KURIER WOLSKI. Ulice Woli nowy cykl w Kurierze. Odkorkują Al. Prymasa Tysiąclecia. Kto nie lubi Franka Dolasa? patrz str. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Ulice Woli nowy cykl w Kurierze. Odkorkują Al. Prymasa Tysiąclecia. Kto nie lubi Franka Dolasa? patrz str. 5"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 46/ stycznia ISSN Zima w mieście 2010 na Woli Teatr, kino, a może basen? Dzieci, spędzające ferie w Warszawie, nie będą się nudzić. Rusza akcja Zima w mieście 2010 Start: 1 lutego. Na ferie stołeczne placówki kulturalne i ośrodki sportowe przygotowały bogaty program rozrywkowy. Akcja potrwa do 12 lutego i będzie prowa dzona w całej Warszawie. Na Woli Zimę w mieście organizuje Urząd Dzielnicy. Tradycyjnie młodsi miesz kańcy będą mogli skorzystać z oferty dzielnicowych placówek: 7 punktów dziennego pobytu, 13 punktów zajęć specjalistycznych, 5 obiektów sporto wych i 7 miejsc darmowych posiłków. Wolskie baseny oferują naukę pły wania i nurkowania, gry wodne i po W zeszłym roku w ramach konsul tacji społecznych mieszkańcy i radni mogli zgłaszać swoje propozycje do projektu statutu. Jak się dowiedzieliś my, nasza dzielnica wysłała 33 uwa gi, z których uwzględniono 6. Są to zmiany raczej kosmetyczne. Dokument określa zadania, zakres działania i zasady pracy: Dzielnicy jako części m.st. Warszawy, Rady Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy, tzw. jednostek pomocniczych niższego rzędu, gospodarki finansowej oraz kontroli, nadzoru i koordynacji nad działalnością organów Dzielnicy. Nie będziemy przeprowadzali szczegółowej analizy, czym różni się obecna uchwała od poprzedniej. Mo głoby to uśpić znaczną część czytel ników. Warto jednak znać podstawo we zasady funkcjonowania Dzielnicy. Za co odpowiada dzielnica? Władze Woli zajmują się większością kazy pierwszej pomocy. Domy kultu ry przygotowały zajęcia plastyczne i teatralne, wyjścia na lodowisko i kręgle, warsztaty capoeira, mode larstwa i in. Biblioteki zaprezentują najmłodszym przedstawienia teatral ne. Szkoły organizują wycieczki, wi zyty w muzeach i parkach rozrywki, naukę tańca, czy grafiki komputero wej. Uczestnicy zajęć specjalistycz nych i punktów dziennego pobytu otrzymają bezpłatne posiłki i darmo we przejazdy transportem miejskim. Zapraszamy! zadań, które powinien wykonywać samorząd na tym terenie, w tym: in westycjami, lokalami, nieruchomości ami (m.in. ich sprzedażą i zakupem), zielenią, geodezją i kartografią, och roną praw lokatorów, dodatkami mieszkaniowymi, działalnością kultu ralną, ochroną środowiska, odpada mi, wodą, drogami publicznymi, architekturą i budownictwem, ewi dencją działalności gospodarczej, pobieraniem lokalnych podatków i opłat, promocją dzielnicy, miejscami pamięci i innymi sprawami przekaza nymi Dzielnicy uchwałą Rady Miasta. W ramach swoich kompetencji zarzą dzają placówkami oświaty i wycho wania, żłobkami, ośrodkami pomocy społecznej, domami kultury, bibliote kami, ośrodkami sportu i rekreacji, zakładami gospodarowania nieru chomościami, i innymi określonymi w uchwale Rady Miasta. Program Zimy w mieście 2010 patrz str. 6 Informacji udziela koordynatorka ak cji na Woli Małgorzata Zylm, tel e mail: wola.waw.pl JR Nowy statut Woli, czyli jak to działa? Po kilku latach prac nad dzielnicowymi statutami, ratusz uchwalił je 14 stycznia tego roku. W rzeczywistości statuty, pomijając kwestie opisania granic każdej z dzielnic, nie różnią się między sobą. Jak uchwała Rady m.st. Warszawy wpłynie na zarządzanie Wolą? Sprawdziliśmy to. Zima w mieście 2009 Organy dzielnicy Za tymi wszystkimi obowiązkami stoi Rada Dzielnicy, a więc radni wybierani w wyborach samorządowych. W ciągu 30 dni od pierwszego posiedzenia rad ni wybierają Zarząd Dzielnicy, czyli Burmistrzów. Jeśli to się nie uda, decy zję podejmie Prezydent Warszawy. Dla ułatwienia, Radę i Zarząd Dziel nicy można porównać do Sejmu i rzą du RP. Pierwszy, wybrany w wybo rach powszechnych, uchwala prawo, a drugi je wykonuje zarządzając państwem. Podobnie, tylko w mniej szej skali, odbywa się to w dzielni cach. Jest tylko jedna zasadnicza róż nica w Warszawie istnieje jeszcze nadrzędny szczebel w postaci orga nów: Rady Miasta i Prezydenta Miasta. Rada Dzielnicy Rada Dzielnicy Wola, czyli organ sta nowiący i kontrolny, składa się z 25 radnych, którzy uczestniczą w jej ses jach. Mają też obowiązek udziału w co najmniej 1 ze stałych komisji przedmiotowych, które są powoły wane do pracy nad poszczególnymi tematami. Na Woli obraduje 8 stałych komisji: Bezpieczeństwa, Sportu i Tu rystyki; Budżetu i Finansów; Miesz DARIUSZ PIĄTKOWSKI Kto nie lubi Franka Dolasa? patrz str. 5 Nowa książka Powstańcze miejsca pamięci na Woli patrz str. 3 Ulice Woli nowy cykl w Kurierze patrz str. 7 Odkorkują Al. Prymasa Tysiąclecia patrz str. 4 WOLA W LICZBACH Na Woli są 2 teatry: Teatr Na Woli i Teatr Scena Prezentacje kaniowa; Oświaty i Kultury; Plano wania Przestrzennego i Ochrony Śro dowiska; Polityki Gospodarczej Ko munalnej; Rewizyjna, a także Zdro wia i Pomocy Społecznej. Podczas obrad Rady, przewodniczący danej komisji wypowiada się w jej imieniu w sprawach przedmiotowo związa nych z komisją. Dotyczy to przede wszystkim projektów uchwał, które były na nich omawiane. Pracami Rady kieruje Przewodni czący Rady i jego zastępcy. Wszyscy sprawują jednocześnie mandat rad nego, a więc głosują nad punktami porządku obrad. Przewodniczący może zgłosić projekt uchwały, czy stanowiska Rady. Ustala też porządek obrad oraz z półrocznym wyprzedze niem terminy sesji. Radni zrzeszają się w kluby co daje im większe możliwości podczas ob rad Rady i przy wyborach do komisji. Mogą też wystąpić z inicjatywą uchwa łodawczą. Klub może tworzyć co naj mniej 3 radnych. Poza całym szeregiem spraw, które opiniuje Rada Dzielnicy, bodaj naj ważniejszym jest budżet Dzielnicy. Cd. na str. 4

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Wydział Architektury i Budowni ctwa tel Wydział Nieruchomości tel.: Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel XLVI Sesja Rady Dzielnicy Wola Obrady sesji otworzył Przewodniczący Ra dy Dariusz Puścian. Ponieważ zgłoszono nowe punkty oraz jedną autopoprawkę, większością głosów ustalono nowy po rządek obrad składający się z 11 punktów. Zanim jednak do tego doszło jako pier wszy wystąpił radny Mariusz Wis (nie zrzeszony), który po raz kolejny próbo wał wprowadzić pod obrady swoją rezyg nację z udziału w Komisji Mieszkaniowej i Komisji Bezpieczeństwa, Sportu i Turys tyki. Przekonywał, że minął ponad mie siąc, czyli czas wystarczający do znalezie nia zastępstwa na jego miejsce. Jak po wiedział, trzymanie go na siłę w komis jach mieszkaniowej i bezpieczeństwa jest działaniem politycznym, związanym z je go poprzednim członkostwem w PO. Wspierał go w tym Jan Nowak (PiS), któ ry wyrażając swoje oburzenie przypom niał, że W Polsce miały już miejsce tego typu sytuacje i znajdowały swoje roz strzygnięcie w Sądzie Administracyjnym. Nastąpiło głosowanie, w którym koalicja odrzuciła wniosek umieszczenia tego punktu w porządku obrad, stosunkiem 13 przeciwko 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Teraz Rada miała się zająć przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Przewod niczący Rady Dariusz Puścian poinformo wał, że uwagi do protokołu zasygnalizo wane przez Mariusza Wisa nie zostały uwzględnione ponieważ zgłoszono je telefonicznie, a nie na piśmie,. Radny do stał się na mównicę stwierdzając, że nie można zgłaszać poprawek do protokołu, który nie jest w żaden sposób parafowa ny, a więc nie ma charakteru oficjalnego. Wykazywał, że zmiany powinno się na nosić na dokumencie zaparafowanym przez osoby odpowiedzialne dokument (prowadzących obrady red.), a głoso wanie może odbywać się dopiero po wszystkich naniesionych poprawkach. Wyraził zdziwienie, że w protokole znaj dują się uwagi do jego wypowiedzi, które w rzeczywistości nie padły na sesji, a zo stały dodane przy redagowaniu tekstu. W tym momencie Przewodnicząca klubu PO Joanna Tracz Łaptaszyńska zgłosiła wnio sek formalny o zakończenie dyskusji. W wyniku głosowania wniosek przeszedł wolą większości PO i Lewicy. Również protokół został przyjęty głosami 13 za, 10 przeciw. W reakcji na tę sytuację Marcin Rolski (PiS) wypowiadając się w ironicznym to nie wniósł wniosek formalny o głosowa nie wszystkich punktów bez dyskusji. Odrzucił to Przewodniczący Dariusz Puś cian (PO) powołując się na to, że taki wniosek może dotyczyć tylko każdego punktu z osobna. Ostatecznie wniosek został wycofany. Sprzedaż lokalu Zastępca Burmistrza Marek Lipiński za prezentował projekt uchwały dotyczącej sprzedaży lokalu wraz z ułamkową częś cią gruntu w trybie bezprzetargowym przy ul. Platynowej 4. Wniosek przeszedł dzięki 23 głosom za, bez sprzeciwu. Nikt się nie wstrzymał. Handel obwoźny na Woli Zastępca Burmistrza Marek Sitarski przed stawił uchwałę dotyczącą wykazu miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego wraz z autopoprawką Zarządu. Za uchwałą rękę podnieśli wszyscy, czyli 24 radnych. Nazwy dla przedszkoli W kolejnych 2 punktach radni bez dysku sji przegłosowali nadanie nazw dla wol skich przedszkoli. Przedszkole nr 93 przy ul. J. Brożka 5 miało zyskać nazwę Baśniowy Dworek na Kole, a Przedsz kole Integracyjne nr 209 przy ul. Deoty my 52 Zaczarowane ziarenko. Przejęcie przez Dom Kultury Działdowska mienia w Kobylosze Projekt przedstawił Burmistrz Marek And ruk. Chodzi o wyjaśnienie sytuacji formal nej i przejęcie przez Wolę (za pośrednic twem Domu Kultury Działdowska ) ma jątku ośrodka wypoczynkowego w miejs cowości Kobylocha. Mateusz Tomala (PiS) pytał ile pieniędzy planuje Zarząd przeznaczyć na remont zrujnowanego ośrodka. Burmistrz Marek Andruk odpo wiedział, że 0, gdyż planuje się go wy dzierżawić lub sprzedać. Projekt został uchwalony głosami 24 za. Nikt się nie sprzeciwił. Zwolnienia z opłat targowych Przy okazji tego punktu nastąpił pe wien chaos. Sam projekt stanowiska, zgłoszony przez radną Marię Weber (PO), mówił o zwolnieniu z opłat targowych osób powyżej 65. roku życia oraz rencis tów na targowiskach 1 dniowych, którzy sprzedają towar na stoiskach nieprzekra czających 2 m 2. Miałoby to zachęcić star sze osoby, których nie stać na uiszczanie opłat targowych do prowadzenia handlu w miejscach legalnych. Radny Adam Sa dowski (Lewica) zgłosił swoją propozy cję, która w ostatecznym brzmieniu doty czyła osób powyżej 65 roku życia oraz emerytów i rencistów. Rozpoczęła się dyskusja. Argumentowano, że osoby mundurowe, przechodzą na emeryturę nawet w wieku 35 lat, a kobiety w wieku 60 lat. Niektórzy wspominali o bezdom nych, którym bardzo często nie przysłu gują żadne świadczenia. Na sali zrobił się szum. Sprawę usiłował wyprostować rad ny Mateusz Tomala (PiS), proponując skreślenie emerytów i rencistów, a po zostawienie jako kryterium, jedynie wie ku 65 lat. Argumentował to tym, że sko ro chodzi przede wszystkim o osoby star sze, to nie ma sensu rozszerzać projektu o tych, którzy wykraczają poza tę zasadę. W celu ustalenia jednej wersji projektu uchwały, na wniosek Michała Kubiaka (PO), Przewodniczący Rady Dariusz Puś cian zarządził kilkuminutową przerwę. Po przerwie Maria Weber (PO) podała, że w wyniku dyskusji zainteresowanych radnych ustalono, że w projekcie pozos tanie zapis 65 lat bez wzmianki o eme rytach i rencistach. I takie zapisy głoso wano z wynikiem 23 radnych za projek tem. Nikt się nie sprzeciwił. Nowe kompetencje Straży Miejskiej Najpierw Burmistrz Marek Andruk prze kazał zgromadzonym, że na ręce Przewo dniczącego Rady Dzielnicy złożył infor mację o pracy Zarządu. Następnie Naczelnik IV Oddziału Stra ży Miejskiej Henryk Kulka przedstawił obecnym na sali prezentację multimedial ną Ustawy o Strażach Gminnych z dn. 22 maja 2009 r. Prezentacja zawierała szereg szczegółowych danych. Wśród zasadni czych zmian w obecnym prawie należy wymienić: znaczne poszerzenie upraw nień Straży Miejskiej, m.in. możliwość przeprowadzenia kontroli osobistej i pod ręcznego bagażu w uzasadnionych wy padkach, a także legitymowania osób. Ustawa mówi też o tym, że strażnikiem miejskim może zostać osoba, która przesz ła co najmniej przeszkolenie podstawowe. Jak powiedział pan Henryk Kulka, wcześ niej dochodziło do sytuacji, gdy strażnika mi zostawały osoby niekompetentne. Po prezentacji, z sali padło kilka pytań, m.in. czy strażnicy mogą reagować na pijących alkohol w środkach komunikacji miejskiej, na co padła twierdząca odpo wiedź. Kolejne dotyczyło odpowiedzial ności za nieodśnieżanie chodników przed budynkami. Odpowiedź każdy właści ciel budynku odpowiada za chodnik przed jego nieruchomością. Pojawiają się jednak problemy w przypadku wspólnot, gdzie czasem są trudności z wyegzekwo waniem odpowiedzialności. Interpelacje i zapytania Maria Kucharska (PiS) wyraziła oburzenie z powodu nieodśnieżonych chodników i wysepek przystankowych. Podała przy kłady mieszkańców, którzy z powodu całkowicie zaśnieżonego chodnika, cho dzą ulicą (Wolska przy Cmentarzu Wol skim). Następnie wypomniała koalicji utrzymywanie Mariusza Wisa (niezrzeszo ny) w Komisji Mieszkaniowej na siłę, tylko z powodów politycznych. Stwierdziła, że jest to bardzo szkodliwe, ponieważ Ko misja Mieszkaniowa opiniuje sprawy do tyczące ludzkich dramatów i nie można sobie pozwolić na braki personalne. Wtedy nastąpiła dyskusja pomiędzy radną, a Przewodniczącym Rady Dariu szem Puścianem na temat zasadności po wyższych uwag w omawianym punkcie. W sukurs Marii Kucharskiej (PiS) przy szedł Jan Nowak (PiS). Niespodziewanie zadał nieobecnemu na sali radcy prawne mu pytanie: czy radny, który choć jest za meldowany na Woli, ale tu nie zamiesz kuje może pełnić swój mandat? W nawiązaniu do zarzutów Marii Ku charskiej (PiS), Joanna Tracz Łaptaszyń ska (PO) odpowiedziała, że radni PO są już w kilku komisjach i dlatego nie mogą brać udziału w Komisji Mieszkaniowej. Poparł ją Przewodniczący Dariusz Puś cian, twierdząc, że nie słyszał by w komi sji zaistniały jakieś problemy. Wspomniał Leszka Mikuleckiego (PO), który prze wodniczy tej komisji, a nie zgłaszał żad nych trudności dotyczących przydziału mieszkań. W odpowiedzi, Maria Kuchar ska stwierdziła, że właśnie w grudniu z powodu braku kworum komisja nie opiniowała. Radny Mariusz Wis (niezrzeszony) przypomniał, że stał się członkiem Komi sji Mieszkaniowej ponieważ nikt inny w PO poza Leszkiem Mikuleckim, nie chciał w niej uczestniczyć. Wskazywał, że człon kiem komisji może być każdy obywatel, nie tylko członek danej partii. Beata Gosiewska (PiS) stwierdziła, że powodem odwołania Mariusza Wisa był jedynie brak poparcia klubu PO, a nie za rzuty merytorycznie. Na to wstała Prze wodnicząca PO Joanna Tracz Łaptaszyńs ka, która oświadczyła, że klub nie miał zaufania do radnego Wisa. Z sali podniósł się radny Mateusz Tomala (PiS), który naciskał, aby wyjaśnić o co tak naprawdę chodzi PO w sprawie Wisa. Radny Jan Nowak (PiS) próbował przypomnieć, jak wyglądały początki kadencji. Zarzucał Przewodniczącemu Rady Dariuszowi Puś cianowi chęć partyjnej dominacji w komi sjach. Wypomniał mu, że w komisji Mieszkaniowej jest wpisany Przewodni czący Rady Dariusz Puścian i chociaż nie przychodzi na spotkania, nikt o tym nie wspomina. Radna Małgorzata Cybulska (PiS) powiedziała, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której nie mając zaufania do radnego, na siłę trzyma się go w komisji. Przewodniczący Rady odpowiedział, że rzeczywiście nie stawia się na obradach komisji, jednak nie forsuje swojej rezyg nacji z tej funkcji w trosce o prawidłowe działanie komisji. Tą gorącą, choć pozbawioną pointy wymianą zdań zakończyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola. MP Protokół i stenogram z obrad Rady Dzielnicy Wola jest dostępny na stronie w zakładce Rada Dzielnicy. Zapraszamy mieszkańców na kolejne sesje, które odbędą się: 16 II, 9 III, 20 IV i 25 V.

3 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 3 Kto odśnieży? (Bo na pewno nie ja!) Ze śniegiem jak ze śmieciami wszys tkim przeszkadza, ale ze świecą szukać chętnego do uprzątnięcia. W zeszłym roku opisywaliśmy trudności, jakie wspólnoty i ZGN miały z ustaleniem, kto powinien wywozić śmieci zalegają ce wokół altanek śmietnikowych. Bia łość śniegu nie jest skomplikowaną kwestią filozoficzną, ale breja błotno śnieżna nastręcza już większych trud ności intelektualnych szczególnie, kiedy trzeba kombinować jak zaparko wać, wysiąść z autobusu albo przejść przez jezdnię, żeby nie wpaść w zaspę. Dzwonią do nas czytelnicy. Przejście koło przystanku Płocka stoi w wodzie, kiedy podjeżdża autobus to już kom pletna fontanna. Pod śnieżną breją jest lód, osoby starsze mają kłopoty z dotar W sierpniu zeszłego roku w specjalnym Kurierze Powstańczym opublikowaliś my listę powstańczych miejsc pamięci na Woli, które zilustrowaliśmy szere giem fotografii. Aby było łatwiej odna leźć je w terenie, każde zostało zazna Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 rok dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pub licznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: mpips.gov.pl/bip/. Ogromna większość składających co roku zeznania podatkowe może bez trudu wspomóc potrzebujących, a po moc ta nie wymaga praktycznie żadne go wysiłku od ofiarodawcy. Pieniądze 1% podatku należnego na konto wybranej organizacji przeka ciem do pobliskiej przychodni infor muje mieszkanka. Jak jest z tym odśnie żaniem? Generalnie obowiązuje zasada: czyj teren, ten sprząta. Częścią wols kich ulic administruje ZDM i to on od śnieża jezdnie, przylegające chodniki i parkingi (np. Górczewską, Kasprzaka, Połczyńską, Prymasa Tysiąclecia, Soli darności). Fizycznie robi to Zarząd Oczyszczania Miasta. Przystanki od śnieża ZTM. Urząd Dzielnicy Wola utrzymuje natomiast 166 dróg (np. ul. Złotą, Twardą, Ciołka, część Bema). Wynajęta firma w ciągu 6 godzin od zgłoszenia ma obowiązek uprzątnąć wskazane jezdnie, chodniki i parkingi. Dzielnica odśnieża też główne aleje w parkach, skwerach i zieleńcach (np. skwer Apfelbauma, Pawełka, teren Nowa książka o Woli Tym razem, kolejne wydawnictwo dzielnicy zostało w całości poświęcone tematyce Powstania Warszawskiego i dramatu jaki się rozegrał na Woli. Powstańcze miejsca pamięci Wola 1944 to 115 stron opisów wydarzeń i relacji świadków. Wszystko zilustrowane 100 zdjęć współczesnych i archiwalnych. Na końcu niespodzianka. czone na mapie. Spotkało się to z du żym oddźwiękiem z państwa strony. Wielu, poruszyła skala zbrodni, z której nie do końca zdawali sobie sprawę. W ciągu kilku dni zabito przecież około 50 tys. osób, głównie cywili. Przekaż 1% podatku to nic nie kosztuje! Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. W prosty sposób, wypełniając roczne zeznanie podatkowe, wszyscy możemy zrobić dobry uczynek i wesprzeć organizację, którą sami wybierzemy. że urząd skarbowy w lipcu lub w sierp niu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe, my je dynie wybieramy organizację i wpisuje my ją w odpowiednią rubrykę PIT u. Po więcej informacji zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony: pozy tek.ngo.pl, gdzie w bardzo jasny spo sób opisane zostały zagadnienia zwią zane z przekazaniem 1%. Przypomina my, że termin składania zeznań po datkowych mija 30 kwietnia. UK przy Muzeum Woli). Porządkowaniem osiedli zajmują się, w zależności od odpowiedzialności za teren, wspólnoty, spółdzielnie lub ZGN. Nie jest to pros te, bo wystarczy np., że pomiędzy chodnikiem a blokiem jest pas zieleni, a odśnieżyć chodnik musi już zarządca drogi, a nie budynku. Odśnieżanie po sesji obowiązuje wszystkich właścicieli lokali komercyjnych, szeregowców, czy domków jednorodzinnych rów nież. Tej zimy dzielnica wydała na od śnieżanie ok. 200 tys. zł. Widok zako panych samochodów i śniegu zabar wionego psimi odchodami jeszcze nas pomęczy, bo synoptycy nie zapowiada ją zmian pogodowych. Ale to już zupeł nie inny temat JR Kilka miesięcy później, w dniu Wszystkich Świętych można było dos konale zobaczyć państwa reakcję. Mo rze zniczy pod pomnikiem mówiło sa mo za siebie. Nigdy wcześniej nie było ich aż tyle. Pod koniec roku radni Dzielnicy zdecydowali o stworzeniu książki po święconej tematyce Powstania War szawskiego. Publikacja powstała, a klu czem są właśnie powstańcze miejsca pamięci na Woli. Każde odnosi się do mapy dołączonej do książki. Dzięki up rzejmości p. Zygmunta Walkowskiego, miłośnicy analizowania zdjęć, znajdą na jej odwrocie wielką, lotniczą foto grafię z września 1944r. Część niewielkiego nakładu otrzymały już osoby, które pomagały nam w zbie raniu materiałów, część kombatanci. Za interesowani publikacją mieszkańcy bę dą mogli zapoznać się z nią w wolskich bibliotekach publicznych, a uczniowie i nauczyciele w bibliotekach szkolnych. Istnieje też możliwość otrzymania bez płatnego egzemplarza w zamian za od powiedź na jedno pytanie. Do wygrania przygotowaliśmy 10 książek. Pytanie: Szczątki jakiego samolotu zestrzelonego w Powstaniu Warszaws kim można było zobaczyć na Woli, jeszcze na początku 1945 r.? Z odpowiedziami prosimy dzwonić do 1 lutego na nr tel.: MP Jednodniowy bazar na Woli Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na jednodniowe targowisko czynne w każdą środę od 7:00 do 14:30 pomiędzy ul. Leszno 17 i Al. Solidarności 128. Na dwa tygodnie przed Świętami Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia targowisko czyn ne jest do Sprzedający muszą uiścić opłatę targową w wysokości 8 zł z 1 dzień handlu od stoiska, ustaloną uchwałą Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. Spacer z przewodnikiem Wolskie świątynie różnych wyznań Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na nowy cykl spacerów. Tym razem wraz z Miłośnikami Warszawy i Mazowsza Przewodnikami PTTK pokazujemy Państwu wielokulturowość Woli od strony żyjących tu tradycji i osób różnych wyznań. Zwiedzimy obiekty sakralne kilku organizacji wyznan iowych, poznamy m.in. zwyczaje mariawitów i zielonoświątkowców. Kolejny spacer: wizyta u mormonów. Termin: 30 stycznia (sobota), godz Start: ul. Wolska, róg ul. Redutowej. Zapisy: MACIEJ PODULKA MACIEJ PODULKA

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Poznaj swego dzielnicowego Nowy cykl Kuriera Wolskiego i Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV Bemowo, Wola Większość z nas kojarzy dzielnico wego ze schludnie umundurowanym policjantem z teczką. To raczej spo kojny urzędnik, niż twardy stróż prawa. Pewnie nigdy nie mieliśmy nawet okazji go spotkać. W kole jnych numerach Kuriera dowiesz się w końcu kim jest, co robi i jak wygląda twój dzielnicowy? Kierownik Rewiru I, asp. sztab. Marcin Wyszkowski, tel: , kom: Dzielnicowy to w policyjnym żar gonie funkcjonariusz pierwszego kontaktu dbający o poprawę bez pieczeństwa mieszkańców na wyz naczonym terenie. Zacznijmy jednak od podstaw. Wola dzieli się na dwa rewiry, w których pracuje obecnie 24 dzielnicowych. Każdy z nich nad zoruje od kilku do kilkunastu ulic. Pracą funkcjonariuszy koordynuje dwóch kierowników rewiru. Do dzielnicowych można się bezpośred nio zwrócić o pomoc, poradę prawną lub z informacją dotyczącą bezpie czeństwa. Kierownik rewiru zleca im zadania i zapoznaje z bieżącymi spra wami mówi Joanna Banaszewska, oficer prasowy Komendy Rejonowej Warszawa IV. Czyli służba dzielni cowego polega na obchodzie rejonu, a kierownik rewiru nadzoruje wszys tko zza biurka? Nie do końca, kierownicy uczestniczą w odprawach i przyjmują zgłoszenia od mieszkań ców. Wyjeżdżają też na nocne kont role, aby sprawdzić, jak przebiega Za rok ma dobiec końca budowa drogi ekspresowej S8 Konotopa Powązkowska Dla mieszkańców Woli i okolic to na dzieja na koniec problemów komuni kacyjnych. Dziś, szczególnie w godz inach szczytu, zwężona jezdnia przy ul. Powązkowskiej i Prymasa Tysiąc lecia powoduje korki. Budowę drogi ekspresowej S8 rozpoczęto dwa lata temu, w lutym 2008 r. Realizator pro Dokończenie ze str. 1 Zarząd Dzielnicy Możliwość zgłaszania swoich projek tów ma poza kilkoma innymi organa mi i grupami, również Zarząd. Jednak podstawową funkcją tego organu jest wykonywanie uchwał Rady Miasta i Rady Dzielnicy oraz reprezentowanie i bieżące zarządzanie Dzielnicą. W tym mieści się też odpowiedzialna gospo darka środkami finansowymi, czyli prawidłowe wykonanie budżetu. Za rząd składa się z Burmistrza i jego Zas tępców, którzy w drodze uchwały dzielą między siebie zadania. Obecnie na Woli działa 5 osobowy Zarząd (Burmistrz i 4 Zastępców Burmistrza). Praca Zarządu jest kontrolowana przez Radę Dzielnicy, która spośród radnych wybiera Komisję Rewizyjną. W jej skład muszą wejść członkowie wszystkich klubów. Bada ona legal ność, rzetelność i gospodarność dzia łań, a także wywiązywanie się z za dań statutowych, wykonywania uch wał Rady Miasta, Rady Dzielnicy oraz zarządzeń Prezydenta. Co może mieszkaniec? Wbrew pozorom więcej niż zazwy KRPIV czaj myśli. Poza wyborami samorzą dowymi i referendum, w których na prawdę warto brać udział, są jeszcze inne sposoby, aby wpływać na lokal ne władze. Przede wszystkim wiele dokumentów podlega tzw. konsul tacjom społecznym, np.: miejscowe plany zagospodarowania przestrzen nego, czy jak ostatnio projekt statutu lub rewitalizacji ul. Chłodnej. Każdy ma też prawo wstępu na sesje Rady Dzielnicy i posiedzenia komisji przedmiotowych, a także wglądu do protokołów z tych posie dzeń. W rzeczywistości wszelka dzia łalność organów Dzielnicy za wyjąt kiem pewnych ograniczeń ustawo wych (dane osobowe, tajemnice służbowe, itp..) jest jawna. Wszystkie dokumenty zawierające tzw. informa cję publiczną są udostępniane w Biu letynie Informacji Publicznej (w In ternecie i na tablicy ogłoszeń) oraz na wniosek osoby zainteresowanej. Wgląd do udostępnionych dokumen tów obejmuje możliwość: zapoznania się z ich treścią, sporządzania nota tek, uzyskania wyciągu, odpisu bądź kopii, w tym kopii elektronicznej. służba patroli wyjaśnia Banaszew ska. Młodsza aspirantka Dorota Sta niewska od niedawna pełni obowiąz ki Kierownika Rewiru II. Wcześniej była dzielnicową na Muranowie. Nie wyobrażam sobie innej pracy. Bycie policjantką polega na współ pracy z ludźmi, o służbie można zapomnieć, jeśli się ich nie szanuje zapewnia funkcjonariuszka. Jaka jest służba na Woli? Nie jesteśmy typo wą sypialnią jak Bemowo, czy Ursy nów, mieszkają tu głównie osoby starsze. Na Muranowie wiele miesz kań jest wynajmowanych przez fir my, co zwiększa siłą rzeczy liczbę osób i kradzieży samochodów. Niepokojące jest też sąsiedztwo Śródmieścia i Dworca Centralnego. Z danych policyjnych wynika, że w pierwszej połowie 2009 r., w po równaniu do tego samego okresu rok wcześniej, na Woli wzrosła liczba rozbojów, bójek, włamań i kradzieży aut. Kierownicy rewiru i dzielnicowi Komendy Rejonowej Policji Warsza wa IV czekają na każdy sygnał, który może przyczynić się do poprawy bez Odkorkują Aleję Prymasa? jektu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapewnia, że prace budowlane są zaawansowane w 2/3, a prace kon strukcyjne dobiegają końca. Wszyst ko ma być gotowe do grudnia tego roku. Koszt budowy ekspresówki o długości 10,4 km wyniesie ,89 zł brutto. Droga ma połączyć projektowaną autostradę A2 (wpro wadzoną do stolicy z zachodu w rejonie planowanego węzła Konoto pa ) z odcinkiem Trasy Armii Krajo wej (na węźle Prymasa Tysiąclecia). Droga przetnie Ożarów Mazowiecki i Babice Stare. W Warszawie prze biegnie przez bemowskie Górce i działki przy ul. Dywizjonu 303, korytarz między terenami wojskowy Mieszkaniec może też spotkać się z którymś ze swoich radnych, najlepiej z tym, na którego głosował i zgłosić mu swój postulat, a nawet poprosić o interwencję. Te, jeśli dotyczą spraw istotnych, często znajdują swoje od zwierciedlenie w zapytaniach lub interpelacjach do Zarządu, które rad ny składa na sesji Rady. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z prawem radny nie jest związany instrukcjami wybor ców, a więc może odmówić podjęcia sprawy. Jednak, gdy zgłoszenie jest uzasadnione, radni zazwyczaj starają się pomóc. Warto znać też inne przywileje sa morządowego wyborcy. Grupa, co najmniej 1,5 % osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Dzielnicy może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą i zgłaszać projekty stanowisk Dzielnicy. Na wniosek 5% wyborców zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki, Rada Dziel nicy może powziąć uchwałę o stwo rzeniu tzw. jednostki pomocniczej niższego rzędu. Są to organizmy obej mujące część terenu Dzielnicy, ale działające w ramach jej budżetu. pieczeństwa. Zadzwoń, jeśli znasz miejsca gromadzenia się osób, które mają konflikt z prawem, poinformuj o osobach potrzebujących pomocy, o ofiarach przemocy domowej. W ko lejnych numerach Kuriera Wolskiego będziemy prezentować Państwu rejo ny i sylwetki poszczególnych dzielni cowych Woli. JR/KRP Warszawa IV p.o. Kierownika Rewiru II, mł. asp. Dorota Staniewska, tel: 22/ , kom: mi i laskiem na Kole, aż do Trasy AK na węźle Prymasa Tysiąclecia w okolicach ul. Powązkowskiej. GDDKiA zapewnia, że zaawan sowanie prac nie wymaga spektaku larnych zamknięć czy zmian w orga nizacji ruchu, które mogłyby utrud niać życie mieszkańcom. To samo dotyczy hałasu. Najbardziej uciążliwe prace mamy już za sobą. JR Źródło: G DDKiA Nowy statut Woli, czyli jak to działa? Nadzór Za działanie organów samorządu warszawskiego odpowiadają Prezy dent oraz Rada Miasta, którzy kon trolują przede wszystkim swoje dziel nicowe odpowiedniki, czyli Burmist rzów i Rady Dzielnic. Każde przekro czenie kompetencji lub prawa w uch wale Zarządu lub Rady Dzielnicy da je podstawę do stwierdzenia ich nie ważności. Prezydent jest też upoważ niony do wydawania instrukcji i in terpretacji przepisów w zakresie spraw wynikających z zadań i kom petencji m.st. Warszawy. Jak nowy statut wpłynie na sposób i sprawność zarządzania naszą Dziel nicą? To za pewne pokaże czas, ale zmiany nie są tak duże by znacząco przekształcić samorządowy krajobraz na Woli i w Warszawie. Uchwała Nr LXX/2182/2010 jest w całości dostępna na stronie www. um.waw.pl. Statut Woli oraz inne in formacje związane z funkcjonowa niem Zarządu i Rady Dzielnicy Wola można znaleźć na MP KRPIV

5 K U L T U R A L N A W O L A 5 Pięknego aktora wczoraj widziałam. Momenty były. Debiutował epizodem w Niewinnych czarodziejach Andrzeja Wajdy. Potem grał już główne role filmowe i teatralne. 16 stycznia w Teatrze Na Woli Marian Kociniak obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Marian Kociniak jest sam w sobie teat rem, a cała jego twórczość jest hołdem składanym teatrowi powiedział o nim jego przyjaciel i mistrz Gustaw Ho loubek. Pamiętajmy o teatrze Kocinia ka, bo dziś z Frankiem Dolasem łączy go tylko zimna przyjaźń, a o Janosiko wym murgrabi mówi piękny kretyn. Aktor woli być utożsamiany z innymi postaciami, w które wcielał się przez ostatnie 50 lat. Zagrał 150 ról teatral nych, 80 telewizyjnych i 30 filmowych. Występował w radiowych słuchowis kach jego kwestię Momenty były? słuchacze radiowej Trójki wspominają do dziś. Od początku kariery występo wał w Teatrze Ateneum, z którym roz stał się w wyniku konfliktu z nową dy rektorką. 50 lecie pracy artystycznej świętował więc w Teatrze Na Woli spektaklem Bomba. Mimo sukcesów konsekwentnie od 45 lat nie udzielał wywiadów. Jubileusz był okazją do przerwania milczenia. Aby otrzymać zaproszenia należy zadzwonić do 1 lutego pod numer i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy, ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Jakie dwa, główne organy samorządowe sprawują władzę w Dzielnicy Wola? W tym numerze w dobre ręce oddamy: Teatr Na Woli zaproszenie 2- osobowe, lutego Teatr Na Woli zaproszenie 2- osobowe, lutego Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Oddech życia 29 stycznia Teatr Scena Prezentacje - zaproszenie 2-osobowe, Oddech życia 30 stycznia DK Działdowska dwa zaproszenia 2-osobowe, Przedwojenne kabarety. Koncert poświecony warszawskim kabaretom międzywojnia 11 lutego Kawiarnia Mesita Szydełkowanie dla ambitnych. Warsztaty szydełkowania biżuterii 2 lutego TEATR NA WOLI Przez 45 lat nie rozmawiał pan z dzi ennikarzami... Na ten temat powstały już legendy, ale rzeczywiście przez lata nie pałaliśmy do siebie sympatią. Po premierze filmu Jak rozpętałem II wojnę światową zo stałem zaproszony do Radomia na spotkanie z publicznością. Recenzja, która się później ukazała, nie miała nic wspólnego z rzeczywistością tak można powiedzieć najskromniej. Obie całem sobie, że nigdy w życiu nikomu nie udzielę żadnego wywiadu. Nie go dziłem się na to, co dziennikarze piszą o nas. Nie wiadomo, czy opublikowane słowa były wypowiadane przez akto rów, czy po prostu włożono im je w us ta. W końcu po 50 latach postanowi łem, że przeciętnemu widzowi, który do dziś kojarzy mnie z Frankiem Dola sem, należy się coś więcej. Ma pan dość Franka Dolasa? Trochę tak. Mimo wielkiej sympatii do tej postaci, bo dzięki niej zyskałem po pularność i olbrzymie uznanie. Zaczą łem mieć dość, kiedy mimo upływu lat wciąż kojarzono mnie tylko z Do lasem. Nie mogłem się z tym pogodzić. W teatrze zrobiłem 150 ról i tego nikt nie pamięta. A mówi się tylko o Franku Dolasie. Chciałbym być kojarzony z Garderobianymi, z rolą Stalina, i inny mi w Teatrze Ateneum. Dlaczego jubileusz 50 lecia uczci pan spektaklem Bomba? Namawiano mnie do wystawienia mo nodramu, ale nie przepadam za nimi. Aby skupić uwagę na sobie przez co najmniej godzinę, trzeba być geniuszem, przynajmniej takim jak Tadeusz Łomnic ki. Moim zdaniem Bomba jest jedną z najlepszych współczesnych sztuk o Pol sce. Opowiada o tragediach zarówno w sposób komediowy, jak i bardzo dra matyczny. Nie znam drugiej współczes nej sztuki tak głęboko dotykającej na szych spraw: kleru, dewocji. Jaka jest rola kleru? Zbyt duża. Uważam, że szczególnie przesadza ksiądz Rydzyk szantażuje społeczeństwo, zwłaszcza starsze pa Już po raz ósmy dzieci z przedszkola nr 253 im. Akademii Pana Kleksa wzięły udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Kwestowały w wolskich urzędach, odwiedziły studio TVP 2. Mali wolontariusze kwestowali w Urzę dzie Dzielnicy Wola, Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty i warszaws kim Kuratorium 4 i 5 stycznia. Tradycyj nie pomagali im rodzice i nauczyciele. Akcja objęła też przedszkole. W młodszych grupach odbyła się aukcja prac plastycznych, a 5 i 6 latki przygo towały pokaz mody oraz licytację gadżetów z logo W.O.Ś.P. W niedzielę 10 stycznia br. przedszkolaki pojawiły się w studio TVP2. Razem z prowadzą cymi Anną Popek i Dariuszem Szpa kowskim rozpoczęły Wielki Finał. Tego nie. Dlatego czasem mu dokuczamy, np. w uroczym przedstawieniu Siostry przytulanki. Jestem człowiekiem wie rzącym, ale miałem nie najlepsze doś wiadczenia z wysokimi dostojnikami kleru. Zadałem sobie pytanie, dlaczego ze swoich grzechów mam się spowia dać obcemu człowiekowi? Spowiadam się przed Bogiem. Składam ręce i w za ciszu domowym robię rachunek sumie nia. Co prawda, nie będę pochowany na ziemi świętej, ale mi na tym nie zależy. Powiedziałem dzieciom, że ma ją mnie spalić i rozsypać prochy nad Narwią. Tam jest mój ukochany azyl. Cała Polska zna momenty z Trój kowej audycji 60 minut na godzi nę, Powtórki z rozrywki słuchały biura i podwórka... Tęskni pan za tamtymi czasami? Tęsknię. Kiedyś nie wychodziłem z ra dia. Robiłem masę audycji, słuchowisk i spektakli. Nagrywałem dużo progra mów rozrywkowych. Dziś nie chodzę do radia w ogóle, uważam, że kultura w radiu zanika. Niestety, coraz mniej jest wybitnych twórców, jak: Andrzej Zaor ski, Marcin Wolski, Jacek Fedorowicz. Do swoich mistrzów zalicza pan Ho loubka i Łomnickiego. Często gra pan z Fronczewskim. Lubi pan z nim współpracować? Bardzo! To mój ukochany kolega i wielce utalentowany aktor. W Atene um graliśmy ze sobą ponad 20 lat. Gra tam pierwsze skrzypce... kiedy mnie już nie ma (śmiech). Dziękuję za rozmowę. JR Pan Kleks zagrał w Orkiestrze samego dnia kwestowały też w Galerii Mokotów. W efekcie udało się zebrać 8 293,13 zł + 3 euro i jednocześnie po bić poprzedni rekord przedszkola. Marian Kociniak (ur. 11 stycznia 1936 w Warszawie). Popularność zdobył głównie dzięki roli Franka Dolasa w ko medii Jak rozpętałem II wojnę świato wą oraz jako Murgrabia z serialu Ja nosik Jerzego Passendorfera. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1959), uczeń Ludwika Sem polińskiego. Jest głównie aktorem teatral nym, od 1959 r. występował w Teatrze Ateneum. Najważniejsze role w dorobku aktora to Stanleya w Śmierci komiwo jażera u Janusza Warmińskiego, rola Beni Krzyka w Zmierzchu u Bohdana Korzeniowskiego, Siemiona Podsiekal nikowa w Samobójcy Andrzeja Rozhi na, rola Piotra Wierchowieńskiego w Biesach u Janusza Warmińskiego, rola Lucky ego w Czekając na Godota u Ma cieja Prusa, rola Normana w Garderobia nym u Krzysztofa Zaleskiego. Publicz ność i krytycy pamiętają jego role w sztu kach Sławomira Mrożka. Do ważniej szych zalicza się też rola Maxa w Pow rocie do domu Harolda Pintera u Bar bary Sass. Marian Kociniak zagrał też 80 ról w Teatrze Telewizji. Przez lata wys tępował w magazynie 60 minut na go dzinę, gdzie tworzył parę z Andrzejem Zaorskim. Wykonywana przez niego pio senka Powtórka z rozrywki od lat roz poczyna program pod tym samym tytu łem na antenie Programu III Polskiego Radia. Był wielokrotnie nagradzany i ho norowany, w 2001 otrzymał Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej. Od kilku lat związany z Teatrem Na Wo li. W aktualnym repertuarze są trzy tytuły z jego udziałem: Bomba, Oczy Brigitte Bardot i Siostry przytulanki. Wszystkim którzy nie przeszli obojętnie koło małych wolontariuszy z Akademii Pana Kleksa, dyrekcja przedszkola skła da gorące podziękowania. MF/red. PRZEDSZKOLE NR 253 ARCHIWUM PRYWATNE

6 6 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Program Zima w mieście 2010 Wiecej na IMPREZY Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 Dzień bezpieczeństwa: podstawy pierwszej pomocy 05.02, piątek, Delfiniaka konkursy sprawnościo we 05.02, piątek, Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 Dzień bezpieczeństwa: podstawy pierwszej pomocy 11.02, czwartek, Zawody pływackie 12.02, piątek, Pływalnia Orka ul. Grzybowska 35 Pływaj z Mistrzynią Polski zawody pływackie 05.02, piątek, Dzień bezpieczeństwa: podstawy pierwszej pomocy 10.02, środa, Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 Dzień bezpieczeństwa: podstawy pierwszej pomocy 04.02, czwartek, Pływam na Fali zawody pływackie dla dzieci 12.02, piątek, Nurkowanie w sprzęcie nurkowym 12.02, piątek, Dom Kultury Działdowska ul. Działdowska 6 Zajęcia plastyczne 01.02, ponie działek, Spektakl teatralny Bałwanek strażnik zimy, 02.02, wtorek, Zajęcia plastyczne, manualne, teatralne, 03.02, środa, Spektakl teatralny O słowiku i cesa rzu Pik Puku 04.02, czwartek, Zajęcia plastyczne, 05.02, piątek, Zajęcia plastyczne, manualne, teatralne, 08.02, poniedziałek, Spektakl teatralny Myszka Miłka sama w domu, 09.02, wtorek, Zajęcia plastyczne, manualne, teatralne, 10.02, środa, Spektakl teatralny Przygody małpki Malwinki 11.02, czwartek, Nr 32 ul. Twarda 64a Przedstawienie teatralne Przypowieści o Leniu 02.02, wtorek, Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego ul. Obozowa 85 Program muzyczno sportowy Ole Agencja Artystyczna PRO ARTE 03.02, środa, Bajka Czarodziejski flet Teatr Wariacja, 10.02, środa, Nr 25 ul. Żytnia 64 Przedstawienie teatralne Słowik 04.02, czwartek, Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Al. Solidarności 90 Przedstawienie teatralne Czarow nica Próchnica 05.02, piątek, Nr 13 ul. Staszica 5a Przedstawienie teatralne Zdarzyło się zimą 09.02, wtorek, Nr 46 ul. Chłodna 11 Przedstawienie teatralne Dr Dolitt le 11.02, czwartek, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Pływalnia Orka ul. Grzybowska 35 Pływanie rekreacyjne na dużym ba senie. Gry na małym basenie. Nauka pływania , poniedzia łek piątek, Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 Pływanie rekreacyjne na dużym basenie. Gry na małym basenie. Nauka pływania , poniedziałek piątek, Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 Pływanie rekreacyjne na dużym basenie. Gry w wodzie (siatkówka wodna, piłka wodna, koszykówka wodna). Nauka pływania. Pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5 Pływanie rekreacyjne na dużym basenie. Gry na małym basenie. Nauka pływania na życzenie. Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 Koszykówka, siatkówka, piłka noż na, tenis stołowy , poniedziałek piątek, PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 Wyjścia do kina, domu kultury, biblioteki, przygotowywanie spek takli teatralnych. Wizyty: zoo, Muzea Techniczne, Ziemi, Etnograficzne. Wycieczka do lasu Bielańskiego, Ogrodu Saskiego. Nauka piosenek, rytmika. Centrum zabaw Kolorado. Lodowisko, unihokej, ping pong, piłka nożna halowa, koszykówka, pływanie , poniedzia łek piątek, Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8 Ośrodek Kultury ARSUS Dziecięce Ogrody Muzyczne, wy cieczka do Kolorado, muzeów Etno graficznego, Ziemi, Techniki. Kulig, basen Delfin, lodowisko, unihokej, ping pong. Rytmika i plastyka Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7 Muzea Etnograficzne, Drukarstwa, Farmacji, lekcje muzealne w Zamku Królewskim, spotkania z przedstawi cielami Straży Miejskiej i Policji. Zaję cia na basenie, piłka nożna, lodowi sko. Zabawa w centrum Eldorado Zajęcia komputerowe. Nauka śpie wu , poniedziałek piątek, Szkoła Podstawowa Nr 221 im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty ul. Ogrodowa 42/44 Warsztaty w Centrum Edukacji Olim piskiej, spotkanie z Policją i Strażą Miejską. Wyjścia do kina, teatru. Muzea: Powstania Warszawskiego, Archeologiczne, Łowiectwa i Jeź dziectwa. Spacer po Woli, ZOO, Łazienkach. Nauka tańca, dyskoteka, karaoke , poniedzia łek piątek, Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. Brożka 15 Warsztaty Bezpieczne ferie zimo we (Straż Miejska, Policja), zajęcia informatyczne, na lodowisku, base nie. Gry logiczne i planszowe, tur niej tańca nowoczesnego, konkursy, bal karnawałowy , poniedziałek piątek, Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37 Wizyta w Sejmie i muzeach Archeo logicznym, Ziemi, Łowiectwa, na Zamku Królewskim, Starym Mieś cie, Łazienkach. Zabawy przy mu zyce, nauka i śpiew. Zajęcia na ba senie i lodowisku. Centrum Hulaku la i Kolorado. Orgiami, konkursy Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37 Wyjścia do kina, teatru, domu kultu ry, biblioteki. Zajęcia na basenie, piłka nożna, lodowisko, zabawy w parku i na boisku. Gry świetlico we, bal karnawałowy. Centrum Hulakula i Kolorado , poniedziałek piątek, ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. Miedziana 8 Szkoła Podstawowa Nr 132 ul. Grabowska 1 Szkoła Podstawowa Nr 139 ul. Syreny 5/7 Zajęcia sportowo rekreacyjne, gry i zabawy, wyjścia na basen, halę sportową, lodowisko , poniedziałek piątek, Klub Ku Aktywności Zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Karolkowa 58a Warsztaty tworzenia swojej kariery zawodowej. Szczegóły ops wola.waw.pl , wtorek środa czwartek, , , wtorek środa czwartek, Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Al. Solidarności 90 Gry komputerowe, edukacyjne, pro gramy multimedialne, internet, bi lard, ping pong, karaoke, gry plan szowe, warsztaty. Szczegóły bpwola.waw.pl , poniedziałek piątek, Nr 13 ul. Staszica 5a Gry komputerowe, telewizyjne i planszowe, internet, zajęcia plas tyczne, ping pong, słuchanie bajek czytanych przez bibliotekarkę. Szczegóły bpwola.waw.pl , poniedziałek wto rek , środa czwartek piątek, Nr 25 ul. Żytnia 64 Gry komputerowe, telewizyjne i planszowe, internet, zajęcia plas tyczne, ping pong, słuchanie bajek czytanych przez bibliotekarkę. Szczegóły Nr 32 ul. Twarda 64a Internet, filmy video, gry telewizyj ne, komputerowe i planszowe. Warsztaty. Szczegóły bpwola.waw.pl , poniedziałek wtorek , środa czwartek piątek, Nr 46 ul. Chłodna 11 Internet, filmy video, gry telewizyj ne, komputerowe i planszowe. Warsztaty. Szczegóły , poniedziałek wto rek, , środa czwar tek piątek, Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego ul. Obozowa 85 Warsztaty Capoeira Arte Brazylij skiej Sztuki Walki. Wyjścia na basen, lodowisko, kręgle, do kina. Zajęcia sportowo rekreacyjne, świetlicowe, plastyczne i komputerowe Klub Osiedlowy 13 ul. Chmielna 122 Gry zręcznościowe, planszowe. Turnieje piłki nożnej i tenisa stoło wego. Wyjścia do kina, teatru, Kolo rado, na basen, lodowisko, kręgle i bilard oraz zajęcia komputerowe Świetlica Dziecięca Świetliki ul. Gibalskiego 10 Spacer po Puszczy Kampinoskiej. Sztuczny stok narciarski. Wyjścia do kina, na kręgle i lodowisko Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a Grafika komputerowa, makrama, modelarstwo. Wyjścia do kina, teatru. Warsztaty tematyczne

7 MIECZYSŁAW APFELBAUM, według niektórych źródeł Dawid Moryc Apfel baum lub Appelbaum, pseudonim Jab łoński, Kowal, Mietek, ur.?, zm r. w Warszawie. Jak podają niektóre źródła jeden z założycieli i do wódców Żydowskiego Związku Woj skowego (ŻZW), uczestnik oraz jeden z przywódców powstania w getcie war szawskim. Przez co najmniej dwa pokolenia utr walano w świadomości Polaków, że dowódcą powstania w getcie był Mor dechaj Anielewicz stojący na czele 700 bojowców z Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). Dopiero w ostatnich kilku latach zaczęto przedstawiać nowe fakty, znane od dziesiątków lat w Izra elu, i to bardzo ostrożnie, aby nie ura zić żyjących jeszcze bohaterów z ŻOB. Dawid Wdowiński, przed wybuchem II wojny światowej prezes Polskiej Partii Syjonistycznej Organizacji Rewizjonis tów, w wydanej w 1963 r. w Nowym Jorku książce And we are not saved (nieprzetłumaczonej na język polski), kreśląc rodowód konspiracyjnej organi zacji żydowskiej, cytuje relację kapitana WP Henryka Iwańskiego ps. Bystry : Pewnego dnia w listopadzie 1939 r. czterech młodych Żydów chciało zoba czyć się ze mną w szpitalu św. Stanisła wa przy ul. Wolskiej. Wszyscy byli ofi cerami polskiej armii: por. Dawid Mo ryc Apfelbaum, ppor. Henryk Lifszyc, mgr prawa Białoskór i pchor. Kałmen Mendelson. Znałem Apfelbauma, służył wraz ze mną w jednym pułku podczas H I S T O R Y C Z N A W O L A Patroni wolskich skwerów (1) obrony Warszawy, wykazał się odwagą i brawurą. Nie poszli do oficerskiego obozu jenieckiego. ( ) Chcieli zorga nizować młodzież żydowską. ( ) W 1940 r. Mendelson zorganizował grupę 12 mężczyzn uzbrojonych w 4 pistole ty. Przechowywali broń w piwnicach domu Karmelicka 5. Według Wdowiń skiego w październiku i listopadzie 1939 r. odbyło się spotkanie grupy Ży dów i oficerów polskich, reprezentują cych prawicowe organizacje politycz ne: Betar (Perec Laskier, Lowa Swerin, Paweł Frenkel, Merediks, Langleben i Rosenfeld), Hatzohar (m.in. Joel Bia łobrow, Dawid Wdowiński) oraz Rewi zjonistów (Leib Leon Rodal i Meir Kingbeil). Oficerowi ci powołali Ży dowski Związek Wojskowy. Na czele ŻZW stał D. Wdowiński. Na komen danta wojskowego wybrano P. Frenkla. W strukturze organizacyjnej ŻZW po wołano dziesięć departamentów. Apfel baum objął dowództwo departamentu komunikacji, utrzymującego kontakty ze stroną aryjską, Korpusem Bezpie czeństwa i Armią Krajową. Wspólnie z Frenklem kierował także departamen tem wojskowym. W dniu r. ŻZW otrzymał od AK informację o za planowanym na 19 kwietnia wysiedle niu Żydów z getta. Miał to być prezent dla Hitlera z okazji jego urodzin przy padających 20 kwietnia. Wdowiński na pisał, że ŻZW zmobilizowało wszystkie swoje siły i poinformowało o sytuacji ŻOB, zawiązaną kilka miesięcy wcześ niej przez żydowskich komunistów Irenę Sendlerową i Barbarę Ditrich niezwykłe sąsiadki z ul. Ludwiki wspomina Barbara Jankowska-Tobijasiewicz cz. 1 Urodziłam się 20 kwietnia 1928 r. w Warszawie, mieście z którym moja ro dzina jest związana od 200 lat, jako cór ka Antoniego i Zofii z domu Święckiej. W pewien czas po Przewrocie Majo wym, mój ojciec jako porucznik, mimo młodego wieku, został przeniesiony w stan spoczynku, ponieważ opowiadał się po stronie Prezydenta Wojciechow skiego. Pracując w Kierownictwie Zao patrzenia Taborów, był jednak cały czas związany z armią. W 1937 r. za proponowano ojcu ponowne wstąpie nie do służby czynnej, co tez uczynił. W tym czasie mówiło się, że ZUS bu duje na Woli nowoczesne osiedle. Oka zało się, że chodzi o ulicę Ludwiki, któ ra w pojęciu mamy leżała praktycznie na wsi. Obok rozciągały się pola, a tam gdzie dziś jest stadion Sarmata, w XIX w płynęła jeszcze rzeczka Sadurka. Mama była przerażona. Z pięknego i świetnie położonego mieszkania przy ulicy Chałubińskiego miała się prze nieść na sam kraniec niebezpiecznej Woli. W decyzji pomógł, o ile można to tak określić, pewien wypadek. Kiedy Sprowadziliśmy się w 1932 r. jako jedni z pierwszych lokatorów i za mieszkaliśmy w budynku przy ul. Lud wiki 6 na parterze w lokalu nr 78. Nad nami w lokalu 82 mieszkali pp. Grygo rowiczowie z dwójka dzieci. Dopiero w parę lat później po ich wyprowadzce, sprowadzili się młodzi pp. Sendlerowie pan Mieczysław z żoną Ireną (z domu Krzyżanowską red.). Tym, czym dziś są nowoczesne apar tamentowce, które stanowią jakby enk lawy pośród reszty miasta, była wtedy ulica Ludwiki. To były dopiero pierw sze próby poszukiwania nowoczesnoś ci. Nie zawsze zresztą szły w dobrą stronę. Tak było na przykład w przy padku układu mieszkań. Jednak ogólny efekt był wspaniały i nieporównywalny z dzisiejszymi osiedlami. Chciałabym mieć okazję spotkać się z jedną z istniejących dziś wspólnot z Ludwiki i opowiedzieć im jak można zagospodarować własne podwórze. Było tak pięknie! Do budynku prowa dziły 2 wejścia. Jedno od Ludwiki, za mykane na noc, drugie koło dozorcy. mama siedziała sobie na balkonie, pe Wokół ławek o niepowtarzalnym wien sympatyczny sąsiad z góry, po pełnił samobójstwo przelatując jej przed nosem. Strasznie to przeżyła. Zo stawiła mnie z niańką i uciekła do dziadków z krzykiem, że więcej tam nie wróci. Dziadek bardzo się zdener wował i powiedział, że jest niemożli wością, żeby szukać kolejnego miesz kania. Stwierdził krótko: będziesz mieszkała na Woli i koniec! kształcie, rosły piękne trawniki okolo ne żywopłotem. Na podwórku była piaskownica i basen dla dzieci ze stale zmienianą wodą, która sięgała mi do brzuszka. Osobno placyk do gry w pił kę i olbrzymi trawnik z kwiatami, pięk nie utrzymany przez dozorcę Przeź dzieckiego z żoną. W zimę, na podwór ku wylewano ślizgawkę dla dzieci, a w Ogródku Jordanowskim dla dorosłych. i socjalistów. Obie organizacje podzieli ły między siebie stanowiska obronne na terenie getta. ŻOB miała obsadzić domy przy ul. Zamenhofa, Miłej, Gęsiej i Nalewkach a 11 kompania ŻZW pl. Muranowski, ul. Muranowską i Nalewki od domu nr 38, wzmacniając także po zycje zajęte przez słabo uzbrojone od działy ŻOB. P. Frenkel uzgadniał te plany z M. Anielewiczem. Muranowską obsadziły cztery kompanie ŻZW. Oso biste dowództwo nad obroną całej uli cy objął Frenkel. Kompania 5. w sile 40 żołnierzy pod dowództwem Apfelbau ma zajęła stanowiska w domu przy ul. Miłej 10. Wszystkie kompanie łącznie liczyły ok. 400 żołnierzy. W ich skład wchodziło od kilkunastu do 50 osób. W porównaniu z oddziałami ŻOB były one dobrze uzbrojone w pistolety ma szynowe, karabiny, granaty i butelki zapalające. Kwatera główna mieściła się w domu przy ul. Muranowskiej 7 9, skąd prowadził na stronę aryjską pod ziemny tunel. W dniu r. ok. godz Niemcy wkroczyli do getta. Po przełamaniu punktu oporu przy ul. Gęsiej, bronionego przez ŻOB, uderzyli na stanowiska przy ul. Muranowskiej, bronione przez oddziały ŻZW pod do wództwem Apfelbauma, Frenkla i Ro dala. Kilkakrotnie ponawiane ataki roz bijały się o zdecydowany opór obroń ców, wobec czego o godz Niem cy przerwali natarcie i wycofali się. Największą bitwę oddziały ŻZW, wspo magane przez żołnierzy OW KB dowo dzonych przez mjr. H. Iwańskiego, sto Opowiedzcie nam swoje historie Lód był pięknie utrzymany przez pra cowników Ogrodu. Były światła, była muzyka, był luksus. Moim kłopotem, jako 4 letniej dziew czynki było to, że wokół mieszkało ma ło dzieci. Na szczęście, właśnie powsta wał wspomniany Ogródek Jordanow ski, który był wygrodzony i od począt ku strzeżony. Rodzice mogli spokojnie zostawić swoje dzieci, w tym i mnie, pod opieką pierwszej freblanki (przed szkolanki red.) pani Barbary Dietrich. Do dziś pamiętam wszystkie piosenki jakich nas uczyła. Jako mała dziew czynka zawsze ją obserwowałam i kie dy opuszczała nas, odchodząc do star szych dzieciaków byłam strasznie zaz drosna. Pani Basia i Irena Sendlerowa pozna ły się dopiero na Pawiaku, gdzie sie działy razem w jednej celi. Irena opo wiedziała mi potem wiele nieznanych mi wcześniej szczegółów. Ślubowały sobie, że jeśli któraś z nich przeżyje to zajmie się dziećmi i rodzicami drugiej. Irena ocalała i po wojnie doprowadziła do studiów dwójkę jej dzieci, a matkę utrzymywała. Zawsze prosiła mnie, że by przechować pamięć o p. Basi. Kiedy widziałam ją ostatni raz byłam już dorastającą dziewczynką. Właśnie wychodziła z klatki B od swoich teś ciów. Mimo, że była już jesień, nie mia ła palta. Owinięta tylko chustką, wyglą dała bardzo biednie. Zwróciłam uwagę, że miała na sobie brązowe pończochy w prążki, takie jakie nosiłam jako dzie cko u sióstr Felicjanek. Na to jeszcze grube skarpety i to wszystko. Do dziś nie mogę sobie wybaczyć, że do niej nie podeszłam. A przecież 7 czyły na terenie getta r. Po legli lub zmarli z odniesionych ran pra wie wszyscy dowódcy ŻZW, w tym także Apfelbaum. Dowództwo AK za chowało pełną obiektywność w stosun ku do obu walczących żydowskich or ganizacji wojskowych, bez względu na ich poglądy i programy polityczne. Mi chał Klepfisz z ŻOB odznaczony został pośmiertnie przez gen. K. Sosnkows kiego orderem Virtuti Militari V klasy, a kpt. Apfelbaum z ŻZW, również po śmiertnie, awansowany do stopnia ma jora WP. Skwer im. Mieczysława Apfelbauma znajduje się u zbiegu ulic Dzielnej, Smoczej i Pawiej. Źródła: 1. jewish heritage.org/pol/june 04 wojskowy.htm htm 3. wo.htm 4. /prawda o powstaniu w gettcie.html 5. felbaum P. Barbara: Ślubowały sobie, że jeśli któraś z nich przeżyje to zajmie się dziećmi i rodzicami drugiej. zawsze to robiłam. Wydawało mi się, że sprawię jej przykrość. Nie wiedzia łam, że tak ciężko jest państwu Dietri chom. Niedługo potem została aresztowa na, ale jak to się stało, nie wiadomo. Dopiero od Ireny Sendlerowej dowie działam się, że gdy ją wprowadzono do celi, Basia już tam była. Działo się to 20 października 1943 r. w dzień imienin Ireny. P. Basia codziennie śpiewała współwięźniarkom piosenki. Te pio senki, pamiętane jeszcze z zajęć pro wadzonych przez nią w Ogródku Jor danowskim, zaśpiewałam Irenie Send lerowej po ponad 60 latach, co ja bar dzo wzruszyło. Barbara Dietrich została rozstrzelana na Nowym Świecie pomiędzy ul. Ordy nacką a Foksal. Któregoś razu, w celi nie chciała już śpiewać i powiedziała: Jutro mnie rozstrzelają. Następnego dnia strażnicy wywołali nazwisko: Bar bara Ditrich. CDN BJ T/red. MP MACIEJ PODULKA DOROTA SZOSTAK

8 8 KULTURALNA WOLA KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH 28 STYCZNIA 11 LUTEGO godz I m Sorry. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety: godz Wolski biblioteczny klub mam i tatusiów.biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna godz Stary niedźwiedź mocno śpi : Dawne i nowe piosenki o zwie rzętach. Warsztaty literacko muzyczne. nr 25, ul. Żytnia godz Język polski i Ty tematy: Sztuka pisania prezentacji Inter pretacja utworów literackich warsztaty dla młodzieży. Biblioteka dla Dzieci i Mło dzieży nr 32, ul. Twarda godz Z cyklu Bajkowe podróże małe i duże : Psie sny warsztaty literacko plastyczne. nr 13, ul. Staszica 5a godz Warsztaty literacko muzyczne. Stary niedźwiedź mocno śpi Dawne i nowe piosenki o zwierzętach. nr 25, ul. Żytnia godz Otwarcie wystawy Nataszy Niedziółki Top Shelf, Latająca Galeria, ul. Burakowska 9. Wystawa będzie czynna do 27 lutego Galeria jest otwarta od środy do soboty w godz lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym godz Kabaretowe spotkanie z Pawłem Dłużewskim i Ryszardem Makowskim. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Bezpłatne wejściówki od 4 stycznia: (22) godz Baw się z nami przedstawienie teatralne w wykonaniu Agencji Artystycznej Bajka. Dzielnicowa, al. Solidarności godz Za horyzontem Syria. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych zaprasza na spotkanie poświęcone Syrii. Członkowie Koła Naukowego Arabistów UW opowiedzą o swoich pobytach i perypetiach w tym kraju. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Oddech życia. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: (22) godz Ptasie lampiony warsztaty lepienia z gliny. Koszt 45 zł od trzyosobowej rodziny, zapisy: Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Spotkania z historią Harcerska poczta polowa. Zajęcia dla dzieci lat. Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny godz Koncert zespołu Variete. Żywa legenda polskiej muzyki nieza leżnej, mieszanka rocka, jazzu, dubu, ambientu i elektroniki i poetyckie teksty. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety: (22) godz Spotkania z historią Jak zostałem Zawiszakiem. Zajęcia dla dzieci 5 10 lat. Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny. Do Konkurs z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Rozwiąż krzyżówkę, prześlij do nas hasło i wygraj noworoczny upominek. Krzyżówka do pobrania na Do Wystawa sztuki osób niepełnosprawnych Mój najpiękniejszy dzień w ży ciu (wystawy konkursu plastycznego PFRON). Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa Ferie w Muzeum Kolejnictwa informacje na zapisy: Dział Oświatowy wew. 106 wstęp: 6 zł ulgowy, 10 zł normalny, do 7 r.ż. bezpłatnie. Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa godz Bamy & Jamy. Zapraszamy na swobodne jammowanie. Bierz instrumenty, przeszkadzajki. Dla muzyków darmowa herbata. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Szydełkowanie dla ambitnych warsztaty szydełkowania biżuterii. Koszt 25 zł (wszystkie materiały w cenie), zapisy Elżbieta Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Wtorki filmowe. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz (staged with English supertitles). Teatr Na Woli, ul. Kasp rzaka 22. Bilety: (22) godz Warszawskie kamienice Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży. Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1a godz Pamiątka z Warszawy zajęcia z makramy dla dzieci i młodzieży. Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1a godz Wolski biblioteczny klub mam i tatusiów. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna godz Dzień kolekcjonera na spotkanie zapraszamy dzieci i doros łych, na którym dowiemy się o najdziwniejszych kolekcjach na świecie, a kolekcjone rzy pokażą swoje zbiory: misie, naklejki, znaczki, pamiątki z podróży. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda godz Wysocki czyli zerwany lot spektakl w wykonaniu Teatru na Wagance. Rezerwacja bezpłatnych wejściówek od 1 lutego: (22) DK Działdowska, ul. Działdowska godz PREMIERA! I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydow skim Instytucie Historycznym. Bilety i rezerwacja: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, tel. (22) godz Free The Electronic nowy cykl jamów angażujących najciekaw szych warszawskich twórców muzyki elektronicznej oraz wspierających ich muzyków instrumentalnych. Zagrają: DJ Eprom, Tom Encore, Maed, Fau, Memwha, S.Q., TikTak. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 6 zł godz Muzyka z Czterech Stron Świata. Zagra Dj ka Niezla Agentka. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Diabeł w purpurze. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: (22) godz Warszawa nocą batik olejny warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1a godz I więcej nic nie pamiętam. Spektakl grany w Żydowskim Instytucie Historycznym. Bilety i rezerwacja: Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22, tel godz Lipiec. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety: godz Impreza Isolate Sick People 3 Zvier & Rust Beyday. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 15 zł (lista/rezerwacja) / 20 zł (pozostali) godz Karnawałowe maseczki warsztaty dla dzieci, projektowanie masek karnawałowych z błyszczących akcesoriów. Koszt 25 zł. Zapisy: Ania Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Spotkania do Poruszania nowy cykl Klubu Dobra Karma. Spotkania taneczno kulturalne dla dzieci i rodziców. Klub Dobra Karma, ul. Górczew ska 67. Wstęp wolny godz Plastillina SoundSystem. Muzyka: ManoNergra, ManuChao i sal samuffin, ska, rumba. Zagrają: Dj LosRodriguez /Dj FabulososCadillacs. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Prawda Party 35 & Adam Vadim 30 urodziny. Wstęp : 9.99 pln facebook.com/prawdaparty i 15 zł reszta. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska godz Witrażowe prezenty wykonywanie walentynkowych witraży w technice Tiffany'ego. Własne projekty mile widziane. Koszt 45 zł, zapisy Lidia Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Kolędy Staropolskie w Ośrodku Kultury im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa 85. Wstęp wolny godz Lipiec. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety: (22) godz Harcerki. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: (22) godz Bamy & Jamy. Zapraszamy na swobodne jammowanie. Bierz instrumenty, przeszkadzajki. Dla muzyków darmowa herbata. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Rozmowy w puentą dla młodych duchem. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, Redutowa godz Plany rewitalizacji ulicy Chłodnej i nie tylko. Spotkanie z Arturem Nadolskim, autorem książki Pani Chłodna. DK Działdowska, ul. Działdowska godz Harcerki. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: (22) godz Wtorki filmowe. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Ostatni Żyd w Europie/Last Jew in Europe. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22. Bilety: (22) godz Talerze mandale tworzenie ceramicznych, dekoracyjnych talerzy mandali. Koszt 30 zł. Rezerwacja miejsc: Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Chopin płaskorzeźba warsztaty ceramiczno medalierskie dla dzieci i młodzieży. Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1a godz Spotkanie z Etiopią. Wojciech Bobilewicz, miłośnik podróży, laureat konkursu na Odyseusza Roku 2008 opowie o Etiopii. Wstęp wolny. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Koncert T.E.A.F. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 7 zł godz Sarabanda. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: (22) godz Portret Chopina zajęcia z grafiki komputerowej dla dzieci i młodzieży. Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1a godz Wolski biblioteczny klub mam i tatusiów. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna godz Przedwojenne kabarety koncert poświecony legendarnym warszawskim kabaretom międzywojnia. Rezerwacja bezpłatnych wejściówek od 1 lutego: (22) DK Działdowska, ul. Działdowska 6. Do Wystawa Wielka makieta kolej w skali H0. Miniaturowe składy dalekobieżne i pociągi towarowe poruszają się po ok. 130 m. torów na trzech poziomach. Makietę oglądać można od wtorku do niedzieli w godz , w poniedziałki od 10 do 14. Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa 1. Do Odcienie Sepii. Wola w starej fotografii. Wystawa zdjęć ze zbiorów Muzeum Woli. Muzeum Woli, ul. Srebrna 12. Do No Celebrity. Krzysztof Szwalgin. Wystawa z cyklu artystyczne prezen tacje młodych twórców fotografii. DK Działdowska, ul. Działdowska 6 wstęp wolny. Do Grażyna Roman Dobrowolska collage, rzeźby. DK Działdowska, ul. Działdowska 6 wstęp wolny. Do Wystawa My, ewangelicy reformowani w 500. rocznicę urodzin Jana Kalwina. Cena biletów: normalny 3.50 zł., ulgowy 2.50 zł., grupowy 3 zł. W czwartki zwiedzający przyjmowani są bezpłatnie. Muzeum Woli, ul. Srebrna 12. W godzinach otwarcia muzeum. Kurier Wolski Bezpłatny Dwutygodnik Lokalny Dzielnicy Wola. Adres redakcji: al. Solidarności 90, Warszawa; tel.: , 33; Redaktorzy prowadzący: Maciej Podulka, Joanna Rutkowska Redakcja: Wydział Organizacyjny, Referat ds. Promocji: Anna Fiszer-Nowacka, Marta Jerin, Sylwia Tomasini, Urszula Kasińska. Nakład: egz. Współpraca: Marzena Franiak, Barbara Jankowska-Tobijasiewicz, Dorota Szostak Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Wydawca: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa Skład i łamanie: Bronowski Studio Korekta: Violetta Ciak Druk: Żak Sp. z o.o.

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

uczestników Zackiewicz 9.00-15.00 indywidualni 9.00-15.00 9.00-15.00 (96) skrzypce-głos 11.00-13.00 (96) 11.00-13.00 dźwięku" (96) dookoła bajek"

uczestników Zackiewicz 9.00-15.00 indywidualni 9.00-15.00 9.00-15.00 (96) skrzypce-głos 11.00-13.00 (96) 11.00-13.00 dźwięku (96) dookoła bajek Program "Zima w Mieście 1" Dzielnica Wola m.st. Warszawy Koordynator: Małgorzata Zylm tel. 22 443 6 74, e-mail: malgorzata.zylm@wola.waw.pl Zastępca Koordynatora: Jolanta Piątkowska tel. 22 838 01 6, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 00 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 0 7 8, fax. 0 7, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 0 7 7, adres e-mail: wojciech.cichy@ursynow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2015" Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

Program Zima w Mieście 2015 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy Program "Zima w Mieście 15" Dzielnica Koordynator: Bożena Walo Zastępca Koordynatora: Jacek Bączkowski Feryjne zajęcia specjalistyczne Lp. Rodzaj zajęć 1 edukacyjne Nazwa placówki adres Temat zajęć* MALARSTWO

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

piątek, 30 listopada 2012 197/12

piątek, 30 listopada 2012 197/12 piątek, 30 listopada 2012 197/12 AKTUALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Na kwestiach bezpieczeństwa skupili się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ich zdziwienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE DATA GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE 16 stycznia /niedziela/ 11.00 XIII Przegląd Zespołów Kolędniczych Krasnostawski Dom 17 stycznia /poniedziałek/

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.10.2016.PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 11.10.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU. L.p. Bezpośredni organizator Program Nazwa jednostki, Osoba odpowiedz./ Dni i godziny prowadzonych zajęć

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU. L.p. Bezpośredni organizator Program Nazwa jednostki, Osoba odpowiedz./ Dni i godziny prowadzonych zajęć Program Lato w Mieście 2010 Dzielnica: ŻOLIBORZ Koordynator: Halina Różańska Wydział Oświaty i Wychowania, tel. 0 22 560 12 61, hrozanska@zoliborz.org.pl ( imię i nazwisko, nazwa wydziału,, e-mail) Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z dnia 08 września 2015 r.

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z dnia 08 września 2015 r. Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z dnia 08 września 2015 r. Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo (zwanej dalej DKDS)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Program akcji Zima w Mieście 2012

Program akcji Zima w Mieście 2012 Program akcji Zima w Mieście 2012 Dzielnica: Mokotów Koordynator: Ewa Marczak tel. (022) 56 51 914; 510 205 691; e-mail: ewa.marczak@mokotow.waw.pl Zastępca koordynatora: Jacek Karczmarek tel. (022) 56

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE, PRZYGODY, FOTOGRAFIA

PODRÓŻE, PRZYGODY, FOTOGRAFIA PODRÓŻE, PRZYGODY, FOTOGRAFIA DATA CO? Godzina DLA KOGO? GDZIE? MIEJSCE ZBIÓRKI CENA 2 lutego II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Zapisy w biurze OSIR, Niedziela puchar Zarządu Osiedla nr 6 13:00 open

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata

Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata Spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w poniedziałek, 10 października, w świetlicy ODK, zainicjował radny Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

Data Godz. Zajęcia Miejsce. 01.02 (poniedziałek) 7 15 Zimowy bilet na ferie dla dzieci i młodzieży szkolnej (2zł/h)

Data Godz. Zajęcia Miejsce. 01.02 (poniedziałek) 7 15 Zimowy bilet na ferie dla dzieci i młodzieży szkolnej (2zł/h) Data Godz. Zajęcia Miejsce 01.02 (poniedziałek) 7 15 Zimowy bilet na ferie dla 8 16 Zajęcia statutowe (, taneczne, siłowe, plastyczne, kulinarne, teatralne, żeglarskie itd.). Miejski Ogród Jordanowski

Bardziej szczegółowo

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r.

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. 1 Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2017" Dzielnica Wola m.st. Warszawy

Program Lato w Mieście 2017 Dzielnica Wola m.st. Warszawy Program "Lato w Mieście 2017" Dzielnica Wola m.st. Warszawy Kolumna1 Koordynator: Ewa Wocial tel. 22 4435673, e-mail: ewocial@um.warszawa.pl, Małgorzata Zylm tel. 22 443 56 74, e-mail: Mzylm@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm.

UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm. UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE 2013 ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

FERIE W MIEŚCIE 2013 ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI FERIE W MIEŚCIE 2013 Poniżej propozycje spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych 2013 dla dzieci i młodzieży, przygotowane przez złotoryjskie szkoły, instytucje i organizacje: ZŁOTORYJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć oraz podział na grupy wiekowe. podczas akcji Zima w mieście SP 143

Harmonogram zajęć oraz podział na grupy wiekowe. podczas akcji Zima w mieście SP 143 Harmonogram zajęć oraz podział na grupy wiekowe podczas akcji Zima w mieście SP 143 Organizator informuje, że plan cały czas jest modyfikowany, uatrakcyjniany, więc mogą nastąpić w nim zmiany. Grupa 1

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ FERIE ZIMOWE 2014 Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem Miejski Dom Kultury Data Zajęcia Godziny Sala Warsztat teatralny scena dziecięca 12 14 48 Taneczne zajęcia zespołowe Blask i Switch 13 14 11

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z dnia 17 marca 2016 r.

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z dnia 17 marca 2016 r. Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z dnia 17 marca 2016 r. Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo (zwanej dalej DKDS) odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy VII Dwór. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza 1. 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0020.1.63.2014 PROTOKÓŁ z LXIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 12 listopada 2014 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ferie w DK Włoszczowa

Ferie w DK Włoszczowa Ferie w DK Włoszczowa 1 W dniach od 16 do 27 lutego w Domu Kultury we Włoszczowie odbywać się będą warsztatowe zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży według podziału: 16-20 lutego - dla dzieci 23-27

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2016" Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

Program Zima w Mieście 2016 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy Program "Zima w Mieście " Dzielnica Bielany m.st. Warszawy Koordynator: BoŜena Walo Zastępca Koordynatora: Andrzej Neuman sportowe edukacyjne Feryjne zajęcia specjalistyczne Lp. Rodzaj zajęć Nazwa acówki

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w akcji społecznej Łańcuch pamięci

Zasady uczestnictwa w akcji społecznej Łańcuch pamięci Zasady uczestnictwa w akcji społecznej Łańcuch pamięci 1. PRZEDMIOT ZASAD UCZESTNICTWA 1. Przedmiotem niniejszego dokumentu są zasady dotyczące uczestnictwa, organizacji i przebiegu akcji społecznej pt.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXIV/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 10 czerwca 2008 r.

Protokół XXIV/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 10 czerwca 2008 r. Protokół XXIV/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 10 czerwca 2008 r. Przewodniczący Rady Dariusz Puścian powitał przybyłych na dzisiejszą sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie statutu Osiedla Centrum. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów LO, Technikum i ZS rok szkolny 2013

Osiągnięcia uczniów LO, Technikum i ZS rok szkolny 2013 Osiągnięcia uczniów LO, Technikum i ZS rok szkolny 2013 II miejsce w zawodach sprawnościowych sporty obronne, II miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Szkół o Profilu Mundurowym, II miejsce

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w Warszawie

Konsultacje społeczne w Warszawie www.konsultacje.um.warszawa.pl Historia powstania CKS Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego 1998 r. Centrum Komunikacji Społecznej - 2008 r. Idea powstania CKS możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych,

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół II Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 5 grudnia 2014 roku I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo