SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7

2 6 SPIS TRE CI ZESPÓŁ AUTORSKO-REDAKCYJNY W URZ DZIE STATYSTYCZNYM W SZCZECINIE pod kierunkiem Dominika Rozkruta w składzie: A TEAM OF AUTHORS & EDITORS AT THE STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN under the guidance of Dominik Rozkrut, composed of: Mirosława Brzezi ska, Maria Leszek, Lidia Le niowska, Aniela Litke, Anna Mogilnicka, Marzena Rodziewicz, Maria Witek Współpraca merytoryczna In cooperation with Departament Handlu i Usług GUS Trade and Services Department, the CSO El bieta Alke Redakcja techniczna Wydział Analiz w Urz dzie Statystycznym w Szczecinie Technical supervision Analyses Division, the Statistical Office in Szczecin Skład komputerowy Typesetting Ewelina Niewiadomska Projekt okładki Cover design Lidia Motrenko-Makuch Wykresy Charts Robert Chmielewski Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie ródła When publishing the CSO data please indicate the source ISSN X Druk: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Al. Niepodległo ci 208 Nakład 250 egz. Cena 15 zł

3 UWAGI METODYCZNE 9 PRZEDMOWA Przekazuj Pa stwu czwarte wydanie publikacji o portach morskich i egludze morskiej w Polsce. Celem jest zaprezentowanie zmian w polskiej gospodarce morskiej w latach oraz pozycji polskich portów morskich w ród portów europejskich. Publikacja pt Porty morskie i egluga morska w Polsce w latach zawiera informacje statystyczne obrazuj ce wyniki produkcyjne i finansowe osi gane przez główne przedsi biorstwa zlokalizowane w polskich portach morskich jak równie działalno przewozow polskiej floty pozostaj cej w eksploatacji polskich armatorów i operatorów. Charakteryzowano równie kapitał ludzki zaanga owany w pracy portów morskich i transportu morskiego ( eglugi morskiej). W opracowaniu zamieszczono podstawowe informacje statystyczne charakteryzuj ce działalno portów morskich Unii Europejskiej oraz innych europejskich portów zlokalizowanych w krajach nie nale cych do Unii Europejskiej jak równie floty i przewozów morskich w Europie. Zestawy odpowiednich informacji statystycznych (tablice) zostały poprzedzone uwagami analitycznymi. Zastosowane w opracowaniu zakresy poj dotycz cych cych gospodarki morskiej s zgodne z definicjami okre lonymi w Polskiej Klasyfikacji Działalno ci 2004 oraz odpowiednimi dyrektywami Komisji Wspólnot Europejskich z zakresu gospodarki morskiej. Dyrektor Urz du Statystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut Szczecin, listopad 2008 r.

4 6 SPIS TRE CI PREFACE I am pleased to present you the third edition of the publication concerning seaports and maritime me shipping in Poland. The aim of the publication is to present changes in Polish maritime economy in the years and a position of Polish seaports among the other European ports. This edition of Polish Seaports and Maritime Shipping ing in comprises statistical information on performance and financial results gained by the leading companies at Polish seaports, s, as well as transportation activity of Polish fleet et being used by Polish shipowners and operators. In addition, human capital involved for the benefit of the seaports and seaborne transport (maritime shipping) companies is described. This publication contains basic statistical characteristics on seaports in the European Union and other non-member European countries, as well as fleets registered and owned by European companies. Compiled into tables, the statistical data are preceded eded by relevant analytical notes. The terms used in this publication comply with definitions provided by the Polish Classification of Activities, 2004 [Polska Klasyfikacja Działalno ci 2004] and relevant European Community directives, with respect to maritime economy. Director of the Statistical Office in Szczecin Dominik Rozkrut, Ph.D. Szczecin, November 2008

5 SPIS TRE CI SPIS TRE CI 7 SPIS TRE CI CONTENTS Tablica Table Przedmowa Preface Spis tablic List of tables Spis wykresów List of charts Uwagi metodyczne Methodological notes Strona Page TABLICE TABLES DZIAŁ I. FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO MORSKIM CHAPTER I. ECONOMIC AND FINANCIAL ASPECTS OF MARITIME ECONOMY ENTITIES IN SEAPORTS ACTIVITY Uwagi ogólne General notes x 15 Podmioty i pracuj cy według sektorów własno ci i rodzajów działalno ci Entities and employment by type of ownership and activity Przeci tne zatrudnienie Average paid employment Przeci tne miesi czne wynagrodzenia brutto Wybrane dane o finansach działalno ci portowej i eglugi morskiej Average monthly gross wages and salaries Selected information on financial aspects of seaport and shipping activities ródła finansowania nakładów inwestycyjnych Sources for financing investment outlays 5 21 Wybrane wska niki ekonomiczne Selected economic ratios DZIAŁ II. PORTY MORSKIE W POLSCE CHAPTER II. SEAPORTS IN POLAND Uwagi ogólne General notes x 23 Obroty ładunkowe w portach morskich według relacji przeładunkowych, kategorii ładunkowych oraz portów..... Obroty ładunkowe w portach morskich według kategorii ładunkowych oraz miejsca załadunku lub wyładunku Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich według rodzajów tranzytu grup ładunków i portów Kontenery w obrotach ładunkowych portów morskich Jednostki ładunkowe w obrotach ładunkowych portów morskich Towary zjednostkowane w obrotach ładunkowych portów morskich Mi dzynarodowy ruch pasa erów w portach morskich według kraju rozpocz cia lub zako czenia podró y Cargo traffic at seaports by direction, type of cargo and ports /7/ 26 Maritime cargo traffic at polish seaports by type of cargo and place of loading or unloading /8/ 30 Transit cargo traffic at seaports, by type of transit, group of cargo and ports.. 3 /9/ 31 Containers in international maritime cargo traffic by direction /10/ 34 Cargo units in maritime cargo traffic at seaports /11/ 37 Unitized cargo in maritime cargo traffic at seaports /12/ 40 International passenger movements at seaports, by country of departure or destination /13/ 42 Statki wchodz ce do portów morskich.... Ship arrivals at seaports /14/ 46

6 6 SPIS TRE CI SPIS TABLIC LIST OF TABLES Tablica Table Strona Page Statki wchodz ce do portów morskich według bander Ship arrivals at seaports by flags /15/ 47 Statki wchodz ce do portów morskich według typów Ship arrivals at seaports, by ship type.. 10 /16/ 49 Długo nabrze y w portach morskich w 2007 r Lenght of wharves of seaports in /17/ 56 DZIAŁ III. EGLUGA MORSKA I PRZYBRZE NA W POLSCE CHAPTER III. MARITIME AND COASTAL SHIPPING IN POLAND Uwagi ogólne General notes x 57 Morska flota transportowa według typów statków Maritime cargo - carrying fleet by ship type /18/ 59 Morska flota transportowa według wieku statków Maritime cargo - carrying fleet by age.. 2 /19/ 60 Morska flota transportowa według grup no no ci statków i bander Maritime cargo - carrying fleet by deadweight groups and flags /20/ 61 Przewozy ładunków morsk flot transportow według relacji Maritime cargo transport by direction.. 4 /21/ 63 Przewozy ładunków morsk flot transportow według rodzajów eglugi i zasi gów pływania Przewozy ładunków morsk flot transportow według grup ładunków... Przewozy ładunków morsk flot transportow polskiego handlu zagranicznego i ładunków tranzytowych..... Przewozy pasa erów morsk flot transportow w komunikacji mi dzynarodowej Mi dzynarodowe przewozy pasa erów promami według relacji z głównymi portami polskimi Maritime transport by type and range of shipping 5 /22/ 63 Maritime cargo transport by type of cargo /23/ 65 Maritime transport of Polish foreign trade and transit cargo /24/ 66 Maritime passenger transport in international traffic /25/ 67 International maritime ferry passenger transport to and from major Polish ports /26/ 68 Statki przybrze nej floty transportowej.... Ships of coastal transport fleet /27/ 69 Przewozy pasa erów statkami przybrze nej floty transportowej Coastal passenger transport /28/ 69 DZIAŁ IV. PORTY MORSKIE I FLOTA TRANSPORTOWA W EUROPIE CHAPTER IV. SEAPORTS AND CARGO - - CARRYING FLEET IN EUROPE Uwagi ogólne General notes x 70 Obroty ładunkowe w głównych portach morskich krajów Europy według grup ładunków Obroty kontenerowe w głównych portach morskich Europy według relacji Ruch pasa erów w portach morskich Europy według relacji Statki wchodz ce do głównych portów morskich Europy Morska flota transportowa Europy według typów statków Cargo traffic at major seaports of Europe, by type of cargo /29/ 72 Container traffic at major seaports of Europe, by direction /30/ 74 Passenger movements at seaports of Europe, by direction /31/ 76 Ship arrivals at major seaports of Europe /32/ 78 Maritime cargo-carrying fleet of Europe by ship type /33/ 79

7 SPIS TRE CI 7 SPIS WYKRESÓW LIST OF CHARTS Liczba podmiotów Number of entities Pracuj cy Persons employed Przeci tne miesi czne wynagrodzenia brutto.. Average monthly gross wages and salaries Wska nik poziomu kosztów całokształtu działalno ci Cost effectivenes ratio Wska nik rentowno ci obrotu netto Net turnover profitability ratio Przychody z całokształtu działalno ci Revenues form overall activity Wynik finansowy netto Net financial result Mi dzynarodowy obrót morski według relacji przeładunkowych i kategorii ładunkowych.. Obroty ładunkowe w portach morskich według relacji przeładunkowych oraz miejsca załadunku i wyładunku w 2007 r Tranzyt na tle obrotów ładunkowych w głównych portach morskich w 2007 r Strona Page International maritime cargo traffic at seaports by handling direction Cargo traffic at seaports by direction and place of loading and unloading in Transit against the background of cargo traffic at major seaports in Struktura obrotów ładunkowych w głównych portach morskich Cargo traffic distribution at major seaports Mi dzynarodowy ruch pasa erów w portach morskich w 2007 r Mi dzynarodowy ruch pasa erów w portach morskich według kraju rozpocz cia lub zako czenia podró y Statki transportowe wchodz ce do portów morskich w ruchu mi dzynarodowym International passenger movements at seaports in International passenger movements at seaports by country of departure or destination Cargo - carrying ships entering seaports in international traffic Morska flota transportowa według rodzajów statków w 2007 r Maritime cargo-carrying fleet by ship type in Przewozy ładunków morsk flot transportow według relacji Maritime cargo transport by direction Przewozy ładunków morsk flot transportow według grup Maritime cargo transport by type of cargo Przewozy pasa erów statkami przybrze nej floty transportowej Przewozy pasa erów morsk flot transportow w komunikacji mi dzynarodowej Coastal passenger transport by coastal transport fleet Maritime passenger transport in international traffic

8 I. UWAGI METODYCZNE 1. Za podmioty gospodarki narodowej przyjmuje si jednostki prawne, tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie maj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ce działalno gospodarcz. W tablicach przedstawiono dane o podmiotach prowadz cych działalno pełn lub cz ciow maj cych siedzib w Polsce, bez wzgl du na miejsce prowadzonej działalno ci. 2. Dane o podmiotach według wybranych rodzajów działalno ci dotycz podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON (na koniec danego roku), których wyboru dokonano na podstawie głównego rodzaju działalno ci zgodnego z Polsk Klasyfikacj Działalno ci W niektórych przypadkach, dla lepszego zobrazowania rodzajów działalno ci wyst puj cych w gospodarce morskiej, wprowadzono bardziej szczegółowy podział. Do poszczególnych grupowa według rodzajów działalno ci przyj to: Nazwa rodzaju działalno ci przyj ta w publikacji i wyja nienia Names of kinds of activity adopted for this publication, and their interpretations Pełna nazwa grupy, klasy lub podklasy PKD Full name of PKD group, class and subclass Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich usługowe przedsi biorstwa przeładunkowo składowe, których podstawow działalno ci jest przeładunek ładunków w portach morskich Cargo handling and storage in seaports cargo handling and storage service enterprises, which the basic activity is cargo handling in seaports. Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski nawigacja, pilota, ratownictwo, roboty czerpalne i podwodne, usługi portowe i morskie, holowanie, cumowanie i inne. Other activities supporting maritime transport navigation, pilotage, live saving, dredging and underwater works, port and sea services, towage, mooring and others. Działalno morskich agencji transportowych agencje celne, morskie agencje, maklerstwo, doradztwo morskie, ekspertyzy morskie, sztauerskie (rozmieszczanie i zabezpieczanie ładunku na statku), kontrola ładunku, spedycja morska i inne. Activity of maritime transport agencies custom agencies, marine agencies, ship broking agencies, maritime consultancy, marine experts, clearing services, stowage services, cargo control, sea forwarding and others. Przeładunek towarów (63.11); Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12) Cargo handling (63.11);Cargo storage (63.12) Działalno wspomagaj ca transport wodny, pozostała (63.22) Other activities supporting water transport (63.22) Działalno agencji transportowych (63.40) Activity of other transport agencies (63.40) Zarz dy portów morskich Seaports authorities Działalno wspomagaj ca transport wodny, pozostała (63.22); Zagospodarowanie i sprzeda nieruchomo ci na własny rachunek (70.11); Wynajem nieruchomo ci na własny rachunek (70.20), Zarz dzanie nieruchomo ciami na zlecenie (70.32); Other activities supporting water transport (63.22); Real estate management and sale (70.11); Property renting on own account (70.20);Real estate management on a fee or contract basic (70.32); Morski i przybrze ny transport wodny Sea and coastal waterborne transport Transport wodny morski i przybrze ny (61.10); Maritime and coastal waterborne transport

9 UWAGI METODYCZNE 9 3. Dane o pracuj cych dotycz osób wykonuj cych prac przynosz c im zarobek (w formie wynagrodzenia za prac ) lub dochód. Nie obejmuj osób skre lonych czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwi zano umowy o prac (np. korzystaj cych nieprzerwanie z urlopów bezpłatnych powy ej 3 miesi cy). 4. Dane o przeci tnym zatrudnieniu i przeci tnym wynagrodzeniu miesi cznym dotycz pracowników najemnych, tj. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowa o prac, powołanie, mianowanie lub wybór) i obejmuj pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Uczniowie s to osoby, z którymi zakłady pracy zawarły umow o nauk zawodu lub przyuczenia do okre lonej pracy, opłacane według stawek uczniowskich, niezale nie od tego czy s uczniami szkół zawodowych czy te nie. Uczniowie nie s zaliczani do zatrudnionych. 5. Dane o przeci tnych miesi cznych wynagrodzeniach podaje si w uj ciu brutto, tj. ł cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. 6. Wyniki finansowe podmiotów gospodarki morskiej i obliczone relacje ekonomiczne prezentuje si w dostosowaniu do ustawy z dnia 9 XI 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowo ci, obowi zuj cej od 1 I 2002 r. (tekst jednolity Dz. U.2002, Nr 76, poz. 694, z pó niejszymi zmianami). Dane w zakresie gospodarki finansowej przedsi biorstw obejmuj podmioty gospodarcze prowadz ce ksi gi rachunkowe, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. wska nik poziomu kosztów z całokształtu działalno ci jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci do przychodów z całokształtu działalno ci, wyra ona w procentach; wska nik rentowno ci obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) do przychodów z całokształtu działalno ci, wyra ona w procentach; wska nik rentowno ci obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto (zysku lub straty netto) do przychodów z całokształtu działalno ci, wyra ona w procentach; wska nik płynno ci finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowi za krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych), wyra ona w procentach. 7. Dane o ogólnej wielko ci obrotów ładunkowych w portach morskich przedstawione w tablicy I (dla lat prezentowane w liczniku na str. 14) oraz tabl. 3 /9/ obejmuj przeładunki ładunków mi dzynarodowego obrotu morskiego i wewn trzkrajowego dokonane przez wszystkie podmioty działaj ce na terenie morskich portów. Informacje przekazywane s przez zarz dy morskich portów oraz podmioty gospodarcze dokonuj ce przeładunku ładunków w portach morskich. Do ładunków mi dzynarodowego obrotu morskiego zalicza si : ładunki wyładowane ze statków morskich (w tym promów) i ładunki załadowane na statki morskie (w tym promy) zarówno w zwi zku z polskim handlem zagranicznym, jak i tranzytem; bunkier (paliwo) dostarczony na statki transportowe obsługuj ce mi dzynarodow wymian handlow. Do ładunków obrotu wewn trzkrajowego zalicza si : ładunki przewo one drog morsk w obrocie pomi dzy polskimi portami morskimi (krajowy obrót morski kabota ); ładunki pochodz ce od krajowego nadawcy i przeznaczone dla krajowego odbiorcy przywiezione do morskiego portu drog l dow lub wodn ródl dow, w celu magazynowania lub składowania na terenie portu, a nast pnie wywiezione z terenu portu drog l dow lub wodn ródl dow (krajowe obroty l dowe);

10 10 UWAGI METODYCZNE ładunki bunkru przeznaczonego jako paliwo nap dowe dla statków innych ni obsługuj ce mi dzynarodowy obrót morski (np. statków rybackich, statków ratownictwa okr towego, statków eglugi ródl dowej z wyj tkiem morskich statków transportowych polskich i pa stw obcych); ładunki ryb złowionych przez podmioty rybołówstwa morskiego przywiezione do portów morskich statkami rybackimi i wyładowane na terenie tych portów (je eli w momencie wyładowania w porcie ryby te nie s przedmiotem mi dzynarodowej wymiany handlowej). 8. Informacje prezentowane w tablicy I (przedstawione w mianowniku na str. 14) oraz w pozostałych tablicach działu II pochodz od przedstawicieli statków zawijaj cych do portów morskich i s pozyskiwane za po rednictwem urz dów morskich kapitanatów, bosmanatów w zakresie wymaganym Dyrektyw Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozda statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drog morsk (Dz.Urz. WE L 320 z 30 XII 1995 r.). Dane te nie uwzgl dniaj : statków o pojemno ci brutto mniejszej ni 100, załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków), obrotu wewn trzkrajowego, z wyj tkiem kabota u tj. ładunków przewo onych drog morsk pomi dzy polskimi portami morskimi, wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewo onych w ruchu promowym). Dane o mi dzynarodowym transporcie morskim ładunków w relacji z polskimi portami obejmuj ładunki przywiezione i wywiezione do/z portów morskich wszystkimi statkami (polskimi i obcymi) w ramach mi dzynarodowego obrotu morskiego ( w relacji z portami zagranicznym). 9. Dane o długo ci nabrze y w portach morskich dotycz nabrze y figuruj cych w ewidencji inwentarzowej przedsi biorstw dokonuj cych przeładunków w portach morskich. 10. Ładunki tranzytowe prezentowane w tablicy 3/9/. to ładunki pochodz ce od nadawcy zagranicznego, dowiezione do polskiego portu morskiego i przeznaczone dla odbiorcy zagranicznego. Obrót ładunków tranzytowych jest cz ci mi dzynarodowego obrotu morskiego. tranzyt morsko-l dowy obejmuje ładunki tranzytowe, które zostały dowiezione do portu drog morsk z przeznaczeniem do dalszego transportu drog l dow ; tranzyt l dowo-morski obejmuje ładunki tranzytowe, które zostały dowiezione do portu drog l dow z przeznaczeniem do dalszego transportu drog morsk ; tranzyt morski obejmuje ładunki tranzytowe, które zostały dowiezione do portu drog morsk i w sposób po redni lub bezpo redni przeładowane na inny statek z przeznaczeniem do dalszego transportu równie drog morsk. 11. Drobnica ró nego rodzaju ładunki, które mo na policzy, w opakowaniu lub bez, o ró nych kształtach, transportowane w mniejszych partiach lub jako pojedyncze przesyłki zarówno wyroby gotowe jak i półfabrykaty. 12. Kontener jest to pojemnik przeznaczony do wielokrotnego przewo enia towarów, bez potrzeby ich przeładowywania przy zmianie rodka transportu, wyposa ony w urz dzenia umo liwiaj ce łatwy transport i przeładunek, przystosowany do pi trzenia, odporny na warunki przewozu, maj cy mo liwie znormalizowane wymiary, które najcz ciej wynosz : szeroko i wysoko 8 stóp (lub 8 stóp x 8 stóp 6 cali), długo 10, 20, 30 lub 40 stóp (Standardy ISO). Kategoria ładunkowa kontenery obejmuje tylko tzw. kontenery du e, tj. o długo ci 20 stóp lub dłu szych, kontenery mniejsze (krótsze ni 20 stóp) zaliczane s do pozostałych ładunków drobnicowych.

11 UWAGI METODYCZNE Ładunki toczne/ro-ro ładunki drobnicowe przeładowywane systemem roll-on, roll-off np. samochody ci arowe z ładunkiem lub bez, wagony z ładunkiem lub bez, ładunki na rolltrailerach (podwoziach niskich). Kryterium klasyfikacji ładunków tocznych do poszczególnych grup ładunkowych jest najbardziej zewn trzna jednostka ładunkowa; np. kontener wje d aj cy na statek na wagonie kolejowym jest wykazywany jako wagon, a nie jako kontener. Wyj tkiem s kontenery załadowywane/wyładowywane na roll-trailerach (podwoziach niskich) wykazywane jako kontenery a nie roll-trailery. 14. TEU jednostka standardowa odpowiadaj ca pojemno ci 20-stopowego kontenera ISO a (1 TEU = 1 kontener 20-stopowy ISO), słu ca do przeliczania kontenerów o ró nej długo ci oraz do opisywania i porównywania statków lub terminali kontenerowych. 15. Mi dzynarodowy ruch pasa erów dotyczy wszystkich pasa erów, dla których dany port jest portem pocz tkowym lub docelowym podró y zagranicznej. Nie obejmuje natomiast tych pasa erów, którzy znajdowali si na statku cumuj cym w danym porcie, ale którzy nie opu cili pokładu tego statku (nie zeszli na l d). 16. No no (DWT ang. deadweight ) to ci ar, jaki mo e statek przyj zanurzaj c si do letniej linii ładunkowej w wodzie morskiej. Oznacza ró nic w tonach pomi dzy wyporno ci statku do linii ładunkowej letniej w wodzie o ci arze wła ciwym 1,025 oraz całkowit wag statku, tj. wyporno ci statku w tonach bez ładunku, paliwa, oleju do smarowania, balastu, wie ej wody i wody pitnej w zbiornikach, przedmiotów u ytkowych, jak równie pasa erów, załogi i ich dobytku. 17. Pojemno brutto (GT - ang. gross ) - jest to miara całkowitej pojemno ci zamkni tych pomieszcze statku wewn trz kadłuba i nadbudówek. 18. Pojemno netto (NT - ang. net ) jest to miara pojemno ci u ytkowej statku, tj. zamkni tych pomieszcze przystosowanych do przewozu ładunków (w tym pasa erów), które zostały wł czone do pojemno ci brutto. 19. Dane o morskiej flocie transportowej dotycz statków o polskiej własno ci i współwłasno ci bez wzgl du ma podnoszon bander. 20. Dane o przewozach eglug morsk obejmuj przewozy ładunków i pasa erów wykonane przez armatorów lub operatorów polskich w rejsach zako czonych w roku sprawozdawczym, statkami własnymi i statkami dzier awionymi pływaj cymi pod bander polsk lub obc. 21. Do przewozów wykonanych w egludze regularnej zalicza si przewozy statkami liniowymi kursuj cymi według ustalonego i ogłoszonego rozkładu podró y na okre lonej z góry trasie i zawijaj cymi do portów okre lonych w rozkładzie podró y. 22. Do przewozów wykonanych w egludze nieregularnej zalicza si przewozy wykonane statkami towarowymi eglugi nieregularnej, tj. statkami kursuj cymi bez ogłoszonego rozkładu podró y i kierowanymi zgodnie z aktualnymi potrzebami przewozowymi. 23. egluga bliskiego zasi gu obejmuje przewozy w zasi gu bałtyckim i europejskim, natomiast egluga dalekiego zasi gu obejmuje przewozy w zasi gu oceanicznym. do przewozów w zasi gu bałtyckim zalicza si przewozy statkami kursuj cymi na trasach obejmuj cych porty Morza Bałtyckiego a do linii Kristiansand (Norwegia) Skagen (Dania), do przewozów w zasi gu europejskim zalicza si przewozy statkami kursuj cymi na trasach obejmuj cych porty europejskie (z wyj tkiem portów le cych w zasi gu bałtyckim), azjatyckie porty Morza Czarnego i Morza ródziemnego oraz porty Afryki Północnej do szeroko ci portu Casablanca wł cznie), do przewozów w zasi gu oceanicznym zalicza si przewozy statkami kursuj cymi na trasach wykraczaj cych poza zasi g bałtycki i europejski. a Mi dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization).

12 12 UWAGI METODYCZNE 24. Dane o przewozach eglug przybrze n dotycz przewozów pasa erów w rejsach zako czonych w roku sprawozdawczym statkami własnymi i statkami dzier awionymi pływaj cymi pod bander polsk lub obc armatorów lub operatorów polskich. egluga przybrze na oznacza eglug w odległo ci nie wi kszej ni 20 mil morskich od brzegu w rejonie Morza Bałtyckiego lub innego morza zamkni tego o podobnych warunkach eglugowych (Dz. U. Nr 222, poz. 1867, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania eglugi przez statki morskie). Informacje o przewozach zrealizowanych statkami morskiej i przybrze nej floty transportowej pochodz ze sprawozdania o przewozach morsk i przybrze n flot transportow. Sprawozdaniem obj to odpowiednio przewozy ładunków i przewozy pasa erów wykonane w rejsach zako czonych w roku sprawozdawczym statkami własnymi i statkami dzier awionymi pływaj cymi pod bander polsk i obc. Chi sko-polskie Towarzystwo Okr towe S.A. i Korea sko-polskie Towarzystwo eglugowe - w sprawozdaniu wykazuje dane w cz ci przypadaj cej na rzecz strony polskiej zgodnie z obowi zuj c umow. ródłem danych dotycz cych stanu polskiej morskiej floty transportowej i przybrze nej s dane pozyskane ze sprawozdania o morskiej i przybrze nej flocie transportowej. Przez okre lenie morska i przybrze na flota transportowa nale y rozumie : statki stanowi ce własno przedsi biorstwa sporz dzaj cego sprawozdanie, tj. statki znajduj ce si w stanie inwentarzowym floty z pomini ciem statków wycofanych na stałe z eksploatacji na skutek całkowitego zu ycia, a nieskre lonych z inwentarza do momentu sporz dzenia sprawozdania; statki dzier awione od spółek armatorskich, których udziałowcem jest polskie przedsi biorstwo; statki b d ce własno ci spółki kapitałowej (z udziałem polskiego kapitału) maj cej siedzib za granic i eksploatowane przez polskie przedsi biorstwo. 25. ródłem informacji zawartych w tablicach działu IV przedstawiaj cych działalno polskich portów morskich na tle portów Europy, s informacje pochodz ce głównie z bazy danych Urz du Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) New Cronos. Wyj tkiem s informacje o portach Rosji (Kaliningrad, Primorsk, Sankt Petersburg), dla których dane pozyskano z oficjalnych stron zarz dów portów oraz zestawie statystycznych opracowanych w ramach projektu Port-Net finansowanego przez Uni Europejsk. W tablicach zaprezentowano dane dotycz ce obrotów ładunkowych, ruchu pasa erów i statków w portach morskich. 26. Dane o portach morskich krajów Europy zostały zaprezentowane wg nast puj cych grup krajów: EU kraje b d ce członkami Unii Europejskiej (Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy); CC kraje posiadaj ce statut kandydata do Unii Europejskiej w dniu 31.XII.2007 (Chorwacja, Turcja); EEA kraje nie b d ce członkami Unii Europejskiej, zrzeszone w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia); RU porty europejskiej cz ci Rosji, dla których mo liwe było pozyskanie danych z ich stron internetowych (Kaliningrad, Primorsk, Sankt Petersburg). 27. Zgodnie z Dyrektyw Rady 95/64/WE, o liczbie portów europejskich i ich podziale na porty główne i pozostałe decyduj dane dotycz ce obrotów ładunkowych i/lub ruchu pasa erów w portach morskich. Za główny uznawany jest port obsługuj cy w danym roku powy ej 1 miliona ton ładunków lub powy ej 200 tysi cy pasa erów. Ró nice w liczbie portów głównych i pozostałych w poszczególnych latach mog wynika z faktu, e w jednym z prezentowanych lat dany port nie osi gn ł wymaganej wielko ci obrotów lub obsługi pasa erów, a w nast pnym tak (lub odwrotnie).

13 UWAGI METODYCZNE 13 W tablicy dotycz cej ruchu statków w portach uwzgl dniono jedynie wej cia statków do portów głównych. 28. Zakres danych o portach morskich krajów Europy nie jest w pełni porównywalny w ramach poszczególnych krajów: Niemcy przedstawiaj działalno portów morskich ł cznie z portami ródl dowymi, które obsługiwały ładunki lub pasa erów przewo onych transportem morskim; Hiszpania przedstawia działalno głównych portów, brak danych o liczbie pozostałych portów, ł cznie z portami Ceuta i Melilla; Francja przedstawia działalno ł cznie z portami na terytoriach zale nych Francji: w Gujanie Francuskiej, Gwadelupie, Martynice, Reunion; Finlandia nie uwzgl dnia portów ródl dowych, które obsługiwały ładunki lub pasa erów przewo onych transportem morskim; Portugalia analizuje prac portów ł cznie z portami na Wyspach Azorskich oraz Maderze; Szwecja charakteryzuje działalno portów ł cznie z portami poło onymi nad Kanałem Trollhattans i innymi portami ródl dowymi, które obsługiwały ładunki lub pasa erów przewo onych transportem morskim; Islandia nie publikuje danych dla portów głównych. 29. Nazwy portów lub miejsc przeładunku (np. porty zakładowe firm, bazy promowe) pochodz z utworzonego i aktualizowanego ka dego roku wykazu portów europejskich, który stanowi aneks do Dyrektywy 95/64/WE. 30. ródłem danych o polskiej i europejskiej morskiej flocie transportowej jest publikacja Lloyd a World Fleet Statistics. Wybrano dane dla krajów le cych w granicach geograficznych kontynentu europejskiego (w tym Rosj i Turcj ), bez wzgl du na przynale no do organizacji mi dzynarodowych b d ponadpa stwowych. 31. Ró nice metodologiczne wyst puj ce w opracowaniach statystycznych powoduj, e prezentowane dla Polski dane nie zawsze s porównywalne z danymi w innych cz ciach niniejszej publikacji. ródła danych podano pod tablicami. 32. Ze wzgl du na zaokr glenia, w niektórych tablicach sumy składników mog ró ni si od podanych warto ci w pozycji ogółem.

14 14 FINANSOWO EKONOMICZNE WARUNKI FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW SEKTORA PORTOWEGO ORAZ EGLUGI MORSKIEJ I PRZYBRZE NEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PORTACH MORSKICH I EGLUDZE MORSKIEJ BASIC INFORMATION ON SEAPORTS AND MARITIME SHIPPING W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Obroty ładunkowe w portach morskich ton a Cargo traffic at seaports, thousand tonnes a Statki wchodz ce do portów morskich: Ship arrivals at seaports: liczba statków number of ships pojemno netto (NT) net, in thous. Ruch pasa erów w morskich portach: Passenger traffic at seaports: przyjazdy arrivals wyjazdy departures Morska flota transportowa Maritime cargo-carrying fleet liczba statków number of ships no no DWT deadweight (DWT) in thous. Przychody z całokształtu działalno ci w mln zł b Revenues from overall activity in mln PLN b Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci w mln zł b Income costs, from overall activity in mln PLN b Wynik finansowy brutto w mln zł b Gross financial result in mln PLN b Wynik finansowy netto w mln zł b Net financial result in mln PLN b a Patrz uwagi metodyczne pkt. 7 i 8. b Dane dotycz podmiotów gospodarczych, których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a See methodological notes, point 7 and 8. b Data concern entities employing more than 9 persons.

15 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 15 DZIAŁ I. FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO-MORSKIM Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Na koniec 2007 r. w Polsce było zarejestrowanych 113 podmiotów, których podstawow działalno ci był przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich, tj. o 5 mniej ni w 2006 r., natomiast w stosunku do 2005 r. o 5 wi cej. Udział podmiotów w sektorze prywatnym w 2007 r. wyniósł 95,6% wobec 94,9% w roku 2006 (94,4% w 2005 r.) Według stanu na koniec grudnia liczba pracuj cych w tym rodzaju działalno ci wyniosła 5,2 tys. osób, tj. o 4,1% mniej ni w 2006 r. i o 6,5% mniej ni w 2005 r. Przeci tne wynagrodzenie miesi czne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy zajmuj cych si przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów w portach morskich w 2007 r. wyniosło 3 410,77 zł i było wy sze o 7,3% ni w 2006 r., a w odniesieniu do roku 2005 odnotowano wzrost o 8,5%. Wzrost przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia pracowników na stanowiskach nierobotniczych był wi kszy od wzrostu wynagrodzenia miesi cznego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Przychody z całokształtu działalno ci były wy sze i wyniosły w podmiotach, których podstawowa działalno zwi zana była przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów w portach morskich 818,0 mln zł., tj. o 1% wi cej w stosunku do 2006 r. oraz o 2,4% wi cej w porównaniu z rokiem Wynik finansowy netto wzrósł do 75,8 mln zł w roku 2007, tj., o 13,3% w porównaniu z rokiem 2006 (27,8% w stosunku do 2005 r.). W latach odnotowano spadek nakładów inwestycyjnych w podmiotach zwi zanych z przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów w portach morskich 114,3 mln zł w 2007 r. (spadek o 23,9% i 21,1% w stosunku do lat 2006 i 2005). Inwestycje finansowane były przede wszystkim przez rodki bezpo rednio z zagranicy - 44,7% w 2007 r., 64,3% w 2006 r., 22,1% w roku 2005 oraz ze rodków własnych odpowiednio: 35,3%, 33,3% i 74,7%. W 2007 r. wzrósł poziom wska nika rentowno ci obrotu brutto osi gaj c 11,6% wobec 10,4% w 2006 r. (9,5% w 2005 r.). Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Liczba podmiotów zwi zana z pozostał działalno ci wspomagaj c transport morski na koniec 2007 r. wyniosła 232, w latach 2006 i 2005 odpowiednio 231 i 234, a pracowało w nich 2,0 tys. osób w 2007 r., wobec 2,3 tys. w 2006 r. oraz 2,1 tys. w 2005 r. Przeci tne wynagrodzenie miesi czne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wyniosło 3 961,19 zł i było wy sze o 6,3% ni w 2006 r., natomiast w porównaniu z rokiem 2005 wzrosło o 8,6%. Odnotowano wy szy wzrost przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia na stanowiskach robotniczych w porównaniu ze stanowiskami nierobotniczymi. Przychody z całokształtu działalno ci w podmiotach zajmuj cych si pozostał działalno ci wspomagaj c transport morski, w 2007 r. wyniosły 528,6 mln zł, tj. o 4,8% mniej ni w 2006 r. (o 14,0% wi cej wobec 2005 r.), odnotowano równie pogorszenie wyniku finansowego netto o 46,0% w stosunku do 2006 r., do poziomu 8,3 mln zł. W 2007 r. odnotowano spadek nakładów do poziomu 11,1 mln zł, tj. o 64,1% mniej w stosunku do 2006 r. i 42,5% mniej wobec 2005 r. W 2007 roku ródłem finansowania nakładów inwestycyjnych

16 16 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM były przede wszystkim rodki własne, które stanowiły 55,0%, wobec 43,7% w roku 2006 i 41,5% w 2005 r. Wska nik rentowno ci obrotu brutto przedstawiał si nast puj co 1,6% w 2007 r., 2,2% i 0,5% w latach 2006 i W 2007 roku wska nik rentowno ci obrotu netto wyniósł 1,0%, tj. o 0,8% mniej w stosunku do roku 2006 i 1,4% wi cej wobec roku Działalno morskich agencji transportowych Na koniec 2007 r. liczba morskich agencji transportowych wyniosła 305 (wobec 301 w 2006 r. i 293 w 2005 r.). Podmioty sektora publicznego stanowiły ok. 1% podmiotów ogółem. W latach odnotowano wzrost liczby pracuj cych - 4,5 tys. osób w 2007 r., tj. o 1,2 tys. wi cej ni w 2006 r. oraz o 1,3 tys. wi cej wobec 2005 r. Ponad 90% stanowiły osoby zatrudnione w sektorze prywatnym. W 2007 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto pracowników w morskich agencjach transportowych wyniosło 3 976,16 zł, tj. o 1,8% mniej w stosunku do 2006 r., natomiast o 4,7% wi cej w odniesieniu do roku Przychody z całokształtu działalno ci w morskich agencjach transportowych w 2007 r. wyniosły 1 744,2 mln zł, co oznacza wzrost o14,8% i 23,0% w stosunku do lat 2006 i W 2007 r. wynik finansowy netto wyniósł 50,4 mln zł, tj. o 20,6% wi cej w porównaniu z rokiem 2006 oraz o 24,8% wi cej w stosunku do roku W 2007 r. nakłady inwestycyjne w morskich agencjach transportowych ukształtowały si na poziomie 67,9 mln zł, tj. o 147,7% wi cej w porównaniu z rokiem 2006, i dwukrotnie wi cej wobec 2005 r. ródłem finansowania były przede wszystkim rodki własne - 38,6% w 2007 r. 63,7% w 2006 r., 56,1% w roku Wska nik rentowno ci obrotu brutto przedstawiał si nast puj co: 3,7% w 2007 r., 3,4% w latach 2006 i Zarz dy portów morskich W latach liczba podmiotów w tym rodzaju działalno ci, które zajmuj si zarz dzaniem gruntami i infrastruktur portów wyniosła 7. Na koniec 2007 r. liczba pracuj cych wyniosła 1,1 tys. osób i zmniejszyła si o 40 osób w stosunku do roku Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w 2007 r. w zarz dach portów morskich wyniosło 3 988,34 zł, tj. o 4,4% wi cej wobec 2006 r. (8,8% wi cej ni w roku 2005). Przychody z całokształtu działalno ci w zarz dach portów morskich wyniosły w 2007 r. 426,6 mln zł, tj. o 8,3% wi cej wobec 2006 r i o 9,5% wi cej w porównaniu z rokiem W 2007 r. odnotowano popraw wyniku finansowego brutto i netto. Wynik finansowy brutto wyniósł 76,2 mln zł, co oznacza wzrost o: 95,4% i 90,0% w stosunku do lat 2006 i Wynik finansowy netto wzrósł o 97,6% i w 2007 r. osi gn ł poziom 75,3 mln zł. W latach odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 200,2 mln zł w roku 2007, tj. o 9,5% wi cej w odniesieniu do 2006 r. i o 37,2% wi cej w porównaniu z rokiem W 2007 r. ródłem finansowania inwestycji były przede wszystkim rodki z zagranicy (32,6%) oraz rodki własne (22,2%), natomiast w latach 2006 i 2005 w głównej mierze rodki własne, udział wyniósł odpowiednio: 61,1% i 84,1%.

17 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 17 Wska nik rentowno ci obrotu brutto ukształtował si na poziomie 17,9% w 2007 r., 9,9% w 2006 r. i 10,6% w 2005 r. Morski i przybrze ny transport wodny Na koniec 2007 r. liczba podmiotów wyniosła 145 wobec 143 w roku 2006 (102 w 2005 r.). Udział podmiotów w sektorze prywatnym w 2007 r. wyniósł 94,5%, wobec 94,7% w roku 2006 (91,2% w 2005 r.). W ko cu 2007 r. w podmiotach zwi zanych z morskim i przybrze nym transportem wodnym pracowało 2,0 tys., tj. o 0,8 tys. mniej ni w 2006 r. (2,0 tys. osób w 2005 r.). W latach pracuj cy w sektorze prywatnym stanowili ponad 50% pracuj cych ogółem w morskim i przybrze nym transporcie wodnym. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w 2007 r. wyniosło 5 009,37 zł, tj. o 26,5% wi cej w stosunku do 2006 r. i o 20,7% wobec 2005 r. Odnotowano znaczny wzrost wynagrodze osób zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych. W 2007 r. przychody z całokształtu działalno ci ukształtowały si na poziomie 1 490,8 mln zł i były o 10,3% ni sze ni w 2006 r. oraz o 9,8% ni sze wobec 2005 r. W 2007 r. odnotowano popraw wyniku finansowego brutto i netto. Wynik finansowy brutto wyniósł 128,3 mln zł, tj. o 78,7% wi cej w stosunku do roku 2006 i o 64,3% wi cej ni w roku Wynik finansowy netto w 2007 r. osi gn ł poziom 94,1 mln zł, co oznacza wzrost o 68,3% w porównaniu z rokiem 2006 (o 43,2% wi cej wobec 2005 r.). W latach w podmiotach, których podstawowa działalno to morski i przybrze ny transport wodny odnotowano wysoki wzrost nakładów inwestycyjnych. W 2007 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 153,5 mln zł, tj. o 162,1% wi cej w stosunku do 2006 r. (trzykrotny wzrost wobec 2005 r.). ródłem finansowania inwestycji były przede wszystkim rodki własne. W 2007 roku pokrywały ponad 90% nakładów, natomiast w latach 2006 i 2005 pokrywały połow nakładów inwestycyjnych. W poszczególnych latach wska nik rentowno ci obrotu brutto przedstawiał si nast puj co: 8,6% w 2007 r. wobec 4,3% i 5,7% w latach 2006 i 2005.

18 18 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM TABL. 1. PODMIOTY I PRACUJ CY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNO CI I RODZAJÓW DZIAŁALNO CI Stan w dniu 31 XII ENTITIES AND EMPLOYMENT BY TYPE OF OWNERSHIP AND ACTIVITY As of 31 December RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Ogółem PODMIOTY Sektor publiczny Public sector ENTITIES Sektor prywatny Private sector razem total w tym osoby fizyczne prowadz ce działalno gospodarcz of which natural persons conducting economic activity Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies Zarz dy portów morskich Seaports authorities Morski i przybrze ny transport wodny Maritime and coastal waterborne transport PRACUJ CY EMPLOYMENT Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies

19 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 19 TABL. 1. PODMIOTY I PRACUJ CY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNO CI I RODZAJÓW DZIAŁALNO CI (dok.) Stan w dniu 31 XII ENTITIES AND EMPLOYMENT BY TYPE OF OWNERSHIP AND ACTIVITY (cont.) As of 31 December RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Ogółem PRACUJ CY (dok.) Sektor publiczny Public sector EMPLOYMENT (cont.) Sektor prywatny Private sector razem total w tym osoby fizyczne prowadz ce działalno gospodarcz of which natural persons conducting economic activity Zarz dy portów morskich Seaports authorities Morski i przybrze ny transport wodny Sea and coastal waterborne transport TABL. 2. PRZECI TNE ZATRUDNIENIE a AVERAGE PAID EMPLOYMENT a RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Ogółem Pracownicy na stanowiskach Employees in labour positions robotniczych manual nierobotniczych non-manual Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies Zarz dy portów morskich Seaports authorities Morski i przybrze ny transport wodny Sea and coastal waterborne transport a Dane dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons.

20 20 TABL. 3. FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO a AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES a RODZAJE DZIAŁALNO CI TYPE OF ACTIVITY Ogółem Pracownicy na stanowiskach Employees in labour positions robotniczych manual w zł in PLN nierobotniczych non-manual Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie , , ,36 towarów w portach morskich , , ,81 Cargo handling and storage at seaports , , ,08 Pozostała działalno wspomagaj ca , , ,46 transport morski , , ,50 Other activities supporting sea transport , , ,85 Działalno morskich agencji , , ,79 transportowych , , ,09 Activity of maritime transport agencies , , ,57 Zarz dy portów morskich , , ,10 Seaports authorities , , , , , ,45 Morski i przybrze ny transport wodny , , ,18 Sea and coastal waterborne transport , , , , , ,93 a Dane dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons. TABL. 4. WYBRANE DANE O FINANSACH DZIAŁALNO CI PORTOWEJ I EGLUGI MORSKIEJ a SELECTED INFORMATION ON FINANCIAL ASPECTS OF SEAPORT AND SHIPPING ACTIVITIES a W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Przychody z całokształtu działalno ci Revenues from overall activity Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci Income costs from overall activity w mln zł Wynik finansowy brutto Gross financial result in mln PLN Wynik finansowy netto Net financial result Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports ,2 723,2 76,1 59, ,8 725,4 84,5 66, ,0 722,7 95,3 75,8 Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Działalno morskich agencji transportowych Activity of maritime transport agencies a Dane dotycz podmiotów, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons ,7 461,2 15,7 11, ,3 543,1 12,3 10, ,6 520,3 8,3 5, ,5 1370,3 97,8 40, ,9 1467,2 51,7 41, ,2 1679,4 64,8 50,4

21 FINANSOWO EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARKI MORSKIEJ UCZESTNICZ CYCH W OBROCIE PORTOWO - MORSKIM 21 TABL. 4. WYBRANE DANE O FINANSACH DZIAŁALNO CI PORTOWEJ I EGLUGI MORSKIEJ a (dok.) SELECTED INFORMATION ON FINANCIAL ASPECTS OF SEAPORT AND SHIPPING ACTIVITIES a (cont.) W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Przychody z całokształtu działalno ci Revenues from overall activity Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalno ci Income costs from overall activity w mln zł Wynik finansowy brutto Gross financial result in mln PLN Wynik finansowy netto Net financial result Zarz dy portów morskich ,5 348,3 41,2 40,5 Seaports authorities ,0 355,0 39,0 38, ,6 350,4 76,2 75,3 Morski i przybrze ny ,9 1279,6 78,1 65,7 transport wodny Sea and coastal waterborne transport a Dane dotycz podmiotów, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. a Data concern entities employing more than 9 persons ,5 1590,4 71,8 55, ,8 1363,2 128,3 94,1 TABL. 5. RÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH SOURCES FOR FINANCING INVESTMENT OUTLAYS W YSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a nakłady inwestycyjne investment outlays b w tym nowe obiekty maj tkowe i ulepszenie istniej cych a of which new capital asset items and modernizing of existing ones a Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich Cargo handling and storage at seaports Pozostała działalno wspomagaj ca transport morski Other activities supporting sea transport Ogółem rodków własnych inwestora investor s own assets w mln zł W tym sfinansowane z Of which financed from rodków bud etowych budgetary assets in mln PLN kredytów i po yczek krajowych domestic credits and loans rodków bezpo rednio z zagranicy assets directly from abroad 2005 a 144,8 108,2 2,3 32,0 b 134,7 99,1 1,9 32, a 150,1 50,0 2,0 96,5 b 145,2 47,4 96, a 114,3 40,3 21,4 51,1 b 98,6 30,7 16,2 50, a 19,3 8,0 4,1 1,9 5,3 b 10,4 3,1 1,7 0,3 5, a 30,9 13,5 0,8 13,7 2,9 b 11,8 8,1 0,8 2, a 11,1 6,1 3,0 1,9 b 10,6 5,6 3,0 1,9 Działalno morskich agencji 2005 a 22,8 12,8 0,8 transportowych b 20,8 11,2 0,3 Activity of maritime transport 2006 a 27,3 17,4 1,6 agencies b 23,2 14,5 1, a 67,9 26,2 6,7 b 61,0 22,1 4,0 a Ł cznie z poniesionymi kosztami obsługi zobowi za zaci gni tych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia rodka trwałego i zwi zane z nimi ró nice kursowe oraz pozostałe nakłady zwi zane z budow rodka trwałego, które po jej zako czeniu nie b d stanowiły rodka trwałego. a Including expenditures on liabilities contracted in order to finance the purchasing, constructing or development of fixed assets and money exchange rate differences related to them, as well as other outlays involved into investments, to be excluded from the fixed assets when the investment is completed.

President. Janusz Witkowski. Halina Dmochowska. Członkowie

President. Janusz Witkowski. Halina Dmochowska. Członkowie Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego Editorial Board of the Central Statistical Office Przewodniczący Redaktor Główny Janusz Witkowski President Halina Dmochowska Członkowie Editor-in-chief

Bardziej szczegółowo

President. Janusz Witkowski. Halina Dmochowska. Członkowie

President. Janusz Witkowski. Halina Dmochowska. Członkowie Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego Editorial Board of the Central Statistical Office Przewodniczący Redaktor Główny Janusz Witkowski President Halina Dmochowska Członkowie Editor-in-chief

Bardziej szczegółowo

Dorota Turek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of Division

Dorota Turek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of Division Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Handlu i Usług CSO, Trade and Services Division kierujący supervisor Dorota Turek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji. Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Kierujący

Opracowanie publikacji. Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Kierujący Opracowanie publikacji Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie Kierujący Dorota Turek Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Usług - GUS Dominik Rozkrut Dyrektor Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XIII TRANSPORT. GOSPODARKA MORSKA CHAPTER XIII TRANSPORT. MARITIME ECONOMY

DZIAŁ XIII TRANSPORT. GOSPODARKA MORSKA CHAPTER XIII TRANSPORT. MARITIME ECONOMY DZIAŁ XIII TRANSPORT. GOSPODARKA MORSKA CHAPTER XIII TRANSPORT. MARITIME ECONOMY Uwagi ogólne Transport 1. Prezentowane informacje dotyczą podmiotów gospodarczych zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją

Bardziej szczegółowo

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only.

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only. UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastaj cym zbiorem otwartym, w którym ka dy nast pny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnosz ce si do poprzednich miesi cy. Dane

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Lidia Karbownik *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Lidia Karbownik * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012 Lidia Karbownik * DYFERENCJACJA ROZWOJU DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ PRZEDSI BIORSTW SEKTORA TSL W POLSCE 1. WST P Sektor TSL

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ

STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ŁĄCZNOŚĆ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI w 2013 r. COMMUNICATION ACTIVITY RESULTS

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011

COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE ŁĄCZNOŚĆ WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2011 R. COMMUNICATION - ACTIVITY RESULTS IN 2011 Informacje i opracowania statystyczne Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013 in 2010-2013

egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013 in 2010-2013 egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013 Inland waterways transport in Poland in 2010-2013 Warszawa 2014 egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010-2013 Inland waterways transport in Poland in 2010-2013

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI KATOWICE, MAJ 2008 ROK OPINIA NIEZALENEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres gospodarki morskiej

Zakres gospodarki morskiej Zakres gospodarki morskiej Scope of maritime economy scope of maritime economy Gospodarka morska nie jest wyodrębniona zarówno w Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) jak i w Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XI Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego Płock 2010 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ

SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Teresa ABRAMOWICZ-GERIGK, Zbigniew BURCIU Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny 81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 3 tagerigk@am.gdynia.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA INFORMATION

INFORMACJA INFORMATION GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE Nr No. 2/2014 INFORMACJA INFORMATION O SYTUACJI SPOŁECZNO- -GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTW ON SOCIO- -ECONOMIC SITUATION OF VOIVODSHIPS ROK XIX YEAR XIX KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gdyni. Rocznik Statystyczny. Statistical Yearbook of Gdynia City URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU STATISTICAL OFFICE IN GDAŃSK

Gdyni. Rocznik Statystyczny. Statistical Yearbook of Gdynia City URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU STATISTICAL OFFICE IN GDAŃSK Rocznik Statystyczny Gdyni Statistical Yearbook of Gdynia City URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU STATISTICAL OFFICE IN GDAŃSK ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący Jerzy Auksztol President Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w 2008 roku 16 marzec 2009 roku SPIS TRE CI 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Kapitał zakładowy Spółki... 3 3.

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl www.spis.gov.pl Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 1 IX 31 X 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. o godz.

www.stat.gov.pl www.spis.gov.pl Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 1 IX 31 X 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. o godz. www.stat.gov.pl www.spis.gov.pl Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 1 IX 31 X 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. o godz. 24:00) Powszechny Spis Rolny 2010 to przeprowadzane na terenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI ZAKŁADU RECYKLINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI ZAKŁADU RECYKLINGU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Mirosław NADER 1, Irena JAKOWLEWA 2 1 Wydział Transportu, Politechniki Warszawskiej Zakład Podstaw Budowy Urz dze Transportowych ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński. REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński. REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE MEMBERS

Bardziej szczegółowo