SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7

2 6 SPIS TRE CI ZESPÓŁ AUTORSKO-REDAKCYJNY W URZ DZIE STATYSTYCZNYM W SZCZECINIE pod kierunkiem Dominika Rozkruta w składzie: A TEAM OF AUTHORS & EDITORS AT THE STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN under the guidance of Dominik Rozkrut, composed of: Mirosława Brzezi ska, Maria Leszek, Lidia Le niowska, Aniela Litke, Anna Mogilnicka, Marzena Rodziewicz, Maria Witek Współpraca merytoryczna In cooperation with Departament Handlu i Usług GUS Trade and Services Department, the CSO El bieta Alke Redakcja techniczna Wydział Analiz w Urz dzie Statystycznym w Szczecinie Technical supervision Analyses Division, the Statistical Office in Szczecin Skład komputerowy Typesetting Ewelina Niewiadomska Projekt okładki Cover design Lidia Motrenko-Makuch Wykresy Charts Robert Chmielewski Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie ródła When publishing the CSO data please indicate the source ISSN X Druk: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Al. Niepodległo ci 208 Nakład 250 egz. Cena 15 zł

3 UWAGI METODYCZNE 9 PRZEDMOWA Przekazuj Pa stwu czwarte wydanie publikacji o portach morskich i egludze morskiej w Polsce. Celem jest zaprezentowanie zmian w polskiej gospodarce morskiej w latach oraz pozycji polskich portów morskich w ród portów europejskich. Publikacja pt Porty morskie i egluga morska w Polsce w latach zawiera informacje statystyczne obrazuj ce wyniki produkcyjne i finansowe osi gane przez główne przedsi biorstwa zlokalizowane w polskich portach morskich jak równie działalno przewozow polskiej floty pozostaj cej w eksploatacji polskich armatorów i operatorów. Charakteryzowano równie kapitał ludzki zaanga owany w pracy portów morskich i transportu morskiego ( eglugi morskiej). W opracowaniu zamieszczono podstawowe informacje statystyczne charakteryzuj ce działalno portów morskich Unii Europejskiej oraz innych europejskich portów zlokalizowanych w krajach nie nale cych do Unii Europejskiej jak równie floty i przewozów morskich w Europie. Zestawy odpowiednich informacji statystycznych (tablice) zostały poprzedzone uwagami analitycznymi. Zastosowane w opracowaniu zakresy poj dotycz cych cych gospodarki morskiej s zgodne z definicjami okre lonymi w Polskiej Klasyfikacji Działalno ci 2004 oraz odpowiednimi dyrektywami Komisji Wspólnot Europejskich z zakresu gospodarki morskiej. Dyrektor Urz du Statystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut Szczecin, listopad 2008 r.

4 6 SPIS TRE CI PREFACE I am pleased to present you the third edition of the publication concerning seaports and maritime me shipping in Poland. The aim of the publication is to present changes in Polish maritime economy in the years and a position of Polish seaports among the other European ports. This edition of Polish Seaports and Maritime Shipping ing in comprises statistical information on performance and financial results gained by the leading companies at Polish seaports, s, as well as transportation activity of Polish fleet et being used by Polish shipowners and operators. In addition, human capital involved for the benefit of the seaports and seaborne transport (maritime shipping) companies is described. This publication contains basic statistical characteristics on seaports in the European Union and other non-member European countries, as well as fleets registered and owned by European companies. Compiled into tables, the statistical data are preceded eded by relevant analytical notes. The terms used in this publication comply with definitions provided by the Polish Classification of Activities, 2004 [Polska Klasyfikacja Działalno ci 2004] and relevant European Community directives, with respect to maritime economy. Director of the Statistical Office in Szczecin Dominik Rozkrut, Ph.D. Szczecin, November 2008

5 SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7 SPIS TRE CI CONTENTS Tablica Table Przedmowa Preface Spis tablic List of tables Spis wykresów List of charts Uwagi metodyczne Methodological notes Strona Page TABLICE TABLES DZIAŁ I. FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO MORSKIM CHAPTER I. ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECTS OF MARITIME ECONOMY ENTITIES IN SEAPORTS ACTIVITY Uwagi ogólne General notes x 15 Podmioty i pracuj cy według sektorów własno ci i rodzajów działalno ci Entities and employment by type of ownership and activity Przeci tne zatrudnienie Average paid employment Przeci tne miesi czne wynagrodzenia brutto Wybrane dane o finansach działalno ci portowej i eglugi morskiej Average monthly gross wages and salaries Selected information on financial aspects of seaport and shipping activities ródła finansowania nakładów inwestycyjnych Sources for financing investment outlays 5 21 Wybrane wska niki ekonomiczne Selected economic ratios DZIAŁ II. PORTY MORSKIE W POLSCE CHAPTER II. SEAPORTS IN POLAND Uwagi ogólne General notes x 23 Obroty ładunkowe w portach morskich według relacji przeładunkowych, kategorii ładunkowych oraz portów..... Obroty ładunkowe w portach morskich według kategorii ładunkowych oraz miejsca załadunku lub wyładunku Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich według rodzajów tranzytu grup ładunków i portów Kontenery w obrotach ładunkowych portów morskich Jednostki ładunkowe w obrotach ładunkowych portów morskich Towary zjednostkowane w obrotach ładunkowych portów morskich Mi dzynarodowy ruch pasa erów w portach morskich według kraju rozpocz cia lub zako czenia podró y Cargo traffic at seaports by direction, type of cargo and ports /7/ 26 Maritime cargo traffic at polish seaports by type of cargo and place of loading or unloading /8/ 30 Transit cargo traffic at seaports, by type of transit, group of cargo and ports.. 3 /9/ 31 Containers in international maritime cargo traffic by direction /10/ 34 Cargo units in maritime cargo traffic at seaports /11/ 37 Unitized cargo in maritime cargo traffic at seaports /12/ 40 International passenger movements at seaports, by country of departure or destination /13/ 42 Statki wchodz ce do portów morskich.... Ship arrivals at seaports /14/ 46

6 6 SPIS TRE CI SPIS TABLIC LIST OF TABLES Tablica Table Strona Page Statki wchodz ce do portów morskich według bander Ship arrivals at seaports by flags /15/ 47 Statki wchodz ce do portów morskich według typów Ship arrivals at seaports, by ship type.. 10 /16/ 49 Długo nabrze y w portach morskich w 2007 r Lenght of wharves of seaports in /17/ 56 DZIAŁ III. EGLUGA MORSKA I PRZYBRZE NA W POLSCE CHAPTER III. MARITIME AND COASTAL SHIPPING IN POLAND Uwagi ogólne General notes x 57 Morska flota transportowa według typów statków Maritime cargo - carrying fleet by ship type /18/ 59 Morska flota transportowa według wieku statków Maritime cargo - carrying fleet by age.. 2 /19/ 60 Morska flota transportowa według grup no no ci statków i bander Maritime cargo - carrying fleet by deadweight groups and flags /20/ 61 Przewozy ładunków morsk flot transportow według relacji Maritime cargo transport by direction.. 4 /21/ 63 Przewozy ładunków morsk flot transportow według rodzajów eglugi i zasi gów pływania Przewozy ładunków morsk flot transportow według grup ładunków... Przewozy ładunków morsk flot transportow polskiego handlu zagranicznego i ładunków tranzytowych..... Przewozy pasa erów morsk flot transportow w komunikacji mi dzynarodowej Mi dzynarodowe przewozy pasa erów promami według relacji z głównymi portami polskimi Maritime transport by type and range of shipping 5 /22/ 63 Maritime cargo transport by type of cargo /23/ 65 Maritime transport of Polish foreign trade and transit cargo /24/ 66 Maritime passenger transport in international traffic /25/ 67 International maritime ferry passenger transport to and from major Polish ports /26/ 68 Statki przybrze nej floty transportowej.... Ships of coastal transport fleet /27/ 69 Przewozy pasa erów statkami przybrze nej floty transportowej Coastal passenger transport /28/ 69 DZIAŁ IV. PORTY MORSKIE I FLOTA TRANSPORTOWA W EUROPIE CHAPTER IV. SEAPORTS AND CARGO - - CARRYING FLEET IN EUROPE Uwagi ogólne General notes x 70 Obroty ładunkowe w głównych portach morskich krajów Europy według grup ładunków Obroty kontenerowe w głównych portach morskich Europy według relacji Ruch pasa erów w portach morskich Europy według relacji Statki wchodz ce do głównych portów morskich Europy Morska flota transportowa Europy według typów statków Cargo traffic at major seaports of Europe, by type of cargo /29/ 72 Container traffic at major seaports of Europe, by direction /30/ 74 Passenger movements at seaports of Europe, by direction /31/ 76 Ship arrivals at major seaports of Europe /32/ 78 Maritime cargo-carrying fleet of Europe by ship type /33/ 79

7 SPIS TRE CI 7 SPIS WYKRESÓW LIST OF CHARTS Liczba podmiotów Number of entities Pracuj cy Persons employed Przeci tne miesi czne wynagrodzenia brutto.. Average monthly gross wages and salaries Wska nik poziomu kosztów całokształtu działalno ci Cost effectivenes ratio Wska nik rentowno ci obrotu netto Net turnover profitability ratio Przychody z całokształtu działalno ci Revenues form overall activity Wynik finansowy netto Net financial result Mi dzynarodowy obrót morski według relacji przeładunkowych i kategorii ładunkowych.. Obroty ładunkowe w portach morskich według relacji przeładunkowych oraz miejsca załadunku i wyładunku w 2007 r Tranzyt na tle obrotów ładunkowych w głównych portach morskich w 2007 r Strona Page International maritime cargo traffic at seaports by handling direction Cargo traffic at seaports by direction and place of loading and unloading in Transit against the background of cargo traffic at major seaports in Struktura obrotów ładunkowych w głównych portach morskich Cargo traffic distribution at major seaports Mi dzynarodowy ruch pasa erów w portach morskich w 2007 r Mi dzynarodowy ruch pasa erów w portach morskich według kraju rozpocz cia lub zako czenia podró y Statki transportowe wchodz ce do portów morskich w ruchu mi dzynarodowym International passenger movements at seaports in International passenger movements at seaports by country of departure or destination Cargo - carrying ships entering seaports in international traffic Morska flota transportowa według rodzajów statków w 2007 r Maritime cargo-carrying fleet by ship type in Przewozy ładunków morsk flot transportow według relacji Maritime cargo transport by direction Przewozy ładunków morsk flot transportow według grup Maritime cargo transport by type of cargo Przewozy pasa erów statkami przybrze nej floty transportowej Przewozy pasa erów morsk flot transportow w komunikacji mi dzynarodowej Coastal passenger transport by coastal transport fleet Maritime passenger transport in international traffic

8 I. UWAGI METODYCZNE 1. Za podmioty gospodarki narodowej przyjmuje si jednostki prawne, tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie maj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ce działalno gospodarcz. W tablicach przedstawiono dane o podmiotach prowadz cych działalno pełn lub cz ciow maj cych siedzib w Polsce, bez wzgl du na miejsce prowadzonej działalno ci. 2. Dane o podmiotach według wybranych rodzajów działalno ci dotycz podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON (na koniec danego roku), których wyboru dokonano na podstawie głównego rodzaju działalno ci zgodnego z Polsk Klasyfikacj Działalno ci W niektórych przypadkach, dla lepszego zobrazowania rodzajów działalno ci wyst puj cych w gospodarce morskiej, wprowadzono bardziej szczegółowy podział. Do poszczególnych grupowa według rodzajów działalno ci przyj to: Nazwa rodzaju działalno ci przyj ta w publikacji i wyja nienia Names of kinds of activity adopted for this publication, and their interpretations Pełna nazwa grupy, klasy lub podklasy PKD Full name of PKD group, class and subclass Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich usługowe przedsi biorstwa przeładunkowo składowe, których podstawow działalno ci jest przeładunek ładunków w portach morskich Cargo handling and storage in seaports cargo handling and storage service enterprises, which the basic activity is cargo handling in seaports. Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski nawigacja, pilota, ratownictwo, roboty czerpalne i podwodne, usługi portowe i morskie, holowanie, cumowanie i inne. Other activities supporting maritime transport navigation, pilotage, live saving, dredging and underwater works, port and sea services, towage, mooring and others. Działalno morskich agencji transportowych agencje celne, morskie agencje, maklerstwo, doradztwo morskie, ekspertyzy morskie, sztauerskie (rozmieszczanie i zabezpieczanie ładunku na statku), kontrola ładunku, spedycja morska i inne. Activity of maritime transport agencies custom agencies, marine agencies, ship broking agencies, maritime consultancy, marine experts, clearing services, stowage services, cargo control, sea forwarding and others. Przeładunek towarów (63.11); Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12) Cargo handling (63.11);Cargo storage (63.12) Działalno wspomagaj ca transport wodny, pozostała (63.22) Other activities supporting water transport (63.22) Działalno agencji transportowych (63.40) Activity of other transport agencies (63.40) Zarz dy portów morskich Seaports authorities Działalno wspomagaj ca transport wodny, pozostała (63.22); Zagospodarowanie i sprzeda nieruchomo ci na własny rachunek (70.11); Wynajem nieruchomo ci na własny rachunek (70.20), Zarz dzanie nieruchomo ciami na zlecenie (70.32); Other activities supporting water transport (63.22); Real estate management and sale (70.11); Property renting on own account (70.20);Real estate management on a fee or contract basic (70.32); Morski i przybrze ny transport wodny Sea and coastal waterborne transport Transport wodny morski i przybrze ny (61.10); Maritime and coastal waterborne transport

9 UWAGI METODYCZNE 9 3. Dane o pracuj cych dotycz osób wykonuj cych prac przynosz c im zarobek (w formie wynagrodzenia za prac ) lub dochód. Nie obejmuj osób skre lonych czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwi zano umowy o prac (np. korzystaj cych nieprzerwanie z urlopów bezpłatnych powy ej 3 miesi cy). 4. Dane o przeci tnym zatrudnieniu i przeci tnym wynagrodzeniu miesi cznym dotycz pracowników najemnych, tj. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowa o prac, powołanie, mianowanie lub wybór) i obejmuj pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Uczniowie s to osoby, z którymi zakłady pracy zawarły umow o nauk zawodu lub przyuczenia do okre lonej pracy, opłacane według stawek uczniowskich, niezale nie od tego czy s uczniami szkół zawodowych czy te nie. Uczniowie nie s zaliczani do zatrudnionych. 5. Dane o przeci tnych miesi cznych wynagrodzeniach podaje si w uj ciu brutto, tj. ł cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. 6. Wyniki finansowe podmiotów gospodarki morskiej i obliczone relacje ekonomiczne prezentuje si w dostosowaniu do ustawy z dnia 9 XI 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowo ci, obowi zuj cej od 1 I 2002 r. (tekst jednolity Dz. U.2002, Nr 76, poz. 694, z pó niejszymi zmianami). Dane w zakresie gospodarki finansowej przedsi biorstw obejmuj podmioty gospodarcze prowadz ce ksi gi rachunkowe, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. wska nik poziomu kosztów z całokształtu działalno ci jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci do przychodów z całokształtu działalno ci, wyra ona w procentach; wska nik rentowno ci obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) do przychodów z całokształtu działalno ci, wyra ona w procentach; wska nik rentowno ci obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto (zysku lub straty netto) do przychodów z całokształtu działalno ci, wyra ona w procentach; wska nik płynno ci finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowi za krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych), wyra ona w procentach. 7. Dane o ogólnej wielko ci obrotów ładunkowych w portach morskich przedstawione w tablicy I (dla lat prezentowane w liczniku na str. 14) oraz tabl. 3 /9/ obejmuj przeładunki ładunków mi dzynarodowego obrotu morskiego i wewn trzkrajowego dokonane przez wszystkie podmioty działaj ce na terenie morskich portów. Informacje przekazywane s przez zarz dy morskich portów oraz podmioty gospodarcze dokonuj ce przeładunku ładunków w portach morskich. Do ładunków mi dzynarodowego obrotu morskiego zalicza si : ładunki wyładowane ze statków morskich (w tym promów) i ładunki załadowane na statki morskie (w tym promy) zarówno w zwi zku z polskim handlem zagranicznym, jak i tranzytem; bunkier (paliwo) dostarczony na statki transportowe obsługuj ce mi dzynarodow wymian handlow. Do ładunków obrotu wewn trzkrajowego zalicza si : ładunki przewo one drog morsk w obrocie pomi dzy polskimi portami morskimi (krajowy obrót morski kabota ); ładunki pochodz ce od krajowego nadawcy i przeznaczone dla krajowego odbiorcy przywiezione do morskiego portu drog l dow lub wodn ródl dow, w celu magazynowania lub składowania na terenie portu, a nast pnie wywiezione z terenu portu drog l dow lub wodn ródl dow (krajowe obroty l dowe);

10 10 UWAGI METODYCZNE ładunki bunkru przeznaczonego jako paliwo nap dowe dla statków innych ni obsługuj ce mi dzynarodowy obrót morski (np. statków rybackich, statków ratownictwa okr towego, statków eglugi ródl dowej z wyj tkiem morskich statków transportowych polskich i pa stw obcych); ładunki ryb złowionych przez podmioty rybołówstwa morskiego przywiezione do portów morskich statkami rybackimi i wyładowane na terenie tych portów (je eli w momencie wyładowania w porcie ryby te nie s przedmiotem mi dzynarodowej wymiany handlowej). 8. Informacje prezentowane w tablicy I (przedstawione w mianowniku na str. 14) oraz w pozostałych tablicach działu II pochodz od przedstawicieli statków zawijaj cych do portów morskich i s pozyskiwane za po rednictwem urz dów morskich kapitanatów, bosmanatów w zakresie wymaganym Dyrektyw Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozda statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drog morsk (Dz.Urz. WE L 320 z 30 XII 1995 r.). Dane te nie uwzgl dniaj : statków o pojemno ci brutto mniejszej ni 100, załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków), obrotu wewn trzkrajowego, z wyj tkiem kabota u tj. ładunków przewo onych drog morsk pomi dzy polskimi portami morskimi, wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewo onych w ruchu promowym). Dane o mi dzynarodowym transporcie morskim ładunków w relacji z polskimi portami obejmuj ładunki przywiezione i wywiezione do/z portów morskich wszystkimi statkami (polskimi i obcymi) w ramach mi dzynarodowego obrotu morskiego ( w relacji z portami zagranicznym). 9. Dane o długo ci nabrze y w portach morskich dotycz nabrze y figuruj cych w ewidencji inwentarzowej przedsi biorstw dokonuj cych przeładunków w portach morskich. 10. Ładunki tranzytowe prezentowane w tablicy 3/9/. to ładunki pochodz ce od nadawcy zagranicznego, dowiezione do polskiego portu morskiego i przeznaczone dla odbiorcy zagranicznego. Obrót ładunków tranzytowych jest cz ci mi dzynarodowego obrotu morskiego. tranzyt morsko-l dowy obejmuje ładunki tranzytowe, które zostały dowiezione do portu drog morsk z przeznaczeniem do dalszego transportu drog l dow ; tranzyt l dowo-morski obejmuje ładunki tranzytowe, które zostały dowiezione do portu drog l dow z przeznaczeniem do dalszego transportu drog morsk ; tranzyt morski obejmuje ładunki tranzytowe, które zostały dowiezione do portu drog morsk i w sposób po redni lub bezpo redni przeładowane na inny statek z przeznaczeniem do dalszego transportu równie drog morsk. 11. Drobnica ró nego rodzaju ładunki, które mo na policzy, w opakowaniu lub bez, o ró nych kształtach, transportowane w mniejszych partiach lub jako pojedyncze przesyłki zarówno wyroby gotowe jak i półfabrykaty. 12. Kontener jest to pojemnik przeznaczony do wielokrotnego przewo enia towarów, bez potrzeby ich przeładowywania przy zmianie rodka transportu, wyposa ony w urz dzenia umo liwiaj ce łatwy transport i przeładunek, przystosowany do pi trzenia, odporny na warunki przewozu, maj cy mo liwie znormalizowane wymiary, które najcz ciej wynosz : szeroko i wysoko 8 stóp (lub 8 stóp x 8 stóp 6 cali), długo 10, 20, 30 lub 40 stóp (Standardy ISO). Kategoria ładunkowa kontenery obejmuje tylko tzw. kontenery du e, tj. o długo ci 20 stóp lub dłu szych, kontenery mniejsze (krótsze ni 20 stóp) zaliczane s do pozostałych ładunków drobnicowych.

11 UWAGI METODYCZNE Ładunki toczne/ro-ro ładunki drobnicowe przeładowywane systemem roll-on, roll-off np. samochody ci arowe z ładunkiem lub bez, wagony z ładunkiem lub bez, ładunki na rolltrailerach (podwoziach niskich). Kryterium klasyfikacji ładunków tocznych do poszczególnych grup ładunkowych jest najbardziej zewn trzna jednostka ładunkowa; np. kontener wje d aj cy na statek na wagonie kolejowym jest wykazywany jako wagon, a nie jako kontener. Wyj tkiem s kontenery załadowywane/wyładowywane na roll-trailerach (podwoziach niskich) wykazywane jako kontenery a nie roll-trailery. 14. TEU jednostka standardowa odpowiadaj ca pojemno ci 20-stopowego kontenera ISO a (1 TEU = 1 kontener 20-stopowy ISO), słu ca do przeliczania kontenerów o ró nej długo ci oraz do opisywania i porównywania statków lub terminali kontenerowych. 15. Mi dzynarodowy ruch pasa erów dotyczy wszystkich pasa erów, dla których dany port jest portem pocz tkowym lub docelowym podró y zagranicznej. Nie obejmuje natomiast tych pasa erów, którzy znajdowali si na statku cumuj cym w danym porcie, ale którzy nie opu cili pokładu tego statku (nie zeszli na l d). 16. No no (DWT ang. deadweight ) to ci ar, jaki mo e statek przyj zanurzaj c si do letniej linii ładunkowej w wodzie morskiej. Oznacza ró nic w tonach pomi dzy wyporno ci statku do linii ładunkowej letniej w wodzie o ci arze wła ciwym 1,025 oraz całkowit wag statku, tj. wyporno ci statku w tonach bez ładunku, paliwa, oleju do smarowania, balastu, wie ej wody i wody pitnej w zbiornikach, przedmiotów u ytkowych, jak równie pasa erów, załogi i ich dobytku. 17. Pojemno brutto (GT - ang. gross ) - jest to miara całkowitej pojemno ci zamkni tych pomieszcze statku wewn trz kadłuba i nadbudówek. 18. Pojemno netto (NT - ang. net ) jest to miara pojemno ci u ytkowej statku, tj. zamkni tych pomieszcze przystosowanych do przewozu ładunków (w tym pasa erów), które zostały wł czone do pojemno ci brutto. 19. Dane o morskiej flocie transportowej dotycz statków o polskiej własno ci i współwłasno ci bez wzgl du ma podnoszon bander. 20. Dane o przewozach eglug morsk obejmuj przewozy ładunków i pasa erów wykonane przez armatorów lub operatorów polskich w rejsach zako czonych w roku sprawozdawczym, statkami własnymi i statkami dzier awionymi pływaj cymi pod bander polsk lub obc. 21. Do przewozów wykonanych w egludze regularnej zalicza si przewozy statkami liniowymi kursuj cymi według ustalonego i ogłoszonego rozkładu podró y na okre lonej z góry trasie i zawijaj cymi do portów okre lonych w rozkładzie podró y. 22. Do przewozów wykonanych w egludze nieregularnej zalicza si przewozy wykonane statkami towarowymi eglugi nieregularnej, tj. statkami kursuj cymi bez ogłoszonego rozkładu podró y i kierowanymi zgodnie z aktualnymi potrzebami przewozowymi. 23. egluga bliskiego zasi gu obejmuje przewozy w zasi gu bałtyckim i europejskim, natomiast egluga dalekiego zasi gu obejmuje przewozy w zasi gu oceanicznym. do przewozów w zasi gu bałtyckim zalicza si przewozy statkami kursuj cymi na trasach obejmuj cych porty Morza Bałtyckiego a do linii Kristiansand (Norwegia) Skagen (Dania), do przewozów w zasi gu europejskim zalicza si przewozy statkami kursuj cymi na trasach obejmuj cych porty europejskie (z wyj tkiem portów le cych w zasi gu bałtyckim), azjatyckie porty Morza Czarnego i Morza ródziemnego oraz porty Afryki Północnej do szeroko ci portu Casablanca wł cznie), do przewozów w zasi gu oceanicznym zalicza si przewozy statkami kursuj cymi na trasach wykraczaj cych poza zasi g bałtycki i europejski. a Mi dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization).

12 12 UWAGI METODYCZNE 24. Dane o przewozach eglug przybrze n dotycz przewozów pasa erów w rejsach zako czonych w roku sprawozdawczym statkami własnymi i statkami dzier awionymi pływaj cymi pod bander polsk lub obc armatorów lub operatorów polskich. egluga przybrze na oznacza eglug w odległo ci nie wi kszej ni 20 mil morskich od brzegu w rejonie Morza Bałtyckiego lub innego morza zamkni tego o podobnych warunkach eglugowych (Dz. U. Nr 222, poz. 1867, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania eglugi przez statki morskie). Informacje o przewozach zrealizowanych statkami morskiej i przybrze nej floty transportowej pochodz ze sprawozdania o przewozach morsk i przybrze n flot transportow. Sprawozdaniem obj to odpowiednio przewozy ładunków i przewozy pasa erów wykonane w rejsach zako czonych w roku sprawozdawczym statkami własnymi i statkami dzier awionymi pływaj cymi pod bander polsk i obc. Chi sko-polskie Towarzystwo Okr towe S.A. i Korea sko-polskie Towarzystwo eglugowe - w sprawozdaniu wykazuje dane w cz ci przypadaj cej na rzecz strony polskiej zgodnie z obowi zuj c umow. ródłem danych dotycz cych stanu polskiej morskiej floty transportowej i przybrze nej s dane pozyskane ze sprawozdania o morskiej i przybrze nej flocie transportowej. Przez okre lenie morska i przybrze na flota transportowa nale y rozumie : statki stanowi ce własno przedsi biorstwa sporz dzaj cego sprawozdanie, tj. statki znajduj ce si w stanie inwentarzowym floty z pomini ciem statków wycofanych na stałe z eksploatacji na skutek całkowitego zu ycia, a nieskre lonych z inwentarza do momentu sporz dzenia sprawozdania; statki dzier awione od spółek armatorskich, których udziałowcem jest polskie przedsi biorstwo; statki b d ce własno ci spółki kapitałowej (z udziałem polskiego kapitału) maj cej siedzib za granic i eksploatowane przez polskie przedsi biorstwo. 25. ródłem informacji zawartych w tablicach działu IV przedstawiaj cych działalno polskich portów morskich na tle portów Europy, s informacje pochodz ce głównie z bazy danych Urz du Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) New Cronos. Wyj tkiem s informacje o portach Rosji (Kaliningrad, Primorsk, Sankt Petersburg), dla których dane pozyskano z oficjalnych stron zarz dów portów oraz zestawie statystycznych opracowanych w ramach projektu Port-Net finansowanego przez Uni Europejsk. W tablicach zaprezentowano dane dotycz ce obrotów ładunkowych, ruchu pasa erów i statków w portach morskich. 26. Dane o portach morskich krajów Europy zostały zaprezentowane wg nast puj cych grup krajów: EU kraje b d ce członkami Unii Europejskiej (Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy); CC kraje posiadaj ce statut kandydata do Unii Europejskiej w dniu 31.XII.2007 (Chorwacja, Turcja); EEA kraje nie b d ce członkami Unii Europejskiej, zrzeszone w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia); RU porty europejskiej cz ci Rosji, dla których mo liwe było pozyskanie danych z ich stron internetowych (Kaliningrad, Primorsk, Sankt Petersburg). 27. Zgodnie z Dyrektyw Rady 95/64/WE, o liczbie portów europejskich i ich podziale na porty główne i pozostałe decyduj dane dotycz ce obrotów ładunkowych i/lub ruchu pasa erów w portach morskich. Za główny uznawany jest port obsługuj cy w danym roku powy ej 1 miliona ton ładunków lub powy ej 200 tysi cy pasa erów. Ró nice w liczbie portów głównych i pozostałych w poszczególnych latach mog wynika z faktu, e w jednym z prezentowanych lat dany port nie osi gn ł wymaganej wielko ci obrotów lub obsługi pasa erów, a w nast pnym tak (lub odwrotnie).

13 UWAGI METODYCZNE 13 W tablicy dotycz cej ruchu statków w portach uwzgl dniono jedynie wej cia statków do portów głównych. 28. Zakres danych o portach morskich krajów Europy nie jest w pełni porównywalny w ramach poszczególnych krajów: Niemcy przedstawiaj działalno portów morskich ł cznie z portami ródl dowymi, które obsługiwały ładunki lub pasa erów przewo onych transportem morskim; Hiszpania przedstawia działalno głównych portów, brak danych o liczbie pozostałych portów, ł cznie z portami Ceuta i Melilla; Francja przedstawia działalno ł cznie z portami na terytoriach zale nych Francji: w Gujanie Francuskiej, Gwadelupie, Martynice, Reunion; Finlandia nie uwzgl dnia portów ródl dowych, które obsługiwały ładunki lub pasa erów przewo onych transportem morskim; Portugalia analizuje prac portów ł cznie z portami na Wyspach Azorskich oraz Maderze; Szwecja charakteryzuje działalno portów ł cznie z portami poło onymi nad Kanałem Trollhattans i innymi portami ródl dowymi, które obsługiwały ładunki lub pasa erów przewo onych transportem morskim; Islandia nie publikuje danych dla portów głównych. 29. Nazwy portów lub miejsc przeładunku (np. porty zakładowe firm, bazy promowe) pochodz z utworzonego i aktualizowanego ka dego roku wykazu portów europejskich, który stanowi aneks do Dyrektywy 95/64/WE. 30. ródłem danych o polskiej i europejskiej morskiej flocie transportowej jest publikacja Lloyd a World Fleet Statistics. Wybrano dane dla krajów le cych w granicach geograficznych kontynentu europejskiego (w tym Rosj i Turcj ), bez wzgl du na przynale no do organizacji mi dzynarodowych b d ponadpa stwowych. 31. Ró nice metodologiczne wyst puj ce w opracowaniach statystycznych powoduj, e prezentowane dla Polski dane nie zawsze s porównywalne z danymi w innych cz ciach niniejszej publikacji. ródła danych podano pod tablicami. 32. Ze wzgl du na zaokr glenia, w niektórych tablicach sumy składników mog ró ni si od podanych warto ci w pozycji ogółem.

14 14 FINANSOWO EKONOMICZNE WARUNKI FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW SEKTORA PORTOWEGO ORAZ EGLUGI MORSKIEJ I PRZYBRZE NEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PORTACH MORSKICH I EGLUDZE MORSKIEJ BASIC INFORMATION ON SEAPORTS AND MARITIME SHIPPING W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Obroty ładunkowe w portach morskich ton a Cargo traffic at seaports, thousand tonnes a Statki wchodz ce do portów morskich: Ship arrivals at seaports: liczba statków number of ships pojemno netto (NT) net, in thous. Ruch pasa erów w morskich portach: Passenger traffic at seaports: przyjazdy arrivals wyjazdy departures Morska flota transportowa Maritime cargo-carrying fleet liczba statków number of ships no no DWT deadweight (DWT) in thous. Przychody z całokształtu działalno ci w mln zł b Revenues from overall activity in mln PLN b Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci w mln zł b Income costs, from overall activity in mln PLN b Wynik finansowy brutto w mln zł b Gross financial result in mln PLN b Wynik finansowy netto w mln zł b Net financial result in mln PLN b a Patrz uwagi metodyczne pkt. 7 i 8. b Dane dotycz podmiotów gospodarczych, których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a See methodological notes, point 7 and 8. b Data concern entities employing more than 9 persons.

15 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 15 DZIAŁ I. FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO-MORSKIM Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Na koniec 2007 r. w Polsce było zarejestrowanych 113 podmiotów, których podstawow działalno ci był przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich, tj. o 5 mniej ni w 2006 r., natomiast w stosunku do 2005 r. o 5 wi cej. Udział podmiotów w sektorze prywatnym w 2007 r. wyniósł 95,6% wobec 94,9% w roku 2006 (94,4% w 2005 r.) Według stanu na koniec grudnia liczba pracuj cych w tym rodzaju działalno ci wyniosła 5,2 tys. osób, tj. o 4,1% mniej ni w 2006 r. i o 6,5% mniej ni w 2005 r. Przeci tne wynagrodzenie miesi czne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy zajmuj cych si przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów w portach morskich w 2007 r. wyniosło 3 410,77 zł i było wy sze o 7,3% ni w 2006 r., a w odniesieniu do roku 2005 odnotowano wzrost o 8,5%. Wzrost przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia pracowników na stanowiskach nierobotniczych był wi kszy od wzrostu wynagrodzenia miesi cznego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Przychody z całokształtu działalno ci były wy sze i wyniosły w podmiotach, których podstawowa działalno zwi zana była przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów w portach morskich 818,0 mln zł., tj. o 1% wi cej w stosunku do 2006 r. oraz o 2,4% wi cej w porównaniu z rokiem Wynik finansowy netto wzrósł do 75,8 mln zł w roku 2007, tj., o 13,3% w porównaniu z rokiem 2006 (27,8% w stosunku do 2005 r.). W latach odnotowano spadek nakładów inwestycyjnych w podmiotach zwi zanych z przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów w portach morskich 114,3 mln zł w 2007 r. (spadek o 23,9% i 21,1% w stosunku do lat 2006 i 2005). Inwestycje finansowane były przede wszystkim przez rodki bezpo rednio z zagranicy - 44,7% w 2007 r., 64,3% w 2006 r., 22,1% w roku 2005 oraz ze rodków własnych odpowiednio: 35,3%, 33,3% i 74,7%. W 2007 r. wzrósł poziom wska nika rentowno ci obrotu brutto osi gaj c 11,6% wobec 10,4% w 2006 r. (9,5% w 2005 r.). Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Liczba podmiotów zwi zana z pozostał działalno ci wspomagaj c transport morski na koniec 2007 r. wyniosła 232, w latach 2006 i 2005 odpowiednio 231 i 234, a pracowało w nich 2,0 tys. osób w 2007 r., wobec 2,3 tys. w 2006 r. oraz 2,1 tys. w 2005 r. Przeci tne wynagrodzenie miesi czne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wyniosło 3 961,19 zł i było wy sze o 6,3% ni w 2006 r., natomiast w porównaniu z rokiem 2005 wzrosło o 8,6%. Odnotowano wy szy wzrost przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia na stanowiskach robotniczych w porównaniu ze stanowiskami nierobotniczymi. Przychody z całokształtu działalno ci w podmiotach zajmuj cych si pozostał działalno ci wspomagaj c transport morski, w 2007 r. wyniosły 528,6 mln zł, tj. o 4,8% mniej ni w 2006 r. (o 14,0% wi cej wobec 2005 r.), odnotowano równie pogorszenie wyniku finansowego netto o 46,0% w stosunku do 2006 r., do poziomu 8,3 mln zł. W 2007 r. odnotowano spadek nakładów do poziomu 11,1 mln zł, tj. o 64,1% mniej w stosunku do 2006 r. i 42,5% mniej wobec 2005 r. W 2007 roku ródłem finansowania nakładów inwestycyjnych

16 16 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM były przede wszystkim rodki własne, które stanowiły 55,0%, wobec 43,7% w roku 2006 i 41,5% w 2005 r. Wska nik rentowno ci obrotu brutto przedstawiał si nast puj co 1,6% w 2007 r., 2,2% i 0,5% w latach 2006 i W 2007 roku wska nik rentowno ci obrotu netto wyniósł 1,0%, tj. o 0,8% mniej w stosunku do roku 2006 i 1,4% wi cej wobec roku Działalno morskich agencji transportowych Na koniec 2007 r. liczba morskich agencji transportowych wyniosła 305 (wobec 301 w 2006 r. i 293 w 2005 r.). Podmioty sektora publicznego stanowiły ok. 1% podmiotów ogółem. W latach odnotowano wzrost liczby pracuj cych - 4,5 tys. osób w 2007 r., tj. o 1,2 tys. wi cej ni w 2006 r. oraz o 1,3 tys. wi cej wobec 2005 r. Ponad 90% stanowiły osoby zatrudnione w sektorze prywatnym. W 2007 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto pracowników w morskich agencjach transportowych wyniosło 3 976,16 zł, tj. o 1,8% mniej w stosunku do 2006 r., natomiast o 4,7% wi cej w odniesieniu do roku Przychody z całokształtu działalno ci w morskich agencjach transportowych w 2007 r. wyniosły 1 744,2 mln zł, co oznacza wzrost o14,8% i 23,0% w stosunku do lat 2006 i W 2007 r. wynik finansowy netto wyniósł 50,4 mln zł, tj. o 20,6% wi cej w porównaniu z rokiem 2006 oraz o 24,8% wi cej w stosunku do roku W 2007 r. nakłady inwestycyjne w morskich agencjach transportowych ukształtowały si na poziomie 67,9 mln zł, tj. o 147,7% wi cej w porównaniu z rokiem 2006, i dwukrotnie wi cej wobec 2005 r. ródłem finansowania były przede wszystkim rodki własne - 38,6% w 2007 r. 63,7% w 2006 r., 56,1% w roku Wska nik rentowno ci obrotu brutto przedstawiał si nast puj co: 3,7% w 2007 r., 3,4% w latach 2006 i Zarz dy portów morskich W latach liczba podmiotów w tym rodzaju działalno ci, które zajmuj si zarz dzaniem gruntami i infrastruktur portów wyniosła 7. Na koniec 2007 r. liczba pracuj cych wyniosła 1,1 tys. osób i zmniejszyła si o 40 osób w stosunku do roku Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 2007 r. w zarz dach portów morskich wyniosło 3 988,34 zł, tj. o 4,4% wi cej wobec 2006 r. (8,8% wi cej ni w roku 2005). Przychody z całokształtu działalno ci w zarz dach portów morskich wyniosły w 2007 r. 426,6 mln zł, tj. o 8,3% wi cej wobec 2006 r i o 9,5% wi cej w porównaniu z rokiem W 2007 r. odnotowano popraw wyniku finansowego brutto i netto. Wynik finansowy brutto wyniósł 76,2 mln zł, co oznacza wzrost o: 95,4% i 90,0% w stosunku do lat 2006 i Wynik finansowy netto wzrósł o 97,6% i w 2007 r. osi gn ł poziom 75,3 mln zł. W latach odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 200,2 mln zł w roku 2007, tj. o 9,5% wi cej w odniesieniu do 2006 r. i o 37,2% wi cej w porównaniu z rokiem W 2007 r. ródłem finansowania inwestycji były przede wszystkim rodki z zagranicy (32,6%) oraz rodki własne (22,2%), natomiast w latach 2006 i 2005 w głównej mierze rodki własne, udział wyniósł odpowiednio: 61,1% i 84,1%.

17 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 17 Wska nik rentowno ci obrotu brutto ukształtował si na poziomie 17,9% w 2007 r., 9,9% w 2006 r. i 10,6% w 2005 r. Morski i przybrze ny transport wodny Na koniec 2007 r. liczba podmiotów wyniosła 145 wobec 143 w roku 2006 (102 w 2005 r.). Udział podmiotów w sektorze prywatnym w 2007 r. wyniósł 94,5%, wobec 94,7% w roku 2006 (91,2% w 2005 r.). W ko cu 2007 r. w podmiotach zwi zanych z morskim i przybrze nym transportem wodnym pracowało 2,0 tys., tj. o 0,8 tys. mniej ni w 2006 r. (2,0 tys. osób w 2005 r.). W latach pracuj cy w sektorze prywatnym stanowili ponad 50% pracuj cych ogółem w morskim i przybrze nym transporcie wodnym. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w 2007 r. wyniosło 5 009,37 zł, tj. o 26,5% wi cej w stosunku do 2006 r. i o 20,7% wobec 2005 r. Odnotowano znaczny wzrost wynagrodze osób zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych. W 2007 r. przychody z całokształtu działalno ci ukształtowały si na poziomie 1 490,8 mln zł i były o 10,3% ni sze ni w 2006 r. oraz o 9,8% ni sze wobec 2005 r. W 2007 r. odnotowano popraw wyniku finansowego brutto i netto. Wynik finansowy brutto wyniósł 128,3 mln zł, tj. o 78,7% wi cej w stosunku do roku 2006 i o 64,3% wi cej ni w roku Wynik finansowy netto w 2007 r. osi gn ł poziom 94,1 mln zł, co oznacza wzrost o 68,3% w porównaniu z rokiem 2006 (o 43,2% wi cej wobec 2005 r.). W latach w podmiotach, których podstawowa działalno to morski i przybrze ny transport wodny odnotowano wysoki wzrost nakładów inwestycyjnych. W 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 153,5 mln zł, tj. o 162,1% wi cej w stosunku do 2006 r. (trzykrotny wzrost wobec 2005 r.). ródłem finansowania inwestycji były przede wszystkim rodki własne. W 2007 roku pokrywały ponad 90% nakładów, natomiast w latach 2006 i 2005 pokrywały połow nakładów inwestycyjnych. W poszczególnych latach wska nik rentowno ci obrotu brutto przedstawiał si nast puj co: 8,6% w 2007 r. wobec 4,3% i 5,7% w latach 2006 i 2005.

18 18 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM TABL. 1. PODMIOTY I PRACUJ CY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNO CI I RODZAJÓW DZIAŁALNO CI Stan w dniu 31 XII ENTITIES AND EMPLOYMENT BY TYPE OF OWNERSHIP AND ACTIVITY As of 31 December RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Ogółem PODMIOTY Sektor publiczny Public sector ENTITIES Sektor prywatny Private sector razem total w tym osoby fizyczne prowadz ce działalno gospodarcz of which natural persons conducting economic activity Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies Zarz dy portów morskich Seaports authorities Morski i przybrze ny transport wodny Maritime and coastal waterborne transport PRACUJ CY EMPLOYMENT Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies

19 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 19 TABL. 1. PODMIOTY I PRACUJ CY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNO CI I RODZAJÓW DZIAŁALNO CI (dok.) Stan w dniu 31 XII ENTITIES AND EMPLOYMENT BY TYPE OF OWNERSHIP AND ACTIVITY (cont.) As of 31 December RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Ogółem PRACUJ CY (dok.) Sektor publiczny Public sector EMPLOYMENT (cont.) Sektor prywatny Private sector razem total w tym osoby fizyczne prowadz ce działalno gospodarcz of which natural persons conducting economic activity Zarz dy portów morskich Seaports authorities Morski i przybrze ny transport wodny Sea and coastal waterborne transport TABL. 2. PRZECI TNE ZATRUDNIENIE a AVERAGE PAID EMPLOYMENT a RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Ogółem Pracownicy na stanowiskach Employees in labour positions robotniczych manual nierobotniczych non-manual Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies Zarz dy portów morskich Seaports authorities Morski i przybrze ny transport wodny Sea and coastal waterborne transport a Dane dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons.

20 20 TABL. 3. FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO a AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES a RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Ogółem Pracownicy na stanowiskach Employees in labour positions robotniczych manual w zł in PLN nierobotniczych non-manual Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie , , ,36 towarów w portach morskich , , ,81 Cargo handling and storage at seaports , , ,08 Pozostała działalno wspomagaj ca , , ,46 transport morski , , ,50 Other activities supporting sea transport , , ,85 Działalno morskich agencji , , ,79 transportowych , , ,09 Activity of maritime transport agencies , , ,57 Zarz dy portów morskich , , ,10 Seaports authorities , , , , , ,45 Morski i przybrze ny transport wodny , , ,18 Sea and coastal waterborne transport , , , , , ,93 a Dane dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons. TABL. 4. WYBRANE DANE O FINANSACH DZIAŁALNO CI PORTOWEJ I EGLUGI MORSKIEJ a SELECTED INFORMATION ON FINANCIAL ASPECTS OF SEAPORT AND SHIPPING ACTIVITIES a W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Przychody z całokształtu działalno ci Revenues from overall activity Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci Income costs from overall activity w mln zł Wynik finansowy brutto Gross financial result in mln PLN Wynik finansowy netto Net financial result Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports ,2 723,2 76,1 59, ,8 725,4 84,5 66, ,0 722,7 95,3 75,8 Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies a Dane dotycz podmiotów, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons ,7 461,2 15,7 11, ,3 543,1 12,3 10, ,6 520,3 8,3 5, ,5 1370,3 97,8 40, ,9 1467,2 51,7 41, ,2 1679,4 64,8 50,4

21 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 21 TABL. 4. WYBRANE DANE O FINANSACH DZIAŁALNO CI PORTOWEJ I EGLUGI MORSKIEJ a (dok.) SELECTED INFORMATION ON FINANCIAL ASPECTS OF SEAPORT AND SHIPPING ACTIVITIES a (cont.) W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Przychody z całokształtu działalno ci Revenues from overall activity Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci Income costs from overall activity w mln zł Wynik finansowy brutto Gross financial result in mln PLN Wynik finansowy netto Net financial result Zarz dy portów morskich ,5 348,3 41,2 40,5 Seaports authorities ,0 355,0 39,0 38, ,6 350,4 76,2 75,3 Morski i przybrze ny ,9 1279,6 78,1 65,7 transport wodny Sea and coastal waterborne transport a Dane dotycz podmiotów, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons ,5 1590,4 71,8 55, ,8 1363,2 128,3 94,1 TABL. 5. RÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH SOURCES FOR FINANCING INVESTMENT OUTLAYS W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a nakłady inwestycyjne investment outlays b w tym nowe obiekty maj tkowe i ulepszenie istniej cych a of which new capital asset items and modernizing of existing ones a Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Ogółem rodków własnych inwestora investor s own assets w mln zł W tym sfinansowane z Of which financed from rodków bud etowych budgetary assets in mln PLN kredytów i po yczek krajowych domestic credits and loans rodków bezpo rednio z zagranicy assets directly from abroad 2005 a 144,8 108,2 2,3 32,0 b 134,7 99,1 1,9 32, a 150,1 50,0 2,0 96,5 b 145,2 47,4 96, a 114,3 40,3 21,4 51,1 b 98,6 30,7 16,2 50, a 19,3 8,0 4,1 1,9 5,3 b 10,4 3,1 1,7 0,3 5, a 30,9 13,5 0,8 13,7 2,9 b 11,8 8,1 0,8 2, a 11,1 6,1 3,0 1,9 b 10,6 5,6 3,0 1,9 Działalno morskich agencji 2005 a 22,8 12,8 0,8 transportowych b 20,8 11,2 0,3 Activity of maritime transport 2006 a 27,3 17,4 1,6 agencies b 23,2 14,5 1, a 67,9 26,2 6,7 b 61,0 22,1 4,0 a Ł cznie z poniesionymi kosztami obsługi zobowi za zaci gni tych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia rodka trwałego i zwi zane z nimi ró nice kursowe oraz pozostałe nakłady zwi zane z budow rodka trwałego, które po jej zako czeniu nie b d stanowiły rodka trwałego. a Including expenditures on liabilities contracted in order to finance the purchasing, constructing or development of fixed assets and money exchange rate differences related to them, as well as other outlays involved into investments, to be excluded from the fixed assets when the investment is completed.

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006)

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006) Spis treści PRZEDMOWA UWAGI METODYCZNE TRANSPORT - WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2006 R Podstawowe informacje o transporcie (1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) I. TRANSPORT OGÓŁEM Przychody,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim W obszarze gospodarki morskiej w u w 2011 r. działało 1766 podmiotów, stanowiąc nieco ponad 30% ogółu podmiotów w gospodarce morskiej w województwie. W okresie 2007-2011 liczba podmiotów zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014.

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014. KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 40 Instrukcja sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 341/2006 - Polska - Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Piotrków Trybunalski

Pomocy państwa nr N 341/2006 - Polska - Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Piotrków Trybunalski KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2006-VIII-02 r. K(2006)3589 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 341/2006 - Polska - Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Piotrków Trybunalski Szanowna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po

Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) m.in. w art 27 ust 2 ww ustawy

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. o wspó pracy rozwojowej 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okre la organizacj, zasady i formy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

B/ZA Grudziądz, dnia...

B/ZA Grudziądz, dnia... B/ZA Grudziądz, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 WNIOSEK o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z pilotażu obowiązkowego na wodach administrowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../2011 najmu.

Umowa Nr../2011 najmu. Umowa Nr../2011 najmu. zawarta w Strzelinie w dniu 2011 roku pomiędzy; Zespołem Oświaty Gminnej w Strzelinie z siedzibą przy ul. Ząbkowickiej 11a 57-100 Strzelin reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo