Jak być powinno, kierunki zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak być powinno, kierunki zmian"

Transkrypt

1 Ratujmy polską gospodarkę morską Od wieków gospodarka morska stanowiła podstawę rozwoju kraju. Strategiczne połoŝenie Polski nad Bałtykiem oraz na skrzyŝowaniu głównych szlaków komunikacyjnych i handlowych (dawny Szlak Bursztynowy) pozwalało nam, nie tylko na eksport wyrobów polskich i tranzyt z państw bez dostępu do morza (kierunek: Północ Południe, Czechy, Węgry), ale równieŝ na duŝe dochody z tranzytu przez Polskę w kierunku Wschód Zachód (Niemcy, Rosja). Polska granica morska Ustawiczna walka Polaków o dostęp do Bałtyku trwała od Piastów do naszych czasów. W 1025 roku granicę północną państwa stanowiło wybrzeŝe Bałtyku od Jeziora Łebsko po ujście Nogatu; pierwotnie ustalone granice ulegały przez stulecia wielu zmianom. Starania te doprowadziły do względnego sukcesu w końcu XVI w i ostatecznego zwycięstwa po II Wojnie Światowej. Rozbiory wymazały Polskę z politycznej mapy Europy na 123 lata. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku, spowodowało szybkie działania integracyjne, w wyniku czego do roku 1922 ukształtował się obszar i granica II Rzeczypospolitej. Długość granicy północnej wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego wynosiła wtedy 140 km. W okresie międzywojennym zbudowano od podstaw port i stocznię w Gdyni, magistralę kolejową Śląsk Gdynia, silną flotę handlową, centralny okręg przemysłowy (CCOP) oraz szkolnictwo wszystkich szczebli. Po II Wojnie Światowej łączna długość naszych granic zmniejszyła się o ponad 2000 km w stosunku do 1939 roku, zaś granica morska i dostęp do morza zwiększyły się prawie czterokrotnie. Dziś stanowi to 528 km. To duŝo, więcej niŝ wynosi długość aktualnej polskiej granicy z Niemcami (467 km), i tyle co z Ukrainą (529 km). Polska jest ponadto właścicielem 12 - milowego pasa wód terytorialnej oraz milowej strefy suwerenności ekonomicznej (Konwencja Praw Morza 1982r) 11. Gospodarka morska jak było, jak jest Po klęsce wrześniowej, mimo niesłychanie trudnych warunków Naród, politycy i działacze gospodarczy z ministrem Eugeniuszem Kwiatkowskim, wykorzystali historyczną szansę, tworząc od podstaw nowoczesną polską gospodarkę morską. Była ona jedną z najnowocześniejszych i najlepszych na świecie. Stanowiła strategiczny segment polskiego potencjału gospodarczego. Była chlubą i dumą Polski. I co się stało potem? W okresie tzw. transformacji ustrojowej, wolności i demokracji po 1989 roku, na przestrzeni ostatnich lat polska gospodarka morska praktycznie przestała istnieć, stając się ogromnym problemem społecznym i ekonomicznym nie tylko mieszkańców WybrzeŜa, ale i całej Polski. NaleŜy podkreślić, Ŝe w okresie polska morska flota handlowa zmniejszyła się o połowę, z 247 statków (o nośności 4059 tys. DWT) do 128 statków 1,2,13. W tych latach flota handlowa armatorów pomorskich zmniejszyła się ze 105 statków (o nośności 1088 tys. DWT) do 21 statków (292 tys. DWT), z tego 18 statków o nośności 289 DWT - pływa pod obcymi tanimi banderami (Chiny, Panama, Korea, Malta, Cypr) 1,2,9. Pod polską banderą pływają aktualnie tylko 3 statki o nośności łącznej 3,6 tys. DWT! 9. Stanowi to 1% polskiego stanu posiadania z 1990 roku. Przeładunki w portach morskich polskiego wybrzeŝa zmalały w porównaniu do 1980 roku o przeszło 40% 1,2, i co gorsza, przeładunki te transportowane są przez obce statki głównie niemieckie, odbierając w ten sposób tysiące miejsc pracy i lukratywny zarobek polskim portom, portowcom i całej branŝy.

2 Polski przemysł okrętowy wraz z kilkoma stoczniami o renomie światowej i znakomitym zapleczu naukowym i dydaktycznym (Politechnika Gdańska Wydział Budowy Okrętów, Politechnika Szczecińska) był potęgą światową. Zajmował 4. miejsce na świecie, zaś w budowie statków pełnomorskich (bazy dalekomorskie, przetwórnie, masowce, tankowce) zajmował 2. miejsce w świecie 1,2. Dzisiaj polska flota morska, stocznie, rybołówstwo, szkolnictwo zawodowe i wyŝsze kształcące dla potrzeb gospodarki morskiej istnieją w stanie szczątkowym lub wręcz ich nie ma (np. Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej) są cięŝko chore, w stanie wręcz agonalnym. Polskie porty i stocznie ulegają systematycznej degradacji, pustoszeją, są wyprzedawane w obce ręce. Wiekowy dorobek pokoleń Polaków przechwytują kombinatorzy, pseudo biznesmeni, którzy kilkanaście lat temu nawet o tym nie marzyli. Dziś są właścicielami postawionej w stan upadłości większej części majątku narodowego i gospodarki morskiej, pozostawionej bez ochrony i nadzoru państwowego; strategicznych sektorów funkcjonowania Państwa i Narodu. Ten dramat, ta samowola kolejnych ekip rządzących w wyprzedaŝy dorobku narodowego trwa nadal. Pewne fakty ujawnia prokuratura i prasa, ale cóŝ z tego. Rak bezkarnej korupcji i prywaty toczy kraj. Jest coraz gorzej. Połowy ryb morskich w kilogramach na 1 mieszkańca w ostatnim dwudziestoleciu zmalały przeszło czterokrotnie ( z 22,2 kg w roku 1980 do 5,4 kg w roku 2002) 1,2. Wszystkie polskie stocznie jeszcze istniejące zagroŝone są bankructwem i likwidacją. To spowoduje dalszą reakcję łańcuchową bankructw tysięcy firm polskich współpracujących i kooperujących z nimi; bezrobocie setek tysięcy nowych ludzi, który mamy juŝ łącznie ze wsią blisko 5 milionów! Tego w powojennej historii Polski jeszcze nie było. Te dramatycznie negatywne procesy, trwające nadal - nie są przez władze kontrolowane, nie widać skutecznych sposobów ich powstrzymywania, bo nie ma kompleksowej koncepcji, strategii, ani programu przeciwdziałania obecnej, katastrofalnej sytuacji. Divide et impera, dziel i rządź; inaczej prywatyzuj wyprzedając swoim. To jest nowa Strategia dla Polski zafundowana Narodowi przez kolejne rządy, trzymających władzę oraz aferzystów wszystkich orientacji uwaŝających, Ŝe niewidzialna ręka rynku i wyprzedaŝ majątku narodowego załatwią wszystkie polskie problemy. Przykłady moŝna mnoŝyć, jak ostatni z lutego 2003r, Ŝe Zarząd Portu Gdynia sprzedał w 100% akcje najnowocześniejszej i najbardziej rentownej części portu w Gdyni, tj. centrum przeładunkowego i terminalu kontenerowego spółce z Filipin 9,10. W przygotowaniu są zapewne dalsze tego typu prywatyzacje, przekształcenia strukturalne i transformacje ustrojowe polegające na pozbywaniu się bez Ŝadnej koncepcji rozwojowej i odpowiedzialności najwartościowszych i najrentowniejszych obiektów, nieruchomości i podmiotów spółkom krajowym i zagranicznym. Jak być powinno, kierunki zmian W świetle fragmentarycznie przedstawionych tu negatywnych tendencji w gospodarce morskiej, o znamionach wręcz sabotaŝu gospodarczego i zaplanowanego demontaŝu Państwa naleŝy podjąć natychmiastowe, skuteczne działania prawne i ustawowe, wstrzymujące bezwzględnie rozbiór majątku narodowego i samej Polski: Pierwszą sprawą jest wstrzymanie prywatyzacji portów i stoczni morskich do czasu opracowania w trybie pilnym Ustawy o racjonalnym wykorzystaniu zasobów gospodarki morskiej oraz opracowania Kompleksowego, zintegrowanego programu oŝywienia i rozwoju gospodarki morskiej. Program ten winien być jednym z kilku najwaŝniejszych strategicznych kierunków rozwoju niepodległej i samorządnej Polski w XXI wieku 8,9,10,14. Gałąź gospodarki morskiej, naleŝy traktować w Polsce jako nośnik nowoczesności, rozwoju i postępu; jako dział o fundamentalnym znaczeniu, który winien absolutnie pozostać pod kontrolą Państwa i Narodu. Podobnie jak zasoby naturalne (ziemia, woda, kopaliny, nośniki energii), obronność, energetyka, transport kolejowy, łączność, telekomunikacja. NaleŜy jak najszybciej doprowadzić do powrotu polskich statków pod polską banderę polskich linii oceanicznych. MoŜna to osiągnąć poprzez nowe regulacje prawne i ekonomiczne.

3 NaleŜy zatrzymać pod kontrolą Państwa Polski Rejestr Statków (PRS), instytucję o światowej renomie i długoletniej tradycji; narodowego klasyfikatora jakości i nadzoru w przemyśle stoczniowym i morskim. Nonszalancja kolejnych rządów i władz lokalnych, doprowadziły juŝ do sytuacji, Ŝe aktualnie Polska pod względem wielkości floty morskiej znajduje się na liście klasyfikacyjnej Towarzystwa Lloyd Shipping Co. (Wielka Brytania) wśród państw znajdujących się przeszło 10 miejsc poniŝej niŝ dolna granica, do której Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zalicza poszczególne kraje do państw morskich 1,2,9,10. Polska, kraj od zarania dziejów morski, z ogromnymi tradycjami i dorobkiem intelektualnym, naukowym i gospodarczym w tym obszarze, na własne Ŝyczenie przestanie być międzynarodowo uznany za państwo morskie, z wszystkimi tego konsekwencjami. W tym kierunku zmierzają równieŝ ostateczne uzgodnienia negocjacyjne w Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską, podpisane w Kopenhadze w 2002r. ograniczające naszą flotę, stocznie, porty, przeładunki, połowy. Są to dla nas warunki nie do zaakceptowania. Nie moŝemy pozwolić sobie na sprowadzenie roli Polski, prawie 40-milionowego Narodu, z przeszło 500 kilometrową granicą morską, polskiej inteligencji, nauki i gospodarki morskiej, do roli marginesowej. Konsumenta wyrobów zagranicznych i bazy zaopatrzeniowosurowcowej 3,4,6. NaleŜy zmienić zasadniczo koncepcję rozwoju transportu w Polsce. Nie przez kosztowny, wyłączny rozwój sieci dróg i autostrad w kierunku Wschód Zachód (co słuŝy tranzytowi przez Polskę towarów obcych, za które jest coraz mniej dochodów; jest coraz większa kontrabanda i przemyt towarów). To powoduje takŝe, stałe niszczenie naszych dróg, przeciąŝonymi TIR-ami ze Wschodu i Zachodu 1,2. W interesie zrównowaŝonego ekologicznie i ekonomicznie rozwoju kraju - naleŝy w zasadniczy, nowy sposób zmienić transport drogowy i kolejowy, jego strukturę. Ruch tranzytowy przez Polskę samochodów cięŝarowych winien być skierowany na tańszy, wahadłowy transport kolejowy (od granicy zachodniej do granicy wschodniej ). OdciąŜyłoby to ruch na naszych drogach nie przystosowanych do transportu samochodowego długich i cięŝkich TIR-ów, pociągów samochodowych. Zmniejszyłoby to zanieczyszczenie środowiska naturalnego (powietrze, woda, ziemia) przez spaliny i wycieki ropopochodne z samochodów. Zmniejszyłoby liczbę wypadków samochodowych, zabitych i poszkodowanych ludzi na drogach, zmniejszyłoby hałas 1,2,7,8. OdciąŜenie transportu drogowego na rzecz dynamicznego rozwoju, wahadłowego tranzytowego transportu kolejowego (lawetowego lub kontenerowego) spowodowałoby oŝywienie gospodarcze PKP, głównego polskiego przewoźnika towarów i ludzi, który bankrutuje. NaleŜy podkreślić, Ŝe przewozy ładunków w okresie przez PKP zmalały o blisko 50%, zaś przewozy pasaŝerów zmalały o przeszło 50%. Z kolei przewozy transportu samochodowego (krajowego i zagranicznego), ładunków wzrosły o 100% (do 80 mld t. km), a przewozy pasaŝerów zmalały o 30%. Przeszło 70% tych przewozów stanowi tranzytowy transport samochodowy z UE i Wschodu przez Polskę 1,2,3,4,5,13. Do realizacji tego programu naleŝy włączyć uruchomiony juŝ i zaplanowany transport kolejowy Chiny Rosja Polska, po torach szerokich do Sławkowa na Śląsku; zbudowanie tam centrum tranzytowo logistycznego dla dostaw Wschód Zachód i w kierunku Północ Południe (polskie WybrzeŜe, porty, stocznie), z wykorzystaniem magistrali węglowej Śląsk Porty. Przewozy ładunków transportem kolejowym w okresie zmniejszyły się trzykrotnie, zaś w okresie zmniejszyły się o połowę 1,3. NaleŜy podjąć wszelkie działania w celu uratowania polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego dalekomorskiego oraz bałtyckiego. Nie do przyjęcia są limity rybne, połowowe i kutrowe dla Polski, ani teŝ proponowane rekompensaty, wynikające z Traktatu z Unią Europejską 4,5,6 - będące zarazem wyrokiem upadłościowym dla naszych rybaków, firm rodzinnych i małych kutrów połowowych stanowiący podstawę naszego rybołówstwa bałtyckiego. Wszystkie procesy prywatyzacyjne w portach, stoczniach i gospodarce morskiej winny zostać przeanalizowane przez Prokuratorię Generalną, mającą stać na straŝy polskich interesów narodowych, chronić polskich inwestorów przed nieuczciwą konkurencją obcych firm, przywrócić stan polskiego posiadania dla przekrętów i nieprawidłowości we wrogim przejmowaniu wielu podmiotów polskich 3. Kompleks Gospodarka Morska winien zostać pod kontrolą Państwa (pakiet większościowy, złota akcja, akcjonariat pracowniczy).

4 Skoro wiadomo, iŝ dotychczas cały majątek narodowy został sprzedany za około 10% jego wartości 3,4,8 naleŝało go przekazać w trybie np. akcjonariatu pracowniczego za tą samą cenę i w zdecydowanej większości pozostawić w polskich rękach. A tak, to do dziś sprzedaliśmy przeszło 70% całości majątku narodowego firmom, które m.in. nie płacą podatków jak Polacy, są ciągle na stratach ; budŝet jest katastrofalnie zadłuŝony wewnętrznie i zewnętrznie, nie widać Ŝadnych dróg naprawy 3,8,9. Tylko radykalna, zgodna z polskim interesem narodowym, nowa polityka i strategia gospodarcza państwa, zmierzająca do maksymalnego wykorzystania własnych zasobów intelektualnych, ludzkich, przemysłowych i przyrodniczych, zbudowana na wiodącej roli oświaty i wychowania, szkolnictwa wyŝszego i nauki, badań i rozwoju (B & R) jest w stanie zatrzymać dotychczasowe negatywne tendencje totalnego bankructwa ideowego i gospodarczego w imię dopłynięcia do brzegu o nazwie UE 6,7,8. Trzeba wesprzeć działania władz WybrzeŜa o jak najszybsze rozbudowanie szybkiej sieci kolejowej: WybrzeŜe Porty południe Polski Sławków oraz budowę autostrady A1 (Północ Południe), połączonej z trasą im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni i Obwodnicą Trójmiejską; waŝniejszej dla polskich interesów niŝ autostrada Wschód Zachód 3,4,5,9. Niezwłocznie naleŝy podjąć decyzje ekonomiczne i prawne zapobiegające próbie likwidacji największych stoczni Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia. 3 Polskie firmy floty morskiej winny zamawiać i kupować statki w polskich stoczniach, mając poręczenia rządowe jak w innych krajach, a nie jak to ma miejsce ostatnio w dotowanych stoczniach Azji 3. To jest samobójstwo gospodarcze. Zapotrzebowanie na statki po kilku latach recesji zaczyna wzrastać; stąd Polska nie moŝe być zredukowana do posiadania jednej lub dwóch stoczni pełnomorskich, jak to wynika z analizy danych ekonomicznych i prasowych UE 6,9,10,14. Polski przemysł stoczniowy, gospodarka morska i wysokospecjalizowane szkolnictwo zawodowe i wyŝsze morskie; nauka, badania i rozwój w tym obszarze winny znów stać się naszą narodową specjalnością, jedną z niewielu jakie winna autentycznie chronić i rozwijać Polska. Z uwagi na warunki akcesji, naleŝy odrzucić traktat z Unią Europejską jako niezgodny z naszym interesem narodowym - równieŝ w zakresie przemysłu stoczniowego, portów, rybołówstwa 6,5,4. Trzeba renegocjować z Unią Europejską Programy operacyjne rybołówstwa, przemysłu stoczniowego, rozwoju portów, nie w kierunku ich likwidacji jak to miało miejsce w okresie negocjacji do Kopenhagi, a wręcz odwrotnie w celu pełnego wykorzystania potencjału naukowego, intelektualnego, ludzkiego i gospodarczego Polski, dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, polskiego WybrzeŜa i całej Polski. Podsumowanie Obecny, dramatyczny stan likwidacji polskiej gospodarki, w tym gospodarki morskiej- -realizowany jest za przyzwoleniem rządzących, niejako na własne Ŝyczenie, pod dyktando UE 3,4,5,6. Jest doskonałą ilustracją katastrofalnych i być moŝe nieodwracalnych konsekwencji, wynikających z Traktatu Stowarzyszeniowego z UE oraz przed jakimi stanie Polska po wejściu do Unii na dotychczasowych, niekorzystnych warunkach z Kopenhagi 3-8. Aby obronić skutecznie nasz interes narodowy, konieczna jest całkowita przebudowa i wymiana polskiej sceny politycznej, ekonomicznej i zarządzającej w celu podjęcia suwerennej walki z globalizmem i dominacją ponadnarodowych struktur; kolejnym etapem przejmowania waŝnych perspektywicznie polskich firm i kolejnych dziedzin gospodarki. To muszą być ludzie o odpowiednim przygotowaniu i kręgosłupie patriotyczno etycznym oraz zawodowym zdolni do tworzenia nowych suwerennych wizji i programów rozwoju Polski, na tle zmieniającej się rzeczywistości światowej; jej wiodących kierunków i działów gospodarki, jako dziedzice i gospodarze Polski, a nie mieszkańcy domu Polska zarządzanego i finansowanego z zagranicy, anonimowo.

5 Post scriptum PowyŜsze stanowisko jest elementem koncepcji kierunkowo programowej nowej strategii i Programu Rozwoju Samorządnej, Niepodległej Polski przygotowanej jako alternatywny program dla Państwa i Narodu na najbliŝsze lata 14. Sytuacja w jakiej znalazła się aktualnie Polska wymaga nadzwyczajnych działań. Wymaga teŝ, aby polska elita intelektualna (w tym 35 tysięcy profesorów wszystkich specjalności oraz 125 tysięcy pracowników zatrudnionych w działalności badawczo rozwojowej 1,2 ) - zabrała wreszcie głos i wyraziła merytoryczne opinie w kluczowych sprawach Państwa i Narodu. Albowiem nikt polskiej elity intelektualnej z tego obowiązku nie zwolnił i nie zwolni! Prof. Julian Sokołowski Prof. Jacek Zimny (maj 2003r.) Literatura 1. Roczniki statystyczne GUS ( ), Warszawa. 2. Materiały branŝowe GUS ( ), Warszawa 3. Materiały sejmowe oraz Wydawnictwa Kancelarii Sejmu za okres , Warszawa 4. Dokumenty rządowe Ministerstw: Gospodarki, Finansów za okres , Warszawa 5. Narodowy Plan Rozwoju Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Stanowiska negocjacyjne Polski z UE, dokumenty oficjalne, rządowe strony internetowe, dokumenty sejmowe. 7. Strategia Rozwoju Polski do Roku 2020, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Z. Królak: RównowaŜenie budŝetu przez dynamiczny rozwój, Warszawa, Dokumenty, Nowa Myśl Polska, nr 15, Warszawa, W. Rekść, Nowa Myśl Polska, nr 17, Warszawa, J. Harasymowicz, Z. Wojtkiewicz: Polska w Europie, Toruń 2002, SOP. 12. W. Bojarski: Dokąd Polsko, Wydawnictwo Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek B. Dobosik i inni: Tablice geograficzne, Wydawnictwa Videograf II, Katowice Program Rozwoju Samorządnej, Niepodległej Polski, Kraków Warszawa, kwiecień (Opracowanie autorskie niezaleŝnych ekspertów pod kierownictwem autorów niniejszej publikacji). Przypis Opracowanie niniejsze zostało opublikowane w Naszym Dzienniku, dnia 7 maja 2003r. p.t. Ratujmy gospodarkę morską.

Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Wprowadzenie W ostatnich dniach, w prasie centralnej ukazały się ogłoszenia skierowane do samorządów lokalnych i specjalistów zajmujących

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

DZIEJE GOSPODARKI MORSKIEJ OD WALKI O POLSKIE GRANICE MORSKIE AŻ DO UNII EUROPEJSKIEJ

DZIEJE GOSPODARKI MORSKIEJ OD WALKI O POLSKIE GRANICE MORSKIE AŻ DO UNII EUROPEJSKIEJ EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (29), 2013 Szczecin 2013 Jan Nikołajew Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Grażyna Leśniewska Uniwersytet Szczeciński DZIEJE GOSPODARKI MORSKIEJ OD WALKI O POLSKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku.

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. www.plp.info.pl RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Rynki Turystyczne

Międzynarodowe Rynki Turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Międzynarodowe Rynki Turystyczne ANALIZA BADAŃ WĘGIERSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO Praca zaliczeniowa Marciniak Anna Turystyka i Rekreacja SUM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O KREDYT Z BANKU ROZWOJU RADY EUROPY Z PRZEZNACZENIEM NA ZASILENIE "FUNDUSZU DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA

WNIOSEK RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O KREDYT Z BANKU ROZWOJU RADY EUROPY Z PRZEZNACZENIEM NA ZASILENIE FUNDUSZU DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA WNIOSEK RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O KREDYT Z BANKU ROZWOJU RADY EUROPY Z PRZEZNACZENIEM NA ZASILENIE "FUNDUSZU DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA MAŁOPOLSKI" ORAZ FUNDUSZU DLA ŚLĄSKA Warszawa, lipiec 2004

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców BUŁGARIA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone Przewodnik opracowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty

2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - Wnioski i postulaty Opiekun bloku: dr Adolf Wysocki Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich Wnioski i postulaty Morze najtańsza droga dla towaru

Bardziej szczegółowo

Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO Konferencja naukowo - techniczna Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa, 25 listopada 2009r. PATRONAT HONOROWY Cezary Grabarczyk Minister

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Mgr inŝ. Krzysztof Ochociński Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza funkcjonowania centrów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 RAPORT CO 2 w transporcie debata 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 23.02.2010, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00 1 BranŜa transportowa, w tym transport

Bardziej szczegółowo

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 Program w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Końcowa zatwierdzona wersja z 21 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska RAPORT MIĘDZYRESORTOWEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. WYBORU LOKALIZACJI LOTNISKA CENTRALNEGO DLA POLSKI

Rzeczpospolita Polska RAPORT MIĘDZYRESORTOWEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. WYBORU LOKALIZACJI LOTNISKA CENTRALNEGO DLA POLSKI Rzeczpospolita Polska RAPORT MIĘDZYRESORTOWEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. WYBORU LOKALIZACJI LOTNISKA CENTRALNEGO DLA POLSKI Warszawa, grudzień 2003 1 Spis treści Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka Nr 10 (77) Październik (October) 2014 Cena 6 zł (w tym 8% VAT) Nr 257567 ISSN 1899-5373

transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka Nr 10 (77) Październik (October) 2014 Cena 6 zł (w tym 8% VAT) Nr 257567 ISSN 1899-5373 transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka Nr 10 (77) Październik (October) 2014 Cena 6 zł (w tym 8% VAT) Nr 257567 ISSN 1899-5373 Spis treści 4 Próba wodna zbiorników LNG 4 Nowa strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza desk research

Analiza desk research Analiza desk research wykonana w ramach projektu W dobie przemian - nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim. Etap I Strategia 2010-2015 Autorzy: Michał Górski Dr Tomasz Duchnowski

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVII NR B-116 ISSN O860-6366 RYS HISTORYCZNY POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO. Jan Dudziak ZESZYTY PROBLEMOWE

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVII NR B-116 ISSN O860-6366 RYS HISTORYCZNY POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO. Jan Dudziak ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVII NR B-116 ISSN O860-6366 RYS HISTORYCZNY POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO Jan Dudziak ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, LISTOPAD 2005 Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zakład

Bardziej szczegółowo