ZPUE S.A. we Włoszczowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZPUE S.A. we Włoszczowie"

Transkrypt

1 Komentarz Zarzdu Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. na temat działalnoci gospodarczej Spółki w I półroczu 2005 roku oraz zasad sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna został wpisany do rejestru handlowego i rozpoczł działalno w dniu 7 stycznia 1997 roku. I półrocze 2005 roku było kolejnym okresem działalnoci ZPUE S.A. w formie spółki akcyjnej i jednoczenie kolejnym okresem dynamicznego rozwoju przedsibiorstwa, mierzonego chociaby umacnianiem pozycji rynkowej i osiganymi wynikami finansowymi. Wzrost sprzeday oraz wdraanie do produkcji nowych wyrobów, a take rozwijajcy si obszar działania Spółki miał bezporedni wpływ na podjcie przez władze Spółki decyzji o zakupach maszyn i urzdze, a take rozbudowie obiektów produkcyjnych. Decyzje te spowodowały zwikszenie wartoci aktywów trwałych. Na wzrost wartoci aktywów trwałych znaczcy wpływ miało przekazanie do uytkowania budynków i budowli oraz rozbudowa zaplecza technicznego. Aktywa trwałe na dzie 30 czerwca 2005 r. wyniosły ,59 zł., o 13,4% wicej ni na 30 czerwca 2004 roku. Aktywa obrotowe natomiast na dzie 30 czerwca 2005 r. wyniosły ,27 zł., odpowiednio o 10,5% wicej ni na 30 czerwca 2004 roku. Kapitał własny Spółki na 30 czerwca 2005 roku wyniósł ,76 zł., co oznacza wzrost o 16,9% w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku. Wzrost kapitału własnego to efekt przede wszystkim wysokiego wyniku netto. Zobowizania długoterminowe na dzie 30 czerwca 2005 roku były równe ,95 zł. Warto ta stanowiła 117,1% zobowiza długoterminowych pozostajcych do spłaty na koniec czerwca 2004 roku. Wzrost zobowiza krótkoterminowych i funduszy specjalnych w analizowanym okresie wzrósł do kwoty ,15 zł., co stanowi wzrost o 2,0% w stosunku do stanu z 30 czerwca 2004 roku. W strukturze aktywów najwikszy udział miały: rzeczowe aktywa trwałe (33,9% sumy aktywów na 30 czerwca 2005 roku), nalenoci oraz zapasy (odpowiednio 40,7% i 15,8% sumy aktywów). Pozycjami o najwikszym udziale w pasywach na 30 czerwca 2005 roku były: kapitał własny oraz zobowizania krótkoterminowe, z udziałem w pasywach na poziomie odpowiednio 51,1% i 43,6%. Suma bilansowa na dzie roku wyniosła ,86 zł. Oznacza to wzrost o 11,7% w porównaniu z 30 czerwca 2004 roku. Porównujc wyniki prowadzonej działalnoci gospodarczej naley podkreli, e systematycznie na przestrzeni lat działalnoci Spółki wzrastały przychody ze sprzeday produktów, towarów, materiałów i usług. Wyniosły one w I półroczu 2005 roku ,77 zł. i wzrosły w tym okresie w porównaniu do I półrocza 2004 roku o 13,4%. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług osignły w I półroczu 2005 roku warto: ,61 zł. o 14,2% wicej ni w 2004 roku. Dynamika kosztów podstawowej działalnoci była zatem wysza ni odpowiadajca jej dynamika przychodów. Zysk na działalnoci operacyjnej w I półroczu 2005 roku wyniósł ,16 zł. co stanowiło wzrost o 5,7% w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Zysk brutto na 30 czerwca 2005 roku wyniósł ,98 zł., co stanowiło spadek o 15,9% w porównaniu do wartoci zysku brutto wypracowanego w I półroczu 2004 roku, natomiast zysk netto osignł warto ,98 zł., tj. o 60,4% mniej ni rok wczeniej. W I półroczu 2005 roku na inwestycje przeznaczona została kwota tys. zł. Miały one w wikszoci charakter inwestycji rzeczowych. Planowane nakłady inwestycyjne do koca 2005 roku szacowane s na ok tys. zł. W II półroczu 2005 roku i w latach nastpnych Spółka nadal ma zamiar umacnia swoj pozycj na rynku dostawców urzdze dla energetyki. Kwalifikacje i kilkunastoletnie dowiadczenie pracowników Spółki owocuje corocznie wdraaniem nowych wyrobów do produkcji. W I półroczu 2005 roku Spółka wdroyła do produkcji nastpujce wyroby: - rozłcznik SN w izolacji SF6 do rozdzielnic w izolacji powietrznej, - MRw-bpp typoszereg stacji transformatorowych ze cianami oddzielenia przeciwpoarowego z obsług wewntrzn, - Mzb1 stacja transformatorowa ze cianami oddzielenia przeciwpoarowego z obsług zewntrzn. W II półroczu 2005 roku prowadzone bd prace nad nastpujcymi projektami: - rozdzielnica SN z zastosowaniem rozłcznika w izolacji SF6, - napd silnikowy do rozłcznika w izolacji powietrznej, - napd silnikowy do rozłcznika w izolacji gazu SF6. Potwierdzeniem doskonałej jakoci i liczcej si na rynku marki jest posiadany certyfikat ISO 9001 wydany przez RW TUV Polska Sp. z o.o., uzyskane liczne atesty oraz nagrody i wyrónienia za produkty. Podobnie jak w latach ubiegłych, drog zmierzjc do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki ma by rozwój organizacyjny i technologiczny przedsibiorstwa. Zakładany jednoczenie ilociowy wzrost zapotrzebowania

2 rynku na produkty ZPUE S.A., powinien zapewni znaczne realne przyrosty uzyskiwanych wyników finansowych. 1. Podstawowe produkty ZPUE S.A. jest producentem urzdze elektroenergetycznych do przesyłu energii. Asortyment produkowanych wyrobów obejmuje: kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice redniego napicia, rozdzielnice niskiego napicia, słupowe stacje transformatorowe, rozłczniki i odłczniki redniego napicia, konstrukcje energetyczne. Kluczow pozycj sprzeday Spółki s kontenerowe stacje transformatorowe. Słu one do przesyłu energii rednich i niskich napi. Obudowy tych stacji wykonane s z betonu lub aluminium. Istotnym asortymentem s rozdzielnice redniego i niskiego napicia, bdce elementem wyposaenia stacji transformatorowych. Rozdzielnice słu do przesyłu energii, stanowi zabezpieczenie urzdze elektrycznych przed skutkami zwar i przepi. Sporód poszczególnych asortymentów w sprzeday ogółem najwikszy udział miały: kontenerowe stacje transformatorowe (32,2%), rozdzielnice redniego i niskiego napicia (16,4%), urzdzenia i wyroby do budowy energetycznych linii napowietrznych: słupowe stacje transformatorowe, rozdzielnice stacyjne, stanowiska słupowe, konstrukcje energetyczne oraz rozłczniki i odłczniki (łcznie 15,0 %). Szczegółow struktur sprzeday ZPUE S.A. przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Struktura sprzeday Spółki w I półroczu 2005 roku Lp. Wyszczególnienie Ilo Warto Udział (w tys.zł) w sprzeday I. Sprzeda produktów ,7% 1. Kontenerowe stacje transformatorowe ,2% 2. Rozdzielnice redniego napicia ,2% 3. Rozdzielnice niskiego napicia ,2% 4. Rozdzielnice stacyjne ,3% 5. Słupowe stacje transformatorowe ,8% 6. Stanowiska słupowe ,3% 7. Konstrukcje energetyczne ,4% 8. Rozłczniki i odłczniki ,2% 9. Pozostałe produkty ,1% II. Sprzeda towarów i materiałów ,9% 1. erdzie ,7% 2. Transformatory ,0% 3. Izolatory ,5% 4. Wkładki bezpiecznikowe ,2% 5. Inne ,5% III. Sprzeda usług ,4% SPRZEDA OGÓŁEM % ródło: Zarzd ZPUE S.A. Sprzeda ZPUE S.A. w I półroczu 2005 roku osignła warto tys. zł. Na sprzeda t składały si nastpujce grupy asortymentowe: sprzeda produktów tys. zł. (70,7% sprzeday Spółki), sprzeda towarów i materiałów tys. zł. (15,9%) oraz sprzeda usług tys. zł. (13,4%). Warto sprzeday produktów, usług, towarów i materiałów wzrosła w I półroczu 2005 roku w stosunku do I półrocza 2004 roku o 13,4%. W strukturze sprzeday w omawianym okresie nastpił niewielki wzrost w procentowym udziale w sprzeday produktów (1,1%). Sprzeda produktów wzrosła o 15,2% w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Zmniejszeniu, w porównaniu z I półroczem 2004 roku, uległa o 2,1% sprzeda towarów i materiałów. Natomiast sprzeda usług, w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, odnotowała wzrost o 27,1%. Tabela 2. zawiera zmiany w strukturze sprzeday ZPUE S.A. w I półroczu 2005 roku.

3 Tabela 2. Zmiany w strukturze sprzeday Spółki w I półroczu 2005 roku w porównaniu do I półrocza 2004 roku I półrocze 2004 r. I półrocze 2005 r. Lp. Wyszczególnienie Warto Udział w Warto Udział w Ilo (w tys. zł) sprzeday Ilo (w tys. zł) sprzeday I. Sprzeda produktów ,6% ,7% 1. Kontenerowe stacje transformatorowe ,6% ,2% 2. Rozdzielnice redniego napicia ,7% ,2% 3. Rozdzielnice niskiego napicia ,4% ,2% 4. Rozdzielnice stacyjne ,5% ,3% 5. Słupowe stacje transformatorowe ,2% ,8% 6. Stanowiska słupowe ,0% ,3% 7. Konstrukcje energetyczne ,9% ,4% 8. Rozłczniki i odłczniki ,1% ,2% 9. Pozostałe produkty ,2% ,1% II. Sprzeda towarów i materiałów ,4% ,9% 1. erdzie ,8% ,7% 2. Transformatory ,1% ,0% 3. Izolatory ,2% ,5% 4. Wkładki bezpiecznikowe ,2% ,2% 5. Inne ,1% ,5% III. Sprzeda usług ,0% ,4% SPRZEDA OGÓŁEM % % ródło: Zarzd ZPUE S.A. Tabela 3. Zmiany ilociowe i wartociowe asortymentu sprzeday w cigu I półrocza 2005 roku I kwartał II kwartał Lp. Wyszczególnienie Warto Warto Ilo Ilo (w tys. zł) (w tys. zł) I. Sprzeda produktów Kontenerowe stacje transformat Rozdzielnice redniego napicia Rozdzielnice niskiego napicia Rozdzielnice stacyjne Słupowe stacje transformat Stanowiska słupowe Konstrukcje energetyczne Rozłczniki i odłczniki Pozostałe produkty II. Sprzeda towarów i materiałów erdzie Transformatory Izolatory Wkładki bezpiecznikowe Inne III. Sprzeda usług SPRZEDA OGÓŁEM ródło: Zarzd ZPUE S.A. 2. Rynki zbytu, ródła zaopatrzenia, uzalenienie od odbiorców i dostawców Tabela 4. prezentuje zmiany w grupach odbiorców, jakie dokonały si w I półroczu 2005 roku w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Zjawiskiem pozytywnym jest wzrost w I półroczu 2005 roku w porównaniu z I półroczem 2004 roku zakupów dokonywanych przez wykonawców robót energetycznych (o 1,9%) oraz zakłady energetyczne (o 2,8%). Niewielki spadek odnotowano w sprzeday wyrobów inwestorom indywidualnym (0,1%) oraz przemysłu (1,0%).

4 Tabela 4. Struktura sprzeday ZPUE S.A. na 30 czerwca 2004 i 30 czerwca 2005 roku wg grup odbiorców Wyszczególnienie Udział w sprzeday Udział w sprzeday r r. Wykonawcy robót energetycznych 35,7% 37,6% Hurtownie 24,4% 20,8% Zakłady energetyczne 18,1% 20,9% Inwestorzy 14,1% 14,0% Przemysł 7,7% 6,7% ródło: Zarzd ZPUE S.A. W strukturze sprzeday ZPUE S.A. w I półroczu 2005 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzeda krajowa razem wyniosła ona tys. zł, co stanowiło 94,4% ogółu sprzeday. Warto eksportu bezporedniego osignła odpowiednio: tys. zł i 5,6% ogółu sprzeday. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzeday stacji kontenerowych na rynek rosyjski, białoruski, słowacki, czeski oraz rumuski. W roku 2002 ZPUE S.A. była w znacznym stopniu uzaleniona od grupy dostawców nalecych do koncernu ABB. Firmy te pokryły łcznie 17,42% dostaw dla spółki. W roku 2003 udział ten uległ znacznemu zmniejszeniu, bo a do 7,9%. W roku 2004 r. udział ten równie nie był udziałem znaczcym, osignł warto 8,8% ogólnej wartoci zakupów dokonywanych przez Spółk. W I półroczu 2005 r. udział procentowy wyniósł jedynie 5,4%. Główn przyczyn znacznego zmniejszenia udziału w ogólnej wartoci zakupów dokonywanych przez Spółk w spółkach z grupy ABB jest w głównej mierze wprowadzenie do produkcji własnego rozłcznika redniego napicia do rozdzielnic w izolacji powietrznej. 3. Znaczce umowy dla działalnoci Spółki Umowy spełniajce kryterium znaczcych zawarte zostały po dniu 30 czerwca 2005 r. jednake przed dat przekazania raportu półrocznego. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały poniej. - Dnia 20 lipca Spółka powziła informacj dotyczc podpisania Umowy z AS Latvenergo (Energetyka Łotewska) z siedzib w Rydze na dostaw 50 kontenerowych stacji transformatorowych. Umowa przewiduje dostaw 50 kontenerowych stacji transformatorowych, która bdzie realizowana do koca 2005 roku. Ogóln warto kontraktu Spółka oszacowała na tys. zł. Aktualnie realizowana jest dostawa 12 stacji na kwot 700 tys. zł. Umowa przewiduje moliwo przedłuenia okresu jej obowizywania i realizacji podobnych dostaw w nastpnych latach. - Dnia 25 lipca 2005 r. Spółka powziła informacj o podpisaniu Umowy z firm Osauhing Piperon z siedzib w Karu w Estonii na dostaw 105 kontenerowych stacji transformatorowych w obudowach betonowych. Umowa przewiduje dostaw 105 kontenerowych stacji transformatorowych, która bdzie realizowana w okresie jednego roku od momentu podpisania umowy, tj. do dnia 25 lipca 2006 roku. Ogóln warto kontraktu Zarzd ZPUE S.A. oszacował na tys. zł. - Dnia 16 sierpnia 2005 r. została zawarta Umowa Kontrakt wartociowy nr pomidzy STOEN S.A. z siedzib w Warszawie (nalecy do Grupy RWE) a ZPUE S.A. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad współpracy w ramach realizacji przez ZPUE S.A. dostaw kompletnych kontenerowych stacji transformatorowych oraz ich montau. Umowa weszła w ycie z dniem jej podpisania i bdzie obowizywa przez okres 3 lat z moliwoci przedłuenia. Zarzd ZPUE S.A. oszacował warto zakupów dokonanych na podstawie powyszej Umowy osignie warto ok tys. zł. 4. Powizania organizacyjne i kapitałowe, inwestycje Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 roku ZPUE S.A. posiadała 28 udziałów w Przedsibiorstwie Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniaj do oddania 28 głosów na Zgromadzeniu Wspólników co stanowi 3,92% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. ZPUE S.A. nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach. 5. Transakcje z podmiotami powizanymi W trakcie roku 2004 pomidzy Zakładem Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie, jako poyczkobiorc, a Panem Bogusławem Wypychewiczem, jako poyczkodawc została zawarta Umowa poyczki na kwot ,00 zł. Była to kolejna umowa poyczki udzielona ZPUE S.A. przez ww. akcjonariusza Spółki. Umowa powysza została zawarta po wyganiciu poprzedniej. ZPUE S.A. zacignł przedmiotowe poyczki w celu sfinansowania biecych potrzeb zwizanych z prowadzon działalnoci gospodarcz. Niniejsze formy finansowania działalnoci uzasadnia fakt korzystnych

5 warunków na jakich zostały pozyskane rodki finansowe. Poyczka oprocentowana jest według stawki WIBOR dla jednomiesicznych depozytów midzybankowych w PLN powikszonej o 0,9 punktu procentowego. Ponadto przedmiotowa umowa nie przewiduje adnych form jej zabezpieczenia, co zwalnia Spółk od ponoszenia dodatkowych kosztów zwizanych z zacignit poyczk. Umowa obowizuje do dnia 26 grudnia 2007 roku. 6. Zacignite kredyty, umowy poyczki, porczenia i gwarancji (wg terminów wymagalnoci) Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł w I półroczu 2005 roku nastpujce umowy kredytowe i umowy poyczki: - W dniu 29 czerwca 2005 r. pomidzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, jako kredytodawc, podpisany został Aneks Nr 2 do Umowy o wielowalutow lini kredytow nr 2040/030/04 z dnia r. na łczn kwot ,20 zł. Przedmiotem zawartego Aneksu jest przedłuenie okresu wanoci Umowy kredytowej do dnia 30 czerwca 2006 roku. Zgodnie z warunkami umowy kredytobiorca moe nadal zaciga zobowizania w walutach wykorzystania w nastpujcych kwotach: - waluta PLN, do kwoty ,00 PLN - waluta EUR, do kwoty ,00 EUR. Kredyt o wielowalutow lini kredytow przeznaczony jest na finansowanie biecej działalnoci gospodarczej. Pozostałe warunki pozostały bez zmian. Kolejne umowy kredytowe zostały zawarte po dniu 30 czerwca 2005 r. jednake przed terminem przekazania raportu półrocznego. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały poniej. - Dnia 29 lipca 2005 r. pomidzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc, a Powszechn Kas Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne w Jdrzejowie, jako kredytodawc, została podpisana Umowa nr /2/II/9/2005 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej na przedsiwzicie inwestycyjne. rodki otrzymane z kredytu w kwocie tys. zł. zostan przeznaczone na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego polegajcego na budowie i rozbudowie hal oraz zakupie maszyn i urzdze. Kredyt udzielony jest na okres od 29 lipca 2005 r. do dnia 28 lipca 2008 r. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokoci stawki referencyjnej powikszonej o mar banku. Stawka referencyjna ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania. Stawka referencyjna oparta jest o stawk WIBOR 1M. Mara banku jest stała w umownym okresie kredytowania. Zabezpieczeniem wierzytelnoci banku wynikajcym z niniejszej Umowy s: hipoteka zwykła na nieruchomoci, hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, zastaw rejestrowy na maszynach i urzdzeniach bdcych przedmiotem kredytowania wraz z cesjami polis ubezpieczeniowych oraz weksel in blanco. - Dnia 9 wrzenia 2005 r. pomidzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc, a Powszechn Kas Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne w Jdrzejowie, jako kredytodawc, został podpisany Aneks Nr 10 do Umowy kredytu w walucie polskiej w rachunku biecym nr /RB/1999 z dnia 15 wrzenia 1999 roku na łczn kwot tys. zł. Przedmiotem podpisanego Aneksu jest przedłuenie okresu wanoci Umowy kredytowej do dnia 8 wrzenia 2006 roku oraz podwyszenie wartoci kredytu do kwoty tys. zł. rodki pochodzce z przedmiotowego kredytu przeznaczone s na finansowanie biecych zobowiza Spółki wynikajcych z wykonywanej działalnoci. W porównaniu z dotychczasowymi warunkami zmianie uległo zabezpieczenie niniejszego kredytu poprzez dodanie hipoteki kaucyjnej do kwoty tys. zł. na nieruchomoci. Pozostałe warunki pozostały bez zmian. 7. Udzielone poyczki według terminów wymagalnoci Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie w I półroczu 2005 roku nie udzielił adnych poyczek. 8. Emisja papierów wartociowych w okresie objtym raportem rocznym opis wykorzystania wpływów z emisji Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie w I półroczu 2005 roku nie przeprowadzał nowych emisji papierów wartociowych.

6 9. Rónice pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wczeniej publikowanymi prognozami Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie nie sporzdzał prognozy wyników finansowych na 2005 rok. 10. Ocena zarzdzania zasobami finansowymi Poniej przeprowadzono analiz wska ników efektywnoci działalnoci gospodarczej Spółki i zdolnoci regulowania przez ni zobowiza. Wska niki rentownoci stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100% stopa zwrotu z aktywów (ROA) = (zysk netto/ aktywa ogółem) x 100% rentowno sprzeday brutto = (zysk brutto / przychody ze sprzeday) x 100% rentowno sprzeday netto = (zysk netto / przychody ze sprzeday) x 100% We wszystkich wymienionych wska nikach zyskownoci w I półroczu 2005 r. zanotowano spadek w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Przyczyn tego zjawiska było wypracowanie niszego ni w I półroczu roku 2004 zysku na wszystkich poziomach działalnoci. Tabela 5. Wskaniki rentownoci ZPUE S.A. Wyszczególnienie r r. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 3,01% 1,02% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,47% 0,52% Rentowno sprzeday brutto 2,81% 2,08% Rentowno sprzeday netto 2,25% 0,79% ródło: Zarzd ZPUE S.A., na podstawie osignitych wyników i zmian w bilansie Wska niki płynnoci wskanik płynnoci biecej = (aktywa obrotowe / zobowizania krótkoterminowe) wskanik szybkiej płynnoci = (aktywa obrotowe - zapasy/ zobowizania krótkoterminowe) Wska niki płynnoci w I półroczu 2005 roku w porównaniu do I półrocza 2004 roku nadal pozostaj na niskich poziomach. Sytuacja taka czsto wystpuje w przypadku spółek szybko rozwijajcych si, które maksymalizuj wyniki finansowe efektywnie wykorzystujc płynne rodki. Wska nik płynnoci biecej mieci si w dolnej granicy wymaganego minimum, wska nik nadal utrzymuje si poniej zalecanego poziomu 2. Równie wska nik płynnoci szybkiej pozostaje poniej wzorcowego poziomu 1. Tabela 6. Wskaniki płynnoci ZPUE S.A. Wyszczególnienie r r. Wska nik płynnoci biecej 1,23 1,34 Wska nik szybkiej płynnoci 0,86 0,97 ródło: Zarzd ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie Wska niki zadłuenia wskanik zadłuenia aktywów = (zobowizania ogółem / aktywa ogółem) wskanik zadłuenia kapitału własnego = (zobowizania ogółem / kapitał własny) Wska niki te wyraaj udział kapitałów obcych w finansowaniu majtku firmy. W I półroczu 2005 roku wska niki nieznacznie spadły w stosunku do I półrocza 2004 roku. Jest to zjawisko pozytywne oznaczajce zmniejszenie stopnia zadłuenia Spółki, a tym samym wzrost samodzielnoci i umocnienie pozycji finansowej. Tabela 7. Wskaniki zadłuenia ZPUE S.A. Wyszczególnienie r r. Wska nik zadłuenia aktywów 0,51 0,47 Wska nik zadłuenia kapitału własnego 1,04 0,92 ródło: Zarzd ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

7 11. Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych Nakłady inwestycyjne na 2005 rok zostały zaplanowane w wysokoci tys. zł. Faktyczna warto poniesionych nakładów inwestycyjnych w okresie I półrocza 2005 r. wyniosła tys. zł. Inwestycje miały w wikszoci charakter inwestycji rzeczowych (1.018 tys. zł.). Na inwestycje niematerialne i prawne przeznaczona została kwota 39 tys. zł. Inwestycje w I półroczu 2005 roku zwizane były z: - zakup, budow i modernizacj budynków i budowli tys. zł. - zakup maszyn i urzdze tys. zł. - rodki transportowe - 69 tys. zł. - pozostałe rodki trwałe tys. zł. - wartoci niematerialne i prawne - 39 tys. zł. 12. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik z działalnoci gospodarczej W I półroczu 2005 roku nie wystpiły zdarzenia o charakterze nietypowym majce znaczcy wpływ na osignite wyniki. 13. Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa, opis perspektyw rozwoju działalnoci gospodarczej Czynniki zewntrzne Sytuacja w energetyce Głównym czynnikiem zewntrznym majcym najwikszy wpływ na rozwój Spółki jest sytuacja w polskiej energetyce, a w szczególnoci w podsektorze dystrybucji energii, który jest głównym finalnym odbiorc wyrobów Spółki. Kondycja Spółki jest cile zwizana z przewidywanymi inwestycjami na modernizacj istniejcych i budow nowych sieci przesyłowych rednich i niskich napi, gdzie zastosowanie maj urzdzenia produkowane przez Spółk. W zwizku z przeprowadzon liberalizacj rynku energetycznego w Polsce (urynkowienie cen, zmiana zasad przyłczania odbiorców energii) stworzone zostały warunki do zwikszenia inwestycji przez zakłady energetyczne. Pozyskanie odpowiednich rodków na inwestycje moe zapewni równie prywatyzacja sektora. Koniunktura gospodarcza Osigane przez Spółk wyniki w duej mierze zalene s równie od koniunktury gospodarczej w kraju oraz poza jego granicami. Spółka działa w warunkach duej konkurencji w brany, jednake prowadzenie długofalowej polityki rozwoju wewntrznego i zewntrznego pozwoli na utrzymanie pozycji lidera. Czynniki wewntrzne Kadry Pracownicy ZPUE S.A. posiadaj wysokie kwalifikacje i s dobrze motywowani do wykonywania powierzonych im obowizków. Równie nie bez znaczenia pozostaje fakt licznych szkole dla pracowników firmy. Specjalizacja w zakresie produkcji Działalno Spółki jest wysoko wyspecjalizowana w produkcji urzdze, co zapewnia przewag konkurencyjn oraz pozwala na stosowanie nowoczesnych metod i pełne wykorzystanie majtku produkcyjnego, a w konsekwencji na znaczne obnienie kosztów wytworzenia. W roku 2002 Spółka uruchomiła produkcj na nowopowstałym wydziale prefabrykatów betonowych. Produkcja na tym wydziale powoduje obnienie kosztów pozyskania komponentów betonowych. Ponadto w 2002 roku uruchomiono wydział montau stacji kontenerowych, który zwikszył zakres wykonywanych usług. W I półroczu 2005 r. utworzono nowy wydział do produkcji aparatury rozdzielczej redniego napicia, którego głównym asortymentem s rozłczniki SN w izolacji powietrznej i gazu SF6. Nowe wyroby Poprzez zwikszanie zaplecza produkcyjnego oraz wdraanie nowych technologii Spółka corocznie powiksza swoj ofert asortymentow. Produkcja tych wyrobów prowadzi do zmniejszenia uzalenienia od dostawców. Rok 2003 był pierwszym rokiem, gdzie poprzez wprowadzenie do produkcji własnego rozłcznika redniego napicia do rozdzielnic w izolacji powietrznej, doszło do znacznego uniezalenienia od dostaw z grupy dostawców nalecych do koncernu ABB. W roku 2002 dostawy firmy z tej grupy pokryły łcznie 17,42% dostaw dla spółki, w roku 2003 udział ten uległ zmniejszeniu a do poziomu 7,9% i nadal utrzymuje si na zblionym poziomie, 2004 r. 8,8%. W I półroczu 2005 r. natomiast ju niecałe 5,5%.

8 Inwestycje Spółka zamierza nadal kontynuowa realizacj intensywnego programu inwestycyjnego. Inwestycje obejm nakłady na rozbudow potencjału produkcyjnego i wdroenie nowych wyrobów oraz inwestycje kapitałowe. 14. Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania Spółk oraz w poziomie komputeryzacji, wspomagajcej zarzdzanie w Spółce Zarzdzanie Spółk opiera si na wdroonym, zintegrowanym systemie informatycznym, pozwalajcym usprawni prac zarówno działów ksigowoci i płac, kadr, gospodark magazynow oraz sam przebieg procesu produkcyjnego. Ponadto zintegrowany system ułatwia przeprowadzenie analiz w bardzo szerokim zakresie. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalaj na szybkie reagowanie w przypadku pojawienia si odchyle od załoonych wielkoci. Tworzone informacje, oparte na prowadzonych pomiarach, wspieraj kierownicze działania w zakresie operacyjnym i strategicznym. 15. Zmiany w składzie osób zarzdzajcych i osób nadzorujcych Spółk W cigu I półrocza roku obrotowego 2005 nie nastpiły zmiany w składzie Zarzdu ZPUE S.A. Skład Zarzdu ZPUE S.A. na dzie r. przedstawiał si nastpujco: - Bogusław Wypychewicz Prezes Zarzdu, Dyrektor Generalny, - Ryszard Iwaczyk Członek Zarzdu, Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych, - Tomasz Stpie Członek Zarzdu, Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych. Prokurenci: - Piotr Zawadzki Pełnomocnik ds. Systemu Zarzdzania Jakoci, - Kazimiera Wawrzykowska Główny Ksigowy, - Kazimierz Grabiec Szef Biura Zarzdu, - Jacek Błaszczyk Dyrektor ds. Eksportu. Na dzie 30 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie działała w nastpujcym składzie: - Małgorzata Wypychewicz Przewodniczca Rady Nadzorczej, - Andrzej Grzybek Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej, - Henryka Grzybek Członek Rady Nadzorczej, - Teresa Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej, - Czesław Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej. W trakcie I półrocza Pani Małgorzata Wypychewicz złoyła rezygnacj z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczcego Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzie 14 marca 2005 r. Jako przyczyn rezygnacji Pani Małgorzata Wypychewicz podała wzgldy osobiste. Jednoczenie dnia 16 marca 2005 r., dc do wymogu art ksh, Rada Nadzorcza powołała w drodze kooptacji do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzat Grzybek. Nastpnie dnia 7 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwał Nr 14/2005 odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzat Grzybek, natomiast Uchwał Nr 15/2005 została powołana Pani Małgorzata Wypychewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 16. Łczna warto wynagrodze i nagród (w pienidzu i w naturze) osób zarzdzajcych i nadzorujcych Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: Łczna warto wynagrodze i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w I półroczu 2005 roku z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 31,5 tys. zł., a z uwzgldnieniem wynagrodze z tytułu umów o prac członków Rady Nadzorczej bdcych pracownikami Spółki: 190,3 tys. zł. - Małgorzata Wypychewicz - Przewodniczca Rady Nadzorczej 45,6 tys. zł. - Andrzej Grzybek Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej 57,6 tys. zł. - Henryka Grzybek Członek Rady Nadzorczej 43,5 tys. zł. - Teresa Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej 6 tys. zł. - Czesław Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej 34,6 tys. zł. - Małgorzata Grzybek Członek Rady Nadzorczej 3 tys. zł. Rónica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej wynika z faktu, i cz z tych osób jest zatrudniona w Spółce na stanowiskach, dla których przewidziane s zrónicowane wynagrodzenia. Wynagrodzenia członków Zarzdu i Prokurentów: Łczna warto wynagrodze i nagród członków Zarzdu i Prokurentów, otrzymanych w I półroczu 2005 roku z tytułu umów o prac Członków Zarzdu i Prokurentów, wyniosła: 465,5 tys. zł. Członkowie Zarzdu i Prokurenci nie otrzymali w I półroczu 2005 roku od Spółki wynagrodze z innego tytułu.

9 - Bogusław Wypychewicz Prezes Zarzdu 41,1 tys. zł. - Ryszard Iwaczyk Członek Zarzdu 42,3 tys. zł. - Tomasz Stpie Członek Zarzdu 40,8 tys. zł. - Piotr Zawadzki Prokurent 65,8 tys. zł. - Kazimiera Wawrzykowska Prokurent 118,8 tys. zł. - Kazimierz Grabiec Prokurent 64,1 tys. zł. - Jacek Błaszczyk Prokurent 92,6 tys. zł. Rónica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarzdu i Prokurentów powstała w wyniku wdroonej przez Spółk polityki wynagradzania Zarzdu w oparciu o wska nik efektywnoci, który kształtuje si zalenie od osiganych wyników przez Spółk. 17. Warto niespłaconych poyczek, gwarancji i porcze udzielonych osobom zarzdzajcym i nadzorujcym oraz ich osobom bliskim Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 roku Spółka nie udzieliła adnych zaliczek, kredytów, poyczek i porcze osobom zarzdzajcym i nadzorujcym, ani ich współmałonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiajcym ani innym osobom, z którymi s one powizane. 18. Akcje Spółki w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych wg stanu na dzie r. Akcje bdce w posiadaniu osób nadzorujcych wg stanu na dzie r. Stan na r. Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji Małgorzata Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 500 akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, Henryka Grzybek 10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 100 akcji zwykłych na okaziciela, Andrzej Grzybek akcji zwykłych na okaziciela serii E, 100 akcji zwykłych na okaziciela. Akcje, bdce w posiadaniu osób zarzdzajcych wg stanu na dzie r. Akcjonariusz Stan na r. Liczba i rodzaj akcji Bogusław Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, Kazimierz Grabiec akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Ryszard Iwaczyk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Piotr Zawadzki akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Kazimiera Wawrzykowska akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Tomasz Stpie akcji zwykłych na okaziciela serii E, 100 akcji zwykłych na okaziciela. 19. Akcjonariusze posiadajcy bezporednio lub porednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Akcjonariuszami posiadajcy bezporednio lub porednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki na dzie 19 wrzenia 2005 roku s Pastwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz. Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji % akcji Liczba głosów % głosów Bogusław Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 48,05% ,44% Małgorzata Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 500 akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 24,94% ,51%

10 20. Umowy, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Nie wystpiły. 21. Zasady Ładu Korporacyjnego Zarzd Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie przekazał informacj dotyczc przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego raportem biecym Nr 11/2005. Włoszczowa, 19 wrzenia 2005 r. Bogusław Wypychewicz - Prezes Zarzdu Ryszard Iwaczyk - Członek Zarzdu Tomasz Stpie - Członek Zarzdu

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK SPISTRECI strona I. ZASADY SPORZDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAST-BOX

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA 2013 ROK WŁOSZCZOWA, 21 MARZEC 2014 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE BELVEDERE Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE Numer wpisu do RCS [Rejestr Handlu i Spółek] w BEAUNE: 380 695 213 ----------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA 2014 ROK WŁOSZCZOWA, 23 MARZEC 2015 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZPUE S.A. ZA ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZPUE S.A. ZA ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZPUE S.A. ZA ROK 2014 WŁOSZCZOWA, 23 MARZEC 2015 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE... 4 3. INWESTYCJE... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku SPIS TRECI 1. WSTP... 3 2. ZATWIERDZENIE RAPORTU DO PUBLIKACJI... 4 3.

Bardziej szczegółowo