Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5"

Transkrypt

1 OGÓLNE 1. ( Warunki ogólne ) dotyczą wszystkich dokumentów związanych z zakupem podpisanych przez Nabywcę i Sprzedawcę ( Dokumenty zakupu ) oraz zamówień. Zamówienie stanowi ofertę Nabywcy na zakup towarów, usług lub innych produktów opisanych w zamówieniu ( Produkty ) na niniejszych warunkach ogólnych. Sprzedawca może zaakceptować taką ofertę na podstawie: (1) obietnicy Sprzedawcy, że dostarczy on Produkty lub wykona inne czynności opisane w Zamówieniu, (2) dostawy niektórych lub wszystkich produktów przez Sprzedawcę lub rozpoczęcia innych odpowiednich czynności lub (3) wysłania potwierdzenia zamówienia do Nabywcy. ZAAKCEPTOWANIE ZAMÓWIENIA JEST WYRAŹNIE OGRANICZONE DO WARUNKÓW OPISANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH OGÓLNYCH, ZAMÓWIENIU I INNYCH ODPOWIEDNICH DOKUMENTACH ZAKUPU. NABYWCA SPRZECIWIA SIĘ WSZELKIM DODATKOWYM WARUNKOM LUB WARUNKOM RÓŻNIĄCYM SIĘ OD NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH, ZAMÓWIENIA LUB ODPOWIEDNIEGO DOKUMENTU ZAKUPU ZAWARTYM W ZATWIERDZENIU LUB POTWIERDZENIU NINIEJSZEJ OFERTY PRZEZ SPRZEDAWCĘ. WSZELKIE TEGO RODZAJU DODATKOWE LUB INNE WARUNKI ZAWARTE W ZATWIERDZENIU SPRZEDAWCY LUB POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA LUB W INFORMACJI INNEGO RODZAJU POCHODZĄCEJ OD SPRZEDAWCY, W TYM WSZELKIE PROPOZYCJE SPRZEDAWCY, DOTYCZĄCE PRODUKTÓW OTRZYMANYCH PRZED LUB PO DACIE ZAMÓWIENIA ZAKUPU, NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE, JEŻELI NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZATWIERDZONE PRZEZ NABYWCĘ NA PIŚMIE. W PRZYPADKU KONFLIKTU MIĘDZY WARUNKIEM LUB WARUNKAMI W DOWOLNYM ZAMÓWIENIU LUB DOKUMENCIE ZAKUPU A NINIEJSZYMI WARUNKAMI OGÓLNYMI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OBOWIĄZUJĄ WARUNKI ZAWARTE W ZAMÓWIENIU, A NASTĘPNIE ODPOWIEDNIO WARUNKI W DOWOLNYM WAŻNYM DOKUMENCIE ZAKUPU I NINIEJSZE WARUNKI OGÓLNE. 2. Zamówienie nie może być wystawione przez Sprzedawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. CENY I PODATKI 3. O ile nie określono inaczej, ceny Produktów wyszczególnionych na Zamówieniu są całkowitymi sumami, które Nabywca jest winny z tytułu zakupu produktów. O ile nie określono inaczej, ceny obejmują bez ograniczeń wszystkie koszty dostawy, pakowania i transportu oraz opłaty ubezpieczeniowe na czas transportu. 4. O ile nie określono inaczej, ceny wyszczególnione na Zamówieniu lub Dokumencie zakupu zawierają wszystkie obowiązujące podatki importowe, tantiemy lub opłaty licencyjne i inne podatki. Ceny nie zawierają podatku VAT. PAKOWANIE I DOSTAWA 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie towaru poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed korozją, zniszczeniem lub uszkodzeniami fizycznymi, zarówno na potrzeby transportu, jak i przyszłego składowania Produktów zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W ten sposób Sprzedawca spełni wszystkie wymagania z tytułu obowiązującego prawa i przepisów oraz zapewni dokładne wskazówki dotyczące składowania zgodnego z przepisami ochrony środowiska. 6. Sprzedawca oznaczy wszystkie kontenery transportowe, tak aby możliwe było określenie ich zawartości bez otwierania oraz załączy dokument wysyłkowy, na którym będzie wyszczególniona zawartość każdego kontenera. Na wszystkich dokumentach wysyłkowych, listach przewozowych i innych dokumentach dostawczych musi znajdować się numer odpowiedniego Zamówienia. Wszystkie dostawy muszą być określone jako częściowe lub pełne dla wszystkich zamówionych Produktów. 7. Sprzedawca dostarczy Produkty zamówione przez Nabywcę i wyszczególnione w Zamówieniu w czasie określonym przez Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie określi metody dostawy, Sprzedawca może dostarczyć produkty zgodnie z formułą CIP (INCOTERMS 2000) do lokalizacji Nabywcy, aby dostawa dotarła na czas. Wszystkie daty dostawy określone w niniejszym zamówieniu są stałe. 8. Prawa i odpowiedzialność za wszystkie Produkty w związku z ich utratą lub uszkodzeniami przechodzą na Nabywcę w chwili rzeczywistego odbioru Produktów w określonym miejscu dostawy. 9. Liczba produktów nie może być większa ani mniejsza od liczby zamówionej. Produkty muszą być zgodne ze wszystkimi warunkami wyszczególnionymi w Zamówieniu i wszelkich odpowiednich Dokumentach zakupu. Jeżeli Sprzedawca dostarczy towary lub usługi z opóźnieniem, Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia w zakresie obejmującym część jeszcze niezrealizowaną bez żadnego wcześniejszego formalnego żądania oraz do zadośćuczynienia za wszelkie zgłoszone szkody. Nabywca może zwrócić wszelkie produkty nadmiarowe lub niezgodne z zamówieniem na koszt Sprzedawcy. Nie dopuszcza się możliwości dostawy produktów zamiennych lub nakładania dodatkowych opłat bez pisemnej zgody Nabywcy. FAKTUROWANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 10. Do każdej dostawy musi zostać dołączona oryginalna faktura zawierająca właściwy opis, pełny numer Zamówienia i numer rozliczeniowy nabywcy, jeżeli numer ten znajduje się na Zamówieniu. Jeżeli dotyczy, faktura powinna zawierać informacje o miejscu dostawy, pełne informacje o trasie dostawy oraz uiszczonej opłacie transportowej. 11. Jeżeli nie określono inaczej, warunki płatności są następujące: kwota netto 60 dni roboczych od daty wystawienia faktury. Wszystkie terminy płatności faktur wystawionych na podstawie niniejszego zamówienia nabierają mocy po dacie rzeczywistego otrzymania faktury przez Nabywcę lub dacie rzeczywistego otrzymania produktów przez Nabywcę. Jeżeli faktura podlega rabatowi w dniu płatności, płatność uważa się za dokonaną w celu uzyskania rabatu w dniu wysłania czeku Nabywcy. GWARANCJA I UBEZPIECZENIE 12. (a) Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie Produkty dostarczone na podstawie niniejszego zamówienia są wolne od usterek wykonania, materiałowych i produkcyjnych; są zgodne z wymaganiami odpowiednich Dokumentów zakupu i Zamówienia, w tym wszelkimi rysunkami lub specyfikacjami określonymi w niniejszym dokumencie lub próbkami dostarczonymi przez Nabywcę lub Sprzedawcę, i o ile produkty zostały wyprodukowane zgodnie z projektem dostarczonym przez Nabywcę, są wolne od defektów projektowych. W przypadku wszelkich Produktów obejmujących wykonanie usług Sprzedawca gwarantuje, że usługi takie będą realizowane z zachowaniem wszelkich norm jakości przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. (b) Jeżeli jakikolwiek Produkt dostarczony na podstawie niniejszego zamówienia nie spełnia warunków tutaj określonych lub innych obowiązujących warunków, Nabywca może według uznania: (i) zażądać od Sprzedawcy bezpłatnej korekty wszelkich uszkodzonych lub niezgodnych Produktów poprzez naprawę, wymianę lub ponowne wykonanie zgodnie z odpowiednimi normami jakości; (ii) zwrócić uszkodzone lub niezgodne Produkty na koszt Sprzedawcy i uzyskać od Sprzedawcy zwrot kosztów zakupu wyszczególnionych w zamówieniu; (iii) naprawić uszkodzone lub niezgodne Produkty i obciążyć Sprzedawcę kosztami tej naprawy. Wymienione środki naprawcze stanowią uzupełnienie innych środków przewidzianych prawem, zasadami słuszności lub niniejszym zamówieniem i nie uważa się ich Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5

2 za jedyne dopuszczalne środki naprawcze. Wszelkie gwarancje obejmują Nabywcę, jego następców, pełnomocników i klientów. 13. Sprzedawca zrekompensuje, zabezpieczy przed stratami i na żądanie Nabywcy będzie chronić Nabywcę i jego współpracowników, dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli i niezależnych wykonawców przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, szkodami i wydatkami, w tym także, ale nie tylko, zrekompensuje uzasadnione honoraria prawników i koszty spraw wynikające lub związane z: (a) naruszeniem wszelkich gwarancji udzielonych przez Sprzedawcę w niniejszych Warunkach ogólnych, (b) wszelkimi czynnościami lub zaniedbaniami Sprzedawcy lub jego pracowników albo przedstawicieli, w tym między innymi, ale nie tylko, w jakim taka czynność lub zaniedbanie powoduje lub przyczynia się do: (i) uszkodzenia ciała, choroby lub śmierci; (ii) powstania wszelkich szkód dla dóbr materialnych i niematerialnych (w tym programów komputerowych i danych lub jakichkolwiek strat z tym związanych) oraz ich zniszczenia; (iii) wszelkich naruszeń statutów, rozporządzeń lub przepisów; (c) wszelkich naruszeń lub zgłoszonych naruszeń praw stron trzecich wynikających w całości lub częściowo ze sprzedaży Produktów Nabywcy na podstawie niniejszego Zamówienia lub praw przysługujących Nabywcy w związku z takimi Produktami, w tym bez ograniczeń wszelkich roszczeń spowodowanych naruszeniem jakichkolwiek patentów (poza przypadkami, gdy Produkty są wytwarzane według projektu Nabywcy), praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej wszystkich stron trzecich przez Produkty, w wyniku ich wykorzystania lub sprzedaży Produktów przez Nabywcę lub jego klientów. 14. Sprzedawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności pracowników wymaganej lokalnymi przepisami lub prawem krajowym oraz odpowiedniej umowy ubezpieczenia chroniącego go przed roszczeniami rekompensaty wynikającej z Zamówienia i zapewniającego rekompensatę Nabywcy z tytułu takich roszczeń. WYKONAWSTWO 15. Podczas pracy w siedzibie Nabywcy pracownicy i przedstawiciele sprzedawcy zastosują się do godzin pracy, regulaminu pracy (w tym bez ograniczeń do wymagań dotyczących poufności) i harmonogramu dni wolnych Nabywcy. Na żądanie Nabywcy Sprzedawca natychmiast zastąpi swoich pracowników lub przedstawicieli przydzielonych do realizacji wszelkich usług wchodzących w skład Produktów. PRODUKT WYTWORZONY I INFORMACJE POUFNE 16. Sprzedawca nie może wynosić żadnej własności Nabywcy z siedziby Nabywcy bez jego pisemnej zgody. Produkt będący wynikiem całej pracy wykonanej w ramach Zamówienia obejmującego dostawę Produktów niestandardowych do Nabywcy ( Produkt wytworzony"), w tym bez ograniczeń notatki, raporty, dokumentacja, rysunki, programy komputerowe (kod źródłowy, kod obiektu i wydruki programów), pomysły, kreacje, prace, urządzenia, wzorce, topologie, modele, wersje robocze i ostateczne, stanowi wyłączną własność Nabywcy, a Sprzedawca niniejszym przekazuje Nabywcy wszelkie prawa, tytuły i korzyści, w tym między innymi, ale nie wyłącznie, prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do topologii, prawa do tajemnicy handlowej i inne prawa własności dotyczące przedmiotu zamówienia. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy i po tym okresie Sprzedawca będzie wspomagać Nabywcę i jego przedstawicieli w każdy możliwy sposób na koszt Nabywcy w zakresie dokumentowania, zabezpieczenia, konserwacji w celu uzyskania korzyści przez Nabywcę we wszystkich krajach, w zakresie wszelkich praw autorskich, praw patentowych, praw do topologii, tajemnicy handlowej i innych praw własności dotyczących Produktu wytworzonego. Po wykonaniu Produktów, wcześniejszym anulowaniu Zamówienia lub wcześniejszym żądaniu Nabywcy Sprzedawca dostarczy Nabywcy całą własność Nabywcy, którą może posiadać lub wykorzystywać. 17. W okresie obowiązywania niniejszej umowy i po tym okresie Sprzedawca nie może w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) wykorzystywać żadnych informacji poufnych Nabywcy z korzyścią dla innych stron poza Nabywcą; (b) ujawniać żadnych informacji poufnych Nabywcy innym stronom poza swoimi pracownikami lub przedstawicielami lub pracownikami Nabywcy; Sprzedawca jest zobowiązany pisemną umową do ochrony poufności tych informacji i wykorzystywania ich w sposób określony w niniejszej umowie. Do informacji poufnych Nabywcy należą bez wyjątku wszystkie informacje dotyczące Produktów dostarczonych przez Nabywcę i wszelkie Produkty wytworzone, zasoby wiedzy Nabywcy i wszelkie informacje dotyczące Nabywcy, które nie są znane opinii publicznej, informacje poufne ujawnione Nabywcy przez strony trzecie (uzyskane przez Sprzedawcę podczas jego działania na mocy niniejszej Umowy lub ujawnione przez pracowników Nabywcy) oraz warunki określone w Zamówieniu. Do poufnych nie należą informacje: (a) nieznane Sprzedawcy w czasie ujawnienia ich Sprzedawcy przez Nabywcę, (b) ujawnione publicznie, pod warunkiem, że nie uczynił tego Sprzedawca i nie nastąpiło to niezgodnie z obowiązującymi umowami i przepisami, (c) uzyskane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem od stron trzecich, które mają prawo do ujawniania tych informacji, (d) niezależnie uzyskane przez Sprzedawcę w sposób inny niż określony warunkami niniejszej Umowy. Wszystkie informacje poufne pozostają wyłączną własnością Nabywcy. Sprzedawca nie otrzymuje żadnych praw do wykorzystywania tych informacji poufnych poza przypadkami, gdy jest to tymczasowo konieczne do zrealizowania przez niego zobowiązań określonych w Zamówieniu. ANULOWANIE 18. Nabywca ma prawo do uznaniowego anulowania Zamówienia w całości lub częściowo w dowolnej chwili, powiadamiając o tym Sprzedawcę. Po takim anulowaniu uznaniowym Sprzedawca pobierze od Nabywcy rekompensatę, która będzie ceną wszystkich Produktów rzeczywiście odebranych przez Nabywcę przed anulowaniem zamówienia. Wszystkie takie Produkty nadal podlegają warunkom Zamówienia, tak jakby nie zostało ono anulowane. 19. Nabywca może anulować Zamówienie lub odmówić odbioru Produktów bez obciążania go kosztami w przypadku spóźnionej dostawy i/lub innego naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z Zamówienia lub w przypadku, gdy w opinii Nabywcy spóźniona dostawa i/lub inne naruszenie zobowiązań wynika ze strajków, wypadków lub innych zdarzeń losowych, na które Nabywca nie ma wpływu. Anulowanie nie ma wpływu na prawa i zadośćuczynienia przysługujące Nabywcy ze strony Sprzedawcy w związku ze spóźnioną dostawą i/lub innym naruszeniem zobowiązań. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 20. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NABYWCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCĄ Z NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŻELI NABYWCA ZOSTAŁ UPRZEDZONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 21. Podczas realizacji Zamówienia, w tym wytwarzania lub sprzedaży Produktów, i świadczenia usług wyszczególnionych w Zamówieniu i wszelkich Dokumentach zakupu Sprzedawca będzie postępować zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami lub rozporządzeniami wszystkich instytucji lokalnych, regionalnych, krajowych lub innych instytucji rządowych. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 22. Każde Zamówienie, każdy odpowiedni Dokument zakupu i niniejsze Warunki ogólne podlegają prawu Poland i zgodnie z tym prawem będą interpretowane. Sprzedawca zgadza się, że wszelkie spory sądowe lub arbitraże dotyczące Zamówienia, wszelkich odpowiednich Dokumentów zakupu lub niniejszych Warunków ogólnych będą prowadzone w Poland i zrzeka się wszelkich roszczeń co do tej jurysdykcji i Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 2 z 5

3 miejsca. W dopuszczalnym zakresie Sprzedawca pokryje wszelkie koszty prawne lub inne koszty związane z dochodzeniem praw przez Nabywcę i uzyskaniem zadośćuczynienia. RELACJE MIĘDZY STRONAMI 23. Sprzedawca jest niezależnym wykonawcą bez prawa wiązania Nabywcy umową lub w inny sposób. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy i przedstawiciele nie są przedstawicielami lub pracownikami Nabywcy. Nie jest intencją stron tworzenie spółki joint venture lub nawiązywanie stałej współpracy na mocy niniejszej umowy. BRAK ZRZECZENIA SIĘ 24. Żadne zrzeczenie się przez Nabywcę prawa do dokładnego przestrzegania niniejszych Warunków ogólnych, Zamówienia lub Dokumentu zakupu nie stanowi zrzeczenia się prawa Nabywcy do późniejszego wymagania dokładnego przestrzegania warunków niniejszego Zamówienia. GENERAL 1. The (the General Terms ) shall apply to all purchasing related documents signed by Purchaser and Vendor ( Purchase Documents ) and Purchase Orders. A Purchase Order constitutes an offer by Purchaser to purchase the goods, services or other products described in the Purchase Order (the Products ) on these General Terms. Vendor may accept such offer either by (1) Vendor s promising to ship the Products or otherwise performing in accordance with the Purchase Order, (2) Vendor s shipment or some or all of the Products or other appropriate commencement of performance, or (3) sending an order confirmation to Purchaser. ACCEPTANCE OF AN ORDER IS EXPRESSLY LIMITED TO THE TERMS CONTAINED IN THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, AND ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. PURCHASER OBJECTS TO ANY TERMS IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF THIS OFFER WHICH ARE ADDITIONAL TO OR DIFFERENT FROM THESE GENERAL TERMS,THE PURCHASE ORDER, OR AN APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. ANY SUCH ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS CONTAINED IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF A PURCHASE ORDER OR IN ANY OTHER COMMUNICATIONS FROM VENDOR, INCLUDING ANY PROPOSALS MADE BY VENDOR, REGARDING THE PRODUCTS, WHETHER RECEIVED PRIOR TO OR AFTER THE DATE OF A PURCHASE ORDER, WILL BE DISREGARDED UNLESS SUCH TERMS ARE SPECIFICALLY AGREED TO IN WRITING BY PURCHASER. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN A TERM OR TERMS IN ANY PURCHASE ORDER OR PURCHASE DOCUMENT AND THESE GENERAL TERMS, THE GOVERNING ORDER OF PRECIDENCE SHALL BE THE PURCHASE ORDER TERMS FOLLOWED BY THE TERMS IN ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENTFOLLOWED BY THESE GENERAL TERMS. 2. A Purchase Order shall not be assigned by Vendor without the prior written consent of Purchaser. prices include, without limitation, all shipping, packing, handling and in-transit insurance charges. 4. Unless otherwise specified, the prices shown on a Purchase Order or Purchase Document include all applicable import taxes, royalties or licenses, and other taxes and shall not include VAT. PACKING AND DELIVERY 5. Vendor shall be responsible for the packaging and wrapping of the goods to be delivered, by providing adequate protection against corrosion, deterioration, and physical damage, both during transportation and future storage of the Products in accordance with generally accepted commercial practices. In so doing, Vendor shall comply with all applicable laws and governmental regulations and provide any specific storage instructions in compliance with environmental regulations. 6. Vendor will label all shipping containers to identify contents without opening and will include a packing slip listing the contents with each container. The number of the applicable Purchase Order must appear on all packing slips, bills of lading and other shipping documents. All shipments must be identified as either partial or complete for all Products ordered. 7. Vendor will ship the Products as specified by Purchaser in a Purchase Order for delivery within the time frame specified by Purchaser. If no shipment method is specified by Purchaser, Vendor may ship the Products CIP (INCOTERMS 2000) to Purchaser s place of business for timely delivery. All delivery dates specified in this Purchase Order are firm. 8. Title and risk of loss or damage to all Products will pass to Purchaser upon Purchaser s actual receipt of the Products at the specified place of delivery. 9. Products must not be in excess of or less than the quantity ordered and must otherwise conform to all the terms of the Purchase Order and any applicable Purchase Document. Should the Vendor be late in delivering the goods or services, Purchaser reserves the right, with no prior formal demand, to cancel the order relating to the part not yet processed, in addition to any damages which Purchaser may claim. Any excess or nonconforming Products may be returned by Purchaser at the Vendor s expense. Substitutions or extra charges will not be permitted without specific written authority of the Purchaser. INVOICING AND PAYMENT TERMS 10. An original invoice must be submitted for each shipment showing proper description, complete Purchase Order number, and, if indicated in the Purchase Order, the Purchaser cost center number. When applicable, the invoice should indicate the point of shipment, provide complete routing information, and state the amount of freight prepaid. 11. Unless otherwise specified, terms of payment will be net 60 days. All time periods for payment of invoices issued under this Purchase Order shall commence on the later of the date of actual receipt of the invoice by Purchaser or the date of the actual receipt of the Products by Purchaser. When an invoice is subject to discount based on the date of payment, payment is deemed to be made for the purpose of earning the discount on the date of mailing of the Purchaser s check. WARRANTY AND INDEMNITY 12. (a) Vendor warrants that all Products delivered hereunder shall be free from defects in workmanship, material, and manufacture; shall comply with the requirements of applicable Purchase Documents and Purchase Order, including any drawings or specifications incorporated herein or samples furnished by Purchaser or Vendor; and, unless the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser, be free from defects in design. For all Products that include the performance of services, Vendor warrants that such services will be performed in a workmanlike manner and by staff whose qualifications fit the work to be performed. (b) If any Products delivered or performed hereunder do not meet the warranties specified herein or otherwise applicable, Purchaser may, at its option. (i) require the Vendor to correct at no cost to PRICES AND TAXES 3. Unless otherwise specified, the prices for the Products shown on a Purchase Order are the total amounts owed by Purchaser for the Products. Unless otherwise specified, the Purchaser any defective or nonconforming Products by repair or replacement or reperformance; or (ii) Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 3 z 5

4 return such defective or nonconforming Products at Vendor s expense and recover from the Vendor at the order price thereof, or (iii) correct the defective or nonconforming Products and charge Vendor with the cost of such correction. The foregoing remedies are in addition to all other remedies at law or in equity or under this order, and shall not be deemed to be exclusive. All warranties shall run to the Purchaser and to its successors, assigns and customers. 13. Vendor will indemnify, hold harmless and, at Purchaser's request, defend Purchaser and Purchaser's affiliates, directors, officers, employees, agents and independent contractors from and against all claims, liabilities, damages, losses and expenses, including but not limited to reasonable attorneys' fees and costs of suit, arising out of or in connection with: (a) any breach of any warranty made by Vendor under these General Terms, (b) any act or omission of Vendor or Vendor's employees or agents, including but not limited to the extent such act or omission causes or contributes to (i) any bodily injury, sickness, disease or death; (ii) any injury to or destruction of tangible or intangible property (including computer programs and data or any loss of use resulting therefrom); or (iii) any violation of any statute, ordinance or regulation; or (c) any violation or claimed violation of a third party s rights arising in whole or in part from the sale of the Products to Purchaser hereunder or Purchaser's exercise of rights in connection with such Products, including, without limitation, any claim that the Products or use or sale of the Products by Purchaser or Purchaser s customers infringe any patent (except to the extent that the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser), copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party. 14. Vendor will maintain any required employee-related insurance required by local or national laws, as well as adequate insurance to protect itself from, and indemnify Purchaser against, claims giving rise to indemnification pursuant to a Purchase Order. WORK PERFORMANCE 15. Vendor's employees and agents will observe the working hours, working rules (including without limitation confidentiality requirements) and holiday schedule of Purchaser while working on Purchaser's premises. Upon Purchaser's request, Vendor will promptly replace any of Vendor's employees or agents assigned to perform any services included in the Products. WORK PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION 16. Vendor will not remove any Purchaser property from Purchaser's premises without the prior written consent of Purchaser. The product of all work performed under a Purchase Order which involves the delivery of custom Products to Purchaser ("Work Product"), including without limitation notes, reports, documentation, drawings, computer programs (source code, object code and listings), inventions, creations, works, devices, masks, mask works, models, work-in-progress and deliverables will be the sole property of Purchaser, and Vendor hereby assigns to Purchaser all right, title and interest, including but not limited all patent rights, copyright, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights therein. During and after the term of this Agreement, Vendor will assist Purchaser and its nominees in every proper way, at Purchaser's expense, to document, secure, maintain and defend for Purchaser's own benefit in any and all countries all copyrights, patent rights, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights in and to the Work Product. Upon the completion of the Products or earlier cancellation of the Purchase Order, or upon Purchaser's earlier request, Vendor will deliver to Purchaser all Purchaser property that Vendor may have in its possession or control. 17. Vendor will not, during or subsequent to the term of this Agreement, directly or indirectly (a) use any of Purchaser's Confidential Information for the benefit of anyone other than Purchaser or (b) disclose any of Purchaser's Confidential Information to anyone other than an employee or agent of Vendor who is obligated by written contract to protect the confidentiality thereof and requires such information to perform hereunder, or an employee of Purchaser. Purchaser's Confidential Information includes without limitation all information related to the Products provided by Purchaser and all Work Product, Purchaser's knowhow and all information regarding Purchaser not known to the general public, confidential information disclosed to Purchaser by third parties, (whether acquired or developed by Vendor during Vendor's performance under this Agreement or disclosed by Purchaser employees) and the terms of a Purchase Order. Confidential Information does not include information which (a) is known to Vendor at the time of disclosure to Vendor by Purchaser, (b) has become publicly known through no wrongful act of Vendor, (c) has been rightfully received by Vendor from a third party who is authorized to make such disclosure, or (d) has been independently developed by Vendor other than pursuant to this Agreement. All Confidential Information shall remain the sole property of Purchaser. Vendor shall not acquire any rights to use such Confidential Information except as temporarily required in order to perform its obligations under a Purchase Order. CANCELLATION 18. Purchaser shall have the right to cancel a Purchase Order in whole or in part at any time for Purchaser s convenience by notice to Vendor. Upon any such cancellation for convenience, the sole compensation Vendor shall receive from Purchaser in connection with such cancellation shall be the price for any Products actually received by Purchaser prior to cancellation. All such Products shall continue to be governed by the Purchase Order as if it had not been cancelled. 19. Purchaser may cancel a Purchase Order or reject delivery of Products at no expense to Purchaser in the event of late delivery and/or other breach by Vendor of its obligations under a Purchase Order or when, in Purchaser s judgment, strikes, accidents, or other contingencies beyond Purchaser s control would result in late delivery and/or other breach. Cancellation shall not affect the rights and remedies of Purchaser against Vendor in connection with any such late delivery and/or other breach. LIMITATION OF LIABILITY 20. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE UNDER THE APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL PURCHASER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SIMILAR DAMAGES, INCLUDING ANY LOST PROFITS ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EVEN IF PURCHASER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. COMPLIANCE WITH LAWS 21. Vendor will comply will all applicable laws, rules or regulations of any local, regional, national, or other governmental agency in connection with performance of each Purchase Order, including in the manufacture or sale of the Products and in the performance of services included in the Purchase Order and any applicable Purchase Document. APPLICABLE LAW 22. Each Purchase Order, any applicable Purchase Document, and these General Terms shall be governed by, subject to, and construed in accordance with the laws of Poland. Vendor agrees that any litigation or arbitration regarding a Purchase Order, any applicable Purchase Document, or these General Terms will take place in Poland, and waives any objection to such jurisdiction and location. To the extent allowable, Vendor shall pay all attorneys fees or other costs incurred by Purchaser in enforcing its rights and exercising its remedies. RELATIONSHIP OF THE PARTIES Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 4 z 5

5 23. Vendor is an independent contractor without authority to bind Purchaser by contract or otherwise, and neither Vendor nor Vendor's employees and agents are agents or employees of Purchaser. It is the intention of the parties that nothing herein create a joint venture or partnership. NO WAIVER 24. No waiver of strict compliance with these General Terms, a Purchaser Order, or a Purchase Document, by Purchaser, shall constitute a waiver of Purchaser s right to insist upon strict compliance with the terms of this Purchase Order thereafter. Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 5 z 5

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies of TÜV SÜD Group 1. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAśY PoniŜsze Warunki SprzedaŜy mają zastosowanie do sprzedaŝy produktów PolyOne

WARUNKI SPRZEDAśY PoniŜsze Warunki SprzedaŜy mają zastosowanie do sprzedaŝy produktów PolyOne TERMS AND CONDITIONS OF SALE The Terms and Conditions herein apply to the sale of PolyOne products 1. GENERAL These terms and conditions (the "Terms and Conditions") shall exclusively govern the sale and

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZUJE WERSJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

Bardziej szczegółowo

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O.

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. 1 Zakres 1.1. Sprzedaż i dostawy spółki WashTec Polska Sp. z o. o. ( WashTec ) odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, włącznie z umowami

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Wersja 2.1 (a)/21 września 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998/ 1081 JS Amsterdam Tel: +31

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa EnviroPro Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko GENERAL PROVISIONS OF OGÓLNE POSTANOWIENIA AGREEMENT FOR THE SALE, DELIVERY WITH

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT. Contract no.../...

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT. Contract no.../... UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT Contract no.../... zawarta w dniu...... w...iu pomiędzy: X...spółka z

Bardziej szczegółowo