ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH EKONOMIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH EKONOMIA"

Transkrypt

1 WYDZIA EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH EKONOMIA STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010

2 REDAKCJA I KOREKTA Grzegorz Staniszewski REDAKCJA TECHNICZNA Halina Szczegot SK AD KOMPUTEROWY Jolanta Kotura PROJEKT OK ADKI Jolanta Brodziak-Rajfur Copyright by Uniwersytet Opolski Opole 2010 ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Sk³adanie zamówieñ: tel. (077) ; Druk: Drukarnia Cyfrowa TOTEM

3 Spis treœci Wykaz skrótów Wstêp EKONOMIA. STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku ekonomia Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku ekonomia Kanon specjalnoœci Plan studiów Opisy przedmiotów EKONOMIA. STUDIA NIESTACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE 1. Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku ekonomia Kanon specjalnoœci Plan studiów Opisy przedmiotów

4

5 Wykaz skrótów EP ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem GF gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw GM gospodarka miejska i regionalna TI techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii 5

6

7 Wstêp Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego jest spadkobierc¹ tradycji i 17-letniego dorobku Instytutu Nauk Ekonomicznych powo³anego w 1975 r. w ówczesnej Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Twórc¹ i pierwszym dyrektorem Instytutu by³ prof. dr hab. Janusz Kroszel. Instytut funkcjonowa³ w strukturze Wydzia³u Filologiczno-Historycznego. W 1992 r. Instytut zosta³ przekszta³cony w Wydzia³ Ekonomiczny, którego pierwszym dziekanem by³ prof. dr hab. Janusz S³odczyk. W 1992 r. Wydzia³ Ekonomiczny otrzyma³ prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii. W 1994 r. zosta³ powo³any Uniwersytet Opolski, w którego ramach funkcjonuje Wydzia³ Ekonomiczny. Kierunki ekonomiczne zosta³y wprowadzone do struktury kszta³cenia w Wy szej Szkole Pedagogicznej w roku akademickim 1975/1976 w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych. Pocz¹tkowo studenci mogli kszta³ciæ siê na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, a rok póÿniej uruchomiony zosta³ drugi kierunek ekonomika i organizacja obrotu towarowego i us³ug, przy czym by³y to studia stacjonarne. Dopiero w roku akademickim 1979/1980 podjêto kszta³cenie ekonomistów tak e w trybie zaocznym. W roku akademickim 1990/1991 w wyniku modernizacji struktury kierunków kszta³cenia w Polsce w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu wprowadzony zosta³ jeden kierunek kszta³cenia ekonomistów ekonomia, na którym wydzielone zosta³y trzy specjalnoœci: marketing, ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem oraz ekonomika pracy i polityka spo³eczna. Oferta kszta³cenia Wydzia³u Ekonomicznego poszerzona zosta³a w roku akademickim 1995/1996, kiedy to powo³ano kierunek studiów licencjackich zarz¹dzanie i marketing. W roku akademickim 2005/2006 zmieniono nazwê kierunku na zarz¹dzanie. Na kierunku zarz¹dzanie prowadzone s¹ trzyletnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od roku akademickiego 2005/2006 realizowane s¹ dwustopniowe studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku ekonomia. W kolejnych latach zosta³y na Wydziale powo³ane dwa kierunki pierwszego stopnia gospodarka przestrzenna i logistyka w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci wszystkich realizowanych na Wydziale kierunków pierwszego stopnia maj¹ mo liwoœæ kontynuowania nauki na drugim stopniu eko- 7

8 nomii. Ofertê kszta³cenia wzbogacaj¹ specjalnoœci proponowane w ramach poszczególnych kierunków. Specjalnoœci s¹ na bie ¹co dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zwiêkszaj¹ elastycznoœæ kszta³cenia. Wydzia³ Ekonomiczny prowadzi tak e studia podyplomowe, które daj¹ mo liwoœæ poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wydzia³ Ekonomiczny jest Akredytowanym Centrum Umiejêtnoœci Biznesowych EBC*L. Strukturê Wydzia³u Ekonomicznego tworz¹ nastêpuj¹ce katedry i zak³ady: Katedra Logistyki i Marketingu, Katedra Organizacji i Zarz¹dzania, Katedra Finansów i Rachunkowoœci, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zak³ad Studiów Strategicznych i Polityki Spo³eczno-Ekonomicznej, Zak³ad Teorii Finansów, Zak³ad Ekonometrii i Metod Iloœciowych, Zak³ad Teorii Ekonomii, Zak³ad Zarz¹dzania Jakoœci¹, Zak³ad Ekonomiki Informacji. Struktura Wydzia³u Ekonomicznego dostosowana jest do prowadzenia powo³anych w jego ramach kierunków oraz do posiadanego potencja³u naukowego, który gwarantuje realizacjê procesu dydaktycznego. 8

9 EKONOMIA STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE

10

11 1. Struktura kwalifikacji absolwenta 1. kierunku ekonomia Absolwenci kierunku ekonomia posiadaj¹ wiedzê z zakresu ekonomii, zarz¹dzania oraz dyscyplin pokrewnych. Przedmioty ekonomiczne stanowi¹ce trzon programu studiów pozwalaj¹ zdobyæ umiejêtnoœci rozumienia praw i mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz umiejêtnoœci dokonywania oceny zjawisk zachodz¹cych w gospodarce, na rynku i w przedsiêbiorstwie, a tak e w zakresie zarz¹dzania czynnikiem spo³ecznym, produkcj¹ i finansami. Absolwenci kierunku ekonomia s¹ wyposa eni w wiedzê na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalaj¹cych efektywnie rozwi¹zywaæ problemy ekonomiczno-finansowe i podejmowaæ decyzje organizacyjne. Posiadaj¹ umiejêtnoœci dzia³ania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, miêdzynarodowym i globalnym. Sprawnie pos³uguj¹ siê narzêdziami analitycznymi, pozwalaj¹cymi rozpoznaæ sytuacjê przedsiêbiorstwa i jego otoczenie oraz tworzyæ i wdra aæ strategie dzia- ³ania firmy. Absolwenci kierunku ekonomia mog¹ znaleÿæ zatrudnienie na ró nych szczeblach zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach i instytucjach administracji pañstwowej. Proponowane specjalnoœci w ramach kierunku ekonomia pozwalaj¹ zdobyæ kwalifikacje dopasowane do wymogów rynku pracy. W zale noœci od ukoñczonej specjalnoœci absolwent ekonomii przygotowany jest do pracy na ró nych stanowiskach i anga owania siê w wiele dziedzin ycia spo³ecznego. Ukoñczenie studiów magisterskich upowa nia absolwentów ekonomii do podjêcia studiów doktoranckich. Absolwenci maj¹ tak e mo liwoœæ pog³êbiania wiedzy na oferowanych przez Wydzia³ Ekonomiczny studiach podyplomowych. 2. Opis studiów W czasie przebiegu studiów student musi, w ci¹gu pierwszych szeœciu semestrów, zaliczyæ wszystkie przedmioty stanowi¹ce kanon podstawowy ekonomii. W sk³ad tego kanonu wchodz¹ zarówno przedmioty kszta³cenia ogólnego realizowane w ci¹gu pierwszych czterech semestrów, jak i przedmioty kierunkowe realizowane na pi¹tym i szóstym semestrze. Od semestru pi¹tego student realizuje przedmioty jednej z czterech specjalnoœci: gospodarka miejska i regionalna, techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii, ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw. Zobligowany on jest do zaliczenia przedmiotów jego kanonu w semestrze od czwartego do szóstego. 11

12 Od trzeciego semestru student musi dodatkowo dokonaæ wyboru przedmiotów z oferty kursów sta³ych (oferowanych przez Wydzia³) oraz kursów zmiennych (ogólnouczelnianych), które poszerzaj¹ zakres kanonu specjalnoœci. Kursy zmienne w ka dym roku akademickim s¹ dobierane na podstawie wykazu uczelnianego. Ka demu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Student musi wiêc, oprócz przedmiotów kanonu podstawowego i kanonu specjalnoœci, wybraæ tyle przedmiotów spoœród przedmiotów kursów sta³ych i zmiennych, aby w ka dym semestrze uzyskaæ minimum 30 punktów liczbê niezbêdn¹ do jego zaliczenia. Jednoczeœnie student jest zobowi¹zany do zaliczenia wychowania fizycznego w okresie od drugiego do czwartego semestru oraz jêzyka obcego w okresie od semestru drugiego do pi¹tego. Realizacja tych przedmiotów odbywa siê zgodnie z Uchwa³¹ Senatu Uczelni (szczegó³owe informacje w pakiecie uczelnianym 120 godzin poziom B2). Na pierwszym roku studiów student zalicza tak e przysposobienie biblioteczne (2 godz.), szkolenie bhp (4 godz.), a tak e ochronê w³asnoœci intelektualnej (semestr 5 2 godz.). W trakcie studiów studenci odbywaj¹ praktykê (po semestrze 4 3 tygodnie) jako integraln¹ czêœæ kszta³cenia w zakresie treœci podstawowych. Studia koñcz¹ siê obron¹ pracy licencjackiej (dyplomowej) napisanej przez studenta. Przygotowanie pracy licencjackiej jest realizowane od semestru czwartego do szóstego na seminariach dyplomowych. Absolwent uzyskuje tytu³ licencjata ekonomii. 3. Struktura studiów Uk³ad podstawowych bloków przedmiotów w poszczególnych semestrach przedstawia siê nastêpuj¹co: semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty do wyboru 12

13 4. Kanon kierunku ekonomia Kanon sk³ada siê z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych i zawiera 21 przedmiotów, które student musi zaliczyæ w ci¹gu pierwszych czterech semestrów studiów. Wszystkie one koñcz¹ siê egzaminem lub zaliczeniem na ocenê. Przedmioty Punkty ECTS Egz. po sem. razem Liczba godzin zajêæ Przedmioty ogólne Technologie informacyjne Socjologia 3 ZO Geografia gospodarcza Przedmioty podstawowe Matematyka w ekonomii Mikroekonomia Prawo 5 ZO Zarz¹dzanie Ekonomika œrodowiska i zasobów naturalnych 3 ZO Podstawy makroekonomii Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze 5 ZO Rachunkowoœæ Statystyka opisowa Ekonometria Podstawy ekonomii w jêzyku obcym 2 ZO Badania operacyjne 3 ZO Przedmioty kierunkowe Analiza ekonomiczna Finanse publiczne i rynki finansowe Polityka spo³eczna 3 ZO Polityka gospodarcza Gospodarka regionalna Ekonomia integracji europejskiej 4 ZO wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Oprócz przedmiotów zawartych w powy szej tabeli studenta w okresie studiów obowi¹zuje zaliczenie nastêpuj¹cych przedmiotów tworz¹cych zbiór innych przedmiotów obowi¹zkowych: 13

14 Przedmiot Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Jêzyk obcy 120 (planowane zajêcia 2 bloki po 60 godzin w semestrach 2 5) Wychowanie fizyczne 60 (2 semestry po 30 godzin od semestru 2 do 4) 5 egzamin zaliczenie Oprócz powy szych przedmiotów realizowane s¹ tak e obowi¹zkowe zajêcia: 1. szkolenie bhp 4 godziny w 1 semestrze, 2. przysposobienie biblioteczne 2 godziny w 1 semestrze, 3. ochrona w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej 2 godziny w 5 semestrze. Po 4 semestrze studenci tak e realizuj¹ praktykê w wymiarze 3 tygodni bêd¹c¹ integraln¹ czêœci¹ kszta³cenia w zakresie treœci podstawowych. 5. Kanon specjalnoœci Od 4 semestru student realizuje przedmioty w ramach jednej z czterech specjalnoœci: gospodarka miejska i regionalna, ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii. Dla ka dej specjalnoœci obowi¹zuje inny zestaw przedmiotów specjalizacyjnych (obowi¹zkowych w kanonie specjalnoœci). Dodatkowo wiedzê specjalizacyjn¹ student poszerza poprzez wybór 8 przedmiotów (z 26) w ramach kursów sta³ych realizowanych od 3 semestru. Student ma tak e mo liwoœæ wyboru dowolnych przedmiotów z uczelnianej listy kursów zmiennych. W ramach ka dej specjalnoœci realizowane jest w semestrach 4 6 seminarium dyplomowe, podczas którego student mo e uzyskaæ odpowiednio: w semestrze 4 2 pkt ECTS, w semestrze 5 2 pkt ECTS i w semestrze 6 6 pkt ECTS (³¹cznie 10 pkt). Gospodarka miejska i regionalna A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. razem Liczba godzin zajêæ wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Polityka i ekonomika regionalna

15 Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. razem Liczba godzin zajêæ wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Gospodarka przestrzenna Finanse lokalne Metody analizy przestrzennej Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast Ekonomika i polityka rozwoju miast i gmin Seminarium dyplomowe B. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Procesy urbanizacyjne w Polsce i na œwiecie 3 ZO Podstawy prawne funkcjonowania samorz¹du terytorialnego 3 ZO Teoria negocjacji 3 ZO Historia architektury 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Kszta³towanie atrakcyjnoœci turystycznej miast i regionów 3 ZO Zasady zrównowa onego rozwoju regionalnego i lokalnego 3 ZO Fundusze i programy unijne w rozwoju regionalnym 3 ZO Konkurencyjnoœæ miast i regionów 3 ZO Management of human capital 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria 15

16 Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Regionalny i lokalny rynek pracy 3 ZO Przedsiêbiorczoœæ lokalna 3 ZO System informacji o terenie 3 ZO Promocja miast i regionów 3 ZO Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹ 3 ZO Wprowadzenie do nowej ekonomii instytucjonalnej (w jêzyku angielskim) 3 ZO Socjologia miasta 3 ZO Gospodarka nieruchomoœciami w miastach 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Ekonomika przedsiêbiorstwa Podstawy marketingu Techniki organizatorskie Podstawy logistyki Zarz¹dzanie strategiczne i operacyjne

17 Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Finanse przedsiêbiorstw Metody analizy ekonomiczno-finansowej Seminarium dyplomowe razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria B. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem Liczba godzin zajêæ Ekonomika przemys³u 3 ZO Ekonomika handlu i us³ug 3 ZO Kultura organizacyjna 3 ZO Systemy informatyczne w zarz¹dzaniu 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Logistyczno-marketingowa obs³uga klienta 3 ZO Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ 3 ZO Badania rynkowe i marketingowe 3 ZO Gospodarka maj¹tkiem trwa³ym w przedsiêbiorstwie 3 ZO Management of human capital 3 ZO Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem 3 ZO Zarz¹dzanie procesami logistycznymi w przedsiêbiorstwie 3 ZO Projektowanie strategii przedsiêbiorstwa 3 ZO Metody planowania w przedsiêbiorstwie 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria 17

18 Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Systemy motywacyjne w przedsiêbiorstwie 3 ZO Techniki negocjacji 3 ZO Rachunkowoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 3 ZO Metody iloœciowe w planowaniu 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Funkcjonowanie przedsiêbiorstw w gospodarce rynkowej Podstawy rachunkowoœci zarz¹dczej Ubezpieczenia Rachunek kosztów Finanse przedsiêbiorstw Zasady i techniki bud etowania Narzêdzia analizy ekonomiczno-finansowej Seminarium dyplomowe

19 B. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem Liczba godzin zajêæ Ryzyko bankowe 3 ZO Podstawy logistyki 3 ZO Finanse behawioralne 3 ZO Matematyka finansowa 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Finanse miêdzynarodowe 3 ZO Finansowanie rynku nieruchomoœci 3 ZO Rachunkowoœæ instytucji finansowych 3 ZO Rachunkowoœæ bud etowa 3 ZO Management of human capital 3 ZO Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Bankowoœæ 3 ZO Sprawozdawczoœæ finansowa w przedsiêbiorstwie 3 ZO Rachunkowoœæ ma³ych firm 3 ZO Rozliczenia podatkowe przedsiêbiorstw 3 ZO Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Bankowoœæ hipoteczna 3 ZO System podatkowy 3 ZO Metody wyceny przedsiêbiorstw 3 ZO Bankowoœæ elektroniczna 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). 19

20 Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Programowanie komputerów Modele ekonometryczne w analizach ekonomiczno- -finansowych Programowanie matematyczne Technologie baz danych Analiza szeregów czasowych Modele makroekonomiczne Matematyczne techniki podejmowania decyzji Seminarium dyplomowe C. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Metody taksonomiczne 3 ZO Systemy operacyjne 3 ZO Metody iloœciowe z pakietem komputerowym Statistica 3 ZO Nowa ekonometria 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Informatyczne wsparcie procesów logistycznych 3 ZO Wnioskowanie statystyczne 3 ZO Gospodarcze zastosowania informatyki 3 ZO Gospodarka elektroniczna 3 ZO Management of human capital 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria 20

21 Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Systemy informacyjne w marketingu 3 ZO Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 3 ZO Sieci komputerowe 3 ZO Technologie informatyczne w zarz¹dzaniu 3 ZO Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Relacyjne bazy danych 3 ZO Wielorównaniowe modele ekonometryczne 3 ZO Ekonometria stosowana 3 ZO Ekonometria przestrzenna 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). 6. Plan studiów Specjalnoœæ: 1. gospodarka miejska i regionalna, 2. ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, 3. gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, 4. techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii. Semestr I Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Pkt ECTS Technologie informacyjne 45 15/E 30/ZO 2 Socjologia 60 30/ZO 30/ZO 3 21

22 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Pkt ECTS Matematyka w ekonomii 60 30/E 30/ZO 6 Mikroekonomia 60 30/E 30/ZO 6 Prawo 30 30/ZO 5 Zarz¹dzanie 45 15/E 30/ZO 5 Ekonomika œrodowiska i zasobów naturalnych 15 15/ZO 3 Suma Semestr II Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Geografia gospodarcza 30 30/E 2 Podstawy makroekonomii 60 30/E 30/ZO 6 Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze 30 15/ZO 15/ZO 5 Rachunkowoœæ 45 15/E 30/ZO 5 Statystyka opisowa 30 15/E 15/ZO 5 Ekonometria 60 30/E 30/ZO 5 Podstawy ekonomii w jêzyku obcym 30 15/ZO 15/ZO 2 Suma Od 2 do 4 semestru nale y zaliczyæ 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w ka dym. Od 2 do 5 semestru nale y zaliczyæ 120 godz. jêzyka obcego (5 pkt). Semestr III Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Badania operacyjne 30 15/ZO 15/ZO 3 Analiza ekonomiczna 45 15/E 30/ZO 5 Finanse publiczne i rynki 45 15/E 30/ZO 5 finansowe Polityka gospodarcza 30 15/E 15/ZO 3 Gospodarka regionalna 30 15/E 15/ZO 4 Ekonomia integracji europejskiej 30 30/ZO 4 Suma Pkt ECTS Od 3 semestru studenci wybieraj¹ dwa przedmioty w ramach kursów sta³ych (³¹cznie 6 pkt). Od 2 do 4 semestru nale y zaliczyæ 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w ka dym. Od 2 do 5 semestru nale y zaliczyæ 120 godz. jêzyka obcego (5 pkt). 22

23 Lista kursów zmiennych (do wyboru) w semestrze III dla poszczególnych specjalnoœci Na wszystkich specjalnoœciach studenci realizuj¹ przedmioty wspólne wed³ug powy szej tabeli (w sumie 24 pkt) oraz przedmioty do wyboru ró ne dla ka dej specjalnoœci (6 pkt). ¹cznie uzyskuj¹ 30 pkt. Gospodarka miejska i regionalna* Liczba godzin Nazwa przedmiotu Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Pkt ECTS Procesy urbanizacyjne w Polsce i na œwiecie 45 30/ZO 15/ZO 3 Podstawy prawne funkcjonowania samorz¹du 45 30/ZO 15 ZO 3 Teoria negocjacji 45 15/ZO 30/ZO 3 Historia architektury 45 15/ZO 30ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Pkt ECTS Ekonomika przemys³u 45 30/ZO 15/ZO 3 Ekonomika handlu i us³ug 45 30/ZO 15/ZO 3 Kultura organizacyjna 45 15/ZO 30/ZO 3 Systemy informatyczne w zarz¹dzaniu 45 15/ZO 30/ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 23

24 Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Pkt ECTS Ryzyko bankowe 45 30/ZO 15/ZO 3 Podstawy logistyki 45 30/ZO 15 ZO 3 Finanse behawioralne 45 15/ZO 30/ZO 3 Matematyka finansowa 45 15/ZO 30/ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Metody taksonomiczne 45 30/ZO 15/ZO 3 Systemy operacyjne 45 30/ZO 15/ZO 3 Metody iloœciowe z pakietem Statistica 45 15/ZO 30/ZO 3 Nowa ekonometria 45 15/ZO 30/ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Semestr IV Poni szy przedmiot realizowany jest dla wszystkich specjalnoœci. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Polityka spo³eczna 30 15/ZO 15/ZL 3 Suma Od 2 do 5 semestru nale y zaliczyæ jêzyk obcy (dwa semestry po 60 godz. ³¹cznie 5 pkt). 24

25 Gospodarka miejska i regionalna* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Polityka i ekonomika regionalna 60 30/E 30/ZO 7 Gospodarka przestrzenna 60 30/E 30/ZO 7 Finanse lokalne 60 30/E 30/ZO 7 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Kszta³towanie atrakcyjnoœci turystycznej miast i regionów 45 30/ZO 15/ZO 3 Zasady zrównowa onego rozwoju regionalnego i lokalnego 45 30/ZO 15/ZO 3 Fundusze i programy unijne w rozwoju regionalnym 45 15/ZO 30/ZO 3 Konkurencyjnoœæ miast i regionów 45 15/ZO 30/ZO 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 32 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 26 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Ekonomika przedsiêbiorstwa 60 30/E 30/ZO 6 Podstawy marketingu 60 30/E 30/ZO 7 Techniki organizatorskie 60 30/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Logistyczno-marketingowa obs³uga 3 klienta 45 30/ZO 15/ZL Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ 45 30/ZO 15/ZL 3 Badania rynkowe i marketingowe 45 15/ZO 30/ZL 3 Gospodarka maj¹tkiem trwa³ym w przedsiêbiorstwie 45 15/ZO 30/ZL 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 25

26 Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Funkcjonowanie przedsiêbiorstw w gospodarce rynkowej 60 30/E 30/ZO 6 Podstawy rachunkowoœci zarz¹dczej 60 30/E 30/ZO 6 Ubezpieczenia 60 30/E 30/ZO 7 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Finanse miêdzynarodowe 45 30/ZO 15/ZL 3 Finansowanie rynku nieruchomoœci 45 30/ZO 15/ZL 3 Rachunkowoœæ instytucji finansowych 45 15/ZO 30/ZL 3 Rachunkowoœæ bud etowa 45 15/ZO 30/ZL 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Programowanie komputerów 60 30/E 30/ZO 6 Modele ekonometryczne w analizach 6 ekonomiczno-finansowych 60 30/E 30/ZO Programowanie matematyczne 60 30/E 30/ZO 7 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Informatyczne wsparcie procesów logistycznych 45 30/ZO 15/ZL 3 Wnioskowanie statystyczne 45 30/ZO 15/ZL 3 Gospodarcze zastosowanie informatyki 45 15/ZO 30/ZL 3 Gospodarka elektroniczna 45 15/ZO 30/ZL 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). ¹czna liczba godzin w semestrze IV wynosi (polityka spo³eczna), a liczba punktów

27 Semestr V Gospodarka miejska i regionalna* Liczba godzin Nazwa przedmiotu Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Metody analizy przestrzennej 60 30/E 30/ZO 6 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 60 30/E 30/ZO 9 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Regionalny i lokalny rynek pracy 45 30/ZO 15/ZO 3 Przedsiêbiorczoœæ lokalna 45 30/ZO 15/ZO 3 System informacji o terenie 45 15/ZO 30/ZO 3 Promocja miast i regionów 45 15/ZO 30/ZO 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 36 pkt (przedmioty specjalizacyjne 210 godz., 30 pkt + przedmioty do wyboru 210 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Liczba godzin Nazwa przedmiotu Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Podstawy logistyki 60 30/E 30/ZO 6 Zarz¹dzanie strategiczne i operacyjne 60 30/E 30/ZO 11 Seminarium dyplomowe 30 30/ZL 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem 45 30/ZO 15/ZL 3 Zarz¹dzanie procesami logistycznymi w przedsiêbiorstwie 45 30/ZO 15/ZL 3 Projektowanie strategii przedsiêbiorstwa 45 15/ZO 30/ZL 3 Metody planowania w przedsiêbiorstwie 45 15/ZO 30/ZL 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 27

28 Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Rachunek kosztów 60 30/E 30/ZO 8 Finanse przedsiêbiorstw 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Bankowoœæ 45 30/ZO 15/ZO 3 Sprawozdawczoœæ finansowa w przedsiêbiorstwie 45 30/ZO 15/ZO 3 Rachunkowoœæ ma³ych firm 45 15/ZO 30/ZO 3 Rozliczenia podatkowe przedsiêbiorstw 45 15/ZO 30/ZO 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Technologie baz danych 60 30/E 30/ZO 8 Analiza szeregów czasowych 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Systemy informacyjne w marketingu 45 30/ZO 15/ZL 3 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 45 30/ZO 15/ZL 3 Wielorównaniowe modele ekonometryczne 45 15/ZO 30/ZL 3 Sieci komputerowe 45 15/ZO 30/ZL 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 28

29 Semestr VI Gospodarka miejska i regionalna* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Ekonomika i polityka rozwoju miast i gmin 60 30/E 30/ZO 14 Seminarium dyplomowe 30 30/ZL 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹ 45 15/ZO 30/ZL 3 Wprowadzenie do nowej ekonomii instytucjonalnej (w jêzyku angielskim) 45 15/ZO 30/ZL 3 Socjologia miasta 45 30/ZO 15/ZL Gospodarka nieruchomoœciami w miastach 45 30/ZO 15/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 180 godz. 26 pkt (przedmioty specjalizacyjne 90 godz., 20 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Finanse przedsiêbiorstw 60 30/E 30/ZO 9 Metody analizy ekonomiczno- -finansowej 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Systemy motywacyjne w przedsiêbiorstwie 45 30/ZO 15/ZL 3 Techniki negocjacji 45 30/ZO 15/ZL 3 Rachunkowoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 45 15/ZO 30/ZL 3 Metody iloœciowe w planowaniu 45 15/ZO 30/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 29

30 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Zasady i techniki bud etowania 60 30/E 30/ZO 9 Narzêdzia analizy ekonomiczno- -finansowej 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Bankowoœæ hipoteczna 45 30/ZO 15/ZL 3 System podatkowy 45 30/ZO 15/ZL 3 Metody wyceny przedsiêbiorstw 45 15/ZO 30/ZL 3 Bankowoœæ elektroniczna 45 15/ZO 30/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Modele makroekonomiczne 60 30/E 30/ZO 9 Matematyczne techniki podejmowania decyzji 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Wielorównaniowe modele ekonometryczne 45 30/ZO 15/ZL 3 30

31 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Pkt ECTS Technologie informatyczne w zarz¹dzaniu 45 30/ZO 15/ZO 3 Ekonometria stosowana 45 15/ZO 30/ZO 3 Ekonometria przestrzenna 45 15/ZO 30/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 7. Opisy przedmiotów Przedmioty ogólne Nr kursu: Technologie informacyjne Pkt ECTS: 2 ogólny Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 15 W / 30 L egzamin Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Ekonomiki Informacji Podstawowe pojêcia i problemy informatyki: dane, informacja, wiedza, procesy informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej zastosowania w gospodarce i spo³eczeñstwie, gospodarcze systemy informacyjne i ich tendencje rozwojowe. Algorytmizacja procesów informacyjnych: zapis danych, pojêcie i cechy algorytmu, wybrane techniki prezentacji algorytmów, proces tworzenia programu, algorytmizacja procesów biznesowych, podstawy procesu budowy i rozwoju gospodarczych systemów informacyjnych. Sprzêt komputerowy: budowa i funkcjonowanie komputera, przegl¹d elementów sk³adowych wed³ug struktury funkcjonalnej, typologia, wydajnoœæ komputera, zasady doboru sprzêtu dla ró nych zastosowañ, tendencje rozwojowe. Oprogramowanie systemowe i u ytkowe: pojêcia podstawowe, typologia i przegl¹d oprogramowania, zasady doboru oprogramowania, nabywanie, u ytkowanie i rozwój oprogramowania, licencje programowe, zintegrowane œrodowisko programowe, GUI, tendencje rozwojowe oprogramowania. Sieci komputerowe: podstawowe pojêcia, typologia, techniki i technologie, zastosowania). Komunikacja gospodarcza i œrodowisko e-biznesu. Podstawowe problemy realizacyjne gospodarczych systemów wymiany informacji (transakcje elektroniczne B2B, B2C, B2P, A2A, elektroniczna wymiana danych EDI, 31

32 rozwi¹zania internetowe, intranetowe i ekstranetowe). Us³ugi internetowe i sieciowe (przegl¹darki i wyszukiwarki, transfer plików, zdalne transakcje, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, tendencje rozwojowe). Bezpieczeñstwo oraz ergonomia sprzêtu, oprogramowania i komputerowego stanowiska pracy: wybrane problemy bezpieczeñstwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufnoœæ informacji, wirusy komputerowe, zasady bezpiecznego u ytkowania sprzêtu i oprogramowania). Wybrane zagadnienia prawne informatyki: prawa autorskie, ochrona danych osobowych. Domiñski W., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna. Materia³y do æwiczeñ, wyd. II zmienione i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarz¹dzania, wyd. IV, Placet, Warszawa Kolbusz E., Rejer I. (red.), Wstêp do informatyki w zarz¹dzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin Korczak J., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna, cz. 1: Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, wyd. IV poprawione i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstêp do informatyki gospodarczej, wyd. III zmienione, Wydawnictwo SGH, Warszawa Nr kursu: Socjologia Pkt ECTS: 3 ogólny Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 Æw Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Studiów Strategicznych i Polityki Spo³eczno-Ekonomicznej Powstanie i rozwój socjologii jako nauki. Przedmiot i metody badañ socjologii. Spo³eczeñstwo jako przedmiot badañ socjologii. Koncepcja jednostki i istoty spo³ecznoœci. Osobowoœæ i socjalizacja. Struktura spo³eczna, pozycje i role spo³eczne. Wspó³czesne media jako œrodowisko socjalizacji. Grupa spo³eczna. Wp³yw grupy na zachowanie jednostki. Zachowania zbiorowe i ruchy spo³eczne. Nierównoœci, stratyfikacja i ruchliwoœæ spo³eczna. Koncepcja, elementy i czynniki rozwoju kultury. Koncepcja i dynamika to samoœci kulturowej a kultura masowa. Naród. Pañstwo. Goodman N., Wstêp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznañ Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków Turner J.H., Socjologia, Zysk i S-ka, Poznañ

33 Nr kursu: Geografia gospodarcza Pkt ECTS: 2 ogólny egzamin Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 2 Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Geografia ekonomiczna pojêcie, kierunki badañ, zwi¹zki z naukami geograficznymi i ekonomicznymi. Przestrzeñ geograficzna jej cechy i jej podzia³. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Region pojêcie, cechy, typy, metody regionalizacji. Zdalne metody badania œrodowiska zdjêcia lotnicze i satelitarne. Metody prezentacji zjawisk spo³ecznych i gospodarczych w postaci kartograficznej. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddzia³ywañ funkcja malej¹cej odleg³oœci, modele grawitacji i potencja³u, model poœrednich mo liwoœci. Struktura sieci transportowych. Lokalizacja sieci dróg. Zachowania przestrzenne. Zachowania zwi¹zane z dziennym u ytkowaniem przestrzeni. Geografia czasu. Zagadnienia percepcji przestrzeni geograficznej. Migracje przyczyny, zasiêg, metody pomiaru. Lokalizacja dzia³alnoœci gospodarczej. Teoria biegunów wzrostu. Technopolie i bieguny technologiczne. System osadnictwa. Procesy urbanizacji przebieg, mierniki, fazy. Miasta i ich funkcje. Teoria bazy ekonomicznej miasta. Struktura sieci osadniczej. Uk³ady hierarchiczne jednostek osadniczych. Aglomeracje miejskie rodzaje i kryteria wyró niania. Strefa podmiejska jej rozwój i funkcje. Przestrzenna struktura obszaru miasta. Spo³eczne obszary wewn¹trz miasta. Domañski R., Geografia ekonomiczna ujêcie dynamiczne, PWN, Warszawa Domañski R., Zasady geografii spo³eczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa Poznañ 1993 (i nastêpne wydania). Kuciñski K., Geografia ekonomiczna zarys teoretyczny, Wydawnictwo SGH, Warszawa Liszewski S., Maik W., Osadnictwo, [w:] Wielka encyklopedia geografii œwiata, t. 19, Kurpisz, Poznañ Przedmioty podstawowe Nr kursu: Matematyka w ekonomii Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 K Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Ekonometrii i Metod Iloœciowych 33

34 Wstêp do matematyki elementy logiki, zbiory i dzia³ania na zbiorach, relacje. Algebra liniowa przestrzeñ liniowa, macierze i przekszta³cenia liniowe, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, uk³ady równañ i nierównoœci, równania bilansowe Leontiewa, istota optymalizacji liniowej. Przegl¹d elementarnych funkcji rzeczywistych jednej zmiennej. Granica ci¹gu, funkcji, ci¹g³oœæ funkcji. Rachunek ró niczkowy funkcji jednej zmiennej pochodna funkcji, zasady obliczania pochodnej, optymalizacja, badanie przebiegu zmiennoœci funkcji, rozwiniêcie funkcji w szereg Taylora, zastosowania ekonomiczne pochodnej. Rachunek ca³kowy funkcji jednej zmiennej ca³ka nieoznaczona, ca³ka oznaczona, ca³ka niew³aœciwa. Równania ró niczkowe i ró nicowe. Elementy analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych granica funkcji wielu zmiennych, pochodna funkcji wielu zmiennych, ekstremum funkcji wielu zmiennych, metoda najmniejszych kwadratów, elastycznoœæ funkcji. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Chiang R.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa S³ezion D., Matematyka. Podrêcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Sindruk, Opole Nr kursu: Mikroekonomia Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 K Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Teorii Ekonomii Charakterystyka gospodarki rynkowej. Popyt, poda i cena jako elementy rynku. Optymalizacja decyzji gospodarczych. Teorie zachowania siê konsumenta. Producent funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. Konkurencja doskona³a, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. Rynek czynników produkcji: pracy, kapita³u fizycznego i ludzkiego, ziemi. Nieefektywnoœæ rynku asymetria informacyjna, efekty zewnêtrzne, dobra publiczne. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Nasi³owski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Akademia, Poznañ Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs œredni ujêcie nowoczesne, PWN, Warszawa

35 Nr kursu: Prawo Pkt ECTS: 5 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Wydzia³ Prawa i Administracji Elementy prawoznawstwa: pojêcie prawa, normy prawne, przepisy prawne, zasady prawa, Ÿród³a prawa, obowi¹zywanie prawa, system prawa, wyk³adnia prawa, stosowanie prawa, stosunki prawne. Elementy prawa cywilnego: pojêcie prawa cywilnego, Ÿród³a prawa cywilnego, stosunek cywilnoprawny, podmioty prawa cywilnego, przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Czynnoœci prawne formy, rodzaje, treœæ. Przedawnienie. Prawo rzeczowe: w³asnoœæ, wspó³w³asnoœæ, ochrona w³asnoœci, ograniczone prawa rzeczowe, posiadanie, dzier enie. Zobowi¹zania: pojêcie i Ÿród³a zobowi¹zañ, wykonywanie zobowi¹zañ umownych, odpowiedzialnoœæ kontraktowa, odpowiedzialnoœæ deliktowa, wygaœniêcie zobowi¹zañ. Elementy prawa karnego gospodarczego: pojêcie, funkcje, zasady i Ÿród³a prawa karnego, przestêpstwo i jego cechy, wy³¹czenie odpowiedzialnoœci karnej, pojêcie, cele i wymiar kary, przestêpstwo przeciwko mieniu, oszustwo ubezpieczeniowe, udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego, przestêpstwo na szkodê wierzycieli, pranie brudnych pieniêdzy, ochrona pieniêdzy, papierów wartoœciowych przed fa³szerstwem. Elementy prawa Unii Europejskiej: zasady porz¹dku prawnego Unii, Ÿród³a prawa wspólnotowego, instytucje Wspólnoty i Unii. Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa Grycner W., Grycner S., Elementy prawa zagadnienia podstawowe, Opole êtowska E., Podstawy prawa cywilnego, Ecostar, Warszawa Marek K., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa Radwañski Z., Olejniczak A., Zobowi¹zania czêœæ ogólna, C.H. Beck, Warszawa Stawecki T., Winczorek P., Wstêp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa Traktat lizboñski materia³ powielony. Nr kursu: Zarz¹dzanie Pkt ECTS: 5 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 15 W / 30 Æw egzamin Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Katedra Organizacji i Zarz¹dzania 35

36 Organizacja jako nauka nurty, szko³y, podejœcia, metafory w organizacji. Organizacja jej istota, systemowe podejœcie do organizacji, sprawnoœæ organizacji. Otoczenie organizacji. Cykl ycia organizacji. Struktura organizacyjna zasady budowy, rodzaje struktur, wybór struktury. Organizacja sieciowa. Funkcje zarz¹dzania, podejmowanie decyzji w zarz¹dzaniu. Przywódca, przywództwo, w³adza organizacyjna, teorie przywództwa. Zachowania ludzi w organizacjach, teorie motywacji. Zarz¹dzanie zmianami w organizacji typy zmian, projektowanie zmian. Kultura organizacyjna pojêcie, sk³adniki, typologie, kszta³towanie kultury organizacyjnej. Zarz¹dzanie miêdzykulturowe modele miêdzykulturowej interakcji, wymiary kultur narodowych. KoŸmiñski A., Piotrowski W. (red.), Zarz¹dzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Krzy anowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa Soko³owska S., Organizacja i zarz¹dzanie. Ujêcie teoretyczne, Wydawnictwo UO, Opole Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa Zieleniewski J., Organizacja zespo³ów ludzkich. Wstêp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa Nr kursu: podstawowy Ekonomika œrodowiska i zasobów naturalnych Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI Pkt ECTS: 3 15 W Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Przedmiot i specyfika ekonomii œrodowiska i zasobów naturalnych. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii. Ekonomiczna teoria œrodowiska. Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar. Straty i korzyœci ekologiczne w gospodarce narodowej. Ekonomiczna analiza problemu zanieczyszczenia i ochrony œrodowiska w gospodarce rynkowej. Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiêbiorstw. Podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. Ekonomiczna teoria zachowania przyrody. Teoria trwa³ego rozwoju. WskaŸniki i indeksy zrównowa onego rozwoju. Mierzenie trwa³ego rozwoju. Podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony œrodowiska. II Polityka Ekologiczna Pañstwa. Instrumenty bezpoœrednie i ekonomiczne w ochronie œrodowiska. Borys T. (red.), WskaŸniki zrównowa onego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Œrodowisko, Warszawa Bia³ystok

37 Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Famielec J., Straty i korzyœci ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa Kraków Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii œrodowiska i zasobów naturalnych, C.H.Beck, Warszawa Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona œrodowiska, PWE, Warszawa Koz³owski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa Koz³owski S., Gospodarka a œrodowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa Py³ka-Gutowska E., Ekologia z ochron¹ œrodowiska, Wydawnictwo Oœwiata, Warszawa II Polityka Ekologiczna Pañstwa dokument przyjêty przez Radê Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r. ylicz T., Ekonomia œrodowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa Nr kursu: Podstawy makroekonomii Pkt ECTS: 6 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 K egzamin Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 2 Zak³ad Teorii Ekonomii Gospodarka narodowa. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Determinanty dochodu narodowego. Popyt globalny, poda globalna, równowaga makroekonomiczna. Podstawowe teorie makroekonomii makroekonomia keynesowska, makroekonomia klasyczna. Rola pañstwa w gospodarce. Pieni¹dz i system bankowy, rynek pieni¹dza. Polityka pieniê na. Bud et pañstwa, deficyt i d³ug publiczny. Polityka fiskalna. Równowaga na rynku dóbr i us³ug a równowaga na rynku pieniê nym. Inflacja. Bezrobocie. Cykl koniunkturalny. Wzrost gospodarczy. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarnoœæ, Gdañsk Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii. Æwiczenia. Zadania. Problemy, PWN, Warszawa Nr kursu: Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze Pkt ECTS: 5 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 15 W / 15 Æw Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 2 Katedra Finansów i Rachunkowoœci 37

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 1 Gospodarka Finanse Pedagogika

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW

V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (IN YNIERSKIE) 1.1. KARTY INFORMACYJNE PRZEDMIOTÓW KSZTA CENIA OGÓLNEGO przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE kod przedmiotu: 0-L-W-1-07-S-1-1 Wydzia

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna Real Estate Management 13(4) 2014 Bydgoszcz Kraków Lublin

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji

System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji 6 NR 6-2006 System oceny kondycji przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji Jan Andreasik 1 1. Analiza problematyki Dotychczasowe metody prognozowania kondycji przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo