Karty modułowe przedmiotów prowadzonych w roku 2010/2011 przez Zakład Gospodarki Wodnej (Ś-13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty modułowe przedmiotów prowadzonych w roku 2010/2011 przez Zakład Gospodarki Wodnej (Ś-13)"

Transkrypt

1 Karty modułowe przedmiotów prowadzonych w roku 2010/2011 przez Zakład Gospodarki Wodnej (Ś-13) Ś-1

2 Spis kart modułowych: BUDOWNICTWO: EKONOMIKA BUDOWNICTWA... 3 GOSPODARKA WODNA... 5 PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ... 7 INśYNIERIA ŚRODOWISKA I STOPNIA: EKONOMIKA ŚRODOWISKA... 9 GOSPODARKA WODNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO W INśYNIERII ŚRODOWISKA I W BUDOWNICTWIE RAPORTY OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INśYNIERIA ŚRODOWISKA II STOPNIA: PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ DO PLANÓW WODNO- ŚRODOWISKOWYCH SYSTEMY GOSPODARKI WODNEJ OCHRONA ŚRODOWISKA: EKONOMIKA ŚRODOWISKA GOSPODARKA WODNA OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO I SOCJOLOGIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRAWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA RAPORTY OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UDZIAŁ SPOŁECZNY W PODEJMOWANIU DECYZJI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ WODY W ZBIORNIKACH ZASADY ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU... 41

3 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU EKONOMIKA BUDOWNICTWA Construction economics Kierunek: Specjalność: Budownictwo BWiG Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 3 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Izabela Godyń dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15E Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: ekonomika, budownictwo, inwestycja, finansowanie, efektywność, rentowność Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o problematyce finansowania i oceny efektywności inwestycji oraz działalności gospodarczej, uzyska umiejętność sporządzania podstawowych analiz, ocen i rachunków ekonomicznych i finansowych dla potrzeb oceny inwestycji oraz oceny działalności firmy. Wykłady (15 godz.): Podstawowe pojęcia z ekonomiki budownictwa (3 godz.) Budownictwo jako dziedzina gospodarki kraju. Uwarunkowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne budownictwa. Podmioty gospodarcze funkcjonujące w budownictwie. Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych. Prawo działalności gospodarczej: zasady rejestrowania, prowadzenia i rozliczania działalności. Ekonomika w przedsiębiorstwie (6 godz.) Majątek przedsiębiorstwa: aktywa trwałe i aktywa obrotowe, pasywa. Środki trwałe. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Aktywa obrotowe: cykle rotacji zapasów i naleŝności. Pasywa: kapitały własne i obce. Bilans firmy: struktura i zasady opracowywania. Rachunek wyników: struktura i zasady sporządzania. Koszty, zysk, strata. Przepływy pienięŝne. Ocena kondycji finansowej firmy. Płynność finansowa, stopień zadłuŝenia, rentowność. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa: analiza kosztów, analiza rynku powiązanego, próg rentowności. Rachunek dyskontowy. Ekonomika inwestycji (6 godz.) Przedsięwzięcia rozwojowe i ich ocena: rachunek opłacalności, okres zwrotu, stopa zwrotu, próg rentowności, metody dyskontowe (wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu). Ryzyko inwestycyjne i jego kalkulacja. Ekonomika przedsięwzięć budowlanych (inwestycje rozwojowe, eksploatacja, remont, modernizacja). Źródła finansowania przedsięwzięć budowlanych. Zasady opracowywania planu finansowania inwestycji budowlanej. MontaŜ finansowy. ŚcieŜka krytyczna. Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie. Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Ocena kondycji finansowej firmy budowlanej (7 godz.) Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)

4 Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Kierowanie procesem inwestycyjnym, Organizacja produkcji budowlanej, Kosztorysowanie Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena z prac wykonanych w ramach zajęć projektowych Egzamin pisemny Ocena końcowa=0,5*ocena z zajęć projektowych + 0,5*ocena z egzaminu Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej PK Manteuffel Szoege H. Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006 Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 Głowacz L. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych: podręcznik dla studentów wyŝszych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Uhma Cz. Ekonomika budownictwa, WSiP 1991 wybrane rozdziały.

5 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU GOSPODARKA WODNA Water management Kierunek: Budownictwo Specjalność: BWiG Rok studiów: III Semestr: 6 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 4 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. E. DruŜyńska, dr inŝ. I. Godyń, dr inŝ. W. Indyk Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z zadaniami gospodarki wodnej, z rolą i efektywnością obiektów gospodarki wodnej w realizacji tych zadań oraz metodami rozwiązywania najistotniejszych problemów. Wykłady (30 godz.): Cele i zadania gospodarki wodnej jako działu gospodarki narodowej i dyscypliny naukowej. Kryteria oceny stopnia realizacji zadań. Źródła zanieczyszczeń (punktowe, obszarowe, liniowe). Stan jakości wód powierzchniowych, podziemnych oraz wód Bałtyku. Metody oceny jakości wód powierzchniowych - zasady klasyfikacji wód (normy Unii Europejskiej). Charakteryzowanie jakości wód na długości rzeki (w tym profile hydrochemiczne). Sposoby poprawy jakości wód (techniczne i nietechniczne). Sposoby ilościowego bilansowania zasobów wodnych. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych Polski na tle innych krajów Europy. Potrzeby wodne, w tym struktura i źródła zaspokajania tych potrzeb. Obszary zagroŝone deficytem wody. Wyrównawcze zbiorniki retencyjne. Planowanie objętości zbiornika (gwarancja spełnienia potrzeb wodnych, wyznaczanie obj. zbiornika niezbędnej dla uzyskania Ŝądanego odpływu o wymaganej gwarancji krzywa skuteczności wyrównawczej zbiornika). Reguły sterowania. Przyczyny powodzi, szkody i straty powodziowe, czynna i bierna ochrona. Techniczne i nietechniczne sposoby ochrony przed powodziami. Rola zbiorników retencyjnych w ochronie przed powodziami. Reguły sterowania. Rodzaje elektrowni, rola i udział energetyki wodnej w krajowym systemie energetycznym. Zasady sterowania retencją zbiorników energetycznych. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne zasady gospodarowania wodą. Konfliktowość zadań sposoby łagodzenia konfliktów. Drogi wodne w Polsce aktualny i perspektywiczny stan ich wykorzystania. Struktura zarządzania zasobami wodnymi. Kompetencje organów. Ekonomiczne oraz ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki wodnej. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu zasobami wodnymi. Narzędzia wspomagające. Udział społeczny.

6 Ćwiczenia projektowe (15 godz.) 1. Opracowanie profilu hydrochemicznego dla zadanego cieku. Klasyfikacja jakości cieku ze względu na BZT5. Opracowanie programu poprawy. (8 godz.). Zasady modelowania stęŝeń na długości cieku. Chłonność cieku. Tworzenie programu poprawy czystości cieku. 2. Wyznaczenie krzywej skuteczności wyrównawczej zbiornika retencyjnego. (7godz.) Równanie bilansowe zbiornika retencyjnego. Reguły sterowania zbiornikiem wyrównawczym i przeciwpowodziowym. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Komputerowe programy uŝytkowe, Mechanika płynów i hydraulika, Hydrologia Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach ćwiczeń projektowych Egzamin pisemny Ocena końcowa: 0,4 * ocena z ćwiczeń + 0,6 * ocena z egzaminu Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Diagnoza gospodarki wodnej w Polsce, Praca zbiorowa pod red. E. Nachlik, Monografia PK, Kraków 2004, Konspekty autorskie wykładowcy Periodyki Gospodarka wodna, Ekofinanse

7 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Law and intellectual property rights Kierunek: Specjalność: Budownictwo BWiG Rok studiów: II Semestr: 4 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 1 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK, dr inŝ. W. Indyk Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30 Słowa kluczowe: Własność intelektualna, znak firmowy, prawo autorskie Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o prawie autorskim Wykłady (30 godz.): Wykład I Podstawy prawa Wykład II Tworzenie i stosowanie prawa. Wykład III Źródła prawa. System prawa. Prawo własności intelektualnej. Wykład IV Prawo autorskie przedmiot i podmiot ochrony. Wykład V Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona Wykład VI Dozwolony uŝytek, przejście praw autorskich majątkowych Wykład VII Prawo do wizerunku, prawo do korespondencji oraz prawa pokrewne Wykład VIII Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym Wykład IX Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym cd, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz odpowiedzialność karna. Wykład X Prawo własności przemysłowej przedmiot i sposób ochrony, podmiot ochrony Wykład XI Wynalazki, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe zasady ogólne. Wynalazki i patenty. I. Wynalazki, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe przepisy ogólne II. Wynalazki i patenty przepisy szczególne Wykład XII Patenty europejskie. Wzory uŝytkowe i wzory przemysłowe I. Patenty europejskie - europejskie prawo patentowe: II. Wzory uŝytkowe III. Wzory przemysłowe Wykład XIII Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe. Oznaczenia geograficzne. Topografie układów scalonych. Wykład XIV Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe. Postępowanie przed urzędem patentowym. Wykład XV Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: brak Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe

8 Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Wykład monograficzny, Podręcznik Prawo Autorskie i prawa pokrewne Janusz Byrta, Ryszard Markiewicz 2008 Wolters Kluwer business

9 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU EKONOMIKA ŚRODOWISKA Environmental Economics Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: III Semestr: 6 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 3 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Izabela Godyń dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: ekonomika środowiska, efekty zewnętrzne, internalizacja, efektywność ekonomiczna Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z miejscem, rolą i obszarami zastosowań ekonomiki ochrony środowiska, metod wyceny ekonomicznej inwestycji w procesie podejmowania decyzji; opanowanie podstawowych metod i narzędzi oceny efektywności ekonomicznej inwestycji Wykłady (15 godz.): Zagadnienia wprowadzające środowisko i jego problemy w teorii ekonomii, wzrost gospodarczy a zasoby środowiska, zanieczyszczenie środowiska i ograniczoność zasobów. Ekonomia a problemy wykorzystania, zanieczyszczenia i ochrony środowiska Straty i korzyści ekologiczne powodowane działalnością gospodarczą (efekty zewnętrzne, szacowanie wartości środowiska oraz efektów zewnętrznych) Internalizacja efektów zewnętrznych (podatek Pigou, teoremat Coase'a, podatki i opłaty ekologiczne). Ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w Polsce i na świecie (opłaty, fundusze, subwencje, handel emisjami i in.) Finansowanie inwestycji proekologicznych: Źródła finansowania. Źródła długoterminowe i ich koszt. Kapitały własne i ich koszt. Kapitały obce - obligacje, kredyt bankowy i inne. Partnerstwo Publiczno- Prywatne. Ocena efektywności inwestycji proekologicznych. Efektywność finansowa i ekonomiczna. Rodzaje metod i narzędzi oceny inwestycji (analiza progu rentowności, stopy zwrotu, metody dyskontowe). Analiza kosztów i korzyści Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Opłaty ekologiczne, MontaŜ finansowy przykładowej inwestycji, Analiza ekonomiczna przykładowej inwestycji. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Technologie informacyjne Forma zaliczenia modułu: Wykłady: zaliczenie w formie testu pisemnego Projekty: ocena z prac wykonanych w ramach zajęć projektowych Ocena końcowa=0,5*ocena z zaliczenia z wykładów + 0,5*ocena z zajęć projektowych

10 Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inŝynierów pod red. Broniewicz E., Miłaszewski R., Godlewska J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009 Fiedor B. (red.) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002 Manteuffel Szoege H. Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005 śylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE Warszawa 2004

11 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU GOSPODARKA WODNA Water management Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: II Semestr: 4 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 5 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E ćwiczenia projektowe godz/sem: 30 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami gospodarki wodnej, a w szczególności z rozumienia zjawisk i procesów hydrologicznych. Wykłady (30 godz.): 1. Cele i zadania gospodarki wodnej jako działu gospodarki narodowej i dyscypliny naukowej. 2. Światowe zasoby wodne. 3. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych Polski na tle innych krajów europejskich. 4. Wody podziemne Polski. klasyfikacja, cechy, sposób wykorzystania, główne problemy środowiskowe związane z eksploatacją wód podziemnych, wpływ działalności człowieka na wody podziemne, zanieczyszczenia wód podziemnych: przemysłowe, rolnicze, komunalne, ochrona wód podziemnych ( czynna, bierna ). 5. Wody powierzchniowe Polski. rzeka, zlewnia, dorzecze, zlewisko, typy rzek, klasyfikacja dorzeczy, podstawowe parametry i nazwy, pomiary i oznaczenia stanów wód, profil wodowskazowy, określanie zasobów wodnych na długości cieku ( profil hydro), źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych ( obszarowe, punktowe, liniowe) metody oceny jakości wód powierzchniowych- zasady kwalifikacji wód pod kątem ich wykorzystania ( normy Unii Europejskiej ), klasyfikacja jakości wód na długości cieku ( profil chemiczny), sposoby poprawy jakości wód powierzchniowych ( techniczne i nietechniczne ). 6. Zaopatrzenie w wodę. Potrzeby wodne (konsumenci i uŝytkownicy), struktura i źródła zaspokajania potrzeb wodnych. 7) Zbiorniki wody ( naturalne i sztuczne) podział ze względu na przeznaczenie i funkcje. 8) Zbiorniki retencyjne w Polsce. typy i parametry zbiorników, planowanie objętości zbiornika,

12 przepływy gwarantowane, gwarancja spełnienia potrzeb, reguły i metody sterowania odpływami ze zbiornika, sterowanie odpływem w warunkach normalnej eksploatacji, sterowanie odpływem w warunkach ekstremalnych ( powódź, susza ), 9) Współpraca zbiorników retencyjnych w ramach systemów wodno-gospodarczych zasady i reguły gospodarowania sumaryczną objętością systemu zbiorników, metody wspomagające podejmowanie decyzji dotyczącej odpływu ze zbiorników systemu. 10) Ochrona przed podwoziami. przyczyny powodzi, szkody i straty powodziowe, ochrona czynna i bierna, rola zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej. 11) Hydroenergetyka rodzaje elektrowni, udział białej energii w krajowej produkcji energii elektrycznej, zbiorniki energetyczne, kaskady zbiorników, zasady sterowania zbiornikami energetycznymi. 12) śegluga śródlądowa. Drogi wodne w Polsce aktualny i perspektywiczny stan ich wykorzystania. 13) Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie. instrumenty zarządzania zasobami wodnymi( instrumenty prawne i ekonomiczne) podstawy i tryb wydawania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. system opłat i kar za szczególne korzystanie z wód Ćwiczenia projektowe (30 godz.): Opracowanie profilu hydrochemicznego dla zadanego cieku. Klasyfikacja jakości cieku ze względu na BZT5. Opracowanie programu poprawy. Wyznaczenie trajektorii stanu zbiornika i trajektorii sterowanego odpływu ze zbiornika wg przykładowych reguł sterowania. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Technologie informacyjne, Mechanika płynów i hydraulika Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach zajęć projektowych i ćwiczeń, EGZAMIN ustny Ocena końcowa= 0.6*Egzamin +0.4*Projekt Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Chmielowski W, Jarząbek A,. Ćwiczenia i projekty z przedmiotu Gospodarka Wodna, PK Kraków 2008r Chmielowski W. Zastosawania optymalizacji w gospodarce wodnej, PK Kraków, 2005 Konspekty autorskie wykładowców Periodyki Gospodarka wodna, Polder, Ekofinanse

13 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Law and intellectual property rights Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G, UCZ, IS Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 1 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Słowa kluczowe: Własność intelektualna, znak firmowy, prawo autorskie Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o prawie autorskim Wykłady (15 godz.): Wykład 1, 2 Prawo autorskie przedmiot i podmiot ochrony 1. Przedmiot prawa autorskiego 2. Podmiot prawa autorskiego Wykład 3,4 Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona Wykład 5 Dozwolony uŝytek, przejście praw autorskich majątkowych Wykład 6 Prawo do wizerunku, prawo do korespondencji oraz prawa pokrewne 1. Prawo do wizerunku i prawo do korespondencji 2. Prawa pokrewne - pojęcie praw pokrewnych i ich rodzaje oraz charakterystyka Wykład 7 Prawo własności przemysłowej przedmiot i sposób ochrony, podmiot ochrony 1. Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej 2. Sposób ochrony 3. Podmiot ochrony Wykład 8 Patenty europejskie. Wzory uŝytkowe i wzory przemysłowe. Postępowanie przed Urzędem Patentowym I. Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe II. Postępowanie przed urzędem patentowym Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: brak Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Wykład monograficzny, Podręcznik Prawo Autorskie i prawa pokrewne Janusz Byrta, Ryszard Markiewicz 2008 Wolters Kluwer business

14

15 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO W INśYNIERII ŚRODOWISKA I W BUDOWNICTWIE Legal regulations in environmental engineering and building Kierunek: InŜynieria Środowiska Specjalność: H+G Rok studiów: III Semestr: 6 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska, dr inŝ. Wojciech Biliński Struktura modułu: Wykłady: godz/sem: 45 Praca własna studenta godz/sem :do 30 godz. - w zaleŝności od moŝliwości i zaangaŝowania studenta: Słowa kluczowe: prawo, ochrona środowiska, rozwój zrównowaŝony, decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, oceny Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi związanymi z inŝynierią środowiska i budownictwem w szczególności z przepisami oraz obowiązującymi procedurami prawno administracyjnymi w procesie planowania, realizacji i eksploatacji obiektów technicznych oraz przedsięwzięć nietechnicznych. Efektem kształcenia będzie znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce inŝynierskiej. Wykłady (45 godz.): Wprowadzenie - podstawowe informacje o przepisach prawnych w inŝynierii środowiska. Tryb tworzeniu prawa źródła prawa, proces legislacyjny, definicje aktów prawnych. Postępowanie administracyjne. Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia towarzyszące (emisja zanieczyszczeń, standardy jakości środowiska, ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska, pozwolenia, oceny wpływu na środowisko) Monitoring środowiska. Emisja i imisja. Organy kontrolne. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Prawo ochrony przyrody, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Prawo budowlane i rozporządzenia towarzyszące Prawo geologiczne i górnicze. Prawo geologiczne i górnicze. Rozporządzenia towarzyszące. Gospodarowanie odpadami: rodzaje odpadów, procedury postępowania z odpadami, katalog odpadów, obrót odpadami, składowanie odpadów, odzysk i unieszkodliwianie. Plany gospodarki odpadami. Gospodarowanie zasobami wodnymi - Ustawa Prawo wodne (własność wód, korzystanie z wód, ochrona wód, instrumenty zarządzania zasobami wodnymi). Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Polityka energetyczna. Prawo energetyczne. Odnawialne źródła energii. Dyrektywy UE oraz konwencje międzynarodowe (wpływ na przepisy prawne wprowadzane w Polsce). Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Podstawy inŝynierii i ochrony środowiska.

16 Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe Ocena końcowa = ocena z kolokwium Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: R. Paczuski Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza BRANTA, 1996, J. Ciechanowicz Ochrona środowiska zbiór przepisów prawnych, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Gdańsk, Praca zbiorowa Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej poradnik przedsiębiorcy, Wydawnictwo PROEKO, Warszawa Ustawy i rozporządzenia wykonawcze dotyczące inŝynierii środowiska

17 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU RAPORTY OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Environmental impact assessment reports Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Adam Jarząbek dr inŝ. Adam Jarząbek, dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 15 Słowa kluczowe: ocena oddziaływania na środowisko, przegląd ekologiczny, udział społeczny Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z procedurami ocen oddziaływania na środowisko obiektów realizowanych w inŝynierii środowiska. W ramach modułu zostanie przekazana wiedza na temat procedur związanych z OOŚ w procesie inwestycyjnym w inŝynierii środowiska. Efektem kształcenia będzie teoretyczna wiedza umoŝliwiająca wykonywanie prac w zespołach opracowujących prognozy OOŚ, raporty uwarunkowań środowiskowych i przeglądy ekologiczne. Wykłady (15 godz.): Cele i zakresy ocen oddziaływania na środowisko 2 godz. Rozwój ocen oddziaływania na środowisko w świecie, Europie i Polsce 2 godz. OOS w projektach polityk, strategii, planów i programów 2 godz., OOS w planowaniu i realizacji inwestycji w świetle przepisów polskich i UE 2 godz. Forma raportów i ekspertyz z zakresu ocen oddziaływania na środowisko 2 godz. Wytyczne do wykonywania raportów i ekspertyz z zakresu ocen oddziaływania na środowisko 3 godz., Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ, ich znaczenie oraz rola w negocjacjach. 2 godz. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Technologie informacyjne, Biologia i ekologia, Geologia i hydrogeologia, Gospodarka wodna, Gospodarka odpadami, Prawo w inŝynierii środowiska i budownictwie Forma zaliczenia modułu: Pisemny test Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz. U nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji.oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U , Wiatr I. InŜynieria ekologiczna. Polskie Towarzystwo InŜynierii Ekologicznej Warszawa 1995, Synowiec A., Rzeszot U. Poradnik Oceny oddziaływania na środowisko IOŚ Warszawa 1995, Parseka T. Planowanie strategiczne rozwoju zrównowaŝonego Wydawnictwo UG Gdańsk 1997.

18

19 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ DO PLANÓW WODNO- ŚRODOWISKOWYCH Planning and programming of measures for water-environmental plans Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: IV Semestr: 8 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Adam Jarząbek dr inŝ. Adam Jarząbek, dr inŝ. I. Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, planowanie, program wodno-środowiskowy, Ramowa Dyrektywa Wodna Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studenta ze sposobami europejskiego planowania w gospodarce wodnej oraz z metodyką oceny wpływu antropogenicznych oddziaływań na wody i oceny ich skutków. Moduł wyposaŝy studenta w umiejętność: identyfikacji czynników sprawczych i oceny stanu wód, identyfikacji istotnych oddziaływań w częściach wód zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, wykonywania prac związanych z wdraŝaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (programy działań). Wykłady (15 godz.): Ramowa Dyrektywa Wodna, zasady wdraŝania, cele środowiskowe, zasady planowania w dorzeczach - 2 godz, Identyfikacja istotnych czynników sprawczych i oddziaływań w częściach wód zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 2 godz, Identyfikacja oraz ocena stanu wód powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeŝnych, źródła i bazy danych stosowane przy identyfikacji 2 godz, Wstępne i ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód 2 godz, Ocena ryzyka nieosiągnięcia przez części wód celów środowiskowych 1 godz, Istotne problemy gospodarki wodnej i jej miejsce w procesie planowania 2 godz, Opracowanie programów działań w dorzeczach 2 godz. Ćwiczenia projektowe (15 godz.): W ramach ćwiczeń projektowych kaŝdy student opracuje dla scalonych części wód w wybranej zlewni: identyfikację istotnych oddziaływań o charakterze punktowym i obszarowym, identyfikację i ocenę stanu scalonych części wód powierzchniowych, oraz określi istotne oddziaływania w scalonych częściach wód powierzchniowych zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych i oceni ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Ekologia, Monitoring środowiska, Gospodarka wodna, Hydrologia, Geomorfologia rzek

20 Forma zaliczenia modułu: Pisemny sprawdzian testowy Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach ćwiczeń projektowych Ocena końcowa (algorytm): ocena końcowa = 0,6*(ocena sprawdzianu testowego)+0,4*(ocena końcowa z ćwiczeń projektowych) Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Akty prawne: Prawo wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna Podręczniki: Praca zbiorowa pod redakcją E. Nachlik, Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania części wód zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, Politechnika Krakowska, 2004, Praca zbiorowa pod redakcją E. Nachlik, Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni Raby, Politechnika Krakowska, 2006, Praca zbiorowa pod redakcją D. Pusłowskiej-Tyszewskiej, Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni Górnej Narwi, Warszawa 2005, Wytyczne i rekomendacje dla procesu planowania według Ramowej Dyrektywy Wodnej, Projekt Phare PL2003/IB/EN/02

21 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU SYSTEMY GOSPODARKI WODNEJ Water management systems Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: I (II stopnia) Semestr: 1 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Wojciech Indyk dr inŝ. Wojciech Indyk, dr inŝ. A. Potocki, dr hab. inŝ. W. Chmielowski, prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: systemy gospodarki wodnej, zarządzanie zasobami wodnymi Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z najnowszymi metodami rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w skali duŝych dorzeczy. Efekty kształcenia: wiedza dotycząca praktycznego zastosowania teorii systemów do problemów gospodarki wodnej, umiejętność tworzenia i wykorzystywania (dla celów planowania i zarządzania) modeli symulacyjnych systemów gospodarki wodnej (systemów kształtowania zasobów wodnych, ochrony jakości wód i in.) Wykłady (15 godz.): Wprowadzenie do teorii systemów. 2h Struktura systemu gospodarki wodnej. Zasady wyodrębniania systemów. System a otoczenie. 2h Systemy kształtowania zasobów wodnych, systemy ochrony jakości wód, systemy ochrony przed powodziami. 2h Opis istniejących większych systemów gospodarki wodnej. 2h Zasady tworzenia i wykorzystania modeli symulacyjnych. 2h Modele systemów gospodarki wodnej dla celów sterowania i planowania ich rozwoju. 2h Ilościowe i jakościowe kryteria optymalizacji systemów gospodarki wodnej. 2h Gospodarcze i ekologiczne funkcje wody w ujęciu systemowym. 1h Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Przeprowadzenie symulacji rozrządu wody dla wybranego systemu gospodarki wodnej. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka I, Matematyka II, Technologie informacyjne, Hydraulika, Gospodarka wodna. Forma zaliczenia modułu: Egzamin: pisemny Warunki dopuszczenia do egzaminu: pozytywna ocena prac wykonanych w ramach projektowania Ocena końcowa=0,4*ocena z zajęć projektowych + 0,6*ocena z egzaminu Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: H. Słota Zarządzanie zasobami wodnymi, IMGW Warszawa, 1997

22 Nowicki M. Strategia ekorozwoju Polski, Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza I. Grzegorczyk, Warszawa 1993 Konspekty autorskie wykładowców

23 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU EKONOMIKA ŚRODOWISKA Environmental Economics Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska MiZS Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 3 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Izabela Godyń dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: ekonomika środowiska, efekty zewnętrzne, internalizacja, efektywność ekonomiczna Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z miejscem, rolą i obszarami zastosowań ekonomiki ochrony środowiska, metod wyceny ekonomicznej inwestycji w procesie podejmowania decyzji; opanowanie podstawowych metod i narzędzi oceny efektywności ekonomicznej inwestycji Wykłady (30 godz.): Zagadnienia wprowadzające środowisko i jego problemy w teorii ekonomii, wzrost gospodarczy a zasoby środowiska, zanieczyszczenie środowiska i ograniczoność zasobów. Ekonomia a problemy wykorzystania, zanieczyszczenia i ochrony środowiska Straty i korzyści ekologiczne powodowane działalnością gospodarczą (efekty zewnętrzne, szacowanie wartości środowiska oraz efektów zewnętrznych) Metody wyceny środowiska Internalizacja efektów zewnętrznych (podatek Pigou, teoremat Coase'a, podatki i opłaty ekologiczne). Ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w Polsce i na świecie (opłaty, fundusze, subwencje, handel emisjami i in.) Finansowanie inwestycji proekologicznych: Źródła finansowania. Źródła długoterminowe i ich koszt. Kapitały własne i ich koszt. Kapitały obce - obligacje, kredyt bankowy i inne. Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Ocena efektywności inwestycji proekologicznych. Efektywność finansowa i ekonomiczna. Rodzaje metod i narzędzi oceny inwestycji (analiza progu rentowności, stopy zwrotu, metody dyskontowe) Analiza kosztów i korzyści Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Opłaty ekologiczne, MontaŜ finansowy przykładowej inwestycji, Analiza ekonomiczna przykładowej inwestycji. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Ekologia, Monitoring środowiska, Narzędzia zarządzania środowiskiem

24 Forma zaliczenia modułu: Wykłady: egzamin pisemny Projekty: ocena z prac wykonanych w ramach zajęć projektowych Ocena końcowa=0,5*ocena z egzaminu + 0,5*ocena z zajęć projektowych Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inŝynierów pod red. Broniewicz E., Miłaszewski R., Godlewska J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009 Fiedor B. (red.) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002 Manteuffel Szoege H. Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005 śylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE Warszawa 2004

25 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU GOSPODARKA WODNA Water management Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska KS+MiZŚ Rok studiów: II Semestr: 4 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 5 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E Projektowanie godz/sem: 15 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami gospodarki wodnej, a w szczególności z zadaniami gospodarki wodnej, z rolą i efektywnością obiektów gospodarki wodnej w realizacji tych zadań oraz stosowanymi metodykami rozwiązywania najistotniejszych problemów. Wykłady (30 godz.): 1. Cele i zadania gospodarki wodnej jako działu gospodarki narodowej i dyscypliny naukowej. 2. Światowe zasoby wodne. 3. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych Polski na tle innych krajów europejskich. 4. Wody podziemne Polski. klasyfikacja, cechy, sposób wykorzystania, główne problemy środowiskowe związane z eksploatacją wód podziemnych, wpływ działalności człowieka na wody podziemne, zanieczyszczenia wód podziemnych: przemysłowe, rolnicze, komunalne, ochrona wód podziemnych ( czynna, bierna ). 5. Wody powierzchniowe Polski. rzeka, zlewnia, dorzecze, zlewisko, typy rzek, klasyfikacja dorzeczy, podstawowe parametry i nazwy, pomiary i oznaczenia stanów wód, profil wodowskazowy, określanie zasobów wodnych na długości cieku ( profil hydro), źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych ( obszarowe, punktowe, liniowe) metody oceny jakości wód powierzchniowych- zasady kwalifikacji wód pod kątem ich wykorzystania ( normy Unii Europejskiej ), klasyfikacja jakości wód na długości cieku ( profil chemiczny), sposoby poprawy jakości wód powierzchniowych ( techniczne i nietechniczne ). 6. Zaopatrzenie w wodę. Potrzeby wodne (konsumenci i uŝytkownicy), struktura i źródła zaspokajania potrzeb wodnych. 7) Zbiorniki wody ( naturalne i sztuczne) podział ze względu na przeznaczenie i funkcje. 8) Zbiorniki retencyjne w Polsce.

26 a. typy i parametry zbiorników, b. planowanie objętości zbiornika, c. przepływy gwarantowane, d. gwarancja spełnienia potrzeb, e. reguły i metody sterowania odpływami ze zbiornika, f. sterowanie odpływem w warunkach normalnej eksploatacji, g. sterowanie odpływem w warunkach ekstremalnych ( powódź, susza ), 9) Współpraca zbiorników retencyjnych w ramach systemów wodno-gospodarczych zasady i reguły gospodarowania sumaryczną objętością systemu zbiorników, metody wspomagające podejmowanie decyzji dotyczącej odpływu ze zbiorników systemu. 10) Ochrona przed powodziami. przyczyny powodzi, szkody i straty powodziowe, ochrona czynna i bierna, rola zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej. 11) Hydroenergetyka rodzaje elektrowni, udział białej energii w krajowej produkcji energii elektrycznej, zbiorniki energetyczne, kaskady zbiorników, zasady sterowania zbiornikami energetycznymi. 12) śegluga śródlądowa. Drogi wodne w Polsce aktualny i perspektywiczny stan ich wykorzystania. 13) Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie. instrumenty zarządzania zasobami wodnymi (instrumenty prawne i ekonomiczne) podstawy i tryb wydawania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. system opłat i kar za szczególne korzystanie z wód Projekt (15 godz.): Opracowanie profilu hydrochemicznego dla zadanego cieku. Klasyfikacja jakości cieku ze względu na BZT5. Opracowanie programu poprawy. Wyznaczenie trajektorii stanu zbiornika i trajektorii sterowanego odpływu ze zbiornika wg przykładowych reguł sterowania. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Technologie informacyjne, Mechanika płynów i hydraulika Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach zajęć projektowych, EGZAMIN ustny Ocena końcowa= 0.6*Egzamin +0.4*Projekt Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Chmielowski W. Zastosowania optymalizacji w gospodarce wodnej, PK Kraków, 2005 Konspekty autorskie wykładowców Chmielowski W, Jarząbek A. Ćwiczenia i projekty przedmiotu Gospodarki Wodnej PK Kraków 2008

27 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Groundwater protection Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska MiZS Rok studiów: III Semestr: 5 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 5 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski, prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski, prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: Hydrogeologia, gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych podziemnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami hydrogeologii a w szczególności z zadaniami gospodarki wodnej, z rolą i efektywnością obiektów gospodarki wodnej w realizacji tych zadań oraz stosowanymi metodykami rozwiązywania najistotniejszych problemów Wykłady (15 godz.): 1. HYDROGEOLICZNE WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ Porowatość, skład granulometryczny, przepuszczalność i pojemność skał, charakterystyka hydrogeologiczna skał. Pochodzenie wód podziemnych Strefa AREACJI (wody błonkowate, kapilarne, ciśnienie powierzchniowe, kąt zwilŝania, wysokość podsiągu kapilarnego w kapilarze cylindrycznej i łańcuszkowej, wody wsiąkowe i zawieszone). 2. POCHODZENIE WÓD PODZIEMNYCH Strefa SATURACJI (wody wgłębne, głębinowe, wpływ tektoniki na występowanie wód podziemnych, struktury warstw). ŹRÓDŁA I ZASILANIE WÓD PODZIEMNYCH Rodzaje źródeł, wylewy, wycieki, wysięgi, wydajność źródła, reŝim własny źródła, zasilanie wód podziemnych. 3. WYSOKOŚĆ ZASILANIA INFILTRACYJNEGO STREFY SATURACJI. WŁAŚCIWOŚCI WÓD PODZIEMNYCH. Określenia dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w wyniku infiltracji opadów do strefy saturacji, metoda lizymetryczna. 4. FIZYCZNE, ORGANOLEPTYCZNE, CHEMICZNE, I BAKTERIOLOGICZNE WŁASNOŚCI WÓD PODZIEMNYCH. 5. ANTROPOGENICZNE ZANIECZYSZCZENIA I ZAGROśENIA WÓD PODZIEMNYCH Zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, przemysłu, zanieczyszczenia związane z gospodarką komunalną. 6. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Sposoby wykorzystania wód podziemnych, wahania i pomiary zwierciadła wód podziemnych ( hydroizohipsy, wyznaczenie kierunku spływu i spadku zwierciadła wody podziemnej). 7. DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH. Ogólna klasyfikacja ruchu cieczy w ośrodku porowatym, prawa filtracji. DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH. Liniowe prawo filtracji prawo Darcy ego Zakres waŝności prawa Darcy ego

28 Ćwiczenia projektowe (15 godz.): W ramach ćwiczeń projektowych rozwiązywane będą zadania cząstkowe dotyczące obliczania: wysokość podsiągu kapilarnego w kapilarze cylindrycznej i łańcuszkowej, wydajności i reŝimu własnego źródła, wysokość zasilania infiltracyjnego strefy saturacji, temperatury wody na zadanej głębokości, wyznaczenie kierunku spływu i spadku zwierciadła wody podziemnej, średniej prędkości efektywnej oraz prędkości filtracji. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Komputerowe programy uŝytkowe, Mechanika płynów i hydraulika Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena z ćwiczeń projektowych Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Chmielowski W. Zastosawania optymalizacji w gospodarce wodnej, PK Kraków, 2005 Konspekty autorskie wykładowcy Chmielowski W, Jarząbek A. Ćwiczenia i projekty przedmiotu Gospodarki Wodnej PK Kraków 2008 Kowal J. Hydrogeologia z podstawami geologii UWP 2008

29 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Law and intellectual property rights Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska KS+MiZŚ Rok studiów: I Semestr: 1 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK, dr inŝ. Wojciech Indyk Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30 Słowa kluczowe: Własność intelektualna, znak firmowy, prawo autorskie Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o prawie autorskim Wykłady (30 godz.): Podstawy prawa. (2 godz.) Tworzenie i stosowanie prawa. (2 godz.) Źródła prawa. System prawa. Prawo własności intelektualnej. (2 godz.) Prawo autorskie przedmiot i podmiot ochrony. (2 godz.) Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona. (2 godz.) Dozwolony uŝytek, przejście praw autorskich majątkowych (2 godz.) Prawo do wizerunku, prawo do korespondencji oraz prawa pokrewne. (2 godz.) Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz odpowiedzialność karna. (4 godz.) Prawo własności przemysłowej przedmiot i sposób ochrony, podmiot ochrony. (2 godz.) Wynalazki, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe zasady ogólne. Wynalazki i patenty. (2 godz.) Patenty europejskie. Wzory uŝytkowe i wzory przemysłowe. (2 godz.) Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe. Oznaczenia geograficzne. Topografie układów scalonych. (2 godz.) Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe. Postępowanie przed urzędem patentowym. (2 godz.) Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. (2 godz.) Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: brak Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Wykład monograficzny, Podręcznik Prawo Autorskie i prawa pokrewne Janusz Byrta, Ryszard Markiewicz 2008 Wolters Kluwer business

30

31 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO I SOCJOLOGIA OCHRONY ŚRODOWISKA Legal regulations of environmental protection and environmental sociology Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: MiZS Rok studiów: III Semestr: 5 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska, dr inŝ. Agnieszka Generowicz, dr inŝ. Anna Czaplicka, dr inŝ. Wiesława Styka Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Seminarium godz/sem: 15 Słowa kluczowe: Prawo, ochrona środowiska, rozwój zrównowaŝony, decyzje administracyjne, uzgodnienia, socjologia środowiska przyrodniczego Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi związanymi z ochroną środowiska a w szczególności z przepisami oraz obowiązującymi procedurami prawno - administracyjnymi oraz specyfika prowadzenia uzgodnień i konsultacji społecznych. Efektem kształcenia będzie znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce inŝynierskiej. Wykłady (15 godz.): Przepisy prawne w ochronie środowiska, tryb tworzeniu prawa źródła prawa, proces legislacyjny, definicje aktów prawnych postępowanie administracyjne (1h), Przepisy inwestycyjne w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane oraz ich powiązanie z ochroną środowiska (2h), Przepisy dotyczące ochrony środowiska i przyrody w tym: ustawa prawo ochrony środowiska (emisja zanieczyszczeń, standardy jakości środowiska, ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym, ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska, pozwolenia) (1h), ustawa o ochronie przyrody (formy ochrony przyrody) (1h), ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zasady ochrony obszarów) (1h), Ustawa o odpadach (rodzaje odpadów, sposób postępowania z odpadami) (2h), Przepisy dotyczące zagospodarowania zasobów środowiska wodnego - Ustawa Prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (prawo własności wód, korzystanie z wód, ochrona wód, pozwolenia wodnoprawne, zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków) (2h), Ustawa o dostępie do informacji (1h), Relacje między światem społecznym a środowiskiem przyrodniczym, środowisko we współczesnych teoriach socjologicznych, etyczne aspekty ochrony środowiska (3h) Dyrektywy UE oraz konwencje międzynarodowe (wpływ na przepisy prawne wprowadzane w Polsce) (1h), Seminarium (15 godz.): Konwencje międzynarodowe, prawo europejskie a prawo krajowe. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi. Zasady tworzenia planów gospodarki odpadami

32 Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Forma zaliczenia modułu: Wykłady Kartkówki Seminaria obecność, pozytywna ocena z wykonanych prac Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Jan Boć, Konrad Nowacki, ElŜbieta Samborska-Boć Ochrona środowiska, Wydawnictwo: Kolonia Limited ISBN: , 2008 Redakcja: Krzysztof Małachowsk, Gospodarka a środowisko i ekologia, Wydawnictwo: CeDeWu, ISBN: , 2007 Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wydawnictwo: Centrum Prawa Ekologicznego, 2005 Andrzej Abdank-Kozubski, Jacek Wojciech Czartoszewski Humanistyczny profil ochrony środowiska, wydawnictwo Wyd.Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ISBN: , 2003 r. Arnold Bernaciak Ochrona środowiska w praktyce. Aspekty ekonomiczno-prawne, Wydawnictwo SORUS SC&EKROPFIL, ISBN: , 2004 Ustawy i rozporządzenia wykonawcze dotyczące inŝynierii środowiska Materiały dydaktyczne załączone na stronie przedmiotu w systemie e-learningowy

33 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA Legal regulations in environmental protection Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: KŚ Rok studiów: III Semestr: 5 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska, dr inŝ. Agnieszka Generowicz, dr inŝ. Anna Czaplicka, dr inŝ. Wiesława Styka Struktura modułu: Wykłady: godz/sem: 15 Seminarium godz/sem: 15 Słowa kluczowe: Prawo, ochrona środowiska, rozwój zrównowaŝony, decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, oceny Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi związanymi z ochroną środowiska a w szczególności z przepisami oraz obowiązującymi procedurami prawno - administracyjnymi w procesie planowania, realizacji i eksploatacji obiektów technicznych oraz przedsięwzięć nietechnicznych. Efektem kształcenia będzie znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce inŝynierskiej. Wykłady (15 godz.): Wprowadzenie - podstawowe informacje o przepisach prawnych w ochronie środowiska (1h), Tryb tworzeniu prawa źródła prawa, proces legislacyjny, definicje aktów prawnych postępowanie administracyjne (1h), Przepisy inwestycyjne w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane oraz ich powiązanie z ochroną środowiska (2h), Przepisy dotyczące ochrony środowiska i przyrody w tym: ustawa prawo ochrony środowiska (emisja zanieczyszczeń, standardy jakości środowiska, ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym, ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska, pozwolenia) (2h), Ustawa o ochronie przyrody (formy ochrony przyrody) (1h), Ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zasady ochrony obszarów) (1h), Ustawa o odpadach (rodzaje odpadów, sposób postępowania z odpadami) (2h), Ustawa prawo geologiczne i górnicze (prace geologiczne dla potrzeb inŝynierii środowiska) (1h), Przepisy dotyczące zagospodarowania zasobów środowiska wodnego - Ustawa Prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (prawo własności wód, korzystanie z wód, ochrona wód, pozwolenia wodnoprawne, zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków) (2h), Dyrektywy UE oraz konwencje międzynarodowe (wpływ na przepisy prawne wprowadzane w Polsce) (2h), Seminarium (15 godz.): Konwencje międzynarodowe, prawo europejskie a prawo krajowe. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi. Zasady tworzenia planów gospodarki odpadami Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 204/205 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Wykłady, konwersatoria

Wykłady, konwersatoria Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/PIF/POŚ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Polityka ochrony środowiska Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Przedmiotowa Karta Efektów Kształcenia Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie środowiskiem ogólnoakademicki I /2 semestr

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dr Beata Kijak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" jako kurs integrujący zróżnicowane tematycznie wątki ochrony środowiska XXIV

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

HYDROMORFOLOGICZNA OCENA RZEK uwarunkowania i potrzeby

HYDROMORFOLOGICZNA OCENA RZEK uwarunkowania i potrzeby POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ HYDROMORFOLOGICZNA OCENA RZEK uwarunkowania i potrzeby Zofia Gręplowska Treść referatu 1. Wprowadzenie 2. Jakość hydromorfologiczna rzek i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Utylizacja Odpadów Technologicznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Ekologia i zarządzanie środowiskowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-401-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie środowiskiem Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-106-IK-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Ekologiczne Państwa Kod: Fbp Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-503-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS s Punkty ECTS: 2

Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS-1-618-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GGiG-1-407-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia;

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia; SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Ochrona własności intelektualnej Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-51 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil Kierunek: Ratownictwo Medyczne;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekologia i systemy zarządzania Kierunek: The ecology and the systems of management the environment Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiIP.G.D3.6. Management and Production

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika górniczych systemów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: GGiG-1-406-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu 10.9-WE-AiRP-OWI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim

Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu. Study of feasibility of investment in Environmental angielskim Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Studium wykonalności inwestycji w inżynierii Nazwa modułu środowiska Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII nazwa kierunku studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Energetyka odnawialna i ochrona środowiska Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Prawo i ekonomia w ochronie Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BOS-1-620-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1

Fundamentals of sciences of Earth. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 1 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Podstawy nauk o Ziemi Fundamentals of sciences

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka energetyczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Infrastruktura w gospodarce żywnościowej R.D2.5

KARTA PRZEDMIOTU. Infrastruktura w gospodarce żywnościowej R.D2.5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zrównoważona gospodarka wodna w gminie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-234-IK-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: IEL-1-308-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo