PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo, bêd¹ce czêści¹ miêdzynarodowej grupy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo, bêd¹ce czêści¹ miêdzynarodowej grupy."

Transkrypt

1

2 PZ HTL S.A. to nowoczesne, dynamicznie rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo, bêd¹ce czêści¹ miêdzynarodowej grupy. Posiadamy w³asny dzia³ konstrukcyjno-technologiczny oraz doświadczon¹, wykwalifikowan¹ kadrê pracowników. Stosujemy uznane standardy produkcji i zarz¹dzania, dostarczaj¹c na rynek światowy produkty najwy szej jakości. Na wszystkich etapach produkcji stosujemy sprawdzone systemy kontroli jakości. Ka dy wyrób posiada unikalny numer, który pozwala na jego pe³n¹ identyfikacjê. Indywidualne parametry dla ka dej pipety s¹ podane na certyfikacie do³¹czonym do wyrobu. Wszystkie pipety i pipetory HTL s¹ konstruowane i produkowane zgodnie z normami i dyrektywami Unii Europejskiej oraz oznakowane znakiem CE i IVD (In Vitro Diagnostic 98/79/EC) potwierdzonym deklaracj¹ zgodności. PZ HTL S.A. posiada certyfikowany system Zarz¹dzania Jakości¹, zgodny z norm¹ ISO 900:2008, w zakresie projektowania, produkcji i sprzeda y wyrobów laboratoryjnych. Jednostk¹ certyfikuj¹c¹ jest DEKRA Certification, bêd¹ca czêści¹ miêdzynarodowego koncernu DEKRA AG. Wyroby HTL poprzez doskonale zorganizowan¹ sieæ sprzeda y docieraj¹ do ponad 45 dystrybutorów w 80 krajach ca³ego świata. W Polsce posiadamy swoich przedstawicieli na terenie ca³ego kraju. Wszelkie prawa zastrze one. Produkty opisane w niniejszym katalogu s¹ dostêpne w ograniczonym zakresie i podlegaj¹ zmianom technicznym. B³êdy s¹ dopuszczalne. PZ HTL S.A. zastrzega sobie prawo ulepszania lub innego modyfikowania swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. 202 PZ HTL S.A.

3 Nasza firma k³adzie du y nacisk na kwestie zwi¹zane z ochron¹ środowiska. G³ównym za³o eniem polityki środowiskowej HTL jest prowadzenie dzia³alności w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Nasze zobowi¹zanie realizujemy postêpuj¹c zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi i normami w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegaj¹c zasad postêpowania określonych przez politykê korporacyjn¹. Regularnie prowadzone audyty środowiskowe maj¹ na celu identyfikacjê potencjalnych dzanie dzia³añ koryguj¹cych. Bie ¹ca zagro eñ i niezgodności oraz wprowadzanie kontrola pozwala na wdra anie zia³añ a³añ proekologicznych proekologicznyc ny w nowych dzia³añ rz¹dzania Środowiskiem em. obszarach i doskonalenie Systemu Zarz¹dzania Środowiskiem. Oddaj¹c w Pañstwa rêce KATALOG HTL LIQUID HANDLING zachêcamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹. W ka dej chwili Dzia³ Obs³ugi Klienta i Marketingu odpowie na Pañstwa pytania dotycz¹ce wyrobów, sieci dystrybucji oraz serwisu HTL: Telefon: Faks: Informacje o nowościach na stronie: 0

4 Szeroka gama wyrobów Liquid Handling w ofercie HTL to odpowiedź na zmieniaj¹ce siê oczekiwania Naszych Klientów, którzy wysoko ceni¹ sobie bezpieczeñstwo, komfort pracy i niezawodnośæ wyrobów HTL. Dziêki wieloletniemu doświadczeniu, stosowaniu najnowszych technologii w procesie produkcji oraz zaanga owaniu ca³ego zespo³u, produkujemy wyroby najwy szej jakości. 02

5 SPIS TREŚCI Seria pipet o zmiennej pojemności DISCOVERY PRO Seria pipet o zmiennej pojemności DISCOVERY COMFORT Seria pipet o zmiennej pojemności LABMATE PRO Seria pipet o sta³ej pojemności CLINIPET + Koñcówki do pipet standardowe i z fi ltrem y do pipet i akcesoria Serwis HTL Pipetor SWIFTPET PRO Pipety serologiczne Dozownik strzykawkowy MINILAB 20 oraz strzykawki 03

6 Seria pipet DISCOVERY PRO Seria pipet jednokana³owych i wielokana³owych DISCOVERY PRO zosta³a stworzona z myśl¹ o trzech najwa niejszych cechach pipety: ergonomii, powtarzalności i dok³adności. To jedne z najl ejszych pipet dostêpnych na rynku. Wyprofi lowany kszta³t rêkojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantuj¹ pewny chwyt pipety i ograniczaj¹ obci¹ enie nadgarstka, minimalizuj¹c efekt zmêczenia d³oni podczas pipetowania. Zastosowany w pipetach system przek³adni wyrzutnika umo liwi³ redukcjê si³y zrzutu koñcówek o ponad 30% w porównaniu do pipet o tradycyjnej konstrukcji. Nowoczesne wzornictwo i konstrukcja gwarantuj¹ca izolacjê termiczn¹ Zmniejsza ryzyko przegrzania pipety podczas d³ugotrwa³ej pracy Zapewnia najwy sz¹ jakośæ wyników Niskie si³y pipetowania pipetowanie wydmuch 4-pozycyjny licznik zawsze widoczny podczas pracy Dok³adny i pewny odczyt pojemności Szybka nastawa pojemności dziêki nowoczesnej konstrukcji licznika Jakośæ wg zasad GLP Blokada nastawy pojemności Kodowanie kolorem Zastosowanie najwy szej jakości materia³ów zapewnia wysok¹ odpornośæ chemiczn¹ i mechaniczn¹, a e umo liwia sterylizowanie pipety promieniami UV oraz w autoklawie. Dziêki uniwersalnemu kszta³towi trzonów i d³ugiemu skokowi wyrzutnika pipety wspó³pracuj¹ z koñcówkami ró nych producentów. Pipety DISCOVERY PRO to ergonomia na najwy szym poziomie. Wygodne przyciski pipetowania i wyrzutnika, kszta³t rêkojeści oraz podpórki palca umo liwiaj¹ idealne dopasowanie pipety do d³oni, a system miêkkich sprê yn zapewnia najni sze si³y pipetowania oraz minimalizuje obci¹ enie miêśni podczas pracy. 04

7 Dok³adnośæ i powtarzalnośæ wyznaczana zgodnie z ISO Ka da pipeta jest indywidualnie kalibrowana i dostarczana z certyfi katem jakości. Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka Intuicyjny sposób kalibracji DP2* 600 DP Max 2.0 Min Max 0.0 ± 2.0 ± 2.7 ±.5 ± 4.0 ±.0 ± 0.5 ± 6.0 ±.3 ± 0.7 ± 2.8 ± μl DP Min 2 0 Max 20 ± 3.0 ±.0 ±.5 ± 0.5 ± 0.3 DP Min 0 50 Max 00 ±.6 ± 0.24 ± μl DP DP Min Max 200 Min Max 000 ±.2 ±.6 ± 0.7 ± 0. ± 0.2 ± 0.4 ± 0.2 ± μl Zablokuj nastawê pojemności. Zdejmij kolorow¹ zaślepkê u ywaj¹c do tego klucza kalibracyjnego. Ustaw suwak kalibracyjny w pozycji górnej. *DP2 minimalna pojemnośæ 0. μl Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka DP8-0 DP Min 5 Max 0 ± 8.0 ± 4.0 ± 2.0 ± 6.0 ± 2.0 ±.2 0 μl DP8-50 DP2-50 DP8-200 DP2-200 DP8-300 DP Min 5 Max 50 Min Max 200 Min Max 300 ± 4.0 ± 3.0 ±.6 ± 3.0 ±.5 ±.0 ±.6 ±.2 ±.0 ± 2.5 ±.2 ±.5 ±.5 ± μl 300 μl W³ó klucz kalibracyjny w otwór przycisku wyrzutnika. Przekrêæ klucz, aby wskazywana przez licznik objêtośæ by³a równa średniej obliczonej objêtości. Starter DISCOVERY PRO 4 pack Ekonomiczny zestaw czterech pipet z akcesoriami. Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria DISCOVERY PRO STARTER 4 PACK 7903 DP0 DP20 DP200 DP000 4-stanowiskowy plexi Koñcówki 0 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Klucz kalibracyjny x 4 Wieszak na pipetê x 4 Instrukcje u ytkowania Wyjmij klucz kalibracyjny i ustaw suwak kalibracyjny w dolnej pozycji. Za³ó kolorow¹ zaślepkê przycisku wyrzutnika. 05

8 stanowiskowy plexi wielostanowiskowy -stanowiskowy plexi Wieszak do pipet PIPETY WIELOKANA OWE Pipety wielokana³owe z serii DISCOVERY PRO nie ustêpuj¹ w ergonomii pipetom jednokana³owym z tej serii. Ich niska waga, ergonomiczna rêkojeśæ i doskona³e parametry pracy po³¹czone z rewolucyjnym modu³em wielokana³owym przenosz¹ pracê z mikrop³ytkami w inny wymiar. Dostêpne w szerokim zakresie pojemności pipety 8- i 2-kana³owe u³atwiaj¹ pipetowanie seryjne oraz pracê w wielu laboratoriach analitycznych. 360 o 4-pozycyjny licznik Niskie si³y pipetowania zapobiegaj¹ przeci¹ eniu miêśni i pozytywnie wp³ywaj¹ na wyniki pracy Najlepsze parametry dok³adności i powtarzalności Wytrzyma³a konstrukcja Intuicyjny system kalibracji Sekwencyjny wyrzutnik - redukuje si³y potrzebne do zrzucenia koñcówek Obrotowy modu³ - umo liwia pipetowanie i zrzucanie koñcówek przy dowolnym ustawieniu modu³u Mechanizm aktywnych trzonów - zapewnia doskona³e uszczelnianie siê koñcówek na trzonach 06

9 Seria pipet DISCOVERY COMFORT Seria pipet DISCOVERY COMFORT to produkty o tradycyjnej konstrukcji, zapewniaj¹cej u ytkownikom doskona³¹ ergonomiê i bezpieczeñstwo pracy oraz najlepsze parametry dok³adności i powtarzalności. Pipety dostêpne s¹ w wersji jednokana³owej i wielokana³owej. Niskie si³y pipetowania po³¹czone z ergonomicznym kszta³tem rêkojeści zapobiegaj¹ przeci¹ eniu miêśni P³ynna nastawa pojemności z mo liwości¹ blokady Idealne do d³ugich serii pipetowañ Identyfi kacja kolorem atwy sposób kalibracji Zdejmij przycisk pipetowania. Upewnij siê, e pokrêt³o jest zablokowane. Wytrzyma³a konstrukcja Doskona³e uszczelnianie koñcówek przy minimum si³y Odporna na UV, w pe³ni autoklawowalna Trzony pipet 5 i 0 ml wyposa one w ochronne fi ltry W³ó klucz kalibracyjny w kana³ki wkrêta kalibracyjnego. Klucz kalibracyjny jest do³¹czony do ka dej pipety. atwy demonta i regulacja d³ugości wyrzutnika. Przekrêæ klucz, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wskazania pipety. Sekwencyjny wyrzutnik - redukuje si³y potrzebne do zrzucenia koñcówek Obrotowy modu³ - umo liwia pipetowanie i zrzucanie koñcówek przy dowolnym ustawieniu modu³u Mechanizm aktywnych trzonów - zapewnia doskona³e uszczelnianie siê koñcówek na trzonach Za³ó przycisk. Procedura rekalibracji zakoñczona. 07

10 DV - szary trzon D - kolorowy trzon DV8-8-kana³owa DV2-2-kana³owa Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka DV2* D Max 2.0 ± 2.0 ± 2.7 ±.5 ± 6.0 ±.3 ± 0.7 DV0 D Min Max 0.0 ± 4.0 ±.0 ± 0.5 ± 2.8 ± μl DV20 D Min 2 0 Max 20 ± 3.0 ±.0 ±.5 ± 0.5 ± 0.3 DV50 D50 DV00 D Min 5 Max 50 Min 0 50 Max 00 ± 2.5 ±.0 ±.6 ± 2.0 ± 0.4 ± 0.24 ± μl DV200 D Min Max 200 ±.2 ± 0. ± 0.2 DV0 D Min 50 Max 0 ±.0 ± 0.4 ± 0.3 ± μl DV000 D Min Max 000 ±.6 ± 0.7 ± 0.4 ± 0.2 ± μl DV5000 D Min Max 5000 ± 0.5 ± 0. ± 0.2 ± μl DV0000 D Min Max 0000 ± 2.5 ± 0.5 ± 0.3 ± μl * DV/D2 minimalna pojemnośæ 0. μl. Model Nr. kat. Kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A A (%) (%) P (%) Koñcówka DV8-0 DV Min 5 Max 0 ± 8.0 ± 4.0 ± 2.0 ± 6.0 ± 2.0 ±.2 0 μl DV8-50 DV Min 5 Max 50 ± 4.0 ± 3.0 ±.6 ± 2.5 ± μl DV8-200 DV Min Max 200 ± 3.0 ±.5 ±.0 ±.5 DV8-300 DV Min Max 300 ±.6 ±.2 ±.0 ±.5 ± μl 08

11 5484 karuzelowy Zestawy startowe DISCOVERY COMFORT Ekonomiczne zestawy trzech lub czterech pipet z akcesoriami wielostanowiskowy 4-stanowiskowy plexi -stanowiskowy plexi Produkt Nr kat. Pipety Akcesoria DISCOVERY Comfort STARTER PACK 790 DV0 DV20 DV200 DV000 4-stanowiskowy plexi Koñcówki 0 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Kolorowe pierścienie Klucz kalibracyjny x 4 Wieszak na pipetê x 4 Instrukcje u ytkowania DISCOVERY STARTER KIT 7924 DV20 DV200 DV000 Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Klucz kalibracyjny x 3 Wieszak na pipetê x 3 Instrukcje u ytkowania 7926 D20 D200 D000 DISCOVERY STARTER KIT BIO 7923 DV0 DV00 DV000 Koñcówki 0 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Koñcówki 200 μl, 96 szt. Klucz kalibracyjny x 3 Wieszak na pipetê x 3 Instrukcje u ytkowania 79 D0 D00 D000 09

12 Seria pipet LABMATE PRO Seria pipet zmiennopojemnościowych LABMATE PRO to po³¹czenie najbardziej wytrzyma³ych, odpornych chemicznie i mechanicznie materia³ów z doskona³ymi parametrami powtarzalności i dok³adności. Szeroki wybór pojemności modeli jedno i wielokana³owych pipet sprawia, e mog¹ byæ one stosowane w ró nego rodzaju laboratoriach. Pipety mog¹ byæ poddawane sterylizacji promieniami UV oraz w autoklawie. Ergonomiczny kszta³t i niska waga Potwierdzona dok³adnośæ i powtarzalnośæ Odporna na UV, w pe³ni autoklawowalna Trzony pipet 5 i 0 ml wyposa one w fi ltry Dostêpne w wersji 8- i 2-kana³owej Kolorowe trzony u³atwiaj¹ce identyfi kacjê pojemności Regulowana d³ugośæ wyrzutnika umo liwia dostosowanie go do wiêkszości popularnych koñcówek Podwójna nastawa pojemności przyciskim pipetowania lub pokrêt³em nastawy objêtości Pipety wielokana³owe LABMATE PRO zosta³y wyposa one w unikalny mechanizm aktywnych trzonów. Mechanizm ten znacznie obni a si³y podczas zak³adania i zrzucania koñcówek. Obrotowy wyrzutnik 360 o umo liwia zrzucanie koñcówek przy dowolnym ustawieniu modu³u. System miêkkich sprê yn u³atwia pipetowanie 0

13 Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka LMP2* 566 LMP LMP Min 0..0 Max 2.0 Min Max 0.0 Min 2 0 Max 20 ± 2.0 ± 2.7 ±.5 ± 4.0 ±.0 ± 0.5 ± 3.0 ±.0 ± 6.0 ±.3 ± 0.7 ± 2.8 ± 0.4 ±.5 ± 0.5 ± μl LMP LMP Min 5 Max 50 Min 0 50 Max 00 ± 2.5 ±.0 ±.6 ± 2.0 ± ± 0.24 ± μl LMP Min Max 200 ±.2 0 ± 0. ± 0.20 LMP Min 50 Max 0 ±.0 ± 0.4 ± 0.3 ± μl LMP Min Max 000 ±.6 ± 0.7 ± 0.40 ± 0.20 ± μl LMP Min Max 5000 ± 0.5 ± 0. ± 0.20 ± μl LMP Min Max 0000 ± 2.5 ± 0.5 ± 0.3 ± μl * LMP2 minimalna pojemnośæ 0. μl Model Nr kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka LMP8-0 LMP Min 5 Max 0 ± 0 ± 4.0 ± 2.0 ± 8.0 ± 2.0 ±.2 0 μl LMP8-50 LMP2-50 LMP8-200 LMP Min 5 Max 50 Min Max 200 ± 4.0 ± 3.0 ±.6 ± 3.0 ±.5 ±.0 ± 2.5 ±.2 ± μl LMP8-300 LMP Min Max 300 ±.6 ±.2 ±.0 ±.5 ± μl karuzelowy wielostanowiskowy 4-stanowiskowy plexi -stanowiskowy plexi

14 Seria pipet CLINIPET + Pipety o sta³ej pojemności oferowane s¹ w 33 modelach od 2 μl do 000 μl. Rêkojeśæ oraz mechanizm pipet CLINIPET + zosta³y zaprojektowane specjalnie dla linii pipet o sta³ej pojemności. Pipety s¹ w pe³ni autoklawowalne i odporne na promieniowanie UV. Odznaczaj¹ siê niskimi si³ami pipetowania, doskona³ymi parametrami dok³adności i powtarzalności. System rekalibracji umo liwia samodzieln¹ rekalibracjê pipety w laboratorium Niskie si³y pipetowania nie powoduj¹ obci¹ enia zespo³u nadgarstka podczas intensywnej pracy z pipet¹ Przycisk wyrzutnika dostosowany dla osób prawo- i leworêcznych. Unikalna konstrukcja wyrzutnika minimalizuje si³y zrzutu koñcówki. Wytrzyma³e trzony wykonane z PVDF gwarantuj¹ wysok¹ odpornośæ mechaniczn¹ i chemiczn¹ Rewolucyjny mechanizm uszczelniania koñcówek gwarantuje prawid³owe uszczelnienie siê koñcówki na trzonie pipety Zdejmowany wyrzutnik umo liwia pobieranie cieczy z probówek nawet o bardzo ma³ej średnicy. 2

15 Model Nr. kat. Kat. Kolor Pojemnośæ (μl) A (%) P (%) Koñcówka CP ± 3.0 ±.5 CP ± 2.0 ±.0 CP ±.5 ± 0.7 CP ±.2 ± 0.5 CP ±.0 ± 0.5 CP ± 0.9 ± 0.4 CP 224 ± 0.9 ± 0.4 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± μl CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.9 ± 0.3 CP ± 0.3 CP ± 0.3 CP ± 0.3 CP ± 0.7 ± 0.3 CP ± 0.2 CP200A ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± μl CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± 0.2 CP ± karuzelowy wielostanowiskowy 4-stanowiskowy plexi Wieszak do pipet 3

16 Koñcówki do pipet Koñcówki s¹ integraln¹ czêści¹ systemu pipetowania. Ich kszta³t, w³aściwości i jakośæ materia³u z jakiego s¹ wykonane maj¹ wp³yw na wyniki pipetowania. Koñcówki do pipet HTL s¹ produkowane z najwy szej jakości polipropylenu, w warunkach zapewniaj¹cych ich wyj¹tkow¹ czystośæ i brak zanieczyszczeñ bioaktywnych. Dostêpne s¹ w wersji standardowej, sterylnej i z fi ltrem w ró nych formach spakowania. Rodzaje spakowania: Torba Podstawowa forma spakowania koñcówek -torba foliowa z zapiêciem strunowym, która chroni koñcówki przed zanieczyszczeniem. Pude³ko Wygodne, zamykane pude³ko na koñcówki stanowi najwygodniejsz¹ formê przechowywania koñcówek w laboratorium. Stos Stos koñcówek to oszczêdnośæ miejsca w laboratorium. Stanowi¹ uzupe³nienie pude- ³ek. Stosy dostêpne s¹ tylko dla koñcówek o pojemności 0 μl i 200 μl. Zestaw wymiennych tacek Zestaw jest dostarczany z dwoma pude³kami. Dostêpny tylko dla koñcówek o pojemności 0 μl i 200 μl ze znacznikami. Pe³na kompatybilnośæ z pipetami HTL zapewnia najlepsze mo liwe parametry dok³adności i powtarzalności Wspó³praca z pipetami ró nych producentów dostêpnymi na rynku Projektowane, produkowane i dostarczane zgodnie z ISO 900 Produkowane z najwy szej jakości polipropylenu 4

17 Typ koñcówki [μl] Zalecane do pipet HTL o zakresach pojemności [μl] Nr kat. Produkt sterylny Spakowanie krótka d³uga bez znaczników znaczniki na poj. 0, 50 i 00 μl zwê one zakoñczenie fazowane zakoñczenie nie 000 koñcówek/ torba 3002 nie 96 koñcówek/ pude³ko x 0 pude³ek koñcówek/ pude³ko x 0 pude³ek 3004 nie 5 tacek po 96 koñcówek w stosie 3005 nie 0 wymiennych tacek po 96 koñcówek* 340 nie 000 koñcówek/ torba 3402 nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek/ torba nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek /torba nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 5 tacek po 96 koñcówek w stosie 302 nie 0 wymiennych tacek po 96 koñcówek* 3030 nie 000 koñcówek/ torba nie 96 koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek/ torba 3002 nie 00 koñcówek/pude³ko x koñcówek/ pude³ko x nie 000 koñcówek/ torba fazowane zakoñczenie 3202 nie 96 koñcówek/ pude³ko x makro nie 0 koñcówek/ torba makro nie 200 koñcówek/ torba *zestaw wymiennych tacek zawiera 0 tacek z koñcówkami oraz 2 pude³ka na koñcówki Typ koñcówki [μl] Zalecane do pipet HTL o zakresach pojemności [μl] Nr kat. Produkt sterylny Spakowanie Koñcówki z fi ltrem krótka koñcówek/ pude³ko x d³uga ze znacznikiem ze znacznikiem - 00 ze znacznikiem ze znacznikiem zwê one zakoñczenie fazowane zakoñczenie fazowane zakoñczenie koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x koñcówek/ pude³ko x 2 5

18 y do pipet i akcesoria HTL oferuje szeroki wybór najwy szej jakości akcesoriów do pipet. S³u ¹ one przechowywaniu, ochronie i identyfi kacji pipet: Produkt Nr kat. Do pipet karuzelowy 5484 Pipety jednokana³owe: D/DV2-D/DV000, LMP2-LMP000, CP wielostanowiskowy 5449 Pipety jedno- i wielokana³owe : DP, D/DV, LMP, CP -stanowiskowy plexi 5479 Pipety jedno- i wielokana³owe: DP, D/DV, LMP, CP 4-stanowiskowy plexi 5480 Pipety jedno- i wielokana³owe: DP, D/DV, LMP, CP Wieszak do pipet 9483 Pipety jedno- i wielokana³owe: DP, LMP Wieszak do pipet 945 Pipety jedno- i wielokana³owe: D/DV, CP Pierścienie identyfi kacyjne 9630 Pipety jednokana³owe: D/DV, LMP Filtry ochronne do pipet 5 i 0 ml zestaw 50 szt Pipety jednokana³owe: D/DV, LMP 6

19 Serwis HTL Zobowi¹zaniem fi rmy PZ HTL S.A. jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzêtu wysokiej jakości oraz zagwarantowanie dostêpności autoryzowanego serwisu obs³uguj¹cego naprawê i kalibracjê pipet automatycznych. Wyroby HTL s¹ projektowane i dzia³aj¹ na zasadach opisanych w normie ISO Ka dy z wyrobów po przeprowadzeniu kalibracji otrzymuje indywidualny certyfi kat poświadczaj¹cy uzyskane w trakcie badania parametry dok³adności i powtarzalności. Us³ugi kalibracji i napraw wyrobów Pipety s¹ bardzo precyzyjnymi urz¹dzeniami, dlatego nawet drobne z pozoru wypadki, np. przypadkowe zalanie pipety, mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na ich parametry. Zaleca siê, aby dozownik cieczy poddany by³ walidacji w autoryzowanym serwisie przynajmniej raz w roku. Serwis HTL oferuje okresowe przegl¹dy techniczne, kalibracjê i naprawê pipet. Procedura \ Us³uga Kalibracja podstawowa Kalibracja pe³na Naprawa Dodatkowy opis procedury Wstêpna ocena wyrobu Praca mechaniczna, szczelnośæ uk³adu Czyszczenie / Odka anie Oświadczenie odka enia wymagane od klienta Demonta i sprawdzenie podzespo³ów Ocena stopnia zu ycia podzespo³ów Wymiana elementów uszczelniaj¹cych * + + Wymiana uszczelek Smarowanie elementów ciernych Oczyszczenie i nawil enie powierzchni nurnika Wymiana uszkodzonych podzespo³ów + Wg oceny serwisu Modernizacja pipet * * Monta najnowszych dostêpnych czêści Kalibracja 2-punktowa + wystawienie certyfi katu jakości + + Badanie metod¹ grawimetryczn¹ zgodnie z norm¹ ISO 8655 Kalibracja 3-punktowa + wystawienie Świadectwa Sprawdzenia Dozownika + * Badanie metod¹ grawimetryczn¹ zgodnie z norm¹ ISO 8655 *je eli wymagane / zlecone przez u ytkownika Uwaga. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionej oferty Konserwacja pipet Konstrukcja pipet HTL zapewnia najwy szy standard pracy. Po³¹czenie dobrej konstrukcji oraz regularnej konserwacji i kalibracji pipety gwarantuje d³ug¹ i niezawodn¹ pracê. Aby zapewniæ ³atwośæ konserwacji pipety HTL, ka da pipeta otrzymuje zestaw podstawowych akcesoriów: klucz kalibracyjny, smar do nurników oraz niezbêdne informacje zawarte w instrukcji obs³ugi. Szczegó³owe materia³y informacyjne dostêpne s¹ na stronie internetowej: 7

20 Pipetor pó³automatyczny SWIFTPET PRO Pipetowanie seryjne pipetami miarowymi i mianowanymi staje siê niezwykle wygodne i ³atwe przy u yciu pipetora SWIFTPET PRO. Ergonomiczna rêkojeśæ, kszta³t i umiejscowienie przycisków zapewniaj¹ wygodne dozowanie nawet podczas d³ugotrwa³ego u ytkowania, a podstawka ³aduj¹ca pozwala na stabilne przechowywanie pipetora podczas przerw w pracy. Prêdkośæ i tryb pracy mog¹ byæ dostosowane do indywidualnych potrzeb, dziêki ³atwo dostêpnym przyciskom. Pipetor to urz¹dzenie szczególnie przydatne w laboratoriach hodowli komórek oraz serologicznych. Bezpieczeñstwo i niezawodnośæ Mikrofi ltr, który chroni wnêtrze pipetora przed przypadkowym zalaniem, zanieczyszczeniami mechanicznymi, chemicznymi i bakteriologicznymi Uchwyt pipety, fi ltr oraz os³ona uchwytu mog¹ byæ autoklawowane Mo liwośæ sterylizacji promieniami UV 3 akumulatory NiMH o du ej pojemności, pozwalaj¹ na wiele godzin pracy Stan na³adowania baterii zawsze widoczny na wyświetlaczu LCD Regulacja prêdkości pobierania i wydawania Przyciski funkcyjne regulacji prêdkości (SPEED) oraz trybu pracy (MODE) w zasiêgu kciuka Dodatkowa p³ynna regulacja poprzez si³ê nacisku klawiszy pobierania i wydawania Komfort pracy Kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o poj ml Ergonomiczna rêkojeśæ atwo dostêpne przyciski Wygodna podstawka umo liwiaj¹ca przechowywanie i ³adowanie na stole laboratoryjnym lub na ścianie atwy dostêp do akumulatorów Produkt Nr kat. SWIFTPET PRO z podstawk¹ do ³adowania 0390 Podstawka do ³adowania Uchwyt pipety Wieszak 9029 Os³ona uchwytu pipety Mikrofi ltr PTFE 0,20 μl 9023 Mikrofi ltr PTFE 0,45 μl 9024 Zasilacz uniwersalny typ 9V: EU, US, UK, AU 900 8

21 Pipety serologiczne Zaprojektowane do sprawnego i dok³adnego wydawania cieczy, polistyrenowe pipety serologiczne HTL s¹ idealne do szerokiej gamy zastosowañ. Wyraźna, trwa³a i czytelna skala gwarantuje precyzyjne wyniki, a ujemna skala pozwala na pobranie dodatkowej objêtości. Kolorowa zatyczka u³atwia identyfi kacjê pojemności. Pipety s¹ wolne od zanieczyszczeñ bioaktywnych, a wersja sterylna posiada poziom sterylności SAL 0-6. Typ pipety Opis Kolor zatyczki Poj. [ml] Rodzaj pakow. Nr kat. Produkt sterylny Standard Zastosowanie ogólne w mikrobiologii i hodowli tkanek Krótka Praca pod (220 mm) wyci¹giem Szerokie Dozowanie cieczy gêstych, lepkich, zakoñczenie badania naukowe oraz badanie ywności Otwarte zakoñczenie Dozowanie roztworów i zawiesin o bardzo du ej lepkości Wyroby mleczne i bakteriologia Zastosowanie w mleczarstwie i bakteriologii Aspiracyjne (brak podzia³ki) Transfer cieczy bez dok³adności brak nie Dozowanie cieczy nie Standard w warunkach brak 5 Torba nie niesterylnych nie nie 9

22 Dozownik seryjny MINILAB 20 Dozownik MINILAB 20 jest urz¹dzeniem dozuj¹cym, wspó³pracuj¹cym ze specjalnymi strzykawkami. Jego konstrukcja gwarantuje wysok¹ dok³adnośæ i powtarzalnośæ dozowanych dawek, bez wzglêdu na gêstośæ i lepkośæ wydawanych cieczy. MINILAB 20 umo liwia odmierzanie do 48 jednakowych dawek przy dozowaniu seryjnym z jednej strzykawki. Próbki mog¹ byæ wydawane w odstêpach jednej sekundy. Stosowanie jednorazowych strzykawek zapobiega zanieczyszczeniu dozowanej próbki. Wygoda w dozowaniu seryjnym Niska waga 00 g Nie wymaga konserwacji Idealny do gêstych i lepkich cieczy Kompatybilny z wiêkszości¹ strzykawek dostêpnych na rynku Wyposa ony w adapter do strzykawek ml i 50 ml Rok gwarancji 20

23 Strzykawki MINILAB 20 wspó³pracuje ze specjalnymi strzykawkami wykonanymi z czystego polipropylenu o pojemnościach od 0.05 ml do 50 ml. Znaczniki znajduj¹ce siê na strzykawkach u³atwiaj¹ odczyt dozowanej objêtości. W zale ności od stosowanej strzykawki mo na dozowaæ dawki o objêtości od μl do 5000 μl. Mo liwości wyboru strzykawki pod k¹tem wielkości i liczby dawek przedstawia poni sza tabela: Ustawienie pokrêt³a Liczba dawek A% P% Objêtośæ strzykawki* (ml) Objêtośæ dawki (μl) ± 6.0 ± ±.0 ± ± 0.9 ± ± 0.7 ± ± 0.3 ± ± 0.3 ± ± ± 0.5 * Strzykawkê 0.05 ml nale y u ywaæ z za³o on¹ koñcówk¹ (0 μl). Wartości dla strzykawek 0.5 ml,. ml i 2.5 ml zosta³y zmierzone przy za³o onej koñcówce 200 μl, wartości dla strzykawki 0.05 ml zosta³y zmierzone przy za³o onej koñcówce 0 μl. Produkt Nr kat. MINILAB 20 z adapterem do strzykawek ml; 50 ml Adapter do strzykawek ml; 50 ml stanowiskowy plexi 5479 Strzykawki wspó³pracuj¹ z dozownikami**: - ripette - Multipette Minilab 00/0 - Distriman - EasyStep - HandyStep - HandyStep electronic Strzykawka Nr kat. niesterylne Nr kat. sterylne szt. /op ml ml ml ml ml ml ml ml ** Multipette jest znakiem zastrze onym Eppendorf AG; HandyStep jest znakiem zastrze onym Brand GmbH + Co. KG; Distriman jest znakiem zastrze onym Gilson Inc.; ripette jest znakiem zastrze onym Ritter Medical Care 2

24 CLH/08/202/PL 22

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTYKA POD LUPĄ PRZYPADKI KLINICZNE

W NUMERZE AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTYKA POD LUPĄ PRZYPADKI KLINICZNE W NUMERZE AKTUALNOŚCI System Pretty Interlab doskonałe rozwiązanie dla laboratoriów Audit Diagnostic Targi Medica Polskie Noble rozdane 4 5 5 6 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Dlaczego potrzebujemy zapewniających

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m Gdynia, paÿdziernik 2006 (14) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWOŒCI ASORTYMENTOWE maju i czerwcu br. nast¹pi³o bardzo W wiele zmian w ofercie naszej firmy. Pragniemy sprostaæ

Bardziej szczegółowo

Cennik Automatyka dla domu

Cennik Automatyka dla domu Cennik 011 Cennik wa ny od 03.01.011 Cennik Automatyka dla domu Kapita³ zak³adowy spó³ki 1.000.000 PLN, S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego,

Bardziej szczegółowo

W Numerze: KALENDARIUM NAJBLI SZYCH TARGÓW DOBRY WYBÓR W KRYZYSIE

W Numerze: KALENDARIUM NAJBLI SZYCH TARGÓW DOBRY WYBÓR W KRYZYSIE KALENDARIUM NAJBLI SZYCH TARGÓW Wszystkim producentom ledz¹cym nowoci na wiatowym rynku przemys³u drzewnego przypominamy, e w najbli szym czasie odbêd¹ siê dwie znacz¹ce imprezy: 20 24 KWIETNIA TECHNODOMUS

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym MX-M502N/MX-M452N MX-M362N/MX-M282N Cyfrowy system wielofunkcyjny 50, 45, 36 lub 28 str./min w trybie cz.-b.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo