SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW WARSZAWY W TERESPOLU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW WARSZAWY W TERESPOLU"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW WARSZAWY W TERESPOLU I. Podstawy prawne 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r. 2. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami 4. Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz. 458) 5. Rozporządzenie MENiS z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz. 96) 6. Kodeks rodzinny 7. Karta Praw Dziecka II. Założenia ogólne. Szkoła wspomaga rodziców w zadaniu wychowania, współpracuje z nimi w procesie kształtowania charakteru, światopoglądu i postawy życiowej ucznia. 1. Uczeń jest osobą, jest traktowany podmiotowo, jego rozwój i dobro są nieodłączną częścią wszystkich działań szkoły. 2. Szkolny program wychowawczy za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki- prawdę, miłość, uczciwość, sprawiedliwość. III. Cele pracy wychowawczej 1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia 2. Rozwój sfery duchowej i moralnej- wychowanie do wartości i odpowiedzialności, wychowanie do samowychowania, wewnętrznego doskonalenia się 3. Rozwój psychofizyczny ucznia- kształtowanie emocji, odpowiedzialności za nie, troska o zdrowie i kulturę fizyczną 4. rozwój intelektualny- umiejętność korzystania z dóbr intelektualnych 5. Rozwój sfery estetycznej0 kształtowanie pojęcia piękna i wychowanie do uczestnictwa w kulturze 6. Rozwój społeczny- wychowanie parorodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, we wspólnocie narodów Europy. 7. Zapobieganie ryzykownym zachowaniom młodzieży. 1

2 L.p. Cele Zadania do zrealizowania Formy realizacji zadań Osoby odpowiedzialne 1. Kształtowanie sfery duchowej i moralnej 1. Kształtowanie hierarchii wartości. 1. Rozmowy na temat wartości i wyborów w oparciu o fakty z życia uczniów, lektury i filmy. Poszukiwanie autorytetów i określenie kryteriów, które powinien spełnić autorytet. pedagog, nauczyciel jezyka polskiego, religii i historii 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 3. Kształtowanie poczucia godności każdej osoby, szacunku dla siebie i innych. 4. Kształtowanie umiejętności bycia dla innych, dzielenia się i wspomagania w różnych sytuacjach. 5. Zachęcanie młodzieży do pracy nad sobą w własnym rozwojem duchowym. 6. Kształtowanie kodeksu praw i obowiązków, poczucia sprawiedliwości. Kształtowanie 2.Praca samorządu szkolnego, klasowego, pomoc koleżeńska, organizacja imprez szkolnych i wycieczek. 3. Rozmowy na temat norm moralnych, wypracowanie kodeksu etyki uczniowskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczciwość i poszanowanie dla pracy innych. 4. Wolontariat, współpraca w grupach zadaniowych, organizowanie Olimpiady Przedszkolaka. 5. Ćwiczenie wytrwałości, systematyczności i punktualności, systematyczne rozliczanie z powierzonych zadań, wdrażanie do samooceny i samowychowania przez ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków z popełnionych błędów i podejmowania naprawy wyrządzonego zła wynikające z własnej refleksji uczniów. 6.Analiza kodeksu pracy i obowiązków. Określenie granicy między wolnością a indywidualnością. Wzrost znaczenia Nauczyciele, wychowawcy, pedagog 2

3 znaczenia respektowania prawa. samorządu uczniowskiego. 7. Kształtowanie poczucia wartości pracy. 7. Promowanie postaw prezentujących rzetelna pracę, promowanie osiągnięć uczniów. 8. Kształtowanie poczucia wartości czasu i jego organizacji. 8. Przestrzeganie umówionych terminów, punktualność, dążenie do efektywności pracy 9. Kształtowanie postaw prawdy i uczciwości. 9. Piętnowanie ściągania i posługiwania się efektami cudzej pracy. Przestrzeganie praw autorskich. Docenianie zachowań uczniów, którzy potrafią przyznać się do winy. 10. Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności jako człowieka i Polaka. 10.Zajęcia na temat wpływu mediów na kształtowanie postaw i systemu wartości, na temat zależności wyznawanych wartości i stylu życia. 2. Rozwój psychofizyczny ucznia 11. Kształtowanie zasad dobrego wychowania jako szacunku do siebie i innych. 1. Wychowanie uczuć i postaw emocjonalnych. 11.Organizowanie imprez integracyjnych, uczestniczenie w życiu kulturalnym: wyjścia do kina, na wystawy, do muzeum i teatru. 1. Organizowanie lekcji wychowawczych oraz zajęć z pedagogiem nt.; - Rozpoznawanie uczuć i radzenia sobie z nimi - Rozpoznawanie własnych potrzeb i umiejętność ich wyrażania - Radzenie sobie w sytuacjach trudnych Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog 3

4 - Postawy empatii - Postawy asertywności - Autoprezentacji 2. Wspomaganie stabilizacji emocjonalnej ze zwróceniem uwagi na specyfikę okresu dojrzewania. 3. Rozwijanie aktywności fizycznej i krzewienia idei olimpijskich 4. Propagowanie zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu. 5. Wdrażanie zasad dbania o własne zdrowie. 2. Rozróżnienie wrażliwości i nadwrażliwości odmienność dojrzewania dziewcząt i chłopców, wpływ przemian w organizmie na psychikę, kształtowanie umiejętności panowania nad sobą. Wykorzystanie wrażliwości w procesie kształtowania zainteresowań. Zajęcia z zakresu przygotowania do życia w rodzinie. 3. Organizowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych, udział w zawodach sportowych, prezentowanie na forum szkoły osiągnięć sportowych uczniów, funkcjonowanie Klubu Olimpijczyka, wyjazdy na Piknik Olimpijski. 4.Wycieczki, biwaki, wycieczki rowerowe, kuligi, marsze patrolowe. Organizacja akcji Polska biega. Zapewnienie właściwych warunków do uprawiania sportów- doposażenie zaplecza sportowego. 5.Lekcje wychowawcze na temat: - Zdrowego odżywiania się - Higieny osobistej - Profilaktyki nowotworowej -Zapobieganie paleniu papierosów, piciu Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji do bezpieczeństwa Pedagog i zespoły zadaniowe Dyrektor, rada 4

5 6. Zapoznanie z zasadami BHP i egzekwowania ich. alkoholu i narkomanii. Zapewnienie wysokiej jakości posiłków w szkole, zapobieganie niedożywieniu uczniów z rodzin gorzej sytuowanych. rodziców 3. Rozwój intelektualny ucznia 1. Promowanie indywidualizacji kształcenia: - promowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. 1. Zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Prowadzenie kół zainteresowań. Prezentowanie wyników uczniów i sukcesów Nauczyciele, wychowawcy, absolwenci, Rada Rodziców 2. Objecie opieką uczniów słabszych. 2.Prowadzenie zajęć wyrównawczych i indywidualnych konsultacji. Zapewnienie opieki psychologiczno- pedagogicznej. Współpraca z PPP. 3. Umożliwienie uczniom szerokiego dostępu do wiedzy i informacji. 3.Wzbogacanie zbiorów biblioteki w nowości wydawnicze, płyty CD, programy multimedialne. Stosowanie technik multimedialnych i aktywizujących metod nauczania podczas lekcji. Przeprowadzanie doświadczeń naukowych na lekcjach fizyki, chemii i biologii. Organizacja wycieczek szkolnych o charakterze wychowawczodydaktycznym. Współpraca z Instytutem Historii UMCS w Lublinie. Udział młodzieży w Festiwalu Nauki oraz wymiany zagraniczne uczniów. Nauczyciele, bibliotekarz, dyrektor szkoły 4. Rozwijanie talentów. 4. zaproszenie ciekawych wykładowców. 5

6 5. Przygotowanie do wyboru kierunku studiów. 4. Rozwój sfery estetycznej 1. Wychowanie przez uczestnictwo w kulturze 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej Zapoznanie z dorobkiem naukowym i artystycznym absolwentów szkoły. Organizowanie wystaw plastycznych, fotograficznych, wernisaży. Prezentowanie twórczości literackiej młodzieży- tablice informacyjne. 5. Propagowanie informacji o wyższych uczelniach w kraju i za granicą. Organizowanie spotkań z przedstawicielami uczelni, studentamiabsolwentami naszej szkoły. Udział w dniach otwartych uczelni. Badanie preferencji zawodowej prze psychologa szkolnego. 1. Kształtowanie świadomej aktywności kulturalnej uczniów, wyjścia do kina, teatru, kina. Zwiedzanie muzeów, zwiedzanie zabytków podczas wycieczek. Przygotowanie uczniów do odbioru kultury- kształtowanie umiejętności słuchania- koncerty LIMBOS. Kształtowanie stosunku uczniów do wartości tekstów kultury, kształtowanie umiejętności wyboru i oceny, krytycznego czytania. Dostarczanie wzorów. Rozwijanie promowanie twórczości artystycznej uczniów oraz podejmowanych inicjatyw kulturalnych. 2. Kształtowanie poczucia estetyki w miejscu pracy, wystroju klasopracownii, Nauczyciele języka polskiego, historii, woku 6

7 najbliższego otoczenia. Kształtowanie poczucia estetyki własnego wyglądu. 3. Ukazywanie związku etyki i estetyki 4. Kształtowanie estetyki języka 5. Poznawanie kultury ojczyzny i kultur innych narodów 5. Rozwój społeczny 1. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych uczniów. Umiejętności komunikowania się, słuchania, dialogu, argumentacji. 2. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, ułatwienia społecznej integracji uczniów i nauczycieli, tworzenie pozytywnych więzi między nimi. 3. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych 3. Śledzenie w kulturze współwystępowania piękna i dobra. Formułowanie sądów wartościujących. 4. Rozwijanie języka, który potrafi określić wrażenia, emocje, wyrazić refleksje, wewnętrzne przeżycia. Troska o poprawność językową. Walka z wulgaryzmami i językiem sms-ów. 5. Wycieczki, wymiana zagraniczna. 1. Zajęcia z zakresu: - reagowania na agresje - pełnienia ról w grupie - kształtowania umiejętności samooceny i zachowań prospołecznych. Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za postępy w nauce uczniów w klasie.. 2. Zajęcia integracyjne, wycieczki szkolne, wigilie klasowe, dyskoteki, studniówki, rozgrywki sportowe, zachęcanie do pracy w samorządzie szkolnym i klasowym. 3. Promowanie działalności samorządu uczniowskiego. Udział w akcjach pedagog nauczyciele nauczyciele 7

8 4. Przygotowanie do czynnego udziału w życiu publicznym. Kształtowanie postaw demokratycznych 5. Zachęcanie do poznawania ojczystego kraju i jego tradycji oraz innych państw i kultur. 6. Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi życie szkoły 7. Kultywowanie tradycji szkolnych 8. Podejmowanie działań mających na celu promowanie placówki w środowisku. charytatywnych, koncert Dar Serc. Organizacja zbiórek materiałów dla potrzebujących. Pomoc koleżeńska, promowanie wolontariatu. 4. Organizowanie zajęć dotyczących np. wyborów parlamentarnych, debat, sesji naukowych. Promowanie uczestnictwa uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta. 5. Organizowanie w klasach wigilii, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów zagranicznych organizowanie dni promujących kulturę innych narodów. 6. Zapoznanie uczniów oraz ich rodziców ze statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym. Udostępnienie dokumentów w czytelni 7. Zapoznanie uczniów z monografia szkoły, spotkania z absolwentami, dbanie o groby nauczycieli, udział w uroczystościach tradycyjnie organizowanych w szkole, prowadzenie kroniki szkoły i strony internetowej. Memoriał Kozłowskiego 8. Organizowanie dni otwartych, udział w targach edukacyjnych, utrzymywanie kontaktów z prasą. dyrektor szkoły Dyrektor szkoły, wychowawcy Wychowawcy i nauczyciele Nauczyciele, dyrektor szkoły, wychowawcy Rozwój świadomości 1. Wychowanie patriotyczne 1. Poznawanie historii i kultury własnego 8

9 narodowej 6. Zapobieganie ryzykownym zachowaniom młodzieży 1. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki kraju na lekcjach geografii, języka polskiego, historii, wok-u oraz podczas wycieczek 2. Pielęgnowanie pamięci o rocznicach narodowych, organizowanie apeli szkolnych i uroczystości 3. Poznawanie bohaterów narodowych 4. Poznawanie kanonu pieśni patriotycznych 5. organizowanie Katyńskich Powiatowych Biegów Ulicznych 1. Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się uzależnieniami, organizowanie warsztatów, wykładów i pogadanek dla uczniów, nauczycieli i rodziców na temat uzależnień. Ustalenie procedur postępowania dotyczących ryzykownych zachowań młodzieży. Nauczyciele przedmiotów Pedagog szkolny i dyrektor szkoły 9

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 tel. 085 654-01-63, sosw@um.bialystok.pl, www.sosw.bialystok.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Opracowali: Anna Dziuda-Smak Izabella Antczak Dorota Szefler Renata Raczykowska Adam Stelmaszyk St r o n

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach Szkolny program wychowawczy Należy dążyć do takiego rozwoju aby człowiek stawał się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY D Z I E C K O

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY D Z I E C K O Załącznik nr 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENIU POMORSKIM D Z I E C K O SOCJALIZACJA INDYWIDUALIZACJA SZKOŁA RODZINA GRUPA RÓWIEŚNICZA KAMIEŃ POMORSKI ŚRODOWISKO LOKALNE POMERANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój i wyposażenie

Bardziej szczegółowo