WARSZAWA LIX Zeszyt 257

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA LIX Zeszyt 257"

Transkrypt

1 WARSZAWA LIX Zeszyt 257

2 REDAKCJA REDAKTOR NACZELNY: dr hab. in. Jan Szczyg owski, prof. IEl tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Magdalena Kami ska tel , Przewodnicz cy: prof. Marian Ka mierkowski Cz onkowie: prof. Kazimierz Adamiak prof. Hartmut Brauer prof. Ivo Dole el prof. Zenon Hotra prof. Bill Lionheart prof. Boles aw Mazurek prof. Krystyn Pawluk prof. Henryk Sibilski prof. Josef Slama prof. Jan Soko owski prof. Jan Sikora prof. Kazimierz Zakrzewski RADA PROGRAMOWA Polska Akademia Nauk University of Western Ontario, Canada; Ilmenau University of Technology, Germany; University of West Bohemia, Czech Republic; Narodowy Uniwersytet Techniczny Lvivska Politechnika, Ukraina; University of Manchester, United Kingdom; Instytut Elektrotechniki; Instytut Elektrotechniki; Instytut Elektrotechniki; Slovak University of Technology, Slovakia; Université Henri Poincaré Nancy I, France; Politechnika Lubelska; Politechnika ódzka. Redakcja techniczna: Magdalena Kami ska Wszystkie artyku y naukowe publikowane w Pracach Instytutu Elektrotechniki s recenzowane. Wersja drukowana jest wersj pierwotn czasopisma. Prace Instytutu Elektrotechniki umieszczone s w internetowej bazie danych polskich czasopism technicznych BAZTECH ADRES REDAKCJI: Instytut Elektrotechniki Wydawnictwo Instytutu ul. Po aryskiego 28, Warszawa tel.: (0-22) ; fax: (0-22) ; WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE Copyright by Instytut Elektrotechniki

3 INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Andrzej SIKORA ROZWÓJ I ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNIK MIKROSKOPII SI ATOMOWYCH W DIAGNOSTYCE MATERIA ÓW ELEKTROTECHNICZNYCH Wybrane zagadnienia Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 257, 2012

4 OPINIOWALI: prof. dr hab. in. Boles aw MAZUREK dr hab. Roman SZELOCH, em. prof. PWr. Autor pragnie wyrazi podzi kowanie osobom, bez pomocy których powstanie tej monografii nie by oby mo liwe, s to: prof. dr hab. in. Boles aw Mazurek, dr hab. in. Roman Szeloch, dr hab. in. Teodor Gotszalk, dr Agnieszka Iwan, dr in. Anna Sankowska, dr in. Jacek Radojewski, dr hab. Arkadiusz Ptak, dr Hans-Urlich Danzebrink, dipl. phys. Thorsten Dziomba, dr in. Miros aw Woszczyna, dr in. Pawe Janus, dr Samuel Lesko, dr Hartmud Stadler, Frank Andreas, dr in. Lech Moro, dr in. Tomasz Fa at, mgr in. Maria Adamowska, mgr in. Eugeniusz Prociów, mgr in. ukasz Bednarz, mgr in. Marek Wa ecki, mgr in. Przemys aw Kryla, mgr in. Mariusz Ozimek, mgr in. Marcin Palewicz, mgr in. Marcin Haj asz. Ksi k t dedykuj mojej ukochanej rodzinie: onie Dorotce i córce Martusi.

5 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9 WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE MIKROSKOPIA SI ATOMOWYCH PODSTAWY Podstawy oddzia ywa ostrze próbka Modele fizyczne oddzia ywa ostrze próbka Sondy skanuj ce jako detektory oddzia ywa bliskiego pola Podstawy konstrukcji mikroskopów si atomowych Podstawowe elementy systemu pomiarowego AFM Znaczenie interpretacyjne podstawowych sygna ów pomiarowych Metody reprezentacji danych Podstawy technik pomiarowych AFM Tryb kontaktowy mikroskopii AFM Tryby dynamiczne mikroskopii AFM Systematyka zaawansowanych trybów pomiarowych AFM W A CIWO CI MECHANICZNE POWIERZCHNI Analiza morfologii powierzchni Azometiny pomiar grubo ci warstw T oczywa termoutwardzalne ocena wp ywu symulowanego promieniowania s onecznego na morfologi powierzchni Spektroskopia si Podstawy spektroskopii si Azometiny obserwacja zjawiska zm czenia mechanicznego Obrazowanie fazowe Podstawy obrazowania fazowego Alkan C 60 H 122 analiza samoorganizacji a cuchów Mikroskopia modulowanej si y Podstawy mikroskopii modulowanej si y Polimer Solkote detekcja i pomiar wielko ci ziaren Mikroskopia si tarcia Podstawy mikroskopii si tarcia Azometiny ocena rozk adu domieszki fulerenu PCBM Tryb pomiarowy NanoSwing Podstawy trybu dynamicznego z analiz czasow sygna u Detekcja oscylacji skr tnych belki skanuj cej Rekonstrukcja i analiza krzywej si a odleg o Metoda doboru parametrów skanowania Grafen analiza w a ciwo ci mechanicznych W A CIWO CI ELEKTRYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia si elektrostatycznych Podstawy mikroskopii si elektrostatycznych AD 580 obserwacja pracy struktur uk adu scalonego Mikroskopia sondy Kelvina Podstawy mikroskopii sondy Kelvina Dioda laserowa analiza pracy heterostruktury pó przewodnikowej Struktura na bazie grafenu diagnostyka uszkodze W A CIWO CI MAGNETYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia si magnetycznych

6 Podstawy mikroskopii si magnetycznych Warstwa NiFe analiza korelacji mi dzy parametrami technologicznymi nanoszenia a struktur domen magnetycznych W A CIWO CI TERMICZNE POWIERZCHNI Skaningowa mikroskopia bliskiego pola termicznego Podstawy skaningowej mikroskopii bliskiego pola termicznego AD580 obserwacja rozk adu temperatury w aktywnej strukturze pó przewodnikowej Grafen - mapowanie przewodno ci cieplnej Polietylen - identyfikacja materia u z wykorzystaniem lokalnej termoanalizy PODSUMOWANIE LITERATURA

7 CONTENTS ABSTRACT... 9 LIST OF THE ABBREVIATIONS INTRODUCTION THE PRINCIPLES OF THE ATOMIC FORCE MICROSCOPY Tip sample interaction principles Physical models of the tip sample interaction The scanning probes for near field interaction detection The principles of the AFM measurement setup The main components of AFM measurement system The interpretative meaning of basic measurement signals Data representation methods The principles of the AFM measurement modes Contact AFM mode Dynamic AFM modes The taxonomy of AFM advanced measurement techniques MECHANICAL PROPERTIES OF THE SURFACE Analysis of the surface s morphology Azomethine compound the determination of the layers thickness The sheet moulding compound the estimation of the simulated solar light radiation impact on the surface morphology Force spectroscopy The principles of the force spectroscopy Azometine compound the observation of the mechanical wear phenomena Phase Imaging The principles of phase imaging mode C 60 H 122 alcane the analysis of the chains self ordering Force modulation microscopy The principles of the force modulation microscopy Solkote polymer the detection and measurement of the grains size Lateral force microscopy The principles of the lateral force microscopy Azomethine compound the evaluation of the PCBM fullerene distribution NanoSwing technique The principles of the time resolved tapping mode imaging method The cantilever s torsional bending detection The reconstruction and analysis of the force distance curve The scanning parameters adjustment principles Graphene the analysis of the mechanical properties ELECTRICAL PROPERTIES OF THE SURFACE Electrostatic force microscopy The principles of electrostatic force microscopy AD 580 observation of active integrated circuit Kelvin Probe Force Microscopy The principles of Kelvin probe force microscopy The laser diode the analysis of the behavior of active semiconductor heterostructure The graphene based device the damages diagnostics

8 5. MAGNETIC PROPERTIES OF THE SURFACE Magnetic force microscopy The principles of magnetic force microscopy The NiFe layer - the analysis of the correlation between the fabrication process parameters and magnetic domain s structure THERMAL PROPERTIES OF THE SURFACE Scanning thermal microscopy The principles of the scanning thermal microscopy AD580 the observation of the temperature distribution in active semiconductor structure Graphene - mapping of the thermal conductivity Polyethylene the identification of the material with local thermoanalysis SUMMARY REFERENCES

9 STRESZCZENIE Dynamiczny rozwój in ynierii materia owej, w której coraz liczniejsz grup tworz tzw. nanomateria y, wymusza stosowanie narz dzi pomiarowych pozwalaj cych uzyska informacje o zjawiskach i efektach obecnych w skali nanometrowej, a decyduj cych o w a ciwo ciach makroskopowych wytwarzanych obiektów. Mikroskopia si atomowych (AFM) jest jedn z technik diagnostycznych umo liwiaj cych pomiar w a ciwo ci powierzchni w skali mikrometrowej oraz nanometrowej. Realizowane za jej pomoc badania powierzchni materia ów stosowanych w elektrotechnice mog obejmowa szerokie spektrum w a ciwo ci. Uzyskiwane w ten sposób informacje pozwalaj zrozumie zale no ci mi dzy parametrami technologicznymi wytwarzania materia u a jego w a ciwo ciami makroskopowymi, dzi ki czemu mo liwe jest sterowanie procesem produkcyjnym w celu uzyskania finalnego produktu o po danych cechach poprzez wp yni cie na jego nanoskopow struktur. Niniejsza praca przedstawia rozwój oraz zastosowanie wybranych technik pomiarowych mikroskopii si atomowych w diagnostyce w a ciwo ci mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych i termicznych materia ów oraz struktur takich jak: azometiny, t oczywa termoutwardzalne, polimery silikonowe, cienkie warstwy NiFe, mikrostruktury pó przewodnikowe oraz nanostruktury grafenowe. Zarejestrowane wyniki pomiarowe wykorzystano do zademonstrowania mo liwo ci interpretacyjnych w odniesieniu do parametrów technologicznych, rezultatów innych bada lub te czynników wp ywaj cych na badan próbk. Do ka dej grupy przyk adów zastosowania okre lonego trybu pomiarowego, wprowadzenie stanowi zwarty opis podstaw teoretycznych oraz praktyki pomiarowej. Metody i rozwi zania opracowane przez autora zosta y opisane szczegó owo, z uwagi na potencjalne trudno ci z uzyskaniem dost pu do alternatywnych róde informacji. Demonstracja szerokiego spektrum zastosowa opisanych metod diagnostycznych jest jednocze nie dowodem uniwersalno ci i przydatno ci mikroskopii si atomowych w prowadzonych badaniach ukierunkowanych na opracowanie nowych, energooszcz dnych, trwa ych oraz ekologicznych materia ów do zastosowa w elektrotechnice. S owa kluczowe: mikroskopia si atomowych, diagnostyka powierzchni w nanoskali, elektrotechnika

10 WYKAZ SKRÓTÓW AFM mikroskopia si atomowych (ang. Atomic Force Microscopy) C AFM statyczna mikroskopia si atomowych (ang. Contact Atomic Force Microscopy) CNT nanorurka w glowa (ang. Carbon Nanotube) C SPM mikroskopia przewodno ci elektrycznej (ang. Conductivity Scanning Probe Microscopy) CT tomografia komputerowa (ang. Computer Tomography) DLC w glowe warstwy diamentopodobne (ang. Diamond Like Carbon) DMT model Derjaguin Muller Toporov DSC skaningowa kalorymetria ró nicowa (ang. Differential Scanning Calorimetry) DSP procesor sygna owy (ang. Digital Signal Processor) DWNT nanorurka dwu cienna (ang. Double-Wall Nanotube) EDS spektrometria rozpraszania promieniowania X (ang. Energy Dispersive X-ray Spectrometer) EFM mikroskopia si elektrostatycznych (ang. Electrostatic Force Microscopy) FFM mikroskopia si tarcia (ang. Friction Force Microscopy) FFT szybka transformata Fouriera (ang. Fast Fourier Transformation) FIB zogniskowana wi zka jonów (ang. Focused Ion Beam) FM-AFM mikroskopia AFM z modulacj cz stotliwo ciow (ang. Frequency Modulation AFM) FMM mikroskopia modulowanej si y nacisku (ang. Force Modulation Microscopy) FPGA programowalna macierz bramek (ang. Field Programmable Gate Array) FS spektroskopia si (ang. Force Spectroscopy) IC AFM tryb chwilowego kontaktu mikroskopii si atomowych (ang. Intermittent Contact AFM) KPFM mikroskopia sondy Kelvina (ang. Kelvin Probe Force Microscopy) LFM mikroskopia si tarcia (ang. Lateral Force Microscopy) MEMS mikrosystem elektromechaniczny (ang. Micro Electro Mechanical Systems) MFM mikroskopia si magnetycznych (ang. Magnetic Force Microscopy) MWCNT nanorurka wielo cienna (ang. Multiwall Carbon Nanotube) NASA Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (ang. National Aeronautics and Space Administration) NC AFM bezkontaktowa mikroskopia si atomowych (ang. Non Contact Atomic Force Microscopy) PI obrazowanie fazowe (ang. Phase Imaging) PID regulator PID proporcjonalno ca kuj co ró niczkuj cy (ang. Proportional-Integral- Derivative) PWM modulacja szeroko ci impulsu (ang. Pulse Width Modulation) RH wilgotno wzgl dna (ang. Relative Humidity) SCM skaningowa mikroskopia pojemno ciowa (ang. Scanning Capacitance Microscopy) SCPM skaningowa mikroskopia potencja ów chemicznych (ang. Scanning Chemical Potential Microscopy) SEFM skaningowa mikroskopia si elektrostatycznych (ang. Scanning Electrostatic Force Microscopy)

11 SEM skaningowa mikroskopia elektronowa (ang. Scanning Electron Microscopy) SFAM skaningowa mikroskopia akustyczna (ang. Scanning Force Acoustic Microscopy) SFM skaningowa mikroskopia si (ang. Scanning Force Microscopy) ShFM mikroskopia si cinaj cych (ang. Shear Force Microscopy) SNOM mikroskopia bliskiego pola optycznego (ang. Scanning Nearfield Optical Microscopy) SMM skaningowa mikroskopia magnetyczna (ang. Scanning Magnetic Microscopy) SP potencja powierzchniowy (ang. Surface Potential) SPM mikroskopia bliskich oddzia ywa (ang. Scanning Probe Microscopy) SRM skaningowa mikroskopia rezystancji rozp ywu (ang. Spreading Resistance Microscopy) SThM skaningowa mikroskopia bliskiego pola termicznego (ang. Scanning Thermal Microscopy) SWCNT nanorurka jedno cienna (ang. Single-Wall Carbon Nanotubes) TEM transmisyjna mikroskopia elektronowa (ang. Transmission Electron Microscopy) TM AFM mikroskopia si atomowych w trybie przerywanego kontaktu (ang. Tapping Mode Atomic Force Microscopy) XRD dyfraktometria promieni X (ang. X-ray Diffraction)

12

13 13 A. Sikora 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach zaobserwowa mo na bardzo dynamiczny rozwój in ynierii materia owej wynikaj cy mi dzy innymi z pojawienia si tzw. nanomateria ów. Do tej nowej kategorii, ze wzgl du na specyficzne w a ciwo ci, kwalifikuje si, zgodnie z definicj Mi dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej Komisji Europejskiej, materia, którego jeden z wymiarów zewn trznych nie przekracza nanoskali lub którego struktura lub struktura powierzchniowa mie ci si w nanoskali, gdzie termin nanoskala zdefiniowano jako zakres od oko o 1 nm do 100 nm [1]. Istotne jest tak e odniesienie w niniejszej definicji do ród a pochodzenia nanomateria u: W definicji, której podstaw jest wy cznie wielko cz stek materia u, uwzgl dnia si materia y pochodzenia naturalnego, materia y powsta e przypadkowo i materia y wytworzone. Rosn ca popularno tej grupy materia ów wynika z faktu, i unikatowe w a ciwo ci mechaniczne, elektryczne, termiczne jak równie odporno na warunki klimatyczne s wynikiem obecno ci nanocz stek w makroskopowej obj to ci matrycy materia owej. Nale y podkre li, e parametry nanomateria u diametralnie ró ni si od w a ciwo ci obiektu, w którym materia ten wyst puje w rozmiarach mikrometrowych, co wynika mo e m.in. z jego powierzchni czynnej (powierzchni interfazy). W minionej dekadzie badania ukierunkowane by y zarówno na poznanie zjawisk i mechanizmów zachodz cych w strukturach niskowymiarowych jak i praktyczne wykorzystanie materia ów wykazuj cych unikatowe w a ciwo ci zwi zane z tymi efektami. Przedstawiony na rysunku 1 wykres ilustruje wzrost liczby publikacji naukowych oraz opracowa ksi kowych zawieraj cych w s owach kluczowych termin nanomateria. Rys. 1. Przyrost liczby opracowa naukowych zawieraj cych s owo kluczowe nanomateria w ci gu ostatnich dwóch dekad. Zestawienie wykonane na podstawie bazy danych serwisu Scopus

14 14 A. Sikora W przypadku materia ów elektrotechnicznych, zmian w a ciwo ci mo na spodziewa si m.in. w: polepszonej odporno ci na wp yw warunków rodowiskowych (zmiany temperatury, promieniowanie s oneczne), w a ciwo ciach mechanicznych (sztywno, odporno na udar mechaniczny, odporno na cieranie) czy te elektrycznych (rezystywno, przenikalno dielektryczna, stratno, wytrzyma o dielektryczna). Ponadto wprowadzenie nanocz stek do obj to ci materia u mo e równie wp ywa na takie jego w a ciwo ci jak: biokompatybilno, aktywno lub pasywno chemiczna. Nale y podkre li, e ludzko na drodze swojego cywilizacyjnego rozwoju naby a umiej tno ci wytwarzania nanomateria ów takich jak na przyk ad stal damasce ska [2] czy barwione szk o [3] nie dysponuj c wiedz o materii i zjawiskach, które decyduj o uzyskanych w a ciwo ciach. Jednak w wietle obowi zuj cych definicji, dzia a tych nie mo na nazwa nanotechnologi. Rozumienie tego terminu mo na przytoczy za NASA: Nanotechnologia jest nauk o wytwarzaniu materia ów funkcjonalnych, urz dze oraz systemów poprzez kontrolowanie materii w skali nanometrowej (1-100 nanometrów) oraz odkrywaniu nowych zjawisk i w a ciwo ci (mechanicznych, chemicznych, biologicznych, elektrycznych ) w tej skali [4]. Nale y podkre li popularno terminu nanotechnologia, wykraczaj c obecnie poza progi laboratoriów i o rodków uniwersyteckich [3, 5]. Wynika to mi dzy innymi z faktu, e potencjalnie pozytywne oraz negatywne skutki jej stosowania s obiektem debat zarówno na forum spo ecznym jak i politycznym. Ze wzgl du na mo liwe zagro enia, jakie mo e dla istot ywych nie kontakt z nanocz stkami, podj te zosta y kroki na poziomie administracyjnym wielu pa stw, aby wszelkie niebezpiecze stwa definiowa i w miar mo liwo ci zapobiega ich negatywnemu wp ywowi na cz owieka i rodowisko [6 9]. W kontek cie pozytywnych i negatywnych aspektów stosowania nanocz stek i nanomateria ów konieczne s badania, które pozwol znale odpowied na pytania dotycz ce mo liwo ci uzyskania rewolucyjnych rozwi za konstrukcyjnych, bazuj cych na tej nowej grupie materia ów. W tym celu konieczne jest stosowanie narz dzi, które umo liwiaj pomiary ró nych w a ciwo ci fizycznych tak ma ych obiektów. Do takich technik pomiarowych nale y mikroskopia si atomowych (ang. Atomic Force Microscopy AFM) [10, 11], zaliczana do rodziny metod diagnostycznych okre lanych terminem mikroskopii sondy skanuj cej (ang. Scanning Probe Microscopy SPM) [12 14]. Ze wzgl du na popularno akronimu AFM, w niniejszej pracy b dzie on u ywany jako równowa nik terminów mikroskopia si atomowych oraz mikroskop si atomowych w celu uproszczenia sformu owa i zwi kszenia czytelno ci pracy. Pozwoli to równie unikn wprowadzania polskiego akronimu. Mikroskopia si atomowych jest metod pomiarow, która wskutek dynamicznego rozwoju obserwowanego w minionych dwóch dekadach [13, 14], umo liwia obserwacj topografii powierzchni oraz wielu jej parametrów w przedziale wymiarów od dziesi tek mikrometrów do pojedynczych nanometrów, oferuj c rozdzielczo ci atomowe a nawet subatomowe [15 17]. Warto podkre li, e specyfika pracy mikroskopu AFM, charakteryzuj cego materia w bazuj cy na okre lonych zjawiskach fizycznych sposób, musi by uwzgl dniona na etapie analizy danych oraz przy porównywaniu ich z wynikami uzyskanymi innymi metodami. Problem ten jest podnoszony w dokumencie Komisji Europejskiej dotycz cym definicji nanomateria u: Pomiar wielko ci cz stek i rozk adu wielko ci cz stek dla nanomateria ów stanowi w wielu przypadkach powa ne wyzwanie, przy czym wyniki uzyskane przy u yciu ró nych metod pomiarowych mog nie by porówny-

15 Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii si atomowych 15 walne. Konieczne jest opracowanie zharmonizowanych metod pomiarowych w celu zagwarantowania, e stosowanie definicji b dzie skutkowa osi ganiem spójnych wyników dla ró nych materia ów i w ró nym czasie. Do czasu powstania zharmonizowanych metod pomiarowych nale y stosowa najlepsze dost pne metody alternatywne. [18]. Dlatego te na ka dym etapie eksperymentu: przygotowania, realizacji pomiarów czy wreszcie przetwarzania i analizy wyników, konieczna jest wiedza na temat mo liwo ci i róde powstawania artefaktów 1, których obecno nale y uwzgl dni. Niniejsza monografia przeznaczona jest dla osób zajmuj cych si in ynieri materia ow, zainteresowanych zastosowaniem mikroskopii si atomowych w swoich badaniach, jak równie osób stawiaj cych pierwsze kroki w tej technice pomiarowej. Mo e ona tak e stanowi rozszerzenie materia u dydaktycznego dla studentów studiów in ynierskich, magisterskich oraz doktoranckich w zakresie mikroskopowych technik diagnostycznych oraz nanotechnologii. Praktyczne podej cie do tematyki oraz zilustrowanie mo liwo ci technik AFM przyk adami, u atwi czytelnikowi przyswojenie zawartych tu informacji. Zastosowane opisy zjawisk fizycznych zosta y ograniczone do minimum, z wyj tkiem rozwi za opracowanych przez autora, gdzie, z uwagi na ich unikatowy charakter, konieczne by o rozbudowanie cz ci teoretycznej. Ze wzgl du na z o ono tematyki, zarówno w uj ciu teoretycznym jak i praktycznym, a tak e ró norodno technik pomiarowych, niniejsza praca obejmuje jedynie cz problemów typowych dla tej dziedziny, jak równie ilustruje wykorzystanie tylko kilku wybranych trybów diagnostycznych. Celem autora monografii by o zademonstrowanie diagnostyki materia ów stosowanych lub mog cych znale zastosowanie w elektrotechnice z wykorzystaniem ró nych technik mikroskopii si atomowych. Ponadto, wiele uwagi autor po wi ci problemom rozwijania technik diagnostycznych i doskonalenia metod przetwarzania danych pomiarowych w celu rozszerzenia i poprawy mo liwo ci badawczych mikroskopii si atomowych. Warto zauwa y, i pomimo stale rosn cej roli mikroskopii si atomowych w badaniach naukowych, udzia zaawansowanych technik pomiarowych AFM stanowi niewielki odsetek wszystkich publikowanych obecnie prac, w których wykorzystano t technik diagnostyczn (rys. 2). Jako przyczyn takiego stanu rzeczy mo na wskaza : brak wypracowanych standardów stosowania odpowiednich metod i narz dzi umo liwiaj cych kwantyfikacj uzyskanych wyników, których interpretacja opisowa (jako obrazów) jest niewystarczaj ca, trudno ci interpretacyjne uzyskiwanych wyników, jako e w wielu technikach pomiarowych uzyskanie wyników ilo ciowych jest skomplikowane lub niemo liwe, a interpretacja wyników jako ciowych wymaga odniesienia do danych referencyjnych, co przy z o ono ci oraz liczbie parametrów pomiarów mo e stanowi powa ny problem, uzyskanie warto ciowych wyników w zaawansowanych technikach pomiarowych wymaga cz sto znacz co wi kszych nak adów pracy ni w przypadku pomiarów morfologii powierzchni, co przy relatywnie d ugim czasie obrazowania wi e si ze znacznymi kosztami. 1 Artefaktem nazywa si wynik lub cz wyniku pomiarowego, który nie reprezentuje obserwowanej w a ciwo ci obiektu, ale mo e by efektem obecno ci zjawisk niepo danych takich jak obecno sygna ów i efektów zak ócaj cych lub wynika ze sposobu dzia ania aparatury pomiarowej [19, 20].

16 16 A. Sikora Rys. 2. Zestawienie liczby publikacji zawieraj cych s owa kluczowe AFM oraz nazwy technik pomiarowych na przestrzeni lat Zestawienie wykonane na podstawie bazy danych Scopus Wobec powy szego wydaje si zasadne rozwijanie procedur pomiarowych i interpretacyjnych, które u atwi yby stosowanie zaawansowanych technik AFM, co w konsekwencji mog oby prze o y si na skuteczne i powszechne ich stosowanie. Niniejsza praca zawiera siedem rozdzia ów. W rozdziale pierwszym zamieszczono wst p zawieraj cy opis tematyki badawczej realizowanej przez autora. Rozdzia drugi zawiera opis zjawisk stanowi cych podstaw dzia ania mikroskopii AFM, ze szczególnym uwzgl dnieniem konstrukcji, sposobu dzia ania systemu pomiarowego oraz przetwarzania i wizualizacji danych. Wprowadzona zosta a tak e systematyka opisanych w niniejszej pracy trybów pomiarowych. W rozdziale trzecim omówiono techniki umo liwiaj ce charakteryzowanie w a ciwo ci mechanicznych próbki: cech morfologicznych, sztywno ci powierzchni, tarcia, si adhezji itd. Szczególn uwag po wi cono trybowi NanoSwing, który jest unikatow na skal wiatow metod obrazowania opracowan we wroc awskim oddziale Instytutu Elektrotechniki (IEL OW). Obecnie wytwarzane uk ady mikroelektroniczne wymagaj metod diagnostycznych umo liwiaj cych analizowanie stanu pracy poszczególnych obszarów struktur. Obiekty te dominuj w ród przyk adów zastosowania technik AFM. Opis technik pozwalaj cych na obserwacj w a ciwo ci i zjawisk elektrycznych na powierzchni próbki zademonstrowano w rozdziale czwartym. Rozdzia pi ty po wi cono pomiarom w a ciwo ci magnetycznych i ich analizie w procesie oceny korelacji poszczególnych poziomów wytwarzania i diagnostyki. W rozdziale szóstym opisano techniki pozwalaj ce na charakteryzowanie w a ciwo ci termicznych powierzchni materia ów oraz mikrostruktur. Rozdzia siódmy zawiera podsumowanie dotychczasowych prac badawczych autora monografii w zakresie rozwijania technik pomiarowych AFM i wykorzystania ich w diagnostyce materia ów elektrotechnicznych.

17 Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii si atomowych 17 Pe ne dane na temat opracowanych przez autora rozwi za oraz badanych materia ów mo na znale w cytowanej w dalszej cz ci monografii literaturze [21 72], a tak e w dokumentacji realizowanych projektów badawczych [73 79] i zg oszeniach patentowych [80 82]. 2. MIKROSKOPIA SI ATOMOWYCH PODSTAWY Mikroskopia si atomowych jest technik diagnostyczn umo liwiaj c obrazowanie w a ciwo ci mechanicznych (w tym topografi ) [83, 84], elektrycznych [85, 86], magnetycznych [87 89], termicznych [90 92] oraz optycznych [93, 94] powierzchni w mikro- i nanoskali, pozwalaj c na osi ganie rozdzielczo ci atomowej [95, 96]. Porównanie zdolno ci rozdzielczych ró nych metod obrazowania powierzchni przedstawiono na rysunku 3. W przypadku mikroskopii AFM zdolno obrazowania subnanometrowych obiektów wynika z wykorzystania lokalnego charakteru oddzia ywa powierzchnia próbki ostrze skanuj ce [10, 97], które w modelowym przypadku zako czone jest jednym atomem, natomiast typowo ma promie krzywizny rz du kilku nanometrów [98]. Na rysunku 3 przedstawiono tak e schemat ilustruj cy mo liwo uzyskania subnanometrowej rozdzielczo ci przestrzennej w procesie detekcji oddzia- ywa ostrze próbka. Rys. 3. Porównanie zdolno ci rozdzielczej ró nych metod obrazowania powierzchni próbki (po lewej). Idea detekcji lokalnych oddzia ywa w uk adzie ostrze próbka (po prawej) Nale y podkre li, e tak wysok zdolno rozdzielcz mo na uzyska przy relatywnie niskich nak adach inwestycyjnych (tab. 1) [99], co w szczególny sposób wp ywa na popularno tej techniki pomiarowej. Poniewa porównanie cen ró nej klasy urz dze nie daje pe nego obrazu relacji wydatek zysk, podano równie relacj kosztu mikroskopu do liczby rz dów wielko ci uzyskanego powi kszenia. W takim zestawieniu cena mikroskopu AFM ma relatywnie korzystny parametr ekonomiczny. Kluczowym,

18 18 A. Sikora oprócz tej relacji argumentem zaprezentowanym w tej pracy, jest ilo informacji, jakie mo na uzyska za pomoc tego narz dzia. Z tego te wzgl du, w relatywnie krótkiej historii obecno ci mikroskopii si atomowych na rynku, wyra nie widoczny jest sta y wzrost sprzeda y AFM na ca ym wiecie. TABELA 1 Porównanie wybranych parametrów najbardziej popularnych narz dzi obrazowania powierzchni w mikroskali Optyczny SEM/TEM Konfokalny SPM/AFM Wiek technologii 200 lat 40 lat 20 lat 20 lat Powi kszenie / Cena (USD) Koszt powi kszenia o rz d wielko ci Warto rynku w 1993 roku 800M 400M 80M 100M Przyrost sprzeda y 10% 10% 30% 70% Na popularno mikroskopii si atomowych kluczowy wp yw ma szereg zalet, które umo liwiaj praktyczne jej wykorzystywanie w wielu dyscyplinach naukowych oraz przemys owych: in ynierii materia owej [100, 101], chemii [58, 102, 103], biologii [104, 105], elektronice [ ] a nawet w technikach dochodzeniowych [109, 110]. Do kluczowych zalet mikroskopii AFM nale y zaliczy : najwi ksz rozdzielczo obrazowania w ród technik mikroskopowych; Detekcja lokalnych oddzia ywa ostrze próbka pozwalaj na obserwacj interakcji pomi dzy pojedynczymi atomami lub moleku ami na powierzchni próbki a ostrzem skanuj cym [97]. Giessibl i wspó pracownicy zademonstrowali uzyskanie rozdzielczo ci subatomowych identyfikuj c dwa orbitale 3sp 3 na powierzchni krzemu (111) 7 7 [16]. mo liwo dokonywania pomiarów w pró ni [111, 112], powietrzu [10, 113] oraz innych gazach [114] a tak e w cieczach [115, 116]; Omówione w dalszej cz ci niniejszej pracy techniki detekcji odleg o ci ostrze powierzchnia, stanowi ce podstaw dzia ania mikroskopu AFM, bazuj na rejestracji pewnej grupy oddzia ywa, które s obecne w ka dym medium. Nale y jednak podkre li, i dla ka dego rodowiska pomiarowego z o ono interakcji jest inna, co przek ada si na technik realizacji pomiarów, mo liwo ci uzyskania zdolno ci rozdzielczej czy te poziom obecno ci artefaktów i zjawisk utrudniaj cych analiz jako ciow wyników. ró norodno trybów pomiarowych pozwalaj cych uzyska znaczn ilo informacji na temat ró nych w a ciwo ci powierzchni; W zale no ci od rodzaju ostrza skanuj cego, które jest elementem detekcyjnym oddzia ywa, jak równie trybu pomiarowego (sposobu interakcji z powierzchni i detekcji oddzia ywa ), mikroskopia AFM oraz techniki pochodne umo liwiaj diagnostyk w a ciwo ci mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, termicznych oraz optycznych powierzchni. Tak szerokie spektrum

19 Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii si atomowych 19 w a ciwo ci, w po czeniu z innymi zaletami tej metody, stanowi istotny atut w kontek cie prowadzenia ró nego typu bada naukowych na bardzo zró nicowanych próbkach. mo liwo obrazowania w szerokim zakresie temperatur; W zale no ci od konstrukcji mikroskopu si atomowych, mo liwe jest wykonywanie pomiarów w zakresie od temperatur helowych [14, 117] do temperatur ok. 300ºC dla ca ej próbki [118] oraz ponad 700ºC dla lokalnie podgrzanej powierzchni za pomoc specjalnej konstrukcji ostrza skanuj cego [119]. ilo ciow informacj o wysoko ci struktur; Sposób pomiaru topografii powierzchni pozwala na precyzyjne odwzorowanie jej we wszystkich trzech wymiarach, co w przypadku konkurencyjnych technik cz sto jest skomplikowane lub wykonywane jest z niejednorodn rozdzielczo ci (gabaryty struktur w osi Z mog by mierzone z istotnie mniejsz rozdzielczo ci ni w osiach X oraz Y ). Dzi ki temu AFM jest cz sto u ywany w metrologii powierzchni [120], jakkolwiek równie wymaga uwzgl dnienia czynników wp ywaj cych na dok adno pomiarów [121, 122]. obrazowanie w polu magnetycznym; Umieszczenie g owicy mikroskopu w kontrolowanym polu magnetycznym pozwala na obserwacj wp ywu tego pola na w a ciwo ci magnetyczne powierzchni lub nanostruktur [123, 124]. mo liwo obrazowania powierzchni bez konieczno ci ekstrakcji próbki; Konstrukcje g owic pomiarowych AFM, wykonuj ce tzw. skanowanie ostrzem, gdzie próbka jest nieruchoma, a ruch w osiach X, Y i Z realizowany jest przez uk ad piezoaktuatorów utrzymuj cych belk skanuj c, umo liwiaj posadowienie na dowolnie du ej powierzchni i przeprowadzenie jej obrazowania bez dokonywania ekstrakcji próbki [125, 126]. W takiej sytuacji nale y jednak pami ta, e efektywno przyrz du mo e by w znacznym stopniu ograniczona przez poziom zak óce (wibracje, zmiany temperatury, pole elektromagnetyczne) w bezpo rednim otoczeniu próbki. minimaln inwazyjno preparatyki [127, 128]; Ze wzgl du na bezpo redni interakcj ostrza skanuj cego z powierzchni próbki, proces preparatyki mo e by ograniczony do tak prostych czynno ci jak wyci cie odpowiedniego fragmentu i usuni cie zanieczyszcze za pomoc spr onego powietrza. Brak konieczno ci nanoszenia jakichkolwiek warstw na badan powierzchni, w odró nieniu od mikroskopii elektronowej, pozwala unikn wprowadzenia zniekszta ce morfologii próbki w przypadku bardzo g adkich powierzchni. Ma to szczególnie du e znaczenie w przypadku próbek biologicznych, gdzie mikroskopia AFM umo liwia obserwacj ywych komórek i ich interakcji z czynnikami chemicznymi czy bakteriologicznymi [129]. mo liwo lokalnego oddzia ywania na powierzchni próbki; Kontrolowane oddzia ywanie ostrzem skanuj cym na badan powierzchni pozwala na dokonanie oceny podatno ci próbki na to oddzia ywanie, a tym samym dokonanie pomiaru okre lonych jej w a ciwo ci. Oddzia ywanie

20 20 A. Sikora to mo e mie charakter mechaniczny [ ], magnetyczny [88], elektryczny [ ] czy te termiczny [136]. Wytwarzanie nanostruktur z wykorzystaniem technik AFM okre lane jest w literaturze przedmiotu akronimem SPL (ang. Scanning Probe Litography). Mikroskopia si atomowych ma równie pewne ograniczenia oraz wady. Do najwa niejszych nale : informacje dotycz jedynie powierzchni i obszaru przypowierzchniowego; Lokalny charakter oddzia ywa ostrze próbka determinuje nie tylko zasi g oddzia ywa w p aszczy nie próbki, ale tak e w jej g b. W przeciwie stwie do oddzia ywa krótkozasi gowych wykorzystywanych do odwzorowania powierzchni, dalekozasi gowe si y elektrostatyczne mog umo liwi obrazowanie w a ciwo ci powierzchni oraz obszaru tu pod ni, na g boko ci kilku kilkunastu nanometrów. Efekt ten mo e mie zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty w kontek cie realizacji pomiarów i interpretacji wyników. relatywnie niska pr dko obrazowania; Sposób detekcji interakcji ostrze próbka oraz w a ciwo ci dynamiczne piezoaktuatorów wykorzystywanych do realizacji procesu skanowania, narzucaj minimalne sta e czasowe, jakie s potrzebne, aby prawid owo zobrazowa pojedynczy punkt na powierzchni próbki. Pr dko ci skanowania w typowych systemach pomiarowych AFM umo liwia y uzyskanie obrazu o akceptowalnej rozdzielczo ci (256 pikseli 256 pikseli) w kilka minut, co w praktyce oznacza o bardzo czasoch onny proces. W wielu laboratoriach na wiecie podj to próby wprowadzenia rozwi za umo liwiaj cych znaczne przyspieszenie procesu skanowania min. polegaj ce na zwielokrotnieniu liczby pracuj cych jednocze nie sond skanuj cych [ ]. W ostatnich latach komercyjnie dost pne sta y si tak e mikroskopy pozwalaj ce na skanowanie powierzchni z pr dko ciami razy wi kszymi ni dotychczas stosowane urz dzenia [140]. Umo liwia to obrazowanie powierzchni z szybko ci zbli on do pr dko ci dost pnej w mikroskopii elektronowej i optycznej. Ograniczeniem wynikaj cym z konieczno ci zwi kszenia cz stotliwo ci rezonansowej uk adu piezoaktuatorów, jest mniejsze pole skanowania ni w przypadku systemów tradycyjnych. Mo na jednak stwierdzi, i argument ma ej pr dko ci skanowania AFM w niektórych przypadkach nie jest ju aktualny. zu ywanie si ostrzy skanuj cych znaczne koszty eksploatacji [141, 142]; Ostrza skanuj ce traktowane s jako materia eksploatacyjny, jako e ulegaj zu yciu i musz by sukcesywnie wymieniane. Na ten proces sk ada si zarówno prawid owa eksploatacja wywo uj ca stopniow degradacj jak i niepo- dane sytuacje (kontaminacja, z amanie). Wymusza to instalowanie nowych sond. Niestety problem ten stanowi bardzo powa ne ograniczenie wspomnianych powy ej systemów skanuj cych wykorzystuj cych uk ady ostrzy skanuj cych, poniewa ze wzgl du na poziom ich integracji niemo liwa jest wymiana pojedynczych sztuk, natomiast cz sta wymiana ca ej matrycy by aby bardzo kosztowna. Okres eksploatacji sondy zale y od wielu czynników: typu ostrza, trybu pomiarowego, w a ciwo ci powierzchni (z o ono morfologii), parametrów skanowania itp. Przyjmuje si, e jedno ostrze mo e pozwoli na zare-

21 Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii si atomowych 21 jestrowanie kilku, kilkunastu obrazów. Przy bardzo ma ych si ach oddzia ywa (rz du 0,1 nn) spodziewa si mo na zarejestrowania nawet ok. 50 obrazów powierzchni bez znacz cego pogorszenia ich jako ci [143]. Koszt pojedynczej sondy zale y od jej typu i mo e waha si od 100 do 3000 z netto (produkowanych seryjnie). Z o ono technik pomiarowych AFM wymaga znajomo ci efektów, zjawisk i problemów zwi zanych zarówno z procesem pomiarowym jak i interpretacyjnym (rys. 4). Odpowiednia wiedza pozwala na przygotowanie eksperymentu, przetworzenie danych, uzyskanie po danych informacji o w a ciwo ciach fizycznych materia u oraz interpretacj. W dalszej cz ci pracy zawarto informacje o zagadnieniach stanowi cych po czenie najni szego poziomu diagramu symbolizuj cego w a ciwo ci materia u, a najwy szego odnosz cego si do uzyskanych na podstawie pomiarów informacji. Rys. 4. Diagram relacji mi dzy w a ciwo ciami fizycznymi materia u a informacj materia ow uzyskan za pomoc mikroskopii si atomowych Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki zosta y uzyskane za pomoc komercyjnego systemu pomiarowego AFM Innova firmy Bruker (wcze niej Veeco). W tabeli 2 przedstawiono parametry charakterystyczne dla tego systemu pomiarowego. Nale y podkre li, e w dalszej cz ci pracy zosta y zaprezentowane m.in. wyniki uzyskane przy wykorzystaniu trybów pomiarowych, opracowanych i uruchomionych przez autora [64, 65, 68, 69, 71, 76]. Ze wzgl du na specyficzne wymagania wynikaj ce z realizacji niektórych eksperymentów, stanowisko pomiarowe zosta o rozbudowane, co pozwoli o uzyska niezb dne funkcjonalno ci. Do kluczowych modyfikacji oraz usprawnie nale y zaliczy : zwi kszenie mo liwo ci akwizycji, przetwarzania oraz archiwizacji danych w szczególno ci w implementowanych technikach pomiarowych poprzez zastosowanie jednostki pomiarowo-obliczeniowej PXI [144], zapewnienie kontroli nad warunkami klimatycznymi poprzez zastosowanie termohigrometrów oraz uk adu kontrolowanego przep ywu gazu w celu redukcji wilgotno ci wzgl dnej,

22 22 A. Sikora rozszerzenie mo liwo ci pomiarowych systemu poprzez stworzenie zespo u uniwersalnych i dedykowanych uk adów elektronicznych umo liwiaj cych stworzenie specyficznych konfiguracji bloków funkcjonalnych w celu realizacji z o onych procedur pomiarowych, umo liwienie zdalnej kontroli nad systemem pomiarowym poprzez zaimplementowanie kontroli nad urz dzeniami kontrolno-pomiarowymi na poziomie programowym i zapewnienie zdalnej kontroli nad komputerem steruj cym poprzez sie LAN/WAN. TABELA 2 Zestawienie podstawowych parametrów mikroskopu Innova wykorzystywanego w badaniach materia ów w IEL OW W a ciwo dost pne tryby pomiarowe zakres skanowania (XY) zakres skanowania (Z) linearyzacja pracy skanera piezoelektrycznego rozdzielczo lateralna ustalanie po o enia sondy skanuj cej maksymalne gabaryty próbek (X, Y, Z) kontrola parametrów rodowiskowych podgl d optyczny pola skanowania kontrola zbli ania g owicy pomiarowej ekranowanie zak óce system t umienia drga po czenie kontrolera mikroskopu z komputerem zaawansowana detekcja sygna ów mo liwo integracji kontrolera mikroskopu z zewn trznymi modu ami kontrolno-pomiarowymi Parametry C AFM, IC AFM, NC AFM, LFM, FMM, PI, EFM, MFM, KPFM, FS, STM 100 m 100 m z rozdzielczo ci nie gorsz ni 0,1 nm 7 m z rozdzielczo ci nie gorsz ni 0,05 nm uk ad skanowania w zamkni tej p tli, optyczna detekcja ruchu skanera od do punktów manualne, w zakresie 5 mm 5 mm 40 mm 40 mm 20 mm grzejnik próbek od temperatury otoczenia do 60ºC zintegrowany uk ad optyczny z funkcj regulacji powi kszenia oraz nat enia o wietlenia kontrolowany poprzez oprogramowanie mikroskopu uk ad zmotoryzowanego zbli ania ostrza do próbki z regulacj pochy u (przód-ty oraz na boki) sterowany z poziomu oprogramowania os ona na g owic skanuj c stanowi ca ekran termiczny oraz akustyczny pasywny stó antywibracyjny o ujemnym wspó czynniku spr ysto ci (minusk) interfejs USB 2.0 dwa wzmacniacze fazoczu e zaimplementowane w kontrolerze mikroskopu wyj cia oraz wej cia analogowe, konfigurowalne programowo (prze czanie wybranych sygna ów) umo liwiaj ce wykorzystanie zewn trznych róde lub uk adów przetwarzaj cych sygna y, dost p do linii synchronizacji pracy kontrolera z jednostk zewn trzn (tzw. handshaking)

23 Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii si atomowych 23 W dalszej cz ci rodzia u omówione zosta y zagadnienia zwi zane z konstrukcj i dzia aniem typowego systemu pomiarowego AFM, a tak e podstawowymi zjawiskami fizycznymi wykorzystywanymi w detekcji oddzia ywa ostrze próbka. Jako przyk ady ilustruj ce tre rozdzia u, wykorzystano wyniki pomiarowe uzyskane przez autora pracy Podstawy oddzia ywa ostrze próbka Wysokorozdzielcze obrazowanie powierzchni wymaga pomiaru lokalnych oddzia ywa ostrze próbka. Dlatego te promie krzywizny ostrza musi by mo liwie ma y. Komercyjnie dost pne ostrza skanuj ce zintegrowane s z belkami, które odkszta caj c si pod wp ywem mierzonych oddzia ywa, pe ni funkcj detektorów si y. Szczegó owe informacje na temat sond skanuj cych zamieszczone s w dalszej cz ci rozdzia u. Rodzaj obserwowanych oddzia ywa ostrze próbka i sposób ich obserwacji determinuje selektywno i rozdzielczo obrazowania powierzchni w danym trybie pomiarowym. Z o ono mechanizmów dzia aj cych w tym uk adzie umo liwia uzyskiwanie warto ciowych informacji na temat próbki ale jednocze nie mo e by ród em problemów, zarówno na poziomie zapewnienia po danej selektywno ci detekcji oddzia ywa, jak równie interpretacji wyników pomiarowych (obecno artefaktów). Jak wcze niej wspomniano, ostrze skanuj ce o bardzo ma ym promieniu krzywizny s u y jako detektor oddzia ywa, które jako mierzalne w bardzo ma ej odleg o ci od powierzchni mog zosta wykorzystane do jej odwzorowania (rys. 5). Do oddzia ywa dzia aj cych mi dzy ostrzem a próbk, a wykorzystywanych do diagnostyki powierzchni, zalicza si min.: oddzia ywania van der Waalsa, Morse a, elektrostatyczne, magnetyczne, adhezj itd. [99]. Rys. 5. Schematycznie przedstawione oddzia ywania ostrze próbka pozwalaj ce na uzyskanie wysokiej rozdzielczo ci odwzorowania powierzchni Nale y podkre li, i zdolno rozdzielcza metody pomiarowej jest w znacznym stopniu uzale niona od wybranego trybu pomiarowego i dobranych w danym pomiarze parametrów skanowania, poniewa ró nego rodzaju oddzia ywania charakteryzuj si

24 24 A. Sikora zró nicowan dynamik zmian w funkcji odleg o ci od powierzchni. Rysunek 6 przedstawia ró ne oddzia ywania w odniesieniu do pr du tunelowego wykorzystywanego w mikroskopii tunelowej STM (ang. Scanning Tunnelling Microscopy) [145, 146], a stanowi cego pod wzgl dem zarówno chronologii jak i rozdzielczo ci, krzyw odniesienia. Bardzo wa nym czynnikiem jest tak e rodowisko (warunki pomiarowe). W przypadku pomiarów realizowanych w atmosferze, konieczne jest uwzgl dnienie obecno ci warstwy wody na powierzchni próbki. Uzyskanie w takich warunkach rozdzielczo ci atomowej mo e by znacznie bardziej skomplikowane ni w przypadku pomiarów w pró ni. Dla pomiarów wykonywanych w cieczach, konieczne jest uwzgl dnienie wi kszej liczby mechanizmów wp ywaj cych na detekcj odleg o ci ostrze próbka. Na etapie planowania eksperymentu powinny by uwzgl dnione wszystkie te parametry. Z analizy rysunku 6 mo na wywnioskowa, i na ostrze skanuj ce, w zale no ci od odleg o ci od powierzchni, dzia a mog zarówno si y przyci gaj ce jak i odpychaj ce. Oba te przedzia y si s wykorzystywane w odpowiednich trybach pomiarowych, które zosta y omówione w dalszej cz ci pracy. Ponadto zauwa y mo na typow dynamik oddzia ywa, które s wykorzystane w procesie odwzorowania topografii powierzchni. Rys. 6. Wykres przedstawiaj cy dynamik ró nych oddzia ywa w funkcji odleg o ci od powierzchni Modele fizyczne oddzia ywa ostrze próbka W zale no ci od liczby uwzgl dnianych czynników i zjawisk dzia aj cych mi dzy ostrzem skanuj cym a powierzchni próbki, podczas analizy oddzia ywa wykorzystywane s modele oddzia ywa o ró nym stopniu z o ono ci. Poni ej opisano dwa najcz ciej stosowane modele: model Hertza, model Derjaguin-Muller-Toporov (DMT).

25 Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii si atomowych 25 Model Hertza Model Hertza [147] opisuje oddzia ywanie mi dzy dwoma cia ami o sferycznej geometrii w funkcji odleg o ci mi dzy nimi. Si oddzia ywania mo na zapisa w nast puj cy sposób: d) 4 E 3 0, 3 F ts ( * 2 R( d), d 0 d 0 (1) E * tip E tip E 2 sample sample 1 (2) gdzie: d odleg o ostrze próbka, R promie ostrza, E* efektywny modu Younga systemu ostrze próbka, E oraz modu Younga oraz sta a Poissona, odpowiednio ostrza (tip) oraz próbki (sample). Model ten mo na stosowa, gdy si y van der Waalsa oraz elektrostatyczne s ma e w porównaniu z odpychaj cym oddzia ywaniem spr ystym. Graficzn reprezentacj zale no ci (1) przedstawiono na rysunku 7. Znaj c parametry geometryczne ostrza (promie R) jak i parametry skanuj cej belki (E oraz v), mo na wyznaczy modu Younga badanej próbki. Rys. 7. Wykres odleg o si a ilustruj cy oddzia ywanie mi dzy ostrzem a próbk w modelu Hertza

26 26 A. Sikora Model Derjaguin-Muller-Toporov (DMT) Model DMT [148] uwzgl dnia model Hertza oraz si y van der Waalsa z rozdzieleniem przedzia ów odleg o ci ostrze próbka, w których efekty te dominuj. Zakres stosowania tego modelu ograniczony jest do powierzchni sztywnych, o ma ej warto ci adhezji i niewielkim promieniu ostrza. Nie zosta y tu natomiast uwzgl dnione si y kapilarne. Dlatego te, w przypadku próbek, które cechuj si du adhezj na powierzchni, stosowanie modelu DMT jest niewskazane. Zale no ci opisuj ce si oddzia ywania ostrze próbka model ten mo na zapisa w nast puj cy sposób: F ts HR 2 6a0 HR, 2 6d 4 * E R ( a d ), d a d a 0 0 (3) E * tip E tip E 2 sample sample 1 gdzie: a 0 odleg o mi dzy atomami, d odleg o ostrze próbka, H sta a Hamakera, R promie ostrza, E* efektywny modu Younga mi dzy ostrzem a próbk, E i modu Younga oraz sta a Poissona, odpowiednio ostrze (tip) oraz próbki (sample). (4) Rys. 8. Wykres si y w funkcji odleg o ci mi dzy ostrzem a powierzchni próbki dla modelu DMT

27 Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii si atomowych 27 Rys. 9. Diagram ilustruj cy obszary stosowalno ci poszczególnych modeli oddzia- ywa ostrze próbka Charakter oddzia ywa opisanych modelem DMT ilustruje rysunek 8. Dla d < a 0 dominuj si y przyci gaj ce dalekiego zasi gu, w tym przypadku van der Waalsa, natomiast dla d a 0 znacz cy wp yw maj si y odpychaj ce opisane zale no ci Hertza. Model ten jest cz sto stosowany w analizie oddzia- ywa ostrze próbka [149, 150]. Ró norodno modeli oddzia ywa ostrze próbka wymusza zdefiniowanie kryteriów ich stosowalno ci dla okre lonego rodzaju próbki i warunków pomiarowych. Johnson i Greenwood zaproponowali diagram u atwiaj cy dobór modelu na podstawie elastyczno ci powierzchni oraz si y nacisku wywieranej przez ostrze skanuj ce [151] (rys. 9) Sondy skanuj ce jako detektory oddzia ywa bliskiego pola Kluczowym elementem ka dego mikroskopu si atomowych jest belka skanuj ca (ang. cantilever), która pe ni rol detektora oddzia ywa pomi dzy znajduj cym si na ko cu belki ostrzem (ang. tip), a powierzchni próbki. Ostrze skanuj ce zintegrowane z belk nazywane jest sond (ang. probe). Aby mo liwe by o dokonywanie wymiany sond, s one wytwarzane wraz z uchwytem (ang. chip), który ma wymiary ok. 1,6 3,4 mm (rys. 10). W dalszej cz ci pracy, w niektórych przypadkach, autor pos uguje si zamiennie terminem ostrze i belka (np. oscylacje belki i oscylacje ostrza), jako e oba te elementy w sensie mechanicznym stanowi ca o i w podstawowym modzie oscylacji poruszaj si w taki sam sposób. Dzi ki takiej konstrukcji sondy, u ytkownik mo e zamontowa j w dedykowanym uchwycie za pomoc p sety w czasie akceptowalnym w praktyce pomiarowej. Rysunek 10 przedstawia jeden z etapów procesu zak adania sondy w uchwycie. Rys. 10. Sonda skanuj ca AFM (w lewym dolnym rogu) wraz z uchwytem (cz centralna) obraz z mikroskopu optycznego (po lewej) oraz fotografia ilustruj ca proces zak adania sondy AFM w uchwycie (po prawej)

28 28 A. Sikora Wychylenie belki z jest proporcjonalne do dzia aj cej na ni si y F, a odwrotnie proporcjonalne do sta ej spr ysto ci k. Efekt ten, w zakresie odkszta ce spr ystych materia u, opisany jest prawem Hooke a [152]: F = k z (5) Zale no ta wykorzystywana jest we wszystkich systemach pomiarowych AFM i polega na pomiarze stopnia wychylenia belki skanuj cej z po o enia równowagi. W zale no ci od trybu pomiarowego, rodzaju belki oraz parametrów techniki pomiarowej, efekt ten umo liwia detekcj ró nego typu oddzia ywa. Szczegó owe informacje na temat wybranych trybów pomiarowych zosta y zaprezentowane w dalszych rozdzia ach. Ró norodno dost pnych komercyjnie belek skanuj cych jest bardzo du a a wybór odpowiedniego ich typu mo e decydowa o powodzeniu eksperymentu. Wi kszo stosowanych obecnie belek wykonana jest z krzemu lub azotku krzemu, co pozwala na wytworzenie odpowiednich struktur (w szczególno ci zintegrowanego z belk ostrza) z bardzo du precyzj i powtarzalno ci [ ]. W procesie produkcyjnym stosowane s typowe dla technologii pó przewodnikowej techniki fotolitografii, trawienia chemicznego i plazmowego oraz napylania warstw metalicznych. Dzi ki temu uzyskuje si wzgl dnie niskie koszty jednostkowe przy produkcji masowej. Ostrza szczególnego zastosowania wykonywane s z wykorzystaniem zaawansowanych procesów technologicznych, polegaj cych na ostrzeniu lub osadzaniu struktur z wykorzystaniem FIB (ang. Focused Ion Beam) [ ], osadzaniu warstw diamentopodobnych lub diamentowych [160, 161] a tak e nanorurek w glowych [ ]. Kryterium kosztów produkcji, w przypadku belek skanuj cych, ma bardzo du e znaczenie, jako e ze wzgl du na bardzo ma powierzchni kontaktu ostrza z próbk (kilka, kilkadziesi t nm 2 ) nawet przy si ach nacisku rz du 1 nn, nacisk na obie powierzchnie jest bardzo du y (kilka kilkadziesi t GPa). Z czasem prowadzi to do nieuchronnej degradacji ostrza [141]. Dlatego te, jak ju wcze niej wspomniano, w czasie eksploatacji mikroskopu s one wymieniane. ywotno ostrzy jest zale na od wielu czynników: warto ci si odpychaj cych, ryzyka zanieczyszczenia produktami preparatyki lub zabrudzeniami na powierzchni próbki, szybko ci skanowania, ustawie parametrów pracy mikroskopu, chropowato ci powierzchni skanowanej itd. Jest to zatem kwestia w znacznym stopniu wp ywaj ca na koszty eksploatacji mikroskopu si atomowych. Podstawowym parametrem belki skanuj cej jest sta a spr ysto ci determinuj ca si, z jak ostrze skanuj ce b dzie dzia a na powierzchni. Jest on kontrolowany poprzez dobór wymiarów geometrycznych belki (d ugo l, szeroko b, grubo d) oraz materia u, z którego jest ona wykonana. Rysunek 11 przedstawia widoki belki skanuj cej oraz ostrza wraz z naniesionymi charakterystycznymi wymiarami. W przypadku skanowania rozbudowanych geometrycznie struktur nale y równie uwzgl dni kszta t ostrza opisany nast puj cymi parametrami: r promie krzywizny, h wysoko, F k t po ówkowy (mierzony do normalnej do p aszczyzny belki) rozwarcia sto ka ostrza w osi pod u nej belki, A k t mi dzy normaln do belki a przedni kraw dzi ostrza, B k t mi dzy normaln do belki a tyln kraw dzi ostrza. W tabeli 3 zestawiono parametry kilkunastu belek produkcji ró nych firm. Przedzia warto ci sta ej spr ysto ci typowych belek zawiera si od 0,01 do 100 N/m,

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151 Tadeusz Leppert KSZTA TOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Zarz dzanie eksploatacj transformatorów

KONFERENCJA Zarz dzanie eksploatacj transformatorów KONFERENCJA Zarz dzanie eksploatacj transformatorów Organizatorem konferencji jest: Zak ad Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spó ka z o.o. Gliwice przy wspó udziale: ABB Spó ka z o.o.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Geodezji Górniczej i In ynierii rodowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska Praca Dyplomowa Fotogrametryczne

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W PRZEDSI BIORSTWIE

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W PRZEDSI BIORSTWIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W PRZEDSI BIORSTWIE Wybierz prac, któr kochasz, a nie b dziesz musia pracowa nawet przez jeden dzie w swoim yciu Konfucjusz

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja i metodyka pracy

3. Koncepcja i metodyka pracy Open Access Library Volume 1 (7) 2012 3. Koncepcja i metodyka pracy Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej i do wiadcze w asnych, nabytych podczas praktycznej realizacji bada s u cych prognozowaniu

Bardziej szczegółowo

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY dr in. Piotr Szulewski Instytut Technik Wytwarzania Politechnika Warszawska AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY Powszechnie wyst puj ca tendencja zwi zana z wykorzystywaniem w obszarze automatyki przemys owej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metodologiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Tomasz Lus Akademia Marynarki Wojennej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo