PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo, bêd¹ce czêści¹ miêdzynarodowej grupy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo, bêd¹ce czêści¹ miêdzynarodowej grupy."

Transkrypt

1

2 PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo, bêd¹ce czêści¹ miêdzynarodowej grupy. Posiadamy w³asny dzia³ konstrukcyjno-technologiczny oraz doświadczon¹, wykwalifikowan¹ kadrê pracowników. Stosujemy uznane standardy produkcji i zarz¹dzania, dostarczaj¹c na rynek światowy produkty najwy szej jakości. Na wszystkich etapach produkcji stosujemy sprawdzone systemy kontroli jakości. Ka dy wyrób posiada unikalny numer, który pozwala na jego pe³n¹ identyfikacjê. Indywidualne parametry dla ka dej pipety s¹ podane na certyfikacie do³¹czonym do wyrobu. Wszystkie pipety i pipetory HTL s¹ konstruowane i produkowane zgodnie z normami i dyrektywami Unii Europejskiej oraz oznakowane znakiem CE i IVD (In Vitro Diagnostic 98/79/EC) potwierdzonym deklaracj¹ zgodności. PZ HTL S.A. posiada certyfikowany system Zarz¹dzania Jakości¹, zgodny z norm¹ ISO 900:2008, w zakresie projektowania, produkcji i sprzeda y wyrobów laboratoryjnych. Jednostk¹ certyfikuj¹c¹ jest DEKRA Certification, bêd¹ca czêści¹ miêdzynarodowego koncernu DEKRA AG. Wyroby HTL poprzez doskonale zorganizowan¹ sieæ sprzeda y docieraj¹ do ponad 45 dystrybutorów w 80 krajach ca³ego świata. W Polsce posiadamy swoich przedstawicieli na terenie ca³ego kraju. Wszelkie prawa zastrze one. Produkty opisane w niniejszym katalogu s¹ dostêpne w ograniczonym zakresie i podlegaj¹ zmianom technicznym. B³êdy s¹ dopuszczalne. PZ HTL S.A. zastrzega sobie prawo ulepszania lub innego modyfikowania swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. 202 PZ HTL S.A.

3 Nasza firma k³adzie du y nacisk na kwestie zwi¹zane z ochron¹ środowiska. G³ównym za³o eniem polityki środowiskowej HTL jest prowadzenie dzia³alności w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Nasze zobowi¹zanie realizujemy postêpuj¹c zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi i normami w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegaj¹c zasad postêpowania określonych przez politykê korporacyjn¹. Regularnie prowadzone audyty środowiskowe maj¹ na celu identyfikacjê potencjalnych dzanie dzia³añ koryguj¹cych. Bie ¹ca zagro eñ i niezgodności oraz wprowadzanie kontrola pozwala na wdra anie zia³añ a³añ proekologicznych proekologicznyc ny w nowych dzia³añ rz¹dzania Środowiskiem em. obszarach i doskonalenie Systemu Zarz¹dzania Środowiskiem. Oddaj¹c w Pañstwa rêce KATALOG HTL LIQUID HANDLING zachêcamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹. W ka dej chwili Dzia³ Obs³ugi Klienta i Marketingu odpowie na Pañstwa pytania dotycz¹ce wyrobów, sieci dystrybucji oraz serwisu HTL: Telefon: Faks: Informacje o nowościach na stronie: 0

4 Szeroka gama wyrobów Liquid Handling w ofercie HTL to odpowiedź na zmieniaj¹ce siê oczekiwania Naszych Klientów, którzy wysoko ceni¹ sobie bezpieczeñstwo, komfort pracy i niezawodnośæ wyrobów HTL. Dziêki wieloletniemu doświadczeniu, stosowaniu najnowszych technologii w procesie produkcji oraz zaanga owaniu ca³ego zespo³u, produkujemy wyroby najwy szej jakości. 02

5 SPIS TREŚCI Seria pipet o zmiennej pojemności DISCOVERY PRO Seria pipet o zmiennej pojemności DISCOVERY COMFORT Seria pipet o zmiennej pojemności LABMATE PRO Seria pipet o sta³ej pojemności CLINIPET + Koñcówki do pipet standardowe i z fi ltrem y do pipet i akcesoria Serwis HTL Pipetor SWIFTPET PRO Pipety serologiczne Dozownik strzykawkowy MINILAB 20 oraz strzykawki 03

6 Seria pipet DISCOVERY PRO Seria pipet jednokana³owych i wielokana³owych DISCOVERY PRO zosta³a stworzona z myśl¹ o trzech najwa niejszych cechach pipety: ergonomii, powtarzalności i dok³adności. To jedne z najl ejszych pipet dostêpnych na rynku. Wyprofi lowany kszta³t rêkojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantuj¹ pewny chwyt pipety i ograniczaj¹ obci¹ enie nadgarstka, minimalizuj¹c efekt zmêczenia d³oni podczas pipetowania. Zastosowany w pipetach system przek³adni wyrzutnika umo liwi³ redukcjê si³y zrzutu koñcówek o ponad 30% w porównaniu do pipet o tradycyjnej konstrukcji. Nowoczesne wzornictwo i konstrukcja gwarantuj¹ca izolacjê termiczn¹ Zmniejsza ryzyko przegrzania pipety podczas d³ugotrwa³ej pracy Zapewnia najwy sz¹ jakośæ wyników Niskie si³y pipetowania pipetowanie wydmuch 4-pozycyjny licznik zawsze widoczny podczas pracy Dok³adny i pewny odczyt pojemności Szybka nastawa pojemności dziêki nowoczesnej konstrukcji licznika Jakośæ wg zasad GLP Blokada nastawy pojemności Kodowanie kolorem Zastosowanie najwy szej jakości materia³ów zapewnia wysok¹ odpornośæ chemiczn¹ i mechaniczn¹, a e umo liwia sterylizowanie pipety promieniami UV oraz w autoklawie. Dziêki uniwersalnemu kszta³towi trzonów i d³ugiemu skokowi wyrzutnika pipety wspó³pracuj¹ z koñcówkami ró nych producentów. Pipety DISCOVERY PRO to ergonomia na najwy szym poziomie. Wygodne przyciski pipetowania i wyrzutnika, kszta³t rêkojeści oraz podpórki palca umo liwiaj¹ idealne dopasowanie pipety do d³oni, a system miêkkich sprê yn zapewnia najni sze si³y pipetowania oraz minimalizuje obci¹ enie miêśni podczas pracy. 04

7 Dok³adnośæ i powtarzalnośæ wyznaczana zgodnie z ISO Ka da pipeta jest indywidualnie kalibrowana i dostarczana z certyfi katem jakości. Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka Intuicyjny sposób kalibracji DP2* 600 DP Max 2.0 Min Max 0.0 ± 2.0 ± 2.7 ±.5 ± 4.0 ±.0 ± 0.5 ± 6.0 ±.3 ± 0.7 ± 2.8 ± μl DP Min 2 0 Max 20 ± 3.0 ±.0 ±.5 ± 0.5 ± 0.3 DP Min 0 50 Max 00 ±.6 ± 0.24 ± μl DP DP Min Max 200 Min Max 000 ±.2 ±.6 ± 0.7 ± 0. ± 0.2 ± 0.4 ± 0.2 ± μl Zablokuj nastawê pojemności. Zdejmij kolorow¹ zaślepkê u ywaj¹c do tego klucza kalibracyjnego. Ustaw suwak kalibracyjny w pozycji górnej. *DP2 minimalna pojemnośæ 0. μl Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka DP8-0 DP Min 5 Max 0 ± 8.0 ± 4.0 ± 2.0 ± 6.0 ± 2.0 ±.2 0 μl DP8-50 DP2-50 DP8-200 DP2-200 DP8-300 DP Min 5 Max 50 Min Max 200 Min Max 300 ± 4.0 ± 3.0 ±.6 ± 3.0 ±.5 ±.0 ±.6 ±.2 ±.0 ± 2.5 ±.2 ±.5 ±.5 ± μl 300 μl W³ó klucz kalibracyjny w otwór przycisku wyrzutnika. Przekrêæ klucz, aby wskazywana przez licznik objêtośæ by³a równa średniej obliczonej objêtości. Starter DISCOVERY PRO 4 pack Ekonomiczny zestaw czterech pipet z akcesoriami. Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria DISCOVERY PRO STARTER 4 PACK 7903 DP0 DP20 DP200 DP000 4-stanowiskowy plexi Koñcówki 0 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Klucz kalibracyjny x 4 Wieszak na pipetê x 4 Instrukcje u ytkowania Wyjmij klucz kalibracyjny i ustaw suwak kalibracyjny w dolnej pozycji. Za³ó kolorow¹ zaślepkê przycisku wyrzutnika. 05

8 stanowiskowy plexi wielostanowiskowy -stanowiskowy plexi Wieszak do pipet PIPETY WIELOKANA OWE Pipety wielokana³owe z serii DISCOVERY PRO nie ustêpuj¹ w ergonomii pipetom jednokana³owym z tej serii. Ich niska waga, ergonomiczna rêkojeśæ i doskona³e parametry pracy po³¹czone z rewolucyjnym modu³em wielokana³owym przenosz¹ pracê z mikrop³ytkami w inny wymiar. Dostêpne w szerokim zakresie pojemności pipety 8- i 2-kana³owe u³atwiaj¹ pipetowanie seryjne oraz pracê w wielu laboratoriach analitycznych. 360 o 4-pozycyjny licznik Niskie si³y pipetowania zapobiegaj¹ przeci¹ eniu miêśni i pozytywnie wp³ywaj¹ na wyniki pracy Najlepsze parametry dok³adności i powtarzalności Wytrzyma³a konstrukcja Intuicyjny system kalibracji Sekwencyjny wyrzutnik - redukuje si³y potrzebne do zrzucenia koñcówek Obrotowy modu³ - umo liwia pipetowanie i zrzucanie koñcówek przy dowolnym ustawieniu modu³u Mechanizm aktywnych trzonów - zapewnia doskona³e uszczelnianie siê koñcówek na trzonach 06

9 Seria pipet DISCOVERY COMFORT Seria pipet DISCOVERY COMFORT to produkty o tradycyjnej konstrukcji, zapewniaj¹cej u ytkownikom doskona³¹ ergonomiê i bezpieczeñstwo pracy oraz najlepsze parametry dok³adności i powtarzalności. Pipety dostêpne s¹ w wersji jednokana³owej i wielokana³owej. Niskie si³y pipetowania po³¹czone z ergonomicznym kszta³tem rêkojeści zapobiegaj¹ przeci¹ eniu miêśni P³ynna nastawa pojemności z mo liwości¹ blokady Idealne do d³ugich serii pipetowañ Identyfi kacja kolorem atwy sposób kalibracji Zdejmij przycisk pipetowania. Upewnij siê, e pokrêt³o jest zablokowane. Wytrzyma³a konstrukcja Doskona³e uszczelnianie koñcówek przy minimum si³y Odporna na UV, w pe³ni autoklawowalna Trzony pipet 5 i 0 ml wyposa one w ochronne fi ltry W³ó klucz kalibracyjny w kana³ki wkrêta kalibracyjnego. Klucz kalibracyjny jest do³¹czony do ka dej pipety. atwy demonta i regulacja d³ugości wyrzutnika. Przekrêæ klucz, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wskazania pipety. Sekwencyjny wyrzutnik - redukuje si³y potrzebne do zrzucenia koñcówek Obrotowy modu³ - umo liwia pipetowanie i zrzucanie koñcówek przy dowolnym ustawieniu modu³u Mechanizm aktywnych trzonów - zapewnia doskona³e uszczelnianie siê koñcówek na trzonach Za³ó przycisk. Procedura rekalibracji zakoñczona. 07

10 DV - szary trzon D - kolorowy trzon DV8-8-kana³owa DV2-2-kana³owa Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka DV2* D Max 2.0 ± 2.0 ± 2.7 ±.5 ± 6.0 ±.3 ± 0.7 DV0 D Min Max 0.0 ± 4.0 ±.0 ± 0.5 ± 2.8 ± μl DV20 D Min 2 0 Max 20 ± 3.0 ±.0 ±.5 ± 0.5 ± 0.3 DV50 D50 DV00 D Min 5 Max 50 Min 0 50 Max 00 ± 2.5 ±.0 ±.6 ± 2.0 ± 0.4 ± 0.24 ± μl DV200 D Min Max 200 ±.2 ± 0. ± 0.2 DV0 D Min 50 Max 0 ±.0 ± 0.4 ± 0.3 ± μl DV000 D Min Max 000 ±.6 ± 0.7 ± 0.4 ± 0.2 ± μl DV5000 D Min Max 5000 ± 0.5 ± 0. ± 0.2 ± μl DV0000 D Min Max 0000 ± 2.5 ± 0.5 ± 0.3 ± μl * DV/D2 minimalna pojemnośæ 0. μl. Model Nr. kat. Kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A A (%) (%) P (%) Koñcówka DV8-0 DV Min 5 Max 0 ± 8.0 ± 4.0 ± 2.0 ± 6.0 ± 2.0 ±.2 0 μl DV8-50 DV Min 5 Max 50 ± 4.0 ± 3.0 ±.6 ± 2.5 ± μl DV8-200 DV Min Max 200 ± 3.0 ±.5 ±.0 ±.5 DV8-300 DV Min Max 300 ±.6 ±.2 ±.0 ±.5 ± μl 08

11 5484 karuzelowy Zestawy startowe DISCOVERY COMFORT Ekonomiczne zestawy trzech lub czterech pipet z akcesoriami wielostanowiskowy 4-stanowiskowy plexi -stanowiskowy plexi Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria DISCOVERY Comfort STARTER PACK 790 DV0 DV20 DV200 DV000 4-stanowiskowy plexi Koñcówki 0 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Kolorowe pierścienie Klucz kalibracyjny x 4 Wieszak na pipetê x 4 Instrukcje u ytkowania DISCOVERY STARTER KIT 7924 DV20 DV200 DV000 Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Klucz kalibracyjny x 3 Wieszak na pipetê x 3 Instrukcje u ytkowania 7926 D20 D200 D000 DISCOVERY STARTER KIT BIO 7923 DV0 DV00 DV000 Koñcówki 0 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Klucz kalibracyjny x 3 Wieszak na pipetê x 3 Instrukcje u ytkowania 79 D0 D00 D000 09

12 Seria pipet LABMATE PRO Seria pipet zmiennopojemnościowych LABMATE PRO to po³¹czenie najbardziej wytrzyma³ych, odpornych chemicznie i mechanicznie materia³ów z doskona³ymi parametrami powtarzalności i dok³adności. Szeroki wybór pojemności modeli jedno i wielokana³owych pipet sprawia, e mog¹ byæ one stosowane w ró nego rodzaju laboratoriach. Pipety mog¹ byæ poddawane sterylizacji promieniami UV oraz w autoklawie. Ergonomiczny kszta³t i niska waga Potwierdzona dok³adnośæ i powtarzalnośæ Odporna na UV, w pe³ni autoklawowalna Trzony pipet 5 i 0 ml wyposa one w fi ltry Dostêpne w wersji 8- i 2-kana³owej Kolorowe trzony u³atwiaj¹ce identyfi kacjê pojemności Regulowana d³ugośæ wyrzutnika umo liwia dostosowanie go do wiêkszości popularnych koñcówek Podwójna nastawa pojemności przyciskim pipetowania lub pokrêt³em nastawy objêtości Pipety wielokana³owe LABMATE PRO zosta³y wyposa one w unikalny mechanizm aktywnych trzonów. Mechanizm ten znacznie obni a si³y podczas zak³adania i zrzucania koñcówek. Obrotowy wyrzutnik 360 o umo liwia zrzucanie koñcówek przy dowolnym ustawieniu modu³u. System miêkkich sprê yn u³atwia pipetowanie 0

13 Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka LMP2* 566 LMP LMP Min 0..0 Max 2.0 Min Max 0.0 Min 2 0 Max 20 ± 2.0 ± 2.7 ±.5 ± 4.0 ±.0 ± 0.5 ± 3.0 ±.0 ± 6.0 ±.3 ± 0.7 ± 2.8 ± 0.4 ±.5 ± 0.5 ± μl LMP LMP Min 5 Max 50 Min 0 50 Max 00 ± 2.5 ±.0 ±.6 ± 2.0 ± ± 0.24 ± μl LMP Min Max 200 ±.2 0 ± 0. ± 0.20 LMP Min 50 Max 0 ±.0 ± 0.4 ± 0.3 ± μl LMP Min Max 000 ±.6 ± 0.7 ± 0.40 ± 0.20 ± μl LMP Min Max 5000 ± 0.5 ± 0. ± 0.20 ± μl LMP Min Max 0000 ± 2.5 ± 0.5 ± 0.3 ± μl * LMP2 minimalna pojemnośæ 0. μl Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka LMP8-0 LMP Min 5 Max 0 ± 0 ± 4.0 ± 2.0 ± 8.0 ± 2.0 ±.2 0 μl LMP8-50 LMP2-50 LMP8-200 LMP Min 5 Max 50 Min Max 200 ± 4.0 ± 3.0 ±.6 ± 3.0 ±.5 ±.0 ± 2.5 ±.2 ± μl LMP8-300 LMP Min Max 300 ±.6 ±.2 ±.0 ±.5 ± μl karuzelowy wielostanowiskowy 4-stanowiskowy plexi -stanowiskowy plexi

14 Seria pipet CLINIPET + Pipety o sta³ej pojemności oferowane s¹ w 33 modelach od 2 μl do 000 μl. Rêkojeśæ oraz mechanizm pipet CLINIPET + zosta³y zaprojektowane specjalnie dla linii pipet o sta³ej pojemności. Pipety s¹ w pe³ni autoklawowalne i odporne na promieniowanie UV. Odznaczaj¹ siê niskimi si³ami pipetowania, doskona³ymi parametrami dok³adności i powtarzalności. System rekalibracji umo liwia samodzieln¹ rekalibracjê pipety w laboratorium Niskie si³y pipetowania nie powoduj¹ obci¹ enia zespo³u nadgarstka podczas intensywnej pracy z pipet¹ Przycisk wyrzutnika dostosowany dla osób prawo- i leworêcznych. Unikalna konstrukcja wyrzutnika minimalizuje si³y zrzutu koñcówki. Wytrzyma³e trzony wykonane z PVDF gwarantuj¹ wysok¹ odpornośæ mechaniczn¹ i chemiczn¹ Rewolucyjny mechanizm uszczelniania koñcówek gwarantuje prawid³owe uszczelnienie siê koñcówki na trzonie pipety Zdejmowany wyrzutnik umo liwia pobieranie cieczy z probówek nawet o bardzo ma³ej średnicy. 2

15 Model Nr. kat. Kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka CP ± 3.0 ±.5 CP ± 2.0 ±.0 CP ±.5 ± 0.7 CP ±.2 ± 0.5 CP ±.0 ± 0.5 CP ± 0.9 ± 0.4 CP 224 ± 0.9 ± 0.4 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± μl CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.3 CP ± 0.3 CP ± 0.3 CP ± 0.7 ± 0.3 CP ± 0.2 CP200A ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± μl CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± karuzelowy wielostanowiskowy 4-stanowiskowy plexi Wieszak do pipet 3

16 Koñcówki do pipet Koñcówki s¹ integraln¹ czêści¹ systemu pipetowania. Ich kszta³t, w³aściwości i jakośæ materia³u z jakiego s¹ wykonane maj¹ wp³yw na wyniki pipetowania. Koñcówki do pipet HTL s¹ produkowane z najwy szej jakości polipropylenu, w warunkach zapewniaj¹cych ich wyj¹tkow¹ czystośæ i brak zanieczyszczeñ bioaktywnych. Dostêpne s¹ w wersji standardowej, sterylnej i z fi ltrem w ró nych formach spakowania. Rodzaje spakowania: Torba Podstawowa forma spakowania koñcówek -torba foliowa z zapiêciem strunowym, która chroni koñcówki przed zanieczyszczeniem. Pude³ko Wygodne, zamykane pude³ko na koñcówki stanowi najwygodniejsz¹ formê przechowywania koñcówek w laboratorium. Stos Stos koñcówek to oszczêdnośæ miejsca w laboratorium. Stanowi¹ uzupe³nienie pude- ³ek. Stosy dostêpne s¹ tylko dla koñcówek o pojemności 0 μl i 200 μl. Zestaw wymiennych tacek Zestaw jest dostarczany z dwoma pude³kami. Dostêpny tylko dla koñcówek o pojemności 0 μl i 200 μl ze znacznikami. Pe³na kompatybilnośæ z pipetami HTL zapewnia najlepsze mo liwe parametry dok³adności i powtarzalności Wspó³praca z pipetami ró nych producentów dostêpnymi na rynku Projektowane, produkowane i dostarczane zgodnie z ISO 900 Produkowane z najwy szej jakości polipropylenu 4

17 Typ koñcówki [μl] Zalecane do pipet HTL o zakresach pojemności [μl] Nr kat. Produkt sterylny Spakowanie krótka d³uga bez znaczników znaczniki na poj. 0, 50 i 00 μl zwê one zakoñczenie fazowane zakoñczenie nie 000 koñcówek/ torba 3002 nie 96 koñcówek/ pude³ko x 0 pude³ek koñcówek/ pude³ko x 0 pude³ek 3004 nie 5 tacek po 96 koñcówek w stosie 3005 nie 0 wymiennych tacek po 96 koñcówek* 340 nie 000 koñcówek/ torba 3402 nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek/ torba nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek /torba nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 5 tacek po 96 koñcówek w stosie 302 nie 0 wymiennych tacek po 96 koñcówek* 3030 nie 000 koñcówek/ torba nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek/ torba 3002 nie 00 koñcówek/pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek/ torba fazowane zakoñczenie 3202 nie 96 koñcówek/ pude³ko x makro nie 0 koñcówek/ torba makro nie 200 koñcówek/ torba *zestaw wymiennych tacek zawiera 0 tacek z koñcówkami oraz 2 pude³ka na koñcówki Typ koñcówki [μl] Zalecane do pipet HTL o zakresach pojemności [μl] Nr kat. Produkt sterylny Spakowanie Koñcówki z fi ltrem krótka koñcówek/ pude³ko x d³uga ze znacznikiem ze znacznikiem - 00 ze znacznikiem ze znacznikiem zwê one zakoñczenie fazowane zakoñczenie fazowane zakoñczenie koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x 2 5

18 y do pipet i akcesoria HTL oferuje szeroki wybór najwy szej jakości akcesoriów do pipet. S³u ¹ one przechowywaniu, ochronie i identyfi kacji pipet: Produkt Nr kat. Do pipet karuzelowy 5484 Pipety jednokana³owe: D/DV2-D/DV000, LMP2-LMP000, CP wielostanowiskowy 5449 Pipety jedno- i wielokana³owe : DP, D/DV, LMP, CP -stanowiskowy plexi 5479 Pipety jedno- i wielokana³owe: DP, D/DV, LMP, CP 4-stanowiskowy plexi 5480 Pipety jedno- i wielokana³owe: DP, D/DV, LMP, CP Wieszak do pipet 9483 Pipety jedno- i wielokana³owe: DP, LMP Wieszak do pipet 945 Pipety jedno- i wielokana³owe: D/DV, CP Pierścienie identyfi kacyjne 9630 Pipety jednokana³owe: D/DV, LMP Filtry ochronne do pipet 5 i 0 ml zestaw 50 szt Pipety jednokana³owe: D/DV, LMP 6

19 Serwis HTL Zobowi¹zaniem fi rmy PZ HTL S.A. jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzêtu wysokiej jakości oraz zagwarantowanie dostêpności autoryzowanego serwisu obs³uguj¹cego naprawê i kalibracjê pipet automatycznych. Wyroby HTL s¹ projektowane i dzia³aj¹ na zasadach opisanych w normie ISO Ka dy z wyrobów po przeprowadzeniu kalibracji otrzymuje indywidualny certyfi kat poświadczaj¹cy uzyskane w trakcie badania parametry dok³adności i powtarzalności. Us³ugi kalibracji i napraw wyrobów Pipety s¹ bardzo precyzyjnymi urz¹dzeniami, dlatego nawet drobne z pozoru wypadki, np. przypadkowe zalanie pipety, mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na ich parametry. Zaleca siê, aby dozownik cieczy poddany by³ walidacji w autoryzowanym serwisie przynajmniej raz w roku. Serwis HTL oferuje okresowe przegl¹dy techniczne, kalibracjê i naprawê pipet. Procedura \ Us³uga Kalibracja podstawowa Kalibracja pe³na Naprawa Dodatkowy opis procedury Wstêpna ocena wyrobu Praca mechaniczna, szczelnośæ uk³adu Czyszczenie / Odka anie Oświadczenie odka enia wymagane od klienta Demonta i sprawdzenie podzespo³ów Ocena stopnia zu ycia podzespo³ów Wymiana elementów uszczelniaj¹cych * + + Wymiana uszczelek Smarowanie elementów ciernych Oczyszczenie i nawil enie powierzchni nurnika Wymiana uszkodzonych podzespo³ów + Wg oceny serwisu Modernizacja pipet * * Monta najnowszych dostêpnych czêści Kalibracja 2-punktowa + wystawienie certyfi katu jakości + + Badanie metod¹ grawimetryczn¹ zgodnie z norm¹ ISO 8655 Kalibracja 3-punktowa + wystawienie Świadectwa Sprawdzenia Dozownika + * Badanie metod¹ grawimetryczn¹ zgodnie z norm¹ ISO 8655 *je eli wymagane / zlecone przez u ytkownika Uwaga. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionej oferty Konserwacja pipet Konstrukcja pipet HTL zapewnia najwy szy standard pracy. Po³¹czenie dobrej konstrukcji oraz regularnej konserwacji i kalibracji pipety gwarantuje d³ug¹ i niezawodn¹ pracê. Aby zapewniæ ³atwośæ konserwacji pipety HTL, ka da pipeta otrzymuje zestaw podstawowych akcesoriów: klucz kalibracyjny, smar do nurników oraz niezbêdne informacje zawarte w instrukcji obs³ugi. Szczegó³owe materia³y informacyjne dostêpne s¹ na stronie internetowej: 7

20 Pipetor pó³automatyczny SWIFTPET PRO Pipetowanie seryjne pipetami miarowymi i mianowanymi staje siê niezwykle wygodne i ³atwe przy u yciu pipetora SWIFTPET PRO. Ergonomiczna rêkojeśæ, kszta³t i umiejscowienie przycisków zapewniaj¹ wygodne dozowanie nawet podczas d³ugotrwa³ego u ytkowania, a podstawka ³aduj¹ca pozwala na stabilne przechowywanie pipetora podczas przerw w pracy. Prêdkośæ i tryb pracy mog¹ byæ dostosowane do indywidualnych potrzeb, dziêki ³atwo dostêpnym przyciskom. Pipetor to urz¹dzenie szczególnie przydatne w laboratoriach hodowli komórek oraz serologicznych. Bezpieczeñstwo i niezawodnośæ Mikrofi ltr, który chroni wnêtrze pipetora przed przypadkowym zalaniem, zanieczyszczeniami mechanicznymi, chemicznymi i bakteriologicznymi Uchwyt pipety, fi ltr oraz os³ona uchwytu mog¹ byæ autoklawowane Mo liwośæ sterylizacji promieniami UV 3 akumulatory NiMH o du ej pojemności, pozwalaj¹ na wiele godzin pracy Stan na³adowania baterii zawsze widoczny na wyświetlaczu LCD Regulacja prêdkości pobierania i wydawania Przyciski funkcyjne regulacji prêdkości (SPEED) oraz trybu pracy (MODE) w zasiêgu kciuka Dodatkowa p³ynna regulacja poprzez si³ê nacisku klawiszy pobierania i wydawania Komfort pracy Kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o poj ml Ergonomiczna rêkojeśæ atwo dostêpne przyciski Wygodna podstawka umo liwiaj¹ca przechowywanie i ³adowanie na stole laboratoryjnym lub na ścianie atwy dostêp do akumulatorów Produkt Nr kat. SWIFTPET PRO z podstawk¹ do ³adowania 0390 Podstawka do ³adowania Uchwyt pipety Wieszak 9029 Os³ona uchwytu pipety Mikrofi ltr PTFE 0,20 μl 9023 Mikrofi ltr PTFE 0,45 μl 9024 Zasilacz uniwersalny typ 9V: EU, US, UK, AU 900 8

21 Pipety serologiczne Zaprojektowane do sprawnego i dok³adnego wydawania cieczy, polistyrenowe pipety serologiczne HTL s¹ idealne do szerokiej gamy zastosowañ. Wyraźna, trwa³a i czytelna skala gwarantuje precyzyjne wyniki, a ujemna skala pozwala na pobranie dodatkowej objêtości. Kolorowa zatyczka u³atwia identyfi kacjê pojemności. Pipety s¹ wolne od zanieczyszczeñ bioaktywnych, a wersja sterylna posiada poziom sterylności SAL 0-6. Typ pipety Opis Kolor zatyczki Poj. [ml] Rodzaj pakow. Nr kat. Produkt sterylny Standard Zastosowanie ogólne w mikrobiologii i hodowli tkanek Krótka Praca pod (220 mm) wyci¹giem Szerokie Dozowanie cieczy gêstych, lepkich, zakoñczenie badania naukowe oraz badanie ywności Otwarte zakoñczenie Dozowanie roztworów i zawiesin o bardzo du ej lepkości Wyroby mleczne i bakteriologia Zastosowanie w mleczarstwie i bakteriologii Aspiracyjne (brak podzia³ki) Transfer cieczy bez dok³adności brak nie Dozowanie cieczy nie Standard w warunkach brak 5 Torba nie niesterylnych nie nie 9

22 Dozownik seryjny MINILAB 20 Dozownik MINILAB 20 jest urz¹dzeniem dozuj¹cym, wspó³pracuj¹cym ze specjalnymi strzykawkami. Jego konstrukcja gwarantuje wysok¹ dok³adnośæ i powtarzalnośæ dozowanych dawek, bez wzglêdu na gêstośæ i lepkośæ wydawanych cieczy. MINILAB 20 umo liwia odmierzanie do 48 jednakowych dawek przy dozowaniu seryjnym z jednej strzykawki. Próbki mog¹ byæ wydawane w odstêpach jednej sekundy. Stosowanie jednorazowych strzykawek zapobiega zanieczyszczeniu dozowanej próbki. Wygoda w dozowaniu seryjnym Niska waga 00 g Nie wymaga konserwacji Idealny do gêstych i lepkich cieczy Kompatybilny z wiêkszości¹ strzykawek dostêpnych na rynku Wyposa ony w adapter do strzykawek ml i 50 ml Rok gwarancji 20

23 Strzykawki MINILAB 20 wspó³pracuje ze specjalnymi strzykawkami wykonanymi z czystego polipropylenu o pojemnościach od 0.05 ml do 50 ml. Znaczniki znajduj¹ce siê na strzykawkach u³atwiaj¹ odczyt dozowanej objêtości. W zale ności od stosowanej strzykawki mo na dozowaæ dawki o objêtości od μl do 5000 μl. Mo liwości wyboru strzykawki pod k¹tem wielkości i liczby dawek przedstawia poni sza tabela: Ustawienie pokrêt³a Liczba dawek A% P% Objêtośæ strzykawki* (ml) Objêtośæ dawki (μl) ± 6.0 ± ±.0 ± ± 0.9 ± ± 0.7 ± ± 0.3 ± ± 0.3 ± ± ± 0.5 * Strzykawkê 0.05 ml nale y u ywaæ z za³o on¹ koñcówk¹ (0 μl). Wartości dla strzykawek 0.5 ml,. ml i 2.5 ml zosta³y zmierzone przy za³o onej koñcówce 200 μl, wartości dla strzykawki 0.05 ml zosta³y zmierzone przy za³o onej koñcówce 0 μl. Produkt Nr kat. MINILAB 20 z adapterem do strzykawek ml; 50 ml Adapter do strzykawek ml; 50 ml stanowiskowy plexi 5479 Strzykawki wspó³pracuj¹ z dozownikami**: - ripette - Multipette Minilab 00/0 - Distriman - EasyStep - HandyStep - HandyStep electronic Strzykawka Nr kat. niesterylne Nr kat. sterylne szt. /op ml ml ml ml ml ml ml ml ** Multipette jest znakiem zastrze onym Eppendorf AG; HandyStep jest znakiem zastrze onym Brand GmbH + Co. KG; Distriman jest znakiem zastrze onym Gilson Inc.; ripette jest znakiem zastrze onym Ritter Medical Care 2

24 CLH/08/202/PL 22

Telefon: Faks: Informacje o nowościach na stronie:

Telefon: Faks: Informacje o nowościach na stronie: PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, będące częścią międzynarodowej grupy. Posiadamy własny dział konstrukcyjno-technologiczny, oraz doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNY SYSTEM KALIBRACJI zapewnia szybkà i dokładnà rekalibracj pipety. IDENTYFIKACJA KOLORYSTYCZNA ułatwia właêciwy wybór pipety i koƒcówki

PRECYZYJNY SYSTEM KALIBRACJI zapewnia szybkà i dokładnà rekalibracj pipety. IDENTYFIKACJA KOLORYSTYCZNA ułatwia właêciwy wybór pipety i koƒcówki Projektujàc nowy wyrób, HTL zawsze zwraca szczególnà uwag na ergonomi, dok adnoêç i powtarzalnoêç. Najnowsza seria pipet jedno i wielokana owych DISCOVERY PRO zosta a stworzona z myêlà o tych trzech najwa

Bardziej szczegółowo

NASTAWA OBJ TOÂCI BLOKADA NASTAWY WI KSZE CYFRY W LICZNIKU NASTAWY SYSTEM MI KKICH SPR YN ERGONOMICZNY KSZTAŁT R KOJEÂCI ODPORNA NA STERYLIZACJ

NASTAWA OBJ TOÂCI BLOKADA NASTAWY WI KSZE CYFRY W LICZNIKU NASTAWY SYSTEM MI KKICH SPR YN ERGONOMICZNY KSZTAŁT R KOJEÂCI ODPORNA NA STERYLIZACJ Wykorzystujàc wieloletnie doêwiadczenie w produkcji wysokiej jakoêci sprz tu laboratoryjnego oraz znajomoêç potrzeb naszych klientów stworzyliêmy nowoczesnà lini pipet o zmiennej pojemnoêci DISCOVERY Comfort,

Bardziej szczegółowo

Pipety automatyczne DISCOVERY Comfort wielokanałowe

Pipety automatyczne DISCOVERY Comfort wielokanałowe Pipety automatyczne DISCOVERY Comfort jednokanałowe zmienna w pełni autoklawowalna blokada pojemności prosty system rekalibracji regulacja długości wrzutnika trzony szare lub kolorowe trzony DV 2 szare

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/D/2014/9/134 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

DOZOWNIKI I BIURETY ELEKTRONICZNE

DOZOWNIKI I BIURETY ELEKTRONICZNE DOZOWNIKI I BIURETY ELEKTRONICZNE 25 DOZOWNIK TYPU HANDY STEP Dozowniki typu HANDY STEP opis Nie wymaga konserwacji Idealny do pipetowania długich serii Dokładnie dozuje lepkie i gęste ciecze produkt opis

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Tacta Pipeta Mechaniczna Czy kiedykolwiek uważnie słuchałeś uwag użytkownika pipet o pipetowaniu? My tak.

Tacta Pipeta Mechaniczna Czy kiedykolwiek uważnie słuchałeś uwag użytkownika pipet o pipetowaniu? My tak. Tacta Pipeta Mechaniczna Czy kiedykolwiek uważnie słuchałeś uwag użytkownika pipet o pipetowaniu? My tak. Sartorius z dumą prezentuje TACTA, nową wygodną i niezawodną pipetę mechaniczną premium. Tacta

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP Załącznik Nr 1d do SIWZ

Sprawa Nr: RAP Załącznik Nr 1d do SIWZ Sprawa Nr: RAP.272.188.2012 Załącznik Nr 1d do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz kalkulacyjny Część nr 4 Pipety, pipety elektroniczne i akcesoria Nazwa produktu i opis j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE MLA

PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE MLA PID: MLA UID: 018-08-1-MLA-0 Ostatnia aktualizacja: 19.07.2017 14:57 PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE MLA INNE ZDJĘCIA OPIS OGÓLNY VistaLab jest jedną z wiodących marek branży laboratoryjnej. Pipety VistaLab

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

24 miesi ce. Gwarancja. Elektroniczna WAGA PALETOWA. Magazyny, sklepy, hurtownie, sprzeda...

24 miesi ce. Gwarancja. Elektroniczna WAGA PALETOWA.  Magazyny, sklepy, hurtownie, sprzeda... Elektroniczna WAGA PALETOWA wagi magazynowe Magazyny, sklepy, hurtownie, sprzeda... Gwarancja 24 miesi ce Transport na terenie kraju GRATIS! Polska konstrukcja wagi zasilanie sieciowe zasilanie akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja bezpieczeñstwa ABLOY PROTEC jest kulminacj¹ ponad 90-cio letniego œwiatowego doœwiadczenia fiñskiej firmy ABLOY OY w rozwoju i produkcji cylindrów dyskowych Abloy Oy An ASSA ABLOY Group

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI Zestaw laktacyjny Sterylne, jednorazowe zestawy laktacyjne, zawierające osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8"

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8 Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne " Opis serii Seria 88 z mi wykonana ze stopu cynku jest alternatywn¹ do serii technopolimerowej (88). Seria ta obejmuje trzy ró ne typy rozdzielaczy : - 88/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 czerwca 2014 r. KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN poprzez modernizacje i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2013 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Defibrylator z kardiowersją oraz stymulacją zew. serca Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost 1 Defibrylator z kardiowersją

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Unikalny system Twistfl ow minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia kolki dziecięcej.

Unikalny system Twistfl ow minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia kolki dziecięcej. POZNAJ Butelka antykolkowa Twistshake to innowacyjne rozwiązanie dla dzieci karmionych wcześniej naturalnie. Elastyczna i miękka końcówka smoczka przypomina brodawkę matki, zachowując naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż:

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: moduł LED RGBW, 20.000h wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 10 (gobo) - 45 (otwarty) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo