Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu"

Transkrypt

1 Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: a Panem / Panią 1. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, a <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#>> b <<Paszport seria i nr #seria i nr paszportu#>> 2. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, c <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#>> d <<seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym dalej Kredytobiorcą,/ zwanymi dalej łącznie Kredytobiorcą. Parametry kredytu 1 1. Na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego z dnia...,dalej jako Wniosek, oraz niniejszej Umowy Kredytu, dalej jako Umowa Kredytu, Bank udziela Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Private Banking o numerze..., w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny. 2. Kwota Kredytu wynosi.zł 3. Całkowita kwota Kredytu wynosi.zł 4. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy Kredyt w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy telefonicznie bądź w formie wiadomości lub wiadomości SMS albo pisemnie. 5. Po postawieniu Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy zgodnie z ust. 4, Kredytobiorca może dysponować środkami w formie gotówkowej (w postaci wypłat w kasie Banku lub w bankomacie) lub bezgotówkowej (poprzez dokonywanie płatności za pomocą kart bankowych funkcjonujących w powiązaniu z rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym Private Banking, dalej jako rachunek PB, lub na podstawie polecenia przelewu na dowolny rachunek bankowy. 6. Kredytobiorca przystępuje do Ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia# Tak Nie e Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają odpowiednio Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia, która w przypadku przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi załącznik do Umowy Kredytu oraz # Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego dla Kredytobiorców BRE Banku SA #, dalej jako OWU. Rezygnacja z Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu Umowa Kredytu zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. Okres obowiązywania Umowy Kredytu zostaje automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kwoty Kredytu, pod warunkiem należytego wypełnienia przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy Kredytu, Regulaminu udzielania kredytów dla Klientów Private Banking, dalej jako Regulamin, Warunków udzielania kredytu odnawialnego dla Klientów Private Banking, dalej jako Warunki, Regulaminu świadczenia usług Private Banking w BRE Banku SA. 2. Kredytobiorca może zrezygnować z automatycznego przedłużenia Umowy Kredytu o kolejne 12 miesięcy składając przed upływem terminu jej obowiązywania oświadczenie o wypowiedzeniu na zasadach określonych w Umowie Kredytu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze standardowego oprocentowania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi..% w stosunku rocznym. f 3 a Zawsze dla obywateli RP b Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL c Zawsze dla obywateli RP d Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL e Zaznaczyć zgodnie z wnioskiem o kredyt f Paragraf otrzymuje różne brzmienie w zależności od oferty, z której będzie korzystał kredytobiorca mbank S.A. Biuro Bankowości Prywatnej, ul. Królewska 14, Warszawa, tel , fax ,

2 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma stałej marży Banku wynoszącej p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej.% z dnia..,ustalanej w trybie opisanym w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku, stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje zmienną stopę procentową w okresie jej trwania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej..% g w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2 ) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej.% z dnia.., ustalanej w trybie opisanym w ust. 4. 1) W okresie trwania promocji, czyli <<liczba miesięcy trwania promocji>> miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu, marża Banku wynosi...p.p. 2) Po zakończeniu okresu trwania promocji marża Banku wynosi... p.p. 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje stałe oprocentowanie w całym okresie jej trwania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt w okresie trwania promocji, tj. <<liczba miesięcy trwania promocji>> miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, wynoszącej..% w stosunku rocznym. 2. Po zakończeniu okresu trwania promocji Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stałej marży Banku wynoszącej p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. W dniu zmiany wysokości stałej stopy procentowej na zmienną stopę procentową Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany stopy procentowej. 3. Bank, na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną Bank, przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. g suma WIBOR1M i marży promocyjnej

3 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy kredyt oprocentowany będzie wg zasad ustalanych indywidualnie z Kredytobiorcą paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej #wysokość oprocentowania nominalnego ustalonego indywidualnie z Kredytobiorcą# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej # wysokość obowiązującej aktualnie w Banku stawki bazowej# % z dnia # dzień ustalenia stawki WIBOR1M #, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. 1) przez okres #liczba m-cy, w których obowiązuje marża wynegocjowana indywidualnie# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu marża Banku wynosi #wysokość marży wynegocjowanej indywidualnie# p.p. 2) po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 1) marża Banku wynosi #wysokość standardowej marzy Banku# p.p. 3. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia spłaty kredytu i uzyskuje obniżoną marżę paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość oprocentowania nominalnego uwzględniającego obniżoną marżę#% w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma marży Banku wynoszącej #wysokość obniżonej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M#% z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. Marża Banku może ulec zmianie w przypadkach określonych w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust W przypadku rezygnacji Kredytobiorcy z ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia marża Banku określona w ust. 2 ulega podwyższeniu o #liczba p.p. które podwyższają marżę# i wynosi #wysokość standardowej marży Banku# p.p. Zmiany marży Bank dokonuje w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W dniu zmiany wysokości marży Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany marży. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. 4

4 1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi..% i jest obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń zawartych w << h pkt. 4 ust. 8 / i pkt. 4 ust. 4 / j pkt. 4 ust. 4 i 9>> powyższego załącznika. 2. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wysokość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. W całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 1 uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wysokość całkowitego kosztu kredytu# zł 3. Realna rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty oraz całkowity koszt Kredytu mogą się różnić od wskazanych w niniejszym paragrafie a ich wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, obowiązujących w okresie kredytowania stóp procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów związanych z Umową Kredytu W związku z zawarciem Umowy Kredytu, Kredytobiorca zapłaci Bankowi: 1) k prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości...% kwoty Kredytu tj...zł płatną w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub z kwoty udzielonego Kredytu, 1) l prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości #kwotowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# zł płatną jednorazowo, w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub z kwoty udzielonego Kredytu, 2) prowizję za każdorazowe odnowienie Kredytu (przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu, zgodnie z 2 ust 2 Umowy Kredytu) w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA dla Klientów Private Banking, zwanej dalej Taryfą. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu odnowienia Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu, 3) W przypadku podwyższenia kwoty kredytu - prowizję od kwoty podwyższenia Kredytu w wysokości określonej w Taryfie. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu podwyższenia kwoty Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. 2. Wysokość opłaty wymienionej w ust. 1 pkt. 1) została określona zgodnie z Taryfą obowiązującą na dzień zawarcia Umowy Kredytu. Może ona ulec zmianie zgodnie z ust. 6, jeżeli zmiana ta zaistnieje przed terminem jej płatności. 3. Za czynności związane z wykonywaniem Umowy Kredytu, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą. 4. Prowizje podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 5. Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę w wysokości.. zł za prowadzenie rachunku PB, w którym Kredyt został udzielony i za pośrednictwem którego następuje jego spłata. Wysokość opłaty została określona zgodnie z Taryfą obowiązującą na dzień zawarcia Umowy Kredytu. 6. Wysokość prowizji i opłat może ulegać zmianom. Zmiany wysokości opłat i prowizji mogą nastąpić w przypadku zmiany co najmniej jednego z parametrów rynkowych takich jak: 1) zmiany warunków cenowych na rynku międzybankowym, 2) polityki finansowej Banku, 3) poziomu ponoszonych przez Bank kosztów, wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów. 7. Informacja o zmianach zostanie przekazana Kredytobiorcy w formie: komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Banku bądź elektronicznej, przy pomocy wiadomości bądź komunikatu na stronie internetowej Banku lub pisemnie wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o powyższej zmianie, Kredytobiorca uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu w trybie i ze skutkami określonymi w Umowie Kredytu. Jeżeli Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia w określonym terminie, przyjmuje się, iż Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie. 8. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany przez Bank o braku konieczności poniesienia opłat notarialnych związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu. 9. m W związku z przystąpieniem przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia#, Kredytobiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłaty z tytułu powyższego ubezpieczenia w wysokości #wzór wg którego wyliczana będzie opłata z tytułu ubezpieczenia# nie mniej jednak niż #wysokość opłaty z tytułu ubezpieczenia wyrażona w złotych# zł. Opłata, o której mowa pobierana jest w okresach miesięcznych licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu za każdy dzień, według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania Umowy Kredytu. 2. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji. 3. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku wskazanym w 1 ust. 1 Umowy Kredytu, na spłatę odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z Umową Kredytu. 5. Kredytobiorca upoważnia Bank do comiesięcznego obciążania rachunku PB, wskazanego w 1 ust. 1 Umowy Kredytu, kwotą naliczonych odsetek. h Występuje dla umów zawartych do dnia i Występuje dla umów zawartych od dnia j Występuje dla umów zawartych od dnia jeśli kredyt będzie oprocentowany wg różnych stóp procentowych stosowanych w okresie trwania umowy k występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest procentowo l występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest w minimalnej wysokości kwotowej określonej w TPiO m Występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu

5 6. Brak zapewnienia przez Kredytobiorcę środków na pobranie przez Bank odsetek naliczonych od udzielonego Kredytu, a także należnych, wymienionych w Umowie Kredytu opłat i prowizji, uprawnia Bank do pobrania ich z kwoty Kredytu. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania opłat i prowizji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym bez odrębnych oświadczeń stron i zawiadamiania przez Bank. 7. Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu powodujące powstanie niedozwolonego salda debetowego uprawnia Bank do pobierania od kwoty przekroczenia odsetek w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania BRE Banku SA dla Klientów Private Banking, dalej jako Tabela oprocentowania, dla niedopuszczalnego salda debetowego rachunku PB, w którym Kredyt jest udzielony. Obsługa Kredytu 7 1. Ostateczny termin spłaty Kredytu wynosi 12 miesięcy licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy i upływa w dniu, który datą odpowiada dacie postawienia Kredytu do dyspozycji, chyba że okres obowiązywania Umowy Kredytu zostanie przedłużony na zasadach opisanych w 2 ust Jeżeli termin spłaty Kredytu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. 3. Kredytobiorca ma prawo dokonać spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Bank nie pobiera prowizji z tytułu dokonania spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Kredytobiorca w czasie obowiązywania Umowy Kredytu będzie otrzymywał na koniec każdego miesiąca wyciąg do rachunku w formie elektronicznej przy pomocy wiadomości lub pisemnej. 6. Wszelkie wpłaty dokonane na poczet należności z tytułu Umowy Kredytu zaliczane są na pokrycie zobowiązań w następującej kolejności: 1) koszty windykacji, 2) prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfą, 3) odsetki od kapitału przeterminowanego, 4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 5) kapitał przeterminowany, 6) kapitał niewymagalny. 7. Spłata Kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek, wskazany w 1 ust. 1 Umowy Kredytu. 8. Kredytobiorca upoważnia Bank do zaliczania wszelkich wpłat dokonywanych na rachunek, wskazany w 1 ust.1 Umowy Kredytu, na poczet zmniejszenia zobowiązań z tytułu wykorzystanego Kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. 9. Każda spłata całości lub części Kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą kwotę i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy Kredytu. 10. Za datę faktycznej spłaty Kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Kredytobiorcy, wskazany w 1 ust. 1 Umowy Kredytu. 11. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Kredytobiorca jest uprawniony do otrzymania na swój wniosek bezpłatnego harmonogramu spłat W wypadku nie spłacenia w ustalonym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi kosztami związanymi z Umową Kredytu, Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności. 2. Niespłacenie wymagalnych należności we wskazanym w wezwaniu terminie, upoważnia Bank do: 1) podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na rachunek PB, odmowy dokonywania wypłat z tego rachunku również za pomocą kart bankowych oraz odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji; bądź 2) obniżenia przyznanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 15; bądź 3) odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 15; bądź 4) wypowiedzenia Umowy Kredytu, na zasadach określonych w Umowie Kredytu. 3. Od kwoty kapitału niespłaconego w terminie, od dnia następnego po terminie spłaty, Bank naliczać będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej wynikającej z Tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu popadnięcia w opóźnienie. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych w dniu zawarcia Umowy Kredytu wynosi %. 4. Zmiana stopy procentowej odsetek dla należności przeterminowanych, w trakcie trwania Umowy Kredytu, następuje w przypadku zmiany maksymalnej wysokości odsetek wynikających z czynności prawnej określonych w Ustawie kodeks cywilny w terminie i zakresie z niej wynikającym. 5. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania, bez odrębnego oświadczenia Banku, należności przeterminowanych, tj. niespłaconych w terminie wymagalnych wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu z dowolnego rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy, w tym rachunków walutowych. W przypadku spłaty należności przeterminowanych z rachunku walutowego pobrane środki zostaną przewalutowane na złote po kursie kupna według Tabeli kursów Banku z dnia spłaty. Niniejsze upoważnienie nie wymaga odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wygasa w okresie obowiązywania Umowy Kredytu ani w razie śmierci Kredytobiorcy. Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu. 6. W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu następujących kosztów: 1) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN, 2) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 3) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, 4) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności:

6 a) adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, b) radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 7. Podane powyżej koszty (wynikające z przepisów prawa) są podawane wg stanu na dzień zawarcia Umowy Kredytu i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. 8. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 9. Bank może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy Kredytu wierzytelności na osoby trzecie na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. 10. Wobec zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9 Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Bank zwolniony jest wówczas z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. O przelewie wierzytelności kredytobiorca zostanie poinformowany zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W celu zabezpieczenia terminowej spłaty Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania regularnych tj. przynajmniej raz w miesiącu wpłat na rachunek PB w wysokości nie niższej niż 10% kwoty Kredytu określonej w 1 ust. 2. W przypadku nie dochowania tego obowiązku Bank może wypowiedzieć Umowę Kredytu na zasadach w niej określonych. 9 Oświadczenia Kredytobiorcy i inne postanowienia Umowy Kredytu Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu wartość całego zaciągniętego zobowiązania. Jest świadomy ponoszenia tego rodzaju ryzyka, związanego z wybranym produktem kredytowym. Został poinformowany o kosztach obsługi Kredytu w wypadku niekorzystnej zmiany stopy procentowej. 2. Kredytobiorca oświadcza, że: 1) przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego Kredytu oraz został poinformowany o możliwości i sposobie otrzymania wszelkich wyjaśnień dotyczących, treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy Kredytu i jej postanowień, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczącej Umowy Kredytu; 2) uzyskał od Banku informację o możliwości i sposobie uzyskania wyjaśnień dotyczących wątpliwości, 3) ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym Kredytem, 4) został poinformowany o tym, że wszystkie wyjaśnienia i informacje o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, są przekazywane przez Bank za pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną bądź przez pracownika placówki Banku lub pracownika pośrednika kredytowego. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Kredytu. 4. Kredytobiorca oświadcza, że wraz z Umową Kredytu otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu oraz został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku z tytułu Umowy Kredytu a także w przypadku niezwrócenia przez Kredytobiorcę Bankowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kwoty udostępnionego kredytu wraz z odsetkami obliczonymi za okres od dnia wypłaty kredytu tj. dnia postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu, w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego i upoważnia Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż.zł (słownie:...zł), obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu. 2. Od dnia następującego po dniu wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego/wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu, Bank ma prawo pobierać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej SA w Warszawie, ul. Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu po jego wygaśnięciu, wszystkich innych zobowiązań Kredytobiorcy po ich wygaśnięciu, zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Kredytobiorca potwierdza, że został poinformowany, iż powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. n o Kredytobiorca TAK NIE Współkredytobiorca TAK NIE 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: n uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego o uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego

7 - iż Bank jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące jego dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jestem stroną, - o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, - o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni własnych produktów i usług Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: - Systemu Bankowy Rejestr bazy danych, której administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, - innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w Ustawie prawo bankowe. 4. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej mbanku S.A., inne niż mbank S.A., swoich danych osobowych w celach związanych z działalnością tych podmiotów, a w szczególności dotyczących promocji i marketingu usług oraz produktów własnych. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej mbanku S.A., o których mowa powyżej jest dostępna na stronie internetowej Kredytobiorca TAK NIE p Współkredytobiorca TAK NIE q 4. Kredytobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 6. Kredytobiorca TAK NIE r Współkredytobiorca TAK NIE s t Bank oświadcza, że Umowa Kredytu, została zawarta przy udziale pośrednika kredytowego. z siedzibą w Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał od pośrednika kredytowego, o którym mowa powyższej, informacje określone w art.7 ust. 4 i 5 oraz w art. 28 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Odstąpienie od Umowy Kredytu i rozwiązanie Umowy Kredytu Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Skuteczne odstąpienie od Umowy Kredytu oznacza, że traktuje się ją jako niezawartą a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu lub formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 3. Kredytobiorca niezwłocznie zwraca do Banku kwotę udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami, w wysokości wyliczonej wg uzgodnionej stopy oprocentowania wskazanej w Umowie Kredytu, za okres od dnia wypłaty Kredytu, tj. postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia jego spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 4. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednemu Kredytobiorcy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 5. Wysokość odsetek o których mowa w ust. 3 liczona od dnia wypłaty do dnia spłaty Kredytu wynosi.zł w stosunku dziennym przyjmując założenia, o których mowa w 4 ust Jeśli Kredytobiorca nie dopełnia obowiązków wynikających z Umowy Kredytu, Bank najpóźniej na dwa miesiące przed upływem czasu jej obowiązywania, zawiadomi Kredytobiorcę o obowiązku spłaty Kredytu z nadejściem terminu jego spłaty i nie przedłużeniu czasu obowiązywania Umowy Kredytu W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę obowiązku wskazanego w 9, Bank może podjąć decyzję o: a). zmianie wysokości przyznanego Kredytu. W takim przypadku, Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty zmniejszającej kwotę wykorzystanego Kredytu, w wysokości oraz terminie wskazanym przez Bank nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji; b). odmowie udostępnienia niewykorzystanej części Kredytu oraz odmowie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu na kolejny okres. 2. Nie spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 uprawnia Bank do nie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu Kredytobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę Kredytu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednej osobie każdy z Kredytobiorców jest uprawniony do samodzielnego wypowiedzenia Umowy Kredytu ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 2. Kredytobiorca może złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej. p uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego q uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego r uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego s uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego t ustęp występuje, gdy na etapie zawierania Umowy Kredytu pojawi się pośrednik, wówczas należy wpisać nazwę pośrednika kredytowego oraz nazwę i adres siedziby

8 3. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu, w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej, liczony jest od dnia doręczenia Bankowi wypowiedzenia Bank może wypowiedzieć Umowę Kredytu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: 1) złożenia fałszywych dokumentów, oświadczeń lub podania nieprawdziwych danych stanowiących podstawę udzielenia Kredytu, 2) utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy w zakresie umożliwiającym udzielenie Kredytu w wysokości określonej w Umowie Kredytu, 3) zagrożenia upadłością Kredytobiorcy, 4) naruszenia przez Kredytobiorcę obowiązujących przepisów prawa regulujących Umowę Kredytu, postanowień Umowy Kredytu, Regulaminu, Warunków, a także postanowień innych regulaminów i warunków obowiązujących w Banku jeżeli Kredytobiorca jest zobowiązany do ich przestrzegania. 2. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu liczony jest od dnia doręczenia Kredytobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu, wysłanego na adres korespondencyjny podany przez Kredytobiorcę, zarejestrowany w systemie Banku. 3. Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank wymaga zachowania formy pisemnej Umowa Kredytu może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. 2. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu stają się wymagalne w całości. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wszystkich wymagalnych należności pod rygorem zapłaty za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania dla należności przeterminowanych. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych w dniu zawarcia Umowy Kredytu jest określone w 8 ust 3 Umowy Kredytu. 4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień z niej wynikających. 19 Wszelkie zmiany Umowy Kredytu wymagają zawarcia przez Strony pisemnego Aneksu do Umowy Kredytu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem: 1) zmian dokonywanych zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu w zakresie i w trybie przewidzianym w Umowie Kredytu, 2) zmian danych osobowych Kredytobiorcy dokonywanych na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy. 20 Umowa Kredytu, ulega rozwiązaniu w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn: 1) z chwilą upływu okresu jej wypowiedzenia, 2) z upływem okresu na jaki została zawarta, pod warunkiem że nie została przedłużona na kolejny okres zgodnie z 2 ust. 2, 3) z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Kredytobiorcy, a w przypadku gdy Umowa Kredytu została zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą, z dniem powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci ostatniego z Kredytobiorców, 4) z chwilą upływu okresu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie rachunku PB, w przypadku gdy Umowa Kredytu nie została wypowiedziana jednocześnie z Umową o prowadzenie rachunku PB. 21 W przypadku gdy Umowa Kredytu została zawarta z więcej niż jednym Kredytobiorcą, z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci jednego z Kredytobiorców, Bank może podjąć decyzję o obniżeniu kwoty Kredytu. Bank powiadomi Kredytobiorcę o podjęciu powyższej decyzji w formie pisemnej wskazując kwotę obniżenia oraz termin, nie krótszy niż 14 dni, do którego Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty zmniejszającej kwotę wykorzystanego Kredytu oraz zawrzeć Aneks zmieniający wysokość Kredytu. Nie spełnienie warunków określonych przez Bank uprawnia do wypowiedzenia Umowy Kredytu. Postanowienia końcowe W przypadku sporu powstałego między Kredytobiorcą a Bankiem, Strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. 2. W przypadku niemożności uzyskania polubownego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 1, Kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego, opisane są na stronie internetowej 3. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej bądź na mocy decyzji Arbitra Bankowego, mogą być również rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 4. Prawem właściwym dla Umowy Kredytu jest prawo polskie. 5. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Bank będzie się porozumiewać z Kredytobiorcą w języku polskim. 7. Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie znajduje zastosowania z uwagi na rodzaj kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu Integralną część Umowy Kredytu stanowią: 1) Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking, 2) Warunki udzielania kredytu odnawialnego dla Klientów Private Banking, 3) Regulamin świadczenia usług Private Banking w BRE Banku SA,

9 4) Tabela oprocentowania BRE Banku SA dla Klientów Private Banking, 5) Taryfa prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA dla Klientów Private Banking 2. Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu udostępnił Kredytobiorcy dokumenty wymienione w ust. 1 w postaci elektronicznej przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty o których mowa w ust. 1. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter. 24 Umowę Kredytu sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron tj. jednym dla Kredytobiorcy i jednym dla Banku. u <<Egzemplarz Umowy Kredytu dla Kredytobiorcy otrzymuje #imię i nazwisko Kredytobiorcy, który otrzyma egzemplarz umowy kredytu# >> v Załączniki do Umowy Kredytu: 1) Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia#!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku w. data, podpis Kredytobiorcy x Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy Kredytu Imię i Nazwisko Małżonka Kredytobiorcy y PESEL/ z Seria i nr paszportu!! Podpis. Wyjaśnienia: 1/ Adres do korespondencji: mbank S.A., Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź u Występuje jeśli jest 2 kredytobiorców v Występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu w Sekcje z podpisami kredytobiorców należy powielić zgodnie z ich liczbą x Występuje gdy do zawarcia umowy kredytu konieczna jest zgoda małżonka y Zawsze dla obywateli RP z Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL

10 W celu odstąpienia od Umowy Kredytu należy wypełnić, podpisać i przesłać na wskazany poniżej adres korespondencyjny Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Adres korespondencyjny Banku: mbank S.A., Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź aa Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu może być również złożone na adres pośrednika kredytowego wskazany w Umowie Kredytu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking Dane Kredytobiorcy/-ów Imię i Nazwisko:. Nr PESEL lub seria i nr paszportu:... bb : Adres zamieszkania:. niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking nr #nr umowy kredytu# z dnia #data zawarcia umowy#, udzielonego mi przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18. Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową Kredytu, od której odstępuję proszę przesłać na rachunek bankowy: nazwa Banku i numer rachunku.. data i podpis Kredytobiorcy aa Występuje jeśli pośrednik kredytowy wydaje umowę kredytu kredytobiorcy bb Sekcja Seria i nr paszportu występuje w przypadku, gdy Klient nie posiada nr PESEL.

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

<>

<<POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO nr >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu:

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu: Umowa Kredytu Kredyt Gotówkowy nr I Część odczytywana przez operatora mlinii Parametry Kredytu: 1. Kwota kredytu gotówkowego złotych polskich. 2. Całkowita kwota kredytu złotych polskich. 3.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Umowa nr: wzór obowiązuje od 22.03.2011r. Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr zawarta w dniu..r. pomiędzy BRE Bank SA 1/ mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE NR #nr Umowy#, dalej jako Umowa

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wzór. Parametry Kredytu

Wzór. Parametry Kredytu UMOWA KREDYTU KREDYT SAMOCHODOWY ONLINE NR. 1

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: a Panem/ Panią Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko. Adres zameldowania PESEL/Paszport. zwanym dalej Kredytobiorcą, zostaje zawarta:

Umowa nr: a Panem/ Panią Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko. Adres zameldowania PESEL/Paszport. zwanym dalej Kredytobiorcą, zostaje zawarta: Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo