SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Integracyjnego Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Culani w okresie 01 stycznia 31 grudnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Integracyjnego Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Culani w okresie 01 stycznia 31 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Culani Warszawa, ul. Na Uboczu 3 tel.: , Konto bankowe: BGŻ S.A SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Integracyjnego Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Culani w okresie 01 stycznia 31 grudnia 2010 r. Nazwa: Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Culani Siedziba: Warszawa, ul. Na Uboczu 3 Data powstania: maj 1995 r. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIII Wydział Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie: r. Numer KRS: Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym statusu organizacji pożytku publicznego: r. /WA.XX NS-REJ.KRS/26828/4/110 REGON: Przedmiot działaności statutowej organizacji pożytku publicznego PKD: 94,99, Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 85, 60, Z, działalność wspomagająca edukację 86, 90, A, działalność fizjoterapeutyczna 86, 90, E, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 79, 12, Z, działalność organizatorów turystyki 85, 51, Z, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 96, 04, Z, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 88, 10, Z, pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88, 99, Z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Wszystkie działania Stowarzyszenia mają charakter nieodpłatny. Zarząd: Krzysztof Balcerzak Prezes, zam. Ul. Pułkowa 26a, Warszawa Agnieszka Kachel Wiceprezes, zam. Ul. Waszyngtona 30/36 m. 3, Warszawa Jacek Wodzyński Wiceprezes, zam. Ul. Światowida 60 b m. 48, Warszawa. Cele statutowe Stowarzyszenia to: 1. zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej swych członków, 2. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia 3. integracja osób z niesprawnościami z osobami sprawnymi, 4. odnowa moralna w sporcie i rekreacji, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo osób z niesprawnościami, 5. propagowanie i organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku, 6. dążenie do rozwoju sportu i mistrzostwa sportowego, 7. akcentowanie etyki chrześcijańskiej, co łączy się z postawą tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów oraz afirmacja osoby ludzkiej. 8. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych 9. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej 10. działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu 11. działania na rzecz środowisk lokalnych, w tym m. in.: wspieranie samorządów terytorialnych, inicjatyw obywatelskich 12. działalność charytatywna 13. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 14. działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1

2 15. przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym, w tym zjawiskom: marginalizacji różnych grup społecznych, zagrożenia skutkami nadużywania alkoholu oraz innych środków odurzających szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem oraz założeniami programowymi, w roku 2010 realizowało swoje cele m. in. poprzez: trening sportowy osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży pełnosprawnej w sekcjach: szermierki na wóżkach, szermierki, pływania, curlingu na wózkach, wędkarstawa, zajęcia fizjoterapeutyczne i rekreacyjne, organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, rekreacyjnych i kół zainteresowań, organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-sportowych, organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych i rozrywkowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. KOSZTY zostały poniesione m. in. na: realizację działalności statutowej pożytku publicznego: kwota ,10 zł koszty ogólnoadministracyjne kwota: ,39 zł liczba osób zatrudnionych w organizacji etatowo: 0,00 liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (zlecenie/dzieło): średnio 5. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację na podstawie umów cywilno-prawnych, w ramach realizacji celów statutowych: ok ,00 zł wartość aktywów i zobowiązań organizacji: Aktywa: ,07 zł zobowiązania krótkoterminowe: 0,00 zł. eksplotatację samochodu-busa do transportu niepełnosprawnych. Przychody stowarzyszenie w 2010 r. pochodziły z: - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadanie zlecone: Sprawni w Ruchu rehabilitacjia, aktywność, samodzielność - Urzędu m. St. Warszawy (dotacje celowe): prowadzenie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych oraz dzieci pełnosprawnych, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, udział we współzawodnictwie sportowym niepełnoprawnych, organizacja integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych - Fundacji Wspólna Droga United Way (umowa o dotacji): Sprawni w Ruchu - Polskiego Związku Sporto Niepełnosprawnych START (dofinansowanie szkolenia sportowego niepełnosprawnych) - wpłat z tytuły 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - składek członkowskich - darowizn prywatnych. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników na etacie na podstawie umowy o pracę. Na podstawie umów zleceń były wypłacane wynagrodzenia za: prowadzenie treningów sportowych i zajęć rehabilitacyjnych, koordynację i organizację, pracę kierowcy, współorganizację i przeprowadzanie imprez, obozów itp.. Pewna część prac i usług była wykonywana wolontarystycznie, bez wynagrodzeń (opieka podczas zajęć, transport w pewnym zakresie, naprawy, organizacja itp.). Członkowie Zarządu Stowarzyszenie nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji. Stowarzyszenie składa do Urzędu Skarbowego miesięczną deklarację CIT 8 i CIT 8 0. Nie posiadamy z tego tytułu żadnych zaległości wobec Urzędu Skarbowego. W okresie sprawozdawczym za rok 2010 w Stowarzyszeniu nie została przeprowadzona żadna kontrola stosownych organów. Działalność 2010 W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Culani realizowało zaplanowane wcześniej cykliczne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz działania w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez realizację zadań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Są one kontynuacją rozpoczętej w 1995 roku działalności Stowarzyszenia oraz programu Twoja Szansa sprawni poprzez sport oraz Sprawni w Ruchu rehabilitacjia, aktywność, samodzielność. 1. Na terenie głównie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie odbywały się treningi szermierki na wózkach dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych (sekcja dzieci). Brali w nich udział niepełnosprawni członkowie 2

3 Stowarzyszenia, pod fachową opieką trenerów oraz wolontariuszy-opiekunów. Zajęcia te są dla nich zarówno formą aktywnej rehabilitacji, jak i sportowej rywalizacji. Część spośród podopiecznych uczestniczy we wszystkich zawodach ogólnopolskich, konfrontując zdobywane umiejętności z innymi zawodnikami z całego kraju oraz w międzynarodowych rangi Pucharu Świata. 2. Prężnie rozwija się także nasza sekcja szermiercza dzieci pełnosprawnych. Prowadzone 2-3 razy w tygodniu treningi z udziałem najmłodszych przynoszą zarówno szkoleniowcom, jak i samym zawodnikom coraz większą satysfakcję wszyscy uczestniczą we wszystkim najważniejszych ogólnopolskich zawodach, osiągając coraz bardziej znaczące sukcesy. Wielu z nich dzielnie zajmuje już regularnie miejsca w czołówce najlepszych w swoich kategoriach wiekowych. Ich postawa stanowi najlepszą zachętę dla nowych kandydatów na szermierzy, których coraz więcej zgłasza się na zajęcia - obecnie jest to grupa ok. 25 osób. Zarówno ta jak i sekcja szermierki na wózkach jest prowadzona przez doświadczonych instruktorów sportu i trenerów, którzy przy współpracy niezwykle zaangażowanej grupy już przeszkolonych wolontariuszy przygotowują i prowadzą zarówno systematyczne treningi, jaki zgrupowania szkoleniowe. 3. Jak co roku, zorganizowaliśmy letni obóz rehabilitacyjno-sportowy w sierpniu 2010, w Ośrodku Rekreacyjnym w Koszelówce intensywnie trenowały grupy pełno- i niepełnosprawnych zawodników sekcji szermierczej oraz pływackiej. Aktywnie wypoczywało łącznie 25 osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dzieci pełnosprawnych, wraz z opiekunami i trenerami. Jak zawsze, wyjazd był wspaniałą okazją do podniesienia kondycji fizycznej, przeprowadzenia rozwiniętego programu sportowo- rehabilitacyjnego oraz przygotowania zawodników do zawodów szermierczych i pływackich. Jednocześnie wszyscy uczestnicy mieli zapewnione aktywne formy wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji. 4. Także jak zwykle, na początku grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie zorganizowaliśmy Mikołajkowy Turniej Szermierczy Dzieci (pełnosprawnych, połączony z zawodami w szermierce na wózkach). Wzięli w nich udział najmłodsi adepci tej dyscypliny z różnych klubów warszawskich, w wieku od 6 do 14 lat, którzy odważyli się stanąć do prawdziwej sportowej walki szermierczej w kategorii open we florecie lub szpadzie. Dla uczestników zawody stanowią bardzo ważny element przygotowania sportowego, również do startów w zawodach seniorów i imprezach o szerszym zasięgu. Jednocześnie, samo wydarzenie jest najlepszą formą promocji sportu w wykonaniu osób niepełnosprawnych wśród różnych środowisk. Tegoroczna impreza zgromadziła zaskakującą liczbę gości, szczególnie z innych klubów sportowych. Wymiernym efektem pracy sekcji szermierczej dzieci są pierwsze istotne wyniki w rankingu ogólnopolskim, przypieczętowane realnymi punktami przyznawanymi przez Warszawsko-Mazowiecką Federację Sportu. Dzięki nim sekcja ma zagwarantowane finansowe wsparcie na dalsze szkolenie. 5. Tradycyjnie już, tak jak to się dzieje od wielu lat, kilka razy w tygodniu organizowaliśmy dla osób niepełnosprawnych zajęcia na pływalniach w Warszawie oraz Krakowie. Pod opieką instruktorów pływania i wolontariuszy odbywała się nauka i doskonalenie umiejętności pływania oraz szeroko pojęta rehabilitacja, która ma niezwykle pozytywny wpływ na ogólną kondycją fizyczną naszych podopiecznych. Kilkoro z podopiecznych od kilku lat prowadzi już zajęcia pod czysto sportowym kątem i startuje w Mistrzostwach Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych oraz wszelkich innych ogólnopolskich oraz międzynarodowych zawodach pływackich, zajmując doskonałe, punktowane lokaty. Zapewniamy im opiekę trenerską, zabezpieczamy zaplecze oraz dodatkowe treningi i wyjazdy na zawody. Największym sukcesem są wyniki, jakie osiągał przez cały kolejny rok Kacper Rodziewicz (lat 18), który jest niekwestionowanym mistrzem Polski w swojej kategorii, zajmuje medalowe i punktowane miejsca w Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu, wszelkich innych imprezach rangi krajowej oraz w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata. Kacper jest zawodnikiem kadry narodowej w pływaniu niepełnosprawnych i jest objęty specjalnym sportowym programem szkoleniowym. 6. Zgodnie z tradycją, także w tym roku aktywnie uczestniczyliśmy w wielu integracyjnych wyjazdach dla niepełnosprawnych wędkarzy. Braliśmy udział w wyprawach i zawodach, m. in. w Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych Wędkarzy. Ponieważ ta dyscyplina zarówno w aspekcie rekreacyjno-integracyjnym, jak i czysto sportowym niezwykle prężnie u nas ostatnio się rozwija i zdobywa nowych miłośników, po raz kolejny zorganizowaliśmy w roku 2010 cykl zawodów i szkolenia wędkarskiego pod nazwą w ramach Pucharu Polski, na które złożyły się: 5 imprez sportowych ogólnopolskich zawodów spławikowych w różnych miastach Polski oraz dwa krótkie obozy szkoleniowe dla tych zawodników niepełnosprawnych, którzy mają predyspozycje i ambicje uczestniczyć w ważnych zawodach najwyższej rangi. Zwieńczeniem sezonu w tej dyscyplinie był obóz oraz Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie się we wrześniu na Zbiorniku w Wykrocie gm. Myszyniec. We wszystkich imprezach łącznie uczestniczyło ok. 400 gości, w tym wiele osób niepełnosprawnych z najróżniejszych środowisk i regionów Polski. Także członkowie naszego stowarzyszenie odnosili sukcesy medalowe: Eugeniusz Błaszczak, Henryk Młot, Zdzisław Makowski oraz Agnieszka Kachel zajmowali punktowane miejsca w wielu rangi Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Osób Niepełnosprawnych oraz Pucharze Polski. 7. Dodatkowo, już po raz kolejny, latem 2010 na terenie łowiska w Wykrocie Gm. Myszyniec zorganizowaliśmy Integracyjny Ogólnopolski Piknik Wędkarski otwartą imprezę o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w której brali udział zarówno zawodowcy jak i amatorzy, w każdym wieku, niezależnie od płci. Każdy mógł połowić, 3

4 uzyskać cenne rady od doświadczonych fachowców. Przybyli z całej Polski pasjonaci wędkarstwa doskonale się bawili także szczególnie podczas części mniej oficjalnej, po zakończeniu rywalizacji na łowisku. 8. We wrześniu 2010 r., przy współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 przeprowadziliśmy kolejny już z rzędu Integracyjny Ursynowski Piknik Integracyjny. Wspólnymi siłami, szczególnie jednocząc wysiłki z gronem pedagogicznym placówki udało nam się zorganizować prawie całodzienną zabawę głównie dla dzieci i młodzieży, także niepełnosprawnych zarówno z Ursynowa jak całej Warszawy. Udział wzięły także całe grupy najmłodszych z okolic. Przy wsparciu grona wolontariuszy zapewniliśmy uczestnikom w każdym wieku wiele atrakcji sportowo-rekreacyjno-artystycznych: występy wokalne, teatralne, akrobatyczne, muzyczne; pokazy szermiercze, taneczne, Straży Pożarnej, sportowej jazdy motocyklami (z możliwością przejechania się z kierowcą), pokazy i zabawy zdalnie sterowanymi super-modelami samochodów, zabawy z clownem, malowanie buzi, gry i zabawy zręcznościowe dla całych rodzin, loteria fantowa, ścieżka zdrowia. 9. W ostatni weekend listopada odbył się natomiast Integracyjny Weekend Sportowy, podczas którego prezentowaliśmy różne formy aktywności integracyjnej, dostępne zarówno dla dzieci i młodzieży pełnosprawnych, jak i przede wszystkim osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Odbyły się zajęcia i turnieje pokazowe w następujących dyscyplinach: curling na wózkach (lodowisko Torwar), szermierka na wózkach, gra w boccia (SP nr 343 ul Kopcińskiego 7). Wspólnie z licznymi chętnymi w każdym wieku oraz gośćmi ze Śląska zachęcaliśmy do spróbowania sił w nieznanych niektórych kołach zainteresowań, prezentowaliśmy osiągnięcia naszych podopiecznych, przygotowaliśmy wystawę trofeów sportowych oraz zdjęć z życia stowarzyszenia. Weekend zakończyliśmy poczęstunkiem oraz mini-konferencji dla wszystkich, podczas których był czas na wymianę poglądów, rozmowy z rodzicami i opiekunami oraz wolontariuszami. 10. Natomiast zakończenie sportowego roku ISRS Culani odbyło się na początku grudnia 2010 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 podczas dorocznego Integracyjnego Turnieju Gry w Boccia. Przy współpracy z doświadczonymi zawodnikami niepełnosprawnymi przeprowadziliśmy rozgrywki indywidualne oraz drużynowe, tak aby swoich sił mogło spróbować jak najwięcej zainteresowanych osób. Jak się bowiem okazało, w tej wyjątkowej dyscyplinie świetnie czują się naprawdę prawie wszyscy niezależnie od stopnia i rodzaju niesprawności, wieku, kondycji. Każdy szybko zapoznaje się z regułami i przyłącza się do rywalizacji. Rzeczywiście, jest to dyscyplina przyjazna wszystkim, stymulująca i bardzo ciekawa. Jest świetną płaszczyzną do integracji, dobrej zabawy i interesującego spędzania czasu. Zaskoczyło nas dalsze zainteresowanie osób deklarujących chęć kontynuowania zajęć w sekcji, więc mamy nadzieję, że będzie to kolejny sposób na aktywność dla szerszego grona mieszkańców Warszawy. 11. Cały rok 2010 intensywnie działaliśmy na rzecz zbudowania drużyny w naszej nowej sekcji, curlingu na wózkach. Jest to nasz mały-wielki sukces, ponieważ pomimo braku w Polsce dobrych warunków technicznych (brak lodowiska do curlingu z prawdziwego zdarzenia) udało nam się stworzyć pełny zespół, zapewnić opiekę instruktorską, regularnie trenować na warszawskim Torwarze. Przede wszystkim jednak uczestniczyliśmy w cyklu turniejów międzynarodowych, głównie w czeskiej Pradze oraz Trutnovie (Czechy), gdzie znajdują się najbliższe obiekty (hale curlingowe). Była to doskonała inwestycja, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do udziału w Czeskiej Międzynarodowej Lidze Curlingu na Wózkach (5 imprez), Otwartych Mistrzostwach Czech w Curlingu na Wózkach oraz Międzynarodowym Turnieju o Puchar Pragi. W Lidze zajęliśmy świetne 4. miejsce, dzięki czemu otworzyły nam się drzwi do udziału w kolejnych podobnych wydarzeniach w roku Naszym celem jest obecnie udział w klasyfikacjach do Mistrzostw Świata, które są planowane na jesień 2012 roku. Jesteśmy jedyną tak prężnie obecnie działającą drużyną curlingu na wózkach w Polsce i mamy nadzieję na dalszy rozwój. 12. Polski Związek Wędkarstwa, znając nasze zaangażowanie i doświadczenie, zlecił nam zorganizowanie Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Spławikowym w roku Tym samym podjęliśmy się próby usystematyzowania zasad sportu wędkarskiego niepełnosprawnych w Polsce oraz przygotowania wyjazdu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 2012 we Włoszech. 13. W roku 2010 ISRS Culani było współorganizatorem wielu innych przedsięwzięć promujących aktywność czysto sportową osób niepełnosprawnych, m. in. Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu Niepełnosprawnych (maj 2010). Dzięki sprawnemu ich przeprowadzeniu, otrzymaliśmy podobną propozycję współprzygotowania Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w marcu 2011 roku. Nasi współpracownicy uczestniczą obecnie w tworzeniu istotnych systemów przeliczania punktacji oraz rejestracji wyników w pływaniu niepełnosprawnych, które będą niebawem służyły organizatorom tego sportu w całym kraju. Przez cały 2010 rok, na miarę naszych możliwości, bardzo baliśmy o to, aby docierać z naszą ofertą do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców zarówno dzieci i młodzieży pełno- jak i osób w każdym wieku mniej sprawnych ruchowo lub po prostu pragnących wprowadzić do swojego życia nieco pasji, aktywności, rekreacji. Dzięki stałemu uaktualnianiu naszej strony internetowej zdawaliśmy niemal na bieżąco relacje ze wszystkich organizowanych imprez, zawodów, wypraw turystycznych; chwaliliśmy się 4

5 sukcesami najmłodszych i wielkimi zwycięstwami najlepszych, zapraszaliśmy do przyłączenia się do cennych społecznych inicjatyw, zachęcaliśmy do włączenia się w nasze przedsięwzięcia. Cieszymy się, że obecnie staje się jedną z dynamiczniej rozwijających się i ciekawych stron w tematyce aktywności sportowej niepełnosprawnych, gdzie relacje, zasady czy wyniki dotyczące niektórych aspektów czy dyscyplin (np. pływania) ukazują się do wiadomości publicznej znacznie szybciej niż gdziekolwiek indziej. Współpracujemy także nadal chętnie z innymi organizacjami sportowymi i kulturalnymi działającymi na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i społeczeństwa obywatelskiego, m. in. z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Fundacją United Way Wspólna Droga, a także z wieloma urzędami administracji państwowej i samorządowej, m. in.: Urzędem m. st. Warszawy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Związkiem Wędkarskim, Polskim Związkiem Curlingu, PZSN START. W roku 2010 nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów z zagranicznymi partnerami prowadzącymi działania w podobnych do naszych obszarach, dzięki czemu otwieramy kolejne drzwi do sukcesów naszych członków. Warszawa, r. Zarząd w składzie: Krzysztof Balcerzak Agnieszka Kachel Jacek Wodzyński Prezes Wiceprezes Wiceprezes 5

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Integracyjnego Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Culani w okresie 01 stycznia 31 grudnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Integracyjnego Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Culani w okresie 01 stycznia 31 grudnia 2009 r. Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Culani 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3 tel.: 0-662 383 252, 0-606 514 645 e-mail: culani@wp.pl www.culani.org.pl Konto bankowe: BGŻ S.A. 81203000451110000001226570

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES 01.01.2013 31.12.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES 01.01.2013 31.12. Jaworzno, dnia 20.03.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 ROKU PUNKT 1 Nazwa: Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności. Stowarzyszenia Sportowego Park Tenisowy Olimpia za rok 2014. Poznań, czerwiec 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności. Stowarzyszenia Sportowego Park Tenisowy Olimpia za rok 2014. Poznań, czerwiec 2015 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Sportowego Park Tenisowy Olimpia za rok 2014 Poznań, czerwiec 2015 rok Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Zakres działalności statutowej... 4 III.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:42 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 15:49:42 Numer KRS: 0000579546 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 2011 r. Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr 58/2011 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2011 roku Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 1. KSSSN

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r.

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 176/ Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf 1. Klub Kolarski Legia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA ROK 2010 I. Nazwa Stowarzyszenia i siedziba Fundacja FASTRYGA ul. Hołdunowska 70A 43-143 Lędziny e-mail: biuro@fas.edu.pl Nr KRS 0000351830 Regon

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiej Federacji Scrabble w 2010 roku.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiej Federacji Scrabble w 2010 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiej Federacji Scrabble w 2010 roku. 1. Informacje na temat Stowarzyszenia Polska Federacja Scrabble (dalej PFS): adres siedziby: do 24.04.2010 ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2013 godz. 15:55:25 Numer KRS: 0000346362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA 2009 r. BILARDOWEJ SEKCJI JUNIORÓW * lub UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO *

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA 2009 r. BILARDOWEJ SEKCJI JUNIORÓW * lub UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO * SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA 009 r. BILARDOWEJ SEKCJI JUNIORÓW * lub UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO * CZĘŚĆ I. Pełna nazwa Klubu (dokładnie wg aktualnego wpisu do rejestru stowarzyszeń lub

Bardziej szczegółowo

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Szczęście i systematyczna praca Andrzej Wójtowicz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Kraków,

Bardziej szczegółowo

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKIERKA przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 12 ul. Wielkopolska 14 Szczecin za rok 2011 adres: województwo: Zachodniopomorskie miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI w 2007 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku Sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Radom, dnia 29 marca 2010r. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok Nazwa: Oratoryjne Stowarzyszenie Radość Adres siedziby: 26-600 Radom, ul. Grzybowska 22, tel. 692556143 Data wpisu do rejestru: 21-07-2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiej Federacji Scrabble w 2008 roku.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiej Federacji Scrabble w 2008 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiej Federacji Scrabble w 2008 roku. 1. Informacje na temat Stowarzyszenia Polska Federacja Scrabble (dalej PFS): adres siedziby: ul. Puławska 266 m.179 02-684

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:50:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:50:48 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2016 godz. 20:50:48 Numer KRS: 0000037699 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:43:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:43:42 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2017 godz. 11:43:42 Numer KRS: 0000360795 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN

1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN 1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2010 2 / 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 KATOLICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:52:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:52:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2012 godz. 10:52:05 Numer KRS: 0000051764 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN

1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN 1 / 6 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011 2 / 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011 KATOLICKIEGO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Zostań Mistrzem za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Zostań Mistrzem za rok 2013 Kraków, dn. 24.11.2014 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Zostań Mistrzem za rok 2013 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:22:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:22:17 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2017 godz. 18:22:17 Numer KRS: 0000000650 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-06 KLUB SPORTOWY BUDO. 1. Nazwa organizacji

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-06 KLUB SPORTOWY BUDO. 1. Nazwa organizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:34:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:34:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.03.2016 godz. 13:34:36 Numer KRS: 0000033786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2009 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2009.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2009. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2009. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2008. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2009 r. W związku z Uchwałą Nr XXVIII/293/08 Rady

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:23:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:23:09 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.09.2017 godz. 12:23:09 Numer KRS: 0000456673 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Strona2 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brodnica 63-112 Brodnica, Brodnica 41 województwo: wielkopolskie, powiat: Śrem tel. +48 61 2823527, fax +48 61 2823558 e-mail: ug@brodnica.net.pl, http: www.brodnica.net.pl NIP: 785-12-94-531,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 Nazwa: Dolina Inspiracji Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Innowacyjnej Edukacji Społecznej za rok 2013

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Innowacyjnej Edukacji Społecznej za rok 2013 Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Innowacyjnej Edukacji Społecznej Sensu@ za rok 2013 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2010 1. Fundacja Potrafię - Pomagam! ma swoja siedzibę przy ul. Anieli Krzywoń 19/9, 65-534 Zielona Góra 2. Fundacja Potrafię - Pomagam! została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1 / 5 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN

1 / 5 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN 1 / 5 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ MODLITWA I CZYN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2009 2 / 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY RÓŻAN

W Y K A Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY RÓŻAN W Y K A Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY RÓŻAN Lp. Nazwa organizacji Adres Organizacji, korespondencyjny Telefon Faks E-mail Status prawny organizacji Nr wpisu w KRS Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES Jaworzno, dnia 10.03.2009 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RATOWNIK GÓRNICZY Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES 01.01.2008 31.12.2008 ROKU PUNKT 1 Nazwa: Siedziba Fundacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LUDZIE JANA PAWŁA II

STOWARZYSZENIE LUDZIE JANA PAWŁA II Informacja Dodatkowa STOWARZYSZENIE LUDZIE JANA PAWŁA II 58-304 Wałbrzych, ul. Szewska 17 za rok obrotowy 2010r. I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane identyfikujące Stowarzyszenie Ludzie Jana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE MIĘDZYGMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SKRZYCZNE SZCZYRK za 2009 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE MIĘDZYGMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SKRZYCZNE SZCZYRK za 2009 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE MIĘDZYGMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SKRZYCZNE SZCZYRK za 2009 rok I. Dane organizacji Nazwa: Międzygminny Klub Sportowy SKRZYCZNE Szczyrk Adres: ul. Myśliwska 99, 43-370 Szczyrk Numer

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:55:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:55:56 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2016 godz. 09:55:56 Numer KRS: 0000321776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:22:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:22:10 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 14:22:10 Numer KRS: 0000249506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ za rok 2012 I Dane organizacji 1) Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI NAZWA PODMIOTU SUMA PKT ZADANIE. L.p UWAGI

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI NAZWA PODMIOTU SUMA PKT ZADANIE. L.p UWAGI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.15.2011 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2011 r. Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2011

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych REFERAT SPORTU

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych REFERAT SPORTU URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych REFERAT SPORTU KARTA KLUBU SPORTOWEGO Ma na celu pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania klubu. Dane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Nazwa fundacji: Fundacja TPSW Siedziba i adres: Żabińskiego 16-26, 02-793 Warszawa data

Bardziej szczegółowo