Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia."

Transkrypt

1 Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1) Zaliczenie na Wstęp do kulturoznawstwa - 0 (1) Egzamin Wstęp do kulturoznawstwa - 0 (1) a. ćwiczenia zaliczenie na 6. Aksjologia 0 () Egzamin 7. Podstawy socjologii 0 (1) Egzamin 8. Wstęp do komunikacji językowej 0 () Egzamin 9. Lektorat języka obcego wybrany, dowolny język 60 (1,) Zaliczenie na Lektorat trwa cztery sem. Po 4 sem. Każdego studenta obowiązuje egzamin. Sprawami lektoratów zajmuje się STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH i tylko pracownicy STUDIUM są kompetentni w udzieleniu informacji dotyczących ewentualnych wcześniejszych zaliczeń lektoratu. Adres STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH: ul. Wóycickiego 1/, Warszawa, budynek 4, I piętro 10. Historia filozofii wykład 60 (1,) Egzamin 4(+) wykład razem z Filologia polską, rok II 11. Historia filozofii ćwiczenia 0() Zaliczenie na 1. Podstawy antropologii (z 0 () Egzamin uwzględnieniem antropologii kulturowej) wykład 1. Podstawy antropologii (z uwzględnieniem antropologii 0 () Zaliczenie na 1

2 kulturowej) ćwiczenia 14. Tradycja kluczowa w kulturze europejskiej: Biblia 15. Tradycja kluczowa w kulturze europejskiej: Antyk Komunikacja kulturowa epok 16. dawnych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera) 0() Zaliczenie na 0 (1) Zaliczenie na Egzamin 0(1) 17 Komunikacja kulturowa epok dawnych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera (ćwiczenia) 0 (1) Zaliczenie na 18. Kultura języka 19. Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna 0. Instytucje i media kultury współczesnej. 1. Instytucje i media kultury współczesnej. 0 (1) Zaliczenie na 60 (1,) Zaliczenie na 0(1) F egzamin 1 [zmiana] 0 () Zaliczenie na 1. Analiza i interpretacja tekstów kultury 0 (1 Zaliczenie na. Język łaciński 60 (1,) Egzamin

3 4. Konwersatorium (wiedza ogólna) do wyboru z listy Zajęcia ogólnouniwersyteckie (do wyboru jedne z trzech: Etyka, Myśl Jana Pawła II, Aktualność dziedzictwa kardynała Stefana Wyszyńskiego) Etyka - Etyka - Myśl Jana Pawła II Aktualność dziedzictwa kardynała Stefana Wyszyńskiego 60 (1,) Zaliczenie na 0 (1 lub ) Zal. na 4 należy uzyskać zaliczenie z wybranego konwersatorium / wykładu monograficznego (z listy), za które otrzymuje się 4 punkty, lub dwóch za punkty OGUN Aktualność dziedzictwa kardynała Stefana Wyszyńskiego - organizuje Biuro kształcenia, pozostałe - WNH, student wybiera jedne z nich; podane grupy są otwarte dla wszystkich studentów WNH 5. Wykład ogólnouniwersytecki razem II ROK Lp. Przedmioty kierunkowe, podstawowe i uzupełniające Wykłady /semestr Konwers./ćwicz. semestr Forma zaliczenia 1. Wychowanie fizyczne 60(,4) Zaliczenie bez oceny. Lektorat języka obcego - kontynuacja, język angielski Lektorat języka obcego egzamin 60(,4) zaliczenie na punkty uwagi 0 Ćwiczenia trwają dwa semestry. Sprawami zajęć zajmuje się STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i tylko pracownicy STUDIUM są kompetentni w udzieleniu informacji dotyczących ewentualnych wcześniejszych zaliczeń lub zwolnień z ćwiczeń. Adres STUDIUM: ul. Wóycickiego 1/ bud. 4, p Lektorat trwa cztery sem. Po 4 sem. każdego studenta obowiązuje egzamin. Sprawami lektoratów zajmuje się STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH i tylko pracownicy STUDIUM są kompetentni w udzieleniu informacji dotyczących ewentualnych wcześniejszych zaliczeń 1 lektoratu. Adres STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH:

4 . Egzamin ul. Wóycickiego 1/, Warszawa, budynek 4, I piętro 4. Współczesne koncepcje kultury i 0 () Zal. na badań kulturowych 5. Wstęp do estetyki (z elementami historii doktryn estetycznych) 0 (4) Egzamin Analiza i interpretacja tekstów 6. kultury 0 () Zaliczenie na Komunikacja kulturowa XIX wieku 7. (sytuacja polska i europejska): 0(4) Egzamin ikonosfera, audiosfera, logosfera wykład, 8. Komunikacja kulturowa XIX wieku (sytuacja polska i europejska): 0 (4) Zaliczenie na ikonosfera, audiosfera, logosfera ćwiczenia Poetyka literacka poetyka 9. intersemiotyczna 0 () Egzamin. Kulturowe teorie języka (kognitywizm, socjolingwistyka...) 0(04) Egzamin 10. Propedeutyka wiedzy o filmie 0 () Zaliczenie na 11. Propedeutyka wiedzy o teatrze 0() Zaliczenie na 1. Propedeutyka wiedzy o sztuce 0 () Zaliczenie na 1. Propedeutyka wiedzy o 4

5 multimediach i komunikacji medialnej 0() Zaliczenie na 16. Propedeutyka wiedzy o muzyce 0 () Zaliczenie na Propedeutyka wiedzy o 0() Zaliczenie na 17. regionalizmie 18. Muzea w kulturze. Wprowadzenie 0 (4) Egzamin do muzeologii - wykład 19. Seminarium licencjackie 0 (4) Zaliczenie bez 4 oceny 19. Konwersatorium (wiedza ogólna) do wyboru z listy 60(,4) Zaliczenie na 4 Razem (+ 10 za zajęcia specjaliz acyjne) należy uzyskać zaliczenie z wybranego konwersatorium / wykładu monograficznego (z listy), za które otrzymuje się 4 punkty, lub dwóch za punkty ROK III L.p. Przedmioty kierunkowe, podstawowe i uzupełniające Wykłady /semestr Konwers. /ćwicz. semestr Forma zaliczenia 1. Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur 4 0(5) Zaliczenie na. Teorie tekstów kultury wykład 0(5) Egzamin 4. Teorie tekstów kultury ćwiczenia 0(5) Zal. na 4 4. Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja 0(5) 4 punkty uwagi 5

6 polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera wykład Egzamin 5. Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera 0(5) Zaliczenie na 6. Wielkie kultury świata (ujęcie porównawcze) 0(6) Zaliczenie na 7. Konwersatorium (wiedza ogólna) do wyboru z listy 9. Seminarium licencjackie 10. Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Razem 0 60 (5,6) Zaliczenie na 60 (5,6) Egzamin licencjacki należy uzyskać zaliczenie z wybranego konwersatorium / wykładu monograficznego (z listy), za które otrzymuje się 4 punkty, lub dwóch za punkty (+ 14 za zajęcia specjaliz acyjne) praca licencjacka Kulturoznawstwo WNH UKSW SPECJALIZACJE studia licencjackie 6

7 1. Media w kulturze Opiekun: prof. UKSW dr hab. B.Pawłowska- Jądrzyk. Propedeutyka wiedzy o multimediach i komunikacji medialnej. Przemiany w komunikacji medialnej (media, multimedia, hipermedia) Wykła d Konwersatorium (semestr) Forma zaliczenia 0 () Zaliczenie na 0 (4) Zaliczenie na Rok studiów Punkty ETCS Uwagi II Obowiązkowe dla wszystkich Studentów Kulturoznawstwa II 4. Antropologia i socjologia muzyki współczesnej 5. Ikony wyobraźni zbiorowej (obszary literatury i filmu) 0() Zaliczenie na II 6. Toposy w sztukach wizualnych 0 (5) Zaliczenie na III 1 zmiana tytułu 7. Podstawy projektowania graficznego (projekty analogowe) 0 (5) Zaliczenie na III 8. Komparatystyka mediów artystycznych 0(6) Zaliczenie na 9. Podstawy warsztatu dziennikarskiego (z 0(6) Zaliczenie na elementami kultury języka) III 1 III 10. Praktyki studenckie Zaliczenie bez oceny II i III po 10 dni na roku II i III (w agencji prasowej lub reklamowej, przy organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w studiu 7

8 Razem 10 0 projektowym usług komputerowych, przy projektowaniu multimedialnych wystaw internetowych itp.) 8

9 4. Zarządzanie kulturą opiekun: dr Magdalena Ślusarska 1 Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi Marketing w kulturze Dyplomacja kulturalna i protokół dyplomatyczny Wykład Konwersa tor-ium (semestr) Forma zaliczenia 0 (4) Zaliczenie na 0 (4) Zaliczenie na 0 (5) Zaliczenie na Rok studió w II III Punkt y II uwagi - specjalizacja dostępna dla studentów kulturoznawstwa jak dotąd były dwie, liczne grupy jak dotąd były dwie, liczne grupy jedna g 4 8. Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym 0 (5) Zaliczenie na III 5 Zarządzanie mediami, prawo prasowe 0 (5) Zaliczenie na III 6 Managerial dilemmas. Between self-ruled discipline and institutional compliances. Theoretical approaches. (Dylematy zarządzania. Pomiędzy personalną organizacją zarzadzania a wymogami instytucjonalnymi. Podejście teoretyczne) 7 8 Finansowanie w kulturze Praktyki studenckie 0 (6) 0 (6) 0 godzin rozłożone na dwa semestry 15:15 Zaliczenie na Zaliczenie na zaliczenie bez oceny III III II i III (zajęcia w języku angielskim) wspólne zajęcia dla faktycznie dwóch grup, w roku który minął w zajęciach wyjątkowo brały udział dwa roczniki (II i III rok) Razem

10 . Specjalizacja muzeologiczna Wykład / semestr Konwersatorium/ ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty uwagi 1 Wprowadzenie do muzeologii i muzealnictwa 0 (4) Egzamin 4 Wykład również dla studentów archeologii WNHiS Organizacja wystaw stałych i czasowych, - ćwiczenia i praktyka 0 (4) Zal. na 4 Historia muzeów jako instytucji edukacyjnych cz. I 0 (5) Zal. na 4 Studia wizualne i nowe media w muzeum 0 (5) Zal. na 5 Inwentaryzacja i digitalizacja w muzeach 0 (5) Zal. na 6 Historia muzeów jako instytucji edukacyjnych cz. II 0 (6) Egzamin 7 Programy edukacyjne w muzeach 0 (6) Zal. na 8 Praktyki studenckie Praktyki można zaliczać na II i III roku Razem Specjalizacja filmoznawcza jest prowadzona wspólnie dla filologii polskiej i kulturoznawstwa Specjalizacja filmoznawcza Historia filmu powszechnego Wykład (semestr ) Konwersatorium (semestr) Forma zaliczenia Rok studiów Punkty Uwagi 60 (,4) Zal. na II. Historia filmu polskiego 0 (6) Zal. na III. Podstawy filmu dokumentalnego 0 (6) Zal. na III 4. Analiza dzieła filmowego 0 (6) Zal. na III 10

11 5. Teoria filmu 60 (5,6) Zal. na III 8. Obowiązkowe praktyki w wymiarze czterech tygodni. Zal. bez oceny III Razem 10 Praktyki można zaliczać na II i III roku Specjalizacja teatrologiczna jest prowadzona wspólnie dla filologii polskiej i kulturoznawstwa Specjalizacja teatrologiczna Historia teatru europejskiego (cz 1) Wykład (semestr ) Konwersatorium (semestr) Forma zaliczenia Rok studiów Punkty 0 (4) Zal. na II Uwagi. Teatr w opisie 60 (,4) Zal. na II. Historia teatru europejskiego (cz ) 0 (5) Egzamin III 4. Przemiany form dramatycznych 60 (5,6) Zal. na III 5. Podstawy teatru animacji 0 (5) Zal. na III 6. Obowiązkowe praktyki w wymiarze czterech tygodni. Zal. bez oceny III Praktyki można zaliczać na II i III roku Razem 10 11

INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS)

INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Instytut Kulturoznawstwa INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS) Za rok akademicki 2009/2010 Lublin

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia Semestr 1. Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne II stopnia (nazwa specjalności) E/- Teoria kultury 14 34 oc. 3 Filozoficzne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów Część II.A INFORMACJE O STUDIACH II.A.1 II.A.2 Przyznawane

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS NA LATA 2008/2009 2010/2011 (STUDIA I STOPNIA) I NA LATA 2008/2009 2009/2010 (STUDIA II STOPNIA)

KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS NA LATA 2008/2009 2010/2011 (STUDIA I STOPNIA) I NA LATA 2008/2009 2009/2010 (STUDIA II STOPNIA) UNIWERSYTET RZESZOWSKI INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS NA LATA 2008/2009 2010/2011 (STUDIA I STOPNIA) I NA LATA 2008/2009 2009/2010 (STUDIA II STOPNIA) SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ROSYJSKA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne

HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE I. Założenia programowo-organizacyjne Profil kandydata: Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia (jednolitych magisterskich i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST zaliczenia Blok I: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie 0 80 0 egzamin magisterski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego pod kierunkiem dr Joanny Dobrowolskiej-Bieleckiej Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne trzecia edycja Studiów Doktoranckich teoria muzyki kompozycja dyrygentura instrumentalistyka wokalistyka O przyjęcie

Informacje ogólne trzecia edycja Studiów Doktoranckich teoria muzyki kompozycja dyrygentura instrumentalistyka wokalistyka O przyjęcie Informacje ogólne W roku akademickim 2011/2012 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie zostaje uruchomiona trzecia edycja Studiów Doktoranckich, w specjalnościach: teoria muzyki, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo