BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO"

Transkrypt

1 Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący prof. Marcin Kamiński Joanna Kulesza prof. Marek Lewandowski Dorota Maciejko Redaktor Anna Knapińska Redakcja Warszawa al. Niepodległości 188 b tel./fax: (22) Współpraca: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS Projekt okładki: Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Skład i łamanie: Mirosław Kurek Druk: Ofi cyna Drukarska J. Chmielewski Nakład: 1500 egz. Zamówienia na prenumeratę można przesyłać pod adresem redakcji, faksem lub mailem: Cena prenumeraty (10 numerów) wynosi 60 zł. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Nr 2/133 LUTY 2008 W NUMERZE INFORMACJE: Nr 2/133 LUTY 2008 Kronika Projekty międzynarodowe współfi nansowane (PMW) i niewspółfi nansowane (PMN) Środki fi nansowe przyznane jednostkom naukowym na kontynuowane inwestycje aparaturowe i budowlane Nowe nominacje profesorskie Powołanie Rady do spraw Edukacji i Badań Naukowych Ogłoszenie Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW o konkursie na projekty dofi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza ekspertów Konkurs dla doktorantów Fundacji Naukowej im. Czesława M. Rodkiewicza NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO: Nie traćmy szansy na rozwój z prof. Maciejem Żyliczem rozmawia Zuzanna Szybisty Finansowanie nauki we Francji Anna Michalska, Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW Promocja zadanie naukowców Anna Knapińska Jeden obraz wart tysiąca słów z dr inż. Piotrem Garbatem rozmawia Magdalena Kupisz VADEMECUM: Dla szkolnictwa wyższego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Aldona Więch, Ośrodek Przetwarzania Informacji Wyjaśnienie minister nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące biernego prawa wyborczego w wyborach do jednoosobowych organów uczelni publicznych Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego najważniejsze zmiany FORUM: Rozważania o spin-offach dr Michał Boćkowski

2 INFORMACJE Kronika ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. REFORMY NAUKI 1 lutego minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka powołała zespół, który opracuje założenia reformy zarządzania i finansowania nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego. Eksperci będą pracować w dwóch grupach roboczych: ds. reformy nauki oraz ds. reformy szkolnictwa wyższego. W skład zespołu ekspertów ds. opracowania założeń reformy weszli: minister prof. Barbara Kudrycka, wiceminister prof. Maria Elżbieta Orłowska, prof. Henryk Górecki, Mieczysław Grabianowski, prof. Tomasz Jasiński, prof. Wiesław Kamiński, prof. Janusz Lipkowski, prof. Karol Musioł, prof. Leszek Pacholski, prof. Krzysztof Pawłowski, prof. Marek Rocki, dr inż. Krzysztof Sikora, prof. Bogusław Smólski, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, prof. Michał Szulczewski, prof. January Weiner, Grzegorz Witkowski, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Marek Ziółkowski i prof. Maciej Żylicz. W posiedzeniach będą uczestniczyć również Michał Boni i Rafał Grupiński, sekretarze stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby zaproszone przez minister nauki i szkolnictwa wyższego. Najważniejszymi celami modernizacji są podwyższenie jakości prac badawczych i rozwojowych, lepsze nauczanie oraz wzrost międzynarodowej konkurencyjności nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Propozycja reformy zostanie przedstawiona w marcu. NOWY WICEMINISTER 6 lutego prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał prof. Jerzego Duszyńskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. dr hab. Jerzy Duszyński ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, w 1975 roku uzyskał stopień doktora, w 1983 doktora habilitowanego, w 1993 roku otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. Pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN był jego dyrektorem, przez wiele lat przewodniczył radzie naukowej, obecnie kieruje Pracownią Bioenergetyki i Błon Biologicznych. Od 2005 roku jest krajowym delegatem do prac zespołu biomedycznego European Strategy Forum for Research Infrastructures (Strategicznego Forum ds. Infrastruktury Badawczej Unii Europejskiej), a od 2006 przewodniczącym zespołu do spraw infrastruktury badawczej przy MNiSW. Przebywał na stażach zagranicznych m.in. w University of Pennsylvania i Pennsylvania State University. Napisał wiele artykułów prasowych popularyzujących współczesną naukę, a także serię podręczników z dziedziny biologii. Prof. Duszyński będzie odpowiadał w resorcie za sprawy nauki. 2

3 SPOTKANIE Z AMBASADOREM NIEMIEC 13 lutego prof. Barbara Kudrycka spotkała się z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Michaelem Gerdtsem. Rozmawiano na temat negocjacji projektu umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz organizacji Polsko-Niemieckiego Forum Naukowego, które odbędzie się 22 kwietnia br. w Lipsku. Podkreślono wagę współpracy naukowców obu krajów w planowanej budowie i eksploatacji Europejskiego Rentgenowskiego Lasera na Swobodnych Elektronach (XFEL) oraz Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonów i Jonów (FAIR), zlokalizowanych na terytorium Niemiec. Strony wyraziły satysfakcję z poszerzającego się pola polskoniemieckich działań i nadzieję na dalszy rozwój wspólnych inicjatyw, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i europejskim. MŁODZI O SWOICH BADANIACH 14 lutego podczas posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III edycji konkursu Forum Akademickiego pt. Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. Nagrody laureatom wręczyła minister Barbara Kudrycka. Pierwsze miejsce jury przyznało Sławomirowi Boncelowi, doktorantowi Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej za pracę Nanorurki w kremie, czyli rzecz o sitach cząsteczkowych. Drugą nagrodę otrzymała Beata Czyż, doktorantka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ( Zostać czy odejść? Dylematy ptasich rodziców ), a trzecią Monika Słupecka, asystentka w Zakładzie Fizjologii Przewodu Pokarmowego Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie ( Życiodajny pokarm ). Wyróżnienia przypadły: Adamowi Kuzdralińskiemu z Akademii Rolniczej w Lublinie ( Toksyczny świat grzybów ), Joannie Mroczkowskiej z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie ( Kryzysowe narzeczone. Porwania kobiet w Kirgistanie ), Małgorzacie Szafarskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego ( Pazerność nie popłaca ) oraz Iwonie Grzelczak-Miłoś z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ( Gmerki mieszczańskie znaki ). Artykuły zostaną opublikowane w Forum Akademickim. CAMBRIDGE PYTHON 14 lutego minister Barbara Kudrycka uczestniczyła w inauguracji drugiej edycji konkursu innowacyjnych przedsięwzięć akademickich Cambridge Python, która odbyła się w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych. Program, dofinansowany również przez MNiSW, skierowany jest głównie do studentów i młodych pracowników naukowych, skupia się na przedsięwzięciach high-tech z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Pomysłodawcy (młodzież akademicka) i potencjalni inwestorzy mają wypracować wspólny język i poznać wzajemnie swoje potrzeby, aby przygotować projekty do przedsięwzięć biznesowych. W konkursie projektów z obszaru ICT liczyć się będzie niestandardowe wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz przygotowanie od strony biznesowej. Uczestnicy będą mogli korzystać z doradztwa prawnego, administracyjnego, finansowego i merytorycznego. Więcej informacji na stronie INFORMACJE Nr 2/133 LUTY

4 INFORMACJE PODSUMOWANIE STU DNI 21 lutego kierownictwo ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, prof. Maria Elżbieta Orłowska, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek i prof. Jerzy Duszyński podsumowało pierwsze sto dni pracy w resorcie. Za największy sukces prof. Barbara Kudrycka uznała powołanie i pracę zespołu do spraw reformy nauki, przypominając równocześnie o styczniowej debacie środowisk naukowych i akademickich, która przez dwa dni toczyła się w warszawskiej SGH. Pytana o porażkę, prof. Kudrycka przyznała, że do opinii publicznej nie przebiła się informacja o nieprawidłowościach poprzednich ministrów w formułowaniu tzw. listy indykatywnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Lista indykatywna kształtowana była bez wydania zarządzenia oraz bez określenia trybu i warunków tworzenia listy. Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek zaznaczyła, że trwają prace nad zakończeniem procesu legislacyjnego ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która ułatwi obywatelom krajów UE podejmowanie pracy w Polsce. Prof. Maria Elżbieta Orłowska przypomniała o staraniach utworzenia we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego, zwłaszcza siedziby rady zarządzającej oraz jednej ze Wspólnot Wiedzy i Innowacji. Z inicjatywy MNiSW powołano międzyresortowy zespół do spraw EIT. Rada Ministrów zgodziła się na podpisanie umowy między rządami RP i Stanów Zjednoczonych w sprawie Polsko- Amerykańskiej Komisji Fullbrighta, która obywatelom obu państw i na terytoriach obu krajów umożliwi studiowanie, prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Zdaniem prof. Jerzego Duszyńskiego należy nadal angażować się w projekty o światowej randze, np. XFEL i FAIR, a także zbliżać do siebie naukę i przemysł. 300 MLN EURO DLA NAUKI 22 lutego w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O 300 mln euro ubiegać się mogą uczelnie i instytuty. Cieszę się, że możemy ogłosić otwarcie konkursu. Po pierwsze, bo jesteśmy pierwszym resortem, który to robi, a po drugie możemy przekazywać miliony euro na infrastrukturę badawczą i projekty ze sfery wdrożeń i innowacji, która jest bardzo ważna w polityce tego rządu powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Wiceminister prof. Maria Elżbieta Orłowska zaznaczyła: Mimo bardzo dobrych wyników w naukach podstawowych brakuje nam infrastruktury. Unijne środki pozwolą przynajmniej częściowo uzupełnić zaplecze badawcze polskich naukowców. Na realizację Narodowej Strategii Spójności w Polsce w latach przeznaczonych jest 85,6 mld euro, z tego 4,15 mld na naukę i szkolnictwo wyższe (badanie i rozwój nowoczesnych technologii 1,3 mld, infrastruktura badawcza 1,3 mld, infrastruktura szkolnictwa wyższego 0,59 mld, rozwój kapitału ludzkiego w szkolnictwie wyższym 0,96 mld). 4

5 PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE (PMW) PODSTAWA PRAWNA ART. 13 UST. 1 PKT 1 USTAWY O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI Nazwa jednostki Instytut Fizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie Tytuł projektu ERATO Spintronika półprzewodnikowa: badanie nowych materiałów dla potrzeb spintroniki oraz opracowywanie nowych koncepcji przyrządów spintronicznych IAEA Piramidowanie genów warunkujących tolerancję na stresy środowiskowe wpływające na cechy jakościowe u jęczmienia IAEA Badania zjawisk związanych z szybkim zapłonem tarczy termojądrowej za pomocą protonów przyspieszanych laserem Wysokość środków proponowanych do przyznania w opinii Rady Nauki Wysokość środków finansowych przyznanych przez ministra (w zł) ogółem w tym: INFORMACJE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE NIEWSPÓŁFINANSOWANE (PMN) PODSTAWA PRAWNA ART. 13 UST. 1 PKT 2 LIT. A USTAWY O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI Nazwa jednostki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Ogrodniczy Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii Tytuł projektu DFG Badania zasobów genowych Daucus jako źródła związków o działaniu zdrowotnym COST Badania nad uzyskaniem nowych, cennych genotypów jabłoni o kompleksowej odporności (mało podatnych i odpornych) na gospodarczo ważne choroby (parch jabłoni, mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o wysokiej jakości owoców i zróżnicowanej porze dojrzewania COST 299 Światłowody i struktury fotoniczne do zastosowań w metrologii optycznej COST D42 Materiał opakowaniowy z kontrolą mikroklimatu ograniczenie wpływu lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz stabilizacja wilgotności dla bezpiecznego przechowywania dóbr kultury na podłożu papierowym ASTROSIM Astrofizyka Obliczeniowa. Powstawanie i ewolucja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, struktur we Wszechświecie: od planet Astronomii i Informatyki Stosowanej do galaktyk Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku- Świerku W7X Budowa elementów injektora wiązki neutralnej do stellaratora W7-X; faza wstępna Wysokość środków proponowanych do przyznania w opinii Rady Nauki Wysokość środków finansowych przyznanych przez ministra (w zł) ogółem w tym: ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE JEDNOSTKOM NAUKOWYM NA KONTYNUOWANE INWESTYCJE APARATUROWE z dnia 14 lutego 2008; na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach fi nansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) Są to środki fi nansowe przyznane w 2007 roku decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w formie dotacji celowej na kontynuację inwestycji aparaturowych ze środków fi nansowych na naukę w 2008 roku w łącznej wysokości zł. Nazwa jednostki Wysokość dofinansowania w 2008 roku (w zł) Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Nr 2/133 LUTY

6 INFORMACJE ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE JEDNOSTKOM NAUKOWYM NA KONTYNUOWANE INWESTYCJE BUDOWLANE z dnia 18 lutego 2008; na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach fi nansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) Są to środki fi nansowe przyznane w 2006 i 2007 roku decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w formie dotacji celowej na kontynuację inwestycji budowlanych ze środków fi nansowych na naukę w 2008 roku w łącznej wysokości zł i obejmują: środki fi nansowe przyznane dwiema decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2006 roku w łącznej wysokości zł na kontynuację przez jednostki naukowe inwestycji budowlanych w 2008 roku; środki fi nansowe przyznane 42 decyzjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2007 roku w łącznej wysokości zł na kontynuację przez jednostki naukowe inwestycji budowlanych w 2008 roku. Nazwa jednostki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Instytut Optoelektroniki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa inwestycji Adaptacja i modernizacja zaplecza naukowo-badawczego Laboratorium Termowizji i Systemów Podczerwieni działającego w ramach Centrum Doskonałości Wysokość dofinansowania w 2008 roku (w zł) Adaptacja Collegium Maius wraz z budową budynku biblioteki dla Wydziału Modernizacja zaplecza naukowego Wydziału Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie Modernizacja budynku Instytutu przy ul. Sokołowskiej 29/ Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Modernizacja infrastruktury budynku Centrum PAN w Zabrzu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Chemii Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno- Fizyczny Wyposażenie nowoadaptowanych pomieszczeń oraz laboratoriów Wydziału Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie Modernizacja budynków Instytutu oraz infrastruktury i dróg ewakuacyjnych Ogród Botaniczny; Centrum Zachowania Różnorodnosci Biologicznej PAN w Warszawie Przebudowa i modernizacja zaplecza badawczego Ogrodu Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie Usprawnienie gospodarki paliwowej w Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii Środowiskowe Laboratorium Badań Geomateriałów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademia Medyczna w Gdańsku; Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Modernizacja i wyposażenie Zespołu Laboratoriów Oceny Jakości Zdrowotnej Żywności Pochodzenia Zwierzęcego i Profilaktyki Weterynaryjnej Modernizacja zakładów i laboratoriów Instytutu Akademia Medyczna w Gdańsku Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Adaptacja nowych pomieszczeń i renowacja Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Modernizacja Instytutu Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Aninie Uzbrojenie terenu i modernizacja sieci zewnętrznych dla posadowienia rezonansu magnetycznego Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie Modernizacja laboratoriów analitycznych oraz adaptacja budynku administracyjno-technicznego dla potrzeb Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowych Modernizacja budynków Instytutu Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski Przystosowanie kondygnacji 12 budynku A1 dla potrzeb Zakładu Genetyki Medycznej Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Modernizacja instalacji elektrycznej i dachu budynku głównego oraz Laboratorium Mechanicznej Systezy Stopów Budowa siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w kampusie Ochota Modernizacja zespołu budynków Instytutu Budynek Laboratorium MIKRONANO Politechnika Warszawska; Wydział Transportu Modernizacja Laboratorium Systemów i Urządzeń Elektrycznych w Transporcie Politechnika Warszawska; Wydział Elektryczny Modernizacja Laboratorium Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Modernizacja zaplecza naukowo-badawczego Wydziału Politechnika Łódzka; Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Modernizacja budynków Wydziału Instytut Elektrotechniki w Warszawie Remont kapitalny infrastruktury budynków Instytutu (oddział we Wrocławiu)

7 Nazwa jednostki Nazwa inwestycji Wysokość dofinansowania w 2008 roku (w zł) Instytut Energetyki w Warszawie Modernizacja budynków hali wysokich napięć oraz budynków zwarciowni Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie Dostosowanie budynku nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z modernizacją dachu Politechnika Szczecińska; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowych w obiektach Wydziału Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej oraz wyposażenia technicznego hal technologicznych w budynku C Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach; Instytut Nauki Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych do badań elektrochemicznych o Materiałach Instytut Odlewnictwa w Krakowie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie Politechnika Szczecińska; Wydział Mechaniczny Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu Adaptacja części budynku laboratoryjnego-technologicznego na poszerzenie bazy laboratoryjnej oraz na zaplecze biurowo-konferencyjno-socjalne i administracyjno-socjalne Modernizacja laboratoriów badawczych Instytutu Modernizacja budynku Laboratorium Oceny Najlepszych Dostępnych Technik Proekologicznych dla Rolnictwa Modernizacja zaplecza naukowo-technicznego Instytutu Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Instytucie Technologii Mechanicznej Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego Laboratorium Modelowania i Symulacji Zjawisk w Mechanice Modernizacja obiektów dla celów Centrów Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Mechatroniki, Robotyzacji i Technologii Ubytkowych Przebudowa i modernizacja pomieszczeń laboratorium powłok ochronnych i obróbki cieplnej Przebudowa i modernizacja Zespołu Laboratoriów Katedry Samolotów i Silników Lotniczych Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków B i C INFORMACJE Nowe nominacje profesorskie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 29 stycznia oraz 31 stycznia br. wręczył 158 nominacji profesorskich. NAUKI BIOLOGICZNE: dr hab. Andrzej Józef Joachimiak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Maria Teresa Kapiszewska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Sylwia Łabużek Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym dr hab. Ryszard Szyszka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II NAUKI CHEMICZNE: dr hab. Andrzej Dworak Uniwersytet Opolski dr hab. Hieronim Jakubowski New Jersey Medical School International Center for Public Health w Newark, Stany Zjednoczone dr hab. Bernard Juskowiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska Uniwersytet Wrocławski dr hab. Ewa Daniela Raczyńska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Janusz Adam Rak Uniwersytet Gdański Nr 2/133 LUTY

8 INFORMACJE dr hab. Bogdan Sulikowski Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie dr hab. Joanna Szpunar-Łobińska Państwowe Centrum Badań Naukowych w Pau, Francja dr hab. Marek Tkacz Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie NAUKI EKONOMICZNE: dr hab. Marian Grzegorz Brodziński Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie dr hab. Stanisław Flejterski Uniwersytet Szczeciński dr hab. Tomasz Andrzej Gołębiowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Adam Peszko Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Teresa Eugenia Słaby Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Genowefa Sobczyk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Danuta Sołtys Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu dr hab. Bogdan Kazimierz Suchecki Uniwersytet Łódzki dr hab. Krystyna Wanda Śliwińska Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach NAUKI FIZYCZNE: dr hab. Stanisław Krzysztof Bednarek Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Henryk Stanisław Czyż Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Jan Dereziński Uniwersytet Warszawski dr hab. Jan Bolesław Hanasz Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie dr hab. Jan Kisiel Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Stanisław Kazimierz Krawczyk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Marcin Mierzejewski Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Ryszard Taranko Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Ludwik Turko Uniwersytet Wrocławski dr hab. Jan Wasilewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu NAUKI HUMANISTYCZNE: dr hab. Arleta Beata Adamska-Sałaciak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Zbigniew Stanisław Białas Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Krzysztof Dybciak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Małgorzata Barbara Fuszara Uniwersytet Warszawski dr hab. Dariusz Galasiński University of Wolverhampton, Wielka Brytania; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie dr hab. Stanisław Gawliński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Tadeusz Godlewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Ryszard Grygiel Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dr hab. Grażyna Gzella Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Axel Holvoet Uniwersytet Warszawski dr hab. Lesław Hostyński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Henryk Stanisław Jankowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Zenon Jasiński Uniwersytet Opolski 8

9 dr hab. Ewa Grażyna Jaskóła Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Agnieszka Maria Kijewska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr hab. Eugeniusz Koko Uniwersytet Gdański dr hab. Andrzej Kola Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski Uniwersytet Gdański dr hab. Jerzy Lis Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Maria Lis-Turlejska Uniwersytet Warszawski dr hab. Zofia Mocarska-Tyc Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Krystyna Modrzejewska Uniwersytet Opolski dr hab. Zbigniew Opacki Uniwersytet Gdański dr hab. Władysława Szulakiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Stefan Szymutko Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Stefania Maria Walasek Uniwersytet Wrocławski dr hab. Krystyna Waszak Uniwersytet Warszawski dr hab. Stefan Zabierowski Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Urszula Maria Żegleń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu INFORMACJE NAUKI MATEMATYCZNE: dr hab. Grzegorz Banaszak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Krzysztof Andrzej Loryś Uniwersytet Wrocławski dr hab. Marek Ptak Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. Sławomir Maciej Rybicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu NAUKI MEDYCZNE: dr hab. Jacek Antoni Białkowski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Ewa Birkner Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Stanisław Cichoń Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Damian Mariusz Czepita Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Andrzej Janusz Czernikiewicz Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Małgorzata Ewa Czyż Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Tadeusz Marian Dobosz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Andrzej Tadeusz Dorobisz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Kordian Drożdż Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Krzysztof Henryk Grabowski Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Ewa Jassem Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Aldona Kasprzak Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Iwona Małgorzata Kłoszewska Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Emilia Janina Kolarzyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Bogdan Marek Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Wojciech Michał Młynarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Anetta Iwona Undas Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Andrzej Pucher Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Grażyna Maria Rydzewska Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Nr 2/133 LUTY

10 INFORMACJE dr hab. Andrzej Zbigniew Rydzewski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie dr hab. Marek Sanak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Zenon Siergiejko Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Maciej Siewiński Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Andrzej Cezary Składanowski Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Anna Helena Skoczyńska Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Piotr Paweł Smolewski Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Marian Szczepanik Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Marta Magdalena Szymankiewicz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Anhelli Piotr Syrenicz Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Ewa Kamila Wender-Ożegowska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Ludmiła Węglarz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Piotr Michał Widłak Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach dr hab. Barbara Grażyna Wiszniewska Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Jacek Wysocki Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Elżbieta Zielińska Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Dariusz Idzi Ziora Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach NAUKI O ZIEMI: dr hab. Mirosława Czerny Uniwersytet Warszawski dr hab. Jacek Rajchel Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie NAUKI PRAWNE: dr hab. Jan Sandorski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Zofia Stanisława Sienkiewicz Uniwersytet Wrocławski NAUKI ROLNICZE: dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Franciszek Borówczak Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu dr hab. Marek Tadeusz Ćwintal Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Jerzy Antoni Demetraki-Paleolog Akademia Rolnicza w Lublinie dr Anthony Roger Dexter Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dr hab. Jarosław Diakun Politechnika Koszalińska dr hab. Janusz Waldemar Kalbarczyk Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Bogusław Wojciech Król Politechnika Łódzka dr hab. Iwona Maria Mejza Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu dr hab. Grażyna Teresa Podolska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dr hab. Barbara Rejduch Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 10

11 dr hab. Danuta Teresa Rosołowska-Huszcz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Maria Antonina Surma Instytut Genetyki Roślin PAN Poznaniu NAUKI TECHNICZNE: dr hab. Jan Białek Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Piotr Jan Bielawski Akademia Morska w Szczecinie dr hab. Witold Stanisław Bodaszewski Politechnika Świętokrzyska w Kielcach dr hab. Ryszard Stanisław Choraś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr hab. Andrzej Mieczysław Dąbrowski Politechnika Warszawska dr hab. Stanisław Marian Dobosz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Andrzej Dobrucki Politechnika Wrocławska dr hab. Iwona Krystyna Frydrych Politechnika Łódzka dr hab. Zenon Hendzel Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr hab. Ewa Hermanowicz Politechnika Gdańska dr hab. Andrzej Kolek Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr hab. Krystyna Halina Konieczny Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Czesław Koziarski Politechnika Wrocławska dr hab. Roman Michał Kuziak Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach dr hab. Krzysztof Jan Latawiec Politechnika Opolska dr hab. Klaudiusz Zygmunt Lenik Politechnika Lubelska dr hab. Michał Lisowski Politechnika Wrocławska dr hab. Eligiusz Mieloszyk Politechnika Gdańska dr hab. Marian Bronisław Nantka Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Ryszard Bolesław Pęcherski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr hab. Jarosław Przewłócki Politechnika Gdańska dr hab. Bogdan Jerzy Rogowski Politechnika Łódzka dr hab. Ryszard Rojek Politechnika Opolska dr hab. Wiesław Rybak Politechnika Wrocławska dr hab. Andrzej Józef Świątoniowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. Ewaryst Janusz Tkacz Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Kazimierz Andrzej Towpik Politechnika Warszawska dr hab. Dariusz Uciński Uniwersytet Zielonogórski dr hab. Edward Walicki Uniwersytet Zielonogórski dr hab. Artur Wilczyński Politechnika Wrocławska dr hab. Jan Antoni Zawada Politechnika Warszawska dr hab. Wiesław Józef Żylski Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza INFORMACJE NAUKI TEOLOGICZNE: dr hab. ks. Alojzy Drożdż Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. ks. Krzysztof Góźdź Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Nr 2/133 LUTY

12 INFORMACJE NAUKI WETERYNARYJNE: dr hab. Bogdan Dębski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Mikołaj Antoni Gralak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SZTUKI MUZYCZNE: Anna Maria Domańska Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Anna Bożena Fiebig Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Józef Wojtkowiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie SZTUKI PLASTYCZNE: Jacek Jagielski Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu SZTUKI TEATRALNE: Ewa Grażyna Kutryś Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Powołanie Rady do spraw Edukacji i Badań Naukowych Prezydent RP Lech Kaczyński 19 lutego br. spotkał się z Radą do spraw Edukacji i Badań Naukowych, powołaną na mocy decyzji z 11 lutego. Rada jest forum konsultacyjnym i organem opiniodawczo-doradczym prezydenta, jej przewodniczącym został sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta prof. dr hab. Ryszard Legutko. W skład Rady wchodzą również: prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności; prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; prof. dr hab. Adam Budnikowski, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie; prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej; prof. dr hab. Stanisław Lorenc, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie; prof. dr hab. Michał Szulczewski, przewodniczący Rady Nauki; prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor Collegium Civitas w Warszawie. 12

13 Ogłoszenie Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW o konkursie INFORMACJE na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IV, działania 4.1, poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego: programy rozwojowe uczelni, przyczyniające się do budowy potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz poprawę jej jakości. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 29 stycznia do 18 kwietnia 2008 roku: osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 (wejście od ul. Hożej 20), w pok. 103 (sekretariat DWI); pocztą lub przesyłką kurierską pod adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, ul. Wspólna 1/3, Warszawa. Decyduje data wpływu do punktu przyjmowania wniosków. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Departamencie Wdrożeń i Innowacji oraz na stronie internetowej Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu (pierwsza edycja w 2008 roku) dostępna jest kwota zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: , , , , , Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco będą umieszczane informacje o terminach spotkań przedstawicieli Departamentu Wdrożeń i Innowacji (instytucja pośrednicząca II stopnia) z potencjalnymi beneficjentami. Nr 2/133 LUTY

14 INFORMACJE NCBiR zaprasza ekspertów W związku z rozpoczęciem rejestracji kandydatów do bazy ekspertów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyspecjalizowana agencja rządowa zarządzająca badaniami naukowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach, zachęca przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania się. Najważniejszymi zadaniami ekspertów będą: ocena ofert na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznych programów badawczych, ocena wniosków o finansowanie projektów oraz udział w pracach zespołów ekspertów. Status eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oprócz gratyfikacji finansowej, stwarza unikalną możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowo-badawczych oraz przemysłowych. Zainteresowani mogą się zarejestrować na stronie NCBiR pod adresem: Po zaakceptowaniu aplikacji i wpisaniu do bazy dyrektor Centrum będzie w miarę pojawiających się potrzeb zapraszać do sporządzania opinii lub ekspertyz. Szczegółowe warunki wykonywania opinii i ekspertyz przez eksperta lub zespół, w tym wynagrodzenie, określi dyrektor NCBiR w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789). Informacji udziela Dorota Kościelecka: tel , Konkurs dla doktorantów Założona w 1999 roku w Edmonton Fundacja Naukowa im. Czesława M. Rodkiewicza pomaga polskim doktorantom w kontynuowaniu studiów. Dotychczas w ośmiu konkursach nagrodziła szesnaścioro laureatów. Konkurs skierowany jest do doktorantów prowadzących badania w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Kandydaci muszą być obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym. Warunkiem złożenia podania jest otwarty przewód doktorski. Komisja bierze pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Każdy z dwóch laureatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości czterech tysięcy dolarów kanadyjskich. Wypełnioną aplikację, dostępną na stronie oraz wymagane dokumenty należy wysłać do 30 kwietnia 2008 (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation; 622 Wahstao Rd; Edmonton, Alberta, T5T 2Y4; Kanada. Zarząd fundacji podejmie decyzję we wrześniu

15 Nie traćmy szansy na rozwój Z prof. Maciejem Żyliczem, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Zuzanna Szybisty. Czy planowane w tegorocznym budżecie 3,7 mld zł na naukę są satysfakcjonującą kwotą? Nie, to bardzo mało. Trzeba zobaczyć w liczbach bezwzględnych ile państwo rzeczywiście daje na naukę, w przeliczeniu na pojedynczego obywatela. Z budżetu państwa Polska przeznacza 26 euro rocznie na jednego mieszkańca, podczas gdy kraje starej piętnastki Unii wydają średnio 170 euro. Nawet dwukrotny wzrost budżetu na naukę nie zmieniłby wiele, a my jak co roku spodziewamy się zmian jedynie kosmetycznych. Szwecja na przykład przeznacza 3 proc. swojego PKB, a trzeba pamiętać, że jest on o wiele większy niż w Polsce. Kraje skandynawskie jako jedyne osiągnęły cele strategii lizbońskiej, która mówi, że kraje unijne będą asygnować na naukę około 3 proc. PKB do 2010 roku. Podpisali to wszyscy premierzy, ale mało który kraj wypełnia założenia. W Polsce 0,3 proc. przyznaje państwo, a drugie 0,2 proc. przemysł co daje około 0,5 proc. PKB. Osiągnięcie 3 proc. do 2010 roku jest dla nas nierealne. Jeżeli jednak oceniamy polską naukę, musimy zastanowić się również, ile my jako obywatele w nią inwestujemy. Jak wspomniałem, jest to 26 euro na osobę. Przedziwna sytuacja, że i tak liczymy się w świecie. W artykule sir Davida Kinga, doradcy premiera Wielkiej Brytanii, opublikowanym w 2004 roku w Nature, znalazł się raport na temat impact factor poszczególnych krajów w skali globalnej. King wziął pod uwagę tylko najlepsze publikacje, czyli jeden procent prac, które zmieniły w ostatnich latach naukę. Polska w skali 120 krajów świata znalazła się w tym rankingu na 22. miejscu! Wyprzedzają nas kraje, które wydają na naukę wielokrotnie więcej. Polska jest więc na bardzo wysokiej pozycji, jeśli porównamy, ile państwo łoży na naukę. A przecież musimy przy tym uświadomić sobie, że pod względem innowacyjności przemysłu plasujemy się na setnym miejscu w Europie tylko Albania jest od nas gorsza......według niektórych naukowców bliżej nam do krajów Ameryki Łacińskiej niż choćby naszych południowych sąsiadów. Fot: Andrzej Świetlik NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 2/133 LUTY

16 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Zgadza się. W tej sytuacji i tak całkiem nieźle sobie radzimy. Jednak nie jest to jeszcze dowodem, że pieniądze wydajemy dobrze. My je wydajemy źle około 70 proc. idzie na utrzymanie obecnej struktury, którą odziedziczyliśmy jeszcze po socjalizmie. Na prawdziwe konkursy, w których ważna jest jakość prowadzonych badań, przeznaczamy proc. całego budżetu na naukę. Tak jak budżet kraju ma pewne sztywne wydatki, np. spłatę długów niegdyś zaciągniętych przez państwo, tak samo jest z budżetem nauki. Jeżeli tego nie zmienimy, nauki nie zreformujemy. A jak zmienić? Pewną ilość środków, które wydajemy na tak zwaną działalność statutową, przesunąć na granty. Jednocześnie projekty powinny być coraz większe; obecnie są tak małe, że za te pieniądze nic właściwie nie można zrobić. Z tych projektów powinny być pokrywane zarówno część uposażeń naukowców, jak i wydatki na naukę. Oprócz tego zatrudniająca nas instytucja powinna wziąć pokaźny podatek, tzw. overhelds, czyli koszty pośrednie. Z tych kosztów instytucje powinny się utrzymywać. Wtedy sytuacja będzie taka, że rektor czy dyrektor będzie zastanawiał się pięć razy, kogo zatrudnić: świetnego człowieka, który zarobi pieniądze czy znajomego? Jeżeli będziemy bardzo restrykcyjni, po paru latach niektóre jednostki upadną, a niektóre uczelnie, choć nie przestaną istnieć, ograniczą się do dydaktyki, bez prowadzenia badań naukowych. Ale wyłonią się też szkoły i instytuty, które dzięki inwestycjom w znakomitą kadrę, będą miały dużo większe pieniądze. Od dawna mówimy, że należy ustanowić w Polsce ekstraligę uczelni. Nie da się jednak nagle zadekretować, że na przykład Uniwersytet Jagielloński jest lepszy od Warszawskiego. Najpierw trzeba wprowadzić konkurencyjny system, a po czterech latach zobaczyć, która uczelnia potrafi z niego najlepiej korzystać. W Stanach Zjednoczonych overhelds stanowią 50 proc. grantów, więc opłaca się zatrudnić dobrego człowieka, bo to opłaca się uniwersytetowi. Jeśli starczy nam konsekwencji, doprowadzimy sytuację do normalności. Wiąże się to z jeszcze jedną rzeczą większość z nas będzie zatrudniona kontraktowo, a nie na stałych posadach. Obejdzie się bez oporu środowiska naukowego? To, co teraz mówię, nie podoba się wielu naukowcom. Po pierwsze, przesunięcie środków na granty oznacza, że władzę tracą dziekani i dyrektorzy instytutów. Druga rzecz po wprowadzeniu kontraktów o granty muszą walczyć wszyscy. Strata grantu oznacza, że nie jestem konkurencyjny, a w konsekwencji tracę zatrudnienie. To się nie podoba takim starym profesorom jak ja, bo oni chcą mieć stabilną sytuację. Ale naukę najbardziej niszczy stabilizacja. Bardzo często przywołuje się przykład systemu anglosaskiego, który również daje profesorom stabilizację, tzw. tenurę. Zapomina się jednak, co to faktycznie oznacza. Owszem, profesorowi z tenurą, który traci grant, uniwersytet gwarantuje średnią pensję, daje sekretarkę i tak dotrzymuje go do emerytury; ale nie będzie już miał swojego laboratorium, nie może zatrudniać doktorantów. System anglosaski przewiduje więc stabilizację, ale na jakich warunkach? W Polsce natomiast wielu profesorów przestało prowadzić badania, a nadal pozostają im ogromne laboratoria. To jest straszne. Kiedy młody człowiek trafi do takiego profesora, zniszczy swoją karierę, nie będzie miał szans na rozwój. Pracował Pan w zagranicznych placówkach, m.in. na uniwersytecie w Utah. Nigdy nie myślał, by pozostać za granicą? Miałem parę propozycji, m.in. z Chicago czy Utah, gdzie zapewniłem już sobie tę ogra- 16

17 niczoną stabilizację. Jednak w Stanach, aby uprawiać dobrą naukę, trzeba pracować na takich uczelniach jak Harvard, Stanford czy Massachusetts Institute of Technology, gdzie ma się dostęp do świetnych młodych ludzi z całego świata. W Polsce mam dostęp do genialnych młodych ludzi, do których nie dotarłbym pracując na średniej jakości amerykańskim uniwersytecie. Ale coraz więcej wybitnych młodych polskich naukowców wyjeżdża? Tak, bo nie widzą w Polsce możliwości rozwoju. Dlaczego? System kariery naukowej nie jest drożny. Nie może być tak, że na jednym wydziale mamy tylko jednego profesora z fizyki ciała stałego, jednego z fizyki kwantowej itd. Dobre, szybko rozwijające się zespoły produkują wielu profesorów; ja sam wychowałem sześciu profesorów tytularnych. Potem oni są na jednym wydziale, czasami nawet w jednej katedrze i nie ma miejsca, by przyjąć kolejną osobę. Młody naukowiec może się okazać lepszy od nich, ale wszystkie etaty są zajęte, więc nawet nie próbuje znaleźć pracy na uniwersytecie, tylko wyjeżdża za granicę albo idzie pracować do banku, gdzie chętnie go przyjmą, bo jest inteligentny. Na uczelniach trzeba wprowadzić etatyzację oraz międzynarodowe konkursy na poszczególne stanowiska. Kolejna sprawa, że w konkursach nie powinniśmy brać pod uwagę, czy ktoś ma już habilitację. Kiedy pracuję w komisji selekcyjnej, zatrudniającej młodego człowieka jako lidera grupy, w ciągu dziesięciu minut umiem się przekonać, czy jest w stanie habilitację zrobić. W Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej zatrudniamy liderów grup, którzy mają po lat. Przyjmujemy ich bez habilitacji, ale wiemy, że jeśli tylko będą chcieli, zrobią ją bez problemu. W Instytucie wszyscy liderzy zrobili habilitację, równocześnie zakładając własne zespoły studentów i doktorantów. W podobny sposób należy postępować na uczelniach. Skoro system, o którym Pan Profesor mówi, wydaje się tak dobry, dlaczego rzeczywistość ciągle wygląda inaczej? Opór środowiska jest bardzo duży. To, co teraz mówię, zaprzecza utartym schematom i przyzwyczajeniom. Mówiąc szczerze, na uniwersytetach profesorowie mają monopol na wszystko, a wielu z nich nie pracuje już naukowo. Mało tego, wielu z nich nigdy nie pracowało naukowo. W czasach komunistycznych kryteria selekcji szczególnie w humanistyce nie zawsze były merytoryczne. Kiedy w latach 80. na Uniwersytecie Gdańskim otwieraliśmy pewien nowy kierunek studiów, musieliśmy mieć zezwolenie komitetu wojewódzkiego PZPR na zatrudnienie profesorów. Ci wszyscy ludzie ciągle są w systemie. I blokują zmiany. Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zachęcają młodych naukowców do robienia kariery w Polsce... Naukowcy nie mogą pozostawać w jednym miejscu. Po doktoracie powinni wyjechać na staż do innego środowiska, najlepiej do innego kraju. W Stanach Zjednoczonych przestrzegana jest reguła, że nie mogę zostać profesorem tam, gdzie zrobiłem doktorat. W Niemczech musi upłynąć 6 7 lat, żebym mógł wrócić na uniwersytet, gdzie się doktoryzowałem. U nas mamy dziwny rozwój: możemy naukowo urodzić się i umrzeć w tym samym miejscu. To następna rzecz, którą trzeba zmienić. Młodzi badacze muszą więc wyjechać na staż za granicę, ale byłoby dobrze, żeby najlepsi wrócili. Do tego służy w Fundacji program Homing, zachęcający do powrotu. Z kolei Focus pomaga młodym zakładać własne laboratoria. Bardzo oblegany projekt Start przeznaczamy dla doktorantów lub młodych doktorów rocznie mamy przeszło tysiąc wniosków, a dajemy NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 2/133 LUTY

18 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO około 120 stypendiów. W programach Welcome i Team liderzy najlepszych grup pracujących naukowo dostają pieniądze dla młodych ludzi, których zatrudniają. Ważne, by lider takiej grupy był wybrany w konkursie, dlatego nie powinno się zdarzyć, że młody człowiek przyjdzie do kogoś i straci cztery lata. Jeśli źle wybierze się swojego patrona, mistrza, można zepsuć całą dalszą karierę. Czy w Polsce są szanse na finansowanie badań z prywatnych pieniędzy? W naszym kraju 2/3 pieniędzy idzie z budżetu, a tylko 1/3 z szeroko rozumianej gospodarki firm prywatnych i państwowych itd. W krajach anglosaskich jest odwrotnie. Nasz przemysł jest dość słaby, a ponadto nie wyrobiliśmy mechanizmów, które uczyniłyby opłacalne inwestycje w naukę. Owszem, dla biznesu to zawsze duże ryzyko, ale ono jest wpisane we wszelkie inwestycje. Mamy ogromną sferę aplikowania odkryć naukowych do gospodarki, a całkowicie jest ona zaniedbana. Każdy kolejny rząd pod pozorem, że zajmujemy dopiero setne miejsce pod względem innowacyjności gospodarki pompuje w ten system budżetowe pieniądze. Nie rynek decyduje, co powinno być dofinansowane, tylko urzędnik w ministerstwie. I to jest taki sztuczny by-pass, który naturalnie wielu naukowcom się podoba. To łatwe pieniądze, ale nie doprowadzą do niczego. Jeśli firma farmaceutyczna da pół miliona złotych na konkretne badania, to będzie codziennie pilnować, żeby pieniądze były dobrze inwestowane. Jak 500 tysięcy włoży minister, to już nie jest w stanie skontrolować, na co są wydawane. Nauka potrzebuje rynku? Tak, ale w Polsce rynek jest jeszcze bardzo płytki. Dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, które ledwo wiążą koniec z końcem i nie myślą nawet o wdrożeniach nowych technologii. Ekonomiści ostrzegają, że bez wzrostu innowacyjności gospodarki dynamika rozwoju Polski będzie szybko słabnąć. A do tego potrzebne są gruntowne reformy i systemu edukacyjnego, i sposobu finansowania nauki. Zły system zarządzania pieniędzmi to nie jest jedyny element blokujący innowacyjność w Polsce. Przeszkadza także nastawienie obywateli. Jesteśmy wychowywani, aby odtwarzać, a nie tworzyć. W liceum musiałem uczyć się regułek, a moje dzieci, które chodziły do szkoły w USA, co tydzień pisały eseje na różne tematy. To wiązało się z chodzeniem do biblioteki, samodzielnym szukaniem informacji, kojarzeniem faktów, pracą twórczą. Czyli zmiany w polskiej nauce trzeba zacząć od dzieciństwa? System anglosaski jest niezwykły po pierwsze bardzo proinnowacyjny, po drugie w każdym uczniu szuka czegoś unikalnego. A u nas promuje się sztampę, wybitność często jest niszczona, a nie nagradzana. Dzieci trzeba uczyć myśleć! Niestety, to też wina uniwersytetów. Wielu profesorów nie uczy swoich studentów myślenia. Kiedy po moim powrocie ze Stanów poprosiłem studentów piątego roku, żeby odłożyli na chwilę swoje prace magisterskie i napisali projekt badawczy o tym, co naprawdę chcieliby zrobić, popatrzyli na mnie jak na idiotę. Napisał tylko jeden z nich, dziś jest profesorem. Ponadto, jeśli nie wprowadzimy języka angielskiego jako języka wykładowego, szczególnie w naukach ścisłych i naukach o życiu, stracimy najlepszych studentów. Jesteśmy wolnym krajem z otwartymi granicami, więc wyjadą, by kształcić się gdzie indziej. W krajach Europy Zachodniej jest tak małe zainteresowanie tzw. hard science, że już wkrótce atrakcyjne programy stypendialne będą kusić najlepszych Polaków. Aby studiowali u nas, musimy zmienić podejście przejść na język 18

19 angielski, zatrudniać wybitnych profesorów w drodze międzynarodowych konkursów. Wtedy się utrzymamy w konkurencji. Celem przygotowanej w ubiegłym roku strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku jest wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki. Wymienia się priorytetowe dziedziny: biotechnologia, nanotechnologia oraz technologie informacyjne. Słusznie? Powiedzieć szczerze? Tak. Niesłusznie. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie kierunki w 2015 roku będą przyszłościowe. Po drugie, wiele krajów posiada bardzo rygorystyczne systemy przewidywania przyszłości, tzw. foresight, a my dopiero zaczynamy je wprowadzać. Czy to, że amerykańska gospodarka więcej zarabia na projektach biotechnologicznych niż na informatycznych, jest dowodem, że w Polsce też tak będzie? Niekoniecznie, jesteśmy przecież daleko za Ameryką, a oni zainwestowali w biologię molekularną 20 lat temu. Powinniśmy zastanowić się, w jakich dziedzinach, pomimo mizerii finansowej, jesteśmy unikatowi. Mamy wiele odkryć naukowych, które w skali globalnej są niepowtarzalne. Tym ludziom i tym zespołom dajmy pieniądze, a nie jakimś priorytetowym dziedzinom. W ten sposób wykształcimy naszą specjalność. Owczy pęd, by stawiać na dyscyplinę X, bo inni w nią inwestują, nie doprowadzi do niczego. Inni robią pieniądze, ale nie znaczy to, że my też je zrobimy. Może to świadczyć też o przepełnieniu rynku. Mam nadzieję, że w przyszłości dorobimy się godnych zaufania programów foresight i sytuacja się unormuje. Uda się wprowadzić zmiany potrzebne polskiej nauce w ciągu najbliższych lat? Wydaje się, że tak. Po pierwsze, dzięki pieniądzom strukturalnym z UE jest więcej funduszy. Po drugie, młodzi głosują nogami i uciekają, każdy to widzi. W związku z tym mamy do czynienia ze szczególnym momentem w historii naszego kraju niemal wszyscy są zgodni, że trzeba coś zmienić. Gdy dziesięć lat temu napisałem w Polityce artykuł na temat reform niezbędnych w sektorze nauki, niemal chciano mnie zlinczować, zarzucano, że kalam własne gniazdo. Teraz jest inaczej. Jeżeli w najbliższych dwóch latach nie wprowadzimy zmian, o których mówię, przegramy szansę na rozwój polskiej nauki. Prof. dr hab. MACIEJ ŻYLICZ studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się biologią molekularną, wyizolował pierwsze białka szoku termicznego i wykazał ich aktywność w replikacji DNA, od 2000 roku bada rolę białek szoku termicznego w transformacji nowotworowej. Należy do dziesięciu najczęściej cytowanych Polaków w naukach biomedycznych. W latach jako visiting professor pracował w Instytucie Onkologii Utah University, od 2005 roku jest prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kieruje Zakładem Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Należy do Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europea, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej i Amerykańskiego Towarzystwa Biologii Molekularnej i Biochemii. W 1999 roku został laureatem nagrody FNP, nazywanej polskim Noblem, a w 2002 nagrody prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcia naukowe. W 2008 roku Komisja Europejska powołała go na przewodniczącego zespołu European Research Council do spraw ewaluacji projektów badawczych z dziedzin biologii molekularnej i strukturalnej oraz biochemii. 1 lutego br. minister nauki powołała prof. Żylicza do zespołu, którego zadaniem jest opracowanie założeń reformy zarządzania i finansowania nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego. NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 2/133 LUTY

20 NAUKA, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Finansowanie nauki we Francji Przedstawiamy francuski system finansowania nauki oprócz resortu badań i innych instytucji politycznych, także agencje finansujące i kontrolujące oraz ciała wykonawcze. Na koniec prezentujemy budżet szkolnictwa wyższego i badań na 2008 rok, który w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o prawie 8 procent. INSTYTUCJE POLITYCZNE Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań: Zagadnienia nauki należą w resorcie do Generalnej Dyrekcji Badań i Innowacji (DGRI), która proponuje kierunki rozwoju polityki naukowej i zarządza niezbędnymi do tego środkami. W porozumieniu z Dyrekcją Spraw Finansowych przygotowuje budżet szkolnictwa wyższego i badań, a w kontakcie z Generalną Dyrekcją Szkolnictwa Wyższego podział pieniędzy na badania pomiędzy jednostki akademickie. DGRI promuje również kulturę naukowo-techniczną oraz kontroluje podlegające Ministerstwu oddziały. Ważnym jej zadaniem jest opracowanie i wprowadzenie narodowej strategii badań poprzez nadzór nad takimi programami tematycznymi jak np. kierunki badań, wielodyscyplinarne badania naukowe i technologiczne, badania kosmiczne, badania z dziedziny zarządzania środowiskiem i zasobami. Oprócz programów strategicznych, Dyrekcja odpowiada również za misje operacyjne, których celem jest rozwój programów informacyjnych i systemów zatrudnienia w sektorze nauki, a także definiuje założenia dotyczące urządzeń badawczych i działań w ramach programów europejskich. Jedna z komórek zajmuje się sprawami innowacyjności (określa politykę wdrożeniową, zapewnia nadzór nad podległymi resortowi instytucjami o charakterze technologicznym oraz formułuje procedury finansowania badań przemysłowych i wspierania innowacyjności), a inna promocją udziału kobiet w sektorze badań i szkolnictwa wyższego. Generalna Dyrekcja Badań i Innowacji (DGRI), działająca w ramach Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań, zajmuje się m.in. promocją udziału kobiet w sektorze badań i szkolnictwa wyższego Akademia Nauk: Skupiając francuskich i wybranych zagranicznych naukowców, zajmuje się współpracą międzynarodową, podnosze- Fot: 20

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący prof. Marcin Kamiński Joanna Kulesza prof. Marek Lewandowski Dorota Maciejko Redaktor Anna Knapińska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Nr 8-9/128 SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2007 Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Agnieszka Gryzik prof. Marcin Kamiński Joanna Kulesza prof.

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI EDUKACJI, NAUKI. Nr 2994/VI kad. 18.11.2009 r. I MŁODZIEŻY (NR 148)

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI EDUKACJI, NAUKI. Nr 2994/VI kad. 18.11.2009 r. I MŁODZIEŻY (NR 148) ISSN 1230 7289 KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych B I U L E T Y N Z posiedzenia: KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY (NR 148) Nr 2994/VI kad. 18.11.2009 r. Tekst bez autoryzacji Wydawca: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o ISSN 1689-4723 Nr 3 (142) Kwiecień-Czerwiec 2014 Trzymajmy się morza! ŚWIĘTO

Bardziej szczegółowo

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.:

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.: 1 (26) / 2011 Fot. L. Panasiewicz Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: Z nauki do biznesu, z biznesu do nauki Uczelnie muszą komercjalizować

Bardziej szczegółowo

Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym

Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym IV Seminarium Bez matematyki kariery nie zrobisz Mistrzowski mikrorobot RoboGames 2015 4/2015

Bardziej szczegółowo

2014 Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

2014 Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ WWW.FNP.ORG.PL ISSN: 1506-0853 RAPORT ROCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 2014 Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi RAPORT ROCZNY FUNDACJI NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Fot. Jakub Drzazga. nr 202

Fot. Jakub Drzazga. nr 202 maj 2006 1 2 Fot. Jakub Drzazga nr 202 Wydarzenia Juwenalia Ruszył pochód... Na czele, w szyku orkiestra policji. Za nią, już w radosnym nieładzie, nie wszyscy na własnych nogach, brać studencka... Spotkawszy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG

Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG 1 Okładka: Projekt wyróżniony I nagrodą w konkursie na koncepcję remontu i

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY MŁODYCH WYNALAZCÓW

WSPIERAMY MŁODYCH WYNALAZCÓW Numer 2/15/2013 ISSN 2299-5536 UMOWA UP RP SIPO ChRL WAŻNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WYNALAZCÓW PRAWO W INTERNECIE JAK KORZYSTAĆ LEGALNIE Z ZASOBÓW SIECI EDUKACJA = INNOWACYJNA GOSPODARKA ROK PROF. J. CZOCHRALSKIEGO

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Styczeń - Luty 2012 nr 1-2 [122-123]

Styczeń - Luty 2012 nr 1-2 [122-123] Styczeń - Luty 2012 nr 1-2 [122-123] styczeń - luty 2012 1 2 styczeń - luty 2012 Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! W pierwszym tegorocznym wydaniu Świata Biznesu zaprosiliśmy do redakcyjnej dyskusji zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ LUTY 2013 NR 2 (180) Stutysięczny absolwent politechniki w Gdańsku Nowe logo naszej uczelni Z życia studentów Tunel pod Martwą Wisłą 2/2013 PISMO

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. WYDARZENIA Zintegrowane Centrum Studenckie otworzyło podwoje Perspektywy dla e-książek powstało konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

W NUMERZE. WYDARZENIA Zintegrowane Centrum Studenckie otworzyło podwoje Perspektywy dla e-książek powstało konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa marzec 2007 1 2 nr 210 W NUMERZE WYDARZENIA Zintegrowane Centrum Studenckie otworzyło podwoje Perspektywy dla e-książek powstało konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa NOWI PROFESOROWIE Nominacje Tomasza

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Barański Superbelfer 2010. Morze Sargassowe w Kortowie? str. 10. ART Rock - reaktywacja str. 20. str. 4. www.uwm.edu.

Dr Wojciech Barański Superbelfer 2010. Morze Sargassowe w Kortowie? str. 10. ART Rock - reaktywacja str. 20. str. 4. www.uwm.edu. ISSN 1641 3199 www.uwm.edu.pl Olsztyn luty 2011 Nr 2/138 Dr Wojciech Barański Superbelfer 2010 str. 4 Morze Sargassowe w Kortowie? str. 10 ART Rock - reaktywacja str. 20 1 Fot. Janusz Pająk Nr 2 (138)

Bardziej szczegółowo

g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o ISSN 1689-4723 Nr 6 (126) Grudzień 2011 Trzeba widzieć dalej i więcej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

życie politechniki Profesor Zenon Mróz Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej Rozmowa z Rektorem XIII kadencji prof.

życie politechniki Profesor Zenon Mróz Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej Rozmowa z Rektorem XIII kadencji prof. Pismo Politechniki Białostockiej 2/2012 życie politechniki Profesor Zenon Mróz Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej Rozmowa z Rektorem XIII kadencji prof. Tadeuszem Citką Naukowcy z PB otrzymają

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2014

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2014 nr 3 (34) 2014 WRZESIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2014 imalopolska.eu INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo