Jak być powinno, kierunki zmian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak być powinno, kierunki zmian"

Transkrypt

1 Ratujmy polską gospodarkę morską Od wieków gospodarka morska stanowiła podstawę rozwoju kraju. Strategiczne połoŝenie Polski nad Bałtykiem oraz na skrzyŝowaniu głównych szlaków komunikacyjnych i handlowych (dawny Szlak Bursztynowy) pozwalało nam, nie tylko na eksport wyrobów polskich i tranzyt z państw bez dostępu do morza (kierunek: Północ Południe, Czechy, Węgry), ale równieŝ na duŝe dochody z tranzytu przez Polskę w kierunku Wschód Zachód (Niemcy, Rosja). Polska granica morska Ustawiczna walka Polaków o dostęp do Bałtyku trwała od Piastów do naszych czasów. W 1025 roku granicę północną państwa stanowiło wybrzeŝe Bałtyku od Jeziora Łebsko po ujście Nogatu; pierwotnie ustalone granice ulegały przez stulecia wielu zmianom. Starania te doprowadziły do względnego sukcesu w końcu XVI w i ostatecznego zwycięstwa po II Wojnie Światowej. Rozbiory wymazały Polskę z politycznej mapy Europy na 123 lata. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku, spowodowało szybkie działania integracyjne, w wyniku czego do roku 1922 ukształtował się obszar i granica II Rzeczypospolitej. Długość granicy północnej wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego wynosiła wtedy 140 km. W okresie międzywojennym zbudowano od podstaw port i stocznię w Gdyni, magistralę kolejową Śląsk Gdynia, silną flotę handlową, centralny okręg przemysłowy (CCOP) oraz szkolnictwo wszystkich szczebli. Po II Wojnie Światowej łączna długość naszych granic zmniejszyła się o ponad 2000 km w stosunku do 1939 roku, zaś granica morska i dostęp do morza zwiększyły się prawie czterokrotnie. Dziś stanowi to 528 km. To duŝo, więcej niŝ wynosi długość aktualnej polskiej granicy z Niemcami (467 km), i tyle co z Ukrainą (529 km). Polska jest ponadto właścicielem 12 - milowego pasa wód terytorialnej oraz milowej strefy suwerenności ekonomicznej (Konwencja Praw Morza 1982r) 11. Gospodarka morska jak było, jak jest Po klęsce wrześniowej, mimo niesłychanie trudnych warunków Naród, politycy i działacze gospodarczy z ministrem Eugeniuszem Kwiatkowskim, wykorzystali historyczną szansę, tworząc od podstaw nowoczesną polską gospodarkę morską. Była ona jedną z najnowocześniejszych i najlepszych na świecie. Stanowiła strategiczny segment polskiego potencjału gospodarczego. Była chlubą i dumą Polski. I co się stało potem? W okresie tzw. transformacji ustrojowej, wolności i demokracji po 1989 roku, na przestrzeni ostatnich lat polska gospodarka morska praktycznie przestała istnieć, stając się ogromnym problemem społecznym i ekonomicznym nie tylko mieszkańców WybrzeŜa, ale i całej Polski. NaleŜy podkreślić, Ŝe w okresie polska morska flota handlowa zmniejszyła się o połowę, z 247 statków (o nośności 4059 tys. DWT) do 128 statków 1,2,13. W tych latach flota handlowa armatorów pomorskich zmniejszyła się ze 105 statków (o nośności 1088 tys. DWT) do 21 statków (292 tys. DWT), z tego 18 statków o nośności 289 DWT - pływa pod obcymi tanimi banderami (Chiny, Panama, Korea, Malta, Cypr) 1,2,9. Pod polską banderą pływają aktualnie tylko 3 statki o nośności łącznej 3,6 tys. DWT! 9. Stanowi to 1% polskiego stanu posiadania z 1990 roku. Przeładunki w portach morskich polskiego wybrzeŝa zmalały w porównaniu do 1980 roku o przeszło 40% 1,2, i co gorsza, przeładunki te transportowane są przez obce statki głównie niemieckie, odbierając w ten sposób tysiące miejsc pracy i lukratywny zarobek polskim portom, portowcom i całej branŝy.

2 Polski przemysł okrętowy wraz z kilkoma stoczniami o renomie światowej i znakomitym zapleczu naukowym i dydaktycznym (Politechnika Gdańska Wydział Budowy Okrętów, Politechnika Szczecińska) był potęgą światową. Zajmował 4. miejsce na świecie, zaś w budowie statków pełnomorskich (bazy dalekomorskie, przetwórnie, masowce, tankowce) zajmował 2. miejsce w świecie 1,2. Dzisiaj polska flota morska, stocznie, rybołówstwo, szkolnictwo zawodowe i wyŝsze kształcące dla potrzeb gospodarki morskiej istnieją w stanie szczątkowym lub wręcz ich nie ma (np. Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej) są cięŝko chore, w stanie wręcz agonalnym. Polskie porty i stocznie ulegają systematycznej degradacji, pustoszeją, są wyprzedawane w obce ręce. Wiekowy dorobek pokoleń Polaków przechwytują kombinatorzy, pseudo biznesmeni, którzy kilkanaście lat temu nawet o tym nie marzyli. Dziś są właścicielami postawionej w stan upadłości większej części majątku narodowego i gospodarki morskiej, pozostawionej bez ochrony i nadzoru państwowego; strategicznych sektorów funkcjonowania Państwa i Narodu. Ten dramat, ta samowola kolejnych ekip rządzących w wyprzedaŝy dorobku narodowego trwa nadal. Pewne fakty ujawnia prokuratura i prasa, ale cóŝ z tego. Rak bezkarnej korupcji i prywaty toczy kraj. Jest coraz gorzej. Połowy ryb morskich w kilogramach na 1 mieszkańca w ostatnim dwudziestoleciu zmalały przeszło czterokrotnie ( z 22,2 kg w roku 1980 do 5,4 kg w roku 2002) 1,2. Wszystkie polskie stocznie jeszcze istniejące zagroŝone są bankructwem i likwidacją. To spowoduje dalszą reakcję łańcuchową bankructw tysięcy firm polskich współpracujących i kooperujących z nimi; bezrobocie setek tysięcy nowych ludzi, który mamy juŝ łącznie ze wsią blisko 5 milionów! Tego w powojennej historii Polski jeszcze nie było. Te dramatycznie negatywne procesy, trwające nadal - nie są przez władze kontrolowane, nie widać skutecznych sposobów ich powstrzymywania, bo nie ma kompleksowej koncepcji, strategii, ani programu przeciwdziałania obecnej, katastrofalnej sytuacji. Divide et impera, dziel i rządź; inaczej prywatyzuj wyprzedając swoim. To jest nowa Strategia dla Polski zafundowana Narodowi przez kolejne rządy, trzymających władzę oraz aferzystów wszystkich orientacji uwaŝających, Ŝe niewidzialna ręka rynku i wyprzedaŝ majątku narodowego załatwią wszystkie polskie problemy. Przykłady moŝna mnoŝyć, jak ostatni z lutego 2003r, Ŝe Zarząd Portu Gdynia sprzedał w 100% akcje najnowocześniejszej i najbardziej rentownej części portu w Gdyni, tj. centrum przeładunkowego i terminalu kontenerowego spółce z Filipin 9,10. W przygotowaniu są zapewne dalsze tego typu prywatyzacje, przekształcenia strukturalne i transformacje ustrojowe polegające na pozbywaniu się bez Ŝadnej koncepcji rozwojowej i odpowiedzialności najwartościowszych i najrentowniejszych obiektów, nieruchomości i podmiotów spółkom krajowym i zagranicznym. Jak być powinno, kierunki zmian W świetle fragmentarycznie przedstawionych tu negatywnych tendencji w gospodarce morskiej, o znamionach wręcz sabotaŝu gospodarczego i zaplanowanego demontaŝu Państwa naleŝy podjąć natychmiastowe, skuteczne działania prawne i ustawowe, wstrzymujące bezwzględnie rozbiór majątku narodowego i samej Polski: Pierwszą sprawą jest wstrzymanie prywatyzacji portów i stoczni morskich do czasu opracowania w trybie pilnym Ustawy o racjonalnym wykorzystaniu zasobów gospodarki morskiej oraz opracowania Kompleksowego, zintegrowanego programu oŝywienia i rozwoju gospodarki morskiej. Program ten winien być jednym z kilku najwaŝniejszych strategicznych kierunków rozwoju niepodległej i samorządnej Polski w XXI wieku 8,9,10,14. Gałąź gospodarki morskiej, naleŝy traktować w Polsce jako nośnik nowoczesności, rozwoju i postępu; jako dział o fundamentalnym znaczeniu, który winien absolutnie pozostać pod kontrolą Państwa i Narodu. Podobnie jak zasoby naturalne (ziemia, woda, kopaliny, nośniki energii), obronność, energetyka, transport kolejowy, łączność, telekomunikacja. NaleŜy jak najszybciej doprowadzić do powrotu polskich statków pod polską banderę polskich linii oceanicznych. MoŜna to osiągnąć poprzez nowe regulacje prawne i ekonomiczne.

3 NaleŜy zatrzymać pod kontrolą Państwa Polski Rejestr Statków (PRS), instytucję o światowej renomie i długoletniej tradycji; narodowego klasyfikatora jakości i nadzoru w przemyśle stoczniowym i morskim. Nonszalancja kolejnych rządów i władz lokalnych, doprowadziły juŝ do sytuacji, Ŝe aktualnie Polska pod względem wielkości floty morskiej znajduje się na liście klasyfikacyjnej Towarzystwa Lloyd Shipping Co. (Wielka Brytania) wśród państw znajdujących się przeszło 10 miejsc poniŝej niŝ dolna granica, do której Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zalicza poszczególne kraje do państw morskich 1,2,9,10. Polska, kraj od zarania dziejów morski, z ogromnymi tradycjami i dorobkiem intelektualnym, naukowym i gospodarczym w tym obszarze, na własne Ŝyczenie przestanie być międzynarodowo uznany za państwo morskie, z wszystkimi tego konsekwencjami. W tym kierunku zmierzają równieŝ ostateczne uzgodnienia negocjacyjne w Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską, podpisane w Kopenhadze w 2002r. ograniczające naszą flotę, stocznie, porty, przeładunki, połowy. Są to dla nas warunki nie do zaakceptowania. Nie moŝemy pozwolić sobie na sprowadzenie roli Polski, prawie 40-milionowego Narodu, z przeszło 500 kilometrową granicą morską, polskiej inteligencji, nauki i gospodarki morskiej, do roli marginesowej. Konsumenta wyrobów zagranicznych i bazy zaopatrzeniowosurowcowej 3,4,6. NaleŜy zmienić zasadniczo koncepcję rozwoju transportu w Polsce. Nie przez kosztowny, wyłączny rozwój sieci dróg i autostrad w kierunku Wschód Zachód (co słuŝy tranzytowi przez Polskę towarów obcych, za które jest coraz mniej dochodów; jest coraz większa kontrabanda i przemyt towarów). To powoduje takŝe, stałe niszczenie naszych dróg, przeciąŝonymi TIR-ami ze Wschodu i Zachodu 1,2. W interesie zrównowaŝonego ekologicznie i ekonomicznie rozwoju kraju - naleŝy w zasadniczy, nowy sposób zmienić transport drogowy i kolejowy, jego strukturę. Ruch tranzytowy przez Polskę samochodów cięŝarowych winien być skierowany na tańszy, wahadłowy transport kolejowy (od granicy zachodniej do granicy wschodniej ). OdciąŜyłoby to ruch na naszych drogach nie przystosowanych do transportu samochodowego długich i cięŝkich TIR-ów, pociągów samochodowych. Zmniejszyłoby to zanieczyszczenie środowiska naturalnego (powietrze, woda, ziemia) przez spaliny i wycieki ropopochodne z samochodów. Zmniejszyłoby liczbę wypadków samochodowych, zabitych i poszkodowanych ludzi na drogach, zmniejszyłoby hałas 1,2,7,8. OdciąŜenie transportu drogowego na rzecz dynamicznego rozwoju, wahadłowego tranzytowego transportu kolejowego (lawetowego lub kontenerowego) spowodowałoby oŝywienie gospodarcze PKP, głównego polskiego przewoźnika towarów i ludzi, który bankrutuje. NaleŜy podkreślić, Ŝe przewozy ładunków w okresie przez PKP zmalały o blisko 50%, zaś przewozy pasaŝerów zmalały o przeszło 50%. Z kolei przewozy transportu samochodowego (krajowego i zagranicznego), ładunków wzrosły o 100% (do 80 mld t. km), a przewozy pasaŝerów zmalały o 30%. Przeszło 70% tych przewozów stanowi tranzytowy transport samochodowy z UE i Wschodu przez Polskę 1,2,3,4,5,13. Do realizacji tego programu naleŝy włączyć uruchomiony juŝ i zaplanowany transport kolejowy Chiny Rosja Polska, po torach szerokich do Sławkowa na Śląsku; zbudowanie tam centrum tranzytowo logistycznego dla dostaw Wschód Zachód i w kierunku Północ Południe (polskie WybrzeŜe, porty, stocznie), z wykorzystaniem magistrali węglowej Śląsk Porty. Przewozy ładunków transportem kolejowym w okresie zmniejszyły się trzykrotnie, zaś w okresie zmniejszyły się o połowę 1,3. NaleŜy podjąć wszelkie działania w celu uratowania polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego dalekomorskiego oraz bałtyckiego. Nie do przyjęcia są limity rybne, połowowe i kutrowe dla Polski, ani teŝ proponowane rekompensaty, wynikające z Traktatu z Unią Europejską 4,5,6 - będące zarazem wyrokiem upadłościowym dla naszych rybaków, firm rodzinnych i małych kutrów połowowych stanowiący podstawę naszego rybołówstwa bałtyckiego. Wszystkie procesy prywatyzacyjne w portach, stoczniach i gospodarce morskiej winny zostać przeanalizowane przez Prokuratorię Generalną, mającą stać na straŝy polskich interesów narodowych, chronić polskich inwestorów przed nieuczciwą konkurencją obcych firm, przywrócić stan polskiego posiadania dla przekrętów i nieprawidłowości we wrogim przejmowaniu wielu podmiotów polskich 3. Kompleks Gospodarka Morska winien zostać pod kontrolą Państwa (pakiet większościowy, złota akcja, akcjonariat pracowniczy).

4 Skoro wiadomo, iŝ dotychczas cały majątek narodowy został sprzedany za około 10% jego wartości 3,4,8 naleŝało go przekazać w trybie np. akcjonariatu pracowniczego za tą samą cenę i w zdecydowanej większości pozostawić w polskich rękach. A tak, to do dziś sprzedaliśmy przeszło 70% całości majątku narodowego firmom, które m.in. nie płacą podatków jak Polacy, są ciągle na stratach ; budŝet jest katastrofalnie zadłuŝony wewnętrznie i zewnętrznie, nie widać Ŝadnych dróg naprawy 3,8,9. Tylko radykalna, zgodna z polskim interesem narodowym, nowa polityka i strategia gospodarcza państwa, zmierzająca do maksymalnego wykorzystania własnych zasobów intelektualnych, ludzkich, przemysłowych i przyrodniczych, zbudowana na wiodącej roli oświaty i wychowania, szkolnictwa wyŝszego i nauki, badań i rozwoju (B & R) jest w stanie zatrzymać dotychczasowe negatywne tendencje totalnego bankructwa ideowego i gospodarczego w imię dopłynięcia do brzegu o nazwie UE 6,7,8. Trzeba wesprzeć działania władz WybrzeŜa o jak najszybsze rozbudowanie szybkiej sieci kolejowej: WybrzeŜe Porty południe Polski Sławków oraz budowę autostrady A1 (Północ Południe), połączonej z trasą im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni i Obwodnicą Trójmiejską; waŝniejszej dla polskich interesów niŝ autostrada Wschód Zachód 3,4,5,9. Niezwłocznie naleŝy podjąć decyzje ekonomiczne i prawne zapobiegające próbie likwidacji największych stoczni Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia. 3 Polskie firmy floty morskiej winny zamawiać i kupować statki w polskich stoczniach, mając poręczenia rządowe jak w innych krajach, a nie jak to ma miejsce ostatnio w dotowanych stoczniach Azji 3. To jest samobójstwo gospodarcze. Zapotrzebowanie na statki po kilku latach recesji zaczyna wzrastać; stąd Polska nie moŝe być zredukowana do posiadania jednej lub dwóch stoczni pełnomorskich, jak to wynika z analizy danych ekonomicznych i prasowych UE 6,9,10,14. Polski przemysł stoczniowy, gospodarka morska i wysokospecjalizowane szkolnictwo zawodowe i wyŝsze morskie; nauka, badania i rozwój w tym obszarze winny znów stać się naszą narodową specjalnością, jedną z niewielu jakie winna autentycznie chronić i rozwijać Polska. Z uwagi na warunki akcesji, naleŝy odrzucić traktat z Unią Europejską jako niezgodny z naszym interesem narodowym - równieŝ w zakresie przemysłu stoczniowego, portów, rybołówstwa 6,5,4. Trzeba renegocjować z Unią Europejską Programy operacyjne rybołówstwa, przemysłu stoczniowego, rozwoju portów, nie w kierunku ich likwidacji jak to miało miejsce w okresie negocjacji do Kopenhagi, a wręcz odwrotnie w celu pełnego wykorzystania potencjału naukowego, intelektualnego, ludzkiego i gospodarczego Polski, dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, polskiego WybrzeŜa i całej Polski. Podsumowanie Obecny, dramatyczny stan likwidacji polskiej gospodarki, w tym gospodarki morskiej- -realizowany jest za przyzwoleniem rządzących, niejako na własne Ŝyczenie, pod dyktando UE 3,4,5,6. Jest doskonałą ilustracją katastrofalnych i być moŝe nieodwracalnych konsekwencji, wynikających z Traktatu Stowarzyszeniowego z UE oraz przed jakimi stanie Polska po wejściu do Unii na dotychczasowych, niekorzystnych warunkach z Kopenhagi 3-8. Aby obronić skutecznie nasz interes narodowy, konieczna jest całkowita przebudowa i wymiana polskiej sceny politycznej, ekonomicznej i zarządzającej w celu podjęcia suwerennej walki z globalizmem i dominacją ponadnarodowych struktur; kolejnym etapem przejmowania waŝnych perspektywicznie polskich firm i kolejnych dziedzin gospodarki. To muszą być ludzie o odpowiednim przygotowaniu i kręgosłupie patriotyczno etycznym oraz zawodowym zdolni do tworzenia nowych suwerennych wizji i programów rozwoju Polski, na tle zmieniającej się rzeczywistości światowej; jej wiodących kierunków i działów gospodarki, jako dziedzice i gospodarze Polski, a nie mieszkańcy domu Polska zarządzanego i finansowanego z zagranicy, anonimowo.

5 Post scriptum PowyŜsze stanowisko jest elementem koncepcji kierunkowo programowej nowej strategii i Programu Rozwoju Samorządnej, Niepodległej Polski przygotowanej jako alternatywny program dla Państwa i Narodu na najbliŝsze lata 14. Sytuacja w jakiej znalazła się aktualnie Polska wymaga nadzwyczajnych działań. Wymaga teŝ, aby polska elita intelektualna (w tym 35 tysięcy profesorów wszystkich specjalności oraz 125 tysięcy pracowników zatrudnionych w działalności badawczo rozwojowej 1,2 ) - zabrała wreszcie głos i wyraziła merytoryczne opinie w kluczowych sprawach Państwa i Narodu. Albowiem nikt polskiej elity intelektualnej z tego obowiązku nie zwolnił i nie zwolni! Prof. Julian Sokołowski Prof. Jacek Zimny (maj 2003r.) Literatura 1. Roczniki statystyczne GUS ( ), Warszawa. 2. Materiały branŝowe GUS ( ), Warszawa 3. Materiały sejmowe oraz Wydawnictwa Kancelarii Sejmu za okres , Warszawa 4. Dokumenty rządowe Ministerstw: Gospodarki, Finansów za okres , Warszawa 5. Narodowy Plan Rozwoju Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Stanowiska negocjacyjne Polski z UE, dokumenty oficjalne, rządowe strony internetowe, dokumenty sejmowe. 7. Strategia Rozwoju Polski do Roku 2020, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Z. Królak: RównowaŜenie budŝetu przez dynamiczny rozwój, Warszawa, Dokumenty, Nowa Myśl Polska, nr 15, Warszawa, W. Rekść, Nowa Myśl Polska, nr 17, Warszawa, J. Harasymowicz, Z. Wojtkiewicz: Polska w Europie, Toruń 2002, SOP. 12. W. Bojarski: Dokąd Polsko, Wydawnictwo Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek B. Dobosik i inni: Tablice geograficzne, Wydawnictwa Videograf II, Katowice Program Rozwoju Samorządnej, Niepodległej Polski, Kraków Warszawa, kwiecień (Opracowanie autorskie niezaleŝnych ekspertów pod kierownictwem autorów niniejszej publikacji). Przypis Opracowanie niniejsze zostało opublikowane w Naszym Dzienniku, dnia 7 maja 2003r. p.t. Ratujmy gospodarkę morską.

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

O G Ó L N O P O L S K I E P O R O Z U M I E N I E Z W IĄZ K Ó W Z A W O D O W Y C H

O G Ó L N O P O L S K I E P O R O Z U M I E N I E Z W IĄZ K Ó W Z A W O D O W Y C H O G Ó L N O P O L S K I E P O R O Z U M I E N I E Z W IĄZ K Ó W Z A W O D O W Y C H NIP: 526-025-13-39 Regon: 001133016 KRS: 0000033976 OPZZ/P/ /2010 Warszawa, dnia czerwca 2010 roku Pan Waldemar Pawlak

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ Prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz Gdańsk, 29 lipca 2013 r. STOCZNIE GDAŃSKIE w XIX i XX WIEKU Stocznia Klawittera od 1827 do 1931 od 14.06.1945 Stocznia Nr 5 Stocznia

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program ISPA od 2000 roku Wielki skandal.

Program ISPA od 2000 roku Wielki skandal. Program ISPA od 2000 roku Wielki skandal. W artykule Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce (rozdział V.4), przedstawiliśmy ogólną syntezę dostępnych danych na temat roli i znaczenia

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

03.12.2013 r. 04.12.2013 r.

03.12.2013 r. 04.12.2013 r. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - grudzień 2013 rok 03.12.2013 r. Komisja Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA

OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA 1. PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dn. 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów W Polsce istnieje 2079 km dróg wodnych z czego jedynie 208 km (10%) spełnia kryteria IV klasy Ŝeglowności. Projektowane w Polsce międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Polskie rybołówstwo dalekomorskie. Północnoatlantycka Organizacja Producentów 25 września 2012 r.

Polskie rybołówstwo dalekomorskie. Północnoatlantycka Organizacja Producentów 25 września 2012 r. Polskie rybołówstwo dalekomorskie Północnoatlantycka Organizacja Producentów 25 września 2012 r. Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej- główne założenia Regionalizacja zarządzania akwenami w przypadku Bałtyku

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego przetwórstwa rybnego. Piotr J. Bykowski Akademia Morska w Gdyni WPiT Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb

Perspektywy polskiego przetwórstwa rybnego. Piotr J. Bykowski Akademia Morska w Gdyni WPiT Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb Perspektywy polskiego przetwórstwa rybnego Piotr J. Bykowski Akademia Morska w Gdyni WPiT Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb Trochę historii Pierwszy, oficjalnie zarejestrowany zakład to założona przez

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych GISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOG O LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Sławomir Nalewajka Prezes Bombardier ZWUS Maciej Radziwiłł Prezes Trakcja Polska Kongres Transportu Polskiego 27 marca 2006 1 Infrastruktura kolejowa Nawierzchnia,

Bardziej szczegółowo

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Konferencja prasowa Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Projekt realizowany we współpracy z: Projekt finansowany przez: Partnerem strategicznym Instytutu Spraw Publicznych jest Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Białystok 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ I WZROST GOSPODARCZY I JEGO ZWIĄZKI Z TRANSPORTEM W

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni.

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawowe załoŝenia... 3 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii BPNT założenia projektu Bałtycki Port Nowych Technologii innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Test A: Usługi w Europie i Polsce

Test A: Usługi w Europie i Polsce Test A: Usługi w Europie i Polsce Imię i nazwisko:... Data:..., klasa:... Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Program naprawczy SLD dla kolei Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Deutsche Bahn Grupa PKP SA przewozy pasażerskie przewozy towarowe pas 1,9 mld 281,5 mln paskm 76,7

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa, 4 marca 2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Czy rząd ma politykę rozwoju Polski Zachodniej?

Czy rząd ma politykę rozwoju Polski Zachodniej? Czy rząd ma politykę rozwoju Polski Zachodniej? Prof. dr hab. inŝ. Janusz Zaleski Politechnika Wrocławska & Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego Wrocław, 19 kwietnia 2007r. Polska Zachodnia delimitacja

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych?

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Rafal Milczarski Związek NiezaleŜnych Przewoźników Kolejowych Prezes Zarządu Freightliner PL Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Środkowoeuropejskie

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl

Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl Polish Investforum 2010, Gdaosk, 3 6.11.2010 AGENDA FORUM - DZIEO 1 Przyjazd Gości / Zakwaterowanie w hotelach Wieczór powitalny - Powitalny Koktajl AGENDA FORUM - 04.11.2010 Keynote speech/prezentacje

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZKI RAPORT JAK I DOKĄD PRZEPROWADZAJĄ SIĘ POLACY

PRZEPROWADZKI RAPORT JAK I DOKĄD PRZEPROWADZAJĄ SIĘ POLACY PRZEPROWADZKI RAPORT JAK I DOKĄD PRZEPROWADZAJĄ SIĘ POLACY LIPIEC 2014 JAK I DOKĄD PRZEPROWADZAJĄ SIĘ POLACY? Z analizy 3190 zleceń uŝytkowników serwisu Clicktrans.pl dotyczących przeprowadzek w okresie

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo