Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony""

Transkrypt

1 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego oraz albumów tematycznych, związanych z regionem i przeznaczonych do jego promocji. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( r.) Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego oraz albumów tematycznych, związanych z regionem i przeznaczonych do jego promocji wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: w części 2 zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez: Bosz Szymanik i wspólnicy spółka jawna, Olszanica 311. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta tego Wykonawcy zawiera najniższą cenę i jest najkorzystniejsza w świetle tego kryterium. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: Część 2: Oferta nr 1: Bosz Szymanik i wspólnicy spółka jawna, Olszanica 311. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: Część 2: Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena Punktacja łączna W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że część 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego oraz albumów tematycznych, związanych z regionem i przeznaczonych do jego promocji została unieważniona na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dla tej części zamówienia nie została złożona żadna oferta. Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

2 Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. Zamawiający: Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 tel.: , fax: Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony. 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: 4. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego oraz albumów tematycznych, związanych z regionem i przeznaczonych do jego promocji. Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 zamówienia obejmuje dostawę materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego: 1. pióro wieczne wraz z etui: 200 szt., 2. długopis wraz z etui: 500 szt., 3. ołówek drewniany: szt., 4. torba foliowa: szt., 5. torba papierowa I: szt., 6. torba papierowa II: 500 szt., 7. puzzle w kartonowym opakowaniu: szt., 8. pamięć przenośna USB: 100 szt., 9. zawieszka odblaskowa dla dzieci: szt., 10. piłka dla dzieci I: 400 szt., 11. piłka dla dzieci II: 100 szt., 12. plecak: 500 szt., 13. torba na ramię: 200 szt., 14. czapka: szt., 15. bluza polarowa męska: 100 szt., 16. bluza polarowa damska: 100 szt., Część 2 zamówienia obejmuje dostawę albumów tematycznych, związanych z regionem Małopolski: 1. album Małopolska : 400 egzemplarzy, 2. album Małopolska wersja mini: egzemplarzy, 3. album Styl Zakopiański : 30 egzemplarzy, 4. album Autochromy, Małopolska : 30 egzemplarzy, 5. album Kraków fotografie z dawnych lat : 30 egzemplarzy,

3 6. album Kraków w Europie Środka w twardym etui: 10 egzemplarzy, 7. album Kraków w Europie Środka : 80 egzemplarzy, Całkowita wielkość zamówienia wynosi: ,00 zł netto (część 1: ,00 zł, część 2: ,00 zł) Wspólny słownik zamówień (CPV): Część 1 zamówienia: Artykuły informacyjne i promocyjne, Przybory do pisania, Torby do pakowania towarów, Puzzle, Pamięci do przechowywania danych, Produkty z tworzyw sztucznych, Plecaki, Torby podręczne, Nakrycia głowy. Część 2 zamówienia: Wydawnictwa Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: Część 1 zamówienia należy wykonać do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Część 2 zamówienia należy wykonać do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się dostawy: materiałów promocyjnych o wartości zł każda dla części 1 zamówienia, wydawnictw lub książek o wartości zł każda dla części 2 zamówienia. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na doświadczeniu innych podmiotów. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych (Informator UZP 1/2010) w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów niezbędne jest uczestnictwo tych podmiotów przy realizacji zamówienia. (podwykonawstwo). Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia niespełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4 (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zał. nr 6, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty: b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie ujęte w zał nr 3 do siwz). c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt VII ppkt 2 litera a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) w pkt VII ppkt 2 litery b) i c), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5 c) w pkt VII ppkt 2 litera e), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) w pkt VII ppkt 2 litera d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt 3 litery a)-d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego zał. nr 4 do siwz. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których doświadczeniu, polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz z późniejszymi zmianami)). 8. W postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium w wysokości: 1) dla części 1 zamówienia: 1.700,00 zł, słownie: tysiąc siedemset 00/100 zł, 2) dla części 2 zamówienia: 700,00 zł, słownie: siedemset 00/100 zł. 9. Kryteria oceny ofert: cena 100%. 10. Ofertę należy przesłać (operator publiczny) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, ul. Racławicka 56, Kraków, albo złożyć osobiście lub przesłać pocztą kurierską w/do Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystki, ul. Wrocławska 53, Kraków, III piętro, pokój 309 (Sekretariat). Oferty należy składać, nie później niż do dnia 26 sierpnia 2010 r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2010 r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego. 11. Termin związania ofertą: 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 13. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną w dniu r.

6 Powiązane artykuły Wynik postępowania: Dostawa materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego oraz albumów tematycznych, związanych z regionem i przeznaczonych do jego promocji. Liczba odwiedzin: 4 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :30:20 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem,

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, każdorazowy montaż, demontaż, mycie, serwisowanie oraz transport

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego. 2011/S 201-327487 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

PL-Kraków: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego. 2011/S 201-327487 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa kolokacji serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 09.09.2011r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 22/2011

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 09.09.2011r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 22/2011 Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 09.09.2011r. Wysokie Mazowieckie dn. 05.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

T ryb zamówienia Przetarg nieograniczony

T ryb zamówienia Przetarg nieograniczony D ostawa materiałów szewnych według 16 grup Rodzaj zamówienia T ryb zamówienia Przetarg nieograniczony T ermin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Powyżej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10 a 99 300 Kutno tel.: (24) 355 23 45, 355 23 46;

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307909-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne) 2015/S 169-307909

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/18/15

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/18/15 `Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282066-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo