy GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ORDER AND DELIVERY OF PRODUCTS TO ZAKLADY MIESNE SILESIA SA / REGULAMIN ZAMÓWIEŃ I DOSTAW SUROWCA DO ZAKŁADÓW MIĘSNYCH SILESIA SA 1. General / Ogólne 1.1 All orders from

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę.

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012 na dostawę Contract draft to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012 for the delivery Zawarta w dniu... 2012 roku w Gdańsku pomiędzy: Sealed

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT This representation agreement is made on this day of, 2004 (the "Effective Date"), by and among ( Player ), Roy Messing (the Agent ), and ( GSG ). NOW, THEREFORE, for good

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie faktury za pomocą systemu Supply Network Collaboration (dostawca) PL

Tworzenie i publikowanie faktury za pomocą systemu Supply Network Collaboration (dostawca) PL Pomoc stanowiskowa Tworzenie i publikowanie faktury za pomocą systemu Supply Network Collaboration (dostawca) PL Użyj tego działania portalu dostawcy do utworzenia i opublikowania faktury na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Application of terms

1 Application of terms OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I ZAŁADUNKÓW DO MAGAZYNU DIASPOLIS SP Z O.O. SP.K. 1 Zastosowanie warunków Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Załadunków stanowią integralną część każdego zamówienia składanego u Dostawców

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu RCP

Możliwości systemu RCP Możliwości systemu RCP Poniżej przedstawiamy możliwości systemu. Zaznaczam, że zostały opisane tylko niektóre możliwości naszych systemów. Oprogramowanie opisane jest dołączane do urządzeń bezpłatnie.

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe zasady i warunki licencji, serwisu i doradztwa dla dedykowanego oprogramowania Exact

Międzynarodowe zasady i warunki licencji, serwisu i doradztwa dla dedykowanego oprogramowania Exact International Terms and Conditions for your license, maintenance and support in respect of Exact customized software CUSTOMIZED SOFTWARE LICENSE AGREEMENT THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS SHALL APPLY

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo