PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008

2 Spis treści Wstęp Inwentaryzacja zasobów Położenie Ludność Historia Inwentaryzacja zasobów Zasoby przyrodnicze Turystyka Rolnictwo Szkolnictwo Organizacje społeczne Infrastruktura techniczna Przedsiębiorczość Ocena mocnych i słabych stron (ANALIZA SWOT) Dotychczasowe osiągnięcia Opis planowanych zadań inwestycyjnych Wizja rozwoju Harmonogram realizacji zadań Cele odnowy i rozwoju Ostrowąs Uzasadnienie projektu Opracowanie sposobu monitorowania System monitorowania Sposoby oceny Public Relations

3 Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło szansę ubiegania się o pomoc finansową i merytoryczną, również dla obszarów wiejskich. W ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, powstały nowe możliwości, które dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą zmienić oblicze terenów wiejskich. Społeczność Ostrowąsa widzi szansę rozwoju wsi poprzez zaktywizowanie w celu realizacji wspólnie wypracowanych celów i wizji, które uwzględniają różne poglądy i są w konsekwencji zgodne z wypracowanym poniżej planem rozwoju. W tym duchu został przygotowany właśnie ten dokument mający na celu dokonanie diagnozy obecnego stanu oraz wytyczenie kierunków działania i starań akceptowanych przez ogół społeczeństwa wsi. Analiza uwzględnia uwarunkowania historyczne, demograficzne, geograficzne, gospodarcze i na ich podstawie wytycza realne możliwości rozwoju. W ostatnim okresie nasiliła się emigracja zarobkowa. Z wyjeżdżają przede wszystkim ludzie młodzi, energiczni, niewidzący możliwości własnego rozwoju. To właśnie m.in. w trosce o młode pokolenie zostaje opracowany ten plan mający na celu podniesienie atrakcyjności Ostrowąsa i stworzenie w nim szans dla indywidualnego i zbiorowego rozwoju. Miejscowość posiada warunki sprzyjające rozwojowi turystyki, małej przedsię biorczości, rzemiosła. Należy jedynie te cele określić i pobudzić lokalną społeczność do działania na rzecz rozwoju. Bazą do opracowania Planu Odnowy były: protokoły z corocznych zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy zgłaszają swoje postulaty dotyczące poprawy warunków i jakości życia na terenie wsi, a także szerokie rozmowy ze społeczeństwem. W odniesieniu do Planu Odnowy Wsi przyjęto następujące założenia: Realizacja Planu ma służyć mieszkańcom wsi oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie. Decyzję o przyjęciu Planu oraz decyzję dotyczącą realizacji jego założeń podejmie Rada Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. Plan zostanie opracowany przy dużym współudziale wsi, co dodatkowo wpłynie na wartość tego dokumentu. W pracy nad Planem wykorzystana zostanie wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby wsi. Wspólna praca przyczyni się do integracji społeczności wokół istotnych problemów sołectwa. Projekt planu poddany zostanie społecznej konsultacji, której wyniki będą podstawą hierarchizacji potrzeb i celów. 3

4 1. Charakterystyka Ostrowąs. 1.1 Położenie Wieś Ostrowąs znajduje się na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski w jej południowej części. Współrzędne wieży Kościoła, który zlokalizowany jest w centralnej części wsi to: szerokości geograficznej północnej i , długości geograficznej wschodniej. Rysunek 1 Położenie sołectwa Ostrowąs w gminie Aleksandrów Kujawski Wieś usytuowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2607 C. Łącznikami z sąsiednimi ami są drogi gminne. Ostrowąs położony jest w zachodniej części Kujaw w pobliżu aglomeracji miejskich o charakterze turystyczno przemysłowym: Torunia, Włocławka i Ciechocinka. Najbliższym miastem w którym usytuowany jest Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe oraz większość instytucji publicznych jest Aleksandrów Kujawski. 1.2 Ludność Ostrowąs to jedna z największych wsi gminy Aleksandrów Kujawski zamieszkała przez 423 osoby, w tym: 199 mężczyzn i 224 kobiety. Jest to 3,9 % ludności gminy. Gęstość zaludnienia 56 osób/km2. Ostrowąs to wieś typowo rolnicza. Zdecydowana większość zajmuje się prowadzeniem własnych gospodarstw rolnych. Podział wiekowy przedstawia poniższy wykres. 4

5 mężczyźni kobiety 20 przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny Rysunek 6. Struktura wieku we wsi Ostrowąs 16% 57% 27% poprodukcyjny przedprodukcyjny produkcyjny Rysunek 7. Struktura wieku we wsi Ostrowąs, kolory: pomarańczowy mężczyźni, zielony kobiety Niepokojący jest wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi 16 % oraz niski procent osób w wieku przedprodukcyjnym (27 %) w porównaniu do procentu osób w wieku produkcyjnym (57 %). Struktura wieku ludności gminy Aleksandrów Kujawski jest zbliżona do przeciętnej w województwie. 1.3 Historia Ostrowąs to jedna ze starszych wsi i parafii na Kujawach, wymieniana w kronikach już od 1185 roku. Stanowił własność Zakonu Norbertanek z Płocka. Już w XII w. powstał na terenie Ostrowąsa kościół pw. Najświętszej Marii Panny, budowla w II połowie XVI w. zniszczona z powodu starości, była prawdopodobnie już co najmniej drugą na tym miejscu. W 1631 roku została zastąpiona nową, przypuszczalnie modrzewiową świątynią, wystawioną przez prepozyta Kościoła Norbertanek z Płocka Wojciecha Słupskiego. Konsekracji dokonał w 1672 roku bp włocławski Mikołaj Gniewosz. Ta świątynia przetrwała do 1816 roku i z powodu starości została rozebrana, a z odzyskanego budulca wystawiono kaplicę, krytą słomianą strzechą, która służyła parafii do 1866 roku. W latach wystawiono nowy kościół murowany jednakże jego konstrukcja nie okazała się trwała. Do budowy nowego, obecnego kościoła przystąpiono w 1914 roku. W skutek utrudnień stanu wojny 5

6 budowę ukończono dopiero w 1921 roku. Konsekracji dokonał w 1925 roku sufragan włocławski bp Wojciech Owczarek. Od połowy XVII w. znajduje się tu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Od dawna otoczony był on czcią i uznawany przez wiernych za słynący łaskami. Przekonanie to zostało utwierdzone aktem koronacji obrazu papieskimi koronami w dniu 24 sierpnia 1986 roku. Rysunek 2 Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Oprócz zabytkowego obrazu w świątyni znajduje ponadto obraz barokowy św. Rodziny ze św. Janem z XVII w., obraz Chrystusa na Krzyżu z końca XVII w. i barokowy obraz Wniebowstąpienia, Krucyfiks gotycki z początku XV w., chrzcielnica barkowa z XVIII w., relikwiarz gotycki z końca XV w. Rysunek 3 Wnętrze kościoła w Ostrowąsie 6

7 Zabytkiem Ostrowąsa jest również dworek szlachecki wpisany do rejestru zabytków. Rysunek 4 Plac różańcowy Rysunek 5 Tablica upamiętniająca budowniczych i fundatorów Drogi Różańcowej Historia Ostrowąsa związana jest od najwcześniejszych czasów z rolnictwem. Sama wieś Ostrowąs stanowiła własność zakonu Norbertanek. Po I rozbiorze Ostrowąs dostał się pod zabór pruski. Decyzjami kongresu wiedeńskiego w 1815 roku w ramach zmiany granic, Ostrowąs włączono do zaboru rosyjskiego. Niestety wskutek intensywnej rozbudowy gospodarstw wiejskich w Ostrowąsie nie zostały zachowane historyczne budowle wiejskie pomimo typowo rolniczego charakteru tej. 2.Inwentaryzacja zasobów 2.1 Zasoby przyrodnicze Na terenie Ostrowąsa znajduje się jezioro o powierzchni 27,5 ha. Jest to jezioro polodowcowe, morenowe. Jego maksymalna głębokość wynosi 3,7 m, a zasób wód 644,7 tys. m3. Zlewnia jeziora jest użytkowana rolniczo. Nad brzegami występuje 7

8 roślinność w postaci drzew i krzewów. Wody jeziora spełniają normy sanitarne i jest ono udostępniane do kąpieli. Rysunek 8 Widok na jezioro w Ostrowąsie W Ostrowąsie nie występują obszary leśne. Średnia temperatura roczna wynosi 8 C. Czas zalegania pokrywy śnieżnej zawiera się w przedziale od dni, okres wegetacji wynosi dni w roku. Najniższe opady występują w sierpniu, wrześniu i I połowie października, co powoduje ich niedobór sięgający 50 % zapotrzebowania (rzędu 150 mm). Wiatry mają przeważnie kierunek z sektora zachodniego i północno zachodniego. Rysunek 9 Tereny wokół jeziora 2.2 Turystyka Ostrowąs w okresie letnim pełni rolę kąpieliska dla pobliskich. Nad jeziorem usytuowany jest niewielki ośrodek wypoczynkowy dysponujący 3 kampingami z miejscami noclegowymi. Baza turystyczna ośrodka jest niewystarczająca i powinna ulec znacznej rozbudowie gdyż zainteresowanie wypoczynkiem na terenie Ostrowąsa jest znaczne i ciągle rośnie. 8

9 Rysunek 10 Kąpielisko nad jeziorem w Ostrowąsie Rysunek 11 Ośrodek wypoczynkowy Duże zarybienie jeziora jest atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy, którzy organizują tu zawody wędkarskie i sprawują pieczę nad przyrodniczym bezpieczeństwem jeziora. Sanktuarium Maryjne jest miejscem kultu do którego przybywają liczne pielgrzymki nie tylko z okolic ale z całego kraju. Wielką atrakcją dla pielgrzymów jest istniejący przy kościele plac różańcowy. Własnością Kościoła jest Dom Pielgrzyma, który w okresie wakacji spełnia rolę miejsca wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży kierowanych tu przez stowarzyszenia religijne. 2.3 Rolnictwo W Ostrowąsie położonym na wysoczyźnie morenowej wykształciły się urodzajne gleby. Są to przede wszystkim gleby brunatne i płowe oraz czarne ziemie bagienne. Grunty orne w większości obsiewane są zbożem, rzepakiem i burakami cukrowymi. 9

10 Tabela 1 Udział poszczególnych klas bonitacyjnych strukturze ogólnej powierzchni gruntów ornych na terenie wsi Ostrowąs Ogółem Klasa bonitacyjna gleby ha 4, , , , , ,7617 5, ,4170 I gleby orne, najlepsze II gleby orne bardzo dobre IIIa gleby orne dobre IIIb gleby orne średnio dobre IVa gleby orne średniej jakości, lepsze IVb gleby orne średniej jakości, gorsze V gleby orne słabe VI gleby orne najsłabsze VIz Razem w % 0,700 5,227 24,120 38,417 17,062 13,640 0, ,42% 17,06% 13,64% 24,12% 5,23% 0,70% klasa II gleby orne bardzo dobre 0,83% klasa IIIa gleby orne dobre klasa IIIb gleby orne średnio dobre klasa IVa gleby orne średniej jakości, lepsze klasa IVb gleby orne średniej jakości, gorsze klasa V gleby orne słabe klasa VI gleby orne najsłabsze Rysunek 12 Udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb 74% 1% 17% 1% 3% użytki rolne ogółem grunty pod lasami grunty pod wodami tereny komunikacyjne tereny osiedlowe użytki ekologiczne tereny różne nieużytki 1% 2% 1% Rysunek 13 Użytkowanie gruntów we wsi Ostrowąs wartości procentowe 10

11 20,6% 3,7% 0,9% do 1 ha 12,1% 1 2 ha 15,9% 2 5 ha 5 7 ha 7 10 ha ha 11,2% ha 7,5% ha ha 12,1% 15,9% Rysunek 14 Struktura wielkości gospodarstw rolnych we wsi Ostrowąs wielkości procentowe Tabela 2 Liczba Ostrowąs według powierzchni we wsi Ostrowąs wyszczególnienie do 1 ha 1 2 ha 2 5 ha 5 7 ha 7 10 ha ha ha ha ha ogółem liczba gospodarstw Szkolnictwo Na terenie wsi umiejscowiona jest Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami 0 6. Szkoła liczy ok. 100 uczniów, zatrudnionych w niej jest 12 nauczycieli. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, która udostępniana jest również mieszkańcom. Placówka posiada dobrze wyposażona pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia z udziałem osób dorosłych. Oprócz funkcji edukacyjno wychowawczej szkoła pełni ważną rolę w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Pod patronatem szkoły odbywają się coroczne pikniki rodzinne, kuligi dla. Rada Rodziców organizuje imprezy okolicznościowe i bale karnawałowe. Teren szkoły jest zadbany, a malownicze usytuowanie obiektu nad jeziorem jest również swoistą wizytówką wsi i atrakcją dla zwiedzających Ostrowąs. 11

12 Rysunek 15 Widok na wejście do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie Rysunek 16 Dzieci z PSP w Ostrowąsie na tle sali gimnastycznej 2.5 Organizacje społeczne We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, orkiestra parafialna. W działalność szkoły aktywnie włącza się Rada Rodziców. Ze względu na brak odpowiednio, wyposażonych lokali działalność organizacji jest utrudniona. Wielka aktywność społeczna jest hamowana brakiem odpowiedniej infrastruktury niemniej jednak, organizacje te czynnie uczestniczą w życiu społeczno kulturalnym wsi i gminy Aleksandrów Kujawski. Koło Gospodyń Wiejskich zgodnie z tradycją corocznie bierze udział reprezentując Ostrowąs w dożynkach gminnych, powiatowych i parafialnych. Strażacy osiągają sukcesy w zawodach sprawnościowych. Orkiestra parafialna występuje nie tylko na terenie gminy ale również w uroczystościach kościelnych na terenie kraju. Gościnnie orkiestra występowała poza granicami Polski m.in. na Białorusi i na Litwie. 2.6 Infrastruktura techniczna Przez teren wsi Ostrowąs nie przebiega żadna z dróg wojewódzkich. Główną trasą jest fragment drogi powiatowej Nr 2607 C Ośno Zazdromin o długości 1,9 km. 12

13 Łączna długość dróg gminnych w Ostrowąsie wynosi 7,51 km. Są to: droga Nr 20 Ostrowąs Brzeźno 1,7 km; Nr 22 Służewo Ostrowąs 2,4 km; Nr 36 Ostrowąs Młynek 1,83 km; Nr 37 Ostrowąs Przybranowo 1,56 km. Stan techniczny dróg wiejskich i powiatowych należy ocenić na poziomie średnim. Na terenie Ostrowąsa nasila się natężenie ruchu pojazdów również o dużym tonażu. W związku z powyższym zachodzi nieodzowna konieczność budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej. Ruch wzmaga się szczególnie w okresie letnim z uwagi na przyjazdy pielgrzymek i osób wypoczywających nad jeziorem. Ostrowąs nie posiada sieci kanalizacyjnej. Większość ścieków typowo gospodarczych gromadzona jest w przydomowych zbiornikach bezodpływowych i wywożona wozami sanitarnymi. Przydomowych oczyszczalni ścieków jest w Ostrowąsie jedynie 5. Budynki mieszkalne zagrodowe i jednorodzinne wyposażone są we własne kotłownie węglowe lub olejowe. Ostrowąs jest ą w pełni zwodociągowaną i stelefonizowaną. Uzupełnień wymaga uliczna sieć oświetleniowa szczególnie terenu kościoła, ośrodka wypoczynkowego, cmentarza i placu różańcowego. Stworzenie iluminacji świetlnej kościoła oraz placu różańcowego w sposób znaczący podniosłoby atrakcyjność turystyczną tych miejsc. 2.7 Przedsiębiorczość Tabela 3 Struktura podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie wsi Ostrowąs STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Produkcyjne Wylęgarnia drobiu Przetwórcze (przetwórstwo ogólno spożywcze) Usługowe ogólnobudowlane transportowe mechanika pojazdowa, ślusarstwo, blacharstwo działalność weterynaryjna pośrednictwo ubezpieczeniowe usługi pozostałe Handlowe OGÓŁEM LICZBA PODMIOTÓW produkcyjne przetwórcze usługowe 65% handlowe 27% 4% 4% Rysunek 17 Struktura podmiotów gospodarczych na terenie wsi Ostrowąs wartości procentowe 13

14 W rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Aleksandrów Kujawski zarejestrowanych jest 140 firm z czego 26 na terenie wsi Ostrowąs. Podmioty gospodarcze we wsi Ostrowąs stanowią, aż 18 % wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy. Zdecydowana większość z nich to podmioty usługowe 65 %, 27 % to podmioty handlowe, a 4 % podmioty produkcyjne i przetwórcze. Najbardziej znaną firmą Ostrowąsa jest wylęgarnia drobiu zatrudniająca 9 pracowników. Na terenie Ostrowąsa nie ma gospodarstw agroturystycznych chociaż w perspektywie możliwe są warunki do ich utworzenia. 3. Ocena mocnych i słabych stron Silne strony wsi Ostrowąs. Atrakcyjne położenie w pobliżu ośrodków miejskich, ośrodka administracyjnego, w pobliżu uzdrowiska Ciechocinek, sieci kolejowej i drogi krajowej A 1 Korzystne warunki do wypoczynku i turystyki położenie nad jeziorem Walory kulturowe Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej Rozwinięta działalność w zakresie tradycji i kultury lokalnej, miejsce pielgrzymek do Sanktuarium Maryjnego Duża integracja środowiska Rozwinięte i wydajne rolnictwo Potencjał ludzki młodzież ucząca się w szkołach średnich i wyższych Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć gminnych Funkcjonowanie ośrodka wypoczynkowego Słabe strony Ostrowąsa. Brak planu zagospodarowania przestrzennego Starzenie się społeczeństwa Zły stan niektórych odcinków dróg Niedostateczna promocja Niewystarczające kwalifikacje zawodowe społeczeństwa Niewystarczająca mobilność zawodowa społeczeństwa Brak bazy usługowej Brak grup producenckich w zakresie rolnictwa Brak kanalizacji i gazyfikacji 14

15 Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna brak szlaków spacerowych, brak skwerów, instalacji sanitarnej, brak bazy noclegowej dla przyjezdnych, brak punktów gastronomicznych Niewystarczająca aktywność rolników w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów Zbyt mała liczba organizacji pozarządowych Szanse rozwoju stojące przed wsią Ostrowąs. Zwiększenie dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej Potencjalne warunki naturalne dla rozwoju turystyki i agroturystyki Rozwój rolniczej produkcji ekologicznej Rozwój usług, drobnej gastronomii, rzemiosła lokalnego, możliwość utworzenia grup producenckich z podziałem na kierunki produkcji Bliskość atrakcyjnych miast i ośrodków turystycznych Możliwość korzystania ze szkoleń w zakresie agroturystyki i wykorzystania nowych technologii w rolnictwie Możliwość promocji Ostrowąsa poprzez Internet Posiadanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju małych i średnich firm (tereny kółka rolniczego) Zagrożenia dla rozwoju wsi Ostrowąs Rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa Bezrobocie i emigracja zarobkowa Niewystarczająca rentowność produkcji rolnej Odpływ wyspecjalizowanej kadry do ośrodków silniejszych gospodarczo Skomplikowany i niestabilny system prawny w tym podatkowy Przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania na wsi Zmienna i niestabilna polityka państwa Struktura demograficzna społeczeństwa, marginalizacja i wyludnianie się obszarów wiejskich 4. Dotychczasowe osiągnięcia W ostatnich latach w Ostrowąsie inwestycje: wykonano następujące Poprawiono stan nawierzchni kilku dróg. Kompleksowo stelefonizowano miejscowość. Poprawiono oświetlenie uliczne. Wykonywany jest projekt chodnika, który będzie przebiegał przez część wsi. Wykonano remont szkoły. Możliwości inwestowania ze strony gminy są jednak ograniczone. Starania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych spełnią zatem zarówno i cel podstawowy: 15

16 poprawa bazy materialnej ale również cel inny, niemniej istotny, integracja społeczności wokół samodzielnie określonej wizji rozwoju, wzrost odpowiedzialności za poziom życia i postęp cywilizacyjny środowiska wiejskiego. 5. Opis planowanych inwestycyjnych zadań 5.1. Wizja odnowy i rozwoju Ostrowąs Ostrowąs wieś aktywna nie tylko gospodarczo, turystycznie i kulturalnie, ale społeczność odnajdująca się w nowej rzeczywistości, nie tracąca swojej tożsamości i tradycji. Tabela 4 Zasadnicze elementy planu odnowy : Co ma ją wyróżniać? Jakie ma pełnić funkcje? Kim mają być mieszkańcy? Co ma dać utrzymanie? Jak mają być zorganizowani mieszkańcy? W jaki sposób będą rozwiązywać swoje problemy? Nasza miejscowość kojarzyć się będzie z jedyną w gminie nowoczesną wsią, niepowtarzalną i przyciągającą turystów zapleczem wypoczyn kowym oraz miejscami kultu religijnego. Wieś pełnić będzie dotychczasowe funkcje lecz wzrośnie jej znaczenie w zakresie turystyki i wypoczynku, rozwinięta zostanie sieć usługowa. Większa mobilizacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach, podnoszenie poziomu kulturalnego i oświatowego, motywacja do działań społecznych, wzrost integracji wśród lokalnej społeczności. Praca w gospodarstwach rolnych, praca w firmach w obrębie, rozwój usług, rzemiosła i agroturystyki. Duże zaangażowanie przyczyni się do tworzenia nowych form organizacyjnych np. stowarzyszeń, grup producentów rolnych. Problemy będą poddawane dyskusji na zebraniach rady sołeckiej, która razem z władzami gminy będzie rozwiązywać problemy 16

17 tut. społeczności lokalnej. Problemy dzieci i młodzieży będą rozwiązywane przez szkołę przy współudziale rady rodziców. Dobra jakość dróg wewnętrznych i dojazdowych, chodnik wzdłuż drogi powiatowej, trakt spacerowy łączący drogę powiatową z ośrodkiem wypoczyn kowym i dalej wzdłuż jeziora do kościoła. Oświetlenie traktu spacerowego, wyposażenie go w ławki. Kultywowane będą utrwalone obyczaje kujawskie tj. chodzenie z kozą, zabawy wiejskie podkoziołki, tradycje wielkanocne. Odnowione posesje i budynki gospodarcze, zadbane obejścia, ukwiecone ogródki. Poprawa infrastruktury wiejskiej, udostępnienie dostępu do Internetu, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, kanalizacja wsi poprzez budowę oczyszczalni przydomowych. Zachęcenie lokalnej społeczności do wykorzy stywania nowoczesnych technologii, poszerzania wiedzy w tym zakresie, zakładanie gospodarstw agroturystycznych, łączenie się w grupy producenckie. Poprawa nawierzchni dróg, utwardzenie dróg polnych, budowa chodnika, budowa drogi skracającej dojazd do drogi krajowej A 1. Plac zabaw, zagospodarowane jezioro, zaplecze sportowe, kawiarenkę internetową, większą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, zajęcia w ramach młodzieżowych zespołów ludowych (rozwój i promocja orkiestry parafialnej) Jak ma wyglądać nasza wieś? Jakie obyczaje i tradycje będą przez nas pielęgnowane? Jak mają wyglądać nasze obejścia? Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? Jakie ma być rolnictwo? Jakie będą powiązania komunikacyjne? Co ma proponować dzieciom i młodzieży? 5.2. Harmonogram realizacji zadań L.p Nazwa inwestycji (zadania) Budowa placu zabaw dla dzieci Budowa zespołu boisk do siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki Powiększenie plaży i rozbudowa mola 5. Zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego 6. Zadrzewienie terenu 4. Cel Przeznacze nie Okres realizacji Kwota końcowa Żródła Urozmaicenie wolnego czasu dzieci i młodzieży Rozwój kulturowy UG/FS UG/FS Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Poprawa walorów turystycznych i turystów i turystów i turystów UG/FS UG/FS UG/FS UG 17

18 7. Budowa parkingu nad jeziorem 8. Budowa traktu spacerowego Wyposażenie traktu spacerowego w oświetlenie i ławki Budowa iluminacji świetlnej kościoła i placu różańcowego Modernizacja i utwardzenie dróg na terenie wsi 12. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 13. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Remont remizy strażackiej Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym Budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków Wyposażenie szkoły w pracownie języków obcych Działania promocyjne, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Poprawa jakości dróg i turystów i turystów i turystów i turystów UG/FS UG/FS UG UG Zgodnie z planem inwestycyjny m Gminy UG/FS Wzrost bezpieczeństwa Wzrost bezpieczeństwa i turystów UG UG Integracja społeczności wiejskiej UG UG/FS Zgodnie z planami inwestycyjny mi Gminy UG/FS UG UG Ochrona Środowiska Podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi Rozwój kulturalny 6. Cele Ostrowąs i turystów rozwoju Cel nadrzędny Podniesienie standardu życia i pracy na wsi Cele bezpośrednie Poprawa jakości życia na terenie Ostrowąsa poprzez rozszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej. Promocja oraz zapewnienie warunków dla rozwoju agroturystyki, usług i rzemiosła. Cele szczegółowe 1. Rozwój tożsamości i integracji społeczności wiejskiej przy zachowaniu jej dziedzictwa kulturowego i tradycji. 18

19 2. 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mających na celu zapewnienie warunków do rozwoju na terenie wsi. 4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla osób z zewnątrz wiążących swoje plany z rozwojem wsi. 6. Pomysły na rozwój wsi uzasadnienie projektu. 6.1 Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w tym: budowa placu zabaw dla dzieci, budowa zespołu boisk do siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki, powiększenie plaży i rozbudowa mola, zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego, rozbudowa ośrodka wypoczynkowego, zadrzewienie terenu, Budowa parkingu nad jeziorem Budowa traktu spacerowego od drogi powiatowej do campingu i wzdłuż jeziora do kościoła. Wyposażenie traktu spacerowego w oświetlenie i ławki Budowa iluminacji świetlnej kościoła i placu różańcowego. Szeroka promocja walorów rekreacyjno wypoczynkowych wsi. Podjęcie działań w zakresie rozwoju usług i rzemiosła związanego z turystyką. Rozwój działalności agroturystycznej Oznakowanie atrakcyjnych miejsc do zwiedzania Większa dbałość o utrzymanie porządku i estetyki Zwiększenie estetyki i wyglądu wsi w tym budynków mieszkalnych i zagród wiejskich. 6.2 Rozwój infrastruktury. Modernizacja i utwardzenie dróg na terenie wsi Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym Budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków Umożliwienie dostępu do Internetu 6.3 Rozwój oświaty i sportu oraz kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Wyposażenie szkoły w pracownię języków obcych Remont i wyposażenie w odpowiedni sprzęt remizy strażackiej w celu wykorzystania obiektu pod działalność kulturalną Kontynuowanie organizacji festynów w zdrowym klimacie Organizowanie turniejów plażowej piłki siatkowej Organizacja świąt ludowych i dożynek Organizacja majówek połączonych z biegami przełajowymi nad jeziorem Organizacja zawodów wędkarskich Organizacja wystaw rękodzieła artystycznego, plenerów malarskich i fotograficznych 7. Uzasadnienie projektu 19

20 Dzięki realizacji zaplanowanych działań Ostrowąs przekształci się w miejscowość atrakcyjniejszą turystycznie. Podniesie się poziom życia. Rozwinie się baza usługowa, agroturystyczna i turystyczna. Wieś będzie mogła zaoferować i zaprezentować swoje niepowtarzalne walory krajobrazowe, lokalną tradycję i miejsca kultu. Wspólne działania umocnią więź między mieszkańcami i zwiększą stopień integracji społeczeństwa. Realizacja planowanych przedsięwzięć wpłynie na wzrost inicjatyw społecznych i wyłonienie lokalnych liderów. Wieś będzie atrakcyjnym miejscem do życia i zwiąże młode pokolenie z ą. W konsekwencji częściowo zahamowana zostanie emigracja zarobkowa i migracja do miast, spełniona zostanie wizja rozwoju wsi jako wsi aktywnej gospodarczo, turystycznie i kulturalnie, a społeczność lokalna odnajdzie się w nowej rzeczywistości nie tracąc własnej tradycji i dorobku kulturowego. 8. Opracowanie monitorowania. sposobu 8.1 System monitorowania W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne sołectwa i urzędu gminy zaangażowane we wdrażaniu planu odnowy wsi. Kompleksowym prowadzeniem monitoringu wdrażania planu, w szczególności monitoringiem finansowym zajmie się Rada Sołecka wsi Ostrowąs oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Materiały niezbędne do monitorowania planu będą opracowywane przez odpowiedni wydział Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy współpracy z podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu planu. 8.2 Sposoby oceny Ocenę wdrażania planu odnowy wsi zajmie się rada sołecka oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Bieżące wnioski komisji rewizyjnej będą przedstawiane bezpośrednio na poszczególnych komisjach rady gminy. Raz w roku (na miesiąc przed udzieleniem Wójtowi absolutorium) kompleksowy raport z oceny wdrażania planu przedstawi publicznie podczas sesji przewodniczący komisji rewizyjnej. Materiały niezbędne do dokonania oceny planu będą opracowywane przez wyznaczony wydział Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. 8.3 Public Relations Podczas badania opinii społecznej przeprowadzonej na ternie wsi, większość poparła inicjatywę stworzenia nowoczesnej wsi opartej na zmianach określonych w powyższym planie. 20

21 Public relations opierać się będzie na zamieszczaniu informacji o realizacji planu (w szczególności o przeprowadzonych szkoleniach oraz atrakcjach turystycznych, kulturalnych i sportowych dla i przyjezdnych) w lokalnej prasie, serwisie internetowym, gminnej stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych. 21

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo