PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008

2 Spis treści Wstęp Inwentaryzacja zasobów Położenie Ludność Historia Inwentaryzacja zasobów Zasoby przyrodnicze Turystyka Rolnictwo Szkolnictwo Organizacje społeczne Infrastruktura techniczna Przedsiębiorczość Ocena mocnych i słabych stron (ANALIZA SWOT) Dotychczasowe osiągnięcia Opis planowanych zadań inwestycyjnych Wizja rozwoju Harmonogram realizacji zadań Cele odnowy i rozwoju Ostrowąs Uzasadnienie projektu Opracowanie sposobu monitorowania System monitorowania Sposoby oceny Public Relations

3 Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło szansę ubiegania się o pomoc finansową i merytoryczną, również dla obszarów wiejskich. W ramach programu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, powstały nowe możliwości, które dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą zmienić oblicze terenów wiejskich. Społeczność Ostrowąsa widzi szansę rozwoju wsi poprzez zaktywizowanie w celu realizacji wspólnie wypracowanych celów i wizji, które uwzględniają różne poglądy i są w konsekwencji zgodne z wypracowanym poniżej planem rozwoju. W tym duchu został przygotowany właśnie ten dokument mający na celu dokonanie diagnozy obecnego stanu oraz wytyczenie kierunków działania i starań akceptowanych przez ogół społeczeństwa wsi. Analiza uwzględnia uwarunkowania historyczne, demograficzne, geograficzne, gospodarcze i na ich podstawie wytycza realne możliwości rozwoju. W ostatnim okresie nasiliła się emigracja zarobkowa. Z wyjeżdżają przede wszystkim ludzie młodzi, energiczni, niewidzący możliwości własnego rozwoju. To właśnie m.in. w trosce o młode pokolenie zostaje opracowany ten plan mający na celu podniesienie atrakcyjności Ostrowąsa i stworzenie w nim szans dla indywidualnego i zbiorowego rozwoju. Miejscowość posiada warunki sprzyjające rozwojowi turystyki, małej przedsię biorczości, rzemiosła. Należy jedynie te cele określić i pobudzić lokalną społeczność do działania na rzecz rozwoju. Bazą do opracowania Planu Odnowy były: protokoły z corocznych zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy zgłaszają swoje postulaty dotyczące poprawy warunków i jakości życia na terenie wsi, a także szerokie rozmowy ze społeczeństwem. W odniesieniu do Planu Odnowy Wsi przyjęto następujące założenia: Realizacja Planu ma służyć mieszkańcom wsi oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie. Decyzję o przyjęciu Planu oraz decyzję dotyczącą realizacji jego założeń podejmie Rada Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. Plan zostanie opracowany przy dużym współudziale wsi, co dodatkowo wpłynie na wartość tego dokumentu. W pracy nad Planem wykorzystana zostanie wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby wsi. Wspólna praca przyczyni się do integracji społeczności wokół istotnych problemów sołectwa. Projekt planu poddany zostanie społecznej konsultacji, której wyniki będą podstawą hierarchizacji potrzeb i celów. 3

4 1. Charakterystyka Ostrowąs. 1.1 Położenie Wieś Ostrowąs znajduje się na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski w jej południowej części. Współrzędne wieży Kościoła, który zlokalizowany jest w centralnej części wsi to: szerokości geograficznej północnej i , długości geograficznej wschodniej. Rysunek 1 Położenie sołectwa Ostrowąs w gminie Aleksandrów Kujawski Wieś usytuowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 2607 C. Łącznikami z sąsiednimi ami są drogi gminne. Ostrowąs położony jest w zachodniej części Kujaw w pobliżu aglomeracji miejskich o charakterze turystyczno przemysłowym: Torunia, Włocławka i Ciechocinka. Najbliższym miastem w którym usytuowany jest Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe oraz większość instytucji publicznych jest Aleksandrów Kujawski. 1.2 Ludność Ostrowąs to jedna z największych wsi gminy Aleksandrów Kujawski zamieszkała przez 423 osoby, w tym: 199 mężczyzn i 224 kobiety. Jest to 3,9 % ludności gminy. Gęstość zaludnienia 56 osób/km2. Ostrowąs to wieś typowo rolnicza. Zdecydowana większość zajmuje się prowadzeniem własnych gospodarstw rolnych. Podział wiekowy przedstawia poniższy wykres. 4

5 mężczyźni kobiety 20 przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny Rysunek 6. Struktura wieku we wsi Ostrowąs 16% 57% 27% poprodukcyjny przedprodukcyjny produkcyjny Rysunek 7. Struktura wieku we wsi Ostrowąs, kolory: pomarańczowy mężczyźni, zielony kobiety Niepokojący jest wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi 16 % oraz niski procent osób w wieku przedprodukcyjnym (27 %) w porównaniu do procentu osób w wieku produkcyjnym (57 %). Struktura wieku ludności gminy Aleksandrów Kujawski jest zbliżona do przeciętnej w województwie. 1.3 Historia Ostrowąs to jedna ze starszych wsi i parafii na Kujawach, wymieniana w kronikach już od 1185 roku. Stanowił własność Zakonu Norbertanek z Płocka. Już w XII w. powstał na terenie Ostrowąsa kościół pw. Najświętszej Marii Panny, budowla w II połowie XVI w. zniszczona z powodu starości, była prawdopodobnie już co najmniej drugą na tym miejscu. W 1631 roku została zastąpiona nową, przypuszczalnie modrzewiową świątynią, wystawioną przez prepozyta Kościoła Norbertanek z Płocka Wojciecha Słupskiego. Konsekracji dokonał w 1672 roku bp włocławski Mikołaj Gniewosz. Ta świątynia przetrwała do 1816 roku i z powodu starości została rozebrana, a z odzyskanego budulca wystawiono kaplicę, krytą słomianą strzechą, która służyła parafii do 1866 roku. W latach wystawiono nowy kościół murowany jednakże jego konstrukcja nie okazała się trwała. Do budowy nowego, obecnego kościoła przystąpiono w 1914 roku. W skutek utrudnień stanu wojny 5

6 budowę ukończono dopiero w 1921 roku. Konsekracji dokonał w 1925 roku sufragan włocławski bp Wojciech Owczarek. Od połowy XVII w. znajduje się tu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Od dawna otoczony był on czcią i uznawany przez wiernych za słynący łaskami. Przekonanie to zostało utwierdzone aktem koronacji obrazu papieskimi koronami w dniu 24 sierpnia 1986 roku. Rysunek 2 Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Oprócz zabytkowego obrazu w świątyni znajduje ponadto obraz barokowy św. Rodziny ze św. Janem z XVII w., obraz Chrystusa na Krzyżu z końca XVII w. i barokowy obraz Wniebowstąpienia, Krucyfiks gotycki z początku XV w., chrzcielnica barkowa z XVIII w., relikwiarz gotycki z końca XV w. Rysunek 3 Wnętrze kościoła w Ostrowąsie 6

7 Zabytkiem Ostrowąsa jest również dworek szlachecki wpisany do rejestru zabytków. Rysunek 4 Plac różańcowy Rysunek 5 Tablica upamiętniająca budowniczych i fundatorów Drogi Różańcowej Historia Ostrowąsa związana jest od najwcześniejszych czasów z rolnictwem. Sama wieś Ostrowąs stanowiła własność zakonu Norbertanek. Po I rozbiorze Ostrowąs dostał się pod zabór pruski. Decyzjami kongresu wiedeńskiego w 1815 roku w ramach zmiany granic, Ostrowąs włączono do zaboru rosyjskiego. Niestety wskutek intensywnej rozbudowy gospodarstw wiejskich w Ostrowąsie nie zostały zachowane historyczne budowle wiejskie pomimo typowo rolniczego charakteru tej. 2.Inwentaryzacja zasobów 2.1 Zasoby przyrodnicze Na terenie Ostrowąsa znajduje się jezioro o powierzchni 27,5 ha. Jest to jezioro polodowcowe, morenowe. Jego maksymalna głębokość wynosi 3,7 m, a zasób wód 644,7 tys. m3. Zlewnia jeziora jest użytkowana rolniczo. Nad brzegami występuje 7

8 roślinność w postaci drzew i krzewów. Wody jeziora spełniają normy sanitarne i jest ono udostępniane do kąpieli. Rysunek 8 Widok na jezioro w Ostrowąsie W Ostrowąsie nie występują obszary leśne. Średnia temperatura roczna wynosi 8 C. Czas zalegania pokrywy śnieżnej zawiera się w przedziale od dni, okres wegetacji wynosi dni w roku. Najniższe opady występują w sierpniu, wrześniu i I połowie października, co powoduje ich niedobór sięgający 50 % zapotrzebowania (rzędu 150 mm). Wiatry mają przeważnie kierunek z sektora zachodniego i północno zachodniego. Rysunek 9 Tereny wokół jeziora 2.2 Turystyka Ostrowąs w okresie letnim pełni rolę kąpieliska dla pobliskich. Nad jeziorem usytuowany jest niewielki ośrodek wypoczynkowy dysponujący 3 kampingami z miejscami noclegowymi. Baza turystyczna ośrodka jest niewystarczająca i powinna ulec znacznej rozbudowie gdyż zainteresowanie wypoczynkiem na terenie Ostrowąsa jest znaczne i ciągle rośnie. 8

9 Rysunek 10 Kąpielisko nad jeziorem w Ostrowąsie Rysunek 11 Ośrodek wypoczynkowy Duże zarybienie jeziora jest atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy, którzy organizują tu zawody wędkarskie i sprawują pieczę nad przyrodniczym bezpieczeństwem jeziora. Sanktuarium Maryjne jest miejscem kultu do którego przybywają liczne pielgrzymki nie tylko z okolic ale z całego kraju. Wielką atrakcją dla pielgrzymów jest istniejący przy kościele plac różańcowy. Własnością Kościoła jest Dom Pielgrzyma, który w okresie wakacji spełnia rolę miejsca wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży kierowanych tu przez stowarzyszenia religijne. 2.3 Rolnictwo W Ostrowąsie położonym na wysoczyźnie morenowej wykształciły się urodzajne gleby. Są to przede wszystkim gleby brunatne i płowe oraz czarne ziemie bagienne. Grunty orne w większości obsiewane są zbożem, rzepakiem i burakami cukrowymi. 9

10 Tabela 1 Udział poszczególnych klas bonitacyjnych strukturze ogólnej powierzchni gruntów ornych na terenie wsi Ostrowąs Ogółem Klasa bonitacyjna gleby ha 4, , , , , ,7617 5, ,4170 I gleby orne, najlepsze II gleby orne bardzo dobre IIIa gleby orne dobre IIIb gleby orne średnio dobre IVa gleby orne średniej jakości, lepsze IVb gleby orne średniej jakości, gorsze V gleby orne słabe VI gleby orne najsłabsze VIz Razem w % 0,700 5,227 24,120 38,417 17,062 13,640 0, ,42% 17,06% 13,64% 24,12% 5,23% 0,70% klasa II gleby orne bardzo dobre 0,83% klasa IIIa gleby orne dobre klasa IIIb gleby orne średnio dobre klasa IVa gleby orne średniej jakości, lepsze klasa IVb gleby orne średniej jakości, gorsze klasa V gleby orne słabe klasa VI gleby orne najsłabsze Rysunek 12 Udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb 74% 1% 17% 1% 3% użytki rolne ogółem grunty pod lasami grunty pod wodami tereny komunikacyjne tereny osiedlowe użytki ekologiczne tereny różne nieużytki 1% 2% 1% Rysunek 13 Użytkowanie gruntów we wsi Ostrowąs wartości procentowe 10

11 20,6% 3,7% 0,9% do 1 ha 12,1% 1 2 ha 15,9% 2 5 ha 5 7 ha 7 10 ha ha 11,2% ha 7,5% ha ha 12,1% 15,9% Rysunek 14 Struktura wielkości gospodarstw rolnych we wsi Ostrowąs wielkości procentowe Tabela 2 Liczba Ostrowąs według powierzchni we wsi Ostrowąs wyszczególnienie do 1 ha 1 2 ha 2 5 ha 5 7 ha 7 10 ha ha ha ha ha ogółem liczba gospodarstw Szkolnictwo Na terenie wsi umiejscowiona jest Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami 0 6. Szkoła liczy ok. 100 uczniów, zatrudnionych w niej jest 12 nauczycieli. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, która udostępniana jest również mieszkańcom. Placówka posiada dobrze wyposażona pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia z udziałem osób dorosłych. Oprócz funkcji edukacyjno wychowawczej szkoła pełni ważną rolę w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Pod patronatem szkoły odbywają się coroczne pikniki rodzinne, kuligi dla. Rada Rodziców organizuje imprezy okolicznościowe i bale karnawałowe. Teren szkoły jest zadbany, a malownicze usytuowanie obiektu nad jeziorem jest również swoistą wizytówką wsi i atrakcją dla zwiedzających Ostrowąs. 11

12 Rysunek 15 Widok na wejście do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie Rysunek 16 Dzieci z PSP w Ostrowąsie na tle sali gimnastycznej 2.5 Organizacje społeczne We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, orkiestra parafialna. W działalność szkoły aktywnie włącza się Rada Rodziców. Ze względu na brak odpowiednio, wyposażonych lokali działalność organizacji jest utrudniona. Wielka aktywność społeczna jest hamowana brakiem odpowiedniej infrastruktury niemniej jednak, organizacje te czynnie uczestniczą w życiu społeczno kulturalnym wsi i gminy Aleksandrów Kujawski. Koło Gospodyń Wiejskich zgodnie z tradycją corocznie bierze udział reprezentując Ostrowąs w dożynkach gminnych, powiatowych i parafialnych. Strażacy osiągają sukcesy w zawodach sprawnościowych. Orkiestra parafialna występuje nie tylko na terenie gminy ale również w uroczystościach kościelnych na terenie kraju. Gościnnie orkiestra występowała poza granicami Polski m.in. na Białorusi i na Litwie. 2.6 Infrastruktura techniczna Przez teren wsi Ostrowąs nie przebiega żadna z dróg wojewódzkich. Główną trasą jest fragment drogi powiatowej Nr 2607 C Ośno Zazdromin o długości 1,9 km. 12

13 Łączna długość dróg gminnych w Ostrowąsie wynosi 7,51 km. Są to: droga Nr 20 Ostrowąs Brzeźno 1,7 km; Nr 22 Służewo Ostrowąs 2,4 km; Nr 36 Ostrowąs Młynek 1,83 km; Nr 37 Ostrowąs Przybranowo 1,56 km. Stan techniczny dróg wiejskich i powiatowych należy ocenić na poziomie średnim. Na terenie Ostrowąsa nasila się natężenie ruchu pojazdów również o dużym tonażu. W związku z powyższym zachodzi nieodzowna konieczność budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej. Ruch wzmaga się szczególnie w okresie letnim z uwagi na przyjazdy pielgrzymek i osób wypoczywających nad jeziorem. Ostrowąs nie posiada sieci kanalizacyjnej. Większość ścieków typowo gospodarczych gromadzona jest w przydomowych zbiornikach bezodpływowych i wywożona wozami sanitarnymi. Przydomowych oczyszczalni ścieków jest w Ostrowąsie jedynie 5. Budynki mieszkalne zagrodowe i jednorodzinne wyposażone są we własne kotłownie węglowe lub olejowe. Ostrowąs jest ą w pełni zwodociągowaną i stelefonizowaną. Uzupełnień wymaga uliczna sieć oświetleniowa szczególnie terenu kościoła, ośrodka wypoczynkowego, cmentarza i placu różańcowego. Stworzenie iluminacji świetlnej kościoła oraz placu różańcowego w sposób znaczący podniosłoby atrakcyjność turystyczną tych miejsc. 2.7 Przedsiębiorczość Tabela 3 Struktura podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie wsi Ostrowąs STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Produkcyjne Wylęgarnia drobiu Przetwórcze (przetwórstwo ogólno spożywcze) Usługowe ogólnobudowlane transportowe mechanika pojazdowa, ślusarstwo, blacharstwo działalność weterynaryjna pośrednictwo ubezpieczeniowe usługi pozostałe Handlowe OGÓŁEM LICZBA PODMIOTÓW produkcyjne przetwórcze usługowe 65% handlowe 27% 4% 4% Rysunek 17 Struktura podmiotów gospodarczych na terenie wsi Ostrowąs wartości procentowe 13

14 W rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Aleksandrów Kujawski zarejestrowanych jest 140 firm z czego 26 na terenie wsi Ostrowąs. Podmioty gospodarcze we wsi Ostrowąs stanowią, aż 18 % wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy. Zdecydowana większość z nich to podmioty usługowe 65 %, 27 % to podmioty handlowe, a 4 % podmioty produkcyjne i przetwórcze. Najbardziej znaną firmą Ostrowąsa jest wylęgarnia drobiu zatrudniająca 9 pracowników. Na terenie Ostrowąsa nie ma gospodarstw agroturystycznych chociaż w perspektywie możliwe są warunki do ich utworzenia. 3. Ocena mocnych i słabych stron Silne strony wsi Ostrowąs. Atrakcyjne położenie w pobliżu ośrodków miejskich, ośrodka administracyjnego, w pobliżu uzdrowiska Ciechocinek, sieci kolejowej i drogi krajowej A 1 Korzystne warunki do wypoczynku i turystyki położenie nad jeziorem Walory kulturowe Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej Rozwinięta działalność w zakresie tradycji i kultury lokalnej, miejsce pielgrzymek do Sanktuarium Maryjnego Duża integracja środowiska Rozwinięte i wydajne rolnictwo Potencjał ludzki młodzież ucząca się w szkołach średnich i wyższych Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć gminnych Funkcjonowanie ośrodka wypoczynkowego Słabe strony Ostrowąsa. Brak planu zagospodarowania przestrzennego Starzenie się społeczeństwa Zły stan niektórych odcinków dróg Niedostateczna promocja Niewystarczające kwalifikacje zawodowe społeczeństwa Niewystarczająca mobilność zawodowa społeczeństwa Brak bazy usługowej Brak grup producenckich w zakresie rolnictwa Brak kanalizacji i gazyfikacji 14

15 Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna brak szlaków spacerowych, brak skwerów, instalacji sanitarnej, brak bazy noclegowej dla przyjezdnych, brak punktów gastronomicznych Niewystarczająca aktywność rolników w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów Zbyt mała liczba organizacji pozarządowych Szanse rozwoju stojące przed wsią Ostrowąs. Zwiększenie dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej Potencjalne warunki naturalne dla rozwoju turystyki i agroturystyki Rozwój rolniczej produkcji ekologicznej Rozwój usług, drobnej gastronomii, rzemiosła lokalnego, możliwość utworzenia grup producenckich z podziałem na kierunki produkcji Bliskość atrakcyjnych miast i ośrodków turystycznych Możliwość korzystania ze szkoleń w zakresie agroturystyki i wykorzystania nowych technologii w rolnictwie Możliwość promocji Ostrowąsa poprzez Internet Posiadanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju małych i średnich firm (tereny kółka rolniczego) Zagrożenia dla rozwoju wsi Ostrowąs Rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa Bezrobocie i emigracja zarobkowa Niewystarczająca rentowność produkcji rolnej Odpływ wyspecjalizowanej kadry do ośrodków silniejszych gospodarczo Skomplikowany i niestabilny system prawny w tym podatkowy Przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania na wsi Zmienna i niestabilna polityka państwa Struktura demograficzna społeczeństwa, marginalizacja i wyludnianie się obszarów wiejskich 4. Dotychczasowe osiągnięcia W ostatnich latach w Ostrowąsie inwestycje: wykonano następujące Poprawiono stan nawierzchni kilku dróg. Kompleksowo stelefonizowano miejscowość. Poprawiono oświetlenie uliczne. Wykonywany jest projekt chodnika, który będzie przebiegał przez część wsi. Wykonano remont szkoły. Możliwości inwestowania ze strony gminy są jednak ograniczone. Starania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych spełnią zatem zarówno i cel podstawowy: 15

16 poprawa bazy materialnej ale również cel inny, niemniej istotny, integracja społeczności wokół samodzielnie określonej wizji rozwoju, wzrost odpowiedzialności za poziom życia i postęp cywilizacyjny środowiska wiejskiego. 5. Opis planowanych inwestycyjnych zadań 5.1. Wizja odnowy i rozwoju Ostrowąs Ostrowąs wieś aktywna nie tylko gospodarczo, turystycznie i kulturalnie, ale społeczność odnajdująca się w nowej rzeczywistości, nie tracąca swojej tożsamości i tradycji. Tabela 4 Zasadnicze elementy planu odnowy : Co ma ją wyróżniać? Jakie ma pełnić funkcje? Kim mają być mieszkańcy? Co ma dać utrzymanie? Jak mają być zorganizowani mieszkańcy? W jaki sposób będą rozwiązywać swoje problemy? Nasza miejscowość kojarzyć się będzie z jedyną w gminie nowoczesną wsią, niepowtarzalną i przyciągającą turystów zapleczem wypoczyn kowym oraz miejscami kultu religijnego. Wieś pełnić będzie dotychczasowe funkcje lecz wzrośnie jej znaczenie w zakresie turystyki i wypoczynku, rozwinięta zostanie sieć usługowa. Większa mobilizacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach, podnoszenie poziomu kulturalnego i oświatowego, motywacja do działań społecznych, wzrost integracji wśród lokalnej społeczności. Praca w gospodarstwach rolnych, praca w firmach w obrębie, rozwój usług, rzemiosła i agroturystyki. Duże zaangażowanie przyczyni się do tworzenia nowych form organizacyjnych np. stowarzyszeń, grup producentów rolnych. Problemy będą poddawane dyskusji na zebraniach rady sołeckiej, która razem z władzami gminy będzie rozwiązywać problemy 16

17 tut. społeczności lokalnej. Problemy dzieci i młodzieży będą rozwiązywane przez szkołę przy współudziale rady rodziców. Dobra jakość dróg wewnętrznych i dojazdowych, chodnik wzdłuż drogi powiatowej, trakt spacerowy łączący drogę powiatową z ośrodkiem wypoczyn kowym i dalej wzdłuż jeziora do kościoła. Oświetlenie traktu spacerowego, wyposażenie go w ławki. Kultywowane będą utrwalone obyczaje kujawskie tj. chodzenie z kozą, zabawy wiejskie podkoziołki, tradycje wielkanocne. Odnowione posesje i budynki gospodarcze, zadbane obejścia, ukwiecone ogródki. Poprawa infrastruktury wiejskiej, udostępnienie dostępu do Internetu, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, kanalizacja wsi poprzez budowę oczyszczalni przydomowych. Zachęcenie lokalnej społeczności do wykorzy stywania nowoczesnych technologii, poszerzania wiedzy w tym zakresie, zakładanie gospodarstw agroturystycznych, łączenie się w grupy producenckie. Poprawa nawierzchni dróg, utwardzenie dróg polnych, budowa chodnika, budowa drogi skracającej dojazd do drogi krajowej A 1. Plac zabaw, zagospodarowane jezioro, zaplecze sportowe, kawiarenkę internetową, większą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, zajęcia w ramach młodzieżowych zespołów ludowych (rozwój i promocja orkiestry parafialnej) Jak ma wyglądać nasza wieś? Jakie obyczaje i tradycje będą przez nas pielęgnowane? Jak mają wyglądać nasze obejścia? Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? Jakie ma być rolnictwo? Jakie będą powiązania komunikacyjne? Co ma proponować dzieciom i młodzieży? 5.2. Harmonogram realizacji zadań L.p Nazwa inwestycji (zadania) Budowa placu zabaw dla dzieci Budowa zespołu boisk do siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki Powiększenie plaży i rozbudowa mola 5. Zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego 6. Zadrzewienie terenu 4. Cel Przeznacze nie Okres realizacji Kwota końcowa Żródła Urozmaicenie wolnego czasu dzieci i młodzieży Rozwój kulturowy UG/FS UG/FS Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Poprawa walorów turystycznych i turystów i turystów i turystów UG/FS UG/FS UG/FS UG 17

18 7. Budowa parkingu nad jeziorem 8. Budowa traktu spacerowego Wyposażenie traktu spacerowego w oświetlenie i ławki Budowa iluminacji świetlnej kościoła i placu różańcowego Modernizacja i utwardzenie dróg na terenie wsi 12. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 13. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Remont remizy strażackiej Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym Budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków Wyposażenie szkoły w pracownie języków obcych Działania promocyjne, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Rozwój turystyczny Poprawa jakości dróg i turystów i turystów i turystów i turystów UG/FS UG/FS UG UG Zgodnie z planem inwestycyjny m Gminy UG/FS Wzrost bezpieczeństwa Wzrost bezpieczeństwa i turystów UG UG Integracja społeczności wiejskiej UG UG/FS Zgodnie z planami inwestycyjny mi Gminy UG/FS UG UG Ochrona Środowiska Podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi Rozwój kulturalny 6. Cele Ostrowąs i turystów rozwoju Cel nadrzędny Podniesienie standardu życia i pracy na wsi Cele bezpośrednie Poprawa jakości życia na terenie Ostrowąsa poprzez rozszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej. Promocja oraz zapewnienie warunków dla rozwoju agroturystyki, usług i rzemiosła. Cele szczegółowe 1. Rozwój tożsamości i integracji społeczności wiejskiej przy zachowaniu jej dziedzictwa kulturowego i tradycji. 18

19 2. 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mających na celu zapewnienie warunków do rozwoju na terenie wsi. 4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla osób z zewnątrz wiążących swoje plany z rozwojem wsi. 6. Pomysły na rozwój wsi uzasadnienie projektu. 6.1 Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w tym: budowa placu zabaw dla dzieci, budowa zespołu boisk do siatkówki, tenisa ziemnego i koszykówki, powiększenie plaży i rozbudowa mola, zorganizowanie wypożyczalni sprzętu wodnego, rozbudowa ośrodka wypoczynkowego, zadrzewienie terenu, Budowa parkingu nad jeziorem Budowa traktu spacerowego od drogi powiatowej do campingu i wzdłuż jeziora do kościoła. Wyposażenie traktu spacerowego w oświetlenie i ławki Budowa iluminacji świetlnej kościoła i placu różańcowego. Szeroka promocja walorów rekreacyjno wypoczynkowych wsi. Podjęcie działań w zakresie rozwoju usług i rzemiosła związanego z turystyką. Rozwój działalności agroturystycznej Oznakowanie atrakcyjnych miejsc do zwiedzania Większa dbałość o utrzymanie porządku i estetyki Zwiększenie estetyki i wyglądu wsi w tym budynków mieszkalnych i zagród wiejskich. 6.2 Rozwój infrastruktury. Modernizacja i utwardzenie dróg na terenie wsi Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym Budowa przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków Umożliwienie dostępu do Internetu 6.3 Rozwój oświaty i sportu oraz kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Wyposażenie szkoły w pracownię języków obcych Remont i wyposażenie w odpowiedni sprzęt remizy strażackiej w celu wykorzystania obiektu pod działalność kulturalną Kontynuowanie organizacji festynów w zdrowym klimacie Organizowanie turniejów plażowej piłki siatkowej Organizacja świąt ludowych i dożynek Organizacja majówek połączonych z biegami przełajowymi nad jeziorem Organizacja zawodów wędkarskich Organizacja wystaw rękodzieła artystycznego, plenerów malarskich i fotograficznych 7. Uzasadnienie projektu 19

20 Dzięki realizacji zaplanowanych działań Ostrowąs przekształci się w miejscowość atrakcyjniejszą turystycznie. Podniesie się poziom życia. Rozwinie się baza usługowa, agroturystyczna i turystyczna. Wieś będzie mogła zaoferować i zaprezentować swoje niepowtarzalne walory krajobrazowe, lokalną tradycję i miejsca kultu. Wspólne działania umocnią więź między mieszkańcami i zwiększą stopień integracji społeczeństwa. Realizacja planowanych przedsięwzięć wpłynie na wzrost inicjatyw społecznych i wyłonienie lokalnych liderów. Wieś będzie atrakcyjnym miejscem do życia i zwiąże młode pokolenie z ą. W konsekwencji częściowo zahamowana zostanie emigracja zarobkowa i migracja do miast, spełniona zostanie wizja rozwoju wsi jako wsi aktywnej gospodarczo, turystycznie i kulturalnie, a społeczność lokalna odnajdzie się w nowej rzeczywistości nie tracąc własnej tradycji i dorobku kulturowego. 8. Opracowanie monitorowania. sposobu 8.1 System monitorowania W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne sołectwa i urzędu gminy zaangażowane we wdrażaniu planu odnowy wsi. Kompleksowym prowadzeniem monitoringu wdrażania planu, w szczególności monitoringiem finansowym zajmie się Rada Sołecka wsi Ostrowąs oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Materiały niezbędne do monitorowania planu będą opracowywane przez odpowiedni wydział Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy współpracy z podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu planu. 8.2 Sposoby oceny Ocenę wdrażania planu odnowy wsi zajmie się rada sołecka oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Bieżące wnioski komisji rewizyjnej będą przedstawiane bezpośrednio na poszczególnych komisjach rady gminy. Raz w roku (na miesiąc przed udzieleniem Wójtowi absolutorium) kompleksowy raport z oceny wdrażania planu przedstawi publicznie podczas sesji przewodniczący komisji rewizyjnej. Materiały niezbędne do dokonania oceny planu będą opracowywane przez wyznaczony wydział Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. 8.3 Public Relations Podczas badania opinii społecznej przeprowadzonej na ternie wsi, większość poparła inicjatywę stworzenia nowoczesnej wsi opartej na zmianach określonych w powyższym planie. 20

21 Public relations opierać się będzie na zamieszczaniu informacji o realizacji planu (w szczególności o przeprowadzonych szkoleniach oraz atrakcjach turystycznych, kulturalnych i sportowych dla i przyjezdnych) w lokalnej prasie, serwisie internetowym, gminnej stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych. 21

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Smykówko połoŝona jest w południowo - zachodniej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/239/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010 GRUPA INICJATYWNA JÓZEFÓW PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2007 2013 Spis treści: I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Węgorzyn na lata

Plan Odnowy Miejscowości Węgorzyn na lata Załącznik do uchwały Nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 15 lutego 2017 r. Plan Odnowy Miejscowości Węgorzyn na lata Gmina Ryńsk, w skład której wchodzi miejscowość Węgorzyn, położona jest we wschodniej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości Zalesie

Plan odnowy miejscowości Zalesie Gmina Dobrcz Województwo Kujawsko-Pomorskie Plan Odnowy Miejscowości Zalesie opracowana przez lokalnych liderów 1 Spis treści I. Charakterystyka miejscowości. A) Lokalizacja B) Historia miejscowości II.

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR II/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2016-2022" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju miejscowości

Plan rozwoju miejscowości Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 16 lipca 2009r. Plan rozwoju miejscowości KOMIERÓWKO Plan Odnowy Miejscowości Komierówko to dokument, który określa strategię

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR:

Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR: Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach LSR: 1. Przedsięwzięcie Poznaj i zachowaj Brzeską Wieś Historyczną" Realizacja przyczynia się do realizacji celu ogólnego: A. Aktywne, zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 r. GRUPA INICJATYWNA GUZOWATKA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2010 2017 1 I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Skarbikowo, marzec 2010 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIKOWO W GMINIE KAMPINOS NA LATA

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD Załącznik nr 11 Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD STOWARZYSZENIE SOLIDARNI W PARTNERSTWIE Podejmowanie działalności gospodarczej. I. Kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO W GMINIE KAMPINOS NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO W GMINIE KAMPINOS NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010 2017 Szczytno, marzec 2010 RADA SOŁECKA, RADA GMINY I WÓJT GMINY KAMPINOS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2010

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Goreń

Plan Rozwoju Miejscowości Goreń GMINA BARUCHOWO Załącznik do Uchwały Nr XXXV/210/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 czerwca 2006 roku Plan Rozwoju Miejscowości Goreń Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem GOREŃ, MAJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 INFORMACJE WSTĘPNE STRATEGIA ROZWOJU GMINY jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

2.2 Społeczność wiejska oraz organizacje społeczne

2.2 Społeczność wiejska oraz organizacje społeczne .Społecznośćwiejskaorazorganizacjespołeczne Łazieniec należy do czołówki gminy aleksandrowskiej jeżeli chodzi oliczebnośćmieszkańców.wynosiona61costanowi,6%ludnościgminy(1168ogólnaliczba mieszkańców gminy).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALOJZÓW NA LATA 2009-2016 Marzec 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. SPIS TREŚCI: I WSTĘP... 3 II OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo