Karty modułowe przedmiotów prowadzonych w roku 2010/2011 przez Zakład Gospodarki Wodnej (Ś-13)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty modułowe przedmiotów prowadzonych w roku 2010/2011 przez Zakład Gospodarki Wodnej (Ś-13)"

Transkrypt

1 Karty modułowe przedmiotów prowadzonych w roku 2010/2011 przez Zakład Gospodarki Wodnej (Ś-13) Ś-1

2 Spis kart modułowych: BUDOWNICTWO: EKONOMIKA BUDOWNICTWA... 3 GOSPODARKA WODNA... 5 PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ... 7 INśYNIERIA ŚRODOWISKA I STOPNIA: EKONOMIKA ŚRODOWISKA... 9 GOSPODARKA WODNA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO W INśYNIERII ŚRODOWISKA I W BUDOWNICTWIE RAPORTY OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INśYNIERIA ŚRODOWISKA II STOPNIA: PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ DO PLANÓW WODNO- ŚRODOWISKOWYCH SYSTEMY GOSPODARKI WODNEJ OCHRONA ŚRODOWISKA: EKONOMIKA ŚRODOWISKA GOSPODARKA WODNA OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO I SOCJOLOGIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRAWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA RAPORTY OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UDZIAŁ SPOŁECZNY W PODEJMOWANIU DECYZJI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ WODY W ZBIORNIKACH ZASADY ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU... 41

3 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU EKONOMIKA BUDOWNICTWA Construction economics Kierunek: Specjalność: Budownictwo BWiG Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 3 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Izabela Godyń dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15E Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: ekonomika, budownictwo, inwestycja, finansowanie, efektywność, rentowność Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o problematyce finansowania i oceny efektywności inwestycji oraz działalności gospodarczej, uzyska umiejętność sporządzania podstawowych analiz, ocen i rachunków ekonomicznych i finansowych dla potrzeb oceny inwestycji oraz oceny działalności firmy. Wykłady (15 godz.): Podstawowe pojęcia z ekonomiki budownictwa (3 godz.) Budownictwo jako dziedzina gospodarki kraju. Uwarunkowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne budownictwa. Podmioty gospodarcze funkcjonujące w budownictwie. Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych. Prawo działalności gospodarczej: zasady rejestrowania, prowadzenia i rozliczania działalności. Ekonomika w przedsiębiorstwie (6 godz.) Majątek przedsiębiorstwa: aktywa trwałe i aktywa obrotowe, pasywa. Środki trwałe. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Aktywa obrotowe: cykle rotacji zapasów i naleŝności. Pasywa: kapitały własne i obce. Bilans firmy: struktura i zasady opracowywania. Rachunek wyników: struktura i zasady sporządzania. Koszty, zysk, strata. Przepływy pienięŝne. Ocena kondycji finansowej firmy. Płynność finansowa, stopień zadłuŝenia, rentowność. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa: analiza kosztów, analiza rynku powiązanego, próg rentowności. Rachunek dyskontowy. Ekonomika inwestycji (6 godz.) Przedsięwzięcia rozwojowe i ich ocena: rachunek opłacalności, okres zwrotu, stopa zwrotu, próg rentowności, metody dyskontowe (wartość zaktualizowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu). Ryzyko inwestycyjne i jego kalkulacja. Ekonomika przedsięwzięć budowlanych (inwestycje rozwojowe, eksploatacja, remont, modernizacja). Źródła finansowania przedsięwzięć budowlanych. Zasady opracowywania planu finansowania inwestycji budowlanej. MontaŜ finansowy. ŚcieŜka krytyczna. Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie. Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Ocena kondycji finansowej firmy budowlanej (7 godz.) Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)

4 Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Kierowanie procesem inwestycyjnym, Organizacja produkcji budowlanej, Kosztorysowanie Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena z prac wykonanych w ramach zajęć projektowych Egzamin pisemny Ocena końcowa=0,5*ocena z zajęć projektowych + 0,5*ocena z egzaminu Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej PK Manteuffel Szoege H. Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006 Sierpińska M., Jachna T. Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 Głowacz L. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych: podręcznik dla studentów wyŝszych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Uhma Cz. Ekonomika budownictwa, WSiP 1991 wybrane rozdziały.

5 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU GOSPODARKA WODNA Water management Kierunek: Budownictwo Specjalność: BWiG Rok studiów: III Semestr: 6 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 4 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. E. DruŜyńska, dr inŝ. I. Godyń, dr inŝ. W. Indyk Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z zadaniami gospodarki wodnej, z rolą i efektywnością obiektów gospodarki wodnej w realizacji tych zadań oraz metodami rozwiązywania najistotniejszych problemów. Wykłady (30 godz.): Cele i zadania gospodarki wodnej jako działu gospodarki narodowej i dyscypliny naukowej. Kryteria oceny stopnia realizacji zadań. Źródła zanieczyszczeń (punktowe, obszarowe, liniowe). Stan jakości wód powierzchniowych, podziemnych oraz wód Bałtyku. Metody oceny jakości wód powierzchniowych - zasady klasyfikacji wód (normy Unii Europejskiej). Charakteryzowanie jakości wód na długości rzeki (w tym profile hydrochemiczne). Sposoby poprawy jakości wód (techniczne i nietechniczne). Sposoby ilościowego bilansowania zasobów wodnych. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych Polski na tle innych krajów Europy. Potrzeby wodne, w tym struktura i źródła zaspokajania tych potrzeb. Obszary zagroŝone deficytem wody. Wyrównawcze zbiorniki retencyjne. Planowanie objętości zbiornika (gwarancja spełnienia potrzeb wodnych, wyznaczanie obj. zbiornika niezbędnej dla uzyskania Ŝądanego odpływu o wymaganej gwarancji krzywa skuteczności wyrównawczej zbiornika). Reguły sterowania. Przyczyny powodzi, szkody i straty powodziowe, czynna i bierna ochrona. Techniczne i nietechniczne sposoby ochrony przed powodziami. Rola zbiorników retencyjnych w ochronie przed powodziami. Reguły sterowania. Rodzaje elektrowni, rola i udział energetyki wodnej w krajowym systemie energetycznym. Zasady sterowania retencją zbiorników energetycznych. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne zasady gospodarowania wodą. Konfliktowość zadań sposoby łagodzenia konfliktów. Drogi wodne w Polsce aktualny i perspektywiczny stan ich wykorzystania. Struktura zarządzania zasobami wodnymi. Kompetencje organów. Ekonomiczne oraz ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki wodnej. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu zasobami wodnymi. Narzędzia wspomagające. Udział społeczny.

6 Ćwiczenia projektowe (15 godz.) 1. Opracowanie profilu hydrochemicznego dla zadanego cieku. Klasyfikacja jakości cieku ze względu na BZT5. Opracowanie programu poprawy. (8 godz.). Zasady modelowania stęŝeń na długości cieku. Chłonność cieku. Tworzenie programu poprawy czystości cieku. 2. Wyznaczenie krzywej skuteczności wyrównawczej zbiornika retencyjnego. (7godz.) Równanie bilansowe zbiornika retencyjnego. Reguły sterowania zbiornikiem wyrównawczym i przeciwpowodziowym. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Komputerowe programy uŝytkowe, Mechanika płynów i hydraulika, Hydrologia Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach ćwiczeń projektowych Egzamin pisemny Ocena końcowa: 0,4 * ocena z ćwiczeń + 0,6 * ocena z egzaminu Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Diagnoza gospodarki wodnej w Polsce, Praca zbiorowa pod red. E. Nachlik, Monografia PK, Kraków 2004, Konspekty autorskie wykładowcy Periodyki Gospodarka wodna, Ekofinanse

7 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Law and intellectual property rights Kierunek: Specjalność: Budownictwo BWiG Rok studiów: II Semestr: 4 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 1 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK, dr inŝ. W. Indyk Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30 Słowa kluczowe: Własność intelektualna, znak firmowy, prawo autorskie Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o prawie autorskim Wykłady (30 godz.): Wykład I Podstawy prawa Wykład II Tworzenie i stosowanie prawa. Wykład III Źródła prawa. System prawa. Prawo własności intelektualnej. Wykład IV Prawo autorskie przedmiot i podmiot ochrony. Wykład V Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona Wykład VI Dozwolony uŝytek, przejście praw autorskich majątkowych Wykład VII Prawo do wizerunku, prawo do korespondencji oraz prawa pokrewne Wykład VIII Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym Wykład IX Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym cd, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz odpowiedzialność karna. Wykład X Prawo własności przemysłowej przedmiot i sposób ochrony, podmiot ochrony Wykład XI Wynalazki, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe zasady ogólne. Wynalazki i patenty. I. Wynalazki, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe przepisy ogólne II. Wynalazki i patenty przepisy szczególne Wykład XII Patenty europejskie. Wzory uŝytkowe i wzory przemysłowe I. Patenty europejskie - europejskie prawo patentowe: II. Wzory uŝytkowe III. Wzory przemysłowe Wykład XIII Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe. Oznaczenia geograficzne. Topografie układów scalonych. Wykład XIV Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe. Postępowanie przed urzędem patentowym. Wykład XV Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: brak Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe

8 Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Wykład monograficzny, Podręcznik Prawo Autorskie i prawa pokrewne Janusz Byrta, Ryszard Markiewicz 2008 Wolters Kluwer business

9 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU EKONOMIKA ŚRODOWISKA Environmental Economics Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: III Semestr: 6 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 3 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Izabela Godyń dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: ekonomika środowiska, efekty zewnętrzne, internalizacja, efektywność ekonomiczna Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z miejscem, rolą i obszarami zastosowań ekonomiki ochrony środowiska, metod wyceny ekonomicznej inwestycji w procesie podejmowania decyzji; opanowanie podstawowych metod i narzędzi oceny efektywności ekonomicznej inwestycji Wykłady (15 godz.): Zagadnienia wprowadzające środowisko i jego problemy w teorii ekonomii, wzrost gospodarczy a zasoby środowiska, zanieczyszczenie środowiska i ograniczoność zasobów. Ekonomia a problemy wykorzystania, zanieczyszczenia i ochrony środowiska Straty i korzyści ekologiczne powodowane działalnością gospodarczą (efekty zewnętrzne, szacowanie wartości środowiska oraz efektów zewnętrznych) Internalizacja efektów zewnętrznych (podatek Pigou, teoremat Coase'a, podatki i opłaty ekologiczne). Ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w Polsce i na świecie (opłaty, fundusze, subwencje, handel emisjami i in.) Finansowanie inwestycji proekologicznych: Źródła finansowania. Źródła długoterminowe i ich koszt. Kapitały własne i ich koszt. Kapitały obce - obligacje, kredyt bankowy i inne. Partnerstwo Publiczno- Prywatne. Ocena efektywności inwestycji proekologicznych. Efektywność finansowa i ekonomiczna. Rodzaje metod i narzędzi oceny inwestycji (analiza progu rentowności, stopy zwrotu, metody dyskontowe). Analiza kosztów i korzyści Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Opłaty ekologiczne, MontaŜ finansowy przykładowej inwestycji, Analiza ekonomiczna przykładowej inwestycji. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Technologie informacyjne Forma zaliczenia modułu: Wykłady: zaliczenie w formie testu pisemnego Projekty: ocena z prac wykonanych w ramach zajęć projektowych Ocena końcowa=0,5*ocena z zaliczenia z wykładów + 0,5*ocena z zajęć projektowych

10 Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inŝynierów pod red. Broniewicz E., Miłaszewski R., Godlewska J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009 Fiedor B. (red.) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002 Manteuffel Szoege H. Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005 śylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE Warszawa 2004

11 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU GOSPODARKA WODNA Water management Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: II Semestr: 4 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 5 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E ćwiczenia projektowe godz/sem: 30 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami gospodarki wodnej, a w szczególności z rozumienia zjawisk i procesów hydrologicznych. Wykłady (30 godz.): 1. Cele i zadania gospodarki wodnej jako działu gospodarki narodowej i dyscypliny naukowej. 2. Światowe zasoby wodne. 3. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych Polski na tle innych krajów europejskich. 4. Wody podziemne Polski. klasyfikacja, cechy, sposób wykorzystania, główne problemy środowiskowe związane z eksploatacją wód podziemnych, wpływ działalności człowieka na wody podziemne, zanieczyszczenia wód podziemnych: przemysłowe, rolnicze, komunalne, ochrona wód podziemnych ( czynna, bierna ). 5. Wody powierzchniowe Polski. rzeka, zlewnia, dorzecze, zlewisko, typy rzek, klasyfikacja dorzeczy, podstawowe parametry i nazwy, pomiary i oznaczenia stanów wód, profil wodowskazowy, określanie zasobów wodnych na długości cieku ( profil hydro), źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych ( obszarowe, punktowe, liniowe) metody oceny jakości wód powierzchniowych- zasady kwalifikacji wód pod kątem ich wykorzystania ( normy Unii Europejskiej ), klasyfikacja jakości wód na długości cieku ( profil chemiczny), sposoby poprawy jakości wód powierzchniowych ( techniczne i nietechniczne ). 6. Zaopatrzenie w wodę. Potrzeby wodne (konsumenci i uŝytkownicy), struktura i źródła zaspokajania potrzeb wodnych. 7) Zbiorniki wody ( naturalne i sztuczne) podział ze względu na przeznaczenie i funkcje. 8) Zbiorniki retencyjne w Polsce. typy i parametry zbiorników, planowanie objętości zbiornika,

12 przepływy gwarantowane, gwarancja spełnienia potrzeb, reguły i metody sterowania odpływami ze zbiornika, sterowanie odpływem w warunkach normalnej eksploatacji, sterowanie odpływem w warunkach ekstremalnych ( powódź, susza ), 9) Współpraca zbiorników retencyjnych w ramach systemów wodno-gospodarczych zasady i reguły gospodarowania sumaryczną objętością systemu zbiorników, metody wspomagające podejmowanie decyzji dotyczącej odpływu ze zbiorników systemu. 10) Ochrona przed podwoziami. przyczyny powodzi, szkody i straty powodziowe, ochrona czynna i bierna, rola zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej. 11) Hydroenergetyka rodzaje elektrowni, udział białej energii w krajowej produkcji energii elektrycznej, zbiorniki energetyczne, kaskady zbiorników, zasady sterowania zbiornikami energetycznymi. 12) śegluga śródlądowa. Drogi wodne w Polsce aktualny i perspektywiczny stan ich wykorzystania. 13) Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie. instrumenty zarządzania zasobami wodnymi( instrumenty prawne i ekonomiczne) podstawy i tryb wydawania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. system opłat i kar za szczególne korzystanie z wód Ćwiczenia projektowe (30 godz.): Opracowanie profilu hydrochemicznego dla zadanego cieku. Klasyfikacja jakości cieku ze względu na BZT5. Opracowanie programu poprawy. Wyznaczenie trajektorii stanu zbiornika i trajektorii sterowanego odpływu ze zbiornika wg przykładowych reguł sterowania. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Technologie informacyjne, Mechanika płynów i hydraulika Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach zajęć projektowych i ćwiczeń, EGZAMIN ustny Ocena końcowa= 0.6*Egzamin +0.4*Projekt Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Chmielowski W, Jarząbek A,. Ćwiczenia i projekty z przedmiotu Gospodarka Wodna, PK Kraków 2008r Chmielowski W. Zastosawania optymalizacji w gospodarce wodnej, PK Kraków, 2005 Konspekty autorskie wykładowców Periodyki Gospodarka wodna, Polder, Ekofinanse

13 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Law and intellectual property rights Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G, UCZ, IS Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 1 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Słowa kluczowe: Własność intelektualna, znak firmowy, prawo autorskie Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o prawie autorskim Wykłady (15 godz.): Wykład 1, 2 Prawo autorskie przedmiot i podmiot ochrony 1. Przedmiot prawa autorskiego 2. Podmiot prawa autorskiego Wykład 3,4 Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona Wykład 5 Dozwolony uŝytek, przejście praw autorskich majątkowych Wykład 6 Prawo do wizerunku, prawo do korespondencji oraz prawa pokrewne 1. Prawo do wizerunku i prawo do korespondencji 2. Prawa pokrewne - pojęcie praw pokrewnych i ich rodzaje oraz charakterystyka Wykład 7 Prawo własności przemysłowej przedmiot i sposób ochrony, podmiot ochrony 1. Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej 2. Sposób ochrony 3. Podmiot ochrony Wykład 8 Patenty europejskie. Wzory uŝytkowe i wzory przemysłowe. Postępowanie przed Urzędem Patentowym I. Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe II. Postępowanie przed urzędem patentowym Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: brak Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Wykład monograficzny, Podręcznik Prawo Autorskie i prawa pokrewne Janusz Byrta, Ryszard Markiewicz 2008 Wolters Kluwer business

14

15 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO W INśYNIERII ŚRODOWISKA I W BUDOWNICTWIE Legal regulations in environmental engineering and building Kierunek: InŜynieria Środowiska Specjalność: H+G Rok studiów: III Semestr: 6 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska, dr inŝ. Wojciech Biliński Struktura modułu: Wykłady: godz/sem: 45 Praca własna studenta godz/sem :do 30 godz. - w zaleŝności od moŝliwości i zaangaŝowania studenta: Słowa kluczowe: prawo, ochrona środowiska, rozwój zrównowaŝony, decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, oceny Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi związanymi z inŝynierią środowiska i budownictwem w szczególności z przepisami oraz obowiązującymi procedurami prawno administracyjnymi w procesie planowania, realizacji i eksploatacji obiektów technicznych oraz przedsięwzięć nietechnicznych. Efektem kształcenia będzie znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce inŝynierskiej. Wykłady (45 godz.): Wprowadzenie - podstawowe informacje o przepisach prawnych w inŝynierii środowiska. Tryb tworzeniu prawa źródła prawa, proces legislacyjny, definicje aktów prawnych. Postępowanie administracyjne. Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia towarzyszące (emisja zanieczyszczeń, standardy jakości środowiska, ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska, pozwolenia, oceny wpływu na środowisko) Monitoring środowiska. Emisja i imisja. Organy kontrolne. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Prawo ochrony przyrody, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Prawo budowlane i rozporządzenia towarzyszące Prawo geologiczne i górnicze. Prawo geologiczne i górnicze. Rozporządzenia towarzyszące. Gospodarowanie odpadami: rodzaje odpadów, procedury postępowania z odpadami, katalog odpadów, obrót odpadami, składowanie odpadów, odzysk i unieszkodliwianie. Plany gospodarki odpadami. Gospodarowanie zasobami wodnymi - Ustawa Prawo wodne (własność wód, korzystanie z wód, ochrona wód, instrumenty zarządzania zasobami wodnymi). Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Polityka energetyczna. Prawo energetyczne. Odnawialne źródła energii. Dyrektywy UE oraz konwencje międzynarodowe (wpływ na przepisy prawne wprowadzane w Polsce). Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Podstawy inŝynierii i ochrony środowiska.

16 Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe Ocena końcowa = ocena z kolokwium Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: R. Paczuski Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza BRANTA, 1996, J. Ciechanowicz Ochrona środowiska zbiór przepisów prawnych, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Gdańsk, Praca zbiorowa Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej poradnik przedsiębiorcy, Wydawnictwo PROEKO, Warszawa Ustawy i rozporządzenia wykonawcze dotyczące inŝynierii środowiska

17 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU RAPORTY OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Environmental impact assessment reports Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Adam Jarząbek dr inŝ. Adam Jarząbek, dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 15 Słowa kluczowe: ocena oddziaływania na środowisko, przegląd ekologiczny, udział społeczny Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z procedurami ocen oddziaływania na środowisko obiektów realizowanych w inŝynierii środowiska. W ramach modułu zostanie przekazana wiedza na temat procedur związanych z OOŚ w procesie inwestycyjnym w inŝynierii środowiska. Efektem kształcenia będzie teoretyczna wiedza umoŝliwiająca wykonywanie prac w zespołach opracowujących prognozy OOŚ, raporty uwarunkowań środowiskowych i przeglądy ekologiczne. Wykłady (15 godz.): Cele i zakresy ocen oddziaływania na środowisko 2 godz. Rozwój ocen oddziaływania na środowisko w świecie, Europie i Polsce 2 godz. OOS w projektach polityk, strategii, planów i programów 2 godz., OOS w planowaniu i realizacji inwestycji w świetle przepisów polskich i UE 2 godz. Forma raportów i ekspertyz z zakresu ocen oddziaływania na środowisko 2 godz. Wytyczne do wykonywania raportów i ekspertyz z zakresu ocen oddziaływania na środowisko 3 godz., Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ, ich znaczenie oraz rola w negocjacjach. 2 godz. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Technologie informacyjne, Biologia i ekologia, Geologia i hydrogeologia, Gospodarka wodna, Gospodarka odpadami, Prawo w inŝynierii środowiska i budownictwie Forma zaliczenia modułu: Pisemny test Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz. U nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji.oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U , Wiatr I. InŜynieria ekologiczna. Polskie Towarzystwo InŜynierii Ekologicznej Warszawa 1995, Synowiec A., Rzeszot U. Poradnik Oceny oddziaływania na środowisko IOŚ Warszawa 1995, Parseka T. Planowanie strategiczne rozwoju zrównowaŝonego Wydawnictwo UG Gdańsk 1997.

18

19 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ DO PLANÓW WODNO- ŚRODOWISKOWYCH Planning and programming of measures for water-environmental plans Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: IV Semestr: 8 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Adam Jarząbek dr inŝ. Adam Jarząbek, dr inŝ. I. Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, planowanie, program wodno-środowiskowy, Ramowa Dyrektywa Wodna Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studenta ze sposobami europejskiego planowania w gospodarce wodnej oraz z metodyką oceny wpływu antropogenicznych oddziaływań na wody i oceny ich skutków. Moduł wyposaŝy studenta w umiejętność: identyfikacji czynników sprawczych i oceny stanu wód, identyfikacji istotnych oddziaływań w częściach wód zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, wykonywania prac związanych z wdraŝaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (programy działań). Wykłady (15 godz.): Ramowa Dyrektywa Wodna, zasady wdraŝania, cele środowiskowe, zasady planowania w dorzeczach - 2 godz, Identyfikacja istotnych czynników sprawczych i oddziaływań w częściach wód zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 2 godz, Identyfikacja oraz ocena stanu wód powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeŝnych, źródła i bazy danych stosowane przy identyfikacji 2 godz, Wstępne i ostateczne wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód 2 godz, Ocena ryzyka nieosiągnięcia przez części wód celów środowiskowych 1 godz, Istotne problemy gospodarki wodnej i jej miejsce w procesie planowania 2 godz, Opracowanie programów działań w dorzeczach 2 godz. Ćwiczenia projektowe (15 godz.): W ramach ćwiczeń projektowych kaŝdy student opracuje dla scalonych części wód w wybranej zlewni: identyfikację istotnych oddziaływań o charakterze punktowym i obszarowym, identyfikację i ocenę stanu scalonych części wód powierzchniowych, oraz określi istotne oddziaływania w scalonych częściach wód powierzchniowych zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych i oceni ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Ekologia, Monitoring środowiska, Gospodarka wodna, Hydrologia, Geomorfologia rzek

20 Forma zaliczenia modułu: Pisemny sprawdzian testowy Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach ćwiczeń projektowych Ocena końcowa (algorytm): ocena końcowa = 0,6*(ocena sprawdzianu testowego)+0,4*(ocena końcowa z ćwiczeń projektowych) Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Akty prawne: Prawo wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna Podręczniki: Praca zbiorowa pod redakcją E. Nachlik, Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania części wód zagroŝonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, Politechnika Krakowska, 2004, Praca zbiorowa pod redakcją E. Nachlik, Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni Raby, Politechnika Krakowska, 2006, Praca zbiorowa pod redakcją D. Pusłowskiej-Tyszewskiej, Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni Górnej Narwi, Warszawa 2005, Wytyczne i rekomendacje dla procesu planowania według Ramowej Dyrektywy Wodnej, Projekt Phare PL2003/IB/EN/02

21 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU SYSTEMY GOSPODARKI WODNEJ Water management systems Kierunek: Specjalność: InŜynieria Środowiska H+G Rok studiów: I (II stopnia) Semestr: 1 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Wojciech Indyk dr inŝ. Wojciech Indyk, dr inŝ. A. Potocki, dr hab. inŝ. W. Chmielowski, prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: systemy gospodarki wodnej, zarządzanie zasobami wodnymi Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z najnowszymi metodami rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w skali duŝych dorzeczy. Efekty kształcenia: wiedza dotycząca praktycznego zastosowania teorii systemów do problemów gospodarki wodnej, umiejętność tworzenia i wykorzystywania (dla celów planowania i zarządzania) modeli symulacyjnych systemów gospodarki wodnej (systemów kształtowania zasobów wodnych, ochrony jakości wód i in.) Wykłady (15 godz.): Wprowadzenie do teorii systemów. 2h Struktura systemu gospodarki wodnej. Zasady wyodrębniania systemów. System a otoczenie. 2h Systemy kształtowania zasobów wodnych, systemy ochrony jakości wód, systemy ochrony przed powodziami. 2h Opis istniejących większych systemów gospodarki wodnej. 2h Zasady tworzenia i wykorzystania modeli symulacyjnych. 2h Modele systemów gospodarki wodnej dla celów sterowania i planowania ich rozwoju. 2h Ilościowe i jakościowe kryteria optymalizacji systemów gospodarki wodnej. 2h Gospodarcze i ekologiczne funkcje wody w ujęciu systemowym. 1h Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Przeprowadzenie symulacji rozrządu wody dla wybranego systemu gospodarki wodnej. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka I, Matematyka II, Technologie informacyjne, Hydraulika, Gospodarka wodna. Forma zaliczenia modułu: Egzamin: pisemny Warunki dopuszczenia do egzaminu: pozytywna ocena prac wykonanych w ramach projektowania Ocena końcowa=0,4*ocena z zajęć projektowych + 0,6*ocena z egzaminu Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: H. Słota Zarządzanie zasobami wodnymi, IMGW Warszawa, 1997

22 Nowicki M. Strategia ekorozwoju Polski, Wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza I. Grzegorczyk, Warszawa 1993 Konspekty autorskie wykładowców

23 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU EKONOMIKA ŚRODOWISKA Environmental Economics Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska MiZS Rok studiów: IV Semestr: 7 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 3 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. Izabela Godyń dr inŝ. Izabela Godyń Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: ekonomika środowiska, efekty zewnętrzne, internalizacja, efektywność ekonomiczna Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z miejscem, rolą i obszarami zastosowań ekonomiki ochrony środowiska, metod wyceny ekonomicznej inwestycji w procesie podejmowania decyzji; opanowanie podstawowych metod i narzędzi oceny efektywności ekonomicznej inwestycji Wykłady (30 godz.): Zagadnienia wprowadzające środowisko i jego problemy w teorii ekonomii, wzrost gospodarczy a zasoby środowiska, zanieczyszczenie środowiska i ograniczoność zasobów. Ekonomia a problemy wykorzystania, zanieczyszczenia i ochrony środowiska Straty i korzyści ekologiczne powodowane działalnością gospodarczą (efekty zewnętrzne, szacowanie wartości środowiska oraz efektów zewnętrznych) Metody wyceny środowiska Internalizacja efektów zewnętrznych (podatek Pigou, teoremat Coase'a, podatki i opłaty ekologiczne). Ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w Polsce i na świecie (opłaty, fundusze, subwencje, handel emisjami i in.) Finansowanie inwestycji proekologicznych: Źródła finansowania. Źródła długoterminowe i ich koszt. Kapitały własne i ich koszt. Kapitały obce - obligacje, kredyt bankowy i inne. Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Ocena efektywności inwestycji proekologicznych. Efektywność finansowa i ekonomiczna. Rodzaje metod i narzędzi oceny inwestycji (analiza progu rentowności, stopy zwrotu, metody dyskontowe) Analiza kosztów i korzyści Ćwiczenia projektowe (15 godz.): Opłaty ekologiczne, MontaŜ finansowy przykładowej inwestycji, Analiza ekonomiczna przykładowej inwestycji. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Ekologia, Monitoring środowiska, Narzędzia zarządzania środowiskiem

24 Forma zaliczenia modułu: Wykłady: egzamin pisemny Projekty: ocena z prac wykonanych w ramach zajęć projektowych Ocena końcowa=0,5*ocena z egzaminu + 0,5*ocena z zajęć projektowych Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inŝynierów pod red. Broniewicz E., Miłaszewski R., Godlewska J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009 Fiedor B. (red.) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002 Manteuffel Szoege H. Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005 śylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE Warszawa 2004

25 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU GOSPODARKA WODNA Water management Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska KS+MiZŚ Rok studiów: II Semestr: 4 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 5 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30E Projektowanie godz/sem: 15 Słowa kluczowe: gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami gospodarki wodnej, a w szczególności z zadaniami gospodarki wodnej, z rolą i efektywnością obiektów gospodarki wodnej w realizacji tych zadań oraz stosowanymi metodykami rozwiązywania najistotniejszych problemów. Wykłady (30 godz.): 1. Cele i zadania gospodarki wodnej jako działu gospodarki narodowej i dyscypliny naukowej. 2. Światowe zasoby wodne. 3. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych Polski na tle innych krajów europejskich. 4. Wody podziemne Polski. klasyfikacja, cechy, sposób wykorzystania, główne problemy środowiskowe związane z eksploatacją wód podziemnych, wpływ działalności człowieka na wody podziemne, zanieczyszczenia wód podziemnych: przemysłowe, rolnicze, komunalne, ochrona wód podziemnych ( czynna, bierna ). 5. Wody powierzchniowe Polski. rzeka, zlewnia, dorzecze, zlewisko, typy rzek, klasyfikacja dorzeczy, podstawowe parametry i nazwy, pomiary i oznaczenia stanów wód, profil wodowskazowy, określanie zasobów wodnych na długości cieku ( profil hydro), źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych ( obszarowe, punktowe, liniowe) metody oceny jakości wód powierzchniowych- zasady kwalifikacji wód pod kątem ich wykorzystania ( normy Unii Europejskiej ), klasyfikacja jakości wód na długości cieku ( profil chemiczny), sposoby poprawy jakości wód powierzchniowych ( techniczne i nietechniczne ). 6. Zaopatrzenie w wodę. Potrzeby wodne (konsumenci i uŝytkownicy), struktura i źródła zaspokajania potrzeb wodnych. 7) Zbiorniki wody ( naturalne i sztuczne) podział ze względu na przeznaczenie i funkcje. 8) Zbiorniki retencyjne w Polsce.

26 a. typy i parametry zbiorników, b. planowanie objętości zbiornika, c. przepływy gwarantowane, d. gwarancja spełnienia potrzeb, e. reguły i metody sterowania odpływami ze zbiornika, f. sterowanie odpływem w warunkach normalnej eksploatacji, g. sterowanie odpływem w warunkach ekstremalnych ( powódź, susza ), 9) Współpraca zbiorników retencyjnych w ramach systemów wodno-gospodarczych zasady i reguły gospodarowania sumaryczną objętością systemu zbiorników, metody wspomagające podejmowanie decyzji dotyczącej odpływu ze zbiorników systemu. 10) Ochrona przed powodziami. przyczyny powodzi, szkody i straty powodziowe, ochrona czynna i bierna, rola zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej. 11) Hydroenergetyka rodzaje elektrowni, udział białej energii w krajowej produkcji energii elektrycznej, zbiorniki energetyczne, kaskady zbiorników, zasady sterowania zbiornikami energetycznymi. 12) śegluga śródlądowa. Drogi wodne w Polsce aktualny i perspektywiczny stan ich wykorzystania. 13) Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce i na świecie. instrumenty zarządzania zasobami wodnymi (instrumenty prawne i ekonomiczne) podstawy i tryb wydawania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. system opłat i kar za szczególne korzystanie z wód Projekt (15 godz.): Opracowanie profilu hydrochemicznego dla zadanego cieku. Klasyfikacja jakości cieku ze względu na BZT5. Opracowanie programu poprawy. Wyznaczenie trajektorii stanu zbiornika i trajektorii sterowanego odpływu ze zbiornika wg przykładowych reguł sterowania. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Technologie informacyjne, Mechanika płynów i hydraulika Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena prac wykonanych w ramach zajęć projektowych, EGZAMIN ustny Ocena końcowa= 0.6*Egzamin +0.4*Projekt Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Chmielowski W. Zastosowania optymalizacji w gospodarce wodnej, PK Kraków, 2005 Konspekty autorskie wykładowców Chmielowski W, Jarząbek A. Ćwiczenia i projekty przedmiotu Gospodarki Wodnej PK Kraków 2008

27 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Groundwater protection Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska MiZS Rok studiów: III Semestr: 5 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 5 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski, prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski, prof. PK Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Ćwiczenia projektowe godz/sem: 15 Praca własna studenta godz/sem: 30 Słowa kluczowe: Hydrogeologia, gospodarka wodna, kształtowanie zasobów wodnych podziemnych Cele i efekty kształcenia: Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami hydrogeologii a w szczególności z zadaniami gospodarki wodnej, z rolą i efektywnością obiektów gospodarki wodnej w realizacji tych zadań oraz stosowanymi metodykami rozwiązywania najistotniejszych problemów Wykłady (15 godz.): 1. HYDROGEOLICZNE WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ Porowatość, skład granulometryczny, przepuszczalność i pojemność skał, charakterystyka hydrogeologiczna skał. Pochodzenie wód podziemnych Strefa AREACJI (wody błonkowate, kapilarne, ciśnienie powierzchniowe, kąt zwilŝania, wysokość podsiągu kapilarnego w kapilarze cylindrycznej i łańcuszkowej, wody wsiąkowe i zawieszone). 2. POCHODZENIE WÓD PODZIEMNYCH Strefa SATURACJI (wody wgłębne, głębinowe, wpływ tektoniki na występowanie wód podziemnych, struktury warstw). ŹRÓDŁA I ZASILANIE WÓD PODZIEMNYCH Rodzaje źródeł, wylewy, wycieki, wysięgi, wydajność źródła, reŝim własny źródła, zasilanie wód podziemnych. 3. WYSOKOŚĆ ZASILANIA INFILTRACYJNEGO STREFY SATURACJI. WŁAŚCIWOŚCI WÓD PODZIEMNYCH. Określenia dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w wyniku infiltracji opadów do strefy saturacji, metoda lizymetryczna. 4. FIZYCZNE, ORGANOLEPTYCZNE, CHEMICZNE, I BAKTERIOLOGICZNE WŁASNOŚCI WÓD PODZIEMNYCH. 5. ANTROPOGENICZNE ZANIECZYSZCZENIA I ZAGROśENIA WÓD PODZIEMNYCH Zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, przemysłu, zanieczyszczenia związane z gospodarką komunalną. 6. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. Sposoby wykorzystania wód podziemnych, wahania i pomiary zwierciadła wód podziemnych ( hydroizohipsy, wyznaczenie kierunku spływu i spadku zwierciadła wody podziemnej). 7. DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH. Ogólna klasyfikacja ruchu cieczy w ośrodku porowatym, prawa filtracji. DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH. Liniowe prawo filtracji prawo Darcy ego Zakres waŝności prawa Darcy ego

28 Ćwiczenia projektowe (15 godz.): W ramach ćwiczeń projektowych rozwiązywane będą zadania cząstkowe dotyczące obliczania: wysokość podsiągu kapilarnego w kapilarze cylindrycznej i łańcuszkowej, wydajności i reŝimu własnego źródła, wysokość zasilania infiltracyjnego strefy saturacji, temperatury wody na zadanej głębokości, wyznaczenie kierunku spływu i spadku zwierciadła wody podziemnej, średniej prędkości efektywnej oraz prędkości filtracji. Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Matematyka, Komputerowe programy uŝytkowe, Mechanika płynów i hydraulika Forma zaliczenia modułu: Pozytywna ocena z ćwiczeń projektowych Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Mikulski Z. Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998 Słota H. Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Monografia IIiGW, Seria Atlasy i Monografie, Warszawa 1997, Chmielowski W. Zastosawania optymalizacji w gospodarce wodnej, PK Kraków, 2005 Konspekty autorskie wykładowcy Chmielowski W, Jarząbek A. Ćwiczenia i projekty przedmiotu Gospodarki Wodnej PK Kraków 2008 Kowal J. Hydrogeologia z podstawami geologii UWP 2008

29 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Law and intellectual property rights Kierunek: Specjalność: Ochrona Środowiska KS+MiZŚ Rok studiów: I Semestr: 1 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK dr hab. inŝ. Wojciech Chmielowski prof. PK, dr inŝ. Wojciech Indyk Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 30 Słowa kluczowe: Własność intelektualna, znak firmowy, prawo autorskie Cele i efekty kształcenia: Student zyska podstawową wiedzę o prawie autorskim Wykłady (30 godz.): Podstawy prawa. (2 godz.) Tworzenie i stosowanie prawa. (2 godz.) Źródła prawa. System prawa. Prawo własności intelektualnej. (2 godz.) Prawo autorskie przedmiot i podmiot ochrony. (2 godz.) Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona. (2 godz.) Dozwolony uŝytek, przejście praw autorskich majątkowych (2 godz.) Prawo do wizerunku, prawo do korespondencji oraz prawa pokrewne. (2 godz.) Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz odpowiedzialność karna. (4 godz.) Prawo własności przemysłowej przedmiot i sposób ochrony, podmiot ochrony. (2 godz.) Wynalazki, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe zasady ogólne. Wynalazki i patenty. (2 godz.) Patenty europejskie. Wzory uŝytkowe i wzory przemysłowe. (2 godz.) Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe. Oznaczenia geograficzne. Topografie układów scalonych. (2 godz.) Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe. Postępowanie przed urzędem patentowym. (2 godz.) Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. (2 godz.) Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: brak Forma zaliczenia modułu: Wykłady pisemne kolokwium zaliczeniowe Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Wykład monograficzny, Podręcznik Prawo Autorskie i prawa pokrewne Janusz Byrta, Ryszard Markiewicz 2008 Wolters Kluwer business

30

31 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO I SOCJOLOGIA OCHRONY ŚRODOWISKA Legal regulations of environmental protection and environmental sociology Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: MiZS Rok studiów: III Semestr: 5 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska, dr inŝ. Agnieszka Generowicz, dr inŝ. Anna Czaplicka, dr inŝ. Wiesława Styka Struktura modułu: Wykłady godz/sem: 15 Seminarium godz/sem: 15 Słowa kluczowe: Prawo, ochrona środowiska, rozwój zrównowaŝony, decyzje administracyjne, uzgodnienia, socjologia środowiska przyrodniczego Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi związanymi z ochroną środowiska a w szczególności z przepisami oraz obowiązującymi procedurami prawno - administracyjnymi oraz specyfika prowadzenia uzgodnień i konsultacji społecznych. Efektem kształcenia będzie znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce inŝynierskiej. Wykłady (15 godz.): Przepisy prawne w ochronie środowiska, tryb tworzeniu prawa źródła prawa, proces legislacyjny, definicje aktów prawnych postępowanie administracyjne (1h), Przepisy inwestycyjne w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane oraz ich powiązanie z ochroną środowiska (2h), Przepisy dotyczące ochrony środowiska i przyrody w tym: ustawa prawo ochrony środowiska (emisja zanieczyszczeń, standardy jakości środowiska, ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym, ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska, pozwolenia) (1h), ustawa o ochronie przyrody (formy ochrony przyrody) (1h), ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zasady ochrony obszarów) (1h), Ustawa o odpadach (rodzaje odpadów, sposób postępowania z odpadami) (2h), Przepisy dotyczące zagospodarowania zasobów środowiska wodnego - Ustawa Prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (prawo własności wód, korzystanie z wód, ochrona wód, pozwolenia wodnoprawne, zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków) (2h), Ustawa o dostępie do informacji (1h), Relacje między światem społecznym a środowiskiem przyrodniczym, środowisko we współczesnych teoriach socjologicznych, etyczne aspekty ochrony środowiska (3h) Dyrektywy UE oraz konwencje międzynarodowe (wpływ na przepisy prawne wprowadzane w Polsce) (1h), Seminarium (15 godz.): Konwencje międzynarodowe, prawo europejskie a prawo krajowe. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi. Zasady tworzenia planów gospodarki odpadami

32 Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Forma zaliczenia modułu: Wykłady Kartkówki Seminaria obecność, pozytywna ocena z wykonanych prac Podręczniki, skrypty, pomoce dydaktyczne: Jan Boć, Konrad Nowacki, ElŜbieta Samborska-Boć Ochrona środowiska, Wydawnictwo: Kolonia Limited ISBN: , 2008 Redakcja: Krzysztof Małachowsk, Gospodarka a środowisko i ekologia, Wydawnictwo: CeDeWu, ISBN: , 2007 Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wydawnictwo: Centrum Prawa Ekologicznego, 2005 Andrzej Abdank-Kozubski, Jacek Wojciech Czartoszewski Humanistyczny profil ochrony środowiska, wydawnictwo Wyd.Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ISBN: , 2003 r. Arnold Bernaciak Ochrona środowiska w praktyce. Aspekty ekonomiczno-prawne, Wydawnictwo SORUS SC&EKROPFIL, ISBN: , 2004 Ustawy i rozporządzenia wykonawcze dotyczące inŝynierii środowiska Materiały dydaktyczne załączone na stronie przedmiotu w systemie e-learningowy

33 rok akademicki 2010/2011 KARTA MODUŁU PRAWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA Legal regulations in environmental protection Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: KŚ Rok studiów: III Semestr: 5 Kod modułu: Rodzaj modułu: obligatoryjny Punktacja ECTS: 2 Jednostka realizująca moduł Kierownik modułu Skład zespołu dydaktycznego Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska dr inŝ. ElŜbieta DruŜyńska, dr inŝ. Agnieszka Generowicz, dr inŝ. Anna Czaplicka, dr inŝ. Wiesława Styka Struktura modułu: Wykłady: godz/sem: 15 Seminarium godz/sem: 15 Słowa kluczowe: Prawo, ochrona środowiska, rozwój zrównowaŝony, decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, oceny Cele i efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi związanymi z ochroną środowiska a w szczególności z przepisami oraz obowiązującymi procedurami prawno - administracyjnymi w procesie planowania, realizacji i eksploatacji obiektów technicznych oraz przedsięwzięć nietechnicznych. Efektem kształcenia będzie znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich wykorzystania w praktyce inŝynierskiej. Wykłady (15 godz.): Wprowadzenie - podstawowe informacje o przepisach prawnych w ochronie środowiska (1h), Tryb tworzeniu prawa źródła prawa, proces legislacyjny, definicje aktów prawnych postępowanie administracyjne (1h), Przepisy inwestycyjne w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane oraz ich powiązanie z ochroną środowiska (2h), Przepisy dotyczące ochrony środowiska i przyrody w tym: ustawa prawo ochrony środowiska (emisja zanieczyszczeń, standardy jakości środowiska, ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym, ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska, pozwolenia) (2h), Ustawa o ochronie przyrody (formy ochrony przyrody) (1h), Ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zasady ochrony obszarów) (1h), Ustawa o odpadach (rodzaje odpadów, sposób postępowania z odpadami) (2h), Ustawa prawo geologiczne i górnicze (prace geologiczne dla potrzeb inŝynierii środowiska) (1h), Przepisy dotyczące zagospodarowania zasobów środowiska wodnego - Ustawa Prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (prawo własności wód, korzystanie z wód, ochrona wód, pozwolenia wodnoprawne, zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków) (2h), Dyrektywy UE oraz konwencje międzynarodowe (wpływ na przepisy prawne wprowadzane w Polsce) (2h), Seminarium (15 godz.): Konwencje międzynarodowe, prawo europejskie a prawo krajowe. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi. Zasady tworzenia planów gospodarki odpadami Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu:

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia Podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rok akadem. 2014/2015 Program i efekty kształcenia POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień I Studia inżynierskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA ŚWIDNICA, 2004 r. 1 WAMECO S.C. Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz Leibniz-Lubieniecki Wydawnictwo Prawnicze Opracował zespół w składzie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 116 Przedmiot: Doświadczalnictwo w towaroznawstwie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne

Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne Instytut Ekonomii i Zarządzania Syllabusy Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne Treści ogólne 2 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj Technologia informacyjna ćwiczenia

Bardziej szczegółowo