BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO"

Transkrypt

1 Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący prof. Marcin Kamiński Joanna Kulesza prof. Marek Lewandowski Dorota Maciejko Redaktor Anna Knapińska Redakcja Warszawa al. Niepodległości 188 b tel./fax: (22) Współpraca: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS Projekt okładki: Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Skład i łamanie: Mirosław Kurek Druk: Ofi cyna Drukarska J. Chmielewski Nakład: 1500 egz. Zamówienia na prenumeratę można przesyłać pod adresem redakcji, faksem lub mailem: Cena prenumeraty (10 numerów) wynosi 60 zł. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Nr 2/133 LUTY 2008 W NUMERZE INFORMACJE: Nr 2/133 LUTY 2008 Kronika Projekty międzynarodowe współfi nansowane (PMW) i niewspółfi nansowane (PMN) Środki fi nansowe przyznane jednostkom naukowym na kontynuowane inwestycje aparaturowe i budowlane Nowe nominacje profesorskie Powołanie Rady do spraw Edukacji i Badań Naukowych Ogłoszenie Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW o konkursie na projekty dofi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza ekspertów Konkurs dla doktorantów Fundacji Naukowej im. Czesława M. Rodkiewicza NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO: Nie traćmy szansy na rozwój z prof. Maciejem Żyliczem rozmawia Zuzanna Szybisty Finansowanie nauki we Francji Anna Michalska, Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW Promocja zadanie naukowców Anna Knapińska Jeden obraz wart tysiąca słów z dr inż. Piotrem Garbatem rozmawia Magdalena Kupisz VADEMECUM: Dla szkolnictwa wyższego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Aldona Więch, Ośrodek Przetwarzania Informacji Wyjaśnienie minister nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące biernego prawa wyborczego w wyborach do jednoosobowych organów uczelni publicznych Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego najważniejsze zmiany FORUM: Rozważania o spin-offach dr Michał Boćkowski

2 INFORMACJE Kronika ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. REFORMY NAUKI 1 lutego minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka powołała zespół, który opracuje założenia reformy zarządzania i finansowania nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego. Eksperci będą pracować w dwóch grupach roboczych: ds. reformy nauki oraz ds. reformy szkolnictwa wyższego. W skład zespołu ekspertów ds. opracowania założeń reformy weszli: minister prof. Barbara Kudrycka, wiceminister prof. Maria Elżbieta Orłowska, prof. Henryk Górecki, Mieczysław Grabianowski, prof. Tomasz Jasiński, prof. Wiesław Kamiński, prof. Janusz Lipkowski, prof. Karol Musioł, prof. Leszek Pacholski, prof. Krzysztof Pawłowski, prof. Marek Rocki, dr inż. Krzysztof Sikora, prof. Bogusław Smólski, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Michał Szulczewski, prof. January Weiner, Grzegorz Witkowski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Marek Ziółkowski i prof. Maciej Żylicz. W posiedzeniach będą uczestniczyć również Michał Boni i Rafał Grupiński, sekretarze stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby zaproszone przez minister nauki i szkolnictwa wyższego. Najważniejszymi celami modernizacji są podwyższenie jakości prac badawczych i rozwojowych, lepsze nauczanie oraz wzrost międzynarodowej konkurencyjności nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Propozycja reformy zostanie przedstawiona w marcu. NOWY WICEMINISTER 6 lutego prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał prof. Jerzego Duszyńskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. dr hab. Jerzy Duszyński ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, w 1975 roku uzyskał stopień doktora, w 1983 doktora habilitowanego, w 1993 roku otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. Pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN był jego dyrektorem, przez wiele lat przewodniczył radzie naukowej, obecnie kieruje Pracownią Bioenergetyki i Błon Biologicznych. Od 2005 roku jest krajowym delegatem do prac zespołu biomedycznego European Strategy Forum for Research Infrastructures (Strategicznego Forum ds. Infrastruktury Badawczej Unii Europejskiej), a od 2006 przewodniczącym zespołu do spraw infrastruktury badawczej przy MNiSW. Przebywał na stażach zagranicznych m.in. w University of Pennsylvania i Pennsylvania State University. Napisał wiele artykułów prasowych popularyzujących współczesną naukę, a także serię podręczników z dziedziny biologii. Prof. Duszyński będzie odpowiadał w resorcie za sprawy nauki. 2

3 SPOTKANIE Z AMBASADOREM NIEMIEC 13 lutego prof. Barbara Kudrycka spotkała się z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Michaelem Gerdtsem. Rozmawiano na temat negocjacji projektu umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz organizacji Polsko-Niemieckiego Forum Naukowego, które odbędzie się 22 kwietnia br. w Lipsku. Podkreślono wagę współpracy naukowców obu krajów w planowanej budowie i eksploatacji Europejskiego Rentgenowskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (XFEL) oraz Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonów i Jonów (FAIR), zlokalizowanych na terytorium Niemiec. Strony wyraziły satysfakcję z poszerzającego się pola polskoniemieckich działań i nadzieję na dalszy rozwój wspólnych inicjatyw, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i europejskim. MŁODZI O SWOICH BADANIACH 14 lutego podczas posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III edycji konkursu Forum Akademickiego pt. Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. Nagrody laureatom wręczyła minister Barbara Kudrycka. Pierwsze miejsce jury przyznało Sławomirowi Boncelowi, doktorantowi Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej za pracę Nanorurki w kremie, czyli rzecz o sitach cząsteczkowych. Drugą nagrodę otrzymała Beata Czyż, doktorantka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ( Zostać czy odejść? Dylematy ptasich rodziców ), a trzecią Monika Słupecka, asystentka w Zakładzie Fizjologii Przewodu Pokarmowego Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie ( Życiodajny pokarm ). Wyróżnienia przypadły: Adamowi Kuzdralińskiemu z Akademii Rolniczej w Lublinie ( Toksyczny świat grzybów ), Joannie Mroczkowskiej z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie ( Kryzysowe narzeczone. Porwania kobiet w Kirgistanie ), Małgorzacie Szafarskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego ( Pazerność nie popłaca ) oraz Iwonie Grzelczak-Miłoś z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ( Gmerki mieszczańskie znaki ). Artykuły zostaną opublikowane w Forum Akademickim. CAMBRIDGE PYTHON 14 lutego minister Barbara Kudrycka uczestniczyła w inauguracji drugiej edycji konkursu innowacyjnych przedsięwzięć akademickich Cambridge Python, która odbyła się w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych. Program, dofinansowany również przez MNiSW, skierowany jest głównie do studentów i młodych pracowników naukowych, skupia się na przedsięwzięciach high-tech z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Pomysłodawcy (młodzież akademicka) i potencjalni inwestorzy mają wypracować wspólny język i poznać wzajemnie swoje potrzeby, aby przygotować projekty do przedsięwzięć biznesowych. W konkursie projektów z obszaru ICT liczyć się będzie niestandardowe wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz przygotowanie od strony biznesowej. Uczestnicy będą mogli korzystać z doradztwa prawnego, administracyjnego, finansowego i merytorycznego. Więcej informacji na stronie INFORMACJE Nr 2/133 LUTY

4 INFORMACJE PODSUMOWANIE STU DNI 21 lutego kierownictwo ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, prof. Maria Elżbieta Orłowska, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek i prof. Jerzy Duszyński podsumowało pierwsze sto dni pracy w resorcie. Za największy sukces prof. Barbara Kudrycka uznała powołanie i pracę zespołu do spraw reformy nauki, przypominając równocześnie o styczniowej debacie środowisk naukowych i akademickich, która przez dwa dni toczyła się w warszawskiej SGH. Pytana o porażkę, prof. Kudrycka przyznała, że do opinii publicznej nie przebiła się informacja o nieprawidłowościach poprzednich ministrów w formułowaniu tzw. listy indykatywnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Lista indykatywna kształtowana była bez wydania zarządzenia oraz bez określenia trybu i warunków tworzenia listy. Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek zaznaczyła, że trwają prace nad zakończeniem procesu legislacyjnego ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która ułatwi obywatelom krajów UE podejmowanie pracy w Polsce. Prof. Maria Elżbieta Orłowska przypomniała o staraniach utworzenia we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego, zwłaszcza siedziby rady zarządzającej oraz jednej ze Wspólnot Wiedzy i Innowacji. Z inicjatywy MNiSW powołano międzyresortowy zespół do spraw EIT. Rada Ministrów zgodziła się na podpisanie umowy między rządami RP i Stanów Zjednoczonych w sprawie Polsko- Amerykańskiej Komisji Fullbrighta, która obywatelom obu państw i na terytoriach obu krajów umożliwi studiowanie, prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Zdaniem prof. Jerzego Duszyńskiego należy nadal angażować się w projekty o światowej randze, np. XFEL i FAIR, a także zbliżać do siebie naukę i przemysł. 300 MLN EURO DLA NAUKI 22 lutego w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O 300 mln euro ubiegać się mogą uczelnie i instytuty. Cieszę się, że możemy ogłosić otwarcie konkursu. Po pierwsze, bo jesteśmy pierwszym resortem, który to robi, a po drugie możemy przekazywać miliony euro na infrastrukturę badawczą i projekty ze sfery wdrożeń i innowacji, która jest bardzo ważna w polityce tego rządu powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Wiceminister prof. Maria Elżbieta Orłowska zaznaczyła: Mimo bardzo dobrych wyników w naukach podstawowych brakuje nam infrastruktury. Unijne środki pozwolą przynajmniej częściowo uzupełnić zaplecze badawcze polskich naukowców. Na realizację Narodowej Strategii Spójności w Polsce w latach przeznaczonych jest 85,6 mld euro, z tego 4,15 mld na naukę i szkolnictwo wyższe (badanie i rozwój nowoczesnych technologii 1,3 mld, infrastruktura badawcza 1,3 mld, infrastruktura szkolnictwa wyższego 0,59 mld, rozwój kapitału ludzkiego w szkolnictwie wyższym 0,96 mld). 4

5 PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE (PMW) PODSTAWA PRAWNA ART. 13 UST. 1 PKT 1 USTAWY O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI Nazwa jednostki Instytut Fizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie Tytuł projektu ERATO Spintronika półprzewodnikowa: badanie nowych materiałów dla potrzeb spintroniki oraz opracowywanie nowych koncepcji przyrządów spintronicznych IAEA Piramidowanie genów warunkujących tolerancję na stresy środowiskowe wpływające na cechy jakościowe u jęczmienia IAEA Badania zjawisk związanych z szybkim zapłonem tarczy termojądrowej za pomocą protonów przyspieszanych laserem Wysokość środków proponowanych do przyznania w opinii Rady Nauki Wysokość środków finansowych przyznanych przez ministra (w zł) ogółem w tym: INFORMACJE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE NIEWSPÓŁFINANSOWANE (PMN) PODSTAWA PRAWNA ART. 13 UST. 1 PKT 2 LIT. A USTAWY O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI Nazwa jednostki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Ogrodniczy Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii Tytuł projektu DFG Badania zasobów genowych Daucus jako źródła związków o działaniu zdrowotnym COST Badania nad uzyskaniem nowych, cennych genotypów jabłoni o kompleksowej odporności (mało podatnych i odpornych) na gospodarczo ważne choroby (parch jabłoni, mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o wysokiej jakości owoców i zróżnicowanej porze dojrzewania COST 299 Światłowody i struktury fotoniczne do zastosowań w metrologii optycznej COST D42 Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym ASTROSIM Astrofizyka Obliczeniowa. Powstawanie i ewolucja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, struktur we Wszechświecie: od planet Astronomii i Informatyki Stosowanej do galaktyk Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku- Świerku W7X Budowa elementów injektora wiązki neutralnej do stellaratora W7-X; faza wstępna Wysokość środków proponowanych do przyznania w opinii Rady Nauki Wysokość środków finansowych przyznanych przez ministra (w zł) ogółem w tym: ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE JEDNOSTKOM NAUKOWYM NA KONTYNUOWANE INWESTYCJE APARATUROWE z dnia 14 lutego 2008; na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach fi nansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) Są to środki fi nansowe przyznane w 2007 roku decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w formie dotacji celowej na kontynuację inwestycji aparaturowych ze środków fi nansowych na naukę w 2008 roku w łącznej wysokości zł. Nazwa jednostki Wysokość dofinansowania w 2008 roku (w zł) Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Nr 2/133 LUTY

6 INFORMACJE ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE JEDNOSTKOM NAUKOWYM NA KONTYNUOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE z dnia 18 lutego 2008; na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach fi nansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) Są to środki fi nansowe przyznane w 2006 i 2007 roku decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w formie dotacji celowej na kontynuację inwestycji budowlanych ze środków fi nansowych na naukę w 2008 roku w łącznej wysokości zł i obejmują: środki fi nansowe przyznane dwiema decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2006 roku w łącznej wysokości zł na kontynuację przez jednostki naukowe inwestycji budowlanych w 2008 roku; środki fi nansowe przyznane 42 decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2007 roku w łącznej wysokości zł na kontynuację przez jednostki naukowe inwestycji budowlanych w 2008 roku. Nazwa jednostki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Instytut Optoelektroniki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa inwestycji Adaptacja i modernizacja zaplecza naukowo-badawczego Laboratorium Termowizji i Systemów Podczerwieni działającego w ramach Centrum Doskonałości Wysokość dofinansowania w 2008 roku (w zł) Adaptacja Collegium Maius wraz z budową budynku biblioteki dla Wydziału Modernizacja zaplecza naukowego Wydziału Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie Modernizacja budynku Instytutu przy ul. Sokołowskiej 29/ Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Modernizacja infrastruktury budynku Centrum PAN w Zabrzu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Chemii Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno- Fizyczny Wyposażenie nowoadaptowanych pomieszczeń oraz laboratoriów Wydziału Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Modernizacja budynków Instytutu oraz infrastruktury i dróg ewakuacyjnych Ogród Botaniczny; Centrum Zachowania Różnorodnosci Biologicznej PAN w Warszawie Przebudowa i modernizacja zaplecza badawczego Ogrodu Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie Usprawnienie gospodarki paliwowej w Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii Środowiskowe Laboratorium Badań Geomateriałów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademia Medyczna w Gdańsku; Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Modernizacja i wyposażenie Zespołu Laboratoriów Oceny Jakości Zdrowotnej Żywności Pochodzenia Zwierzęcego i Profilaktyki Weterynaryjnej Modernizacja zakładów i laboratoriów Instytutu Akademia Medyczna w Gdańsku Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Adaptacja nowych pomieszczeń i renowacja Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Modernizacja Instytutu Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Aninie Uzbrojenie terenu i modernizacja sieci zewnętrznych dla posadowienia rezonansu magnetycznego Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie Modernizacja laboratoriów analitycznych oraz adaptacja budynku administracyjno-technicznego dla potrzeb Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowych Modernizacja budynków Instytutu Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski Przystosowanie kondygnacji 12 budynku A1 dla potrzeb Zakładu Genetyki Medycznej Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Modernizacja instalacji elektrycznej i dachu budynku głównego oraz Laboratorium Mechanicznej Systezy Stopów Budowa siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w kampusie Ochota Modernizacja zespołu budynków Instytutu Budynek Laboratorium MIKRONANO Politechnika Warszawska; Wydział Transportu Modernizacja Laboratorium Systemów i Urządzeń Elektrycznych w Transporcie Politechnika Warszawska; Wydział Elektryczny Modernizacja Laboratorium Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Modernizacja zaplecza naukowo-badawczego Wydziału Politechnika Łódzka; Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Modernizacja budynków Wydziału Instytut Elektrotechniki w Warszawie Remont kapitalny infrastruktury budynków Instytutu (oddział we Wrocławiu)

7 Nazwa jednostki Nazwa inwestycji Wysokość dofinansowania w 2008 roku (w zł) Instytut Energetyki w Warszawie Modernizacja budynków hali wysokich napięć oraz budynków zwarciowni Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie Dostosowanie budynku nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z modernizacją dachu Politechnika Szczecińska; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowych w obiektach Wydziału Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej oraz wyposażenia technicznego hal technologicznych w budynku C Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach; Instytut Nauki Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych do badań elektrochemicznych o Materiałach Instytut Odlewnictwa w Krakowie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie Politechnika Szczecińska; Wydział Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu Adaptacja części budynku laboratoryjnego-technologicznego na poszerzenie bazy laboratoryjnej oraz na zaplecze biurowo-konferencyjno-socjalne i administracyjno-socjalne Modernizacja laboratoriów badawczych Instytutu Modernizacja budynku Laboratorium Oceny Najlepszych Dostępnych Technik Proekologicznych dla Rolnictwa Modernizacja zaplecza naukowo-technicznego Instytutu Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Instytucie Technologii Mechanicznej Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego Laboratorium Modelowania i Symulacji Zjawisk w Mechanice Modernizacja obiektów dla celów Centrów Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Mechatroniki, Robotyzacji i Technologii Ubytkowych Przebudowa i modernizacja pomieszczeń laboratorium powłok ochronnych i obróbki cieplnej Przebudowa i modernizacja Zespołu Laboratoriów Katedry Samolotów i Silników Lotniczych Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków B i C INFORMACJE Nowe nominacje profesorskie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 29 stycznia oraz 31 stycznia br. wręczył 158 nominacji profesorskich. NAUKI BIOLOGICZNE: dr hab. Andrzej Józef Joachimiak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Maria Teresa Kapiszewska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Sylwia Łabużek Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym dr hab. Ryszard Szyszka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II NAUKI CHEMICZNE: dr hab. Andrzej Dworak Uniwersytet Opolski dr hab. Hieronim Jakubowski New Jersey Medical School International Center for Public Health w Newark, Stany Zjednoczone dr hab. Bernard Juskowiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska Uniwersytet Wrocławski dr hab. Ewa Daniela Raczyńska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Janusz Adam Rak Uniwersytet Gdański Nr 2/133 LUTY

8 INFORMACJE dr hab. Bogdan Sulikowski Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie dr hab. Joanna Szpunar-Łobińska Państwowe Centrum Badań Naukowych w Pau, Francja dr hab. Marek Tkacz Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie NAUKI EKONOMICZNE: dr hab. Marian Grzegorz Brodziński Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie dr hab. Stanisław Flejterski Uniwersytet Szczeciński dr hab. Tomasz Andrzej Gołębiowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Adam Peszko Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Teresa Eugenia Słaby Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Genowefa Sobczyk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Danuta Sołtys Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu dr hab. Bogdan Kazimierz Suchecki Uniwersytet Łódzki dr hab. Krystyna Wanda Śliwińska Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach NAUKI FIZYCZNE: dr hab. Stanisław Krzysztof Bednarek Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Henryk Stanisław Czyż Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Jan Dereziński Uniwersytet Warszawski dr hab. Jan Bolesław Hanasz Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie dr hab. Jan Kisiel Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Stanisław Kazimierz Krawczyk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Marcin Mierzejewski Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Ryszard Taranko Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Ludwik Turko Uniwersytet Wrocławski dr hab. Jan Wasilewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu NAUKI HUMANISTYCZNE: dr hab. Arleta Beata Adamska-Sałaciak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Zbigniew Stanisław Białas Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Krzysztof Dybciak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Małgorzata Barbara Fuszara Uniwersytet Warszawski dr hab. Dariusz Galasiński University of Wolverhampton, Wielka Brytania; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie dr hab. Stanisław Gawliński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Tadeusz Godlewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Ryszard Grygiel Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dr hab. Grażyna Gzella Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Axel Holvoet Uniwersytet Warszawski dr hab. Lesław Hostyński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Henryk Stanisław Jankowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Zenon Jasiński Uniwersytet Opolski 8

9 dr hab. Ewa Grażyna Jaskóła Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Agnieszka Maria Kijewska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr hab. Eugeniusz Koko Uniwersytet Gdański dr hab. Andrzej Kola Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski Uniwersytet Gdański dr hab. Jerzy Lis Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Maria Lis-Turlejska Uniwersytet Warszawski dr hab. Zofia Mocarska-Tyc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Krystyna Modrzejewska Uniwersytet Opolski dr hab. Zbigniew Opacki Uniwersytet Gdański dr hab. Władysława Szulakiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Stefan Szymutko Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Stefania Maria Walasek Uniwersytet Wrocławski dr hab. Krystyna Waszak Uniwersytet Warszawski dr hab. Stefan Zabierowski Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Urszula Maria Żegleń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu INFORMACJE NAUKI MATEMATYCZNE: dr hab. Grzegorz Banaszak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Krzysztof Andrzej Loryś Uniwersytet Wrocławski dr hab. Marek Ptak Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. Sławomir Maciej Rybicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu NAUKI MEDYCZNE: dr hab. Jacek Antoni Białkowski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Ewa Birkner Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Stanisław Cichoń Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Damian Mariusz Czepita Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Andrzej Janusz Czernikiewicz Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Małgorzata Ewa Czyż Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Tadeusz Marian Dobosz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Andrzej Tadeusz Dorobisz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Kordian Drożdż Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Krzysztof Henryk Grabowski Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Ewa Jassem Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Aldona Kasprzak Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Iwona Małgorzata Kłoszewska Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Emilia Janina Kolarzyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Bogdan Marek Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Wojciech Michał Młynarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Anetta Iwona Undas Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Andrzej Pucher Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Grażyna Maria Rydzewska Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Nr 2/133 LUTY

10 INFORMACJE dr hab. Andrzej Zbigniew Rydzewski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie dr hab. Marek Sanak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Zenon Siergiejko Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Maciej Siewiński Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Andrzej Cezary Składanowski Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Anna Helena Skoczyńska Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Piotr Paweł Smolewski Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Marian Szczepanik Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Marta Magdalena Szymankiewicz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Anhelli Piotr Syrenicz Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Ewa Kamila Wender-Ożegowska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Ludmiła Węglarz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Piotr Michał Widłak Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach dr hab. Barbara Grażyna Wiszniewska Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Jacek Wysocki Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Elżbieta Zielińska Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Dariusz Idzi Ziora Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach NAUKI O ZIEMI: dr hab. Mirosława Czerny Uniwersytet Warszawski dr hab. Jacek Rajchel Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie NAUKI PRAWNE: dr hab. Jan Sandorski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Zofia Stanisława Sienkiewicz Uniwersytet Wrocławski NAUKI ROLNICZE: dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Franciszek Borówczak Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu dr hab. Marek Tadeusz Ćwintal Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Jerzy Antoni Demetraki-Paleolog Akademia Rolnicza w Lublinie dr Anthony Roger Dexter Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dr hab. Jarosław Diakun Politechnika Koszalińska dr hab. Janusz Waldemar Kalbarczyk Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Bogusław Wojciech Król Politechnika Łódzka dr hab. Iwona Maria Mejza Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu dr hab. Grażyna Teresa Podolska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dr hab. Barbara Rejduch Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 10

11 dr hab. Danuta Teresa Rosołowska-Huszcz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Maria Antonina Surma Instytut Genetyki Roślin PAN Poznaniu NAUKI TECHNICZNE: dr hab. Jan Białek Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Piotr Jan Bielawski Akademia Morska w Szczecinie dr hab. Witold Stanisław Bodaszewski Politechnika Świętokrzyska w Kielcach dr hab. Ryszard Stanisław Choraś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr hab. Andrzej Mieczysław Dąbrowski Politechnika Warszawska dr hab. Stanisław Marian Dobosz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Andrzej Dobrucki Politechnika Wrocławska dr hab. Iwona Krystyna Frydrych Politechnika Łódzka dr hab. Zenon Hendzel Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr hab. Ewa Hermanowicz Politechnika Gdańska dr hab. Andrzej Kolek Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr hab. Krystyna Halina Konieczny Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Czesław Koziarski Politechnika Wrocławska dr hab. Roman Michał Kuziak Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach dr hab. Krzysztof Jan Latawiec Politechnika Opolska dr hab. Klaudiusz Zygmunt Lenik Politechnika Lubelska dr hab. Michał Lisowski Politechnika Wrocławska dr hab. Eligiusz Mieloszyk Politechnika Gdańska dr hab. Marian Bronisław Nantka Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Ryszard Bolesław Pęcherski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr hab. Jarosław Przewłócki Politechnika Gdańska dr hab. Bogdan Jerzy Rogowski Politechnika Łódzka dr hab. Ryszard Rojek Politechnika Opolska dr hab. Wiesław Rybak Politechnika Wrocławska dr hab. Andrzej Józef Świątoniowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Ewaryst Janusz Tkacz Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Kazimierz Andrzej Towpik Politechnika Warszawska dr hab. Dariusz Uciński Uniwersytet Zielonogórski dr hab. Edward Walicki Uniwersytet Zielonogórski dr hab. Artur Wilczyński Politechnika Wrocławska dr hab. Jan Antoni Zawada Politechnika Warszawska dr hab. Wiesław Józef Żylski Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza INFORMACJE NAUKI TEOLOGICZNE: dr hab. ks. Alojzy Drożdż Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. ks. Krzysztof Góźdź Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Nr 2/133 LUTY

12 INFORMACJE NAUKI WETERYNARYJNE: dr hab. Bogdan Dębski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Mikołaj Antoni Gralak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SZTUKI MUZYCZNE: Anna Maria Domańska Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Anna Bożena Fiebig Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Józef Wojtkowiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie SZTUKI PLASTYCZNE: Jacek Jagielski Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu SZTUKI TEATRALNE: Ewa Grażyna Kutryś Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Powołanie Rady do spraw Edukacji i Badań Naukowych Prezydent RP Lech Kaczyński 19 lutego br. spotkał się z Radą do spraw Edukacji i Badań Naukowych, powołaną na mocy decyzji z 11 lutego. Rada jest forum konsultacyjnym i organem opiniodawczo-doradczym prezydenta, jej przewodniczącym został sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta prof. dr hab. Ryszard Legutko. W skład Rady wchodzą również: prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności; prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; prof. dr hab. Adam Budnikowski, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie; prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej; prof. dr hab. Stanisław Lorenc, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie; prof. dr hab. Michał Szulczewski, przewodniczący Rady Nauki; prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor Collegium Civitas w Warszawie. 12

13 Ogłoszenie Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW o konkursie INFORMACJE na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IV, działania 4.1, poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego: programy rozwojowe uczelni, przyczyniające się do budowy potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz poprawę jej jakości. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 29 stycznia do 18 kwietnia 2008 roku: osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 (wejście od ul. Hożej 20), w pok. 103 (sekretariat DWI); pocztą lub przesyłką kurierską pod adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, ul. Wspólna 1/3, Warszawa. Decyduje data wpływu do punktu przyjmowania wniosków. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Departamencie Wdrożeń i Innowacji oraz na stronie internetowej Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu (pierwsza edycja w 2008 roku) dostępna jest kwota zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: , , , , , Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco będą umieszczane informacje o terminach spotkań przedstawicieli Departamentu Wdrożeń i Innowacji (instytucja pośrednicząca II stopnia) z potencjalnymi beneficjentami. Nr 2/133 LUTY

14 INFORMACJE NCBiR zaprasza ekspertów W związku z rozpoczęciem rejestracji kandydatów do bazy ekspertów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyspecjalizowana agencja rządowa zarządzająca badaniami naukowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach, zachęca przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania się. Najważniejszymi zadaniami ekspertów będą: ocena ofert na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznych programów badawczych, ocena wniosków o finansowanie projektów oraz udział w pracach zespołów ekspertów. Status eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oprócz gratyfikacji finansowej, stwarza unikalną możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowo-badawczych oraz przemysłowych. Zainteresowani mogą się zarejestrować na stronie NCBiR pod adresem: Po zaakceptowaniu aplikacji i wpisaniu do bazy dyrektor Centrum będzie w miarę pojawiających się potrzeb zapraszać do sporządzania opinii lub ekspertyz. Szczegółowe warunki wykonywania opinii i ekspertyz przez eksperta lub zespół, w tym wynagrodzenie, określi dyrektor NCBiR w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789). Informacji udziela Dorota Kościelecka: tel , Konkurs dla doktorantów Założona w 1999 roku w Edmonton Fundacja Naukowa im. Czesława M. Rodkiewicza pomaga polskim doktorantom w kontynuowaniu studiów. Dotychczas w ośmiu konkursach nagrodziła szesnaścioro laureatów. Konkurs skierowany jest do doktorantów prowadzących badania w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Kandydaci muszą być obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym. Warunkiem złożenia podania jest otwarty przewód doktorski. Komisja bierze pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Każdy z dwóch laureatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości czterech tysięcy dolarów kanadyjskich. Wypełnioną aplikację, dostępną na stronie oraz wymagane dokumenty należy wysłać do 30 kwietnia 2008 (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation; 622 Wahstao Rd; Edmonton, Alberta, T5T 2Y4; Kanada. Zarząd fundacji podejmie decyzję we wrześniu

15 Nie traćmy szansy na rozwój Z prof. Maciejem Żyliczem, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Zuzanna Szybisty. Czy planowane w tegorocznym budżecie 3,7 mld zł na naukę są satysfakcjonującą kwotą? Nie, to bardzo mało. Trzeba zobaczyć w liczbach bezwzględnych ile państwo rzeczywiście daje na naukę, w przeliczeniu na pojedynczego obywatela. Z budżetu państwa Polska przeznacza 26 euro rocznie na jednego mieszkańca, podczas gdy kraje starej piętnastki Unii wydają średnio 170 euro. Nawet dwukrotny wzrost budżetu na naukę nie zmieniłby wiele, a my jak co roku spodziewamy się zmian jedynie kosmetycznych. Szwecja na przykład przeznacza 3 proc. swojego PKB, a trzeba pamiętać, że jest on o wiele większy niż w Polsce. Kraje skandynawskie jako jedyne osiągnęły cele strategii lizbońskiej, która mówi, że kraje unijne będą asygnować na naukę około 3 proc. PKB do 2010 roku. Podpisali to wszyscy premierzy, ale mało który kraj wypełnia założenia. W Polsce 0,3 proc. przyznaje państwo, a drugie 0,2 proc. przemysł co daje około 0,5 proc. PKB. Osiągnięcie 3 proc. do 2010 roku jest dla nas nierealne. Jeżeli jednak oceniamy polską naukę, musimy zastanowić się również, ile my jako obywatele w nią inwestujemy. Jak wspomniałem, jest to 26 euro na osobę. Przedziwna sytuacja, że i tak liczymy się w świecie. W artykule sir Davida Kinga, doradcy premiera Wielkiej Brytanii, opublikowanym w 2004 roku w Nature, znalazł się raport na temat impact factor poszczególnych krajów w skali globalnej. King wziął pod uwagę tylko najlepsze publikacje, czyli jeden procent prac, które zmieniły w ostatnich latach naukę. Polska w skali 120 krajów świata znalazła się w tym rankingu na 22. miejscu! Wyprzedzają nas kraje, które wydają na naukę wielokrotnie więcej. Polska jest więc na bardzo wysokiej pozycji, jeśli porównamy, ile państwo łoży na naukę. A przecież musimy przy tym uświadomić sobie, że pod względem innowacyjności przemysłu plasujemy się na setnym miejscu w Europie tylko Albania jest od nas gorsza......według niektórych naukowców bliżej nam do krajów Ameryki Łacińskiej niż choćby naszych południowych sąsiadów. Fot: Andrzej Świetlik NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 2/133 LUTY

16 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Zgadza się. W tej sytuacji i tak całkiem nieźle sobie radzimy. Jednak nie jest to jeszcze dowodem, że pieniądze wydajemy dobrze. My je wydajemy źle około 70 proc. idzie na utrzymanie obecnej struktury, którą odziedziczyliśmy jeszcze po socjalizmie. Na prawdziwe konkursy, w których ważna jest jakość prowadzonych badań, przeznaczamy proc. całego budżetu na naukę. Tak jak budżet kraju ma pewne sztywne wydatki, np. spłatę długów niegdyś zaciągniętych przez państwo, tak samo jest z budżetem nauki. Jeżeli tego nie zmienimy, nauki nie zreformujemy. A jak zmienić? Pewną ilość środków, które wydajemy na tak zwaną działalność statutową, przesunąć na granty. Jednocześnie projekty powinny być coraz większe; obecnie są tak małe, że za te pieniądze nic właściwie nie można zrobić. Z tych projektów powinny być pokrywane zarówno część uposażeń naukowców, jak i wydatki na naukę. Oprócz tego zatrudniająca nas instytucja powinna wziąć pokaźny podatek, tzw. overhelds, czyli koszty pośrednie. Z tych kosztów instytucje powinny się utrzymywać. Wtedy sytuacja będzie taka, że rektor czy dyrektor będzie zastanawiał się pięć razy, kogo zatrudnić: świetnego człowieka, który zarobi pieniądze czy znajomego? Jeżeli będziemy bardzo restrykcyjni, po paru latach niektóre jednostki upadną, a niektóre uczelnie, choć nie przestaną istnieć, ograniczą się do dydaktyki, bez prowadzenia badań naukowych. Ale wyłonią się też szkoły i instytuty, które dzięki inwestycjom w znakomitą kadrę, będą miały dużo większe pieniądze. Od dawna mówimy, że należy ustanowić w Polsce ekstraligę uczelni. Nie da się jednak nagle zadekretować, że na przykład Uniwersytet Jagielloński jest lepszy od Warszawskiego. Najpierw trzeba wprowadzić konkurencyjny system, a po czterech latach zobaczyć, która uczelnia potrafi z niego najlepiej korzystać. W Stanach Zjednoczonych overhelds stanowią 50 proc. grantów, więc opłaca się zatrudnić dobrego człowieka, bo to opłaca się uniwersytetowi. Jeśli starczy nam konsekwencji, doprowadzimy sytuację do normalności. Wiąże się to z jeszcze jedną rzeczą większość z nas będzie zatrudniona kontraktowo, a nie na stałych posadach. Obejdzie się bez oporu środowiska naukowego? To, co teraz mówię, nie podoba się wielu naukowcom. Po pierwsze, przesunięcie środków na granty oznacza, że władzę tracą dziekani i dyrektorzy instytutów. Druga rzecz po wprowadzeniu kontraktów o granty muszą walczyć wszyscy. Strata grantu oznacza, że nie jestem konkurencyjny, a w konsekwencji tracę zatrudnienie. To się nie podoba takim starym profesorom jak ja, bo oni chcą mieć stabilną sytuację. Ale naukę najbardziej niszczy stabilizacja. Bardzo często przywołuje się przykład systemu anglosaskiego, który również daje profesorom stabilizację, tzw. tenurę. Zapomina się jednak, co to faktycznie oznacza. Owszem, profesorowi z tenurą, który traci grant, uniwersytet gwarantuje średnią pensję, daje sekretarkę i tak dotrzymuje go do emerytury; ale nie będzie już miał swojego laboratorium, nie może zatrudniać doktorantów. System anglosaski przewiduje więc stabilizację, ale na jakich warunkach? W Polsce natomiast wielu profesorów przestało prowadzić badania, a nadal pozostają im ogromne laboratoria. To jest straszne. Kiedy młody człowiek trafi do takiego profesora, zniszczy swoją karierę, nie będzie miał szans na rozwój. Pracował Pan w zagranicznych placówkach, m.in. na uniwersytecie w Utah. Nigdy nie myślał, by pozostać za granicą? Miałem parę propozycji, m.in. z Chicago czy Utah, gdzie zapewniłem już sobie tę ogra- 16

17 niczoną stabilizację. Jednak w Stanach, aby uprawiać dobrą naukę, trzeba pracować na takich uczelniach jak Harvard, Stanford czy Massachusetts Institute of Technology, gdzie ma się dostęp do świetnych młodych ludzi z całego świata. W Polsce mam dostęp do genialnych młodych ludzi, do których nie dotarłbym pracując na średniej jakości amerykańskim uniwersytecie. Ale coraz więcej wybitnych młodych polskich naukowców wyjeżdża? Tak, bo nie widzą w Polsce możliwości rozwoju. Dlaczego? System kariery naukowej nie jest drożny. Nie może być tak, że na jednym wydziale mamy tylko jednego profesora z fizyki ciała stałego, jednego z fizyki kwantowej itd. Dobre, szybko rozwijające się zespoły produkują wielu profesorów; ja sam wychowałem sześciu profesorów tytularnych. Potem oni są na jednym wydziale, czasami nawet w jednej katedrze i nie ma miejsca, by przyjąć kolejną osobę. Młody naukowiec może się okazać lepszy od nich, ale wszystkie etaty są zajęte, więc nawet nie próbuje znaleźć pracy na uniwersytecie, tylko wyjeżdża za granicę albo idzie pracować do banku, gdzie chętnie go przyjmą, bo jest inteligentny. Na uczelniach trzeba wprowadzić etatyzację oraz międzynarodowe konkursy na poszczególne stanowiska. Kolejna sprawa, że w konkursach nie powinniśmy brać pod uwagę, czy ktoś ma już habilitację. Kiedy pracuję w komisji selekcyjnej, zatrudniającej młodego człowieka jako lidera grupy, w ciągu dziesięciu minut umiem się przekonać, czy jest w stanie habilitację zrobić. W Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej zatrudniamy liderów grup, którzy mają po lat. Przyjmujemy ich bez habilitacji, ale wiemy, że jeśli tylko będą chcieli, zrobią ją bez problemu. W Instytucie wszyscy liderzy zrobili habilitację, równocześnie zakładając własne zespoły studentów i doktorantów. W podobny sposób należy postępować na uczelniach. Skoro system, o którym Pan Profesor mówi, wydaje się tak dobry, dlaczego rzeczywistość ciągle wygląda inaczej? Opór środowiska jest bardzo duży. To, co teraz mówię, zaprzecza utartym schematom i przyzwyczajeniom. Mówiąc szczerze, na uniwersytetach profesorowie mają monopol na wszystko, a wielu z nich nie pracuje już naukowo. Mało tego, wielu z nich nigdy nie pracowało naukowo. W czasach komunistycznych kryteria selekcji szczególnie w humanistyce nie zawsze były merytoryczne. Kiedy w latach 80. na Uniwersytecie Gdańskim otwieraliśmy pewien nowy kierunek studiów, musieliśmy mieć zezwolenie komitetu wojewódzkiego PZPR na zatrudnienie profesorów. Ci wszyscy ludzie ciągle są w systemie. I blokują zmiany. Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zachęcają młodych naukowców do robienia kariery w Polsce... Naukowcy nie mogą pozostawać w jednym miejscu. Po doktoracie powinni wyjechać na staż do innego środowiska, najlepiej do innego kraju. W Stanach Zjednoczonych przestrzegana jest reguła, że nie mogę zostać profesorem tam, gdzie zrobiłem doktorat. W Niemczech musi upłynąć 6 7 lat, żebym mógł wrócić na uniwersytet, gdzie się doktoryzowałem. U nas mamy dziwny rozwój: możemy naukowo urodzić się i umrzeć w tym samym miejscu. To następna rzecz, którą trzeba zmienić. Młodzi badacze muszą więc wyjechać na staż za granicę, ale byłoby dobrze, żeby najlepsi wrócili. Do tego służy w Fundacji program Homing, zachęcający do powrotu. Z kolei Focus pomaga młodym zakładać własne laboratoria. Bardzo oblegany projekt Start przeznaczamy dla doktorantów lub młodych doktorów rocznie mamy przeszło tysiąc wniosków, a dajemy NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 2/133 LUTY

18 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO około 120 stypendiów. W programach Welcome i Team liderzy najlepszych grup pracujących naukowo dostają pieniądze dla młodych ludzi, których zatrudniają. Ważne, by lider takiej grupy był wybrany w konkursie, dlatego nie powinno się zdarzyć, że młody człowiek przyjdzie do kogoś i straci cztery lata. Jeśli źle wybierze się swojego patrona, mistrza, można zepsuć całą dalszą karierę. Czy w Polsce są szanse na finansowanie badań z prywatnych pieniędzy? W naszym kraju 2/3 pieniędzy idzie z budżetu, a tylko 1/3 z szeroko rozumianej gospodarki firm prywatnych i państwowych itd. W krajach anglosaskich jest odwrotnie. Nasz przemysł jest dość słaby, a ponadto nie wyrobiliśmy mechanizmów, które uczyniłyby opłacalne inwestycje w naukę. Owszem, dla biznesu to zawsze duże ryzyko, ale ono jest wpisane we wszelkie inwestycje. Mamy ogromną sferę aplikowania odkryć naukowych do gospodarki, a całkowicie jest ona zaniedbana. Każdy kolejny rząd pod pozorem, że zajmujemy dopiero setne miejsce pod względem innowacyjności gospodarki pompuje w ten system budżetowe pieniądze. Nie rynek decyduje, co powinno być dofinansowane, tylko urzędnik w ministerstwie. I to jest taki sztuczny by-pass, który naturalnie wielu naukowcom się podoba. To łatwe pieniądze, ale nie doprowadzą do niczego. Jeśli firma farmaceutyczna da pół miliona złotych na konkretne badania, to będzie codziennie pilnować, żeby pieniądze były dobrze inwestowane. Jak 500 tysięcy włoży minister, to już nie jest w stanie skontrolować, na co są wydawane. Nauka potrzebuje rynku? Tak, ale w Polsce rynek jest jeszcze bardzo płytki. Dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, które ledwo wiążą koniec z końcem i nie myślą nawet o wdrożeniach nowych technologii. Ekonomiści ostrzegają, że bez wzrostu innowacyjności gospodarki dynamika rozwoju Polski będzie szybko słabnąć. A do tego potrzebne są gruntowne reformy i systemu edukacyjnego, i sposobu finansowania nauki. Zły system zarządzania pieniędzmi to nie jest jedyny element blokujący innowacyjność w Polsce. Przeszkadza także nastawienie obywateli. Jesteśmy wychowywani, aby odtwarzać, a nie tworzyć. W liceum musiałem uczyć się regułek, a moje dzieci, które chodziły do szkoły w USA, co tydzień pisały eseje na różne tematy. To wiązało się z chodzeniem do biblioteki, samodzielnym szukaniem informacji, kojarzeniem faktów, pracą twórczą. Czyli zmiany w polskiej nauce trzeba zacząć od dzieciństwa? System anglosaski jest niezwykły po pierwsze bardzo proinnowacyjny, po drugie w każdym uczniu szuka czegoś unikalnego. A u nas promuje się sztampę, wybitność często jest niszczona, a nie nagradzana. Dzieci trzeba uczyć myśleć! Niestety, to też wina uniwersytetów. Wielu profesorów nie uczy swoich studentów myślenia. Kiedy po moim powrocie ze Stanów poprosiłem studentów piątego roku, żeby odłożyli na chwilę swoje prace magisterskie i napisali projekt badawczy o tym, co naprawdę chcieliby zrobić, popatrzyli na mnie jak na idiotę. Napisał tylko jeden z nich, dziś jest profesorem. Ponadto, jeśli nie wprowadzimy języka angielskiego jako języka wykładowego, szczególnie w naukach ścisłych i naukach o życiu, stracimy najlepszych studentów. Jesteśmy wolnym krajem z otwartymi granicami, więc wyjadą, by kształcić się gdzie indziej. W krajach Europy Zachodniej jest tak małe zainteresowanie tzw. hard science, że już wkrótce atrakcyjne programy stypendialne będą kusić najlepszych Polaków. Aby studiowali u nas, musimy zmienić podejście przejść na język 18

19 angielski, zatrudniać wybitnych profesorów w drodze międzynarodowych konkursów. Wtedy się utrzymamy w konkurencji. Celem przygotowanej w ubiegłym roku strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku jest wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki. Wymienia się priorytetowe dziedziny: biotechnologia, nanotechnologia oraz technologie informacyjne. Słusznie? Powiedzieć szczerze? Tak. Niesłusznie. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie kierunki w 2015 roku będą przyszłościowe. Po drugie, wiele krajów posiada bardzo rygorystyczne systemy przewidywania przyszłości, tzw. foresight, a my dopiero zaczynamy je wprowadzać. Czy to, że amerykańska gospodarka więcej zarabia na projektach biotechnologicznych niż na informatycznych, jest dowodem, że w Polsce też tak będzie? Niekoniecznie, jesteśmy przecież daleko za Ameryką, a oni zainwestowali w biologię molekularną 20 lat temu. Powinniśmy zastanowić się, w jakich dziedzinach, pomimo mizerii finansowej, jesteśmy unikatowi. Mamy wiele odkryć naukowych, które w skali globalnej są niepowtarzalne. Tym ludziom i tym zespołom dajmy pieniądze, a nie jakimś priorytetowym dziedzinom. W ten sposób wykształcimy naszą specjalność. Owczy pęd, by stawiać na dyscyplinę X, bo inni w nią inwestują, nie doprowadzi do niczego. Inni robią pieniądze, ale nie znaczy to, że my też je zrobimy. Może to świadczyć też o przepełnieniu rynku. Mam nadzieję, że w przyszłości dorobimy się godnych zaufania programów foresight i sytuacja się unormuje. Uda się wprowadzić zmiany potrzebne polskiej nauce w ciągu najbliższych lat? Wydaje się, że tak. Po pierwsze, dzięki pieniądzom strukturalnym z UE jest więcej funduszy. Po drugie, młodzi głosują nogami i uciekają, każdy to widzi. W związku z tym mamy do czynienia ze szczególnym momentem w historii naszego kraju niemal wszyscy są zgodni, że trzeba coś zmienić. Gdy dziesięć lat temu napisałem w Polityce artykuł na temat reform niezbędnych w sektorze nauki, niemal chciano mnie zlinczować, zarzucano, że kalam własne gniazdo. Teraz jest inaczej. Jeżeli w najbliższych dwóch latach nie wprowadzimy zmian, o których mówię, przegramy szansę na rozwój polskiej nauki. Prof. dr hab. MACIEJ ŻYLICZ studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się biologią molekularną, wyizolował pierwsze białka szoku termicznego i wykazał ich aktywność w replikacji DNA, od 2000 roku bada rolę białek szoku termicznego w transformacji nowotworowej. Należy do dziesięciu najczęściej cytowanych Polaków w naukach biomedycznych. W latach jako visiting professor pracował w Instytucie Onkologii Utah University, od 2005 roku jest prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kieruje Zakładem Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Należy do Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europea, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej i Amerykańskiego Towarzystwa Biologii Molekularnej i Biochemii. W 1999 roku został laureatem nagrody FNP, nazywanej polskim Noblem, a w 2002 nagrody prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcia naukowe. W 2008 roku Komisja Europejska powołała go na przewodniczącego zespołu European Research Council do spraw ewaluacji projektów badawczych z dziedzin biologii molekularnej i strukturalnej oraz biochemii. 1 lutego br. minister nauki powołała prof. Żylicza do zespołu, którego zadaniem jest opracowanie założeń reformy zarządzania i finansowania nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego. NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 2/133 LUTY

20 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Finansowanie nauki we Francji Przedstawiamy francuski system finansowania nauki oprócz resortu badań i innych instytucji politycznych, także agencje finansujące i kontrolujące oraz ciała wykonawcze. Na koniec prezentujemy budżet szkolnictwa wyższego i badań na 2008 rok, który w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o prawie 8 procent. INSTYTUCJE POLITYCZNE Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań: Zagadnienia nauki należą w resorcie do Generalnej Dyrekcji Badań i Innowacji (DGRI), która proponuje kierunki rozwoju polityki naukowej i zarządza niezbędnymi do tego środkami. W porozumieniu z Dyrekcją Spraw Finansowych przygotowuje budżet szkolnictwa wyższego i badań, a w kontakcie z Generalną Dyrekcją Szkolnictwa Wyższego podział pieniędzy na badania pomiędzy jednostki akademickie. DGRI promuje również kulturę naukowo-techniczną oraz kontroluje podlegające Ministerstwu oddziały. Ważnym jej zadaniem jest opracowanie i wprowadzenie narodowej strategii badań poprzez nadzór nad takimi programami tematycznymi jak np. kierunki badań, wielodyscyplinarne badania naukowe i technologiczne, badania kosmiczne, badania z dziedziny zarządzania środowiskiem i zasobami. Oprócz programów strategicznych, Dyrekcja odpowiada również za misje operacyjne, których celem jest rozwój programów informacyjnych i systemów zatrudnienia w sektorze nauki, a także definiuje założenia dotyczące urządzeń badawczych i działań w ramach programów europejskich. Jedna z komórek zajmuje się sprawami innowacyjności (określa politykę wdrożeniową, zapewnia nadzór nad podległymi resortowi instytucjami o charakterze technologicznym oraz formułuje procedury finansowania badań przemysłowych i wspierania innowacyjności), a inna promocją udziału kobiet w sektorze badań i szkolnictwa wyższego. Generalna Dyrekcja Badań i Innowacji (DGRI), działająca w ramach Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań, zajmuje się m.in. promocją udziału kobiet w sektorze badań i szkolnictwa wyższego Akademia Nauk: Skupiając francuskich i wybranych zagranicznych naukowców, zajmuje się współpracą międzynarodową, podnosze- Fot: 20

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r.

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ścieżki

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Projekt, 12.11.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Na trudnym polskim rynku pracy

Na trudnym polskim rynku pracy ????????????? Na studia, ale jakie Studia nie dają gwarancji pracy ani wysokich zarobków, ale bez nich nie ma co liczyć na ponadprzeciętne dochody i choć odrobinę wolności w wyborze miejsca zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 tel. (0-22) 628-88-25; fax (0-22) 529-27-07 www.nauka.gov.pl 21 sierpnia 2008 r. UCZELNIE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI CZYLI KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki we współpracy między Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gdańsk, 14 lutego 2014 Stypendia dla kobiet-naukowców prowadzących badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r.

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Jaka reforma nauki i szkół wyższych w Polsce? Maciej Żylicz III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Podstawy reformy zwiększyć nakłady na naukę i zmienić strukturę zarządzania nauką wprowadzić zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2014 r. SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo