PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008

2 Spis treści Wstęp Inwentaryzacja zasobów Położenie Ludność Historia Inwentaryzacja zasobów Zasoby przyrodnicze Turystyka Rolnictwo Szkolnictwo Organizacje społeczne Infrastruktura techniczna Przedsiębiorczość Ocena mocnych i słabych stron (ANALIZA SWOT) Dotychczasowe osiągnięcia Opis planowanych zadań inwestycyjnych Wizja rozwoju Harmonogram realizacji zadań Cele odnowy i rozwoju Ostrowąs Uzasadnienie projektu Opracowanie sposobu monitorowania System monitorowania Sposoby oceny Public Relations

3 Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło szansę ubiegania się o pomoc finansową i merytoryczną, również dla obszarów wiejskich. W ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, powstały nowe możliwości, które dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą zmienić oblicze terenów wiejskich. Społeczność Ostrowąsa widzi szansę rozwoju wsi poprzez zaktywizowanie w celu realizacji wspólnie wypracowanych celów i wizji, które uwzględniają różne poglądy i są w konsekwencji zgodne z wypracowanym poniżej planem rozwoju. W tym duchu został przygotowany właśnie ten dokument mający na celu dokonanie diagnozy obecnego stanu oraz wytyczenie kierunków działania i starań akceptowanych przez ogół społeczeństwa wsi. Analiza uwzględnia uwarunkowania historyczne, demograficzne, geograficzne, gospodarcze i na ich podstawie wytycza realne możliwości rozwoju. W ostatnim okresie nasiliła się emigracja zarobkowa. Z wyjeżdżają przede wszystkim ludzie młodzi, energiczni, niewidzący możliwości własnego rozwoju. To właśnie m.in. w trosce o młode pokolenie zostaje opracowany ten plan mający na celu podniesienie atrakcyjności Ostrowąsa i stworzenie w nim szans dla indywidualnego i zbiorowego rozwoju. Miejscowość posiada warunki sprzyjające rozwojowi turystyki, małej przedsię biorczości, rzemiosła. Należy jedynie te cele określić i pobudzić lokalną społeczność do działania na rzecz rozwoju. Bazą do opracowania Planu Odnowy były: protokoły z corocznych zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy zgłaszają swoje postulaty dotyczące poprawy warunków i jakości życia na terenie wsi, a także szerokie rozmowy ze społeczeństwem. W odniesieniu do Planu Odnowy Wsi przyjęto następujące założenia: Realizacja Planu ma służyć mieszkańcom wsi oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie. Decyzję o przyjęciu Planu oraz decyzję dotyczącą realizacji jego założeń podejmie Rada Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. Plan zostanie opracowany przy dużym współudziale wsi, co dodatkowo wpłynie na wartość tego dokumentu. W pracy nad Planem wykorzystana zostanie wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby wsi. Wspólna praca przyczyni się do integracji społeczności wokół istotnych problemów sołectwa. Projekt planu poddany zostanie społecznej konsultacji, której wyniki będą podstawą hierarchizacji potrzeb i celów. 3

4 1. Charakterystyka Ostrowąs. 1.1 Położenie Wieś Ostrowąs znajduje się na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski w jej południowej części. Współrzędne wieży Kościoła, który zlokalizowany jest w centralnej części wsi to: szerokości geograficznej północnej i , długości geograficznej wschodniej. Rysunek 1 Położenie sołectwa Ostrowąs w gminie Aleksandrów Kujawski Wieś usytuowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2607 C. Łącznikami z sąsiednimi ami są drogi gminne. Ostrowąs położony jest w zachodniej części Kujaw w pobliżu aglomeracji miejskich o charakterze turystyczno przemysłowym: Torunia, Włocławka i Ciechocinka. Najbliższym miastem w którym usytuowany jest Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe oraz większość instytucji publicznych jest Aleksandrów Kujawski. 1.2 Ludność Ostrowąs to jedna z największych wsi gminy Aleksandrów Kujawski zamieszkała przez 423 osoby, w tym: 199 mężczyzn i 224 kobiety. Jest to 3,9 % ludności gminy. Gęstość zaludnienia 56 osób/km2. Ostrowąs to wieś typowo rolnicza. Zdecydowana większość zajmuje się prowadzeniem własnych gospodarstw rolnych. Podział wiekowy przedstawia poniższy wykres. 4

5 mężczyźni kobiety 20 przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny Rysunek 6. Struktura wieku we wsi Ostrowąs 16% 57% 27% poprodukcyjny przedprodukcyjny produkcyjny Rysunek 7. Struktura wieku we wsi Ostrowąs, kolory: pomarańczowy mężczyźni, zielony kobiety Niepokojący jest wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi 16 % oraz niski procent osób w wieku przedprodukcyjnym (27 %) w porównaniu do procentu osób w wieku produkcyjnym (57 %). Struktura wieku ludności gminy Aleksandrów Kujawski jest zbliżona do przeciętnej w województwie. 1.3 Historia Ostrowąs to jedna ze starszych wsi i parafii na Kujawach, wymieniana w kronikach już od 1185 roku. Stanowił własność Zakonu Norbertanek z Płocka. Już w XII w. powstał na terenie Ostrowąsa kościół pw. Najświętszej Marii Panny, budowla w II połowie XVI w. zniszczona z powodu starości, była prawdopodobnie już co najmniej drugą na tym miejscu. W 1631 roku została zastąpiona nową, przypuszczalnie modrzewiową świątynią, wystawioną przez prepozyta Kościoła Norbertanek z Płocka Wojciecha Słupskiego. Konsekracji dokonał w 1672 roku bp włocławski Mikołaj Gniewosz. Ta świątynia przetrwała do 1816 roku i z powodu starości została rozebrana, a z odzyskanego budulca wystawiono kaplicę, krytą słomianą strzechą, która służyła parafii do 1866 roku. W latach wystawiono nowy kościół murowany jednakże jego konstrukcja nie okazała się trwała. Do budowy nowego, obecnego kościoła przystąpiono w 1914 roku. W skutek utrudnień stanu wojny 5

6 budowę ukończono dopiero w 1921 roku. Konsekracji dokonał w 1925 roku sufragan włocławski bp Wojciech Owczarek. Od połowy XVII w. znajduje się tu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Od dawna otoczony był on czcią i uznawany przez wiernych za słynący łaskami. Przekonanie to zostało utwierdzone aktem koronacji obrazu papieskimi koronami w dniu 24 sierpnia 1986 roku. Rysunek 2 Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Oprócz zabytkowego obrazu w świątyni znajduje ponadto obraz barokowy św. Rodziny ze św. Janem z XVII w., obraz Chrystusa na Krzyżu z końca XVII w. i barokowy obraz Wniebowstąpienia, Krucyfiks gotycki z początku XV w., chrzcielnica barkowa z XVIII w., relikwiarz gotycki z końca XV w. Rysunek 3 Wnętrze kościoła w Ostrowąsie 6

7 Zabytkiem Ostrowąsa jest również dworek szlachecki wpisany do rejestru zabytków. Rysunek 4 Plac różańcowy Rysunek 5 Tablica upamiętniająca budowniczych i fundatorów Drogi Różańcowej Historia Ostrowąsa związana jest od najwcześniejszych czasów z rolnictwem. Sama wieś Ostrowąs stanowiła własność zakonu Norbertanek. Po I rozbiorze Ostrowąs dostał się pod zabór pruski. Decyzjami kongresu wiedeńskiego w 1815 roku w ramach zmiany granic, Ostrowąs włączono do zaboru rosyjskiego. Niestety wskutek intensywnej rozbudowy gospodarstw wiejskich w Ostrowąsie nie zostały zachowane historyczne budowle wiejskie pomimo typowo rolniczego charakteru tej. 2.Inwentaryzacja zasobów 2.1 Zasoby przyrodnicze Na terenie Ostrowąsa znajduje się jezioro o powierzchni 27,5 ha. Jest to jezioro polodowcowe, morenowe. Jego maksymalna głębokość wynosi 3,7 m, a zasób wód 644,7 tys. m3. Zlewnia jeziora jest użytkowana rolniczo. Nad brzegami występuje 7

8 roślinność w postaci drzew i krzewów. Wody jeziora spełniają normy sanitarne i jest ono udostępniane do kąpieli. Rysunek 8 Widok na jezioro w Ostrowąsie W Ostrowąsie nie występują obszary leśne. Średnia temperatura roczna wynosi 8 C. Czas zalegania pokrywy śnieżnej zawiera się w przedziale od dni, okres wegetacji wynosi dni w roku. Najniższe opady występują w sierpniu, wrześniu i I połowie października, co powoduje ich niedobór sięgający 50 % zapotrzebowania (rzędu 150 mm). Wiatry mają przeważnie kierunek z sektora zachodniego i północno zachodniego. Rysunek 9 Tereny wokół jeziora 2.2 Turystyka Ostrowąs w okresie letnim pełni rolę kąpieliska dla pobliskich. Nad jeziorem usytuowany jest niewielki ośrodek wypoczynkowy dysponujący 3 kampingami z miejscami noclegowymi. Baza turystyczna ośrodka jest niewystarczająca i powinna ulec znacznej rozbudowie gdyż zainteresowanie wypoczynkiem na terenie Ostrowąsa jest znaczne i ciągle rośnie. 8

9 Rysunek 10 Kąpielisko nad jeziorem w Ostrowąsie Rysunek 11 Ośrodek wypoczynkowy Duże zarybienie jeziora jest atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy, którzy organizują tu zawody wędkarskie i sprawują pieczę nad przyrodniczym bezpieczeństwem jeziora. Sanktuarium Maryjne jest miejscem kultu do którego przybywają liczne pielgrzymki nie tylko z okolic ale z całego kraju. Wielką atrakcją dla pielgrzymów jest istniejący przy kościele plac różańcowy. Własnością Kościoła jest Dom Pielgrzyma, który w okresie wakacji spełnia rolę miejsca wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży kierowanych tu przez stowarzyszenia religijne. 2.3 Rolnictwo W Ostrowąsie położonym na wysoczyźnie morenowej wykształciły się urodzajne gleby. Są to przede wszystkim gleby brunatne i płowe oraz czarne ziemie bagienne. Grunty orne w większości obsiewane są zbożem, rzepakiem i burakami cukrowymi. 9

10 Tabela 1 Udział poszczególnych klas bonitacyjnych strukturze ogólnej powierzchni gruntów ornych na terenie wsi Ostrowąs Ogółem Klasa bonitacyjna gleby ha 4, , , , , ,7617 5, ,4170 I gleby orne, najlepsze II gleby orne bardzo dobre IIIa gleby orne dobre IIIb gleby orne średnio dobre IVa gleby orne średniej jakości, lepsze IVb gleby orne średniej jakości, gorsze V gleby orne słabe VI gleby orne najsłabsze VIz Razem w % 0,700 5,227 24,120 38,417 17,062 13,640 0, ,42% 17,06% 13,64% 24,12% 5,23% 0,70% klasa II gleby orne bardzo dobre 0,83% klasa IIIa gleby orne dobre klasa IIIb gleby orne średnio dobre klasa IVa gleby orne średniej jakości, lepsze klasa IVb gleby orne średniej jakości, gorsze klasa V gleby orne słabe klasa VI gleby orne najsłabsze Rysunek 12 Udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb 74% 1% 17% 1% 3% użytki rolne ogółem grunty pod lasami grunty pod wodami tereny komunikacyjne tereny osiedlowe użytki ekologiczne tereny różne nieużytki 1% 2% 1% Rysunek 13 Użytkowanie gruntów we wsi Ostrowąs wartości procentowe 10

11 20,6% 3,7% 0,9% do 1 ha 12,1% 1 2 ha 15,9% 2 5 ha 5 7 ha 7 10 ha ha 11,2% ha 7,5% ha ha 12,1% 15,9% Rysunek 14 Struktura wielkości gospodarstw rolnych we wsi Ostrowąs wielkości procentowe Tabela 2 Liczba Ostrowąs według powierzchni we wsi Ostrowąs wyszczególnienie do 1 ha 1 2 ha 2 5 ha 5 7 ha 7 10 ha ha ha ha ha ogółem liczba gospodarstw Szkolnictwo Na terenie wsi umiejscowiona jest Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami 0 6. Szkoła liczy ok. 100 uczniów, zatrudnionych w niej jest 12 nauczycieli. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, która udostępniana jest również mieszkańcom. Placówka posiada dobrze wyposażona pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia z udziałem osób dorosłych. Oprócz funkcji edukacyjno wychowawczej szkoła pełni ważną rolę w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Pod patronatem szkoły odbywają się coroczne pikniki rodzinne, kuligi dla. Rada Rodziców organizuje imprezy okolicznościowe i bale karnawałowe. Teren szkoły jest zadbany, a malownicze usytuowanie obiektu nad jeziorem jest również swoistą wizytówką wsi i atrakcją dla zwiedzających Ostrowąs. 11

12 Rysunek 15 Widok na wejście do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie Rysunek 16 Dzieci z PSP w Ostrowąsie na tle sali gimnastycznej 2.5 Organizacje społeczne We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, orkiestra parafialna. W działalność szkoły aktywnie włącza się Rada Rodziców. Ze względu na brak odpowiednio, wyposażonych lokali działalność organizacji jest utrudniona. Wielka aktywność społeczna jest hamowana brakiem odpowiedniej infrastruktury niemniej jednak, organizacje te czynnie uczestniczą w życiu społeczno kulturalnym wsi i gminy Aleksandrów Kujawski. Koło Gospodyń Wiejskich zgodnie z tradycją corocznie bierze udział reprezentując Ostrowąs w dożynkach gminnych, powiatowych i parafialnych. Strażacy osiągają sukcesy w zawodach sprawnościowych. Orkiestra parafialna występuje nie tylko na terenie gminy ale również w uroczystościach kościelnych na terenie kraju. Gościnnie orkiestra występowała poza granicami Polski m.in. na Białorusi i na Litwie. 2.6 Infrastruktura techniczna Przez teren wsi Ostrowąs nie przebiega żadna z dróg wojewódzkich. Główną trasą jest fragment drogi powiatowej Nr 2607 C Ośno Zazdromin o długości 1,9 km. 12

13 Łączna długość dróg gminnych w Ostrowąsie wynosi 7,51 km. Są to: droga Nr 20 Ostrowąs Brzeźno 1,7 km; Nr 22 Służewo Ostrowąs 2,4 km; Nr 36 Ostrowąs Młynek 1,83 km; Nr 37 Ostrowąs Przybranowo 1,56 km. Stan techniczny dróg wiejskich i powiatowych należy ocenić na poziomie średnim. Na terenie Ostrowąsa nasila się natężenie ruchu pojazdów również o dużym tonażu. W związku z powyższym zachodzi nieodzowna konieczność budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej. Ruch wzmaga się szczególnie w okresie letnim z uwagi na przyjazdy pielgrzymek i osób wypoczywających nad jeziorem. Ostrowąs nie posiada sieci kanalizacyjnej. Większość ścieków typowo gospodarczych gromadzona jest w przydomowych zbiornikach bezodpływowych i wywożona wozami sanitarnymi. Przydomowych oczyszczalni ścieków jest w Ostrowąsie jedynie 5. Budynki mieszkalne zagrodowe i jednorodzinne wyposażone są we własne kotłownie węglowe lub olejowe. Ostrowąs jest ą w pełni zwodociągowaną i stelefonizowaną. Uzupełnień wymaga uliczna sieć oświetleniowa szczególnie terenu kościoła, ośrodka wypoczynkowego, cmentarza i placu różańcowego. Stworzenie iluminacji świetlnej kościoła oraz placu różańcowego w sposób znaczący podniosłoby atrakcyjność turystyczną tych miejsc. 2.7 Przedsiębiorczość Tabela 3 Struktura podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie wsi Ostrowąs STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Produkcyjne Wylęgarnia drobiu Przetwórcze (przetwórstwo ogólno spożywcze) Usługowe ogólnobudowlane transportowe mechanika pojazdowa, ślusarstwo, blacharstwo działalność weterynaryjna pośrednictwo ubezpieczeniowe usługi pozostałe Handlowe OGÓŁEM LICZBA PODMIOTÓW produkcyjne przetwórcze usługowe 65% handlowe 27% 4% 4% Rysunek 17 Struktura podmiotów gospodarczych na terenie wsi Ostrowąs wartości procentowe 13

14 W rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Aleksandrów Kujawski zarejestrowanych jest 140 firm z czego 26 na terenie wsi Ostrowąs. Podmioty gospodarcze we wsi Ostrowąs stanowią, aż 18 % wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy. Zdecydowana większość z nich to podmioty usługowe 65 %, 27 % to podmioty handlowe, a 4 % podmioty produkcyjne i przetwórcze. Najbardziej znaną firmą Ostrowąsa jest wylęgarnia drobiu zatrudniająca 9 pracowników. Na terenie Ostrowąsa nie ma gospodarstw agroturystycznych chociaż w perspektywie możliwe są warunki do ich utworzenia. 3. Ocena mocnych i słabych stron Silne strony wsi Ostrowąs. Atrakcyjne położenie w pobliżu ośrodków miejskich, ośrodka administracyjnego, w pobliżu uzdrowiska Ciechocinek, sieci kolejowej i drogi krajowej A 1 Korzystne warunki do wypoczynku i turystyki położenie nad jeziorem Walory kulturowe Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej Rozwinięta działalność w zakresie tradycji i kultury lokalnej, miejsce pielgrzymek do Sanktuarium Maryjnego Duża integracja środowiska Rozwinięte i wydajne rolnictwo Potencjał ludzki młodzież ucząca się w szkołach średnich i wyższych Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć gminnych Funkcjonowanie ośrodka wypoczynkowego Słabe strony Ostrowąsa. Brak planu zagospodarowania przestrzennego Starzenie się społeczeństwa Zły stan niektórych odcinków dróg Niedostateczna promocja Niewystarczające kwalifikacje zawodowe społeczeństwa Niewystarczająca mobilność zawodowa społeczeństwa Brak bazy usługowej Brak grup producenckich w zakresie rolnictwa Brak kanalizacji i gazyfikacji 14

15 Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna brak szlaków spacerowych, brak skwerów, instalacji sanitarnej, brak bazy noclegowej dla przyjezdnych, brak punktów gastronomicznych Niewystarczająca aktywność rolników w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów Zbyt mała liczba organizacji pozarządowych Szanse rozwoju stojące przed wsią Ostrowąs. Zwiększenie dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej Potencjalne warunki naturalne dla rozwoju turystyki i agroturystyki Rozwój rolniczej produkcji ekologicznej Rozwój usług, drobnej gastronomii, rzemiosła lokalnego, możliwość utworzenia grup producenckich z podziałem na kierunki produkcji Bliskość atrakcyjnych miast i ośrodków turystycznych Możliwość korzystania ze szkoleń w zakresie agroturystyki i wykorzystania nowych technologii w rolnictwie Możliwość promocji Ostrowąsa poprzez Internet Posiadanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju małych i średnich firm (tereny kółka rolniczego) Zagrożenia dla rozwoju wsi Ostrowąs Rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa Bezrobocie i emigracja zarobkowa Niewystarczająca rentowność produkcji rolnej Odpływ wyspecjalizowanej kadry do ośrodków silniejszych gospodarczo Skomplikowany i niestabilny system prawny w tym podatkowy Przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania na wsi Zmienna i niestabilna polityka państwa Struktura demograficzna społeczeństwa, marginalizacja i wyludnianie się obszarów wiejskich 4. Dotychczasowe osiągnięcia W ostatnich latach w Ostrowąsie inwestycje: wykonano następujące Poprawiono stan nawierzchni kilku dróg. Kompleksowo stelefonizowano miejscowość. Poprawiono oświetlenie uliczne. Wykonywany jest projekt chodnika, który będzie przebiegał przez część wsi. Wykonano remont szkoły. Możliwości inwestowania ze strony gminy są jednak ograniczone. Starania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych spełnią zatem zarówno i cel podstawowy: 15

16 poprawa bazy materialnej ale również cel inny, niemniej istotny, integracja społeczności wokół samodzielnie określonej wizji rozwoju, wzrost odpowiedzialności za poziom życia i postęp cywilizacyjny środowiska wiejskiego. 5. Opis planowanych inwestycyjnych zadań 5.1. Wizja odnowy i rozwoju Ostrowąs Ostrowąs wieś aktywna nie tylko gospodarczo, turystycznie i kulturalnie, ale społeczność odnajdująca się w nowej rzeczywistości, nie tracąca swojej tożsamości i tradycji. Tabela 4 Zasadnicze elementy planu odnowy : Co ma ją wyróżniać? Jakie ma pełnić funkcje? Kim mają być mieszkańcy? Co ma dać utrzymanie? Jak mają być zorganizowani mieszkańcy? W jaki sposób będą rozwiązywać swoje problemy? Nasza miejscowość kojarzyć się będzie z jedyną w gminie nowoczesną wsią, niepowtarzalną i przyciągającą turystów zapleczem wypoczyn kowym oraz miejscami kultu religijnego. Wieś pełnić będzie dotychczasowe funkcje lecz wzrośnie jej znaczenie w zakresie turystyki i wypoczynku, rozwinięta zostanie sieć usługowa. Większa mobilizacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach, podnoszenie poziomu kulturalnego i oświatowego, motywacja do działań społecznych, wzrost integracji wśród lokalnej społeczności. Praca w gospodarstwach rolnych, praca w firmach w obrębie, rozwój usług, rzemiosła i agroturystyki. Duże zaangażowanie przyczyni się do tworzenia nowych form organizacyjnych np. stowarzyszeń, grup producentów rolnych. Problemy będą poddawane dyskusji na zebraniach rady sołeckiej, która razem z władzami gminy będzie rozwiązywać problemy 16

17 tut. społeczności lokalnej. Problemy dzieci i młodzieży będą rozwiązywane przez szkołę przy współudziale rady rodziców. Dobra jakość dróg wewnętrznych i dojazdowych, chodnik wzdłuż drogi powiatowej, trakt spacerowy łączący drogę powiatową z ośrodkiem wypoczyn kowym i dalej wzdłuż jeziora do kościoła. Oświetlenie traktu spacerowego, wyposażenie go w ławki. Kultywowane będą utrwalone obyczaje kujawskie tj. chodzenie z kozą, zabawy wiejskie podkoziołki, tradycje wielkanocne. Odnowione posesje i budynki gospodarcze, zadbane obejścia, ukwiecone ogródki. Poprawa infrastruktury wiejskiej, udostępnienie dostępu do Internetu, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, kanalizacja wsi poprzez budowę oczyszczalni przydomowych. Zachęcenie lokalnej społeczności do wykorzy stywania nowoczesnych technologii, poszerzania wiedzy w tym zakresie, zakładanie gospodarstw agroturystycznych, łączenie się w grupy producenckie. Poprawa nawierzchni dróg, utwardzenie dróg polnych, budowa chodnika, budowa drogi skracającej dojazd do drogi krajowej A 1. Plac zabaw, zagospodarowane jezioro, zaplecze sportowe, kawiarenkę internetową, większą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, zajęcia w ramach młodzieżowych zespołów ludowych (rozwój i promocja orkiestry parafialnej) Jak ma wyglądać nasza wieś? Jakie obyczaje i tradycje będą przez nas pielęgnowane? Jak mają wyglądać nasze obejścia? Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? Jakie ma być rolnictwo? Jakie będą powiązania komunikacyjne? Co ma proponować dzieciom i młodzieży? 5.2. Harmonogram realizacji zadań L.p Nazwa inwestycji (zadania) Budowa placu zabaw dla dzieci Budowa zespołu boisk do siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki Powiększenie plaży i rozbudowa mola 5. Zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego 6. Zadrzewienie terenu 4. Cel Przeznacze nie Okres realizacji Kwota końcowa Żródła Urozmaicenie wolnego czasu dzieci i młodzieży Rozwój kulturowy UG/FS UG/FS Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Poprawa walorów turystycznych i turystów i turystów i turystów UG/FS UG/FS UG/FS UG 17

18 7. Budowa parkingu nad jeziorem 8. Budowa traktu spacerowego Wyposażenie traktu spacerowego w oświetlenie i ławki Budowa iluminacji świetlnej kościoła i placu różańcowego Modernizacja i utwardzenie dróg na terenie wsi 12. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 13. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Remont remizy strażackiej Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym Budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków Wyposażenie szkoły w pracownie języków obcych Działania promocyjne, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Poprawa jakości dróg i turystów i turystów i turystów i turystów UG/FS UG/FS UG UG Zgodnie z planem inwestycyjny m Gminy UG/FS Wzrost bezpieczeństwa Wzrost bezpieczeństwa i turystów UG UG Integracja społeczności wiejskiej UG UG/FS Zgodnie z planami inwestycyjny mi Gminy UG/FS UG UG Ochrona Środowiska Podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi Rozwój kulturalny 6. Cele Ostrowąs i turystów rozwoju Cel nadrzędny Podniesienie standardu życia i pracy na wsi Cele bezpośrednie Poprawa jakości życia na terenie Ostrowąsa poprzez rozszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej. Promocja oraz zapewnienie warunków dla rozwoju agroturystyki, usług i rzemiosła. Cele szczegółowe 1. Rozwój tożsamości i integracji społeczności wiejskiej przy zachowaniu jej dziedzictwa kulturowego i tradycji. 18

19 2. 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mających na celu zapewnienie warunków do rozwoju na terenie wsi. 4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla osób z zewnątrz wiążących swoje plany z rozwojem wsi. 6. Pomysły na rozwój wsi uzasadnienie projektu. 6.1 Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w tym: budowa placu zabaw dla dzieci, budowa zespołu boisk do siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki, powiększenie plaży i rozbudowa mola, zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego, rozbudowa ośrodka wypoczynkowego, zadrzewienie terenu, Budowa parkingu nad jeziorem Budowa traktu spacerowego od drogi powiatowej do campingu i wzdłuż jeziora do kościoła. Wyposażenie traktu spacerowego w oświetlenie i ławki Budowa iluminacji świetlnej kościoła i placu różańcowego. Szeroka promocja walorów rekreacyjno wypoczynkowych wsi. Podjęcie działań w zakresie rozwoju usług i rzemiosła związanego z turystyką. Rozwój działalności agroturystycznej Oznakowanie atrakcyjnych miejsc do zwiedzania Większa dbałość o utrzymanie porządku i estetyki Zwiększenie estetyki i wyglądu wsi w tym budynków mieszkalnych i zagród wiejskich. 6.2 Rozwój infrastruktury. Modernizacja i utwardzenie dróg na terenie wsi Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym Budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków Umożliwienie dostępu do Internetu 6.3 Rozwój oświaty i sportu oraz kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Wyposażenie szkoły w pracownię języków obcych Remont i wyposażenie w odpowiedni sprzęt remizy strażackiej w celu wykorzystania obiektu pod działalność kulturalną Kontynuowanie organizacji festynów w zdrowym klimacie Organizowanie turniejów plażowej piłki siatkowej Organizacja świąt ludowych i dożynek Organizacja majówek połączonych z biegami przełajowymi nad jeziorem Organizacja zawodów wędkarskich Organizacja wystaw rękodzieła artystycznego, plenerów malarskich i fotograficznych 7. Uzasadnienie projektu 19

20 Dzięki realizacji zaplanowanych działań Ostrowąs przekształci się w miejscowość atrakcyjniejszą turystycznie. Podniesie się poziom życia. Rozwinie się baza usługowa, agroturystyczna i turystyczna. Wieś będzie mogła zaoferować i zaprezentować swoje niepowtarzalne walory krajobrazowe, lokalną tradycję i miejsca kultu. Wspólne działania umocnią więź między mieszkańcami i zwiększą stopień integracji społeczeństwa. Realizacja planowanych przedsięwzięć wpłynie na wzrost inicjatyw społecznych i wyłonienie lokalnych liderów. Wieś będzie atrakcyjnym miejscem do życia i zwiąże młode pokolenie z ą. W konsekwencji częściowo zahamowana zostanie emigracja zarobkowa i migracja do miast, spełniona zostanie wizja rozwoju wsi jako wsi aktywnej gospodarczo, turystycznie i kulturalnie, a społeczność lokalna odnajdzie się w nowej rzeczywistości nie tracąc własnej tradycji i dorobku kulturowego. 8. Opracowanie monitorowania. sposobu 8.1 System monitorowania W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne sołectwa i urzędu gminy zaangażowane we wdrażaniu planu odnowy wsi. Kompleksowym prowadzeniem monitoringu wdrażania planu, w szczególności monitoringiem finansowym zajmie się Rada Sołecka wsi Ostrowąs oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Materiały niezbędne do monitorowania planu będą opracowywane przez odpowiedni wydział Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy współpracy z podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu planu. 8.2 Sposoby oceny Ocenę wdrażania planu odnowy wsi zajmie się rada sołecka oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Bieżące wnioski komisji rewizyjnej będą przedstawiane bezpośrednio na poszczególnych komisjach rady gminy. Raz w roku (na miesiąc przed udzieleniem Wójtowi absolutorium) kompleksowy raport z oceny wdrażania planu przedstawi publicznie podczas sesji przewodniczący komisji rewizyjnej. Materiały niezbędne do dokonania oceny planu będą opracowywane przez wyznaczony wydział Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. 8.3 Public Relations Podczas badania opinii społecznej przeprowadzonej na ternie wsi, większość poparła inicjatywę stworzenia nowoczesnej wsi opartej na zmianach określonych w powyższym planie. 20

21 Public relations opierać się będzie na zamieszczaniu informacji o realizacji planu (w szczególności o przeprowadzonych szkoleniach oraz atrakcjach turystycznych, kulturalnych i sportowych dla i przyjezdnych) w lokalnej prasie, serwisie internetowym, gminnej stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych. 21

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

2.2 Społeczność wiejska oraz organizacje społeczne

2.2 Społeczność wiejska oraz organizacje społeczne .Społecznośćwiejskaorazorganizacjespołeczne Łazieniec należy do czołówki gminy aleksandrowskiej jeżeli chodzi oliczebnośćmieszkańców.wynosiona61costanowi,6%ludnościgminy(1168ogólnaliczba mieszkańców gminy).

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI.

Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI. Załączniki do uchwały Nr XIII/112/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 25 czerwca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości ŻYWKI na lata 2008-2015, czerwiec 2008 Spis treści I. Wstęp...3 II. Charakterystyka miejscowości...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020

ANKIETA. na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 ANKIETA na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015-2020,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025

GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 Załącznik do Uchwały Nr IX/81/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18.11.2015 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI IWIEC, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 1 1.Wstęp Idea programu Odnowa i rozwój wsi. Odnowa i rozwój wsi to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA. www.leader5.org.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA. www.leader5.org.pl LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA www.leader5.org.pl Obszar LGD Turystyczna Podkowa obejmuje 5 gmin powiatu myślenickiego: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw i Wiśniowa. Obszar kształtem przypomina

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GIŻYCKO NA LATA 2015-2022 KONSULTACJE SPOŁECZNE WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GIŻYCKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

A. STREFA GOSPODARCZA

A. STREFA GOSPODARCZA III część strategii 3.1 Analiza SWOT Mając na uwadze wcześniejsze uwarunkowania LGD w ramach 2 spotkań i wymiany w formie elektronicznej wraz ze wsparciem eksperckim określiło poszczególne elementy analizy

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2011r. Rady Gminy w Daszynie z dnia 05 września 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Drzykozy NA LATA 2011 2018 Drzykozy, wrzesień 2011 r. 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r.

UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r. UCHWAŁA NRX/58/11 RADY MIASTA BRAŃSK z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/145/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie Przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brańsk na

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

1) Spis treści otrzymuje brzmienie:

1) Spis treści otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII / 87 /2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lipca 2011 roku W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła?

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła? WYNIKI ANKIETY Ankietę przeprowadzono w dniach 15 28 lutego 2015 r. W badaniu brało udział 139 respondentów z gmin: Babimost, Kargowa, Trzciel, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń. Pytanie 1 Czy słyszał(a) Pan/Pani

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/155/09 Rady Gminy Piecki z dnia 8 lipca 2009 r.

SPIS TREŚCI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/155/09 Rady Gminy Piecki z dnia 8 lipca 2009 r. SPIS TREŚCI Załącznik Nr 1 I WSTEP... 2 1. Informacje ogólne...2 2. Przesłanki opracowania planu odnowy... 3 3. Zgodność z innymi dokumentami... 4 II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSI DŁUśEC...5 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018 ROZWÓJ I DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Poprawa jakości dróg 2. Doskonalenie sanitacji gminy 1.1. Budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy 1.2. Budowa i moderizacja chodników 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2007 2013

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2007 2013 PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2007 2013 Wola Pasikońska, maj 2007 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny Analiza SWOT Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania

Bardziej szczegółowo