Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu"

Transkrypt

1 Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: a Panem / Panią 1. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, a <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#>> b <<Paszport seria i nr #seria i nr paszportu#>> 2. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, c <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#>> d <<seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym dalej Kredytobiorcą,/ zwanymi dalej łącznie Kredytobiorcą. Parametry kredytu 1 1. Na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego z dnia...,dalej jako Wniosek, oraz niniejszej Umowy Kredytu, dalej jako Umowa Kredytu, Bank udziela Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Private Banking o numerze..., w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny. 2. Kwota Kredytu wynosi.zł 3. Całkowita kwota Kredytu wynosi.zł 4. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy Kredyt w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy telefonicznie bądź w formie wiadomości lub wiadomości SMS albo pisemnie. 5. Po postawieniu Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy zgodnie z ust. 4, Kredytobiorca może dysponować środkami w formie gotówkowej (w postaci wypłat w kasie Banku lub w bankomacie) lub bezgotówkowej (poprzez dokonywanie płatności za pomocą kart bankowych funkcjonujących w powiązaniu z rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym Private Banking, dalej jako rachunek PB, lub na podstawie polecenia przelewu na dowolny rachunek bankowy. 6. Kredytobiorca przystępuje do Ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia# Tak Nie e Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają odpowiednio Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia, która w przypadku przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi załącznik do Umowy Kredytu oraz # Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego dla Kredytobiorców BRE Banku SA #, dalej jako OWU. Rezygnacja z Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu Umowa Kredytu zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. Okres obowiązywania Umowy Kredytu zostaje automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kwoty Kredytu, pod warunkiem należytego wypełnienia przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy Kredytu, Regulaminu udzielania kredytów dla Klientów Private Banking, dalej jako Regulamin, Warunków udzielania kredytu odnawialnego dla Klientów Private Banking, dalej jako Warunki, Regulaminu świadczenia usług Private Banking w BRE Banku SA. 2. Kredytobiorca może zrezygnować z automatycznego przedłużenia Umowy Kredytu o kolejne 12 miesięcy składając przed upływem terminu jej obowiązywania oświadczenie o wypowiedzeniu na zasadach określonych w Umowie Kredytu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze standardowego oprocentowania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi..% w stosunku rocznym. f 3 a Zawsze dla obywateli RP b Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL c Zawsze dla obywateli RP d Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL e Zaznaczyć zgodnie z wnioskiem o kredyt f Paragraf otrzymuje różne brzmienie w zależności od oferty, z której będzie korzystał kredytobiorca mbank S.A. Biuro Bankowości Prywatnej, ul. Królewska 14, Warszawa, tel , fax ,

2 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma stałej marży Banku wynoszącej p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej.% z dnia..,ustalanej w trybie opisanym w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku, stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje zmienną stopę procentową w okresie jej trwania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej..% g w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2 ) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej.% z dnia.., ustalanej w trybie opisanym w ust. 4. 1) W okresie trwania promocji, czyli <<liczba miesięcy trwania promocji>> miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu, marża Banku wynosi...p.p. 2) Po zakończeniu okresu trwania promocji marża Banku wynosi... p.p. 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje stałe oprocentowanie w całym okresie jej trwania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt w okresie trwania promocji, tj. <<liczba miesięcy trwania promocji>> miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, wynoszącej..% w stosunku rocznym. 2. Po zakończeniu okresu trwania promocji Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stałej marży Banku wynoszącej p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. W dniu zmiany wysokości stałej stopy procentowej na zmienną stopę procentową Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany stopy procentowej. 3. Bank, na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną Bank, przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. g suma WIBOR1M i marży promocyjnej

3 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy kredyt oprocentowany będzie wg zasad ustalanych indywidualnie z Kredytobiorcą paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej #wysokość oprocentowania nominalnego ustalonego indywidualnie z Kredytobiorcą# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej # wysokość obowiązującej aktualnie w Banku stawki bazowej# % z dnia # dzień ustalenia stawki WIBOR1M #, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. 1) przez okres #liczba m-cy, w których obowiązuje marża wynegocjowana indywidualnie# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu marża Banku wynosi #wysokość marży wynegocjowanej indywidualnie# p.p. 2) po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 1) marża Banku wynosi #wysokość standardowej marzy Banku# p.p. 3. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia spłaty kredytu i uzyskuje obniżoną marżę paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość oprocentowania nominalnego uwzględniającego obniżoną marżę#% w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma marży Banku wynoszącej #wysokość obniżonej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M#% z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. Marża Banku może ulec zmianie w przypadkach określonych w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem w formie: 1) pisemnej lub 2) elektronicznej przy pomocy wiadomości w formacie pliku PDF lub 3) komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku oraz 4) komunikatu dostępnego na stronie Internetowej Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, o którym mowa w 7 ust W przypadku rezygnacji Kredytobiorcy z ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia marża Banku określona w ust. 2 ulega podwyższeniu o #liczba p.p. które podwyższają marżę# i wynosi #wysokość standardowej marży Banku# p.p. Zmiany marży Bank dokonuje w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W dniu zmiany wysokości marży Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany marży. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. 4

4 1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi..% i jest obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń zawartych w << h pkt. 4 ust. 8 / i pkt. 4 ust. 4 / j pkt. 4 ust. 4 i 9>> powyższego załącznika. 2. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wysokość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. W całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 1 uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wysokość całkowitego kosztu kredytu# zł 3. Realna rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty oraz całkowity koszt Kredytu mogą się różnić od wskazanych w niniejszym paragrafie a ich wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, obowiązujących w okresie kredytowania stóp procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów związanych z Umową Kredytu W związku z zawarciem Umowy Kredytu, Kredytobiorca zapłaci Bankowi: 1) k prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości...% kwoty Kredytu tj...zł płatną w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub z kwoty udzielonego Kredytu, 1) l prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości #kwotowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# zł płatną jednorazowo, w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub z kwoty udzielonego Kredytu, 2) prowizję za każdorazowe odnowienie Kredytu (przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu, zgodnie z 2 ust 2 Umowy Kredytu) w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA dla Klientów Private Banking, zwanej dalej Taryfą. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu odnowienia Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu, 3) W przypadku podwyższenia kwoty kredytu - prowizję od kwoty podwyższenia Kredytu w wysokości określonej w Taryfie. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu podwyższenia kwoty Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku PB lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. 2. Wysokość opłaty wymienionej w ust. 1 pkt. 1) została określona zgodnie z Taryfą obowiązującą na dzień zawarcia Umowy Kredytu. Może ona ulec zmianie zgodnie z ust. 6, jeżeli zmiana ta zaistnieje przed terminem jej płatności. 3. Za czynności związane z wykonywaniem Umowy Kredytu, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą. 4. Prowizje podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 5. Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę w wysokości.. zł za prowadzenie rachunku PB, w którym Kredyt został udzielony i za pośrednictwem którego następuje jego spłata. Wysokość opłaty została określona zgodnie z Taryfą obowiązującą na dzień zawarcia Umowy Kredytu. 6. Wysokość prowizji i opłat może ulegać zmianom. Zmiany wysokości opłat i prowizji mogą nastąpić w przypadku zmiany co najmniej jednego z parametrów rynkowych takich jak: 1) zmiany warunków cenowych na rynku międzybankowym, 2) polityki finansowej Banku, 3) poziomu ponoszonych przez Bank kosztów, wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów. 7. Informacja o zmianach zostanie przekazana Kredytobiorcy w formie: komunikatu dostępnego za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Banku bądź elektronicznej, przy pomocy wiadomości bądź komunikatu na stronie internetowej Banku lub pisemnie wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o powyższej zmianie, Kredytobiorca uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu w trybie i ze skutkami określonymi w Umowie Kredytu. Jeżeli Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia w określonym terminie, przyjmuje się, iż Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie. 8. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany przez Bank o braku konieczności poniesienia opłat notarialnych związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu. 9. m W związku z przystąpieniem przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia#, Kredytobiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłaty z tytułu powyższego ubezpieczenia w wysokości #wzór wg którego wyliczana będzie opłata z tytułu ubezpieczenia# nie mniej jednak niż #wysokość opłaty z tytułu ubezpieczenia wyrażona w złotych# zł. Opłata, o której mowa pobierana jest w okresach miesięcznych licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu za każdy dzień, według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania Umowy Kredytu. 2. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji. 3. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku wskazanym w 1 ust. 1 Umowy Kredytu, na spłatę odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z Umową Kredytu. 5. Kredytobiorca upoważnia Bank do comiesięcznego obciążania rachunku PB, wskazanego w 1 ust. 1 Umowy Kredytu, kwotą naliczonych odsetek. h Występuje dla umów zawartych do dnia i Występuje dla umów zawartych od dnia j Występuje dla umów zawartych od dnia jeśli kredyt będzie oprocentowany wg różnych stóp procentowych stosowanych w okresie trwania umowy k występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest procentowo l występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest w minimalnej wysokości kwotowej określonej w TPiO m Występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu

5 6. Brak zapewnienia przez Kredytobiorcę środków na pobranie przez Bank odsetek naliczonych od udzielonego Kredytu, a także należnych, wymienionych w Umowie Kredytu opłat i prowizji, uprawnia Bank do pobrania ich z kwoty Kredytu. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania opłat i prowizji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym bez odrębnych oświadczeń stron i zawiadamiania przez Bank. 7. Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu powodujące powstanie niedozwolonego salda debetowego uprawnia Bank do pobierania od kwoty przekroczenia odsetek w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania BRE Banku SA dla Klientów Private Banking, dalej jako Tabela oprocentowania, dla niedopuszczalnego salda debetowego rachunku PB, w którym Kredyt jest udzielony. Obsługa Kredytu 7 1. Ostateczny termin spłaty Kredytu wynosi 12 miesięcy licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy i upływa w dniu, który datą odpowiada dacie postawienia Kredytu do dyspozycji, chyba że okres obowiązywania Umowy Kredytu zostanie przedłużony na zasadach opisanych w 2 ust Jeżeli termin spłaty Kredytu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. 3. Kredytobiorca ma prawo dokonać spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Bank nie pobiera prowizji z tytułu dokonania spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Kredytobiorca w czasie obowiązywania Umowy Kredytu będzie otrzymywał na koniec każdego miesiąca wyciąg do rachunku w formie elektronicznej przy pomocy wiadomości lub pisemnej. 6. Wszelkie wpłaty dokonane na poczet należności z tytułu Umowy Kredytu zaliczane są na pokrycie zobowiązań w następującej kolejności: 1) koszty windykacji, 2) prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfą, 3) odsetki od kapitału przeterminowanego, 4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 5) kapitał przeterminowany, 6) kapitał niewymagalny. 7. Spłata Kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek, wskazany w 1 ust. 1 Umowy Kredytu. 8. Kredytobiorca upoważnia Bank do zaliczania wszelkich wpłat dokonywanych na rachunek, wskazany w 1 ust.1 Umowy Kredytu, na poczet zmniejszenia zobowiązań z tytułu wykorzystanego Kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. 9. Każda spłata całości lub części Kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą kwotę i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy Kredytu. 10. Za datę faktycznej spłaty Kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Kredytobiorcy, wskazany w 1 ust. 1 Umowy Kredytu. 11. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Kredytobiorca jest uprawniony do otrzymania na swój wniosek bezpłatnego harmonogramu spłat W wypadku nie spłacenia w ustalonym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi kosztami związanymi z Umową Kredytu, Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności. 2. Niespłacenie wymagalnych należności we wskazanym w wezwaniu terminie, upoważnia Bank do: 1) podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na rachunek PB, odmowy dokonywania wypłat z tego rachunku również za pomocą kart bankowych oraz odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji; bądź 2) obniżenia przyznanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 15; bądź 3) odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 15; bądź 4) wypowiedzenia Umowy Kredytu, na zasadach określonych w Umowie Kredytu. 3. Od kwoty kapitału niespłaconego w terminie, od dnia następnego po terminie spłaty, Bank naliczać będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej wynikającej z Tabeli oprocentowania obowiązującej w dniu popadnięcia w opóźnienie. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych w dniu zawarcia Umowy Kredytu wynosi %. 4. Zmiana stopy procentowej odsetek dla należności przeterminowanych, w trakcie trwania Umowy Kredytu, następuje w przypadku zmiany maksymalnej wysokości odsetek wynikających z czynności prawnej określonych w Ustawie kodeks cywilny w terminie i zakresie z niej wynikającym. 5. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania, bez odrębnego oświadczenia Banku, należności przeterminowanych, tj. niespłaconych w terminie wymagalnych wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu z dowolnego rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy, w tym rachunków walutowych. W przypadku spłaty należności przeterminowanych z rachunku walutowego pobrane środki zostaną przewalutowane na złote po kursie kupna według Tabeli kursów Banku z dnia spłaty. Niniejsze upoważnienie nie wymaga odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wygasa w okresie obowiązywania Umowy Kredytu ani w razie śmierci Kredytobiorcy. Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu. 6. W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu następujących kosztów: 1) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN, 2) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 3) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, 4) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności:

6 a) adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, b) radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 7. Podane powyżej koszty (wynikające z przepisów prawa) są podawane wg stanu na dzień zawarcia Umowy Kredytu i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. 8. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 9. Bank może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy Kredytu wierzytelności na osoby trzecie na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. 10. Wobec zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9 Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Bank zwolniony jest wówczas z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. O przelewie wierzytelności kredytobiorca zostanie poinformowany zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W celu zabezpieczenia terminowej spłaty Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania regularnych tj. przynajmniej raz w miesiącu wpłat na rachunek PB w wysokości nie niższej niż 10% kwoty Kredytu określonej w 1 ust. 2. W przypadku nie dochowania tego obowiązku Bank może wypowiedzieć Umowę Kredytu na zasadach w niej określonych. 9 Oświadczenia Kredytobiorcy i inne postanowienia Umowy Kredytu Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu wartość całego zaciągniętego zobowiązania. Jest świadomy ponoszenia tego rodzaju ryzyka, związanego z wybranym produktem kredytowym. Został poinformowany o kosztach obsługi Kredytu w wypadku niekorzystnej zmiany stopy procentowej. 2. Kredytobiorca oświadcza, że: 1) przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego Kredytu oraz został poinformowany o możliwości i sposobie otrzymania wszelkich wyjaśnień dotyczących, treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy Kredytu i jej postanowień, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczącej Umowy Kredytu; 2) uzyskał od Banku informację o możliwości i sposobie uzyskania wyjaśnień dotyczących wątpliwości, 3) ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym Kredytem, 4) został poinformowany o tym, że wszystkie wyjaśnienia i informacje o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, są przekazywane przez Bank za pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną bądź przez pracownika placówki Banku lub pracownika pośrednika kredytowego. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Kredytu. 4. Kredytobiorca oświadcza, że wraz z Umową Kredytu otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu oraz został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku z tytułu Umowy Kredytu a także w przypadku niezwrócenia przez Kredytobiorcę Bankowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kwoty udostępnionego kredytu wraz z odsetkami obliczonymi za okres od dnia wypłaty kredytu tj. dnia postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu, w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego i upoważnia Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż.zł (słownie:...zł), obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu. 2. Od dnia następującego po dniu wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego/wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu, Bank ma prawo pobierać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej SA w Warszawie, ul. Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu po jego wygaśnięciu, wszystkich innych zobowiązań Kredytobiorcy po ich wygaśnięciu, zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Kredytobiorca potwierdza, że został poinformowany, iż powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. n o Kredytobiorca TAK NIE Współkredytobiorca TAK NIE 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: n uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego o uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego

7 - iż Bank jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące jego dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jestem stroną, - o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, - o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni własnych produktów i usług Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: - Systemu Bankowy Rejestr bazy danych, której administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, - innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w Ustawie prawo bankowe. 4. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej mbanku S.A., inne niż mbank S.A., swoich danych osobowych w celach związanych z działalnością tych podmiotów, a w szczególności dotyczących promocji i marketingu usług oraz produktów własnych. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej mbanku S.A., o których mowa powyżej jest dostępna na stronie internetowej Kredytobiorca TAK NIE p Współkredytobiorca TAK NIE q 4. Kredytobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 6. Kredytobiorca TAK NIE r Współkredytobiorca TAK NIE s t Bank oświadcza, że Umowa Kredytu, została zawarta przy udziale pośrednika kredytowego. z siedzibą w Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał od pośrednika kredytowego, o którym mowa powyższej, informacje określone w art.7 ust. 4 i 5 oraz w art. 28 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Odstąpienie od Umowy Kredytu i rozwiązanie Umowy Kredytu Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Skuteczne odstąpienie od Umowy Kredytu oznacza, że traktuje się ją jako niezawartą a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu lub formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 3. Kredytobiorca niezwłocznie zwraca do Banku kwotę udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami, w wysokości wyliczonej wg uzgodnionej stopy oprocentowania wskazanej w Umowie Kredytu, za okres od dnia wypłaty Kredytu, tj. postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia jego spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 4. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednemu Kredytobiorcy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 5. Wysokość odsetek o których mowa w ust. 3 liczona od dnia wypłaty do dnia spłaty Kredytu wynosi.zł w stosunku dziennym przyjmując założenia, o których mowa w 4 ust Jeśli Kredytobiorca nie dopełnia obowiązków wynikających z Umowy Kredytu, Bank najpóźniej na dwa miesiące przed upływem czasu jej obowiązywania, zawiadomi Kredytobiorcę o obowiązku spłaty Kredytu z nadejściem terminu jego spłaty i nie przedłużeniu czasu obowiązywania Umowy Kredytu W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę obowiązku wskazanego w 9, Bank może podjąć decyzję o: a). zmianie wysokości przyznanego Kredytu. W takim przypadku, Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty zmniejszającej kwotę wykorzystanego Kredytu, w wysokości oraz terminie wskazanym przez Bank nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji; b). odmowie udostępnienia niewykorzystanej części Kredytu oraz odmowie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu na kolejny okres. 2. Nie spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 uprawnia Bank do nie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu Kredytobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę Kredytu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednej osobie każdy z Kredytobiorców jest uprawniony do samodzielnego wypowiedzenia Umowy Kredytu ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 2. Kredytobiorca może złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej. p uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego q uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego r uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego s uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym na wniosku o udzielenie kredytu odnawialnego t ustęp występuje, gdy na etapie zawierania Umowy Kredytu pojawi się pośrednik, wówczas należy wpisać nazwę pośrednika kredytowego oraz nazwę i adres siedziby

8 3. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu, w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej, liczony jest od dnia doręczenia Bankowi wypowiedzenia Bank może wypowiedzieć Umowę Kredytu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: 1) złożenia fałszywych dokumentów, oświadczeń lub podania nieprawdziwych danych stanowiących podstawę udzielenia Kredytu, 2) utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy w zakresie umożliwiającym udzielenie Kredytu w wysokości określonej w Umowie Kredytu, 3) zagrożenia upadłością Kredytobiorcy, 4) naruszenia przez Kredytobiorcę obowiązujących przepisów prawa regulujących Umowę Kredytu, postanowień Umowy Kredytu, Regulaminu, Warunków, a także postanowień innych regulaminów i warunków obowiązujących w Banku jeżeli Kredytobiorca jest zobowiązany do ich przestrzegania. 2. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu liczony jest od dnia doręczenia Kredytobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu, wysłanego na adres korespondencyjny podany przez Kredytobiorcę, zarejestrowany w systemie Banku. 3. Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank wymaga zachowania formy pisemnej Umowa Kredytu może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. 2. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu stają się wymagalne w całości. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wszystkich wymagalnych należności pod rygorem zapłaty za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania dla należności przeterminowanych. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych w dniu zawarcia Umowy Kredytu jest określone w 8 ust 3 Umowy Kredytu. 4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień z niej wynikających. 19 Wszelkie zmiany Umowy Kredytu wymagają zawarcia przez Strony pisemnego Aneksu do Umowy Kredytu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem: 1) zmian dokonywanych zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu w zakresie i w trybie przewidzianym w Umowie Kredytu, 2) zmian danych osobowych Kredytobiorcy dokonywanych na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy. 20 Umowa Kredytu, ulega rozwiązaniu w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn: 1) z chwilą upływu okresu jej wypowiedzenia, 2) z upływem okresu na jaki została zawarta, pod warunkiem że nie została przedłużona na kolejny okres zgodnie z 2 ust. 2, 3) z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Kredytobiorcy, a w przypadku gdy Umowa Kredytu została zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą, z dniem powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci ostatniego z Kredytobiorców, 4) z chwilą upływu okresu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie rachunku PB, w przypadku gdy Umowa Kredytu nie została wypowiedziana jednocześnie z Umową o prowadzenie rachunku PB. 21 W przypadku gdy Umowa Kredytu została zawarta z więcej niż jednym Kredytobiorcą, z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci jednego z Kredytobiorców, Bank może podjąć decyzję o obniżeniu kwoty Kredytu. Bank powiadomi Kredytobiorcę o podjęciu powyższej decyzji w formie pisemnej wskazując kwotę obniżenia oraz termin, nie krótszy niż 14 dni, do którego Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty zmniejszającej kwotę wykorzystanego Kredytu oraz zawrzeć Aneks zmieniający wysokość Kredytu. Nie spełnienie warunków określonych przez Bank uprawnia do wypowiedzenia Umowy Kredytu. Postanowienia końcowe W przypadku sporu powstałego między Kredytobiorcą a Bankiem, Strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. 2. W przypadku niemożności uzyskania polubownego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 1, Kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego, opisane są na stronie internetowej 3. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej bądź na mocy decyzji Arbitra Bankowego, mogą być również rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 4. Prawem właściwym dla Umowy Kredytu jest prawo polskie. 5. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Bank będzie się porozumiewać z Kredytobiorcą w języku polskim. 7. Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie znajduje zastosowania z uwagi na rodzaj kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu Integralną część Umowy Kredytu stanowią: 1) Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking, 2) Warunki udzielania kredytu odnawialnego dla Klientów Private Banking, 3) Regulamin świadczenia usług Private Banking w BRE Banku SA,

9 4) Tabela oprocentowania BRE Banku SA dla Klientów Private Banking, 5) Taryfa prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA dla Klientów Private Banking 2. Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu udostępnił Kredytobiorcy dokumenty wymienione w ust. 1 w postaci elektronicznej przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty o których mowa w ust. 1. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter. 24 Umowę Kredytu sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron tj. jednym dla Kredytobiorcy i jednym dla Banku. u <<Egzemplarz Umowy Kredytu dla Kredytobiorcy otrzymuje #imię i nazwisko Kredytobiorcy, który otrzyma egzemplarz umowy kredytu# >> v Załączniki do Umowy Kredytu: 1) Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia spłaty Kredytu #nazwa ubezpieczenia#!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku w. data, podpis Kredytobiorcy x Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy Kredytu Imię i Nazwisko Małżonka Kredytobiorcy y PESEL/ z Seria i nr paszportu!! Podpis. Wyjaśnienia: 1/ Adres do korespondencji: mbank S.A., Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź u Występuje jeśli jest 2 kredytobiorców v Występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu w Sekcje z podpisami kredytobiorców należy powielić zgodnie z ich liczbą x Występuje gdy do zawarcia umowy kredytu konieczna jest zgoda małżonka y Zawsze dla obywateli RP z Występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL

10 W celu odstąpienia od Umowy Kredytu należy wypełnić, podpisać i przesłać na wskazany poniżej adres korespondencyjny Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Adres korespondencyjny Banku: mbank S.A., Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź aa Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu może być również złożone na adres pośrednika kredytowego wskazany w Umowie Kredytu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking Dane Kredytobiorcy/-ów Imię i Nazwisko:. Nr PESEL lub seria i nr paszportu:... bb : Adres zamieszkania:. niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking nr #nr umowy kredytu# z dnia #data zawarcia umowy#, udzielonego mi przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18. Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową Kredytu, od której odstępuję proszę przesłać na rachunek bankowy: nazwa Banku i numer rachunku.. data i podpis Kredytobiorcy aa Występuje jeśli pośrednik kredytowy wydaje umowę kredytu kredytobiorcy bb Sekcja Seria i nr paszportu występuje w przypadku, gdy Klient nie posiada nr PESEL.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne...1 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...2 Rozdział III Wniosek o Kredyt,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres. zameldowania>, zameldowania> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS Z KREDYTEM W KONCIE PLUS

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS Z KREDYTEM W KONCIE PLUS UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS Z KREDYTEM W KONCIE PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD fffffffffffffffffffffff (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ Strona 1 z 6 UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu. pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 BRE Bank SA Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo