ZPUE S.A. we Włoszczowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZPUE S.A. we Włoszczowie"

Transkrypt

1 Komentarz Zarzdu Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. na temat działalnoci gospodarczej Spółki w I półroczu 2005 roku oraz zasad sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna został wpisany do rejestru handlowego i rozpoczł działalno w dniu 7 stycznia 1997 roku. I półrocze 2005 roku było kolejnym okresem działalnoci ZPUE S.A. w formie spółki akcyjnej i jednoczenie kolejnym okresem dynamicznego rozwoju przedsibiorstwa, mierzonego chociaby umacnianiem pozycji rynkowej i osiganymi wynikami finansowymi. Wzrost sprzeday oraz wdraanie do produkcji nowych wyrobów, a take rozwijajcy si obszar działania Spółki miał bezporedni wpływ na podjcie przez władze Spółki decyzji o zakupach maszyn i urzdze, a take rozbudowie obiektów produkcyjnych. Decyzje te spowodowały zwikszenie wartoci aktywów trwałych. Na wzrost wartoci aktywów trwałych znaczcy wpływ miało przekazanie do uytkowania budynków i budowli oraz rozbudowa zaplecza technicznego. Aktywa trwałe na dzie 30 czerwca 2005 r. wyniosły ,59 zł., o 13,4% wicej ni na 30 czerwca 2004 roku. Aktywa obrotowe natomiast na dzie 30 czerwca 2005 r. wyniosły ,27 zł., odpowiednio o 10,5% wicej ni na 30 czerwca 2004 roku. Kapitał własny Spółki na 30 czerwca 2005 roku wyniósł ,76 zł., co oznacza wzrost o 16,9% w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku. Wzrost kapitału własnego to efekt przede wszystkim wysokiego wyniku netto. Zobowizania długoterminowe na dzie 30 czerwca 2005 roku były równe ,95 zł. Warto ta stanowiła 117,1% zobowiza długoterminowych pozostajcych do spłaty na koniec czerwca 2004 roku. Wzrost zobowiza krótkoterminowych i funduszy specjalnych w analizowanym okresie wzrósł do kwoty ,15 zł., co stanowi wzrost o 2,0% w stosunku do stanu z 30 czerwca 2004 roku. W strukturze aktywów najwikszy udział miały: rzeczowe aktywa trwałe (33,9% sumy aktywów na 30 czerwca 2005 roku), nalenoci oraz zapasy (odpowiednio 40,7% i 15,8% sumy aktywów). Pozycjami o najwikszym udziale w pasywach na 30 czerwca 2005 roku były: kapitał własny oraz zobowizania krótkoterminowe, z udziałem w pasywach na poziomie odpowiednio 51,1% i 43,6%. Suma bilansowa na dzie roku wyniosła ,86 zł. Oznacza to wzrost o 11,7% w porównaniu z 30 czerwca 2004 roku. Porównujc wyniki prowadzonej działalnoci gospodarczej naley podkreli, e systematycznie na przestrzeni lat działalnoci Spółki wzrastały przychody ze sprzeday produktów, towarów, materiałów i usług. Wyniosły one w I półroczu 2005 roku ,77 zł. i wzrosły w tym okresie w porównaniu do I półrocza 2004 roku o 13,4%. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług osignły w I półroczu 2005 roku warto: ,61 zł. o 14,2% wicej ni w 2004 roku. Dynamika kosztów podstawowej działalnoci była zatem wysza ni odpowiadajca jej dynamika przychodów. Zysk na działalnoci operacyjnej w I półroczu 2005 roku wyniósł ,16 zł. co stanowiło wzrost o 5,7% w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Zysk brutto na 30 czerwca 2005 roku wyniósł ,98 zł., co stanowiło spadek o 15,9% w porównaniu do wartoci zysku brutto wypracowanego w I półroczu 2004 roku, natomiast zysk netto osignł warto ,98 zł., tj. o 60,4% mniej ni rok wczeniej. W I półroczu 2005 roku na inwestycje przeznaczona została kwota tys. zł. Miały one w wikszoci charakter inwestycji rzeczowych. Planowane nakłady inwestycyjne do koca 2005 roku szacowane s na ok tys. zł. W II półroczu 2005 roku i w latach nastpnych Spółka nadal ma zamiar umacnia swoj pozycj na rynku dostawców urzdze dla energetyki. Kwalifikacje i kilkunastoletnie dowiadczenie pracowników Spółki owocuje corocznie wdraaniem nowych wyrobów do produkcji. W I półroczu 2005 roku Spółka wdroyła do produkcji nastpujce wyroby: - rozłcznik SN w izolacji SF6 do rozdzielnic w izolacji powietrznej, - MRw-bpp typoszereg stacji transformatorowych ze cianami oddzielenia przeciwpoarowego z obsług wewntrzn, - Mzb1 stacja transformatorowa ze cianami oddzielenia przeciwpoarowego z obsług zewntrzn. W II półroczu 2005 roku prowadzone bd prace nad nastpujcymi projektami: - rozdzielnica SN z zastosowaniem rozłcznika w izolacji SF6, - napd silnikowy do rozłcznika w izolacji powietrznej, - napd silnikowy do rozłcznika w izolacji gazu SF6. Potwierdzeniem doskonałej jakoci i liczcej si na rynku marki jest posiadany certyfikat ISO 9001 wydany przez RW TUV Polska Sp. z o.o., uzyskane liczne atesty oraz nagrody i wyrónienia za produkty. Podobnie jak w latach ubiegłych, drog zmierzjc do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki ma by rozwój organizacyjny i technologiczny przedsibiorstwa. Zakładany jednoczenie ilociowy wzrost zapotrzebowania

2 rynku na produkty ZPUE S.A., powinien zapewni znaczne realne przyrosty uzyskiwanych wyników finansowych. 1. Podstawowe produkty ZPUE S.A. jest producentem urzdze elektroenergetycznych do przesyłu energii. Asortyment produkowanych wyrobów obejmuje: kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice redniego napicia, rozdzielnice niskiego napicia, słupowe stacje transformatorowe, rozłczniki i odłczniki redniego napicia, konstrukcje energetyczne. Kluczow pozycj sprzeday Spółki s kontenerowe stacje transformatorowe. Słu one do przesyłu energii rednich i niskich napi. Obudowy tych stacji wykonane s z betonu lub aluminium. Istotnym asortymentem s rozdzielnice redniego i niskiego napicia, bdce elementem wyposaenia stacji transformatorowych. Rozdzielnice słu do przesyłu energii, stanowi zabezpieczenie urzdze elektrycznych przed skutkami zwar i przepi. Sporód poszczególnych asortymentów w sprzeday ogółem najwikszy udział miały: kontenerowe stacje transformatorowe (32,2%), rozdzielnice redniego i niskiego napicia (16,4%), urzdzenia i wyroby do budowy energetycznych linii napowietrznych: słupowe stacje transformatorowe, rozdzielnice stacyjne, stanowiska słupowe, konstrukcje energetyczne oraz rozłczniki i odłczniki (łcznie 15,0 %). Szczegółow struktur sprzeday ZPUE S.A. przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Struktura sprzeday Spółki w I półroczu 2005 roku Lp. Wyszczególnienie Ilo Warto Udział (w tys.zł) w sprzeday I. Sprzeda produktów ,7% 1. Kontenerowe stacje transformatorowe ,2% 2. Rozdzielnice redniego napicia ,2% 3. Rozdzielnice niskiego napicia ,2% 4. Rozdzielnice stacyjne ,3% 5. Słupowe stacje transformatorowe ,8% 6. Stanowiska słupowe ,3% 7. Konstrukcje energetyczne ,4% 8. Rozłczniki i odłczniki ,2% 9. Pozostałe produkty ,1% II. Sprzeda towarów i materiałów ,9% 1. erdzie ,7% 2. Transformatory ,0% 3. Izolatory ,5% 4. Wkładki bezpiecznikowe ,2% 5. Inne ,5% III. Sprzeda usług ,4% SPRZEDA OGÓŁEM % ródło: Zarzd ZPUE S.A. Sprzeda ZPUE S.A. w I półroczu 2005 roku osignła warto tys. zł. Na sprzeda t składały si nastpujce grupy asortymentowe: sprzeda produktów tys. zł. (70,7% sprzeday Spółki), sprzeda towarów i materiałów tys. zł. (15,9%) oraz sprzeda usług tys. zł. (13,4%). Warto sprzeday produktów, usług, towarów i materiałów wzrosła w I półroczu 2005 roku w stosunku do I półrocza 2004 roku o 13,4%. W strukturze sprzeday w omawianym okresie nastpił niewielki wzrost w procentowym udziale w sprzeday produktów (1,1%). Sprzeda produktów wzrosła o 15,2% w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Zmniejszeniu, w porównaniu z I półroczem 2004 roku, uległa o 2,1% sprzeda towarów i materiałów. Natomiast sprzeda usług, w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, odnotowała wzrost o 27,1%. Tabela 2. zawiera zmiany w strukturze sprzeday ZPUE S.A. w I półroczu 2005 roku.

3 Tabela 2. Zmiany w strukturze sprzeday Spółki w I półroczu 2005 roku w porównaniu do I półrocza 2004 roku I półrocze 2004 r. I półrocze 2005 r. Lp. Wyszczególnienie Warto Udział w Warto Udział w Ilo (w tys. zł) sprzeday Ilo (w tys. zł) sprzeday I. Sprzeda produktów ,6% ,7% 1. Kontenerowe stacje transformatorowe ,6% ,2% 2. Rozdzielnice redniego napicia ,7% ,2% 3. Rozdzielnice niskiego napicia ,4% ,2% 4. Rozdzielnice stacyjne ,5% ,3% 5. Słupowe stacje transformatorowe ,2% ,8% 6. Stanowiska słupowe ,0% ,3% 7. Konstrukcje energetyczne ,9% ,4% 8. Rozłczniki i odłczniki ,1% ,2% 9. Pozostałe produkty ,2% ,1% II. Sprzeda towarów i materiałów ,4% ,9% 1. erdzie ,8% ,7% 2. Transformatory ,1% ,0% 3. Izolatory ,2% ,5% 4. Wkładki bezpiecznikowe ,2% ,2% 5. Inne ,1% ,5% III. Sprzeda usług ,0% ,4% SPRZEDA OGÓŁEM % % ródło: Zarzd ZPUE S.A. Tabela 3. Zmiany ilociowe i wartociowe asortymentu sprzeday w cigu I półrocza 2005 roku I kwartał II kwartał Lp. Wyszczególnienie Warto Warto Ilo Ilo (w tys. zł) (w tys. zł) I. Sprzeda produktów Kontenerowe stacje transformat Rozdzielnice redniego napicia Rozdzielnice niskiego napicia Rozdzielnice stacyjne Słupowe stacje transformat Stanowiska słupowe Konstrukcje energetyczne Rozłczniki i odłczniki Pozostałe produkty II. Sprzeda towarów i materiałów erdzie Transformatory Izolatory Wkładki bezpiecznikowe Inne III. Sprzeda usług SPRZEDA OGÓŁEM ródło: Zarzd ZPUE S.A. 2. Rynki zbytu, ródła zaopatrzenia, uzalenienie od odbiorców i dostawców Tabela 4. prezentuje zmiany w grupach odbiorców, jakie dokonały si w I półroczu 2005 roku w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Zjawiskiem pozytywnym jest wzrost w I półroczu 2005 roku w porównaniu z I półroczem 2004 roku zakupów dokonywanych przez wykonawców robót energetycznych (o 1,9%) oraz zakłady energetyczne (o 2,8%). Niewielki spadek odnotowano w sprzeday wyrobów inwestorom indywidualnym (0,1%) oraz przemysłu (1,0%).

4 Tabela 4. Struktura sprzeday ZPUE S.A. na 30 czerwca 2004 i 30 czerwca 2005 roku wg grup odbiorców Wyszczególnienie Udział w sprzeday Udział w sprzeday r r. Wykonawcy robót energetycznych 35,7% 37,6% Hurtownie 24,4% 20,8% Zakłady energetyczne 18,1% 20,9% Inwestorzy 14,1% 14,0% Przemysł 7,7% 6,7% ródło: Zarzd ZPUE S.A. W strukturze sprzeday ZPUE S.A. w I półroczu 2005 r. wg rynków zbytu, dominowała sprzeda krajowa razem wyniosła ona tys. zł, co stanowiło 94,4% ogółu sprzeday. Warto eksportu bezporedniego osignła odpowiednio: tys. zł i 5,6% ogółu sprzeday. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzeday stacji kontenerowych na rynek rosyjski, białoruski, słowacki, czeski oraz rumuski. W roku 2002 ZPUE S.A. była w znacznym stopniu uzaleniona od grupy dostawców nalecych do koncernu ABB. Firmy te pokryły łcznie 17,42% dostaw dla spółki. W roku 2003 udział ten uległ znacznemu zmniejszeniu, bo a do 7,9%. W roku 2004 r. udział ten równie nie był udziałem znaczcym, osignł warto 8,8% ogólnej wartoci zakupów dokonywanych przez Spółk. W I półroczu 2005 r. udział procentowy wyniósł jedynie 5,4%. Główn przyczyn znacznego zmniejszenia udziału w ogólnej wartoci zakupów dokonywanych przez Spółk w spółkach z grupy ABB jest w głównej mierze wprowadzenie do produkcji własnego rozłcznika redniego napicia do rozdzielnic w izolacji powietrznej. 3. Znaczce umowy dla działalnoci Spółki Umowy spełniajce kryterium znaczcych zawarte zostały po dniu 30 czerwca 2005 r. jednake przed dat przekazania raportu półrocznego. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały poniej. - Dnia 20 lipca Spółka powziła informacj dotyczc podpisania Umowy z AS Latvenergo (Energetyka Łotewska) z siedzib w Rydze na dostaw 50 kontenerowych stacji transformatorowych. Umowa przewiduje dostaw 50 kontenerowych stacji transformatorowych, która bdzie realizowana do koca 2005 roku. Ogóln warto kontraktu Spółka oszacowała na tys. zł. Aktualnie realizowana jest dostawa 12 stacji na kwot 700 tys. zł. Umowa przewiduje moliwo przedłuenia okresu jej obowizywania i realizacji podobnych dostaw w nastpnych latach. - Dnia 25 lipca 2005 r. Spółka powziła informacj o podpisaniu Umowy z firm Osauhing Piperon z siedzib w Karu w Estonii na dostaw 105 kontenerowych stacji transformatorowych w obudowach betonowych. Umowa przewiduje dostaw 105 kontenerowych stacji transformatorowych, która bdzie realizowana w okresie jednego roku od momentu podpisania umowy, tj. do dnia 25 lipca 2006 roku. Ogóln warto kontraktu Zarzd ZPUE S.A. oszacował na tys. zł. - Dnia 16 sierpnia 2005 r. została zawarta Umowa Kontrakt wartociowy nr pomidzy STOEN S.A. z siedzib w Warszawie (nalecy do Grupy RWE) a ZPUE S.A. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad współpracy w ramach realizacji przez ZPUE S.A. dostaw kompletnych kontenerowych stacji transformatorowych oraz ich montau. Umowa weszła w ycie z dniem jej podpisania i bdzie obowizywa przez okres 3 lat z moliwoci przedłuenia. Zarzd ZPUE S.A. oszacował warto zakupów dokonanych na podstawie powyszej Umowy osignie warto ok tys. zł. 4. Powizania organizacyjne i kapitałowe, inwestycje Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 roku ZPUE S.A. posiadała 28 udziałów w Przedsibiorstwie Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniaj do oddania 28 głosów na Zgromadzeniu Wspólników co stanowi 3,92% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. ZPUE S.A. nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach. 5. Transakcje z podmiotami powizanymi W trakcie roku 2004 pomidzy Zakładem Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie, jako poyczkobiorc, a Panem Bogusławem Wypychewiczem, jako poyczkodawc została zawarta Umowa poyczki na kwot ,00 zł. Była to kolejna umowa poyczki udzielona ZPUE S.A. przez ww. akcjonariusza Spółki. Umowa powysza została zawarta po wyganiciu poprzedniej. ZPUE S.A. zacignł przedmiotowe poyczki w celu sfinansowania biecych potrzeb zwizanych z prowadzon działalnoci gospodarcz. Niniejsze formy finansowania działalnoci uzasadnia fakt korzystnych

5 warunków na jakich zostały pozyskane rodki finansowe. Poyczka oprocentowana jest według stawki WIBOR dla jednomiesicznych depozytów midzybankowych w PLN powikszonej o 0,9 punktu procentowego. Ponadto przedmiotowa umowa nie przewiduje adnych form jej zabezpieczenia, co zwalnia Spółk od ponoszenia dodatkowych kosztów zwizanych z zacignit poyczk. Umowa obowizuje do dnia 26 grudnia 2007 roku. 6. Zacignite kredyty, umowy poyczki, porczenia i gwarancji (wg terminów wymagalnoci) Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie zawarł w I półroczu 2005 roku nastpujce umowy kredytowe i umowy poyczki: - W dniu 29 czerwca 2005 r. pomidzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, jako kredytodawc, podpisany został Aneks Nr 2 do Umowy o wielowalutow lini kredytow nr 2040/030/04 z dnia r. na łczn kwot ,20 zł. Przedmiotem zawartego Aneksu jest przedłuenie okresu wanoci Umowy kredytowej do dnia 30 czerwca 2006 roku. Zgodnie z warunkami umowy kredytobiorca moe nadal zaciga zobowizania w walutach wykorzystania w nastpujcych kwotach: - waluta PLN, do kwoty ,00 PLN - waluta EUR, do kwoty ,00 EUR. Kredyt o wielowalutow lini kredytow przeznaczony jest na finansowanie biecej działalnoci gospodarczej. Pozostałe warunki pozostały bez zmian. Kolejne umowy kredytowe zostały zawarte po dniu 30 czerwca 2005 r. jednake przed terminem przekazania raportu półrocznego. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały poniej. - Dnia 29 lipca 2005 r. pomidzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc, a Powszechn Kas Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne w Jdrzejowie, jako kredytodawc, została podpisana Umowa nr /2/II/9/2005 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej na przedsiwzicie inwestycyjne. rodki otrzymane z kredytu w kwocie tys. zł. zostan przeznaczone na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego polegajcego na budowie i rozbudowie hal oraz zakupie maszyn i urzdze. Kredyt udzielony jest na okres od 29 lipca 2005 r. do dnia 28 lipca 2008 r. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokoci stawki referencyjnej powikszonej o mar banku. Stawka referencyjna ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania. Stawka referencyjna oparta jest o stawk WIBOR 1M. Mara banku jest stała w umownym okresie kredytowania. Zabezpieczeniem wierzytelnoci banku wynikajcym z niniejszej Umowy s: hipoteka zwykła na nieruchomoci, hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, zastaw rejestrowy na maszynach i urzdzeniach bdcych przedmiotem kredytowania wraz z cesjami polis ubezpieczeniowych oraz weksel in blanco. - Dnia 9 wrzenia 2005 r. pomidzy ZPUE S.A., jako kredytobiorc, a Powszechn Kas Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne w Jdrzejowie, jako kredytodawc, został podpisany Aneks Nr 10 do Umowy kredytu w walucie polskiej w rachunku biecym nr /RB/1999 z dnia 15 wrzenia 1999 roku na łczn kwot tys. zł. Przedmiotem podpisanego Aneksu jest przedłuenie okresu wanoci Umowy kredytowej do dnia 8 wrzenia 2006 roku oraz podwyszenie wartoci kredytu do kwoty tys. zł. rodki pochodzce z przedmiotowego kredytu przeznaczone s na finansowanie biecych zobowiza Spółki wynikajcych z wykonywanej działalnoci. W porównaniu z dotychczasowymi warunkami zmianie uległo zabezpieczenie niniejszego kredytu poprzez dodanie hipoteki kaucyjnej do kwoty tys. zł. na nieruchomoci. Pozostałe warunki pozostały bez zmian. 7. Udzielone poyczki według terminów wymagalnoci Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie w I półroczu 2005 roku nie udzielił adnych poyczek. 8. Emisja papierów wartociowych w okresie objtym raportem rocznym opis wykorzystania wpływów z emisji Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie w I półroczu 2005 roku nie przeprowadzał nowych emisji papierów wartociowych.

6 9. Rónice pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wczeniej publikowanymi prognozami Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie nie sporzdzał prognozy wyników finansowych na 2005 rok. 10. Ocena zarzdzania zasobami finansowymi Poniej przeprowadzono analiz wska ników efektywnoci działalnoci gospodarczej Spółki i zdolnoci regulowania przez ni zobowiza. Wska niki rentownoci stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100% stopa zwrotu z aktywów (ROA) = (zysk netto/ aktywa ogółem) x 100% rentowno sprzeday brutto = (zysk brutto / przychody ze sprzeday) x 100% rentowno sprzeday netto = (zysk netto / przychody ze sprzeday) x 100% We wszystkich wymienionych wska nikach zyskownoci w I półroczu 2005 r. zanotowano spadek w porównaniu z I półroczem 2004 roku. Przyczyn tego zjawiska było wypracowanie niszego ni w I półroczu roku 2004 zysku na wszystkich poziomach działalnoci. Tabela 5. Wskaniki rentownoci ZPUE S.A. Wyszczególnienie r r. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 3,01% 1,02% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,47% 0,52% Rentowno sprzeday brutto 2,81% 2,08% Rentowno sprzeday netto 2,25% 0,79% ródło: Zarzd ZPUE S.A., na podstawie osignitych wyników i zmian w bilansie Wska niki płynnoci wskanik płynnoci biecej = (aktywa obrotowe / zobowizania krótkoterminowe) wskanik szybkiej płynnoci = (aktywa obrotowe - zapasy/ zobowizania krótkoterminowe) Wska niki płynnoci w I półroczu 2005 roku w porównaniu do I półrocza 2004 roku nadal pozostaj na niskich poziomach. Sytuacja taka czsto wystpuje w przypadku spółek szybko rozwijajcych si, które maksymalizuj wyniki finansowe efektywnie wykorzystujc płynne rodki. Wska nik płynnoci biecej mieci si w dolnej granicy wymaganego minimum, wska nik nadal utrzymuje si poniej zalecanego poziomu 2. Równie wska nik płynnoci szybkiej pozostaje poniej wzorcowego poziomu 1. Tabela 6. Wskaniki płynnoci ZPUE S.A. Wyszczególnienie r r. Wska nik płynnoci biecej 1,23 1,34 Wska nik szybkiej płynnoci 0,86 0,97 ródło: Zarzd ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie Wska niki zadłuenia wskanik zadłuenia aktywów = (zobowizania ogółem / aktywa ogółem) wskanik zadłuenia kapitału własnego = (zobowizania ogółem / kapitał własny) Wska niki te wyraaj udział kapitałów obcych w finansowaniu majtku firmy. W I półroczu 2005 roku wska niki nieznacznie spadły w stosunku do I półrocza 2004 roku. Jest to zjawisko pozytywne oznaczajce zmniejszenie stopnia zadłuenia Spółki, a tym samym wzrost samodzielnoci i umocnienie pozycji finansowej. Tabela 7. Wskaniki zadłuenia ZPUE S.A. Wyszczególnienie r r. Wska nik zadłuenia aktywów 0,51 0,47 Wska nik zadłuenia kapitału własnego 1,04 0,92 ródło: Zarzd ZPUE S.A., na podstawie stanów w bilansie

7 11. Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych Nakłady inwestycyjne na 2005 rok zostały zaplanowane w wysokoci tys. zł. Faktyczna warto poniesionych nakładów inwestycyjnych w okresie I półrocza 2005 r. wyniosła tys. zł. Inwestycje miały w wikszoci charakter inwestycji rzeczowych (1.018 tys. zł.). Na inwestycje niematerialne i prawne przeznaczona została kwota 39 tys. zł. Inwestycje w I półroczu 2005 roku zwizane były z: - zakup, budow i modernizacj budynków i budowli tys. zł. - zakup maszyn i urzdze tys. zł. - rodki transportowe - 69 tys. zł. - pozostałe rodki trwałe tys. zł. - wartoci niematerialne i prawne - 39 tys. zł. 12. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik z działalnoci gospodarczej W I półroczu 2005 roku nie wystpiły zdarzenia o charakterze nietypowym majce znaczcy wpływ na osignite wyniki. 13. Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa, opis perspektyw rozwoju działalnoci gospodarczej Czynniki zewntrzne Sytuacja w energetyce Głównym czynnikiem zewntrznym majcym najwikszy wpływ na rozwój Spółki jest sytuacja w polskiej energetyce, a w szczególnoci w podsektorze dystrybucji energii, który jest głównym finalnym odbiorc wyrobów Spółki. Kondycja Spółki jest cile zwizana z przewidywanymi inwestycjami na modernizacj istniejcych i budow nowych sieci przesyłowych rednich i niskich napi, gdzie zastosowanie maj urzdzenia produkowane przez Spółk. W zwizku z przeprowadzon liberalizacj rynku energetycznego w Polsce (urynkowienie cen, zmiana zasad przyłczania odbiorców energii) stworzone zostały warunki do zwikszenia inwestycji przez zakłady energetyczne. Pozyskanie odpowiednich rodków na inwestycje moe zapewni równie prywatyzacja sektora. Koniunktura gospodarcza Osigane przez Spółk wyniki w duej mierze zalene s równie od koniunktury gospodarczej w kraju oraz poza jego granicami. Spółka działa w warunkach duej konkurencji w brany, jednake prowadzenie długofalowej polityki rozwoju wewntrznego i zewntrznego pozwoli na utrzymanie pozycji lidera. Czynniki wewntrzne Kadry Pracownicy ZPUE S.A. posiadaj wysokie kwalifikacje i s dobrze motywowani do wykonywania powierzonych im obowizków. Równie nie bez znaczenia pozostaje fakt licznych szkole dla pracowników firmy. Specjalizacja w zakresie produkcji Działalno Spółki jest wysoko wyspecjalizowana w produkcji urzdze, co zapewnia przewag konkurencyjn oraz pozwala na stosowanie nowoczesnych metod i pełne wykorzystanie majtku produkcyjnego, a w konsekwencji na znaczne obnienie kosztów wytworzenia. W roku 2002 Spółka uruchomiła produkcj na nowopowstałym wydziale prefabrykatów betonowych. Produkcja na tym wydziale powoduje obnienie kosztów pozyskania komponentów betonowych. Ponadto w 2002 roku uruchomiono wydział montau stacji kontenerowych, który zwikszył zakres wykonywanych usług. W I półroczu 2005 r. utworzono nowy wydział do produkcji aparatury rozdzielczej redniego napicia, którego głównym asortymentem s rozłczniki SN w izolacji powietrznej i gazu SF6. Nowe wyroby Poprzez zwikszanie zaplecza produkcyjnego oraz wdraanie nowych technologii Spółka corocznie powiksza swoj ofert asortymentow. Produkcja tych wyrobów prowadzi do zmniejszenia uzalenienia od dostawców. Rok 2003 był pierwszym rokiem, gdzie poprzez wprowadzenie do produkcji własnego rozłcznika redniego napicia do rozdzielnic w izolacji powietrznej, doszło do znacznego uniezalenienia od dostaw z grupy dostawców nalecych do koncernu ABB. W roku 2002 dostawy firmy z tej grupy pokryły łcznie 17,42% dostaw dla spółki, w roku 2003 udział ten uległ zmniejszeniu a do poziomu 7,9% i nadal utrzymuje si na zblionym poziomie, 2004 r. 8,8%. W I półroczu 2005 r. natomiast ju niecałe 5,5%.

8 Inwestycje Spółka zamierza nadal kontynuowa realizacj intensywnego programu inwestycyjnego. Inwestycje obejm nakłady na rozbudow potencjału produkcyjnego i wdroenie nowych wyrobów oraz inwestycje kapitałowe. 14. Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania Spółk oraz w poziomie komputeryzacji, wspomagajcej zarzdzanie w Spółce Zarzdzanie Spółk opiera si na wdroonym, zintegrowanym systemie informatycznym, pozwalajcym usprawni prac zarówno działów ksigowoci i płac, kadr, gospodark magazynow oraz sam przebieg procesu produkcyjnego. Ponadto zintegrowany system ułatwia przeprowadzenie analiz w bardzo szerokim zakresie. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalaj na szybkie reagowanie w przypadku pojawienia si odchyle od załoonych wielkoci. Tworzone informacje, oparte na prowadzonych pomiarach, wspieraj kierownicze działania w zakresie operacyjnym i strategicznym. 15. Zmiany w składzie osób zarzdzajcych i osób nadzorujcych Spółk W cigu I półrocza roku obrotowego 2005 nie nastpiły zmiany w składzie Zarzdu ZPUE S.A. Skład Zarzdu ZPUE S.A. na dzie r. przedstawiał si nastpujco: - Bogusław Wypychewicz Prezes Zarzdu, Dyrektor Generalny, - Ryszard Iwaczyk Członek Zarzdu, Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych, - Tomasz Stpie Członek Zarzdu, Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych. Prokurenci: - Piotr Zawadzki Pełnomocnik ds. Systemu Zarzdzania Jakoci, - Kazimiera Wawrzykowska Główny Ksigowy, - Kazimierz Grabiec Szef Biura Zarzdu, - Jacek Błaszczyk Dyrektor ds. Eksportu. Na dzie 30 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie działała w nastpujcym składzie: - Małgorzata Wypychewicz Przewodniczca Rady Nadzorczej, - Andrzej Grzybek Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej, - Henryka Grzybek Członek Rady Nadzorczej, - Teresa Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej, - Czesław Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej. W trakcie I półrocza Pani Małgorzata Wypychewicz złoyła rezygnacj z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczcego Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzie 14 marca 2005 r. Jako przyczyn rezygnacji Pani Małgorzata Wypychewicz podała wzgldy osobiste. Jednoczenie dnia 16 marca 2005 r., dc do wymogu art ksh, Rada Nadzorcza powołała w drodze kooptacji do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzat Grzybek. Nastpnie dnia 7 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwał Nr 14/2005 odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzat Grzybek, natomiast Uchwał Nr 15/2005 została powołana Pani Małgorzata Wypychewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 16. Łczna warto wynagrodze i nagród (w pienidzu i w naturze) osób zarzdzajcych i nadzorujcych Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: Łczna warto wynagrodze i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w I półroczu 2005 roku z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 31,5 tys. zł., a z uwzgldnieniem wynagrodze z tytułu umów o prac członków Rady Nadzorczej bdcych pracownikami Spółki: 190,3 tys. zł. - Małgorzata Wypychewicz - Przewodniczca Rady Nadzorczej 45,6 tys. zł. - Andrzej Grzybek Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej 57,6 tys. zł. - Henryka Grzybek Członek Rady Nadzorczej 43,5 tys. zł. - Teresa Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej 6 tys. zł. - Czesław Wypychewicz Członek Rady Nadzorczej 34,6 tys. zł. - Małgorzata Grzybek Członek Rady Nadzorczej 3 tys. zł. Rónica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej wynika z faktu, i cz z tych osób jest zatrudniona w Spółce na stanowiskach, dla których przewidziane s zrónicowane wynagrodzenia. Wynagrodzenia członków Zarzdu i Prokurentów: Łczna warto wynagrodze i nagród członków Zarzdu i Prokurentów, otrzymanych w I półroczu 2005 roku z tytułu umów o prac Członków Zarzdu i Prokurentów, wyniosła: 465,5 tys. zł. Członkowie Zarzdu i Prokurenci nie otrzymali w I półroczu 2005 roku od Spółki wynagrodze z innego tytułu.

9 - Bogusław Wypychewicz Prezes Zarzdu 41,1 tys. zł. - Ryszard Iwaczyk Członek Zarzdu 42,3 tys. zł. - Tomasz Stpie Członek Zarzdu 40,8 tys. zł. - Piotr Zawadzki Prokurent 65,8 tys. zł. - Kazimiera Wawrzykowska Prokurent 118,8 tys. zł. - Kazimierz Grabiec Prokurent 64,1 tys. zł. - Jacek Błaszczyk Prokurent 92,6 tys. zł. Rónica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarzdu i Prokurentów powstała w wyniku wdroonej przez Spółk polityki wynagradzania Zarzdu w oparciu o wska nik efektywnoci, który kształtuje si zalenie od osiganych wyników przez Spółk. 17. Warto niespłaconych poyczek, gwarancji i porcze udzielonych osobom zarzdzajcym i nadzorujcym oraz ich osobom bliskim Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 roku Spółka nie udzieliła adnych zaliczek, kredytów, poyczek i porcze osobom zarzdzajcym i nadzorujcym, ani ich współmałonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiajcym ani innym osobom, z którymi s one powizane. 18. Akcje Spółki w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych wg stanu na dzie r. Akcje bdce w posiadaniu osób nadzorujcych wg stanu na dzie r. Stan na r. Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji Małgorzata Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 500 akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, Henryka Grzybek 10 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 100 akcji zwykłych na okaziciela, Andrzej Grzybek akcji zwykłych na okaziciela serii E, 100 akcji zwykłych na okaziciela. Akcje, bdce w posiadaniu osób zarzdzajcych wg stanu na dzie r. Akcjonariusz Stan na r. Liczba i rodzaj akcji Bogusław Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, Kazimierz Grabiec akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Ryszard Iwaczyk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Piotr Zawadzki akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Kazimiera Wawrzykowska akcji zwykłych na okaziciela serii E, 300 akcji zwykłych na okaziciela, Tomasz Stpie akcji zwykłych na okaziciela serii E, 100 akcji zwykłych na okaziciela. 19. Akcjonariusze posiadajcy bezporednio lub porednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Akcjonariuszami posiadajcy bezporednio lub porednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki na dzie 19 wrzenia 2005 roku s Pastwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz. Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji % akcji Liczba głosów % głosów Bogusław Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 48,05% ,44% Małgorzata Wypychewicz akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 500 akcji zwykłych na okaziciela, akcji zwykłych na okaziciela serii E, 24,94% ,51%

10 20. Umowy, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Nie wystpiły. 21. Zasady Ładu Korporacyjnego Zarzd Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie przekazał informacj dotyczc przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego raportem biecym Nr 11/2005. Włoszczowa, 19 wrzenia 2005 r. Bogusław Wypychewicz - Prezes Zarzdu Ryszard Iwaczyk - Członek Zarzdu Tomasz Stpie - Członek Zarzdu

KOMENTARZ ZARZDU. 1. Podstawowe produkty

KOMENTARZ ZARZDU. 1. Podstawowe produkty Komentarz Zarzdu Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz S. A. na temat działalnoci Spółki w I półroczu 2006 roku oraz zasad sporzdzenia półrocznego sprawozdania finansowego Zakład Produkcji

Bardziej szczegółowo

ZPUE S.A. we Włoszczowie

ZPUE S.A. we Włoszczowie Komentarz Zarzdu Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. na temat działalnoci gospodarczej Spółki w 2004 roku oraz zasad sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakład Produkcji

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2009 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2009 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2009 ROK ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOSZCZOWIE WŁOSZCZOWA, KWIECIE 2010 R. SPIS TRECI RAPORT ROCZNY... 1 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. POWIZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE, INWESTYCJE... 4

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota u / poyczki wg umowy Kwota u / poyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. nkt cables S.A. jest Spółk Akcyjn, przedmiotem działalnoci jest produkcja, marketing, sprzeda kabli elektrycznych i innych towarów wg EKD 3130. Wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny SA-Q I/2006 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a 5 Nota 1 b 6 Nota 1 c Nota 2 a 7 Nota 2 b 8 Nota 2 c Nota 2 d Nota 3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZDU Z DZIAŁALNOCI ZPUE S.A. W I PÓŁROCZU 2009

KOMENTARZ ZARZDU Z DZIAŁALNOCI ZPUE S.A. W I PÓŁROCZU 2009 KOMENTARZ ZARZDU Z DZIAŁALNOCI ZPUE S.A. W I PÓŁROCZU 2009 WŁOSZCZOWA, SIERPIE 2009 R. SPIS TRECI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. POWIZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE, INWESTYCJE... 3 3. PROGNOZA WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2002

Formularz SA-QSr 4/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-03-03 21:45:05 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe Tabela 1. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 r. WŁOSZCZOWA, 14 LISTOPADA 2016 R Spis treści 1 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej Mennica Pastwowa S.A. w roku 2004

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej Mennica Pastwowa S.A. w roku 2004 Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej Mennica Pastwowa S.A. w roku 2004 W skład Grupy Kapitałowej Mennica Pastwowa S.A. wchodz nastpujce podmioty gospodarcze: Podmiot dominujcy: MENNICA PASTWOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

! "#$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1

! #$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1 ! "#$#%# & # '&(##$) Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 2 *+ dane skonsolidowane wg MSSF mln zł / 4kwy05 zysk brutto 1 634 26% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

#$%$& ()*+, $$-" '. '/ 0 '/ 0 ' +*",1$%*)%

#$%$& ()*+, $$- '. '/ 0 '/ 0 ' +*,1$%*)% !" #$%$& ' ()*+, $$- ()*+, $$-" '. '/ 0 '/ 0 ' +*",1$%*)% SPIS TRECI I. Podsumowanie działalnoci Banku w I półroczu 2005...3 A. Wstp... 3 B. Czynniki, które miały najwikszy wpływ na wyniki finansowe osignite

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.07.2010 roku do 30.09.2010 roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WŁOSZCZOWA, KWIECIE 2010 R

RAPORT DOTYCZCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WŁOSZCZOWA, KWIECIE 2010 R RAPORT DOTYCZCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WŁOSZCZOWA, KWIECIE 2010 R 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjtego przez ZPUE S.A. ZPUE S.A. przyjła

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 12 sierpnia 2011 r.

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 12 sierpnia 2011 r. ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 12 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.... 3 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo