ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH EKONOMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH EKONOMIA"

Transkrypt

1 WYDZIA EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH EKONOMIA STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010

2 REDAKCJA I KOREKTA Grzegorz Staniszewski REDAKCJA TECHNICZNA Halina Szczegot SK AD KOMPUTEROWY Jolanta Kotura PROJEKT OK ADKI Jolanta Brodziak-Rajfur Copyright by Uniwersytet Opolski Opole 2010 ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Sk³adanie zamówieñ: tel. (077) ; Druk: Drukarnia Cyfrowa TOTEM

3 Spis treœci Wykaz skrótów Wstêp EKONOMIA. STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku ekonomia Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku ekonomia Kanon specjalnoœci Plan studiów Opisy przedmiotów EKONOMIA. STUDIA NIESTACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE 1. Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku ekonomia Kanon specjalnoœci Plan studiów Opisy przedmiotów

4

5 Wykaz skrótów EP ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem GF gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw GM gospodarka miejska i regionalna TI techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii 5

6

7 Wstêp Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego jest spadkobierc¹ tradycji i 17-letniego dorobku Instytutu Nauk Ekonomicznych powo³anego w 1975 r. w ówczesnej Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Twórc¹ i pierwszym dyrektorem Instytutu by³ prof. dr hab. Janusz Kroszel. Instytut funkcjonowa³ w strukturze Wydzia³u Filologiczno-Historycznego. W 1992 r. Instytut zosta³ przekszta³cony w Wydzia³ Ekonomiczny, którego pierwszym dziekanem by³ prof. dr hab. Janusz S³odczyk. W 1992 r. Wydzia³ Ekonomiczny otrzyma³ prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii. W 1994 r. zosta³ powo³any Uniwersytet Opolski, w którego ramach funkcjonuje Wydzia³ Ekonomiczny. Kierunki ekonomiczne zosta³y wprowadzone do struktury kszta³cenia w Wy szej Szkole Pedagogicznej w roku akademickim 1975/1976 w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych. Pocz¹tkowo studenci mogli kszta³ciæ siê na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, a rok póÿniej uruchomiony zosta³ drugi kierunek ekonomika i organizacja obrotu towarowego i us³ug, przy czym by³y to studia stacjonarne. Dopiero w roku akademickim 1979/1980 podjêto kszta³cenie ekonomistów tak e w trybie zaocznym. W roku akademickim 1990/1991 w wyniku modernizacji struktury kierunków kszta³cenia w Polsce w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu wprowadzony zosta³ jeden kierunek kszta³cenia ekonomistów ekonomia, na którym wydzielone zosta³y trzy specjalnoœci: marketing, ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem oraz ekonomika pracy i polityka spo³eczna. Oferta kszta³cenia Wydzia³u Ekonomicznego poszerzona zosta³a w roku akademickim 1995/1996, kiedy to powo³ano kierunek studiów licencjackich zarz¹dzanie i marketing. W roku akademickim 2005/2006 zmieniono nazwê kierunku na zarz¹dzanie. Na kierunku zarz¹dzanie prowadzone s¹ trzyletnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od roku akademickiego 2005/2006 realizowane s¹ dwustopniowe studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku ekonomia. W kolejnych latach zosta³y na Wydziale powo³ane dwa kierunki pierwszego stopnia gospodarka przestrzenna i logistyka w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci wszystkich realizowanych na Wydziale kierunków pierwszego stopnia maj¹ mo liwoœæ kontynuowania nauki na drugim stopniu eko- 7

8 nomii. Ofertê kszta³cenia wzbogacaj¹ specjalnoœci proponowane w ramach poszczególnych kierunków. Specjalnoœci s¹ na bie ¹co dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zwiêkszaj¹ elastycznoœæ kszta³cenia. Wydzia³ Ekonomiczny prowadzi tak e studia podyplomowe, które daj¹ mo liwoœæ poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wydzia³ Ekonomiczny jest Akredytowanym Centrum Umiejêtnoœci Biznesowych EBC*L. Strukturê Wydzia³u Ekonomicznego tworz¹ nastêpuj¹ce katedry i zak³ady: Katedra Logistyki i Marketingu, Katedra Organizacji i Zarz¹dzania, Katedra Finansów i Rachunkowoœci, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zak³ad Studiów Strategicznych i Polityki Spo³eczno-Ekonomicznej, Zak³ad Teorii Finansów, Zak³ad Ekonometrii i Metod Iloœciowych, Zak³ad Teorii Ekonomii, Zak³ad Zarz¹dzania Jakoœci¹, Zak³ad Ekonomiki Informacji. Struktura Wydzia³u Ekonomicznego dostosowana jest do prowadzenia powo³anych w jego ramach kierunków oraz do posiadanego potencja³u naukowego, który gwarantuje realizacjê procesu dydaktycznego. 8

9 EKONOMIA STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE

10

11 1. Struktura kwalifikacji absolwenta 1. kierunku ekonomia Absolwenci kierunku ekonomia posiadaj¹ wiedzê z zakresu ekonomii, zarz¹dzania oraz dyscyplin pokrewnych. Przedmioty ekonomiczne stanowi¹ce trzon programu studiów pozwalaj¹ zdobyæ umiejêtnoœci rozumienia praw i mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz umiejêtnoœci dokonywania oceny zjawisk zachodz¹cych w gospodarce, na rynku i w przedsiêbiorstwie, a tak e w zakresie zarz¹dzania czynnikiem spo³ecznym, produkcj¹ i finansami. Absolwenci kierunku ekonomia s¹ wyposa eni w wiedzê na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalaj¹cych efektywnie rozwi¹zywaæ problemy ekonomiczno-finansowe i podejmowaæ decyzje organizacyjne. Posiadaj¹ umiejêtnoœci dzia³ania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, miêdzynarodowym i globalnym. Sprawnie pos³uguj¹ siê narzêdziami analitycznymi, pozwalaj¹cymi rozpoznaæ sytuacjê przedsiêbiorstwa i jego otoczenie oraz tworzyæ i wdra aæ strategie dzia- ³ania firmy. Absolwenci kierunku ekonomia mog¹ znaleÿæ zatrudnienie na ró nych szczeblach zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach i instytucjach administracji pañstwowej. Proponowane specjalnoœci w ramach kierunku ekonomia pozwalaj¹ zdobyæ kwalifikacje dopasowane do wymogów rynku pracy. W zale noœci od ukoñczonej specjalnoœci absolwent ekonomii przygotowany jest do pracy na ró nych stanowiskach i anga owania siê w wiele dziedzin ycia spo³ecznego. Ukoñczenie studiów magisterskich upowa nia absolwentów ekonomii do podjêcia studiów doktoranckich. Absolwenci maj¹ tak e mo liwoœæ pog³êbiania wiedzy na oferowanych przez Wydzia³ Ekonomiczny studiach podyplomowych. 2. Opis studiów W czasie przebiegu studiów student musi, w ci¹gu pierwszych szeœciu semestrów, zaliczyæ wszystkie przedmioty stanowi¹ce kanon podstawowy ekonomii. W sk³ad tego kanonu wchodz¹ zarówno przedmioty kszta³cenia ogólnego realizowane w ci¹gu pierwszych czterech semestrów, jak i przedmioty kierunkowe realizowane na pi¹tym i szóstym semestrze. Od semestru pi¹tego student realizuje przedmioty jednej z czterech specjalnoœci: gospodarka miejska i regionalna, techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii, ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw. Zobligowany on jest do zaliczenia przedmiotów jego kanonu w semestrze od czwartego do szóstego. 11

12 Od trzeciego semestru student musi dodatkowo dokonaæ wyboru przedmiotów z oferty kursów sta³ych (oferowanych przez Wydzia³) oraz kursów zmiennych (ogólnouczelnianych), które poszerzaj¹ zakres kanonu specjalnoœci. Kursy zmienne w ka dym roku akademickim s¹ dobierane na podstawie wykazu uczelnianego. Ka demu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Student musi wiêc, oprócz przedmiotów kanonu podstawowego i kanonu specjalnoœci, wybraæ tyle przedmiotów spoœród przedmiotów kursów sta³ych i zmiennych, aby w ka dym semestrze uzyskaæ minimum 30 punktów liczbê niezbêdn¹ do jego zaliczenia. Jednoczeœnie student jest zobowi¹zany do zaliczenia wychowania fizycznego w okresie od drugiego do czwartego semestru oraz jêzyka obcego w okresie od semestru drugiego do pi¹tego. Realizacja tych przedmiotów odbywa siê zgodnie z Uchwa³¹ Senatu Uczelni (szczegó³owe informacje w pakiecie uczelnianym 120 godzin poziom B2). Na pierwszym roku studiów student zalicza tak e przysposobienie biblioteczne (2 godz.), szkolenie bhp (4 godz.), a tak e ochronê w³asnoœci intelektualnej (semestr 5 2 godz.). W trakcie studiów studenci odbywaj¹ praktykê (po semestrze 4 3 tygodnie) jako integraln¹ czêœæ kszta³cenia w zakresie treœci podstawowych. Studia koñcz¹ siê obron¹ pracy licencjackiej (dyplomowej) napisanej przez studenta. Przygotowanie pracy licencjackiej jest realizowane od semestru czwartego do szóstego na seminariach dyplomowych. Absolwent uzyskuje tytu³ licencjata ekonomii. 3. Struktura studiów Uk³ad podstawowych bloków przedmiotów w poszczególnych semestrach przedstawia siê nastêpuj¹co: semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalizacyjne Przedmioty do wyboru 12

13 4. Kanon kierunku ekonomia Kanon sk³ada siê z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych i zawiera 21 przedmiotów, które student musi zaliczyæ w ci¹gu pierwszych czterech semestrów studiów. Wszystkie one koñcz¹ siê egzaminem lub zaliczeniem na ocenê. Przedmioty Punkty ECTS Egz. po sem. razem Liczba godzin zajêæ Przedmioty ogólne Technologie informacyjne Socjologia 3 ZO Geografia gospodarcza Przedmioty podstawowe Matematyka w ekonomii Mikroekonomia Prawo 5 ZO Zarz¹dzanie Ekonomika œrodowiska i zasobów naturalnych 3 ZO Podstawy makroekonomii Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze 5 ZO Rachunkowoœæ Statystyka opisowa Ekonometria Podstawy ekonomii w jêzyku obcym 2 ZO Badania operacyjne 3 ZO Przedmioty kierunkowe Analiza ekonomiczna Finanse publiczne i rynki finansowe Polityka spo³eczna 3 ZO Polityka gospodarcza Gospodarka regionalna Ekonomia integracji europejskiej 4 ZO wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Oprócz przedmiotów zawartych w powy szej tabeli studenta w okresie studiów obowi¹zuje zaliczenie nastêpuj¹cych przedmiotów tworz¹cych zbiór innych przedmiotów obowi¹zkowych: 13

14 Przedmiot Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Jêzyk obcy 120 (planowane zajêcia 2 bloki po 60 godzin w semestrach 2 5) Wychowanie fizyczne 60 (2 semestry po 30 godzin od semestru 2 do 4) 5 egzamin zaliczenie Oprócz powy szych przedmiotów realizowane s¹ tak e obowi¹zkowe zajêcia: 1. szkolenie bhp 4 godziny w 1 semestrze, 2. przysposobienie biblioteczne 2 godziny w 1 semestrze, 3. ochrona w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej 2 godziny w 5 semestrze. Po 4 semestrze studenci tak e realizuj¹ praktykê w wymiarze 3 tygodni bêd¹c¹ integraln¹ czêœci¹ kszta³cenia w zakresie treœci podstawowych. 5. Kanon specjalnoœci Od 4 semestru student realizuje przedmioty w ramach jednej z czterech specjalnoœci: gospodarka miejska i regionalna, ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii. Dla ka dej specjalnoœci obowi¹zuje inny zestaw przedmiotów specjalizacyjnych (obowi¹zkowych w kanonie specjalnoœci). Dodatkowo wiedzê specjalizacyjn¹ student poszerza poprzez wybór 8 przedmiotów (z 26) w ramach kursów sta³ych realizowanych od 3 semestru. Student ma tak e mo liwoœæ wyboru dowolnych przedmiotów z uczelnianej listy kursów zmiennych. W ramach ka dej specjalnoœci realizowane jest w semestrach 4 6 seminarium dyplomowe, podczas którego student mo e uzyskaæ odpowiednio: w semestrze 4 2 pkt ECTS, w semestrze 5 2 pkt ECTS i w semestrze 6 6 pkt ECTS (³¹cznie 10 pkt). Gospodarka miejska i regionalna A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. razem Liczba godzin zajêæ wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Polityka i ekonomika regionalna

15 Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. razem Liczba godzin zajêæ wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Gospodarka przestrzenna Finanse lokalne Metody analizy przestrzennej Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast Ekonomika i polityka rozwoju miast i gmin Seminarium dyplomowe B. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Procesy urbanizacyjne w Polsce i na œwiecie 3 ZO Podstawy prawne funkcjonowania samorz¹du terytorialnego 3 ZO Teoria negocjacji 3 ZO Historia architektury 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Kszta³towanie atrakcyjnoœci turystycznej miast i regionów 3 ZO Zasady zrównowa onego rozwoju regionalnego i lokalnego 3 ZO Fundusze i programy unijne w rozwoju regionalnym 3 ZO Konkurencyjnoœæ miast i regionów 3 ZO Management of human capital 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria 15

16 Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Regionalny i lokalny rynek pracy 3 ZO Przedsiêbiorczoœæ lokalna 3 ZO System informacji o terenie 3 ZO Promocja miast i regionów 3 ZO Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹ 3 ZO Wprowadzenie do nowej ekonomii instytucjonalnej (w jêzyku angielskim) 3 ZO Socjologia miasta 3 ZO Gospodarka nieruchomoœciami w miastach 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Ekonomika przedsiêbiorstwa Podstawy marketingu Techniki organizatorskie Podstawy logistyki Zarz¹dzanie strategiczne i operacyjne

17 Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Finanse przedsiêbiorstw Metody analizy ekonomiczno-finansowej Seminarium dyplomowe razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria B. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem Liczba godzin zajêæ Ekonomika przemys³u 3 ZO Ekonomika handlu i us³ug 3 ZO Kultura organizacyjna 3 ZO Systemy informatyczne w zarz¹dzaniu 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Logistyczno-marketingowa obs³uga klienta 3 ZO Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ 3 ZO Badania rynkowe i marketingowe 3 ZO Gospodarka maj¹tkiem trwa³ym w przedsiêbiorstwie 3 ZO Management of human capital 3 ZO Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem 3 ZO Zarz¹dzanie procesami logistycznymi w przedsiêbiorstwie 3 ZO Projektowanie strategii przedsiêbiorstwa 3 ZO Metody planowania w przedsiêbiorstwie 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria 17

18 Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Systemy motywacyjne w przedsiêbiorstwie 3 ZO Techniki negocjacji 3 ZO Rachunkowoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 3 ZO Metody iloœciowe w planowaniu 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Funkcjonowanie przedsiêbiorstw w gospodarce rynkowej Podstawy rachunkowoœci zarz¹dczej Ubezpieczenia Rachunek kosztów Finanse przedsiêbiorstw Zasady i techniki bud etowania Narzêdzia analizy ekonomiczno-finansowej Seminarium dyplomowe

19 B. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem Liczba godzin zajêæ Ryzyko bankowe 3 ZO Podstawy logistyki 3 ZO Finanse behawioralne 3 ZO Matematyka finansowa 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Finanse miêdzynarodowe 3 ZO Finansowanie rynku nieruchomoœci 3 ZO Rachunkowoœæ instytucji finansowych 3 ZO Rachunkowoœæ bud etowa 3 ZO Management of human capital 3 ZO Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Bankowoœæ 3 ZO Sprawozdawczoœæ finansowa w przedsiêbiorstwie 3 ZO Rachunkowoœæ ma³ych firm 3 ZO Rozliczenia podatkowe przedsiêbiorstw 3 ZO Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Bankowoœæ hipoteczna 3 ZO System podatkowy 3 ZO Metody wyceny przedsiêbiorstw 3 ZO Bankowoœæ elektroniczna 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). 19

20 Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii A. Przedmioty specjalizacyjne Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Programowanie komputerów Modele ekonometryczne w analizach ekonomiczno- -finansowych Programowanie matematyczne Technologie baz danych Analiza szeregów czasowych Modele makroekonomiczne Matematyczne techniki podejmowania decyzji Seminarium dyplomowe C. Kursy sta³e (do wyboru) Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Metody taksonomiczne 3 ZO Systemy operacyjne 3 ZO Metody iloœciowe z pakietem komputerowym Statistica 3 ZO Nowa ekonometria 3 ZO Foundations of sustainable development 3 ZO Institutional fundaments of sustainable development 3 ZO Informatyczne wsparcie procesów logistycznych 3 ZO Wnioskowanie statystyczne 3 ZO Gospodarcze zastosowania informatyki 3 ZO Gospodarka elektroniczna 3 ZO Management of human capital 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria 20

21 Nazwa kursu (wybór 2 przedmiotów w semestrze) Punkty ECTS Egz. po sem. Liczba godzin zajêæ Sustainability oriented innovation economics 3 ZO Systemy informacyjne w marketingu 3 ZO Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 3 ZO Sieci komputerowe 3 ZO Technologie informatyczne w zarz¹dzaniu 3 ZO Sustainable business 3 ZO Green marketing 3 ZO Capital and financial markets 3 ZO Relacyjne bazy danych 3 ZO Wielorównaniowe modele ekonometryczne 3 ZO Ekonometria stosowana 3 ZO Ekonometria przestrzenna 3 ZO Co-operation knowledge and system change management for regional development 3 ZO Evolutionary economics 3 ZO Sustainability urban and regional development 3 ZO razem wyk³ady æwiczenia konwersatoria laboratoria seminaria Z listy tej student realizuje tylko 360 godzin (wszystkie przedmioty 3 pkt, semestralnie 6 pkt, w ci¹gu studiów 24 pkt). 6. Plan studiów Specjalnoœæ: 1. gospodarka miejska i regionalna, 2. ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, 3. gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, 4. techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii. Semestr I Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Pkt ECTS Technologie informacyjne 45 15/E 30/ZO 2 Socjologia 60 30/ZO 30/ZO 3 21

22 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Pkt ECTS Matematyka w ekonomii 60 30/E 30/ZO 6 Mikroekonomia 60 30/E 30/ZO 6 Prawo 30 30/ZO 5 Zarz¹dzanie 45 15/E 30/ZO 5 Ekonomika œrodowiska i zasobów naturalnych 15 15/ZO 3 Suma Semestr II Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Geografia gospodarcza 30 30/E 2 Podstawy makroekonomii 60 30/E 30/ZO 6 Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze 30 15/ZO 15/ZO 5 Rachunkowoœæ 45 15/E 30/ZO 5 Statystyka opisowa 30 15/E 15/ZO 5 Ekonometria 60 30/E 30/ZO 5 Podstawy ekonomii w jêzyku obcym 30 15/ZO 15/ZO 2 Suma Od 2 do 4 semestru nale y zaliczyæ 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w ka dym. Od 2 do 5 semestru nale y zaliczyæ 120 godz. jêzyka obcego (5 pkt). Semestr III Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Badania operacyjne 30 15/ZO 15/ZO 3 Analiza ekonomiczna 45 15/E 30/ZO 5 Finanse publiczne i rynki 45 15/E 30/ZO 5 finansowe Polityka gospodarcza 30 15/E 15/ZO 3 Gospodarka regionalna 30 15/E 15/ZO 4 Ekonomia integracji europejskiej 30 30/ZO 4 Suma Pkt ECTS Od 3 semestru studenci wybieraj¹ dwa przedmioty w ramach kursów sta³ych (³¹cznie 6 pkt). Od 2 do 4 semestru nale y zaliczyæ 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w ka dym. Od 2 do 5 semestru nale y zaliczyæ 120 godz. jêzyka obcego (5 pkt). 22

23 Lista kursów zmiennych (do wyboru) w semestrze III dla poszczególnych specjalnoœci Na wszystkich specjalnoœciach studenci realizuj¹ przedmioty wspólne wed³ug powy szej tabeli (w sumie 24 pkt) oraz przedmioty do wyboru ró ne dla ka dej specjalnoœci (6 pkt). ¹cznie uzyskuj¹ 30 pkt. Gospodarka miejska i regionalna* Liczba godzin Nazwa przedmiotu Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Pkt ECTS Procesy urbanizacyjne w Polsce i na œwiecie 45 30/ZO 15/ZO 3 Podstawy prawne funkcjonowania samorz¹du 45 30/ZO 15 ZO 3 Teoria negocjacji 45 15/ZO 30/ZO 3 Historia architektury 45 15/ZO 30ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Pkt ECTS Ekonomika przemys³u 45 30/ZO 15/ZO 3 Ekonomika handlu i us³ug 45 30/ZO 15/ZO 3 Kultura organizacyjna 45 15/ZO 30/ZO 3 Systemy informatyczne w zarz¹dzaniu 45 15/ZO 30/ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 23

24 Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Pkt ECTS Ryzyko bankowe 45 30/ZO 15/ZO 3 Podstawy logistyki 45 30/ZO 15 ZO 3 Finanse behawioralne 45 15/ZO 30/ZO 3 Matematyka finansowa 45 15/ZO 30/ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Metody taksonomiczne 45 30/ZO 15/ZO 3 Systemy operacyjne 45 30/ZO 15/ZO 3 Metody iloœciowe z pakietem Statistica 45 15/ZO 30/ZO 3 Nowa ekonometria 45 15/ZO 30/ZO 3 Foundations of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Institutional fundaments of sustainable development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Semestr IV Poni szy przedmiot realizowany jest dla wszystkich specjalnoœci. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Polityka spo³eczna 30 15/ZO 15/ZL 3 Suma Od 2 do 5 semestru nale y zaliczyæ jêzyk obcy (dwa semestry po 60 godz. ³¹cznie 5 pkt). 24

25 Gospodarka miejska i regionalna* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Polityka i ekonomika regionalna 60 30/E 30/ZO 7 Gospodarka przestrzenna 60 30/E 30/ZO 7 Finanse lokalne 60 30/E 30/ZO 7 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Kszta³towanie atrakcyjnoœci turystycznej miast i regionów 45 30/ZO 15/ZO 3 Zasady zrównowa onego rozwoju regionalnego i lokalnego 45 30/ZO 15/ZO 3 Fundusze i programy unijne w rozwoju regionalnym 45 15/ZO 30/ZO 3 Konkurencyjnoœæ miast i regionów 45 15/ZO 30/ZO 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 32 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 26 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Ekonomika przedsiêbiorstwa 60 30/E 30/ZO 6 Podstawy marketingu 60 30/E 30/ZO 7 Techniki organizatorskie 60 30/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Logistyczno-marketingowa obs³uga 3 klienta 45 30/ZO 15/ZL Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ 45 30/ZO 15/ZL 3 Badania rynkowe i marketingowe 45 15/ZO 30/ZL 3 Gospodarka maj¹tkiem trwa³ym w przedsiêbiorstwie 45 15/ZO 30/ZL 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 25

26 Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Funkcjonowanie przedsiêbiorstw w gospodarce rynkowej 60 30/E 30/ZO 6 Podstawy rachunkowoœci zarz¹dczej 60 30/E 30/ZO 6 Ubezpieczenia 60 30/E 30/ZO 7 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Finanse miêdzynarodowe 45 30/ZO 15/ZL 3 Finansowanie rynku nieruchomoœci 45 30/ZO 15/ZL 3 Rachunkowoœæ instytucji finansowych 45 15/ZO 30/ZL 3 Rachunkowoœæ bud etowa 45 15/ZO 30/ZL 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Programowanie komputerów 60 30/E 30/ZO 6 Modele ekonometryczne w analizach 6 ekonomiczno-finansowych 60 30/E 30/ZO Programowanie matematyczne 60 30/E 30/ZO 7 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Informatyczne wsparcie procesów logistycznych 45 30/ZO 15/ZL 3 Wnioskowanie statystyczne 45 30/ZO 15/ZL 3 Gospodarcze zastosowanie informatyki 45 15/ZO 30/ZL 3 Gospodarka elektroniczna 45 15/ZO 30/ZL 3 Management of human capital 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability oriented innovation economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 30 pkt (przedmioty kanonu i specjalnoœci 210 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). ¹czna liczba godzin w semestrze IV wynosi (polityka spo³eczna), a liczba punktów

27 Semestr V Gospodarka miejska i regionalna* Liczba godzin Nazwa przedmiotu Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Metody analizy przestrzennej 60 30/E 30/ZO 6 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 60 30/E 30/ZO 9 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Regionalny i lokalny rynek pracy 45 30/ZO 15/ZO 3 Przedsiêbiorczoœæ lokalna 45 30/ZO 15/ZO 3 System informacji o terenie 45 15/ZO 30/ZO 3 Promocja miast i regionów 45 15/ZO 30/ZO 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 300 godz. 36 pkt (przedmioty specjalizacyjne 210 godz., 30 pkt + przedmioty do wyboru 210 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Liczba godzin Nazwa przedmiotu Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Podstawy logistyki 60 30/E 30/ZO 6 Zarz¹dzanie strategiczne i operacyjne 60 30/E 30/ZO 11 Seminarium dyplomowe 30 30/ZL 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Zarz¹dzanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem 45 30/ZO 15/ZL 3 Zarz¹dzanie procesami logistycznymi w przedsiêbiorstwie 45 30/ZO 15/ZL 3 Projektowanie strategii przedsiêbiorstwa 45 15/ZO 30/ZL 3 Metody planowania w przedsiêbiorstwie 45 15/ZO 30/ZL 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 27

28 Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Rachunek kosztów 60 30/E 30/ZO 8 Finanse przedsiêbiorstw 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Bankowoœæ 45 30/ZO 15/ZO 3 Sprawozdawczoœæ finansowa w przedsiêbiorstwie 45 30/ZO 15/ZO 3 Rachunkowoœæ ma³ych firm 45 15/ZO 30/ZO 3 Rozliczenia podatkowe przedsiêbiorstw 45 15/ZO 30/ZO 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Technologie baz danych 60 30/E 30/ZO 8 Analiza szeregów czasowych 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Jêzyk obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Systemy informacyjne w marketingu 45 30/ZO 15/ZL 3 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 45 30/ZO 15/ZL 3 Wielorównaniowe modele ekonometryczne 45 15/ZO 30/ZL 3 Sieci komputerowe 45 15/ZO 30/ZL 3 Sustainable business 45 30/ZO 15/ZO 3 Green marketing 45 30/ZO 15/ZO 3 Capital and financial markets 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 28

29 Semestr VI Gospodarka miejska i regionalna* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Ekonomika i polityka rozwoju miast i gmin 60 30/E 30/ZO 14 Seminarium dyplomowe 30 30/ZL 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Procesy integracji z Uni¹ Europejsk¹ 45 15/ZO 30/ZL 3 Wprowadzenie do nowej ekonomii instytucjonalnej (w jêzyku angielskim) 45 15/ZO 30/ZL 3 Socjologia miasta 45 30/ZO 15/ZL Gospodarka nieruchomoœciami w miastach 45 30/ZO 15/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 180 godz. 26 pkt (przedmioty specjalizacyjne 90 godz., 20 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Ekonomika i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Finanse przedsiêbiorstw 60 30/E 30/ZO 9 Metody analizy ekonomiczno- -finansowej 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Systemy motywacyjne w przedsiêbiorstwie 45 30/ZO 15/ZL 3 Techniki negocjacji 45 30/ZO 15/ZL 3 Rachunkowoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 45 15/ZO 30/ZL 3 Metody iloœciowe w planowaniu 45 15/ZO 30/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 29

30 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Gospodarka finansowa i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Przedmioty specjalizacyjne Pkt ECTS Zasady i techniki bud etowania 60 30/E 30/ZO 9 Narzêdzia analizy ekonomiczno- -finansowej 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Bankowoœæ hipoteczna 45 30/ZO 15/ZL 3 System podatkowy 45 30/ZO 15/ZL 3 Metody wyceny przedsiêbiorstw 45 15/ZO 30/ZL 3 Bankowoœæ elektroniczna 45 15/ZO 30/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). Techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Pkt Suma W Æw Kon Lab Sem ECTS Przedmioty specjalizacyjne Modele makroekonomiczne 60 30/E 30/ZO 9 Matematyczne techniki podejmowania decyzji 60 30/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6 Wielorównaniowe modele ekonometryczne 45 30/ZO 15/ZL 3 30

31 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Æw Kon Lab Sem Pkt ECTS Technologie informatyczne w zarz¹dzaniu 45 30/ZO 15/ZO 3 Ekonometria stosowana 45 15/ZO 30/ZO 3 Ekonometria przestrzenna 45 15/ZO 30/ZL 3 Co-operation knowledge and system change management for regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Evolutionary economics 45 30/ZO 15/ZO 3 Sustainability urban and regional development 45 30/ZO 15/ZO 3 Suma 90 6 * W semestrze 240 godz. 30 pkt (przedmioty specjalizacyjne 150 godz., 24 pkt + przedmioty do wyboru 90 godz., 6 pkt). 7. Opisy przedmiotów Przedmioty ogólne Nr kursu: Technologie informacyjne Pkt ECTS: 2 ogólny Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 15 W / 30 L egzamin Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Ekonomiki Informacji Podstawowe pojêcia i problemy informatyki: dane, informacja, wiedza, procesy informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej zastosowania w gospodarce i spo³eczeñstwie, gospodarcze systemy informacyjne i ich tendencje rozwojowe. Algorytmizacja procesów informacyjnych: zapis danych, pojêcie i cechy algorytmu, wybrane techniki prezentacji algorytmów, proces tworzenia programu, algorytmizacja procesów biznesowych, podstawy procesu budowy i rozwoju gospodarczych systemów informacyjnych. Sprzêt komputerowy: budowa i funkcjonowanie komputera, przegl¹d elementów sk³adowych wed³ug struktury funkcjonalnej, typologia, wydajnoœæ komputera, zasady doboru sprzêtu dla ró nych zastosowañ, tendencje rozwojowe. Oprogramowanie systemowe i u ytkowe: pojêcia podstawowe, typologia i przegl¹d oprogramowania, zasady doboru oprogramowania, nabywanie, u ytkowanie i rozwój oprogramowania, licencje programowe, zintegrowane œrodowisko programowe, GUI, tendencje rozwojowe oprogramowania. Sieci komputerowe: podstawowe pojêcia, typologia, techniki i technologie, zastosowania). Komunikacja gospodarcza i œrodowisko e-biznesu. Podstawowe problemy realizacyjne gospodarczych systemów wymiany informacji (transakcje elektroniczne B2B, B2C, B2P, A2A, elektroniczna wymiana danych EDI, 31

32 rozwi¹zania internetowe, intranetowe i ekstranetowe). Us³ugi internetowe i sieciowe (przegl¹darki i wyszukiwarki, transfer plików, zdalne transakcje, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, tendencje rozwojowe). Bezpieczeñstwo oraz ergonomia sprzêtu, oprogramowania i komputerowego stanowiska pracy: wybrane problemy bezpieczeñstwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufnoœæ informacji, wirusy komputerowe, zasady bezpiecznego u ytkowania sprzêtu i oprogramowania). Wybrane zagadnienia prawne informatyki: prawa autorskie, ochrona danych osobowych. Domiñski W., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna. Materia³y do æwiczeñ, wyd. II zmienione i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarz¹dzania, wyd. IV, Placet, Warszawa Kolbusz E., Rejer I. (red.), Wstêp do informatyki w zarz¹dzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin Korczak J., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna, cz. 1: Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, wyd. IV poprawione i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstêp do informatyki gospodarczej, wyd. III zmienione, Wydawnictwo SGH, Warszawa Nr kursu: Socjologia Pkt ECTS: 3 ogólny Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 Æw Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Studiów Strategicznych i Polityki Spo³eczno-Ekonomicznej Powstanie i rozwój socjologii jako nauki. Przedmiot i metody badañ socjologii. Spo³eczeñstwo jako przedmiot badañ socjologii. Koncepcja jednostki i istoty spo³ecznoœci. Osobowoœæ i socjalizacja. Struktura spo³eczna, pozycje i role spo³eczne. Wspó³czesne media jako œrodowisko socjalizacji. Grupa spo³eczna. Wp³yw grupy na zachowanie jednostki. Zachowania zbiorowe i ruchy spo³eczne. Nierównoœci, stratyfikacja i ruchliwoœæ spo³eczna. Koncepcja, elementy i czynniki rozwoju kultury. Koncepcja i dynamika to samoœci kulturowej a kultura masowa. Naród. Pañstwo. Goodman N., Wstêp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznañ Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków Turner J.H., Socjologia, Zysk i S-ka, Poznañ

33 Nr kursu: Geografia gospodarcza Pkt ECTS: 2 ogólny egzamin Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 2 Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Geografia ekonomiczna pojêcie, kierunki badañ, zwi¹zki z naukami geograficznymi i ekonomicznymi. Przestrzeñ geograficzna jej cechy i jej podzia³. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Region pojêcie, cechy, typy, metody regionalizacji. Zdalne metody badania œrodowiska zdjêcia lotnicze i satelitarne. Metody prezentacji zjawisk spo³ecznych i gospodarczych w postaci kartograficznej. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddzia³ywañ funkcja malej¹cej odleg³oœci, modele grawitacji i potencja³u, model poœrednich mo liwoœci. Struktura sieci transportowych. Lokalizacja sieci dróg. Zachowania przestrzenne. Zachowania zwi¹zane z dziennym u ytkowaniem przestrzeni. Geografia czasu. Zagadnienia percepcji przestrzeni geograficznej. Migracje przyczyny, zasiêg, metody pomiaru. Lokalizacja dzia³alnoœci gospodarczej. Teoria biegunów wzrostu. Technopolie i bieguny technologiczne. System osadnictwa. Procesy urbanizacji przebieg, mierniki, fazy. Miasta i ich funkcje. Teoria bazy ekonomicznej miasta. Struktura sieci osadniczej. Uk³ady hierarchiczne jednostek osadniczych. Aglomeracje miejskie rodzaje i kryteria wyró niania. Strefa podmiejska jej rozwój i funkcje. Przestrzenna struktura obszaru miasta. Spo³eczne obszary wewn¹trz miasta. Domañski R., Geografia ekonomiczna ujêcie dynamiczne, PWN, Warszawa Domañski R., Zasady geografii spo³eczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa Poznañ 1993 (i nastêpne wydania). Kuciñski K., Geografia ekonomiczna zarys teoretyczny, Wydawnictwo SGH, Warszawa Liszewski S., Maik W., Osadnictwo, [w:] Wielka encyklopedia geografii œwiata, t. 19, Kurpisz, Poznañ Przedmioty podstawowe Nr kursu: Matematyka w ekonomii Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 K Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Ekonometrii i Metod Iloœciowych 33

34 Wstêp do matematyki elementy logiki, zbiory i dzia³ania na zbiorach, relacje. Algebra liniowa przestrzeñ liniowa, macierze i przekszta³cenia liniowe, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, uk³ady równañ i nierównoœci, równania bilansowe Leontiewa, istota optymalizacji liniowej. Przegl¹d elementarnych funkcji rzeczywistych jednej zmiennej. Granica ci¹gu, funkcji, ci¹g³oœæ funkcji. Rachunek ró niczkowy funkcji jednej zmiennej pochodna funkcji, zasady obliczania pochodnej, optymalizacja, badanie przebiegu zmiennoœci funkcji, rozwiniêcie funkcji w szereg Taylora, zastosowania ekonomiczne pochodnej. Rachunek ca³kowy funkcji jednej zmiennej ca³ka nieoznaczona, ca³ka oznaczona, ca³ka niew³aœciwa. Równania ró niczkowe i ró nicowe. Elementy analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych granica funkcji wielu zmiennych, pochodna funkcji wielu zmiennych, ekstremum funkcji wielu zmiennych, metoda najmniejszych kwadratów, elastycznoœæ funkcji. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Chiang R.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa S³ezion D., Matematyka. Podrêcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Sindruk, Opole Nr kursu: Mikroekonomia Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 K Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Zak³ad Teorii Ekonomii Charakterystyka gospodarki rynkowej. Popyt, poda i cena jako elementy rynku. Optymalizacja decyzji gospodarczych. Teorie zachowania siê konsumenta. Producent funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. Konkurencja doskona³a, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. Rynek czynników produkcji: pracy, kapita³u fizycznego i ludzkiego, ziemi. Nieefektywnoœæ rynku asymetria informacyjna, efekty zewnêtrzne, dobra publiczne. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Nasi³owski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Akademia, Poznañ Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs œredni ujêcie nowoczesne, PWN, Warszawa

35 Nr kursu: Prawo Pkt ECTS: 5 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Wydzia³ Prawa i Administracji Elementy prawoznawstwa: pojêcie prawa, normy prawne, przepisy prawne, zasady prawa, Ÿród³a prawa, obowi¹zywanie prawa, system prawa, wyk³adnia prawa, stosowanie prawa, stosunki prawne. Elementy prawa cywilnego: pojêcie prawa cywilnego, Ÿród³a prawa cywilnego, stosunek cywilnoprawny, podmioty prawa cywilnego, przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Czynnoœci prawne formy, rodzaje, treœæ. Przedawnienie. Prawo rzeczowe: w³asnoœæ, wspó³w³asnoœæ, ochrona w³asnoœci, ograniczone prawa rzeczowe, posiadanie, dzier enie. Zobowi¹zania: pojêcie i Ÿród³a zobowi¹zañ, wykonywanie zobowi¹zañ umownych, odpowiedzialnoœæ kontraktowa, odpowiedzialnoœæ deliktowa, wygaœniêcie zobowi¹zañ. Elementy prawa karnego gospodarczego: pojêcie, funkcje, zasady i Ÿród³a prawa karnego, przestêpstwo i jego cechy, wy³¹czenie odpowiedzialnoœci karnej, pojêcie, cele i wymiar kary, przestêpstwo przeciwko mieniu, oszustwo ubezpieczeniowe, udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego, przestêpstwo na szkodê wierzycieli, pranie brudnych pieniêdzy, ochrona pieniêdzy, papierów wartoœciowych przed fa³szerstwem. Elementy prawa Unii Europejskiej: zasady porz¹dku prawnego Unii, Ÿród³a prawa wspólnotowego, instytucje Wspólnoty i Unii. Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa Grycner W., Grycner S., Elementy prawa zagadnienia podstawowe, Opole êtowska E., Podstawy prawa cywilnego, Ecostar, Warszawa Marek K., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa Radwañski Z., Olejniczak A., Zobowi¹zania czêœæ ogólna, C.H. Beck, Warszawa Stawecki T., Winczorek P., Wstêp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa Traktat lizboñski materia³ powielony. Nr kursu: Zarz¹dzanie Pkt ECTS: 5 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 15 W / 30 Æw egzamin Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Katedra Organizacji i Zarz¹dzania 35

36 Organizacja jako nauka nurty, szko³y, podejœcia, metafory w organizacji. Organizacja jej istota, systemowe podejœcie do organizacji, sprawnoœæ organizacji. Otoczenie organizacji. Cykl ycia organizacji. Struktura organizacyjna zasady budowy, rodzaje struktur, wybór struktury. Organizacja sieciowa. Funkcje zarz¹dzania, podejmowanie decyzji w zarz¹dzaniu. Przywódca, przywództwo, w³adza organizacyjna, teorie przywództwa. Zachowania ludzi w organizacjach, teorie motywacji. Zarz¹dzanie zmianami w organizacji typy zmian, projektowanie zmian. Kultura organizacyjna pojêcie, sk³adniki, typologie, kszta³towanie kultury organizacyjnej. Zarz¹dzanie miêdzykulturowe modele miêdzykulturowej interakcji, wymiary kultur narodowych. KoŸmiñski A., Piotrowski W. (red.), Zarz¹dzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Krzy anowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa Soko³owska S., Organizacja i zarz¹dzanie. Ujêcie teoretyczne, Wydawnictwo UO, Opole Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa Zieleniewski J., Organizacja zespo³ów ludzkich. Wstêp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa Nr kursu: podstawowy Ekonomika œrodowiska i zasobów naturalnych Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI Pkt ECTS: 3 15 W Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 1 Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Przedmiot i specyfika ekonomii œrodowiska i zasobów naturalnych. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii. Ekonomiczna teoria œrodowiska. Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar. Straty i korzyœci ekologiczne w gospodarce narodowej. Ekonomiczna analiza problemu zanieczyszczenia i ochrony œrodowiska w gospodarce rynkowej. Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiêbiorstw. Podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. Ekonomiczna teoria zachowania przyrody. Teoria trwa³ego rozwoju. WskaŸniki i indeksy zrównowa onego rozwoju. Mierzenie trwa³ego rozwoju. Podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony œrodowiska. II Polityka Ekologiczna Pañstwa. Instrumenty bezpoœrednie i ekonomiczne w ochronie œrodowiska. Borys T. (red.), WskaŸniki zrównowa onego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Œrodowisko, Warszawa Bia³ystok

37 Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE, Wroc³aw Famielec J., Straty i korzyœci ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa Kraków Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii œrodowiska i zasobów naturalnych, C.H.Beck, Warszawa Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona œrodowiska, PWE, Warszawa Koz³owski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa Koz³owski S., Gospodarka a œrodowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa Py³ka-Gutowska E., Ekologia z ochron¹ œrodowiska, Wydawnictwo Oœwiata, Warszawa II Polityka Ekologiczna Pañstwa dokument przyjêty przez Radê Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r. ylicz T., Ekonomia œrodowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa Nr kursu: Podstawy makroekonomii Pkt ECTS: 6 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 30 W / 30 K egzamin Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 2 Zak³ad Teorii Ekonomii Gospodarka narodowa. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Determinanty dochodu narodowego. Popyt globalny, poda globalna, równowaga makroekonomiczna. Podstawowe teorie makroekonomii makroekonomia keynesowska, makroekonomia klasyczna. Rola pañstwa w gospodarce. Pieni¹dz i system bankowy, rynek pieni¹dza. Polityka pieniê na. Bud et pañstwa, deficyt i d³ug publiczny. Polityka fiskalna. Równowaga na rynku dóbr i us³ug a równowaga na rynku pieniê nym. Inflacja. Bezrobocie. Cykl koniunkturalny. Wzrost gospodarczy. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarnoœæ, Gdañsk Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii. Æwiczenia. Zadania. Problemy, PWN, Warszawa Nr kursu: Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze Pkt ECTS: 5 podstawowy Specjalnoœæ: EP, GF, GM, TI 15 W / 15 Æw Warunek wpisu na kurs: bez warunków Termin zajêæ: sem. 2 Katedra Finansów i Rachunkowoœci 37

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia Oferta przedmiotów do wyboru: EKONOMIA LICENCJAT Kursy stałe - wybór dwóch przedmiotów w ze. Wszystkie przedmioty pkt (alnie pkt w ciągu studiów 2 pkt) Kierunek : EKONOMIA Specjalność : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2007/08 Zajęcia dla wszystkich specjalizacji Mikroekonomia I 30 4 I 1 Makroekonomia I 60 6 I 2 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. studia ekonomiczne, kierunek: ZARZĄDZANIE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy zarządzania 60 h

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych Spis treœci Wstêp... 9 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych... 11 1.1. Merkantylizm... 11 1.2. Fizjokratyzm... 12 1.3. Klasyczna myœl ekonomiczna...

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Studia II stopnia (magisterskie) Niestacjonarne Wybór promotorów prac dyplomowych - magisterskich Rok akademicki 2015/2016 Promotorzy prac dyplomowych - magisterskich

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS Kody USOS Punkty ECTS Forma zalicze Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Uniwersytet Opolski PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" 1 z 5

Studia na kierunku Matematyka i Finanse 1 z 5 Razem Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" z 5 Kierunek: Poziom studiów: Profil studiów: Forma studiów: Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 204/205 Matematyka i Finanse I stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Logistyka krajowa i międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH PLAN STACJONARNYCH Kierunek STUDIÓW Zarządzanie LICENCJACKICH r.a. 2008/2009 KIERUNEK ZARZĄDZANIE Liczby godzin i typ zajęć Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) Kierunek Informatyka i ekonometria

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) Kierunek Informatyka i ekonometria 1 JĘZYK ANGIELSKI O Z 4 120 120 2 2 2 2 2 JĘZYK BIZNESU O Z 2 60 60 2 2 3 WYCHOWANIE FIZYCZNE O Z 2 60 60 2 2 4 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI O Z 1 30 30 2 5 FILOZOFIA Z METODOLOGIĄ NAUK O Z 3 30 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Microeconomics

Mikroekonomia Microeconomics KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Mikroekonomia Microeconomics A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK

ECTS W. Ćw. E/Zk. 3 Mikroekonomia A Zal E A E B E. 8 Socjologia B ZK Plan studiów Wydział Zarządzania Kierunek: Gospodarka przestrzenna Specjalność: Rozwój miast i regionów Rok 1 Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) ECTS W. Ćw. E/Zk 1 Matematyka

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA PRZEDMIOT: EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Makroekonomia 20 10 E/Z 5 20 10 30 5 2 Ekonomia międzynarodowa 18 E 18 18 3 Historia myśli ekonomicznej 20 10 E/Z 5 20

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WIEDZY O GOSPODARCE

PODSTAWY WIEDZY O GOSPODARCE 1.1.1 Podstawy wiedzy o gospodarce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY WIEDZY O GOSPODARCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: W4A Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 r.) Wymagania ogólne: 1. Liczba lat:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I sem. I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30h

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Turystyka i Rekreacja II stopień - specjalność: Zarządzanie Działalnością Turystyczną 1 Regiony turystyczne

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa Przedmiot humanistyczny I Podstawy wiedzy o gospodarce dla inżynierów Humanistic subject I The basis knowledge about the economy Wersja Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy matematyki finansowej (MFI221)

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy matematyki finansowej (MFI221) Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy matematyki finansowej (MFI221) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo